R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΑΗ: V~50Hz ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΤ ΔΠΙΛΔΞΑΣΔ ΣΟΝ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ, ΓΙΑΒΑΣΔ ΔΠΙΜΔΛΩ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ.

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ Μθν τυλίγετε το καλϊδιο όπωσ ςτθν εικόνα. Βεβαιωκείτε ότι το φισ μπικε ςωςτά και ςτακερά ςτθν πρίηα. Μθν χρθςιμοποιείτε πολφπριηο όπωσ ςτθν εικόνα. Βεβαιωκείτε ότι το φισ είναι κακαρό. Μόλισ κλείςετε τθ ςυςκευι, βγάλτε το φισ από τθν πρίηα. Ποτζ μθν ςυνδζετε το καλϊδιο ςτθν πρίηα με βρεγμζνα χζρια. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ Μθν τοποκετείτε τίποτα πάνω ςτο χειριςτιριο. Μθν ακουμπάτε τίποτα πάνω ςτισ ειςόδουσ και εξόδουσ αζρα. Μθν αφινετε παιδιά να παίηουν με τθ ςυςκευι ι το χειριςτιριο. Μθν βρζξετε τθ μθχανι ι το χειριςτιριο. Απομακρφνετε εφφλεκτα αζρια/πετρζλαιο από τθ ςυςκευι. Εμπιςτευκείτε τθν επιςκευι μόνον ςε επαγγελματίεσ ειδικοφσ.

3 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ ΕΞΟΔΟ ΑΦΤΓΡΑΝΘΕΝΣΟ ΞΗΡΟΤ ΑΕΡΑ ΕΙΟΔΟ ΤΓΡΟΤ ΑΕΡΑ ΦΙΛΣΡΟ ΑΕΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΤ ΡΟΔΑΚΙΑ ΟΠΗ ΔΙΑΡΚΟΤ ΣΡΑΓΓΙΗ ΑΝΑΛΤΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΔΕΙΚΣΗ ΤΓΡΑΙΑ/ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ -ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΟ ΣΡΕΧΟΝ ΠΟΟΣΟ ΤΓΡΑΙΑ (RH%) -ΕΝΔΕΙΞΗ/ΡΤΘΜΙΗ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΣΗ ΑΠΟ 1,2,3 ΕΩ 12 ΛΤΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΜΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ WATER ΟΣΑΝ ΓΕΜΙΕΙ TANK IS FULL,AND Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ LAMP ΝΕΡΟΤ, LIGHTS. Η ΛΤΧΝΙΑ ΑΝΑΒΕΙ. ΛΤΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΨΤΞΗ Ε ΧΑΜΗΛΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΨΤΞΗ ΚΑΙ Η ΛΤΧΝΙΑ ΑΝΑΒΕΙ. ΡΤΘΜΙΗ ΤΓΡΑΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΣΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΙΧΤ ΡΤΘΜΙΗ ΤΓΡΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ 30%-90%. ΤΝΙΣΑΣΑΙ 60% RH ΠΙΕΣΕ "ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΣΗ" ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΕΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ. ΩΡΕ ΑΠΟ 1,2,3 ΕΩ 12 ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΨΗΛΗ/ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΠΙΕΖΕΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΤΚΕΤΗ ΚΑΙ ΠΙΕΖΕΣΕ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΕΙ.

4 ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Έναπξη λειηοςπγίαρ 1) Σνπνζεηήζηε ην πξντόλ ζε όξζηα ζέζε επάλσ ζε επίπεδε, ζηεξεή, ζηαζεξή θαη άθιεθηε επηθάλεηα. Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη θαλέλα εύθιεθην ή ζεξκνεπαίζζεην αληηθείκελν ζε απόζηαζε 1 κέηξνπ. Από δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα πξνθιεζεί αηύρεκα. 2) πλδέζηε ην θαιώδην ζε θαηάιιειε πξίδα ηνίρνπ. Ο αθπγξαληήξαο ιεηηνπξγεί νκαιά όηαλ ε ηάζε ξεύκαηνο είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 3) Βεβαησζείηε όηη ε δεμακελή λεξνύ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλε. (Όηαλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα γηα πξώηε θνξά, εάλ αλάςεη ε ιπρλία «δεμακελή πιήξεο», αθαηξέζηε ηελ δεμακελή, ειέγμηε εάλ ν κνριόο «επίπιεπζεο» κπνξεί λα θηλεζεί ειεύζεξα θαη επαλαηνπνζεηείζηε ηε δεμακελή ζσζηά.) Όηαν ανάβει η λςσνία «δεξαμενή πλήπηρ» Όηαλ ε δεμακελή λεξνύ γεκίζεη, αλάβεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ν αθπγξαληήξαο παύεη λα ιεηηνπξγεί. Αθαηξέζηε ηε δεμακελή πξνζεθηηθά, ηξαβώληαο ηελ πξνο ηα έμσ από ην εκπξόζζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο, θαη αδεηάζηε ηελ. Μόιηο επαλαηνπνζεηήζεηε ηε δεμακελή ζηε ζέζε ηεο ζσζηά, ε ζπζθεπή ζα αξρίζεη λα επαλαιεηηνπξγεί νκαιά. ΑΠΟΦΤΞΗ Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (θάησ ησλ 12 βαζκώλ Κειζίνπ), ζηελ επηθάλεηα εμάηκηζεο ζπζζσξεύεηαη πάγνο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ αθπγξαληήξα. Μόιηο ζπκβεί απηό, ε ζπζθεπή πεξλά απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία πεξηνδηθήο απόςπμεο. Πξόθεηηαη γηα θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αθπγξαληήξα. Θα αλάςεη ε ιπρλία έλδεημεο ηεο απόςπμεο. Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο έσο θαη 5 βαζκώλ Κειζίνπ. Η δηάξθεηα απόςπμεο ελδέρεηαη λα πνηθίιεη. Δάλ ν αθπγξαληήξαο παγώζεη, θιείζηε ηνλ γηα κεξηθέο ώξεο θαη κεηά επαλεθθηλήζηε ηνλ. Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειόηεξεο ησλ 5 βαζκώλ Κειζίνπ.

5 ΔΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ Διαπκήρ ζηπάγγιζη ςπό ομαλέρ ζςνθήκερ Οπή δηαξθνύο ζηξάγγηζεο 1) Δηζάγεηε ην ιάζηηρν (ζσιήλαο από πνιπβηλύιην) ζην νπίζζην κέξνο, ζηελ θιεηζηή νπή, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ην ιάζηηρν ζην εκπξόζζην κέξνο. 1. Δηνηκάζηε ην ιάζηηρν απνζηξάγγηζεο (ζηελ αγνξά πσιείηαη κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 13 ρηιηνζηώλ) 2. Βγάιηε ηελ ηάπα από ηελ νπή ζηξάγγηζεο. Γηα απνζηξάγγηζε Οπίζζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο Σάπα ζήξαγγαο 3. Αθαηξέζηε ην καιαθό θάιπκκα θαη απνζεθεύζηε ην καδί κε ηελ ηάπα ζηε δεμακελή. Μαιαθό θάιπκκα Σάπα ζήξαγγαο 4. πλδέζηε ην ιάζηηρν ζηελ νπή ζηξάγγηζεο. Λάζηηρν απνζηξάγγηζεο 5. Δπαλαηνπνζεηήζηε ηε δεμακελή ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Λάζηηρν απνζηξάγγηζεο Δπαλαηνπνζέηεζε δεμακελήο ζηε ζπζθεπή πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ δείρλεη ην βέινο. 2) Δπαλαηνπνζεηείζηε ηε δεμακελή λεξνύ ζηε ζέζε ηεο, πνξεπζείηε βάζεη ησλ νδεγηώλ. Η καηάλληλη θέζη ηος εύκαμπηος ζωλήνα (λάζηισο) από πολςβινύλιο Όηαλ επηιέγεηε δηαξθή ζηξάγγηζε, ην ιάζηηρν πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαηεθνξηθά από ηελ νπή ζηξάγγηζεο. Απνθύγεηε ηελ αληζόπεδε ηνπνζέηεζε ή ην δίπισκα ηνπ ιάζηηρνπ.

6 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ Μθν τραβάτε το καλϊδιο τροφοδοςίασ για να μθν ςπάςει και προκλθκεί ατφχθμα. Μθν ψεκάηετε εντομοκτόνο, λάδι ι μπογιά κοντά ςτθ ςυςκευι διότι μπορεί να φκαροφν τα πλαςτικά μζρθ ι να προκλθκεί πυρκαγιά. Μθν τοποκετείτε τθ ςυςκευι ςε ανιςόπεδθ επιφάνεια ϊςτε να αποφευχκοφν πτϊςεισ, κόρυβοσ και διαρροι νεροφ. Σοποκετείςτε τθ ςυςκευι 20 εκατοςτά μακριά από τον τοίχο ϊςτε θ κερμότθτα να φεφγει εφκολα. Είναι επικίνδυνο να ειςάγετε αντικείμενα ςτθ ςυςκευι. Κλείςτε όλα τα παράκυρα ϊςτε θ αφφγρανςθ να επιτευχκεί ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό. Κρατιςτε τθ ςυςκευι ςε απόςταςθ από πθγζσ κερμότθτασ. Κατά τθν αποκικευςθ του αφυγραντιρα, μθν τον τοποκετείτε πλάγια ι ανάποδα και μθν τον κινείτε απότομα.

7 ΤΝΣΗΡΗΗ Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο, βεβαησζείηε όηη ν αθπγξαληήξαο έρεη απνζπλδεζεί από ηελ πξίδα πξνηνύ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε ή ηνλ θαζαξίζεηε. 1) Για να καθαπίζεηε ηο πεπίβλημα: Α. Σξίςηε ην πεξίβιεκα κε έλα καιαθό θαζαξό παλί. Β. Δάλ ν αθπγξαληήξαο είλαη πνιύ βξώκηθνο ρξεζηκνπνηείζηε έλα ειαθξύ απνξξππαληηθό θαη κεηά ζθνππίζηε ην κε ειαθξώο βξεγκέλν θαη θαιά ζηξαγγηζκέλν παλί. Γ. Μελ πιύλεηε ηε ζπζθεπή κε ην ιάζηηρν δηόηη ζα πξνθιεζεί δηαξξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 2) Για να καθαπίζεηε ηο θίληπο αέπα: θνπόο ηνπ θίιηξνπ είλαη λα θηιηξάξεη ηε ζθόλε ή ηνπο ξύπνπο από ηνλ αέξα. Δάλ έρεη ζπζζσξεπζεί πνιιή ζθόλε, ε θαηαλάισζε ξεύκαηνο ζα είλαη πςειόηεξε από ην θαλνληθό. Γηα βέιηηζηε απόδνζε θαηά ηελ αθύγξαλζε, ην θίιηξν πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε δύν εβδνκάδεο. ηάδια καθαπιζμού A. Αθαηξέζηε ην θίιηξν πξνζεθηηθά. B. Καζαξίζηε ην κε ειεθηξηθή ζθνύπα ή πιύλεηέ ην κε θαζαξό λεξό θαη ζθνππίζηε ην κε έλα ζηεγλό παλί. Γ. Δπαλαηνπνζεηείζηε ην θαζαξό θίιηξν ζηε ζέζε ηνπ.

8 ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ Αποςυνδζςτε τθ ςυςκευι εάν παρουςιαςτεί βλάβθ ι ςφάλμα. Επικοινωνιςτε άμεςα με το κατάςτθμα επιςκευϊν. Μθν αποςυναρμολογιςετε τον αφυγραντιρα. ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΟ R-9016 ΙΥΤ V ~ 50Hz ΑΦΤΓΡΑΝΗ ΣΑΗ ΡΔΤΜΑΣΟ 8L/D (27 C 60%RH) 16 L/D (30 C 80%RH) 320W ΜΔΓΔΘΟ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑΣΟ (Τ Π Γ) ΒΑΡΟ 362*582*270 ρηιηνζηά 13,3 θηιά ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 5 C - 35 C Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 842/2006: Μελ εθπέκπεηε R-410A ζηελ αηκόζθαηξα: ην R-410A είλαη θζνξηνύρν αέξην ζεξκνθεπίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, κε δπλακηθό ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (ΓΘΠ/GWP) = κε Δάλ ππνζηεί βιάβε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, από έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ή από εηδηθεπκέλν πξόζσπν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από παηδηά ή άιια άηνκα ρσξίο λα ππάξρεη βνήζεηα ή επίβιεςε εάλ νη ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα ηελ ρεηξηζηνύλ κε αζθάιεηα. Σα παηδηά πξέπεη λα επηβιέπνληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζην ινπηξό.

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΧΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο απνβιήησλ πνπ νξίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η δηαθνξνπνηεκέλε (ρσξηζηή) δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε δηάζεζε, θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ από ηα νπνία απνηειείηαη, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ.

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα