ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009"

Transcript

1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε ζε Δπξψ είηε ζε άιιν λφκηζκα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ φπνπ ακθφηεξνη νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή ν θνηλφο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή θαη ηνπ Γηθαηνχρνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη, είηε ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 1. ΟΡΙΜΟΙ Άμεσε Υπέωσε (Direct Debits): ζεκαίλεη ππεξεζία πιεξσκψλ θαηά ηελ νπνία ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή γηα πξάμε πιεξσκήο ηελ νπνία θηλεί ν δηθαηνχρνο βάζεη ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πιεξσηή, ε νπνία εμνπζηνδφηεζε δηαβηβάδεηαη ζην δηθαηνχρν, ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πιεξσηή. Άμεσε Υπέωσε SEPA: ζεκαίλεη ην εξγαιείν πιεξσκήο πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA γηα ηελ δηελέξγεηα πιεξσκψλ κέζσ άκεζσλ ρξεψζεσλ ζε Δπξψ εληφο ηνπ SEPA απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε άιινπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Αποκλειστικό μέσο ταςτοποίεσερ: ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ γξακκάησλ, αξηζκψλ ή ζπκβφισλ πνπ νξίδεη γηα ην ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαβηβάζεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηε βέβαηε ηαπηνπνίεζε ηνπ άιινπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή/ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ άιινπ ρξήζηε γηα κηα πξάμε πιεξσκήο. Βασικό επιτόκιο: ζεκαίλεη ην επηηφθην πνπ ε Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη θαηά θαηξνχο απφ ηελ Σξάπεδα, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Πειάηε. Σν Βαζηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη ην EURIBOR, LIBOR ή νπνηνδήπνηε άιιν επηηφθην ε Σξάπεδα επηιέγεη σο βαζηθφ. Γικαιούσορ: ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαηεξεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη ην νπνίν είλαη ν ζθνπνχκελνο απνδέθηεο ησ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν κηαο πξάμεο πιεξσκήο. Δντολή Πλεπωμήρ: ζεκαίλεη θάζε νδεγία ηνπ πιεξσηή ή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ηνλ νηθείν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε ηελ νπνία ηνπ δεηείηαη ε εθηέιεζε κηαο Πξάμεο Πιεξσκήο. Page 1 of 16

2 Δπγάσιμε Ζμέπα: ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εκέξα κεηαμχ Γεπηέξαο θαη Παξαζθεπήο θαηά ηηο νπνίεο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη αλνηθηφο γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο εθηφο ηξαπεδηθψλ αξγηψλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία Δισεπσόμενα εμβάσματα: ζεκαίλεη θεθάιαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Σξάπεδα ζηε βάζε εληνιψλ πιεξσκήο απφ έλα ινγαξηαζκφ Πιεξσηή κε άιιε ηξάπεδα (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) εηο φθεινο ινγαξηαζκνχ ηνπ Γηθαηνχρνπ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, ν Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ πιεξσηή γηα ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο (BIC) θαη γηα ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή ην Απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο (International Bank Account Number - IBAN) ηνπ. Δξεπσόμενα εμβάσματα: ζεκαίλεη ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πιεξσηή ζηε βάζε εληνιψλ πιεξσκήο κε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ ηνπ Πιεξσηή εηο φθεινο ινγαξηαζκνχ Γηθαηνχρνπ κε άιιε Σξάπεδα (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο Πιεξσκήο, ν Πιεξσηήο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηελ Σξάπεδα ηνλ αξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή ην Απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ (IBAN), καδί κε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηθαηνχρνπ αλ είλαη δηαζέζηκε, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο BIC) πνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Γηθαηνχρνπ. Ζμεπομενία αξίαρ: ζεκαίλεη ην ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ επί ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ κε ηα νπνία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη έλαο Λνγαξηαζκφο Πιεξσκψλ. Λογαπιασμόρ Πλεπωμών: ζεκαίλεη ινγαξηαζκφο ν νπνίνο ηεξείηαη ζην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ. Μέσο Πλεπωμών: ζεκαίλεη θάζε εμαηνκηθεπκέλν κεραληζκφ ή/ θαη ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξνθεηκέλνπ λα θηλήζεη εληνιή πιεξσκήο. Νόμορ: ζεκαίλεη ηνλ πεξί ππεξεζηψλ πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 Ν. 128(I)/2009 σο ηξνπνπνηείηαη απφ θαηξφ εηο θαηξφ Πάγια εντολή (Standing Order): Γξαπηέο νδεγίεο ηνπ Πιεξσηή πξνο ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα δηελεξγεί ηαθηέο πιεξσκέο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ απφ έλα ινγαξηαζκνχ ηνπ Πιεξσηή πξνο φθεινο θάπνηνπ παξαιήπηε. Οη νδεγίεο δίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή κέρξη λα αλαθιεζνχλ απφ ηνλ πιεξσηή. Πάποσορ Τπεπεσιών Πλεπωμών: ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ ηνπ 2009 θαη πεξηιακβάλεη ηξάπεδεο ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ δπλάκεη Page 2 of 16

3 ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκνπ ηνπ 1997 φπσο ηξνπνπνηείηαη θαηά θαηξνχο θαη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ. Πλεπωτήρ: ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δηαηεξεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ απηφ ην ινγαξηαζκφ ή εάλ δελ ππάξρεη ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δίλεη εληνιή πιεξσκήο. Πολύ Μικπή Δπισείπεσε ζεµαίλεη επηρείξεζε ε νπνία, θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ησλ παξφλησλ Όξσλ, είλαη επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 θαη ηνπ Άξζξνπ 2, παξάγξαθνη 1 θαη 3, ηνπ παξαξηήµαηνο ηεο χζηαζεο 2003/361/ΔΚ. Ππάξε Πλεπωμήρ: ζεκαίλεη ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν πιεξσηήο ή ν δηθαηνχρνο θαη ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε θαηαβνιή, κεηαθνξά ή αλάιεςε ρξεκαηηθψλ πνζψλ, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ππνθείκελε ππνρξέσζε κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη δηθαηνχρνπ. ςναλλαγματική Ησοτιμία: ζεκαίλεη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ππνινγηζκνχ νπνηαζδήπνηε κεηαηξνπήο λνκίζκαηνο θαη ε νπνία θαζίζηαηαη δηαζέζηκε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή πξνέξρεηαη απφ πεγή δηαζέζηκε ζην θνηλφ. Σπάπεδα: ζεκαίλεη ηελ SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LIMITED (ΗΔ 31003) εθ Αγίαο Παξαζθεπήο 20, ηξφβνινο, 2002 Λεπθσζία, Κχπξνο, θξάζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο δηαδφρνπο, εθδνρείο θαη εθρσξναπνδέθηεο απηήο Τπεπεσίερ Πλεπωμών: ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζε/ απφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ Δθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ ζε/ απφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ Δθηέιεζε άκεζσλ ρξεψζεσλ (direct debits) Δθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ κε θάξηα, πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή Έθδνζε θαη απνδνρή κέζσλ πιεξσκψλ Δθηέιεζε κεηαθνξψλ πίζησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάγησλ εληνιψλ (standing orders) Τπεξεζίεο εκβαζκάησλ Υπήστερ Τπεπεσιών Πλεπωμών: ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία πιεξσκψλ σο Πιεξσηήο ή Γηθαηνχρνο ή θαη κε ηηο δχν ηδηφηεηεο. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): ζεκαίλεη ην επηηφθην ηνπ Δπξψ ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαη δεκνζηεχεηαη θάζε εξγάζηκε κέξα ζην εκεξνιφγην TARGET απφ ηελ Οκνζπνλδία Δπξσπατθψλ Σξαπεδψλ (FBE) θαη θαζνξίδεη Page 3 of 16

4 ην κέζν φξν ησλ δηαζέζηκσλ επηηνθίσλ ζηηο 11:00 ψξα Βξπμειιψλ, απφ έλα δείγκα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ππεξβνιηθψλ ρξεψζεσλ, γηα ηε πεξίνδν επηηνθίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ηνπ EURIBOR ε νπνία νξίδεηαη ζηε βαζηθή ζπκθσλία. LIBOR (London Interbank Offered Rate): ζεκαίλεη ην επηηφθην γηα δάλεηα ζην λφκηζκα ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη απφ ην χλδεζκν Βξεηαλψλ Σξαπεδηηψλ γηα πεξίνδν αληίζηνηρε κε ηελ πεξίνδν ηνπ επηηνθίνπ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζρεηηθή ζειίδα ησλ Reuters ζηηο 11:00 ψξα Λνλδίλνπ, ηελ κέξα ε νπνία είλαη δχν (2) Σξαπεδηθέο κέξεο Λνλδίλνπ πξηλ ηελ αξρή ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ επηηνθίνπ, γηα ζπλαιιαγέο ζε πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ηνπ LIBOR ε νπνία νξίδεηαη ζηε βαζηθή ζπκθσλία. SEPA: ζεκαίλεη ηνλ Δληαίν Υψξν Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (Single European Payment Area) πνπ είλαη ν ρψξνο φπνπ πνιίηεο, εηαηξείεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη λα εηζπξάηηνπλ πιεξσκέο ζε Δπξψ, είηε εληφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ είηε δηαζπλνξηαθά, κε ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα ην γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ SEPA δείηε ηε ιίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ κε ηηο ρψξεο ηνπ SEPA ζηελ ηζηνζειίδα 2. ΑΝΑΚΛΗΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ (1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ε εληνιή πιεξσκήο θαζίζηαηαη αλέθθιεηε κφιηο ε ζπγθεθξηκέλε εμνπζηνδφηεζε ιεθζεί απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κε ηελ κνξθή πξσηφηππεο ππνγξακκέλεο επηζηνιήο ή πξσηφηππεο θαλνληθά ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο εκβάζκαηνο ή κέζσ ηειενκνηνηχπνπ ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ, σο πξνλνείηαη ζηα έγγξαθα ηεο δέζκεο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε εληνιή πιεξσκήο έρεη θαηαζηεί αλέθθιεηε. (2) Η εληνιή πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, θαζίζηαηαη αλέθθιεηε γηα ηνλ πιεξσηή κφιηο ν πιεξσηήο δηαβηβάζεη ζην δηθαηνχρν ηελ εληνιή πιεξσκήο ή ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο. Ο παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά Άκεζε Υξέσζε SEPA. (3) ηελ πεξίπησζε άκεζεο ρξέσζεο (κε εμαίξεζε Άκεζε Υξέσζε SEPA) ν πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκέξαο πνπ ζπκθσλήζεθε. (4) Δάλ ν πιεξσηήο πνπ θίλεζε εληνιή πιεξσκήο θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζπκθσλήζνπλ φηη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο αξρίδεη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ή ζην ηέινο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ή ηελ εκέξα πνπ ν πιεξσηήο ζα έρεη ζέζεη ρξεκαηηθά πνζά ζηε δηάζεζε ηεο Σξάπεδαο, ν ζπκθσλεζείο ρξφλνο ζεσξείηαη σο ρξφλνο ιήςεο ηεο εληνιήο. Δάλ ζπκθσλήζεθε εκέξα κε εξγάζηκε γηα ηελ Σξάπεδα, ε εληνιή πιεξσκήο ζα ινγίδεηαη σο ιεθζείζα ηελ επφκελε Δξγάζηκε Ηκέξα. Ο πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη Page 4 of 16

5 εληνιή πιεξσκήο ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο Δξγάζηκεο Ηκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ. (5) Μεηά ηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πην πάλσ παξαγξάθνπο, ε εληνιή πιεξσκήο κπνξεί λα αλαθιεζεί κφλν κε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, λννπκέλνπ φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε ζπκθσλία ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσκα ρξέσζεο γηα απηή ηελ αλάθιεζε. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο. Ο παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά Άκεζε Υξέσζε SEPA. (6) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσµα, αιιά δελ είλαη ππνρξεσκέλνο, λα απνδερηεί αλάθιεζε Δληνιήο Πιεξσµήο σο πξνλνείηαη απφ ηνλ Νφµν θαη σο εθ ηνχηνπ ην άξζξν 53(4) θαη ηα άξζξα 60(3) κέρξη 60(5) ηνπ Νφµνπ δελ εθαξµφδνληαη. 3. ΥΡΟΝΟ ΛΗΦΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ Ωο ρξφλνο ιήςεο εληνιήο πιεξσκήο ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα ηνπ πιεξσηή ιακβάλεη ηελ εληνιή πιεξσκήο ε νπνία δηαβηβάζηεθε απεπζείαο απφ ηνλ πιεξσηή ή εκκέζσο, απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κέζσ ηνπ δηθαηνχρνπ. Δάλ ε εληνιή πιεξσκήο δελ ιεθζεί εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ δίλνληαη πην θάησ ε εληνιή πιεξσκήο ζα ινγίδεηαη σο ιεθζείζα ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Οη εκεξήζηεο ψξεο εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο αξρίδνπλ ζηηο 07:30 θαη ιήγνπλ ζηηο 14:30 ηε Γεπηέξα κε Παξαζθεπή θαη επηπξφζζεηα ηε Γεπηέξα κεηαμχ 15:00 έσο 18:00 απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην. Η πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο είλαη (Cut-off times): - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα: 13:00 [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εμεξρφκελα εκβάζκαηα [ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ] : [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εμεξρφκελα εκβάζκαηα [ηνκέα δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ] : 15:00 [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο κηζζνδνζηάο [ ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ (γ) δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ]: 13:00 - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο [ esgbcy] [ ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ (γ) δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ]: 12:00 [απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην- Γεπηέξα: 16:00] - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηα εζληθέο SEPA εληνιέο απηφκαηεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκνχ [ηνκείο (α) ιηαληθήο (β) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ & νξγαληζκψλ (γ) δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ]: 11:00 Page 5 of 16

6 - Λήςε εληνιψλ πιεξσκήο γηαδηαζπλνξηαθέο SEPA εληνιέο απηφκαηεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκνχ απφ μέλεο αξρέο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ: 09:00 4. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 1) ε πεξίπησζε πνπ ν Πιεξσηήο δίλεη Δληνιή Πιεξσκήο ζε Δπξψ θαη ν Λνγαξηαζκφο Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εληφο θξάηνπο κέινπο ε πίζησζε ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο εληνιή πιεξσκήο. ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο δίδεηαη ζε έληππε κνξθή νη πην πάλσ αλαθεξζείζεο πξνζεζκίεο ζα παξαηείλνληαη θαηά κία κέξα. 2) ε πεξίπησζε πνπ ν Πιεξσηήο δίλεη Δληνιή Πιεξσκήο ζε λφκηζκα θξάηνπο κέινπο άιιν απφ ην Δπξψ θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εληφο θξάηνπο κέινπο ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 3) Γηα πξάμεηο πιεξσκψλ ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ ηεξνχληαη εθηφο θξάηνπο κέινπο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιν λφκηζκα εθηφο απφ ην Δπξψ ή άιιν λφκηζκα θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο Δπξσδψλεο, ζα εθηεινχληαη ζε ρξφλν πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 5. ΑΡΝΗΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε Δληνιήο Πιεξσκήο θαη δελ ζα θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζα ππνζηεί ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζην Λνγαξηαζκφ Πιεξσκψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ ην κέζν πιεξσκήο έρεη δεζκεπηεί ή έρεη ππεξβεί ην φξην ρξήζεο ηνπ ή φπνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ έρεη επιφγσο δηαπηζηψζεη φηη ε ζπλαιιαγή είλαη λφκηκε ή γηα ζθνπνχο πξφιεςεο απάηεο ή ηα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ην Υξεζηή Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη ιαλζαζκέλα. ε πεξίπησζε άξλεζεο εθηέιεζεο εληνιήο πιεξσκήο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα γλσζηνπνηήζεη ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηελ άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο πιεξσκήο θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζεο θαη ηε δηαδηθαζία επαλφξζσζεο ηπρφλ ιαζψλ πνπ νδήγεζαλ ζηε κε εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, εθηφο εάλ απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. ε πεξίπησζε πνπ ε άξλεζε είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ρξέσζε γηα ηελ γλσζηνπνίεζε απηή ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ. Page 6 of 16

7 6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΜΔΟ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 1. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη: α) Να ρξεζηκνπνηεί ην κέζν πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε θαη ηε ρξήζε ηνπ β) κφιηο παξαιάβεη ην κέζν πιεξσκψλ, λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ηνπ γ) λα εηδνπνηεί ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή ην πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα κφιηο αληηιεθζεί απψιεηα, θινπή, ππνθινπή ή έθζεζε ζε θαηάρξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή ρξήζε απηνχ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε 2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη: α) λα κελ απνθαιχπηεη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ παξά κφλν ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί β) λα κελ απνζηέιιεη κέζν πιεξσκψλ πνπ δελ έρεη δεηεζεί παξά κφλν πξνο αληηθαηάζηαζε κέζνπ πνπ έρεη ήδε δνζεί ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γ) λα παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1 γ) ή λα δεηεί άξζε ηεο αλαζηνιήο ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 7.4) γηα δηάζηεκα 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, θαηφπηλ αίηεζεο, κέζα απφδεημεο ηεο εηδνπνίεζεο, θαη δ) λα εκπνδίδεη θάζε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ κφιηο πξαγκαηνπνηεζεί εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1. γ) 7. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΜΔΟΤ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί φξηα δαπάλεο ζηηο πξάμεηο πιεξσκψλ πνπ γίλνληαη δηα ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ φπσο απηφο απνθαζίδεη θαη ζπκθσλεί κε ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 2) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε: (α) ηελ αζθάιεηα ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ (β) ηελ ππφλνηα ρξήζεο ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ή δφιηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή (γ) γηα κέζα πιεξσκψλ κε πηζησηηθφ φξην, ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν αδπλακίαο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ Page 7 of 16

8 3) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα ελεκεξψζεη ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ θαη ηνπο ιφγνπο, εάλ είλαη εθηθηφ πξηλ ηελ αλαζηνιή ή φπνπ δελ είλαη εθηθηφ, ακέζσο κεηά, εθηφο εάλ ιφγνη αζθαιείαο δελ ην επηηξέπνπλ ή απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. 4) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα άξεη ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή ζα ην αληηθαηαζηήζεη κε λέν κέζν πιεξσκψλ κφιηο πάςνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη αλαζηνιήο. 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ, ΣΑ ΔΠΙΣΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΔ ΙΟΣΙΜΙΔ 1) Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη απφ ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο (-) γηα φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ Πίλαθα Υξεψζεσλ απφ ην Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 2) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη ππνρξεσκελνο λα παξέρεη δσξεάλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη βάζεη ηνπ Μέξνπο IV ηνπ Νφµνπ, θαη επίζεο, δελ θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη έρεη ζπµµνξθσζεί µε ηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ ελ ιφγσ Μέξνπο ηνπ Νφµνπ θαη ζπλεπψο ηα Άξζξα 27 (1) θαη 28 ηνπ Νφµνπ δελ εθαξµφδνληαη. 3) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ην λφµηζµα ζην νπνίν ζα γίλεη ε νπνηαδήπνηε πιεξσµή. 4) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ην επηηφθην µε ην νπνίν ρξεψλεηαη θαη/ή πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζµφο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ µε αλαθνίλσζε ζηνλ εµεξήζην ηχπν ή γξαπηή εηδνπνίεζε θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ εµεξνµελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ή εηδνπνίεζε. 9. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΤ ΠΟΟΤ 1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο. 2) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 9.1) πην πάλσ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ έρεη δηθαίσκα φπσο αθαηξεί επηβαξχλζεηο απφ ην Page 8 of 16

9 πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη ζην δηθαηνχρν πξηλ απηφ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, λννπκέλνπ φηη ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη νη επηβαξχλζεηο εκθαίλνληαη ρσξηζηά ζηελ πιεξνθφξεζε πξνο ηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 18 ησλ παξφλησλ φξσλ. 10. EΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ/ ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Η επηθνηλσλία ή/ θαη νη εηδνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θαη ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ή/ θαη ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ κνξθή πξσηφηππεο ππνγξακκέλεο επηζηνιήο ή κέζσ ηειενκνηνηχπνπ ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ, σο πξνλνείηαη ζηα έγγξαθα αλνίγκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ή κέζσ ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ ή παξέρνληαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή/ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξφπνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θξίλεη απαξαίηεην. Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε ή νπνηνζδήπνηε αίηεκα ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα γίλεηαη γξαπηψο θαη ζα παξαδίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο Σξάπεδαο φπνπ δηαηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, είηε ηδηνρείξσο, είηε ηαρπδξνκηθψο ή κέζσ ηειενκνηνηχπνπ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ σο πξνλνείηαη ζηα έγγξαθα αλνίγκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Πεξαηηέξσ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, λα ιακβάλεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο νπνηεδήπνηε. 11. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΛΗΡΧΜΧΝ ε πεξίπηψζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δεηήζεη επηπιένλ ή πην ζπρλή πιεξνθφξεζε ή ηε δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε παξνχζα ζπκθσλία, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσκα ρξέσζεο γηα ηελ επηπιένλ απηή πιεξνθφξεζε. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα άιια φρη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 39 έσο 41 ηνπ Νφµνπ. 12. ΓΛΧΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ H γιψζζα νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κε ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη ε Διιεληθή ή/ θαη ε Αγγιηθή εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. 13. ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΥΧΡΙ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 1) Δάλ πξάμε πιεξσκήο πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα επηζηξέςεη ακέζσο ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο Page 9 of 16

10 θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε πξάμε πιεξσκήο. 2) Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ βαξχλεηαη κέρξη πνζνχ 150 επξψ γηα δεκηά απφ πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α)ε δεκηά επέξρεηαη απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο ή θιαπέληνο κέζνπ πιεξσκψλ ή, εάλ ν πειάηεο δελ θξάηεζε αζθαιή ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο ηνπ θιαπέληνο ή εθηεζεηκέλνπ ζε θαηάρξεζε απφ ηξίηνπο κέζνπ πιεξσκψλ (β) ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ παξέζρε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ επηηξέπνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εηδνπνίεζε γηα ηελ απψιεηα, θινπή ή ππνθινπή ή έθζεζε ζε θαηάρξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ θαη (γ) ε δεκηά επέξρεηαη απφ ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εηδνπνίεζε ζρεηηθά ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 3) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 13.1) θαη 13.2), ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ βαξχλεηαη γηα νιφθιεξε ηε δεκηά απφ πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ε δεκηά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ελήξγεζε κε δφιν ή ε δεκηά επέξρεηαη θαηφπηλ παξαβίαζεο απφ ηνλ Πειάηε, κίαο ή πεξηζνηέξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 55 ηνπ Νφκνπ απφ πξφζεζε ή βαξηά ακέιεηα, (β) ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ παξέζρε ηα θαηάιιεια κέζα πνπ επηηξέπνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ εηδνπνίεζε γηα ηελ απψιεηα, θινπή ή ππνθινπή ή έθζεζε ζε θαηάρξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, θαη (γ) ε δεκηά επέξρεηαη απφ ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εηδνπνίεζε ζρεηηθά ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ 4) Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 13.1) θαη 13.2), ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ βαξχλεηαη γηα νιφθιεξε ηε δεκηά απφ πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ δφιηαο ελέξγεηαο εθ κέξνπο ηνπ. 5) Οη παξάγξαθνη 2 έσο 4 πην πάλσ εθαξµφδνληαη ΜΟΝΟ εάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε. Δάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ζπκθσλεί ζε ζρέζε µε ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 πην πάλσ σο εμνπζηνδνηεµέλε νπνηαδήπνηε πξάμε πιεξσµήο ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην Λνγαξηαζµφ ηνπ θαη ζπλεπψο απνδέρεηαη φηη εμαηξείηαη ε εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 57(2) έσο 57 (4) ηνπ Νφµνπ ζηελ πεξίπησζε απηή. Ο παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά Άκεζε Υξέσζε SEPA. Page 10 of 16

11 14. ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ή ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΤ ΚΙΝΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΛΗΡΧΣΗ 1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ Άξζξσλ 50 θαη 52 θαη ησλ εδαθίσλ (2) - (4) ηνπ Άξζξνπ 73 ηνπ Νφκνπ αλ, θαηφπηλ εληνιήο πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ηνλ πιεξσηή, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ δελ έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ή κέξνο απηνχ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή επηζηξέθεη ζηνλ πιεξσηή ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επαλαθέξεη ηνλ ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε ρξέσζε. 2) Αλ, θαηφπηλ εληνιήο πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ηνλ πιεξσηή θαη ιήςεο ηνπ πνζνχ ηεο πξάμεο πιεξσκήο απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειέζηεθε νξζά, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζέηεη ακέζσο ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πηζηψλεη κε ην αληίζηνηρν πφζν ην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ. 3) Η θαηά ηελ παξάγξαθν 14. 1) επζχλε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ηεθκαίξεηαη απφ ηε κε εθηέιεζε ή εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή βαξχλεηαη κε ηελ απφδεημε ζηνλ πιεξσηή θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο. 4) Αλεμαξηήησο επζχλεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή πξνζπαζεί ακέζσο κφιηο ηνπ δεηεζεί, λα αληρλεχζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη εηδνπνηεί ηνλ πιεξσηή ζρεηηθά. 15. ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ή ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΤ ΚΙΝΔΙΣΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΔΧ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ Άξζξσλ 50 θαη 52 θαη ησλ εδαθίσλ (2) - (4) ηνπ Άξζξνπ 73 ηνπ Νφκνπ αλ, θαηφπηλ εληνιήο πιεξσκήο πνπ θηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, ε εληνιή πιεξσκήο δελ δηαβηβάζηεθε νξζά, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ αλαδηαβηβάδεη ακέζσο ηελ ελ ιφγσ εληνιή πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Πιεξσηή. 2) Η ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15.1) πην πάλσ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ κε εθηέιεζε ή εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ βαξχλεηαη κε ηελ απφδεημε ζην δηθαηνχρν φηη ε εληνιή πιεξσκήο δηαβηβάζηεθε νξζά. 3) Αλ, θαηφπηλ νξζήο δηαβίβαζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δελ έιαβε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο, ν Page 11 of 16

12 Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επηζηξέθεη ζηνλ πιεξσηή ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ εάλ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε κε εθηειεζζείζα ή εζθαικέλε πξάμε πιεξσκήο. 4) Αλεμαξηήησο επζχλεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζπαζεί ακέζσο κφιηο ηνπ δεηεζεί λα αληρλεχζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο πνπ δελ εθηειέζηεθε ή εθηειέζηεθε εζθαικέλα θαη εηδνπνηεί ην δηθαηνχρν ζρεηηθά. 16. ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ή ΔΚΣΔΛΔΗ ΥΧΡΙ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 1) Δάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ πιεξνθνξεζεί νπνηαδήπνηε πξάμε πιεξσκήο ε νπνία εθηειέζηεθε εζθαικέλα ή ρσξίο εμνπζηνδφηεζε βάζεη ησλ Άξζξσλ 57 θαη ηνπ Νφκνπ θαη ε νπνία ζεκειηψλεη ζρεηηθφ δηθαίσκα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην αξγφηεξν έσο 13 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ή πίζησζεο θαη λα δεηήζεη επαλφξζσζε εθφζνλ παξνπζηάζεη ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν έσο 2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ή πίζησζεο θαη λα δεηήζεη επαλφξζσζε εθφζνλ παξνπζηάζεη ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν παξψλ φξνο δελ εθαξκφδεηαη θαη εμαηξείηαη ε εθαξκνγή ησλ Άξζξσλ ηνπ Νφκνπ. 2) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε θαη αµθηζβεηεί ηελ νξζή εθηέιεζε Πξάμεο Πιεξσµήο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ έρεη ππνρξέσζε λα απνδείμεη φηη εμαθξηβψζεθε ε γλεζηφηεηα ηεο Πξάμεο Πιεξσµήο, ε Πξάμε Πιεξσµήο θαηαγξάθεθε επαθξηβψο, θαηαρσξήζεθε ζην Λνγαξηαζµφ ηνπ Υξεζηε θαη δελ επεξεάζζεθε απφ ηερληθή βιάβε ή δπζιεηηνπξγία θαη ζπλεπψο εμαηξείηαη ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Νφµνπ. 3)O Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ απαιιάζζεηαη απφ νηεζδήπνηε επζχλεο βάζεη ηνπ Μέξνπο VII ηνπ Νφµνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αζπλήζεηο θαη απξφβιεπηεο, εθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαη ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δελ ζα µπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην αληίζεην. Πεξαηηέξσ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ Μέξνπο VII ηνπ Νφµνπ φπνπ δεζµεχεηαη απφ άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κππξηαθφ ή ην Δπξσπατθφ δίθαην. Πεξαηηέξσ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ ζα έρεη ππαηηηφηεηα ή επζχλε γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιφγσ απεξγηψλ, αληαπεξγηψλ, ιατθψλ αλαηαξαρψλ, εμεγέξζεσλ, πνιέµσλ ή ερζξνπξαμηψλ, αλσηέξαο βίαο ή άιισλ αηηηψλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Page 12 of 16

13 4) Οη πην πάλσ φξνη δελ εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA. 17. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη νιφθιεξν ην πνζφ πξάμεο πιεξσκήο ζην πιεξσηή νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πιεξσηή, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ε πξάμε πιεξσκήο θηλήζεθε απφ δηθαηνχρν ή κέζσ δηθαηνχρνπ θαη έρεη ήδε εθηειεζηεί (β) ν πιεξσηήο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα εληφο νθηψ (8) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο (γ) θαηά ηελ εμνπζηνδφηεζε δελ πξνζδηνξίζηεθε ην αθξηβέο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο (δ) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ ζα αλέκελε εχινγα ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπλήζε έμνδά ηνπ, ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο Πειάηε - Σξάπεδαο θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο. 2) Αθνχ ππνβάιεη αίηεκα επηζηξνθήο ν πιεξσηήο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζρεηηθά ζηνηρεία θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ππνρξέσζε εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, είηε επηζηξέθεη ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο είηε αηηηνινγεί ηελ άξλεζε επηζηξνθήο, ππνδεηθλχνληαο ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ νπνία κπνξεί λα ππνβάιεη θαηαγγειία θαη ην φξγαλν ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθχγεη γηα εμσδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 3) Ο Πιεξσηήο δελ δηθαηνχηαη επηζηξνθή πνζνχ ζηελ πεξίπησζε φπνπ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ν πιεξσηήο εμνπζηνδφηεζε απεπζείαο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γηα λα εθηειεζζεί ε πξάμε πιεξσκήο θαη (β) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή πξάμε πιεξσκήο παξαζρέζεθαλ ή ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηνπ πιεξσηή απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή απφ ην δηθαηνχρν, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο. 4) Δάλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δψζεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξάμε πιεξσκήο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ ζα έρεη επζχλε γηα ηελ κε εθηέιεζε ή εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο αιιά ζα θαηαβάιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αθνξά ε Δληνιή Πιεξσκήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζα δηθαηνχηαη ζε θαηαβνιή εμφδσλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβεη γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Page 13 of 16

14 5) ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ φπσο ηνπ παξάζρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία απαξαίηεηα πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ πην πάλσ. 6) ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε δελ εθαξµφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 έσο 3 αλσηέξσ θαη σο εθ ηνχηνπ, εμαηξείηαη ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Νφµνπ. 7) Οη πην πάλσ φξνη δελ εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA. 18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΧΣΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΑΣΟΜΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΧΜΗ Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκεο ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 10. EΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ/ ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ, ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πιεξσκψλ ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κεηά ηε ρξέσζε ή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κε ην πνζφ ηεο αηνκηθήο πξάμεο πιεξσκήο. Όηαλ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ ρξεζηκνπνηεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αηνκηθέο πξάμεηο πιεξσκήο απφ ην αλάινγν θαηάζηεκα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αηνκηθήο πξάμεο πιεξσκήο. 19. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ (1) Κάζε πξφηαζε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη φξσλ παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο. Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζπκθσλεί λα επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα γηα λα ιάβεη αληίγξαθν ησλ φξσλ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπο. (2) Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ εάλ απηφο δελ γλσζηνπνηήζεη ηε κε απνδνρή πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζπκθσλία ακέζσο θαη ρσξίο επηβάξπλζε πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο. (3) Αιιαγέο ζηα βαζηθά επηηφθηα ή ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αλαθνξάο ζα εθαξκφδνληαη ακέζσο θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. (4) Οη αιιαγέο ζην επηηφθην ή ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα εθαξκφδνληαη θαη ππνινγίδνληαη θαηά ηξφπν νπδέηεξν, κε γλψκνλα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ Υξεζηψλ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. Page 14 of 16

15 (5) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα εθαξκφδεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε αιιαγέο ζην επηηφθην ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ είλαη επλντθέο γηα ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. (6) Πιεξνθνξίεο γηα ηηο αιιαγέο ζηα βαζηθά επηηφθηα παξέρνληαη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κε εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ ή/ θαη κε επηζηνιή πξνο ηνπο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ή/ θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θξίλεη ζθφπηκν. Η ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε. 20. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ (1) Ο Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί, αλά πάζα ζηηγκή, λα ηεξκαηίζεη ηε ζπκθσλία δίδνληαο πξνεηδνπνίεζε ελφο κελφο ζην Παξφρν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη πην πάλσ ζηε παξάγξαθν 10. Δπηθνηλσλία/ Δηδνπνηήζεηο. (2) Ο ηεξκαηηζκφο ζπκθσλίαο ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο άλσ ησλ δψδεθα κελψλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε γηα ηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ αλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ζπκπιήξσζε δσδεθακήλνπ απφ ηελ θαηάξηηζε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα επηβάιεη επηβάξπλζε ζην Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Υξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο.. (3) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ζπκθσλία ανξίζηνπ ρξφλνπ δίλνληαο πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο δχν κελψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη δηθαίσµα λα ηεξµαηίζεη ζπκθσλία ανξίζηνπ ρξφλνπ µε ηνπιάρηζηνλ 7 εµεξψλ εηδνπνίεζε. (4) Όπνπ επηβάιινληαη επηβαξχλζεηο ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ νθείιεη κφλν ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πεξίνδν κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηπρφλ πξνθαηαβιεζείζεο επηβαξχλζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πεξίνδν κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δελ είλαη Καηαλαισηήο ή Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε ε παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη. (5) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ππαλαρψξεζεο θαζψο θαη ησλ πξνλνηψλ πεξί άθπξσλ θαη αθπξψζηκσλ ζπκβάζεσλ ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ, ηδίσο θαηά ηνλ πεξί πκβάζεσλ Νφκν Κεθ Page 15 of 16

16 21. ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΓΙΔΠΔΙ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ Οη παξφληεο φξνη θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθή ζπκθσλία ζα δηέπεηαη απφ ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία θαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα έρνπλ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία. Σνχην δελ ζα επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ λα θαηαρσξεί αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ζηα Γηθαζηήξηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο, είηε παξάιιεια είηε φρη. 22. ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΗ ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ δχλαηαη λα απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ή σο πξνλνείηαη ζε νπνηνδήπνηε λφκν ή/ θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001 ή θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ. 23. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Παξάιεηςε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ λα πξνζθέξεη ζηνλ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ην αλακελφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο ή αλ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη θαηά ηε γλψκε ηνπ Υξήζηε Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ θάλεη ιάζνο, ν Υξήζηεο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα λα απνηαζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ε νπνία δχλαηαη λα ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηεξεχλεζεο θαηαγγειηψλ. Πεξαηηέξσ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δχλαηαη λα νξγαλψλεη δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα πξναλαθεξζείζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 24. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΟΠΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ Γηεχζπλζε: Λεσθφξνο Σδσλ Κέλλεληπ 80, 1076 ηξφβνινο Σ.Θ Λεπθσζία Κχπξνο Σειέθσλν: Σειενκνηνηππν: ΣΟΙΥΔΙΑ SOCIETE GENERALE BANK - CYPRUS LIMITED: Δγγεγξακκέλν γξαθείν: Αγίαο Παξαζθεπήο 20, 2002 ηξφβνινο, Λεπθσζία Σ.Θ , 1309 Λεπθσζία Κχπξνο Σειέθσλν: Σειενκνηφηππν: Ηι.Σαρπδξνκείν: Αξηζκφο Φνξνινγηθήο Σαπηφηεηαο (Α.Φ.Σ.): Κ Αξηζκφο εγγξαθήο: Page 16 of 16

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ. Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ. Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Τπεξεζίεο πιεξσκώλ - Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ΜΔΡΟ Α ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2015/2366/ΔΔ ΣΙΣΛΟ I ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ Άξζξν 1 Αληηθείκελν-θνπόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Προς ηη Βοσλή ηων Ελλήνων Ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ Α. Γενικό Μέρος Με ην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν σε πλήρη ιστύ. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ιστύοσν μόνο για τρήση της Τπηρεσίας

Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν σε πλήρη ιστύ. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ιστύοσν μόνο για τρήση της Τπηρεσίας Όροι και Προϋποθέσεις για την Υρήση της Τπηρεσίας Safe@Web ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΓΙΑΒΑΔΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΔ ΟΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΡΙΝ ΔΓΓΡΑΦΔΙΣΔ ΚΑΙ/Ή ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗ (ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ)

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗ (ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ) ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗ (ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΙΓΙΩΣΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗ Η ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΔΣΑΙ ΗΜΔΡΑ Μεηαμύ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT

OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT OYIΩΓEI OPOI XOPHΓHH KAPTA DINERS CLUB PUBLIC STUDENT Πξννίκην ηνηρεία Δθδφηε Ζ ΛΣΑΪΛΔΡ ΘΙΑΚΠ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩΛ (ην «DC») ρνξεγεί ηελ πηζησηηθή θάξηα DINERS CLUB ή DINERS CLUB VODAFONE ή DINERS

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα