ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι σε τρεις (3) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα ή δεν είναι καλά φωτοτυπημένη ενημερώστε άμεσα τον επιτηρητή. Η άριστη απάντηση σε κάθε θέμα βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Τα ερωτήματα κάθε θέματος (α, β, κλπ.) δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμα μεταξύ τους. Απαντήστε και στα πέντε (5) θέματα που ακολουθούν. Γράψτε στο γραπτό σας ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ το θέμα και το ερώτημα στο οποίο απαντάτε κάθε φορά. Προσπαθήστε να απαντάτε όλα τα ερωτήματα κάθε θέματος μαζί. Η αναγραφή σχολίων όπου απαιτείται (προγράμματα σε C, ψευδοκώδικας) είναι υποχρεωτική. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες ακριβώς. Θέμα 1 (2,0 μονάδες) α) Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας για την παρακάτω λογική συνάρτηση: F = A'. B'. C + A'. B. C' + A. B'. C' + A. B. C β) Εξετάστε αν το παρακάτω λογικό κύκλωμα είναι ισοδύναμο (δηλαδή, δίνει το ίδιο αποτέλεσμα) με το αντίστοιχο κύκλωμα του ερωτήματος (α). γ) Να σχεδιαστεί Διάγραμμα Ροής Προγράμματος (flowchart) που διαβάζει ένα μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων, μεγέθους N, και αντιστρέφει τη σειρά των στοιχείων του. Δηλαδή, το 1ο στοιχείο του πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση N, το 2ο να τοποθετηθεί στη θέση N-1, κ.ο.κ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 σελ. 1 από 3

2 Θέμα 2 (2,0 μονάδες) α) Έστω το παρακάτω δένδρο - σωρός μεγίστων: i) Να δώσετε την ενδο-διατεταγμένη διαπέραση του δένδρου - σωρού. ii) Να διαγραφεί η τιμή στη ρίζα του δένδρου - σωρού και να παρουσιαστεί το δένδρο - σωρός που προκύπτει μετά από τη διαγραφή. β) Οι αριθμοί Fibonacci είναι μια ακολουθία ακεραίων αριθμών F, στην οποία οι δύο πρώτοι αριθμοί έχουν την τιμή 0 και 1 και κάθε άλλος αριθμός προκύπτει από το άθροισμα των δύο προηγουμένων του, δηλαδή: F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), για n 2, όπου F(0) = 0 και F(1) = 1. Έτσι, τα πρώτα στοιχεία της ακολουθίας είναι: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,... Γράψτε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα που τυπώνει με αύξουσα σειρά όλους τους τετραψήφιους αριθμούς Fibonacci (δηλαδή, αυτούς που ανήκουν στο διάστημα από 1000 έως 9999). Θέμα 3 (2,0 μονάδες) α) Να γραφεί πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C, στο οποίο αρχικά θα διαβάζονται τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα ακεραίων, Ν = 100 θέσεων, και στη συνέχεια θα υπολογίζεται και θα εκτυπώνεται το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα μέχρι το πρώτο μηδενικό στοιχείο, αν υπάρχει μηδέν στον πίνακα, ή όλων των στοιχείων του πίνακα, αν δεν υπάρχει μηδενικό στοιχείο σε αυτόν. β) Υλοποιήστε συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που παίρνει ως όρισμα έναν πίνακα ακεραίων, tree, και το μέγεθός του, size, και εξετάζει αν ο πίνακας αποτελεί τη συνεχόμενη αναπαράσταση δένδρου - σωρού μεγίστων (στη ρίζα είναι η μεγαλύτερη τιμή του δένδρου), οπότε επιστρέφει 1, ή όχι, οπότε επιστρέφει 0. Θεωρήστε ως δεδομένο ότι οι τιμές των κόμβων είναι θετικοί αριθμοί και ότι η τιμή -1 σε κάποια θέση του πίνακα δηλώνει απουσία κόμβου. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 σελ. 2 από 3

3 Θέμα 4 (2,0 μονάδες) α) Μετατρέψτε τον οκταδικό αριθμό (76.6) <8> στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης και, στη συνέχεια, από το δυαδικό σύστημα στο δεκαεξαδικό σύστημα, δείχνοντας όλα τα βήματα της μετατροπής. β) Να εκτελέσετε την αφαίρεση των αριθμών (3F3) <16> - (7C) <16> στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα μέσω του δυαδικού συστήματος με τη μέθοδο συμπληρώματος ως προς 2, θεωρώντας ότι οι δυαδικοί αριθμοί αναπαριστώνται με 12 bits. γ) Να γραφεί συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που παίρνει ως ορίσματα δύο μονοδιάστατους πίνακες ακεραίων αριθμών pin1 και pin2, μεγέθους N ο καθένας, και επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του πρώτου πίνακα που περιέχονται και στον δεύτερο πίνακα. Θεωρήστε ότι σε κάθε πίνακα τα στοιχεία είναι μοναδικά, δηλαδή έχουν διαφορετικές τιμές μεταξύ τους. Θέμα 5 (2,0 μονάδες) α) Να γραφεί στη γλώσσα προγραμματισμού C πρόγραμμα που διαβάζει ένα θετικό ακέραιο αριθμό n (με αμυντικό προγραμματισμό) και εμφανίζει την τιμή της παρακάτω παράστασης: S(n) n 3 β) Έστω ότι οι κόμβοι μιας λίστας έχουν την ακόλουθη δομή: struct list_node int t; struct list_node *next; ; Να γραφεί συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που παίρνει ως ορίσματα μια ακέραια τιμή num και έναν δείκτη στην αρχή της λίστας και επιστρέφει το πλήθος των εμφανίσεων της τιμής num στη λίστα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 σελ. 3 από 3

4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα 1 α) Πίνακας αληθείας της συνάρτησης F: A B C F β) Πίνακας αληθείας του λογικού κυκλώματος: A B C N (B XOR C) F (N XOR A) Άρα το λογικό κύκλωμα είναι ισοδύναμο με το κύκλωμα του ερωτήματος (α), επειδή για τις ίδιες εισόδους δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα στην έξοδο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

5 γ) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος: ΑΡΧΗ I:= 1 I <= N? ΟΧΙ I:= 1 I <= N div 2? ΟΧΙ ΤΕΛΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ(A[I]) TEMP:= A[I] A[I]:= A[N-I+1] A[N-I+1]:= TEMP I:= I+1 I:= I+1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

6 Θέμα 2 α.i) Ενδο-διατεταγμένη διαπέραση του δένδρου - σωρού: α.ii) Διαγραφή ρίζας από δένδρο - σωρό β) ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FIBONACCI ΔΕΔΟΜΕΝΑ a, b, next: INTEGER; /* Το a αντιστοιχεί στο F(n-2) και το b αντιστοιχεί στο F(n-1) */ ΑΡΧΗ a:=0; /* Αρχικοποίηση των μεταβλητών */ b:=1; ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΕΑΝ (b>999) ΤΟΤΕ /* Αν ο b έχει πάνω από 3 ψηφία... */ ΤΥΠΩΣΕ(b," ") /*... τον τυπώνουμε. */ ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ; next:=a+b; /* Υπολογίζουμε τον επόμενο. */ a:=b; /* Τα a και b ενημερώνονται... */ b:=next /*... με τις νέες τιμές. */ ΜΕΧΡΙ (next>9999) /* Αν ο επόμενος είναι 5ψήφιος σταματάμε */ ΤΕΛΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

7 Θέμα 3 α) #include <stdio.h> #define N 100 main() int x[n], i, sum=0; for (i=0; i<n; i++) printf("dose %do stoixeio\n", i+1); scanf("%d", &x[i]); i=0; while (x[i]!=0 && i<n)) sum+=x[i]; ++i; printf("athroisma = %d\n", sum); β) int check(int tree[], int size) int i; for (i=0; i<size; ++i) if (tree[i] == -1) break; /* Εύρεση της πρώτης κενής θέσης */ else if (tree[i] > tree[(i-1)/2]) return(0); /* Δεν ισχύει η ιδιότητα του δένδρου - σωρού */ for (; ++i<size; ) /* Έλεγξε τους υπόλοιπους κόμβους */ if (tree[i]!= -1) /* Μη πλήρες δένδρο */ return(0); return(1); ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

8 Θέμα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ α) Μετατροπή οκταδικού (76.6 <8> ) σε δυαδικό (κάθε ψηφίο αντιστοιχεί σε 3 δυαδικά ψηφία): 76.6 <8> = <2> Μετατροπή δυαδικού ( <2> ) σε δεκαεξαδικό Χωρίζω σε τετράδες τα δυαδικά ψηφία αριστερά και δεξιά της υποδιαστολής και προσθέτω 0 στην αρχή ή στο τέλος, αν απαιτείται. Κάθε τετράδα αντιστοιχεί σε ένα δεκαεξαδικό ψηφίο <2> = 3E.C <16> β) Η εκτέλεση της αφαίρεσης γίνεται ως ακολούθως: από μεταφορά: 1 3F3 <16> - 7C <16> 377 <16> Για να την επαληθεύσουμε μέσω του δυαδικού έχουμε: (3F3) <16> = <2> (7C) <16> = <2> Συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου: <2> Συμπλήρωμα ως προς 1: <2> Συμπλήρωμα ως προς 2: <2> Αρκεί να προσθέσουμε τον μειωτέο <2> στο συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου. Τελικό αποτέλεσμα: σε μεταφορά: <2> <2> <2> Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι <2>. Προφανώς: 377 <16> = <2> (Για την επαλήθευση κάθε ψηφίο του δεκαεξαδικού αριθμού αντιστοιχεί σε 4 δυαδικά ψηφία). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

9 γ) int count_common(int pin1[], int pin2[], int N) int i, j, count = 0; for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < N; j++) if (pin2[j] == pin1[i]) count++; return (count); Θέμα 5 α) #include <stdio.h> main() int n, i; float sum=0.0; do printf("insert a positive integer number: "); scanf("%d", &n); while (n<=0); for (i=1; i<=n; i++) sum = sum + 1.0/(i*i*i); printf("s(%d) = %f", n, sum); β) int count_num(int num, struct list_node *node) int plithos = 0; /* πλήθος εμφανίσεων του στοιχείου - αρχικά 0 */ while (node!= NULL) /* όσο η λίστα δεν έχει τελειώσει... */ if (node -> t == num) /* έλεγχος στοιχείου */ ++ plithos; /* αύξηση πλήθους κατά 1 */ node = node -> next; /* μετακίνηση στον επόμενο κόμβο */ return plithos; ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

10 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ: Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι τρεις (3) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα ή δεν είναι καλά φωτοτυπημένη ενημερώστε άμεσα τον επιτηρητή. Η άριστη απάντηση σε κάθε θέμα βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Τα ερωτήματα κάθε θέματος (α, β, κλπ.) δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμα μεταξύ τους. Απαντήστε και στα πέντε (5) θέματα που ακολουθούν. Γράψτε στο γραπτό σας ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ το θέμα και το ερώτημα στο οποίο απαντάτε κάθε φορά. Προσπαθήστε να απαντάτε όλα τα ερωτήματα κάθε θέματος μαζί. Η αναγραφή σχολίων όπου απαιτείται (προγράμματα σε C, ψευδοκώδικας) είναι υποχρεωτική. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες ακριβώς. Θέμα 1 (2,0 μονάδες) α) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα). i) Σχεδιάστε το αντίστοιχο κύκλωμα. ii) Κατασκευάστε τον πίνακα αλήθειας της συνάρτησης F. β) Έστω ότι οι κόμβοι μιας λίστας έχουν την ακόλουθη δομή: struct node float s; struct node *next; ; Γράψτε συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που παίρνει ως όρισμα δύο θετικές πραγματικές τιμές low και high (δεν απαιτείται αμυντικός προγραμματισμός), όπου low < high, και έναν δείκτη στην αρχή της λίστας και επιστρέφει το μέσο όρο των στοιχείων της λίστας που έχουν τιμές μεταξύ low και high (μη συμπεριλαμβανομένων των τιμών low και high). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στη λίστα στοιχεία με τιμή μεταξύ low και high, η συνάρτηση θα επιστρέφει την τιμή -1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 σελ. 1 από 3

11 Θέμα 2 (2,0 μονάδες) α) i) Κατασκευάστε το Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης που περιέχει τους αριθμούς 48, 9, 60, 56, 50, 22 και έχει την παρακάτω μορφή. Σημειώστε ότι το δένδρο δεν σχηματίζεται από τους κόμβους τοποθετώντας τις τιμές με τη σειρά που δίνονται. ii) Ποια είναι η σειρά επίσκεψης των κόμβων του δένδρου που σχηματίστηκε αν χρησιμοποιήσουμε τη μετα-διατεταγμένη διαπέραση; iii) Να απεικονιστεί η συνεχόμενη αναπαράσταση του δένδρου. β) Γράψτε στη γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση cumulative_sum(int mat[], int size) που παίρνει ως ορίσματα το μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων, mat, και το μέγεθός του, size, και αντικαθιστά κάθε στοιχείο του πίνακα με το άθροισμα όλων των στοιχείων του αρχικού πίνακα από την πρώτη θέση του πίνακα μέχρι και τη θέση του στοιχείου. Θέμα 3 (2,0 μονάδες) α) Γράψτε συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που παίρνει ως όρισμα έναν μονοδιάστατο πίνακα 100 χαρακτήρων με όνομα text, στον οποίο έχει καταχωρηθεί κάποιο κείμενο, και επιστρέφει το μήκος της μεγαλύτερης λέξης του κειμένου. Θεωρήστε ότι στον πίνακα υπάρχουν μόνο γράμματα και κενά και το κείμενο τελειώνει με το χαρακτήρα '\0'. β) Γράψτε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C που διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθμό num (με αμυντικό προγραμματισμό) και στη συνέχεια καλεί μια συνάρτηση με παράμετρο το num, η οποία τυπώνει όλους τους ακέραιους διαιρέτες του num (συμπεριλαμβανομένων του 1 και του ίδιου του αριθμού) και επιστρέφει το πλήθος τους. Για παράδειγμα, για num = 12, η συνάρτηση θα τυπώνει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 6, 12 και θα επιστρέφει την τιμή 6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 σελ. 2 από 3

12 Θέμα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (2,0 μονάδες) α) Δώστε το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος που διαβάζει έναν άρτιο θετικό ακέραιο αριθμό Ν με χρήση αμυντικού προγραμματισμού και υπολογίζει και εκτυπώνει το κάτωθι άθροισμα S: S 1 2! 1 4! ! 1 N! β) Τι θα τυπώσει το παρακάτω τμήμα προγράμματος; for (i=0; i<3; i++) for (j=i; j<5; j++) printf("*"); printf("!\n"); γ) Γράψτε στη γλώσσα προγραμματισμού C ένα βρόχο επανάληψης ισοδύναμο με τον παρακάτω βρόχο for, χρησιμοποιώντας την εντολή do - while. for (y=100; y>1; y=2) printf("y= %d", y); Θέμα 5 (2,0 μονάδες) α) Να εκτελέσετε την αφαίρεση (34) <10> - (74) <10> στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συμπληρώματος ως προς 2. Θεωρήστε ότι οι δυαδικοί αριθμοί αναπαριστώνται με 8 δυαδικά ψηφία (bits). β) Να εκτελέσετε την πρόσθεση των αριθμών (3F3) <16> + (7C) <16> στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα μέσω του δεκαδικού συστήματος. γ) Θεωρήστε δυαδικό δένδρο που αναπαρίσταται σε μορφή μονοδιάστατου πίνακα (συνεχόμενη αναπαράσταση). Γράψτε συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που παίρνει ως όρισμα τη θέση ενός κόμβου στον πίνακα και επιστρέφει το βάθος του κόμβου, δηλαδή, το πλήθος των ακμών στη διαδρομή από τη ρίζα του δένδρου μέχρι το συγκεκριμένο κόμβο. Αν στην είσοδο δοθεί αρνητικός αριθμός τότε η συνάρτηση να επιστρέφει -1. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 σελ. 3 από 3

13 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα 1 α) i. Κύκλωμα: ii. Πίνακας αληθείας της F: A B C D A' B' C' D' B' and D B and C' C and D' F ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

14 A B C D A' B' C' D' B' and D B and C' C and D' F β) float between(float low, float high, struct node *start) float sum = 0.0; /* άθροισμα στοιχείων στο διάστημα (low, high) */ int count = 0; /* πλήθος στοιχείων στο διάστημα (low, high) */ while (start!= NULL) /* όσο δεν φτάσαμε στο τέλος της λίστας... */ if ((start->s > low) && (start->s < high)) /* έλεγχος αν το στοιχείο ανήκει στο διάστημα (low, high) */ sum += start->s; /* αύξηση του αθροίσματος... */ ++count; /*... και του πλήθους */ start = start->next; /* μετάβαση στο επόμενο στοιχείο */ if (count>0) /* έλεγχος αν υπήρξαν στοιχεία στο διάστημα (low, high)*/ return(sum/count); /* επιστροφή του μέσου όρου τους */ else return(-1); /* επιστροφή -1 αν δεν υπήρξαν τέτοια στοιχεία */ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

15 Θέμα 2 α) i) Γνωρίζοντας ότι η ενδο-διατεταγμένη διαπέραση ενός Δυαδικού Δέντρου Αναζήτησης μας δίνει τις τιμές των κόμβων του δέντρου σε αύξουσα διάταξη, τοποθετούμε τους αριθμούς σε αύξουσα διάταξη (9, 22, 48, 50, 56, 60) και στη συνέχεια διατρέχουμε τους κόμβους του δέντρου με την ενδο-διατεταγμένη διαπέραση, τοποθετώντας διαδοχικά τις προαναφερθείσες τιμές με αύξουσα διάταξη. Έτσι, καταλήγουμε στο εξής αποτέλεσμα: ii) Η σειρά επίσκεψης των κόμβων του δένδρου με μετα-διατεταγμένη διαπέραση είναι: iii) Συνεχόμενη αναπαράσταση του δέντρου: β) void cumulative_sum(int mat[], int size) int i; /* Μετρητής για διαπέραση του πίνακα */ for (i=1; i<size; ++i) /* η νέα τιμή του στοιχείου mat[i] ισούται με το άθροισμα των αρχικών τιμών των στοιχείων mat[0], mat[1],, mat[i] του πίνακα mat. Το άθροισμα αυτό ισούται με το άθροισμα της νέας τιμής του στοιχείου mat[i-1] συν την αρχική τιμή του στοιχείου mat[i] */ mat[i] += mat[i-1]; ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

16 Θέμα 3 α) int MaxLenWord(char text[100]) /* text: πίνακας 100 χαρακτήρων */ int i=0, k, max=0; /* i: μετρητής για διαπέραση του κειμένου, k: μετρητής γραμμάτων, max: μέγιστο μήκος λέξης, αρχικά 0 */ while (text[i]!='\0') /* όσο υπάρχουν ακόμα γράμματα στο text */ k = 0; /* αρχή λέξης - μηδενισμός μετρητή γραμμάτων */ while ((text[i]!=' ')&&(text[i]!='\0')) /* όσο δεν έχουμε φτάσει σε κενό ή στο τέλος του κειμένου */ k++; /* αύξηση του μετρητή γραμμάτων */ i++; /* μετάβαση στο επόμενο γράμμα του κειμένου */ if (k > max) /* έχουμε φτάσει σε τέλος λέξης και ελέγχουμε αν το μήκος αυτής της λέξης είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μήκος των προηγούμενων λέξεων */ max = k; /* ενημερώνουμε το max */ if (text[i]!='\0') /* αν δεν φτάσαμε στο τέλος του κειμένου */ i++; /* αυξάνουμε το i για να βρούμε την επόμενη λέξη */ return(max); /* επιστροφή του μέγιστου μήκους λέξης */ Εναλλακτική λύση: int MaxLenWord(char text[100]) /* text: πίνακας 100 χαρακτήρων */ int i, k=0, max=0; /* i: μετρητής για διαπέραση του κειμένου, k: μετρητής γραμμάτων τρέχουσας λέξης, αρχικά 0, max: μέγιστο μήκος λέξης, αρχικά 0 */ for (i=0; i < 100 && text[i]!='\0'; ++i) /* επανάληψη μέχρι το τέλος του πίνακα ή του κειμένου */ if (text[i] == ' ') /* αν φτάσαμε στο τέλος λέξης */ if (k > max) /* αν το μήκος αυτής της λέξης είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μήκος των προηγούμενων λέξεων */ max = k; /* ενημερώνουμε το max */ k = 0; /* αρχικοποίηση μετρητή για την επόμενη λέξη */ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

17 else /* αλλιώς (είμαστε, δηλαδή, μέσα στη λέξη) */ ++k; /* αυξάνουμε το μετρητή γραμμάτων */ if (k > max) /* έλεγχος μήκους τελευταίας λέξης (βρέθηκε '\0') */ max = k; /* ενημερώνουμε το max */ return(max); /* επιστροφή του μέγιστου μήκους λέξης */ β) #include <stdio.h> int divisors(int n) int i, count=0; /* i: μετρητής ακεραίων μέχρι το n, count: μετρητής διαιρετών του n */ for (i=1; i<=n; ++i) /* έλεγχος των ακεραίων από το 1 μέχρι το n */ if (n % i == 0) /* αν το n διαιρείται ακριβώς με το i... */ printf("%d ", i); /* εκτυπώνεται το i... */ ++count; /* και αυξάνεται κατά 1 το πλήθος των διαιρετών */ return(count); /* επιστροφή του πλήθους των διαιρετών του n */ main() int num; do printf("give a positive integer number: "); scanf("%d", &num); while (num<=0); printf("\n Amount of %d divisors = %d", num, divisors(num)); ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

18 Θέμα 4 α) ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ Ν (N>0) AND (N mod 2)=0? ΝΑΙ ΟΧΙ P 1 Ι 1 S 0 ΟΧΙ Ι < N? ΤΥΠΩΣΕ S ΝΑΙ P P*Ι*(I+1) ΤΕΛΟΣ S S + 1/P Ι Ι + 2 Σημειώνεται ότι, I! = (I - 2)! * (I - 1) * I, όπου I άρτιος ακέραιος αριθμός. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

19 β) Το συγκεκριμένο τμήμα προγράμματος θα τυπώσει στην οθόνη τα εξής: *****! ****! ***! γ) Με χρήση της εντολής do - while, ένας ισοδύναμος βρόχος είναι ο εξής: y=100; do printf("y= %d", y); y-=2; while (y>1); Θέμα 5 α) Μετατροπή του δεκαδικού 34 σε δυαδικό: Βάση Πηλίκο Υπόλοιπο 34:2 = :2 = 8 1 8:2 = 4 0 4:2 = 2 0 2:2 = 1 0 1:2 = <2> ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

20 Μετατροπή του δεκαδικού 74 σε δυαδικό: Βάση Πηλίκο Υπόλοιπο 74:2 = :2 = :2 = 9 0 9:2 = 4 1 4:2 = 2 0 2:2 = 1 0 1:2 = <2> Συμπλήρωμα ως προς 2 του <2> : <2> Συμπλήρωμα ως προς 1: <2> Συμπλήρωμα ως προς 2: <2> Αρκεί να προσθέσουμε τον μειωτέο <2> στο συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου. μεταφορά: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι <2>. Για να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα, βρίσκουμε την αντίστοιχη τιμή στο δεκαδικό σύστημα. Αφού το αριστερά δυαδικό ψηφίο είναι 1 πρόκειται για αρνητικό αριθμό οπότε θα πρέπει να βρούμε το συμπλήρωμα ως προς 2 για να εκτιμήσουμε την αξία του, όπως παρακάτω: Συμπλήρωμα ως προς 2 του αποτελέσματος: <2> Συμπλήρωμα ως προς 1: <2> Συμπλήρωμα ως προς 2: <2> Το οποίο ισούται με 40 <10> Συνεπώς, το αποτέλεσμα της αφαίρεσης ( <2> )είναι ίσο με -40 <10> ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

21 β) Η εκτέλεση της πρόσθεσης γίνεται ως ακολούθως: σε μεταφορά: 1 3F3 <16> + 7C <16> 46F <16> Για να την επαληθεύσουμε μέσω του δεκαδικού αρχικά μετατρέπουμε τους αριθμούς στο δεκαδικό: 3F3 <16> = 3* F* *16 0 = 3* * = = 1011 <10> 7C <16> = 7* C*16 0 = 7* = = 124 <10> Στη συνέχεια τους προσθέτουμε: 1011 <10> <10> = 1135 <10> Τέλος, μετατρέπουμε το αποτέλεσμα στο δεκαεξαδικό: Βάση Πηλίκο Υπόλοιπο 1135:16 = F 70:16 = 4 6 4:16 = F <16> γ) int depth(int j) int count=0; /* μετρητής βάθους, αρχικά 0 */ if (j<0) /* αν η θέση είναι αρνητικός αριθμός */ return(-1); /* επιστρέφεται -1 */ while (j>0) /* διαφορετικά, όσο η θέση είναι θετικός αριθμός */ ++count; /* αύξηση του βάθους κατά 1 */ j = (j - 1)/2; /* μετακίνηση στη θέση του γονέα */ return(count); /* επιστροφή του βάθους */ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι τρεις (3) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ: Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι τέσσερις (4) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα, με βάση τον αριθμό Β, ένας ακέραιος αριθμός με πλήθος ψηφίων ν, εκφράζεται ως ακολούθως: α ν-1 α ν-2 α 1 α 0 = α ν-1 Β ν-1 + α ν-2 Β ν-2 + + α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Περιεχόμενα Μαθήματος Συστήματα αρίθμησης Πύλες Διάγραμμα ροής-ψευδοκώδικας Python Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το περίφημο «θεσιακό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ. 1) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα).

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ. 1) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα). ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 1) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα). i) Σχεδιάστε το αντίστοιχο κύκλωμα. ii) Δημιουργήστε τον πίνακα αλήθειας της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Συστήματα Αρίθμησης Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε δέκα διαφορετικά σύμβολα τα :,, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9. Για τον αριθμό 32 θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας. Περιεχόμενα. 2.1 Αριθμητικά Συστήματα. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2. Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας. Περιεχόμενα. 2.1 Αριθμητικά Συστήματα. Εισαγωγή Κεφάλαιο. Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας Περιεχόμενα. Αριθμητικά συστήματα. Μετατροπή αριθμών από ένα σύστημα σε άλλο.3 Πράξεις στο δυαδικό σύστημα.4 Πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα.5

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πληροφορικής Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Σταμούλης Γεώργιος georges@uth.gr Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Δυαδικοί Αριθμοί Η γενική αναπαράσταση ενός οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές:

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές: Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΥ 5 Ι ΑΣΚΩΝ: Ε. ΚΟΦΙ ΗΣ Όλα τα ερωτήµατα είναι ισοδύναµα. Καλή επιτυχία! ΘΕΜΑ ο a) Βρείτε την αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό. 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό. 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα Τελεστές συντομογραφίας Τελεστές σύντομης ανάθεσης += παράδειγμα: sum+=10; αντί για: sum = sum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β

ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β 1. (10 μον.) Απαντήστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω ερωτήσεις (αʹ) _2togo είναι έγκυρο όνομα μεταβλητής (βʹ) Αν p είναι δείκτης στο πρώτο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 5: Εντολές επανάληψης Κουκουλέτσος Κώστας Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AM: Δοµές Δεδοµένων Εξεταστική Ιανουαρίου 2014 Διδάσκων : Ευάγγελος Μαρκάκης 20.01.2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ: Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες. 1 Πίνακες. 30 Μαρτίου 2014

Πίνακες. 1 Πίνακες. 30 Μαρτίου 2014 Πίνακες 0 Μαρτίου 014 1 Πίνακες Είδαμε ότι δηλώνοντας μία μεταβλητή κάποιου συγκεκριμένου τύπου δεσμεύουμε μνήμη κατάλληλη για να αποθηκευτεί μία οντότητα του συγκεκριμένου τύπου. Στην περίπτωση που θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

που θα δώσει αποτέλεσµα 48, λόγω της αριστερής προσεταιριστικότητας των τελεστών / και *, ενώ η επιθυµητή αντικατάσταση θα ήταν η

που θα δώσει αποτέλεσµα 48, λόγω της αριστερής προσεταιριστικότητας των τελεστών / και *, ενώ η επιθυµητή αντικατάσταση θα ήταν η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις Εξετάσεων Α' Περιόδου 2013 Θέµα 1 (α') Η απάντηση είναι λάθος. Αν χρησιµοποιήσουµε την µακροεντολή, για παράδειγµα, στην έκφραση 24/CUBE(2) η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

11/23/2014. Στόχοι. Λογισμικό Υπολογιστή

11/23/2014. Στόχοι. Λογισμικό Υπολογιστή ονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών ΗΥ Τομέας Πληροφορικής, αθηματικών και Στατιστικής ΓΕΩΠΟΙΚΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΑΘΗΩ Εισαγωγή στην Επιστήμη των ΗΥ άθημα-4 url: http://openeclass.aua.gr (AOA0) Λογισμικό Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 7 ο. έντρο. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 7 ο. έντρο. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 7 ο έντρο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης έντρο Ορισµός Υλοποίηση µε Πίνακα Υλοποίηση µε είκτες υαδικό έντρο

Διαβάστε περισσότερα

Απλά Προγράμματα. Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων

Απλά Προγράμματα. Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Προγραμματίζοντας αλγορίθμους έξυπνα και δημιουργικά

Κεφάλαιο 8: Προγραμματίζοντας αλγορίθμους έξυπνα και δημιουργικά Κεφάλαιο 8: Προγραμματίζοντας αλγορίθμους έξυπνα και δημιουργικά Η συνεχής βελτίωση του υλικού (hardware) τις τελευταίες δεκαετίες έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη πολύ ισχυρών επεξεργαστών. Αν και σε λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ

3 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2016-2017 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο A Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 23 ΝΟΕ 2016

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ελίνα Μακρή

Ελίνα Μακρή Ελίνα Μακρή elmak@unipi.gr Μετατροπή Αριθμητικών Συστημάτων Πράξεις στα Αριθμητικά Συστήματα Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Logism Άλγεβρα Boole Λογικές Πύλες (AND, OR, NOT, NAND, XOR) Flip Flops (D,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 )

Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Προγραμματισμός Η/Υ (ΤΛ2007 ) Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης (npet@chania.teicrete.gr) Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.chania.teicrete.gr/ Εξάμηνο: Εαρινό 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αθροιστές. Ημιαθροιστής

Αθροιστές. Ημιαθροιστής Αθροιστές Η πιο βασική αριθμητική πράξη είναι η πρόσθεση. Για την πρόσθεση δύο δυαδικών ψηφίων υπάρχουν τέσσερις δυνατές περιπτώσεις: +=, +=, +=, +=. Οι τρεις πρώτες πράξεις δημιουργούν ένα άθροισμα που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Πίνακες, βρόχοι, συναρτήσεις 1 Ιουνίου 2017 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.4.5 & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Στη δομή Για... από... μέχρι η αρχική τιμή του μετρητή πρέπει να είναι πάντα μικρότερη από την τελική. 2. Η δομή Όσο... επανάλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. Εισαγωγή

Συναρτήσεις. Εισαγωγή Συναρτήσεις Εισαγωγή Η χρήση συναρτήσεων στα προγράμματα της γλώσσας C είναι πολύ σημαντική καθώς μας επιτρέπει τη διάσπαση ενός προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8)

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8) Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις (Διάλεξη 8) 8-1 Τι θα δούμε σήμερα Η εντολή if else Η εντολή if else ιf - -else H εντολή switch Λογικές παραστάσεις Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 5ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Πίνακες 77 Στατική δομή αποθήκευσης δεδομένων (το μέγεθος ορίζεται εξαρχής και δεν αλλάζει) Αποθήκευση πολλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη Μάθηµα 2 ο. Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη Μάθηµα 2 ο. Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 2 ο Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Αλγόριθµοι Ορισµός Παράδειγµα Ασυµπτωτική

Διαβάστε περισσότερα

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους.

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους. ΑΕσΠΠ-Δομή Επανάληψης 9 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων 100 φυσικών αριθμών. 2. Να τροποποιηθεί ο παραπάνω πρόγραμμα ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών 1 Αριθμητικό Σύστημα Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθμού με διακεκριμένα σύμβολα Ένας αριθμός αναπαρίσταται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue)

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Δομή δεδομένων που υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες : Εισαγωγή στοιχείου με δεδομένο κλειδί. Επιστροφή ενός στοιχείου με μέγιστο (ή ελάχιστο) κλειδί και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή (ως τρόπος οργάνωσης αρχείου) μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Επανάληψη προγραμματισμού Βασικοί Αλγόριθμοι Είσοδος τιμών από το πληκτρολόγιο Σε όλα τα προγράμματα που θα γράψουμε στην συνέχεια του εξαμήνου θα χρειαστεί να εισάγουμε τιμές σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων ΕΠΛ 032.3: 3: Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 12 Πολυδιάστατοι Πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Πάτρα 3/5/2017 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων ΕΠΛ 032.3: 3: Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy ιάλεξη 18 - Παραδείγματα Πίνακες Μονοδιάστατοι Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια εξέτασης : 160 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών:

Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια εξέτασης : 160 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών: Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 23 Διάρκεια εξέτασης : 6 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών: Θέμα (,5 μονάδες) Στις εισόδους του ακόλουθου κυκλώματος c b a εφαρμόζονται οι κάτωθι κυματομορφές.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με. τη C)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με. τη C) Υποχρεωτικό Μάθημα 3 ου Εξαμήνου Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 20 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (με τη C) Διδάσκουσα: Φατούρου Παναγιώτα faturu [at] csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες 3 & 4: Δένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητες 3 & 4: Δένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητες 3 & 4: Δένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Γράψτε μία αναδρομική συνάρτηση που θα παίρνει ως παράμετρο ένα δείκτη στη ρίζα ενός δυαδικού δένδρου και θα επιστρέφει το βαθμό του

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές!

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές! Εντολές Επανάληψης Πολλές φορές χρειάζεται να επαναλάβουμε τις ίδιες εντολές Πχ. Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα όρων μιας ακολουθίας διαδοχικών ακεραίων. Δηλαδή αν ο χρήστης δώσει τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εχουμε ήδη συναντήσει μονοδιάστατους πίνακες, οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

Εχουμε ήδη συναντήσει μονοδιάστατους πίνακες, οι οποίοι ορίζονται ως εξής: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Ενας πίνακας είναι ένα σύνολο μεταβλητών του ίδιου τύπου. Το κάθε στοιχείο του πίνακα αναγνωρίζεται από ένα ακέραιο δείκτη (index). Στη C ο δείκτης θέσης αρχίζει από το μηδέν (0)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηή σεις 12ο Μαά θημα - Λυύ σεις

Ασκηή σεις 12ο Μαά θημα - Λυύ σεις Ασκηή σεις 12ο Μαά θημα - Λυύ σεις Άσκηση 1: Γράψτε ένα πρόγραμμα που να δέχεται από το πληκτρολόγιο 21 ακέραιους αριθμούς (μεταξύ 0 και 100) και στη συνέχεια να υπολογίζει το πλήθος και το μέσο όρο, μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 6 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα 1 ο : Άθροισμα ζευγών ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ [30 Μονάδες] Δίνεται μία ακολουθία Ν ακέραιων αριθμών. Θέλουμε να μπορούμε να απαντάμε στο ερώτημα «υπάρχει ζεύγος

Διαβάστε περισσότερα

5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while)

5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while) 5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while) 5.1 Ο βρόχος while Η εντολή while παρέχει έναν μηχανισμό επανάληψης των δηλώσεων όσο μια συνθήκη είναι αληθινή. Χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: Δείκτες Δομές Το τέταρτο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6.1 Η Έννοια του Πίνακα Συχνά είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών σαν ενότητα για να απλοποιούμε το χειρισμό τους. Έτσι οργανώνουμε σύνθετα δεδομένα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελεστές - Κατηγορίες Εκφράσεις - Κατηγορίες Υπολογισμός εκφράσεων Προτάσεις - Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C Η C, όπως όλες οι γλώσσες προγραμμστισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων ΕΠΛ 032.3: 3: Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων Αχιλλέας Αχιλλέως, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 11 Πίνακες ΙΙ Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 7: Δομές Επανάληψης - Αναγνωσιμότητα 19/10/2015 Επανάληψη εκτέλεσης: while 2 while () lexpr true false body Όσο η λογική συνθήκη επανάληψης lexpr αποτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα