ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ την 29 Αυγούστου 2013 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1

2 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και την επ αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 7/448/ και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Μ.Ι. Μαΐλλης Α.Ε.Β.Ε.» στις 29 Αυγούστου Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση περιόδου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεως της. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α) Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Β) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 4 Γ) Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 16 Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 18 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης. 19 Κατάσταση ταμειακών ροών ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1. Γενικές Πληροφορίες Βάση σύνταξης της Eνδιάµεσης Χρημ/κής Πληροφόρησης Στοιχεία ανά επιχειρηματικό τομέα Επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες Δανεισμός Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα Κέρδη ανά μετοχή Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Εποχικότητα. 36 Ε) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

3 Δήλωση Διοικητικού Συμβουλίου Σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 αναφορικά με τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι παρακάτω υπογεγραμμένοι δηλώνουμε υπεύθυνα ότι: 1. Η εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της εταιρικής περιόδου που έληξε ( ), ενοποιημένης και μητρικής εταιρίας η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Μ.Ι. Μαΐλλης Α.Ε.Β.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/ Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/ Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΛΕΝΤΖΟΣ Α.Δ.Τ. Φ Α.Δ.Τ. Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Α.Δ.Τ. Σ

4 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ. Ι. Μαΐλλης Α.Ε.Β.Ε επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και την επ αυτού εκδοθείσα εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/ , σας υποβάλλουμε την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδιάμεση περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2013 επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών μεγεθών της Μ. Ι. Μαΐλλης Α.Ε.Β.Ε. Η παρούσα έκθεση παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας Μ. Ι. Μαΐλλης Α.Ε.Β.Ε και του Ομίλου Εταιρειών Μ. Ι. Μαΐλλης της ενδιάμεσης χρήσεως που έληξε την , περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο και την επίδραση αυτών στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο. 1. Σημαντικά γεγονότα του Ομίλου και της Εταιρείας που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 και επίδραση αυτών στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση Το πρώτο εξάμηνο του 2013 οι πωλήσεις του Ομίλου επηρεάστηκαν αρνητικά ως αποτέλεσμα της μείωσης στη ζήτηση στα διαρκή αγαθά, λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη. Ωστόσο, η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων στις συσκευαστικές μηχανές από την Αμερική και την Ιταλία. Ως σύνολο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α Εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 136,0 εκ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 ανήλθε σε 137,4 εκ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,0% ενώ ο κύκλος εργασιών κατά το Β Τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 69,0 εκ έναντι 67,0 εκ το Α Τρίμηνο του 2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Ως αποτέλεσμα της αύξησης του Μικτού Περιθωρίου κατά μια ποσοστιαία μονάδα και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ύψους 6,0 εκ αυξήθηκαν κατά 10,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Σε επίπεδο Εταιρείας οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,3% και σαν αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Η μείωση των πωλήσεων είναι αποτέλεσμα της επιδείνωσης των όρων πίστωσης από τους προμηθευτές Α υλών που οδήγησε σε μη εκτέλεση παραγγελιών και σε υψηλότερο κόστος παραγωγής με συνέπεια το μικρότερο περιθώριο κέρδους και κατ επέκταση τη μείωση του EBITDA κατά 1εκ σε σύγκριση με το Κύκλος Εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος ( χιλ. ) Όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω διάγραμμα, σημαντικότερη επίδραση στις πωλήσεις εξαμήνου είχαν οι μειωμένες πωλήσεις μεταλλικής ταινίας περίδεσης (-12,5%) που αντισταθμίστηκαν όμως από την αύξηση στις πωλήσεις των μηχανών (+4,1%) και του Φιλμ (+1,7%), κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερο μικτό περιθώριο και μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των πωλήσεων. 4

5 Κύκλος Εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα( χιλ. ) Ανά γεωγραφικό τομέα τη μεγαλύτερη επίδραση στο συνολικό κύκλο εργασιών είχαν οι μειωμένες πωλήσεις στην Ελλάδα και την Ανατολική και Δυτική Ευρώπη (αναλώσιμα) ενώ απεναντίας αυξήθηκαν σημαντικά οι πωλήσεις των μηχανών κυρίως της Siat (Ιταλίας). Αποτελέσματα προ Φόρων,Τόκων και Αποσβέσεων ( EBITDA ) Παρά την έστω και οριακή μείωση των πωλήσεων ο Όμιλος το Α Εξάμηνο του 2013 παρουσίασε θετικό και αυξημένο ΕΒΙTDA 6,0 εκ σε σχέση με 5,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω βελτίωσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους το Β Τρίμηνο σε σχέση με το Α και της συγκράτησης των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από τις συναλλαγματικές διαφορές. 5

6 2. Οικονομική Κατάσταση του Ομίλου- Εταιρείας Α) Αποτελέσματα Περιόδου (σελ 17 της Ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης) Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 136,0 εκ, παρουσιάζει οριακή μείωση έναντι του 2012 και προέρχεται από τις εξής γεωγραφικές περιοχές: Εξάμηνο 2013 Εξάμηνο 2012 Δ% Δυτική Ευρώπη 35,0 35,9-2,5% Κεντρική Ευρώπη 25,2 24,9 1,5% Ελλάδα & Ανατολική Ευρώπη 23,3 25,4-8,2% Βόρεια Αμερική 21,8 21,6 1,2% Ιταλία 30,5 29,6 3,1% Λοιπά 0,0 0,0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 136,0 137,4-1,0% Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών κατά το Β Τρίμηνο του 2013 ύψους 69,0 εκ σε σχέση με το Α Τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2,1 εκ ή 3,1%. Σε επίπεδο Εταιρείας οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,3% ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των όρων πίστωσης από τους προμηθευτές Α υλών καθώς η αδυναμία αγοράς Α υλών οδήγησε σε μη εκτέλεση παραγγελιών. Κόστος πωληθέντων Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 108,6 εκ παρουσιάζοντας μείωση 2% σε σύγκριση με το Το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους του πρώτου εξαμήνου (20,2%) αυξήθηκε κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2012 (19,2%). Η αύξηση αυτή του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται στην ευρύτερη συμμετοχή στις πωλήσεις του Ομίλου των συσκευαστικών μηχανών, προϊόντων με υψηλό περιθώριο κέρδους. Σε επίπεδο Εταιρείας, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των όρων πίστωσης από κύριους προμηθευτές Α υλών που οδήγησε σε αύξηση των τιμών τους λόγω μειωμένων ποσοτήτων, καθώς αυτή η αδυναμία αγοράς Α υλών οδήγησε σε μη εκτέλεση παραγγελιών και κατ επέκταση μικρότερη απορρόφηση του σταθερού κόστους παραγωγής ανά μονάδα. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης παρουσίασαν μείωση κατά 4,6% έναντι του προηγούμενου έτους λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων του 2012 με επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 0,6 εκ. Σε συγκρίσιμους όρους τα έξοδα μειωθήκαν κατά 2%. 6

7 Άλλα Έσοδα και Έξοδα Τα άλλα έξοδα του Ομίλου κατά το Α Εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 8,6 εκ παρουσιάζοντας μείωση 7,6% ή 0,7 εκ σε σύγκριση με το 2012 λόγω χαμηλότερων αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα στις θυγατρικές εταιρείες στην Πολωνία και την Αγγλία. Τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 27,6% λόγω χαμηλότερων θετικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα της θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία καθώς και της μητρικής εταιρείας. Το καθαρό αποτέλεσμα στα άλλα έξοδα/έσοδα ήταν αρνητικό για τον Όμιλο κατά 1,2 εκ. EBITDA Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2013 ανήλθαν σε 6,013 εκ σε σχέση με 5,448 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 2013 διαμορφώθηκε σε 7,69 εκ (έναντι 5,99 εκ το 2012). Οι προσαρμογές για τα έκτακτα έσοδα και έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: εκ Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2012 Λειτουργικό EBITDA 7,69 5,99 Συναλλαγματικές Διαφορές 0,80 (0,35) Έξοδα αναδιοργάνωσης 0,07 0,06 Έκτακτα Λειτουργικά Έξοδα 1,00 1,17 Έκτακτα Λειτουργικά Έσοδα (0,20) (0,34) 1,67 0,54 Δημοσιευμένο EBITDA 6,01 5,45 Το Λειτουργικό EBITDA του Β Τριμήνου είναι βελτιωμένο σε σύγκριση με το Α Τρίμηνο κατά 1,45 εκ όπως παρουσιάζεται παρακάτω ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους: εκ Α' Τρίμηνο 2013 Β' Τρίμηνο 2013 Λειτουργικό EBITDA 3,12 4,57 Συναλλαγματικές Διαφορές 0,46 0,34 Έξοδα αναδιοργάνωσης - 0,07 Έκτακτα Λειτουργικά Έξοδα 0,48 0,52 Έκτακτα Λειτουργικά Έσοδα (0,11) (0,09) 0,84 0,84 Δημοσιευμένο EBITDA 2,28 3,73 7

8 Ο έλεγχος των δαπανών και η αύξηση της παραγωγικότητας παραμένει προτεραιότητα για τον Όμιλο. Το EBITDA κατά γεωγραφικές περιοχές έχει ως εξής: Εξάμηνο 2013 Εξάμηνο 2012 Δ% Δυτική Ευρώπη -1,1-0,8 40,0% Κεντρική Ευρώπη 1,6 1,7-10,4% Ελλάδα & Ανατολική Ευρώπη -2,1-2,4-10,1% Βόρεια Αμερική 4,2 3,9 6,8% Ιταλία 3,6 3,0 23,0% Λοιπά -0,2 0,0 423,8% ΣΥΝΟΛΟ 6,0 5,4 10,4% Έσοδα/έξοδα χρηματοοικονομικής δραστηριότητας Τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής δραστηριότητας ήταν 11,0 εκ το Α Εξάμηνο του 2013 έναντι 10,6 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 ως αποτέλεσμα των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της κεφαλαιοποίησης τόκων. Αναβαλλόμενη φορολογία Ο Όμιλος ακολουθώντας την αρχή της συντηρητικότητας δεν σχηματίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε θυγατρικές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν ζημιές. Ζημιές μετά φόρων Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 12,1 εκ έναντι 9,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ήταν 4,0 εκ έναντι 8,0 εκ κατά το Α Τρίμηνο. Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται στην αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών και στην αναβαλλόμενη φορολογία σε σύγκριση με το Β) Οικονομική Θέση (σελ. 16 της Ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης) Κεφάλαιο κίνησης Τα αποθέματα και τα υπόλοιπα πελατών παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση με της τάξης του 1,4% και 6,6% αντίστοιχα. Η αύξηση των πελατών οφείλεται κυρίως στις θυγατρικές στην Ιταλία και τον Καναδά λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών τους κατά το Β Τρίμηνο. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 7,1% κυρίως λόγω των θυγατρικών στην Ιταλία και τον Καναδά ενώ μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της μητρικής εταιρίας. Kατά συνέπεια, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,0 εκ ή 1,6% σε απόλυτο μέγεθος και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό των πωλήσεων δωδεκαμήνου*. 8

9 Εκ Μεταβολή Αποθέματα 52,9 52,2 1,4% Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58,9 55,2 6,6% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50,8 47,4 7,1% Δημοσιευμένο Κεφάλαιο Κίνησης 61,0 60,0 1,6% Πωλήσεις (σε ετήσια βάση*) 265,3 266,7-0,5% % επί των πωλήσεων 23,0% 22,5%,5pp *Πωλήσεις για την περίοδο Ιούλιος 2012 έως Ιούνιος Όσον αφορά τη μητρική Εταιρεία, οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 0,6 εκ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων ενώ το υπόλοιπο των προμηθευτών Α υλων έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της επιδείνωσης των πιστωτικών όρων. (%) Εκ Προμηθευτές Α Υλών 6,1 8,1 Προμηθευτές - Ενδοομιλικοί 3,9 1,9 Λοιπές Υποχρεώσεις 3,0 2,4 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13,1 12,4 Ταμειακές Ροές Ως αποτέλεσμα της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης και της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής στην Ιταλία τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 1,8 εκ από την αρχή του έτους, διότι δύο τοπικές τράπεζες ζήτησαν να μειωθούν τα πιστωτικά όρια λόγω της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου. 3. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών του Ομίλου Οι σημαντικότερες συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αφορούν συναλλαγές του Ομίλου με τις ακόλουθες εταιρείες (συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920) και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 Ποσά σε Ευρώ '000 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Combi Σύνολο /6/ /12/2012 Ποσά σε Ευρώ '000 Υπόλοιπα απαιτήσεων Υπόλοιπα υποχρεώσεων Υπόλοιπα απαιτήσεων Υπόλοιπα υποχρεώσεων Combi Σύνολο

10 Οι σημαντικές συναλλαγές της Μητρικής Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: Ποσά σε Ευρώ '000 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών M.J. MAILLIS UK (23) SANDER GMBH & Co KG STRAPTECH M.J. MAILLIS SPAIN M.J. MAILLIS ROMANIA EUROPACK SA M.J. MAILLIS POLAND MAILLIS STRAPPING SYSTEMS M.J. MAILLIS SLOVAKIA M.J. MAILLIS FRANCE Λοιπές Σύνολο Ποσά σε Ευρώ '000 Υπόλοιπα απαιτήσεων 30/6/ /12/2012 Υπόλοιπα υποχρεώσεων Υπόλοιπα απαιτήσεων Υπόλοιπα υποχρεώσεων M.J. MAILLIS UK SANDER GMBH & Co KG STRAPTECH M.J. MAILLIS SPAIN M.J. MAILLIS ROMANIA EUROPACK SA M.J. MAILLIS POLAND MAILLIS STRAPPING SYSTEMS M.J. MAILLIS SLOVAKIA M.J. MAILLIS FRANCE Λοιπές Σύνολο

11 4. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο 2013 Ο Όμιλος αναπτύσσει δραστηριότητες σε 18 χώρες εκτός της Ελλάδος μέσω εταιρειών του και σε άλλες αγορές μέσω εξαγωγών ή διανομέων. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του Ομίλου προέρχονται από πωλήσεις εκτός Ελλάδος. Δεδομένου ότι η στρατηγική του Ομίλου είναι η διατήρηση και η ενίσχυση της πολυεθνικής του δραστηριότητας, αυτές οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η δραστηριότητα του Ομίλου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: διακύμανση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων περιορισμοί στην ιδιοκτησία και στον επαναπατρισμό των κερδών καθυστερήσεις και διακοπές των μεταφορών πολιτική, κοινωνική και οικονομική αστάθεια κυβερνητικοί αποκλεισμοί ή περιορισμοί εξωτερικού εμπορίου επιβολή των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών έλεγχοι στις εξαγωγές και εισαγωγές απεργίες, στάσεις εργασίας, συνδικαλιστικοί περιορισμοί αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά με το περιβάλλον, τις αδειοδοτήσεις και το εργασιακό δίκαιο ενδεχόμενη εθνικοποίηση των επιχειρήσεων πολυπλοκότητα στη διαχείριση πολλών θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού περιορισμοί στη δυνατότητα του Ομίλου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του και ενδεχόμενες δυσμενείς φορολογικές αλλαγές ενδεχόμενες δυσμενείς φορολογικές αλλαγές Εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να διαχειριστεί επιτυχώς τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαχείριση και την επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων του, οι ανωτέρω κίνδυνοι δύνανται να επιδράσουν ουσιωδώς αρνητικά στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. (α) Κίνδυνος αγοράς Ο Όμιλος συνολικά δεν έχει σημαντική έκθεση σε κάποιον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται σημαντικά από ενδεχόμενη μείωση στα επίπεδα ζήτησης σε μεμονωμένους κλάδους και αγορές. Οι ανακατατάξεις μεταξύ των λίγων ανταγωνιστών στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε ιστορικά δεν ήταν σημαντικές. Δεν υπάρχουν σημαντικές καινοτόμες τεχνολογίες ή εφαρμογές τις οποίες να μη διαθέτει ο Όμιλος και οι οποίες να απειλούν τα μερίδια αγοράς μας. Η παρουσία μας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές περιορίζει τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη μείωση της ζήτησης σε μεμονωμένες αγορές. Οι κίνδυνοι αγοράς που αντιμετωπίζει ο Όμιλος συνδέονται κυρίως με τις μεταβολές στην παγκόσμια ζήτηση και δραστηριότητα, κυρίως στα βιομηχανικά προϊόντα και κατά δεύτερο λόγο στα καταναλωτικά. (β) Κίνδυνος τιμών πρώτων υλών Η ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου από τις μεταβολές στις τιμές πρώτων και βοηθητικών υλών είναι περιορισμένη. Οι γενικές μεταβολές στις τιμές πρώτων υλών αντικατοπτρίζονται σχετικά γρήγορα στις τιμές πώλησης των τελικών προϊόντων στο σύνολο σχεδόν των αγορών που δραστηριοποιούμαστε. Ο κίνδυνος παραμένει σχετικά σημαντικός στα προϊόντα χάλυβα τα οποία, λόγω της φύσης της διαδικασίας παραγωγής των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, έχουν σχετικά μακρύ κύκλο επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της παραγγελίας πρώτων υλών και της πώλησης του τελικού προϊόντος είναι περίπου τέσσερις μήνες. Αν οι τιμές πρώτων υλών και τελικού προϊόντος μεταβληθούν σημαντικά στο διάστημα αυτό, θα επηρεαστεί επίσης σημαντικά η κερδοφορία του τελικού προϊόντος. 11

12 Παρότι η δυνατότητα πρόβλεψης είναι περιορισμένη, εκτιμούμε ότι οι ακραίες μεταβολές στις τιμές πρώτων υλών μπορεί να επαναληφθούν ως αποτέλεσμα πιθανής μεγάλης διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου και των παραγώγων του. (γ) Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν εμφανίζει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε μεγάλο εύρος γεωγραφικών ζωνών και βιομηχανικών κατηγοριών και υπάρχουν πολιτικές που εγγυώνται ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο πιστοληπτικό ιστορικό. Ο Όμιλος δεν έχει μεγάλους πελάτες που να αντιπροσωπεύουν άνω του 5% των συνολικών πωλήσεων του. Ο πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται με τους πελάτες μας θα παραμείνει σημαντικός λόγω της περιορισμένης ρευστότητας στις παγκόσμιες αγορές που δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικές περιπτώσεις αδυναμίας είσπραξης, ο Όμιλος έχει εντείνει τόσο τις προσπάθειες έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων του όσο και τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου των πελατών μας. Μέχρι σήμερα οι προσπάθειες αυτές είχαν θετικά αποτελέσματα. Εντούτοις, τυχόν αδυναμία των πιο σημαντικών πελατών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οδηγούν στην διενέργεια προβλέψεων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα, ενώ επηρεάζουν αρνητικά και τις ταμειακές ροές του Ομίλου, με συνέπεια να συμβάλλουν στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και συνεπώς να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. (δ) Κίνδυνος ρευστότητας Για την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας απαιτείται η διακράτηση μετρητών, η ύπαρξη των οποίων εξαρτάται από ανάλογα πιστωτικά όρια τραπεζικών οργανισμών. Η διοίκηση παρακολουθεί εβδομαδιαία τα επίπεδα ρευστότητας (που αποτελούνται από μη χρησιμοποιημένα πιστωτικά όρια τραπεζών και τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) με βάση τις αναμενόμενες ταμιακές ροές. Ο κίνδυνος ρευστότητας λόγω της συνεχιζόμενης αναδιοργάνωσης του Ομίλου και παρά τα επαρκή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, παραμένει ιδιαίτερα υψηλός λόγω της κρίσης χρέους της χώρας, της εντεινόμενης ύφεσης στην Ευρώπη καθώς και λόγω της πίεσης που ασκούν οι προμηθευτές με μείωση των πιστωτικών ορίων λόγω της έλλειψης γραπτής διαβεβαίωσης από τους πιστωτές του Ομίλου για παράταση των όρων των δανείων. (ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από Δολάριο ΗΠΑ, Λίρα Αγγλίας, Πολωνικό Zloty, Ρουμάνικο Λέι και Καναδέζικο Δολάριο. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και καθαρές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξωτερικού. Βάσει της συμφωνίας αναδιοργάνωσης των δανείων με τους πιστωτές του, ο Όμιλος αδυνατεί να αντισταθμίσει εξολοκλήρου τον συναλλαγματικό κίνδυνο με προθεσμιακά συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων. Μέρος του κινδύνου αυτού, κυρίως του Δολαρίου ΗΠΑ, καλύπτεται με φυσική αντιστάθμιση (natural hedging) είτε μέσω των πρώτων υλών, όπου οι εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο νόμισμα αυτό αντισταθμίζονται από εισαγωγές πρώτων υλών στο ίδιο νόμισμα, είτε με μετατροπή του υφιστάμενου δανεισμού του από ευρώ στο νόμισμα που θέλει να αντισταθμίσει. (στ) Κίνδυνος επιτοκίων Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σταθερού επιτοκίου και ένα μέρος των τόκων κεφαλαιοποιείται βάσει της συμφωνίας αναδιάρθρωσης. 12

13 Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία. 5. Εξέλιξη δραστηριοτήτων τρέχουσας οικονομικής χρήσης Το 2013, η απόδοση του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες της Ευρωζώνης. Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στη συγκράτηση των δαπανών και στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την υλοποίηση των στόχων του. Η συνεχιζόμενη όμως πίεση από τους κύριους προμηθευτές λόγω της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου μέσω μείωσης πιστώσεων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τη ρευστότητα του Ομίλου. Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13

14 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 2 και 5 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου περιγράφεται ότι ο Όμιλος δεν έχει καλύψει συγκεκριμένους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δανειακούς όρους και δεν έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση την 30 Ιουνίου 2013 από τους ομολογιούχους για την παράταση της εφαρμογής των όρων αυτών. Ως αποτέλεσμα, κατά την 30 Ιουνίου 2013 το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του κατά ποσό 175,6 εκ. περίπου. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τα θέματα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2 και 5, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως 14

15 δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Δημήτρης Σούρμπης ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 ΑρΜ ΣΟΕΛ

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε Ευρώ '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/06/ /12/ /06/ /12/2012 Μη Kυκλοφορούν Eνεργητικό Ενσώματα πάγια Άυλα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Ζημίες / Κέρδη εις νέον Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή ισολογισμών σε ξένο νόμισμα Μη-ελέγχουσα συμμετοχή Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Δάνεια Προβλέψεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων και Yποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 16

17 Ποσά σε Ευρώ '000 Σημείωση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01/ /06/ /01/ /06/2012 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/04/ /06/ /04/ /06/ /01/ /06/ /01/ /06/2012 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 01/04/ /06/ /04/ /06/2012 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Μικτό Περιθώριο Κέρδους 20% 19% 21% 20% 12% 13% 13% 13% Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Άλλα έξοδα Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Ζημιές από απομείωση υπεραξίας και συμμετοχών Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος Αναβαλλόμενη φορολογία Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία Κατανέμονται σε : Ιδιοκτήτες μητρικής Μη-ελέγχουσα συμμετοχή Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά(σε ) 10-0,0374-0,0385-0,0125-0,0242-0,0325-0,0306-0,0106-0,0209 Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε ) Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 10-0,0085-0,0135-0,0021-0,0094-0,0068-0,0089-0,0015-0,0075 Αποσβέσεις Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 17

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα