Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1950) Έχοντες υπόψη το Νοµ. 6422/1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κ.τ.λ., τον υπ αριθ. 878 του 1946 Α. Νόµον περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κ.λ.π., το Ν.. υπ αριθ. 1150/1949 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ του 1934 Νόµου κ.τ.λ., την υπ αριθ. 7 από πράξιν του παρά τω Υπουργείω Μεταφορών αρµοδίου Μηχανολογικού Συµβουλίου ως και την υπ αριθ. 127 από γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του επί των Μεταφορών Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι ιαίρεσις και κατάταξις των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων εν γένει ιαίρεσις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Άρθρο 1 «1. Πάσαι αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις διαιρούνται εις τας εξής ειδικότητας: Α) Εις εγκαταστάσεις βιοµηχανίας µεταλλευµάτων, µετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών (εγκαταστάσεις εκκαµινεύσεως και κατεργασίας µεταλλευµάτων και κατεργασίας µετάλλων, χυτήρια, µηχανουργεία, µηχανουργικαί µεταλλευτικαί κατασκευαί, εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών ειδών, λεβητοποιεία, συρµατουργεία, καρφοβελονοποιεία, σωληνουργεία, βιδοποιεία, βιοµηχανίαι ειδών εξ αλουµινίου εκ χαλκού, εξ εµαγιέ, βιοµηχανίαι θερµοποµπών γεωργικών προϊόντων, ναυπηγεία και επισκευαί πλοίων, τυπογραφία, ξυλουργία πάσης φύσεως, επιπλοποιεία κ.λ.π. συναφή). Β) Εις εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας ειδών ιµατισµού (βαµβακουργεία, εριουργεία, µεταξοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι τεχνητών ινών, ιούτης και καννάβεως, ταπητουργεία, βιοµηχανίαι πλεκτών, καλτσοποιεία, φενελλοποιεία, βιοµηχανίαι κλωστών υποδηµατοποιίας και λοιπά συναφή, ως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τούτων ήτοι βαφεία, πλυντήρια, φινιριστήρια, σιδηρωτήρια, καθαριστήρια κ.λ.π.). Γ) Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής (αλευροβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι ζυµαρικών, οινοπνευµατοποιεία, ποτοποιεία, ελαιοτριβεία, σπορελαιουργεία, υδρογονώσεις, ζυθοποιεία, παγοποιεία, ψυγεία, βιοµηχανίαι ζύµης αρτοποιίας, κονσερβοποιεία, βιοµηχανίαι ζαχαρωδών και αµυλωδών προϊόντων, καπνοβιοµηχανίαι, ελαιοτριβεία, σταφιδεργοστάσια κλπ). ) Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας χηµικών προϊόντων (βιοµηχανίαι χηµικών λιπασµάτων, χαρτοβιοµηχανίαι, βιοµηχανία οξέων και αλάτων, υαλουργεία,

2 βιοµηχανίαι χρωµάτων ανιλίνης, βερνικιών, στιλβωµάτων, πυρηνελαιουργεία, σαπωνοποιεία, βιοµηχανίαι ελαστικού, φαρµακοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι ασφάλτου, βιοµηχανίαι δεψικών εκχυλισµάτων, βερσοδεψεία, βιοµηχανίαι κατασκευής λιπαντικών ελαίων κ.λ.π.). Ε) Εις εγκαταστάσεις δοµικών υλών (τσιµετνοποιεία, ασβεστοποιεία, πλινθοκεραµοποιεία, αγγειοπλαστεία, εργοστάσια φαβεντιανών ειδών, γύψου, στόκου, πλακοποιίας, εργοστάσια κατασκευής µαρµάρων, εργοστάσια κατασκευής µονοτικών υλικών κ.λ.π.). ΣΤ) Εις εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίµων υλών (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως και διανοµής υγρών ή αερίων καυσίµων υλών προς φωτισµόν, θέρµανσιν ή κίνησιν, εγκαταστάσεις παραγωγής οξυγόνου, ασετυλίνης, εγκαταστάσεις αποστάξεως και επεξεργασίας στερεών καυσίµων υλών, εγκαταστάσεις παραγωγής και εναποθηκεύσεως εκρηκτικών υλών κ.λ.π. συναφή). Ζ) Εις εγκαταστάσεις µεταφοράς (εξαιρέσει των τοιούτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις) ως αι εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως, οι µηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, τα αντλιοστάσια, αι µηχανικαί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως εκτελέσεως τεχνικών έργων και λοιπά συναφή. Η) Εις εγκαταστάσεις καµίνων και κλιβάνων πάσης φύσεως και των συναφών συσκευών αυτών. ««Θ) Εις εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των κτιρίων (δίκτυα διανοµής κρύου - ζεστού νερού, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βροχίνων νερών, µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό ή άλλες πυροσβεστικές ουσίες, συστήµατα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού ή αέρα για γενική χρήση ή για θέρµανση, ψύξη, αερισµό ή ρύθµιση υγρασίας σε επεξεργασµένου νερού ή αέρα για παραγωγή τεχνιτού κλίµατος στα κτίρια µαζί µε τις συσκευές παραγωγής και διανοµής, όπως θερµαντικά σώµατα θερµοποµπούς, συστήµατα ρύθµισης και ασφάλειας, κλιµατιστικές συσκευές, στόµια, φίλτρα, µηχανήµατα παραγωγής, δίκτυα διανοµής ατµού, καυσίµων αερίων και αερίων για ιατρική χρήση µαζί µε τις συσκευές αποθήκευσης, ρύθµισης και ασφάλειας, συστήµατα συλλογής ή αποθήκευσης απορριµάτων και παρόµοια) και πάσα εγκατάσταση διανοµής θερµού ή ψυχρού νερού, εγκαταστάσεις αποχέτευσης καθώς κλιµατιστικές τέτοιες (ύγρανση, ξήρανση)»». Η παραπάνω µέσα σε «» ειδικότητα Θ' τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 11.1., άρθρου 11 του Π.. 38/5-21 Φεβρ (Φ.Ε.Κ. 21/Α/1991). Ι) Εις εγκαταστάσεις εξορύξεως, µεταφοράς και επεξεργασίας µεταλλευµάτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις. 2. Εγκαταστάσεις µη περιλαµβανόµεναι εις τας ανωτέρω ειδικότητας υπάγονται εις τινα αυτών δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, µετά γνώµην του Μηχανολογικού Συµβουλίου». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 1 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β /

3 Άρθρο 2 «1.Αι ως άνω ειδικότητες του άρθρ. 1 των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας ακολούθους περιπτώσεις: α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι συνολικήν κινητήριον ισχύν µείζονα των 50 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητα µείζονα της συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β. /τος "περί ατµολεβήτων "Γ Κατηγορίας. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως πλην των κτιρίων, δεν είναι µεγαλυτέρα των «« »» δραχµών. Το παραπάνω µέσα σε «» ποσό τίθεται όπως αυξάνεται από δρχ. σε δρχ. µε την παράγραφο 1 άρθρου µόνου Π της 8/22 εκ (Φ.Ε.Κ. 287/Α/1975). δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µείζων των 10 τόννων. ε) Εφ' όσον το µέγεθος της εγκαταστάσεως κεντρικής θερµάνσεως δεν είναι µείζον των θερµοµονάδων. ς) Εφ' όσον πρόκειται περί κοινών καµίνων διακοπτοµένης λειτουργίας (ασβεστοκάµινοι, κάµινοι ξηράνσεως ή αποστάξεως ξύλων, εψήσεως δοµικών υλικών κ.λ.π.), ως και κλιβάνων αρτοποιίας. 2. Αι κατά την προηγουµένην παρ. 1 απλαί µηχανολογικαί και εγκαταστάσεις υποδιαιρούναι εις δύο βαθµίδας: Α'. Εις την δευτέραν βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις, αι περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των είναι µικροτέρα των 25 ΗΡ µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητας. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των «« »» δραχµών. Το παραπάνω µέσα σε «» τίθεται όπως αυξάνεται από δρχ. σε δρχ. µε την παράγραφο 2, άρθρου µόνου του Π της 8/22 εκ (Φ.Ε.Κ. 287/Α/1975). δ) Εφ' όσον η εγκατάστασις δεν διαθέτει αποθήκης υγρών καυσίµων. ε) Εφ' όσον η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν. ς) Εφ' όσον πρόκειται περί κλιβάνου αρτοποιίας αµέσου θερµάνσεως.

4 Β'. Εις την πρώτην βαθµίδα υπάγονται πάσαι αι λοιπαί απλαί εγκαταστάσεις της άνω παρ Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις, ως και αι εγκαταστάσεις της ειδικότητος ΣΤ' θεωρούνται ως µη απλαί εγκαταστάσεις, προκειµένου περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων.» Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β / ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ Περί εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών. Άρθρο 3 «1. Εις του ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρ 1 του Νόµ. 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού ή εκπόνησις µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µη. 2. Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων πρώτης και δευτέρας βαθµίδος, ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άνω άρθρ. 2, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3. Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων δευτέρας βαθµίδος επιτρέπεται και εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους της Σχολής Υποµηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και τους τούτους εξοµοιουµένους, άµα τη κτήσει του πτυχίου των και β) Εις τους κατόχους των εν των κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών Σχεδιαστών Μηχανουργών. 4. Προκειµένου περί των Χηµικών Εγκαταστάσεων, εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 4 του Νόµ. 6422/34». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 3 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β / Άρθρο 4 «1. Από της πρώτης Ιουλίου του 1954 πάντα τα υποβαλλόµενα προς τας αρµοδίας Αρχάς σχέδια και µελέται εν γένει µηχανολογικών εγκαταστάσεων προς έγκρισιν, δέον να είναι υπογεγραµµένα υπό προσώπου έχοντος το δικαίωµα συντάξεως µελέτης, συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. 2. Εξαιρούνται τα σχέδια και αι µελέται εγκαταστάσεων ειδικότητος Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ, και Ι, εφ' όσον διαθέτουσι κινητήριον ισχύν των κάτω των 10 ΗΡ, ή η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως αυτών είναι µικροτέρα των «« »» δραχµών».

5 Το παραπάνω µέσα σε «» ποσό τίθεται όπως αυξάνεται από δρχ. σε δρχ. µε την παράγραφο 3, άρθρου µόνου του Π της 8/22 εκ (Φ.Ε.Κ. 287/Α/1975). Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β / «3. Το παραπάνω ποσό των δραχµών δεν ισχύει για το µηχανολογικό µέρος των ηλεκτροκινήτων ανεκλυστήρων για τους οποίους ισχύει το ποσό των δραχµών». Η παραπάνω µέσα σε παράγραφος 3 προστίθεται µε το Π.. 947/25 Αυγ. -1 Σεπτ (Φ.Ε.Κ. 236/Α/1981). Άρθρο 5 «1. Αι αυταί εν άρθρ. 1 ειδικότητες των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου περί επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών, χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι συνολικώς κινητηρίους µηχανάς ισχύος µείζονος των 200 ΗΡ µη συνυπολογιζοµένους υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητας Α' κατηγορίας, συµφώνως προς τα διατάξεις του από Β. /τος "περί ατµολεβήτων". γ) Εφ' όσον διαθέτουν οµού ατµολέβητας Β' κατηγορίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β. /τος "περί ατµολεβήτων" και κινητηρίους µηχανάς ισχύος ελάσσονας των 100 ΗΡ. δ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των «« »» δραχµών. Το παραπάνω µέσα σε «» ποσό τίθεται όπως αυξάνεται από δρχ. σε δρχ. µε την παράγραφο 4 άρθρου µόνου Π της 8/22 εκ (Φ.Ε.Κ. 287/Α/1975). ε) Εφ' όσον η ποσότης των αποθηκευµένων υγρών καυσίµων είναι µικροτέρα των 100 τόννων. ς) Εφ' όσον το µέγεθος της εγκαταστάσεως κεντρικής θερµάνσεως είναι µικρότερον των θερµοµονάδων. ζ) Εφ' όσον πρόκειται περί κλιβάνων και καµίνων λειτουργουσών είτε µέσω βοηθητικών συσκευών είτε τοιούτων εµµέσου θερµάνσεως. 2. Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις, ως και εγκαταστάσεις ειδικότητος ΣΤ' θεωρούνται ως µη απλαί εγκαταστάσεςι προκειµένου περί επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών". ««3. Προκειµένου ειδικώς περί εκτελέσεως οξυγονικολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολλήσεως εις Μηχανολογικάς Εγκαταστάσεις ή στοιχεία ταύτης ή µεταλλικάς κατασκευάς εν γένει, πάσαι αι εν τω ως άνω άρθρ. 1 Μηχανολογικαί Εγκαταστάσεις, θεωρούνται ως απλαί τοιοαύται»».

6 Η παραπάνω µέσα σε «» παράγραφος 3 προστίθεται µε το Β.. της 2/8 Αυγ ««Επίσης προκειµένου περί εκτελέσεως του µηχανολογικού µέρους των ανελκυστήρων, θεωρείται τούτο ως απλή εγκατάστασις, ανεξαρτήτως ισχύος και αξίας αυτού»».» Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο 1, άρθρου 1 του Β.. 792/1960. Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β / Άρθρο 6 «1. Εις τους ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρ. 1 του Ν. 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η επίβλεψις της εκτελέσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µη. 2. Η επίβλεψις εκτελέσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άρθρ. 5, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου και Εγκαταστάτου αντιστοίχου ειδικότητος. ««3. Οµοίως εις τα εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερόµενα πρόσωπα, ως και εις τους διπλωµατούχους Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, επιτρέπεται αυτοδικαίως άνευ άλλης αδείας ή εκτέλεσις οξυγονοκολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολλήσεως επί οιασδήποτε Μηχανολογικής Εγκαταστάσεως ή στοιχείων ταύτης ή µεταλλικής κατασκευής εν γένει. Επίσης η εκτέλεσις της οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους άδειαν οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού αντιστοίχως κατά τα εν άρθρ. 16 ως συµπληρούται δια του παρόντος αναφερόµενα. Ωσαύτως εις τους κατόχους αδείας ή πτυχίου της αλλοδαπής, παρέχοντος εις αυτούς το δικαίωµα της εκτελέσεως τοιούτων εργασιών, δύναται να επιτραπή υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας, κατόπιν συµφώνου γνώµης του Μηχανολογικού Συµβουλίου ή εκτέλεσις των ως άνω οξυγονοκολλήσεων ή ηλεκτροσυγκολλήσεων, δι' ωρισµένον έργον και χρονικόν διάστηµα»». Η παραπάνω µέσα σε «» παράγραφος 3 προστίθεται µε το Β.. της 2/8 Αυγ ««Εις τους διπλωµατούχους µηχανικούς ανωτάτης Τεχνικής Σχολής, οιασδήποτε ειδικότητος, επιτρέπεται αυτοδικαίως, άνευ αδείας, η υπεύθυνος επίβλεψις της εκτελέσεως τη µηχανολογικού µέρους των ανελκυστήρων. Το βοηθητικόν προσωπικόν το εκτελούν το µηχανολογικόν µέρος των ανελκυστήρων, απαγορεύεται να αποτελήται εκ προσώπων µη κεκτηµένων αδείας, κατά τα εν άρθρ. 16, ως συµπληρούται δια του παρόντος αναφερόµενα. Έκαστον συνεργείον δέον να περιλαµβάνη τουλάχιστον ένα Μηχανοτεχνίτην Ανελκυστήρων. Ανά δύο συνεργεία εν τη αυτή πόλει ή τη περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Προαστείων, δύναται να υπάρχη εις µόνον Μηχανοτεχνίτης Ανελκυστήρων. Ουδεµία

7 εργασία επιτρέπεται να εκτελήται υπό µόνον των Μαθητευοµένων Μηχανοτεχνιτών Ανελκυστήρων»».» Τα παραπάνω µέσα σε «» εδάφια προστίθονται µε την παράγραφο 2, άρθρου 1 του Β.. 792/1960. Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 6 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β / Άρθρο 7 «1. Από της 1ης Ιουλ ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις επιτρέπεται να εκτελήται, εάν δεν χρησιµοποιήται δια την υπεύθυνον επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής πρόσωπον κεκτηµένον το κατά τας διατάξεις του παρόντος προς τούτο δικαίωµα. 2. Προκειµένου όµως περί των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται καθορίζοναι εις το άνω άρθρ. 5, η υποχρεωτική υπεύθυνος επίβλεψις της εκτελέσεως αυτών τίθεται εν ισχύι µετά ««έν εισέτι έτος»» από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Η παραπάνω µέσα σε «» προθεσµία τίθεται όπως αντικαθίσταται από εν έτος σε εν εισέτι έτος µε το Β.. της 11/14 εκ ««Ειδικώς προκειµένου περί εκτελέσεως οξυγονοκολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολλήσεως, η υποχρεωτική χρησιµοποίησις προσώπου κεκτηµένου το προς τούτο δικαίωµα άρχεται από »». Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο προστίθεται µε το Β.. της 2/8 Αυγ (σηµειώνεται ότι η ως άνω προθεσµία παρετάθη επί εν εξάµηνον από της λήξεως της δια του Β.. της 30 εκ. 1958/16 Ιαν. 1959) ««Ειδικώς προκειµένου περί µηχανολογικού µέρους των ανελκυστήρων, η υποχρεωτική υπεύθυνος επίβλεψις της εκτελέσεως και η υπεύθυνος εκτέλεσις τούτου, άρχονται από »». Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 1 του Β.. 792/ Ο αιτών άδειαν ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινήσεως ή διαρρυθµίσεως µηχανολογικής εγκαταστάσεως, οφείλει να ορίζη τον αναλαµβάνοντα την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής συνυποβάλλων εις την επί της χορηγήσεως της αδείας Αρχήν έγγραφον δήλωσιν αυτού περί της αποδοχής της τοιαύτης επιβλέψεως. 4. Οµοίως προκειµένου περί χορηγήσεως αδείας οικοδοµής εν η προβλέπονται αι, συµφώνως τω παρόντι, εγκαταστάσεις Θ' ειδικότητος, δέον να προσάγηται υπό του αιτούντος την άδειαν οικοδοµής και υπεύθυνος δήλωσις προσώπου έχοντος το προς τούτο δικαίωµα κατά τας διατάξεις του παρόντος, ότι έχει ανατεθή αυτώ η µελέτη και η επίβλεψις εκτελέσεως των εγκαταστάσεων τούτων. 5. Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις, ευρισκοµένη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος, δύναται να εκτελεσθή τµηµατικώς, αλλ' ως προς την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής θεωρείται ως ενιαίον σύνολον.

8 6. Εξαιρούνται αι εγκαταστάσεις ειδικότητος Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ, και Ι των κάτωθι µεγεθών, εις ας ουδεµία τεχνική επίβλεψις εκτελέσεως απαιτείται, ήτοι: Εφ' όσον διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος κάτω των 40 ΗΡ µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης ή η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχ. «« »».». Το παραπάνω µέσα σε «» ποσό τίθεται όπως αυξάνεται από δρχ. σε δρχ. µε την παράγραφο 5, άρθρου µόνου του Π της 8/22 εκ (Φ.Ε.Κ. 287/Α/1975). Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 του Β.. 24 Νοεµ. /17 εκ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ Περί υπευθύνου τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τεχνική επίβλεψις λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρο 8 «1. Προκειµένου περί τεχνικής υπευθύνου επιβλέψεως λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων, αι εν άρθρ. 1 ειδικότητες χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α. Εφ' όσον δεν διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος µεγαλυτέρας των 500 ΗΡ µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β. Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητας ων το κατά τας διατάξεις του άρθρ. 18 του υπ' αριθ. 277/ (Α 65) Β. /τος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον δεν υπερβαίνει τον αριθ γ. Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως, η αναγραφόµενη εν τη ισχυούση αδεία λειτουργίας, δεν είναι µεγαλύτερα των δραχµών. δ. Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µεγαλύτερα των µ 3. ε. Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών δεν είναι µείζων των χιλιογράµµων ηµερησίως. ς. Εφ' όσον δεν πρόκειται περί µηχανολογικής εγκαταστάσεως κατασκευής ατµολεβήτων ή δοχείων υπό πίεσιν ή πετρελαιοµηχανών οιουδήποτε µεγέθους. 2. Αι κατά την προηγουµένην παρ. 1 απλαί µηχανολογικαί εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται εις τρεις βαθµίδας: α. Εις την πρώτην βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις, αι περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων:

9 1) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 300 και 500 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. 2) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρ. 18 του υπ' αριθ. 277/ (Α 65) Β. /τος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθ και ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως η αναγραφοµένη εν τη ισχυούση αδεία λειτουργίας, περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. 4) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ και µ 3. 5) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 600 και χιλιογράµµων. β. Εις την δευτέραν βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις αι µη υπαγόµεναι εις την πρώτην βαθµίδα και περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: 1) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 150 και 300 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. 2) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρ. 18 του υπ' αριθ. 277/ (Α 65) Β. /τος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των άριθ και ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής των εγκαταστάσεως, η αναγραφοµένη εν τη ισχυούση αδεία λειτουργίας, περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. 4) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ και µ 3, και 5) Εφ' όσον η ηµερησία παραγωγή εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 200 και 600 χιλιογράµµων. γ. Εις την τρίτην βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις αι µη υπαγόµεναι εις τας δύο προηγουµένας βαθµίδας και περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: 1) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ των 80 και 150 ΗΡ, µη συµπεριλαµβανοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. 2) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρ. 18 του υπ' αριθ. 277/ (Α 65) Β. /τος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθ. 500 και ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής των εγκαταστάσεων, η αναγραφόµενη εν τη ισχυούση αδεία λειτουργίας, περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών.

10 4) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ 200 και µ 3, και 5) Εφ' όσον η ηµερησία παραγωγή εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 25 και 200 χιλιογράµµων. 3. Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις, πλην των εν τη παρ. 2 του κατωτέρω άρθρ. 9 διαλαµβανοµένων, θεωρούνται ως µη απλαί, προκειµένου περί της τεχνικής υπευθύνου επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 8 όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 2 του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το Π της 27 Ιουν./1 Ιουλ (Φ.Ε.Κ. 186/Α/1974). Άρθρο 9 «1. Ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις των εν τω παρόντι καθοριζοµένων ειδικοτήτων δύναται να λειτουργή εν τω Κράτει εάν δεν έχη υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτής, κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Εξαιρούνται αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις των κάτωθι µεγεθών, δι' ας ουδεµία υπεύθυνος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτών απαιτείται, ήτοι: α. Εφ' όσον δεν διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος µείζονος των 80 ΗΡ, µη συµπεριλαµβανοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β. Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητα µεταλύτερον του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 18 του υπ' αριθ. 277/ (Α 65) Β. /τος "περί ατµολεβήτων" Β' Κατηγορίας. γ. Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως, η αναγραφοµένη εν τη ισχυούση αδεία λειτουργίας, δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ. Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µεγαλυτέρα των 200 µ 3. ε. Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών δεν είναι µείζων των 25 χιλιογράµµων ηµερησίως». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 9 όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 2 του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το Π της 27 Ιουν./1 Ιουλ (Φ.Ε.Κ. 186/Α/1974). Άρθρο 10 «1. Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρ. 1 του Νοµ. 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µη. 2. Η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εις το ως άνω άρθρ. 8,

11 επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος ως και τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3. Οµοίως η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται και υποδιαιρούνται εις το άνω άρθρ. 8, επιτρέπεται και εις τους εν τω αυτώ άρθρ. 16 διαλαµβανοµένου κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Α' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις πρώτης, δευτέρας και τρίτης βαθµίδος, εις τους κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Β' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις δευτέρας και τρίτης βαθµίδος και εις τους κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις τρίτης βαθµίδος πάντας τούτους δια την αντίστοιχον ειδικότητα. 4. Επίσης οι πτυχιούχοι της Σχολής Υποµηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και οι τούτοις εξοµοιούµενοι δικαιούνται άµα τη κτήσει του πτυχίου των εις επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων τρίτης βαθµίδος πάσης ειδικότητος». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 10 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ Το άρθρο 11 καταργείται µε το άρθρο τρίτο του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ Ευθύναι της τεχνικής επιβλέψεως Άρθρο Ο αναλαµβάνων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν εκτελέσεως εγκαταστάσεως τινος οφείλει να λαµβάνη πάντα τα ενδεικνυόµενα µέτρα δια την εκτέλεσιν της εγκαταστάσεως, συµφώνως προς την χορηγηθείσαν σχετικήν άδειαν, τους εν ισχύι εκάστοτε κανονισµούς και τα δεδοµένα της επιστήµης και της πείρας και να θέτη τούτην εν λειτουργία µόνον κατόπιν τηρήσεως πάντων των υπό των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων προϋποθέσεων και όρων των απαιτουµένων αφ' ενός δια την επίτευξιν του καλλιτέρου και οικονοµικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως, αφ' ετέρου δε δια την αποτροπήν παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζοµένου προσωπικού ή παντός τρίτου. 2. Οµοίως ο αναλαµβάνων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας εγκαταστάσεως τινος οφείλει να προβαίνη εις τακτικήν επιθεώρησιν της εγκαταστάσεως από απόψεως ασφαλείας και εκµεταλλεύσεως υποδεικνύων εγγράφως και υπευθύνως τα κατά την κρίσιν του επιβαλλόµενα µέτρα, αφ' ενός µεν προς ασφαλή λειτουργίαν αυτής προς αποτροπήν κατά το δυνατόν παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζοµένου προσωπικού ή παντός τρίτου, αφ' ετέρου δε προς επίτευξιν του καλλιτέρου και οικονοµικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως. «Τας υποδείξεις ταύτας δια τα προτεινόµενα µέτρα ο έχων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας της εγκαταστάσεως υποχρεούται ν' αναγράφη εν προς τούτω τηρουµένω ηµερολογίω βιβλίω ηριθµηµένω και εσφραγισµένω παρά του Ειρηνοδίκου της περιφερείας µερίµνη του ιευθυντού της εγκαταστάσεως ή αυτού του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως της εγκαταστάσεως ούτινος γνώσιν υποχρεούται να λαµβάνη ο ιευθυντής της Εγκαταστάσεως».

12 Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο τρίτο του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ Εις περίπτωσιν καθ' ην τα λόγω ασφαλείας υποδειχθησόµενα µέτρα δεν ήθελον ληφθή υπ' όψει εκ µέρους της διευθύνσεως της επιχειρήσεως, ο έχων την υπέυθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της εγκαταστάσεως ουδεµίαν θα φέρη ευθύνην, δια παν εκ της µη λήψεως των υποδειχθέντων µέτρων επιουµβησόµενον ατύχηµα ή ζηµίαν των εργαζοµένων ή παντός τρίτου. «4. Η ευθύνη του αναλαµβάνοντος την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν των µεν µη απλών εγκαταστάσεων άρχεται δύο µήνας από της αναλήψεως υπηρεσίας, των δε απλών µετά ένα µήνα.» Η παραπάνω µέσα σε παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο τρίτο του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ Σύγχρονος Τεχνική Επίβλεψις της λειτουργίας εγκαταστάσεων Άρθρο 13 «1. Η σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως περισσοτέρων της µιας µηχανολογικών εγκασταστάσεων πασών των ειδικοτήτων απλών και µη δύναται να ενεργηθή µόνον υπό των συµφώνως τω άρθρ. 1 του Νοµ ασκούντων ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, των εχόντων 10ετή τουλάχιστον άσκησιν του επαγγέλµατος υπό τον περιορισµόν ότι ο αριθµός των εγκαταστάσεων δεν δύναται να είναι µείζων των τριών και εφ' όσον εκάστη των εγκαταστάσεως τούτων απασχολεί συγχρόνως ένα πρακτικόν Μηχανικόν συντηρητήν Α' ή Β' ή Γ' τάξεως». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 13 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο τέταρτο του Β.. 24 Νοεµ. /17 εκ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV Περί πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων εγκαταστάσεων Άρθρο 14 «1. ια την περίπτωσιν παραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο χαρακτηρισµός των εγκαταστάσεων εις απλάς γίνεται ως εν άρθρ. 8 του παρόντος διαλαµβάνεται δια την επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως τούτων. 2. Οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού συµφώνως προς το άρθρ. 1 του Νόµ κέκτηνται το δικαίωµα της εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων απλών και µη. 3. ικαίωµα εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών των απλών εγκαταστάσεων κέκτηνται και οι έχοντες το δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και οι κάτοχοι των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου, εγκαταστάτου και Πρακτικού Μηχανικού - συντηρητού α' τάξεως».

13 Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 14 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο τέταρτο του Β.. 24 Νοεµ./17 εκ Πραγµατογνωµοσύναι ατυχηµάτων Άρθρο 15 Εκτέλεσις πραγµατογνωµοσύνης δι' ατύχηµα πάσης µορφής επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας ή εκ συγκρούσεων µηχανοκινήτων οχηµάτων ή δι' ατύχηµα εκ µηχανοκινήτου οχήµατος, εξαιρέσει των αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων, επιτρέπεται µόνον εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ναυπηγού» συµφώνως προς το άρθρ. 1 του Νοµ. 6422/1934. Οι παραπάνω µέσα σε λέξεις προστίθονται µε το άρθρο πέµπτο του Β.. 24 Νοεµ. /17 εκ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V Ειδικαί άδειαι «Άρθρο Εν τη εννοία των διατάξεων του παρόντος Β. /τος καθορίζονται αι κάτωθι ειδικαί άδειαι: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου. β) Άδεια σχεδιαστού Μηχανουργού. γ) ««Άδεια Εγκαταστάτου Οξυγονοκολλητού Ηλεκτροσυγκολλητού Α' και Β' τάξεως, Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων, βοηθού Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων και Μαθητευοµένου Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων»». Η παραπάνω µέσα σε «» περίπτωση γ προστίθεται µε το Β.. της 2/6 Αυγ και 792/1960. δ) Άδεια Πρακτικού Μηχανικού - Συντηρητού α', β' και γ' τάξεως. 2. Εκάστη των ανωτέρω ειδικών αδειών χορηγείται δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας αναλόγως της προϋπηρεσίας εκάστου ως και αναλόγως της κρίσεως της εν άρθρ. 20 του παρόντος Επιτροπής και παρέχει εις τον κάτοχον αυτής τα δικαιώµατα τα αναφερόµενα εις τα ανωτέρω άρθρ. 3, 6, 10, 13 και 14. ««Ειδικώς, αι άδειαι οξυγονοκολλητού και ηλεκτροσυγκολλητού, χορηγούνται δια πάσας τα ειδικότητας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων»». Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιον προστίθεται µε το Β.. της 2/8 Αυγ Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 16 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο έκτο του Β.. 24 Νοεµ. /17 εκ «α. Έλληνες υπήκοοι κάτοχοι άδειας οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή του εξωτερικού, µπορούν να πάρουν ύστερα από εξετάσεις και χωρίς προϋπηρεσία την

14 άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, αντίστοιχα, του άρθρου 16 του από 16/17 Μαρτίου 1950 Β. /τος. β. Έλληνες υπήκοοι κάτοχοι άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων του εξωτερικού µπορούν να πάρουν ύστερα από εξετάσεις και χωρίς προϋπηρεσία την άδεια χειριστή µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων Β' τάξης αντίστοιχης οµάδας του Π. /τος αριθ. 22/76 (ΦΕΚ Α 6). γ. Οι παραπάνω άδειες πρέπει να είναι µεταφρασµένες και επικυρωµένες από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης.» Η παραπάνω µέσα σε σηµείωση τίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π της 9/ (Φ.Ε.Κ. 141/Α/1982). «Άρθρο 17 Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 καταργείται µε την παράγραφο 3, άρθρου 1 του Β.. 12/ Η κατά το άνω άρθρ. 16 άδεια Σχεδιαστού Μηχανουργού χορηγείται κατόπιν εξατάσεων εις του κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους 10ετή τουλάχιστον υπηρεσίαν σχεδιαστού εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία. β) Εις τους έχοντας ενδεικτικόν προαγωγής εκ της τετάρτης τάξεως οκταταξίου γυµνασίου ή δευτέρας τάξεως εξαταξίου τοιούτου ή αντιστοίχου τάξεως νυκτερινού σχολείου και δεκαπενταετή υπηρεσίαν σχεδιαστού εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία. 3. Η κατά το ανωτέρω άρθρ. 16 άδεια εγκαταστάτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους, από της κτήσεως του πτυχίου των τουλάχιστον 12ετή υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων 2 ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Α' ή Β' ή Γ' τάξεως, τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσιών από της κτήσεως του πτυχίου των εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστίχου ειδικότητος δια τους Α' τάξεως, εξ ετών δια τους Β' τάξεως, εξ ων δύο επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος και εννέα ετών δια τους Γ' τάξεως εξ ων δύο επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτεριµού τοιούτου και κεκτηµένους είκοσι ενός ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω, εξ ης τριών ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος.

15 (σηµειώνεται ότι δια του Β.. της 30 εκεµβρίου 1958/16 Ιανουαρίου 1959 ωρίσθη ότι δια την απόκτησιν άδειας οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού αντί του απαιτούµενου απολυτηρίου εξατάξιου ηµοτικού Σχολείου, αρκεί όπως οι υποψήφιοι γνωρίζουν ανάγνωσιν και γραφήν κατά την κρίσιν της οικείας Εξεταστικής Επιτροπής) ««Αι κατά το άρθρ. 16 άδειαι οξυγολοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της εν άρθρ. 20 του παρόντος, Επιτροπής»». Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο όπως είχε προστεθεί µε την παράγραφο 5 του Β.. 2/8 Αυγ τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το Π της 5/16 Ιουν (Φ.Ε.Κ. 117/Α/1975). Η απαιτουµένη προϋπηρεσία και τα παρεχόµενα δικαιώµατα έχουν ως ακολούθως: Η άδεια οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού Α' Τάξεως χορηγείται εις τεχνίτας ή βοηθούς αυτών έχοντας προϋπηρεσίαν 4 ετών αντιστοίχως επί οξυγονοκολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολλήσεως, εξ ων 2 τουλάχιστον ετών και συγκολλήσεως υποκειµένων εις σοβαράς, κατά την κρίσιν της Επιτροπής, εξετάσεως, καταπονήσεις, ή προϋπηρεσίαν 2 ετών επί τοιούτων συγκολλήσεων µετά την απόκτησιν της αδείας αντιστοίχως οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού Β' Τάξεως και παρέχει το δικαίωµα της εκτελέσεως συγκολλήσεως οιασδήποτε σοβαρότητος. Η άδεια οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού Β' Τάξεως χορηγείται εις τεχνίτας ή βοηθούς αυτών, έχοντας προϋπηρεσίαν 1 έτους αντιστοίχως επί οξυγονοκολλήσεως ή ηλεκτροσυγκολήσεως και παρέχει το δικαίωµα της εκτελέσεως συγκολλήσεων µη υποκειµένων εις ιδιαιτέρας καταπονήσεις. Προκειµένου περί αποφοίτων µέσης ή κατωτέρας τεχνικής σχολής ειδικότητος µηχανολόγου, αι ως άνω προϋπηρεσίαι µειούνται αντιστοίχως εις το εν πέµπτον και το ήµισυ. ια την απόκτησιν αδείας οξυγονοκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού, δύναται το ήµισυ της απαιτουµένης προϋπηρεσίας, να έχη διανυθή αντιστοίχως επί ηλεκτροσυγκολλήσεως ή οξυγονοκολλήσεως. ««Η άδεια ηλεκτροσυγκολλητού ή οξυγονοκολλητού Α' Τάξεως χορηγείται εις τους αποφοίτους των Σχολών µαθητείας, ειδικότητος συγκολλητού τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού, κατόπιν προϋπηρεσίας εξ µηνών, µετά την κτήσιν του πτυχίου των επί συγκολλήσεων υποκειµένων εις σοβαράς καταπονήσεις. Η άδεια ηλεκτροσυγκολλητού Β' Τάξεως χορηγείται άµα τη κτήσει του πτυχίου των, εις τους αποφοίτους των άνω Σχολών µαθητείας, ειδικότητος συγκολλητού, ως και των Σχολών ταχυρρύθµου επαγγελµατικής καταρτίσεως ειδικότητος συγκολλητού ή ηλεκτροσυγκολλητού Ναυπηγικής βιοµηχανίας του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού. Η άδεια οξυγονοκολλητού Β' Τάξεως χορηγείται άµα τη κτίσει του πτυχίου των, εις τους αποφοίτους των ως άνω Σχολών µαθητείας, ειδικότητος συγκολλητού ως και των Σχολών ταχυρρίθµου επαγγελµατικής καταρτίσεως ειδικότητος συγκολλητού»».

16 Τα παραπάνω µέσα σε «» εδάφια όπως είχαν προστεθεί µε την παράγραφο 5 του Β.. 2/8 Αυγ τίθονται όπως αντικαθίστανται µε το Π της 5/16 Ιουν (Φ.Ε.Κ. 117/Α/1975). ««Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξεως χορηγείται στους κατόχους αδείας Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης οποιασδήποτε ειδικότητας θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων»». ««Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α' Τάξης χορηγείται στους κατόχους άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης οποιασδήποτε ειδικότητας θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων»». Οι παραπάνω µέσα σε «» νέες παράγραφοι προστίθονται µε την παράγραφο 2, άρθρου 11 του Π.. 38/5-21 Φεβρ. 91 (Φ.Ε.Κ. 21/Α/1991). ««Αι κατά το αυτό άρθρ. 16 άδειαι Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων και Βοηθού Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων, χορηγούνται κατόπιν εξετάσεως ενώπιον της εν άρθρ. 20 του παρόντος Επιτροπής. Η άδεια Μαθητευοµένου Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων χορηγείται άνευ εξετάσεων. Η απαιτούµενη προϋπηρεσία δια την απόκτησιν αδείας Μηχανοτεχνίτου Ανυλκυστήρων είναι τετραετής. Αύτη δύναται να είναι είτε εξ ολοκλήρου επί του µηχανολογικού µέρους των ανελκυστήρων ή τουλάχιστον διετής επί του µηχανολογικού µέρους των ανελκυστήρων και το υπόλοιπον προϋπηρεσία εφαρµοστού ή εργαλειοτεχνίτου εις µηχανουργείον ή επί του ηλεκτρολογικού µέρους των ανελκυστήρων. Προκειµένου περί αποφοίτων µέσης ή κατωτέρας Τεχνικής Σχολής ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, αι ως άνω προϋπηρεσίαι µειούνται αντιστοίχως εις τον εν τρίτον και το ήµισυ, δέον να έχωσι διανυθή µετά την απόκτησιν του πτυχίου της Σχολής. Η απαιτουµένη προϋπηρεσία δια την απόκτησιν αδείας Βοηθού Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων, είναι το ήµισυ της απαιτουµένης τοιαύτης δια την απόκτησιν αδείας Μηχανοτεχνίτου ανελκυστήρων. ια την απόκτησιν αδείας Μαθητευοµένου Μηχανοτεχνίτου Ανελκυστήρων δεν απαιτείται προϋπηρεσία, αλλά υποβολή βεβαιώσεως Τεχνικού Γραφείου ή αδειούχου εγκαταστάτου ή συντηρητού ανελκυστήρων ότι χρησιµοποιείται υπ' αυτού εις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων»». Τα παραπάνω µέσα σε «» τελευταία εδάφια προστίθονται µε την παράγραφο 5, άρθρου 1 του Β.. 792/ Κατ' εξαίρεσιν εις του µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Α' τάξεως επί κινητηρίων µηχανών, η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια εγκαταστάτου χορηγείται δια µίαν ειδικότητα κατ' επιλογήν αυτών και εφ' όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως πρακτικοί Μηχανικοί Α' τάξεως επί µίαν διετίαν, αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 5. Η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Α' τάξεως χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις του κάτωθι: α) Εις πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους, από της κτήσεως του πτυχίου, 12ετή τουλάχιστον

17 υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων της οποίας δύο ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητήρων µηχανικών Α' ή Β' ή Γ' τάξεως τους έχοντες απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίαν από της κτήσεως του πτυχίου των εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος δια του Α' τάξεως, οκτώ δια του Β' τάξεως εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος και δέκα τριών ετών δια τους Γ' τάξεως εξ ως δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους είκοσι ενός ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων, εξ ων δύο ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. δ) Εις Πρακτικούς Μηχανικούς συντηρητάς Β' τάξεως µετά εξ ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν µετά την απόκτησιν αδείας εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 6. Κατ' εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Α' τάξεως επί κινητηρίων µηχανών ή κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Α' τάξεως χορηγείται δια µίαν ειδικότητα κατ' εκλογήν αυτών και εφ' όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Α' τάξεως επί µίαν διετίαν αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 7. Η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Β' τάξεως χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις του κάτωθι: α) Εις πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους από της κτήσεως του πτυχίου τουλάχιστον επτά ετών υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων της οποίας δύο ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β' ή Γ' τάξεων, τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίαν, από της κτήσεως του πτυχίου των εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος δια τους Β' τάξεως και εξ ετών δια τους Γ' τάξεως εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους δέκα πέντε ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων εξ ων δύο ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. δ) Εις πρακτικούς µηχανικούς συντηρητάς Γ' τάξεως µετά πέντε ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν µετά την απόκτησιν της αδείας, εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 8. Κατ' εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Β' τάξεως επί κινητηρίων µηχανών ή κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια

18 Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Β' τάξεως δια µίαν ειδικότητα κατ' επιλοβήν αυτών και εφ' όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Β' τάξεως επί µίαν διετίαν, χορηγείται αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του Πτυχίου αυτών. 9. Αι κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδειαι Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ' τάξεως χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου, τους κεκτηµένους από της κτήσεως του πτυχίου τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίαν, εξ ων δυο έτη επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Γ' τάξεων τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσίαν από της κτήσεως του πτυχίου των επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας τους έχοντες απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους δέκα ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν εξ ων δύο έτη τουλάχιστον επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 10. Κατ' εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Γ' τάξεως επί κινητηρίων µηχανών, η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ' τάξεως δια µίαν ειδικότητα κατ' επιλογήν αυτών και εφ' όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Γ' τάξεως επί µίαν τριετίαν χορηγείται αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 11. Η εξέτασις των δικαιολογητικών και η ενέργεια των εξετάσεων περί ως το παρόν άρθρον, ενεργείται υπό της εν τω κατωτέρω άρθρω 20 διαλαµβανοµένης Επιτροπής. 12. ια το κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούν επί τετραετίαν τουλάχιστον προσωπικόν εν τη αυτή µηχανολογική εγκαταστάσει, ο απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται εις τα 3/4 του εν τω παρόντι άρθρω αναφεροµένου. 13. Ο ασκών την υπεύθυνον επίβλεψιν µηχανολογικής εγκαταστάσεως, δύναται να µη παραµένη συνεχώς εν τη εγκαταστάσει καθ' όλην την διάρκειαν της λειτουργίας αυτής, εν τη περιπτώσει όµως ταύτη, δεόν δι' εκάστην οκτάωρον λειτουργίαν (φυλακήν) να χρησιµοποιήτει δια µεν τας µη απλάς εγκαταστάσεις Πρακτικός Μηχανικός - συντηρητής Α' τάξεως δια την πρώτην φυλακήν και Πρακτικός Μηχανικός - συντηρητής Γ' τάξεως δια τας λοιπάς, δια δε τας απλάς τοιαύτας Πρακτικός Μηχανικός - συντηρητής Γ' τάξεως δι' εκάστην φυλακήν, οίτινες δέον να υπηρετώσιν εν τη εγκαταστάσει υπό τας εντολάς και οδηγίας του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν καθιστάµενοι µετ' αυτού συνευπεύθυνοι δια την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως. 14. Επεκτεινοµένης εγκαταστάσεως, ούτως ώστε αύτη να µεταπίση εις ανωτέραν διαβαθµισιν, επιτρέπεται η διατήρησις του προϋπηρετούντος επί διετίαν τουλάχιστον συντηρητού της κατωτέρας τάξεως και επί χρονικόν διάστηµα µη υπερδαίνον την διετίαν.» Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 17 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο έκτο του Β.. 24 Νοεµ. /17 εκ

19 «Η σύµφωνα µε το άρθρο 17 του από 16/17 Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ Α 82) Β. /τος, άδεια πρακτικού µηχανικού συντηρητή Γ' τάξης, χορηγείται ύστερα από εξετάσεις και στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελµατικής Καταρτίσεως Ενηλίκων (ΚΕΚΑΤΕ) του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) µηχανολογικής κατεύθυνσης, που έχουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων, πριν ή µετά την απόκτηση του πτυχίου τους από την οποία τριετή, τουλάχιστον, σε εγκαταστάσεις αντίστοιχης ειδικότητας.» Η παραπάνω µέσα σε σηµείωση προστίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π της 9/ (Φ.Ε.Κ. 141/Α/1982). Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών Άρθρο 18 «ια την χορήγησιν των, κατά το άρθρ. 16 του παρόντος, ειδικών αδειών ο ενδιαφερόµενος δέον να υποβάλη εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ( ιεύθυνσις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων): α) Αίτησιν. β) Πιστοποιητικόν ήµου ή Κοινότητος περί εγγραφής του εις το Μητρώον αρρένων ή απόσπασµα του παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Γενικού Μητρώου αρρένων. γ) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου εµφαίνον ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρ. 59 έως και 65 του Ποινικού Κώδικος. ««δ) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης του»». Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο δ καταργείται µε το άρθρο 3 του Β.. 12/1964. ε) Τα δι' εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά σπουδών και υπηρεσίας. ς) ιπλότυπον ηµοσίου Ταµείου περί εισπράξεως δι' εξέταστρα χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι' αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 3 του Νοµ. 6422/1934 ως ετροποποιήθη δια των άρθρ. 1 και 2 του Ν / ια την χορήγησιν ειδικών αδειών εγκαταστάτου και Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Α' ή Β' ή Γ' τάξεως εις Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Α' ή Β' ή Γ' τάξεως κατά τας διατάξεις των παρ. 4, 6, 8 και 10 του άρθρ. 17 του παρόντος, ο ενδιαφερόµενος δέον να υποβάλη εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ( ιεύθυνσιν Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων). α) Αίτησιν. β) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου εµφαίνον ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρ. 59 έως και 65 του Ποινικού Κώδικος. ««γ) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης του»». Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο γ καταργείται µε το άρθρο 3 του Β.. 12/1964.

20 δ) Αντίγραφον του πτυχίου Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων µηχανών Α' ή Β' ή Γ' τάξεως αναλόγως της περιπτώσεως. ε) Τα κατά τας διατάξεις των παρ. 4, 6, 8, 10 του άρθρ. 17 απαιτούµενα πιστοποιητικά. ς) ιπλότυπον εισπράξεως ηµοσίου Ταµείου χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι' αποφάσεων των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 3 του Νοµ του 1934 ως ετροποποιήθη δια των άρθρ. 1 και 2 του Ν..1150/ Ως ηµεροµηνία γεννήσεως λαµβάνεται η 1η Ιουλίου του έτους της γεννήσεως. 4. Υπηρεσία διανυθείσα κάτω των 16 ετών συµπεπληρωµένων δεν λαµβάνεται υπ' όψιν». Το παραπάνω µέσα σε άρθρο 18 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο έκτο του Β.. 24 Νοεµ. /17 εκ Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει Άρθρο Τα κατά το προηγούµενον άρθρον απαιτούµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον ν' αναφέρωσι λεπτοµερώς: α) Το είδος της υπηρεσίας ην εξετέλεσεν ούτος. β) Το είδος και η διεύθυνσις της µηχανολογικής εγκαταστάσεως παρ' η υπηρέτει ο υπέρ ου εκδίδεται το πιστοποιητικόν. γ) Ο αριθµός, η ισχύς και το είδος των εν λειτουργία κινητηρίων µηχανών και µηχανηµάτων εν γένει κ.λ.π. της εγκαταστάσεως παρά τη οποία διηνύθη η πιστοποιουµένη υπηρεσία «και ο αριθµός του εν αυτή εργαζοµένου εργατοτεχνικού προσωπικού». Η παραπάνω µέσα σε φράση διαγράφεται µε το άρθρο έβδοµο του Β.. Νοεµ./17 εκ δ) Ο ακριβής χρόνος της υπηρεσίας, δι' αναγραφής των ηµεροµηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως απ' αυτής. 2. Πιστοποιητικά εκδοθέντα κατά το παρελθόν και µη περιλαµβάνοντα πάντα τ' ανωτέρω στοιχεία, γίνονται δεκτά και λαµβάνονται υπ' όψιν κατά την κρίσιν της Εξεταστικής Επιτροπής. 3. Τα ως άνω πιστοποιητικά δέον να ώσι τεθεωρηµένα ως προς την ακρίβειαν του περιεχοµένου των υπό του οικείου Επιθεωρητού Εργασίας ή ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. 4. Υπηρεσία διανυθείσα µέχρι και του 17ου έτους συµπεριλαµβανοµένου, δεν λαµβάνεται υπ' όψιν.

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α /85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις που αφορούν:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13 Απριλίου 1929 Περί επικινδύνων οικοδοµών. (ΦΕΚ 153/Α/22-4-29) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψη τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα