ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009"

Transcript

1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε ζε Δπξψ είηε ζε άιιν λφκηζκα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ φπνπ ακθφηεξνη νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή ν θνηλφο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή θαη ηνπ Γηθαηνχρνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη, είηε ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 1. ΟΡΙΜΟΙ Άμεσε Υπέωσε (Direct Debits): ζεκαίλεη ππεξεζία πιεξσκψλ θαηά ηελ νπνία ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή γηα πξάμε πιεξσκήο ηελ νπνία θηλεί ν δηθαηνχρνο βάζεη ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πιεξσηή, ε νπνία εμνπζηνδφηεζε δηαβηβάδεηαη ζην δηθαηνχρν, ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πιεξσηή. Άμεσε Υπέωσε SEPA: ζεκαίλεη ην εξγαιείν πιεξσκήο πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA γηα ηελ δηελέξγεηα πιεξσκψλ κέζσ άκεζσλ ρξεψζεσλ ζε Δπξψ εληφο ηνπ SEPA απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε άιινπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Αποκλειστικό μέσο ταςτοποίεσερ: ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ γξακκάησλ, αξηζκψλ ή ζπκβφισλ πνπ νξίδεη γηα ην ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαβηβάζεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηε βέβαηε ηαπηνπνίεζε ηνπ άιινπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή/ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ άιινπ ρξήζηε γηα κηα πξάμε πιεξσκήο. Βασικό επιτόκιο: ζεκαίλεη ην επηηφθην πνπ ε Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη θαηά θαηξνχο απφ ηελ Σξάπεδα, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Πειάηε. Σν Βαζηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη ην EURIBOR, LIBOR ή νπνηνδήπνηε άιιν επηηφθην ε Σξάπεδα επηιέγεη σο βαζηθφ. Γικαιούσορ: ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαηεξεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη ην νπνίν είλαη ν ζθνπνχκελνο απνδέθηεο ησ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν κηαο πξάμεο πιεξσκήο. Δντολή Πλεπωμήρ: ζεκαίλεη θάζε νδεγία ηνπ πιεξσηή ή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ηνλ νηθείν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε ηελ νπνία ηνπ δεηείηαη ε εθηέιεζε κηαο Πξάμεο Πιεξσκήο. Page 1 of 16

2 Δπγάσιμε Ζμέπα: ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εκέξα κεηαμχ Γεπηέξαο θαη Παξαζθεπήο θαηά ηηο νπνίεο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη αλνηθηφο γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο εθηφο ηξαπεδηθψλ αξγηψλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία Δισεπσόμενα εμβάσματα: ζεκαίλεη θεθάιαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Σξάπεδα ζηε βάζε εληνιψλ πιεξσκήο απφ έλα ινγαξηαζκφ Πιεξσηή κε άιιε ηξάπεδα (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) εηο φθεινο ινγαξηαζκνχ ηνπ Γηθαηνχρνπ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, ν Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ πιεξσηή γηα ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο (BIC) θαη γηα ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή ην Απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο (International Bank Account Number - IBAN) ηνπ. Δξεπσόμενα εμβάσματα: ζεκαίλεη ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πιεξσηή ζηε βάζε εληνιψλ πιεξσκήο κε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ ηνπ Πιεξσηή εηο φθεινο ινγαξηαζκνχ Γηθαηνχρνπ κε άιιε Σξάπεδα (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο Πιεξσκήο, ν Πιεξσηήο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηελ Σξάπεδα ηνλ αξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή ην Απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ (IBAN), καδί κε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηθαηνχρνπ αλ είλαη δηαζέζηκε, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο BIC) πνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Γηθαηνχρνπ. Ζμεπομενία αξίαρ: ζεκαίλεη ην ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ επί ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ κε ηα νπνία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη έλαο Λνγαξηαζκφο Πιεξσκψλ. Λογαπιασμόρ Πλεπωμών: ζεκαίλεη ινγαξηαζκφο ν νπνίνο ηεξείηαη ζην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ. Μέσο Πλεπωμών: ζεκαίλεη θάζε εμαηνκηθεπκέλν κεραληζκφ ή/ θαη ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξνθεηκέλνπ λα θηλήζεη εληνιή πιεξσκήο. Νόμορ: ζεκαίλεη ηνλ πεξί ππεξεζηψλ πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 Ν. 128(I)/2009 σο ηξνπνπνηείηαη απφ θαηξφ εηο θαηξφ Πάγια εντολή (Standing Order): Γξαπηέο νδεγίεο ηνπ Πιεξσηή πξνο ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα δηελεξγεί ηαθηέο πιεξσκέο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ απφ έλα ινγαξηαζκνχ ηνπ Πιεξσηή πξνο φθεινο θάπνηνπ παξαιήπηε. Οη νδεγίεο δίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή κέρξη λα αλαθιεζνχλ απφ ηνλ πιεξσηή. Πάποσορ Τπεπεσιών Πλεπωμών: ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη πεξηιακβάλεη ηξάπεδεο ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ δπλάκεη Page 2 of 16

3 ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ ηνπ 1997 φπσο ηξνπνπνηείηαη θαηά θαηξνχο θαη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ. Πλεπωτήρ: ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δηαηεξεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ απηφ ην ινγαξηαζκφ ή εάλ δελ ππάξρεη ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δίλεη εληνιή πιεξσκήο. Πολύ Μικπή Δπισείπεσε ζεµαίλεη επηρείξεζε ε νπνία, θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ησλ παξφλησλ Όξσλ, είλαη επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 θαη ηνπ Άξζξνπ 2, παξάγξαθνη 1 θαη 3, ηνπ παξαξηήµαηνο ηεο χζηαζεο 2003/361/ΔΚ. Ππάξε Πλεπωμήρ: ζεκαίλεη ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν πιεξσηήο ή ν δηθαηνχρνο θαη ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε θαηαβνιή, κεηαθνξά ή αλάιεςε ρξεκαηηθψλ πνζψλ, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ππνθείκελε ππνρξέσζε κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη δηθαηνχρνπ. ςναλλαγματική Ησοτιμία: ζεκαίλεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ππνινγηζκνχ νπνηαζδήπνηε κεηαηξνπήο λνκίζκαηνο θαη ε νπνία θαζίζηαηαη δηαζέζηκε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή πξνέξρεηαη απφ πεγή δηαζέζηκε ζην θνηλφ. Σπάπεδα: ζεκαίλεη ηελ SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LIMITED (ΗΔ 31003) εθ Αγίαο Παξαζθεπήο 20, ηξφβνινο, 2002 Λεπθσζία, Κχπξνο, θξάζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο δηαδφρνπο, εθδνρείο θαη εθρσξναπνδέθηεο απηήο Τπεπεσίερ Πλεπωμών: ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε/ απφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ Δθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ ζε/ απφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ Δθηέιεζε άκεζσλ ρξεψζεσλ (direct debits) Δθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ κε θάξηα, πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή Έθδνζε θαη απνδνρή κέζσλ πιεξσκψλ Δθηέιεζε κεηαθνξψλ πίζησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάγησλ εληνιψλ (standing orders) Τπεξεζίεο εκβαζκάησλ Υπήστερ Τπεπεσιών Πλεπωμών: ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία πιεξσκψλ σο Πιεξσηήο ή Γηθαηνχρνο ή θαη κε ηηο δχν ηδηφηεηεο. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): ζεκαίλεη ην επηηφθην ηνπ Δπξψ ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαη δεκνζηεχεηαη θάζε εξγάζηκε κέξα ζην εκεξνιφγην TARGET απφ ηελ Οκνζπνλδία Δπξσπατθψλ Σξαπεδψλ (FBE) θαη θαζνξίδεη Page 3 of 16

4 ην κέζν φξν ησλ δηαζέζηκσλ επηηνθίσλ ζηηο 11:00 ψξα Βξπμειιψλ, απφ έλα δείγκα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ππεξβνιηθψλ ρξεψζεσλ, γηα ηε πεξίνδν επηηνθίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ηνπ EURIBOR ε νπνία νξίδεηαη ζηε βαζηθή ζπκθσλία. LIBOR (London Interbank Offered Rate): ζεκαίλεη ην επηηφθην γηα δάλεηα ζην λφκηζκα ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη απφ ην χλδεζκν Βξεηαλψλ Σξαπεδηηψλ γηα πεξίνδν αληίζηνηρε κε ηελ πεξίνδν ηνπ επηηνθίνπ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζρεηηθή ζειίδα ησλ Reuters ζηηο 11:00 ψξα Λνλδίλνπ, ηελ κέξα ε νπνία είλαη δχν (2) Σξαπεδηθέο κέξεο Λνλδίλνπ πξηλ ηελ αξρή ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηηνθίνπ, γηα ζπλαιιαγέο ζε πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ηνπ LIBOR ε νπνία νξίδεηαη ζηε βαζηθή ζπκθσλία. SEPA: ζεκαίλεη ηνλ Δληαίν Υψξν Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (Single European Payment Area) πνπ είλαη ν ρψξνο φπνπ πνιίηεο, εηαηξείεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη λα εηζπξάηηνπλ πιεξσκέο ζε Δπξψ, είηε εληφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ είηε δηαζπλνξηαθά, κε ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα ην γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ SEPA δείηε ηε ιίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ κε ηηο ρψξεο ηνπ SEPA ζηελ ηζηνζειίδα 2. ΑΝΑΚΛΗΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ε εληνιή πιεξσκήο θαζίζηαηαη αλέθθιεηε κφιηο ε ζπγθεθξηκέλε εμνπζηνδφηεζε ιεθζεί απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κε ηελ κνξθή πξσηφηππεο ππνγξακκέλεο επηζηνιήο ή πξσηφηππεο θαλνληθά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο εκβάζκαηνο ή κέζσ ηειενκνηνηχπνπ ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ, σο πξνλνείηαη ζηα έγγξαθα ηεο δέζκεο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε εληνιή πιεξσκήο έρεη θαηαζηεί αλέθθιεηε. (2) Η εληνιή πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, θαζίζηαηαη αλέθθιεηε γηα ηνλ πιεξσηή κφιηο ν πιεξσηήο δηαβηβάζεη ζην δηθαηνχρν ηελ εληνιή πιεξσκήο ή ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο. Ο παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά Άκεζε Υξέσζε SEPA. (3) ηελ πεξίπησζε άκεζεο ρξέσζεο (κε εμαίξεζε Άκεζε Υξέσζε SEPA) ν πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκέξαο πνπ ζπκθσλήζεθε. (4) Δάλ ν πιεξσηήο πνπ θίλεζε εληνιή πιεξσκήο θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζπκθσλήζνπλ φηη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο αξρίδεη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ή ζην ηέινο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ή ηελ εκέξα πνπ ν πιεξσηήο ζα έρεη ζέζεη ρξεκαηηθά πνζά ζηε δηάζεζε ηεο Σξάπεδαο, ν ζπκθσλεζείο ρξφλνο ζεσξείηαη σο ρξφλνο ιήςεο ηεο εληνιήο. Δάλ ζπκθσλήζεθε εκέξα κε εξγάζηκε γηα ηελ Σξάπεδα, ε εληνιή πιεξσκήο ζα ινγίδεηαη σο ιεθζείζα ηελ επφκελε Δξγάζηκε Ηκέξα. Ο πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη Page 4 of 16

5 εληνιή πιεξσκήο ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο Δξγάζηκεο Ηκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ. (5) Μεηά ηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο, ε εληνιή πιεξσκήο κπνξεί λα αλαθιεζεί κφλν κε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, λννπκέλνπ φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε ζπκθσλία ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσκα ρξέσζεο γηα απηή ηελ αλάθιεζε. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο. Ο παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά Άκεζε Υξέσζε SEPA. (6) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσµα, αιιά δελ είλαη ππνρξεσκέλνο, λα απνδερηεί αλάθιεζε Δληνιήο Πιεξσµήο σο πξνλνείηαη απφ ηνλ Νφµν θαη σο εθ ηνχηνπ ην άξζξν 53(4) θαη ηα άξζξα 60(3) κέρξη 60(5) ηνπ Νφµνπ δελ εθαξµφδνληαη. 3. ΥΡΟΝΟ ΛΗΦΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ Ωο ρξφλνο ιήςεο εληνιήο πιεξσκήο ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα ηνπ πιεξσηή ιακβάλεη ηελ εληνιή πιεξσκήο ε νπνία δηαβηβάζηεθε απεπζείαο απφ ηνλ πιεξσηή ή εκκέζσο, απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κέζσ ηνπ δηθαηνχρνπ. Δάλ ε εληνιή πιεξσκήο δελ ιεθζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ δίλνληαη πην θάησ ε εληνιή πιεξσκήο ζα ινγίδεηαη σο ιεθζείζα ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Οη εκεξήζηεο ψξεο εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο αξρίδνπλ ζηηο 07:30 θαη ιήγνπλ ζηηο 14:30 ηε Γεπηέξα κε Παξαζθεπή θαη επηπξφζζεηα ηε Γεπηέξα κεηαμχ 15:00 έσο 18:00 απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην. Η πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο είλαη (Cut-off times): - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα: 13:00 [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εμεξρφκελα εκβάζκαηα [ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ] : [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εμεξρφκελα εκβάζκαηα [ηνκέα δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ] : 15:00 [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο κηζζνδνζηάο [ ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ (γ) δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ]: 13:00 - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο [ esgbcy] [ ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ (γ) δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ]: 12:00 [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εζληθέο SEPA εληνιέο απηφκαηεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκνχ [ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ (γ) δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ]: 11:00 Page 5 of 16

6 - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηαδηαζπλνξηαθέο SEPA εληνιέο απηφκαηεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκνχ απφ μέλεο αξρέο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ: 09:00 4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 1) ε πεξίπησζε πνπ ν Πιεξσηήο δίλεη Δληνιή Πιεξσκήο ζε Δπξψ θαη ν Λνγαξηαζκφο Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εληφο θξάηνπο κέινπο ε πίζησζε ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο εληνιή πιεξσκήο. ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο δίδεηαη ζε έληππε κνξθή νη πην πάλσ αλαθεξζείζεο πξνζεζκίεο ζα παξαηείλνληαη θαηά κία κέξα. 2) ε πεξίπησζε πνπ ν Πιεξσηήο δίλεη Δληνιή Πιεξσκήο ζε λφκηζκα θξάηνπο κέινπο άιιν απφ ην Δπξψ θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εληφο θξάηνπο κέινπο ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 3) Γηα πξάμεηο πιεξσκψλ ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ ηεξνχληαη εθηφο θξάηνπο κέινπο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιν λφκηζκα εθηφο απφ ην Δπξψ ή άιιν λφκηζκα θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο Δπξσδψλεο, ζα εθηεινχληαη ζε ρξφλν πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 5. ΑΡΝΗΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε Δληνιήο Πιεξσκήο θαη δελ ζα θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζα ππνζηεί ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζην Λνγαξηαζκφ Πιεξσκψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ ην κέζν πιεξσκήο έρεη δεζκεπηεί ή έρεη ππεξβεί ην φξην ρξήζεο ηνπ ή φπνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ έρεη επιφγσο δηαπηζηψζεη φηη ε ζπλαιιαγή είλαη λφκηκε ή γηα ζθνπνχο πξφιεςεο απάηεο ή ηα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ην Υξεζηή Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη ιαλζαζκέλα. ε πεξίπησζε άξλεζεο εθηέιεζεο εληνιήο πιεξσκήο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα γλσζηνπνηήζεη ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηελ άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο πιεξσκήο θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζεο θαη ηε δηαδηθαζία επαλφξζσζεο ηπρφλ ιαζψλ πνπ νδήγεζαλ ζηε κε εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, εθηφο εάλ απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. ε πεξίπησζε πνπ ε άξλεζε είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ρξέσζε γηα ηελ γλσζηνπνίεζε απηή ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ. Page 6 of 16

7 6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΜΔΟ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 1. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη: α) Να ρξεζηκνπνηεί ην κέζν πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε θαη ηε ρξήζε ηνπ β) κφιηο παξαιάβεη ην κέζν πιεξσκψλ, λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ηνπ γ) λα εηδνπνηεί ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή ην πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα κφιηο αληηιεθζεί απψιεηα, θινπή, ππνθινπή ή έθζεζε ζε θαηάρξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή ρξήζε απηνχ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε 2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη: α) λα κελ απνθαιχπηεη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ παξά κφλν ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί β) λα κελ απνζηέιιεη κέζν πιεξσκψλ πνπ δελ έρεη δεηεζεί παξά κφλν πξνο αληηθαηάζηαζε κέζνπ πνπ έρεη ήδε δνζεί ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γ) λα παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1 γ) ή λα δεηεί άξζε ηεο αλαζηνιήο ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 7.4) γηα δηάζηεκα 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, θαηφπηλ αίηεζεο, κέζα απφδεημεο ηεο εηδνπνίεζεο, θαη δ) λα εκπνδίδεη θάζε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ κφιηο πξαγκαηνπνηεζεί εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1. γ) 7. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΜΔΟΤ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί φξηα δαπάλεο ζηηο πξάμεηο πιεξσκψλ πνπ γίλνληαη δηα ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ φπσο απηφο απνθαζίδεη θαη ζπκθσλεί κε ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 2) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ αζθάιεηα ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ (β) ηελ ππφλνηα ρξήζεο ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ή δφιηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή (γ) γηα κέζα πιεξσκψλ κε πηζησηηθφ φξην, ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν αδπλακίαο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ Page 7 of 16

8 3) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα ελεκεξψζεη ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ θαη ηνπο ιφγνπο, εάλ είλαη εθηθηφ πξηλ ηελ αλαζηνιή ή φπνπ δελ είλαη εθηθηφ, ακέζσο κεηά, εθηφο εάλ ιφγνη αζθαιείαο δελ ην επηηξέπνπλ ή απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. 4) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα άξεη ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή ζα ην αληηθαηαζηήζεη κε λέν κέζν πιεξσκψλ κφιηο πάςνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη αλαζηνιήο. 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ, ΣΑ ΔΠΙΣΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΔ ΙΟΣΙΜΙΔ 1) Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη απφ ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο (-) γηα φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ Πίλαθα Υξεψζεσλ απφ ην Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 2) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη ππνρξεσκελνο λα παξέρεη δσξεάλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη βάζεη ηνπ Μέξνπο IV ηνπ Νφµνπ, θαη επίζεο, δελ θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη έρεη ζπµµνξθσζεί µε ηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ ελ ιφγσ Μέξνπο ηνπ Νφµνπ θαη ζπλεπψο ηα Άξζξα 27 (1) θαη 28 ηνπ Νφµνπ δελ εθαξµφδνληαη. 3) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ην λφµηζµα ζην νπνίν ζα γίλεη ε νπνηαδήπνηε πιεξσµή. 4) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ην επηηφθην µε ην νπνίν ρξεψλεηαη θαη/ή πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζµφο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ µε αλαθνίλσζε ζηνλ εµεξήζην ηχπν ή γξαπηή εηδνπνίεζε θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ εµεξνµελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ή εηδνπνίεζε. 9. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΤ ΠΟΟΤ 1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο. 2) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 9.1) πην πάλσ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ έρεη δηθαίσκα φπσο αθαηξεί επηβαξχλζεηο απφ ην Page 8 of 16

9 πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη ζην δηθαηνχρν πξηλ απηφ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, λννπκέλνπ φηη ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη νη επηβαξχλζεηο εκθαίλνληαη ρσξηζηά ζηελ πιεξνθφξεζε πξνο ηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 18 ησλ παξφλησλ φξσλ. 10. EΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ/ ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Η επηθνηλσλία ή/ θαη νη εηδνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θαη ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ή/ θαη ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ κνξθή πξσηφηππεο ππνγξακκέλεο επηζηνιήο ή κέζσ ηειενκνηνηχπνπ ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ, σο πξνλνείηαη ζηα έγγξαθα αλνίγκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ή κέζσ ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ ή παξέρνληαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή/ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξφπνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θξίλεη απαξαίηεην. Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε ή νπνηνζδήπνηε αίηεκα ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα γίλεηαη γξαπηψο θαη ζα παξαδίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο Σξάπεδαο φπνπ δηαηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, είηε ηδηνρείξσο, είηε ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ ηειενκνηνηχπνπ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ σο πξνλνείηαη ζηα έγγξαθα αλνίγκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Πεξαηηέξσ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, λα ιακβάλεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο νπνηεδήπνηε. 11. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΛΗΡΧΜΧΝ ε πεξίπηψζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δεηήζεη επηπιένλ ή πην ζπρλή πιεξνθφξεζε ή ηε δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε παξνχζα ζπκθσλία, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσκα ρξέσζεο γηα ηελ επηπιένλ απηή πιεξνθφξεζε. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα άιια φρη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 39 έσο 41 ηνπ Νφµνπ. 12. ΓΛΧΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ H γιψζζα νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κε ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη ε Διιεληθή ή/ θαη ε Αγγιηθή εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. 13. ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΥΧΡΙ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 1) Δάλ πξάμε πιεξσκήο πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα επηζηξέςεη ακέζσο ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο Page 9 of 16

10 θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε πξάμε πιεξσκήο. 2) Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ βαξχλεηαη κέρξη πνζνχ 150 επξψ γηα δεκηά απφ πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α)ε δεκηά επέξρεηαη απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο ή θιαπέληνο κέζνπ πιεξσκψλ ή, εάλ ν πειάηεο δελ θξάηεζε αζθαιή ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο ηνπ θιαπέληνο ή εθηεζεηκέλνπ ζε θαηάρξεζε απφ ηξίηνπο κέζνπ πιεξσκψλ (β) ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ παξέζρε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ επηηξέπνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εηδνπνίεζε γηα ηελ απψιεηα, θινπή ή ππνθινπή ή έθζεζε ζε θαηάρξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ θαη (γ) ε δεκηά επέξρεηαη απφ ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εηδνπνίεζε ζρεηηθά ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 3) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 13.1) θαη 13.2), ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ βαξχλεηαη γηα νιφθιεξε ηε δεκηά απφ πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ε δεκηά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ελήξγεζε κε δφιν ή ε δεκηά επέξρεηαη θαηφπηλ παξαβίαζεο απφ ηνλ Πειάηε, κίαο ή πεξηζνηέξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 55 ηνπ Νφκνπ απφ πξφζεζε ή βαξηά ακέιεηα, (β) ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ παξέζρε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ επηηξέπνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εηδνπνίεζε γηα ηελ απψιεηα, θινπή ή ππνθινπή ή έθζεζε ζε θαηάρξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, θαη (γ) ε δεκηά επέξρεηαη απφ ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εηδνπνίεζε ζρεηηθά ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ 4) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 13.1) θαη 13.2), ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ βαξχλεηαη γηα νιφθιεξε ηε δεκηά απφ πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ δφιηαο ελέξγεηαο εθ κέξνπο ηνπ. 5) Οη παξάγξαθνη 2 έσο 4 πην πάλσ εθαξµφδνληαη ΜΟΝΟ εάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε. Δάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ζπκθσλεί ζε ζρέζε µε ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 πην πάλσ σο εμνπζηνδνηεµέλε νπνηαδήπνηε πξάμε πιεξσµήο ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην Λνγαξηαζµφ ηνπ θαη ζπλεπψο απνδέρεηαη φηη εμαηξείηαη ε εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 57(2) έσο 57 (4) ηνπ Νφµνπ ζηελ πεξίπησζε απηή. Ο παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά Άκεζε Υξέσζε SEPA. Page 10 of 16

11 14. ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ή ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΤ ΚΙΝΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΛΗΡΧΣΗ 1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ Άξζξσλ 50 θαη 52 θαη ησλ εδαθίσλ (2) - (4) ηνπ Άξζξνπ 73 ηνπ Νφκνπ αλ, θαηφπηλ εληνιήο πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ηνλ πιεξσηή, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ δελ έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ή κέξνο απηνχ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή επηζηξέθεη ζηνλ πιεξσηή ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επαλαθέξεη ηνλ ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε ρξέσζε. 2) Αλ, θαηφπηλ εληνιήο πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ηνλ πιεξσηή θαη ιήςεο ηνπ πνζνχ ηεο πξάμεο πιεξσκήο απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειέζηεθε νξζά, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζέηεη ακέζσο ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πηζηψλεη κε ην αληίζηνηρν πφζν ην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ. 3) Η θαηά ηελ παξάγξαθν 14. 1) επζχλε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ηεθκαίξεηαη απφ ηε κε εθηέιεζε ή εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή βαξχλεηαη κε ηελ απφδεημε ζηνλ πιεξσηή θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο. 4) Αλεμαξηήησο επζχλεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή πξνζπαζεί ακέζσο κφιηο ηνπ δεηεζεί, λα αληρλεχζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη εηδνπνηεί ηνλ πιεξσηή ζρεηηθά. 15. ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ή ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΤ ΚΙΝΔΙΣΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΔΧ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ Άξζξσλ 50 θαη 52 θαη ησλ εδαθίσλ (2) - (4) ηνπ Άξζξνπ 73 ηνπ Νφκνπ αλ, θαηφπηλ εληνιήο πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, ε εληνιή πιεξσκήο δελ δηαβηβάζηεθε νξζά, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ αλαδηαβηβάδεη ακέζσο ηελ ελ ιφγσ εληνιή πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή. 2) Η ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15.1) πην πάλσ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ κε εθηέιεζε ή εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ βαξχλεηαη κε ηελ απφδεημε ζην δηθαηνχρν φηη ε εληνιή πιεξσκήο δηαβηβάζηεθε νξζά. 3) Αλ, θαηφπηλ νξζήο δηαβίβαζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δελ έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο, ν Page 11 of 16

12 Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επηζηξέθεη ζηνλ πιεξσηή ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε κε εθηειεζζείζα ή εζθαικέλε πξάμε πιεξσκήο. 4) Αλεμαξηήησο επζχλεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζπαζεί ακέζσο κφιηο ηνπ δεηεζεί λα αληρλεχζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη εηδνπνηεί ην δηθαηνχρν ζρεηηθά. 16. ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ή ΔΚΣΔΛΔΗ ΥΧΡΙ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 1) Δάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ πιεξνθνξεζεί νπνηαδήπνηε πξάμε πιεξσκήο ε νπνία εθηειέζηεθε εζθαικέλα ή ρσξίο εμνπζηνδφηεζε βάζεη ησλ Άξζξσλ 57 θαη ηνπ Νφκνπ θαη ε νπνία ζεκειηψλεη ζρεηηθφ δηθαίσκα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην αξγφηεξν έσο 13 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ή πίζησζεο θαη λα δεηήζεη επαλφξζσζε εθφζνλ παξνπζηάζεη ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν έσο 2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ή πίζησζεο θαη λα δεηήζεη επαλφξζσζε εθφζνλ παξνπζηάζεη ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη θαη εμαηξείηαη ε εθαξκνγή ησλ Άξζξσλ ηνπ Νφκνπ. 2) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε θαη αµθηζβεηεί ηελ νξζή εθηέιεζε Πξάμεο Πιεξσµήο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ έρεη ππνρξέσζε λα απνδείμεη φηη εμαθξηβψζεθε ε γλεζηφηεηα ηεο Πξάμεο Πιεξσµήο, ε Πξάμε Πιεξσµήο θαηαγξάθεθε επαθξηβψο, θαηαρσξήζεθε ζην Λνγαξηαζµφ ηνπ Υξεζηε θαη δελ επεξεάζζεθε απφ ηερληθή βιάβε ή δπζιεηηνπξγία θαη ζπλεπψο εμαηξείηαη ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Νφµνπ. 3)O Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ απαιιάζζεηαη απφ νηεζδήπνηε επζχλεο βάζεη ηνπ Μέξνπο VII ηνπ Νφµνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αζπλήζεηο θαη απξφβιεπηεο, εθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαη ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δελ ζα µπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην αληίζεην. Πεξαηηέξσ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ Μέξνπο VII ηνπ Νφµνπ φπνπ δεζµεχεηαη απφ άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κππξηαθφ ή ην Δπξσπατθφ δίθαην. Πεξαηηέξσ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ ζα έρεη ππαηηηφηεηα ή επζχλε γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιφγσ απεξγηψλ, αληαπεξγηψλ, ιατθψλ αλαηαξαρψλ, εμεγέξζεσλ, πνιέµσλ ή ερζξνπξαμηψλ, αλσηέξαο βίαο ή άιισλ αηηηψλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Page 12 of 16

13 4) Οη πην πάλσ φξνη δελ εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA. 17. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη νιφθιεξν ην πνζφ πξάμεο πιεξσκήο ζην πιεξσηή νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πιεξσηή, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ε πξάμε πιεξσκήο θηλήζεθε απφ δηθαηνχρν ή κέζσ δηθαηνχρνπ θαη έρεη ήδε εθηειεζηεί (β) ν πιεξσηήο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα εληφο νθηψ (8) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο (γ) θαηά ηελ εμνπζηνδφηεζε δελ πξνζδηνξίζηεθε ην αθξηβέο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο (δ) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ζα αλέκελε εχινγα ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπλήζε έμνδά ηνπ, ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο Πειάηε - Σξάπεδαο θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο. 2) Αθνχ ππνβάιεη αίηεκα επηζηξνθήο ν πιεξσηήο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζρεηηθά ζηνηρεία θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ππνρξέσζε εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, είηε επηζηξέθεη ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο είηε αηηηνινγεί ηελ άξλεζε επηζηξνθήο, ππνδεηθλχνληαο ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ νπνία κπνξεί λα ππνβάιεη θαηαγγειία θαη ην φξγαλν ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθχγεη γηα εμσδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 3) Ο Πιεξσηήο δελ δηθαηνχηαη επηζηξνθή πνζνχ ζηελ πεξίπησζε φπνπ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ν πιεξσηήο εμνπζηνδφηεζε απεπζείαο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γηα λα εθηειεζζεί ε πξάμε πιεξσκήο θαη (β) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή πξάμε πιεξσκήο παξαζρέζεθαλ ή ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηνπ πιεξσηή απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή απφ ην δηθαηνχρν, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο. 4) Δάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δψζεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξάμε πιεξσκήο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ ζα έρεη επζχλε γηα ηελ κε εθηέιεζε ή εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο αιιά ζα θαηαβάιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αθνξά ε Δληνιή Πιεξσκήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα δηθαηνχηαη ζε θαηαβνιή εμφδσλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβεη γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Page 13 of 16

14 5) ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ φπσο ηνπ παξάζρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία απαξαίηεηα πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ πην πάλσ. 6) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε δελ εθαξµφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 έσο 3 αλσηέξσ θαη σο εθ ηνχηνπ, εμαηξείηαη ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Νφµνπ. 7) Οη πην πάλσ φξνη δελ εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA. 18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΧΣΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΑΣΟΜΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΧΜΗ Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκεο ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 10. EΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ/ ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ, ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πιεξσκψλ ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κεηά ηε ρξέσζε ή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κε ην πνζφ ηεο αηνκηθήο πξάμεο πιεξσκήο. Όηαλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ ρξεζηκνπνηεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πιεξσκήο απφ ην αλάινγν θαηάζηεκα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αηνκηθήο πξάμεο πιεξσκήο. 19. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ (1) Κάζε πξφηαζε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη φξσλ παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζπκθσλεί λα επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα γηα λα ιάβεη αληίγξαθν ησλ φξσλ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπο. (2) Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εάλ απηφο δελ γλσζηνπνηήζεη ηε κε απνδνρή πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζπκθσλία ακέζσο θαη ρσξίο επηβάξπλζε πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο. (3) Αιιαγέο ζηα βαζηθά επηηφθηα ή ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αλαθνξάο ζα εθαξκφδνληαη ακέζσο θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. (4) Οη αιιαγέο ζην επηηφθην ή ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα εθαξκφδνληαη θαη ππνινγίδνληαη θαηά ηξφπν νπδέηεξν, κε γλψκνλα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ Υξεζηψλ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. Page 14 of 16

15 (5) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα εθαξκφδεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε αιιαγέο ζην επηηφθην ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ είλαη επλντθέο γηα ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. (6) Πιεξνθνξίεο γηα ηηο αιιαγέο ζηα βαζηθά επηηφθηα παξέρνληαη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κε εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ ή/ θαη κε επηζηνιή πξνο ηνπο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή/ θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θξίλεη ζθφπηκν. Η ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε. 20. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ (1) Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί, αλά πάζα ζηηγκή, λα ηεξκαηίζεη ηε ζπκθσλία δίδνληαο πξνεηδνπνίεζε ελφο κελφο ζην Παξφρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη πην πάλσ ζηε παξάγξαθν 10. Δπηθνηλσλία/ Δηδνπνηήζεηο. (2) Ο ηεξκαηηζκφο ζπκθσλίαο ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο άλσ ησλ δψδεθα κελψλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε γηα ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ αλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ζπκπιήξσζε δσδεθακήλνπ απφ ηελ θαηάξηηζε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα επηβάιεη επηβάξπλζε ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο.. (3) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ζπκθσλία ανξίζηνπ ρξφλνπ δίλνληαο πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο δχν κελψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσµα λα ηεξµαηίζεη ζπκθσλία ανξίζηνπ ρξφλνπ µε ηνπιάρηζηνλ 7 εµεξψλ εηδνπνίεζε. (4) Όπνπ επηβάιινληαη επηβαξχλζεηο ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ νθείιεη κφλν ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πεξίνδν κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηπρφλ πξνθαηαβιεζείζεο επηβαξχλζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πεξίνδν κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ε παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη. (5) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ππαλαρψξεζεο θαζψο θαη ησλ πξνλνηψλ πεξί άθπξσλ θαη αθπξψζηκσλ ζπκβάζεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ, ηδίσο θαηά ηνλ πεξί πκβάζεσλ Νφκν Κεθ Page 15 of 16

16 21. ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΓΙΔΠΔΙ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ Οη παξφληεο φξνη θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθή ζπκθσλία ζα δηέπεηαη απφ ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία θαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα έρνπλ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία. Σνχην δελ ζα επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ λα θαηαρσξεί αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζηα Γηθαζηήξηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο, είηε παξάιιεια είηε φρη. 22. ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΗ ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δχλαηαη λα απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή σο πξνλνείηαη ζε νπνηνδήπνηε λφκν ή/ θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001 ή θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 23. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Παξάιεηςε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ λα πξνζθέξεη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην αλακελφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο ή αλ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη θαηά ηε γλψκε ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θάλεη ιάζνο, ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα απνηαζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ε νπνία δχλαηαη λα ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηεξεχλεζεο θαηαγγειηψλ. Πεξαηηέξσ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δχλαηαη λα νξγαλψλεη δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα πξναλαθεξζείζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 24. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΟΠΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ Γηεχζπλζε: Λεσθφξνο Σδσλ Κέλλεληπ 80, 1076 ηξφβνινο Σ.Θ Λεπθσζία Κχπξνο Σειέθσλν: Σειενκνηνηππν: ΣΟΙΥΔΙΑ SOCIETE GENERALE BANK - CYPRUS LIMITED: Δγγεγξακκέλν γξαθείν: Αγίαο Παξαζθεπήο 20, 2002 ηξφβνινο, Λεπθσζία Σ.Θ , 1309 Λεπθσζία Κχπξνο Σειέθσλν: Σειενκνηφηππν: Ηι.Σαρπδξνκείν: Αξηζκφο Φνξνινγηθήο Σαπηφηεηαο (Α.Φ.Σ.): Κ Αξηζκφο εγγξαθήο: Page 16 of 16

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα