Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α.ΓΗ.Π. ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΑΣΔΗΘ) ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Αθαδεκατθφ έηνο Σφπνο : ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζκεξνκελία : 12/12/2014

2 2 Πεξηερόκελα ΠΡΟΛΟΓΟ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ; Πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία) Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Πψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο; Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; ζεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο; 2.4 Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα; Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ππάξρνπλ ζην Σκήκα; Γηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε Σνκείο. Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ... ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ...

3 Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα Γηεζλήο Γηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ Φνηηεηξηψλ/Φνηηεηψλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Γηδαθηηθφ έξγν Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη; Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηφ; Πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ; Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ; Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν; Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο θιπ.) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο...

4 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη; Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα; Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; Μέζα θαη ππνδνκέο Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ; Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ πνπδαζηήξηα Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο Βαζκφο αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο; Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο; Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο; Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο; Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδάζθνληα; Πψο; Πνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα ρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο; χλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο) Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο; Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο; Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο; Κηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ;...

5 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ήδξπκα; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα; Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο; Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ήδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. Δξεπλεηηθφ έξγν Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη; Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά; Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο; Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο; Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα;...

6 Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα; Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο; Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο; Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία Αλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηεο Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Σκήκαηνο Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο;... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Σκήκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ; Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ απηά; Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζε απηά; Πσο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο; Γπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο...

7 Τπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ. Πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο Πσο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΓΔΠ /ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; Πσο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; Γηαζέηεη ην Σκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν; Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο; Τπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ; Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Οξγαλψλνληαη νκηιίεο/δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ; Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο; πκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο; πλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο θαη ΚΠΠ θνξέσλ; Δθπξνζσπείηαη ην Σκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα; πκκεηέρεη ην ηκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο; Τπάξρεη δηάδξαζε ή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ηδίσο κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο; Αλαπηχζζεη ην Σκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή θαη εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή;... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5 εηνχο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;...

8 8 7.6 Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ; Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο; Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Σκήκα αλά έηνο; Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη (α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο;... (β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο; Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; Πψο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο; Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή; Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη θείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΚΤ); Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη; Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα;...

9 Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην Σκήκα; Πψο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα; Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ) Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο; Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ); Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ; Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν; Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ; Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ; Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. πκπεξάζκαηα Πνηα, θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ θζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ; Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία;... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10. ρέδηα βειηίσζεο Βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηε άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ Μεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ...

10 Μαθξνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11. Πίλαθεο... Β ΑΡΥΔΗΟ WORD Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο κειψλ ΔΠ θαηά ηελ πεληαεηία Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ/εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ θαηά ηελ πεληαεηία Δξσηεκαηνιφγηα / Απνγξαθηθά Γειηία Γηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο θνηηεηέο πκκεηνρή Φνηηεηψλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ πλνιηθή αλάιπζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ ησλ Φνηηεηψλ Καλνληζκφο πνπδψλ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο Τπάξρνληεο θαη Αηηνχκελνη Υψξνη Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗΘ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ) Ήδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο...

11 11 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν παξφλ πφλεκα απνηειεί ηελ θζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο Ζ έθζεζε φκσο απηή, ιφγσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 7-9 Μαΐνπ 2012, επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο / επηηεχγκαηα ηνπ ηκήκαηνο έσο ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Ζ επηθαηξνπνηεκέλε παξνχζα έθζεζε ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ (θαζψο απφ ην εαξηλφ εμάκελν ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ειεθηξνληθά). χκθσλα κε ηελ ΑΓΗΠ: «Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε είλαη νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία απηφ-αμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ». θνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο δελ ήηαλ ε απιή ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε θαηαγξαθή θάπνησλ απνηειεζκάησλ, αιιά ε δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο άπνςεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ, δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΗΠ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεχηεξεο επίζεκεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο θηλήζεθε νκαιά. Οη ηνκείο, ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο ζπδήηεζαλ ην ζέκα ζε αξθεηέο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, δηεπθξηλίζηεθαλ ηπρφλ επηθπιάμεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί, θαη ε δηαδηθαζία μεθίλεζε. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο δελ είραλ ζνβαξέο δηαθσλίεο θαη ραηξέηεζαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ πξννπηηθή ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ην Σκήκα αηζζάλεηαη φηη έρεη ζρεκαηίζεη κία μεθάζαξε εηθφλα γηα ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, γηα ηελ πνξεία ηνπ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Πηζηεχνπκε φηη ε παξνχζα Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε κε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε πξνζζήθε ζηνηρείσλ έδσζε ζην Σκήκα ην έλαπζκα λα αλαζεσξήζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πνξείαο ηνπ, λα ζέζεη ακεζφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν ηνπ ζην επξχηεξν πεδίν ηεο Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο. Καη απηφ επηηεχρζεθε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο κέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ δεκηνχξγεζε ( θαζψο θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ πξνγξακκάησλ(π.ρ. Erasmus, IP θ.ιπ.), αιιά θαη γηα έξεπλα (π.ρ. Αξρηκήδεο ΗΗΗ). Σν Σκήκα ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα απηή κε ηελ ειπίδα λα δνζνχλ θάπνηεο ιχζεηο ζηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ην ηαιαλίδνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ, πξνζδνθψληαο φηη ηφζν ε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο φζν θαη ε Πνιηηεία ζα αθνπγθξαζηνχλ ηηο αγσλίεο ηνπ θαη ζα θξνληίζνπλ λα βειηηψζνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη. Σνχην θαη επεηδή ε Ννζειεπηηθή επηζηήκε εμειίζζεηαη ξαγδαία: ζε απηφ

12 12 ζπληεινχλ νη λέεο ηερλνινγίεο, νη λεπξνεπηζηήκεο θαη ε αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγηθήο έξεπλαο. Απηή ε εμέιημε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή λέσλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θιηληθψλ κεζφδσλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. Δπραξηζηνχκε ζεξκά φζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο, άκεζα ή έκκεζα. Ζ ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗΘ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 1.1 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην ηκήκα θαζψο θαη ελδερφκελεο πξνηάζεηο βειηίσζεο Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 1εο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο (Γ.. 16/1/08), σο κέιε ηεο ΟΜΔΑ νξίζηεθαλ ηα παξαθάησ κέιε ΔΠ α) Κνπξθνχηα Λακπξηλή, Καζεγήηξηα β) Μειηζζά Υξπζνχια, Καζεγήηξηα γ) Οκπέζε Φηινκήια, Καζεγήηξηα θαη ε Δπαγγειία Μπνκπφζε, σο εθπξφζσπνο θνηηεηψλ. ηε ζχληαμε ηεο αγγιηθήο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζπλεξγάζηεθε ε θαζεγήηξηα θ. Μειηζζά κε ηνλ θαζεγεηή εθαξκνγψλ θ. Κνπθνξίθν θαη θ.θενθαλίδε Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; Ζ ΟΜΔΑ ζπκκεηείρε ζε ζπλαληήζεηο, πνπ γίλνληαλ: 1) γηα λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 2) θάζε θνξά πνπ έπξεπε λα ιπζεί έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηαδφηαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 3) γηα ηε ζχληαμε ηεο εζσηεξηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο Καζνξηζηηθφ βέβαηα ξφιν ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο έθζεζεο έπαημαλ θαη νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ Δ.Π θαη θνηηεηψλ κε ηειηθφ απνδέθηε ηελ ΟΜΔΑ. Δπίζεο ε ΟΜΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη κε άιια κέιε ηνπ ηκήκαηνο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 1. Πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: θ. Μπειιάιε θαη θ. Μελαζίδνπ 2. Γηδαθηηθφ έξγν: θ. Αβξακίθα θαη θ.λαβδαλίηε 3. Δξεπλεηηθφ έξγν: θ. Καδάθνο θαη θ. Θενθαλίδεο 4. ρέζεηο κε παξαγσγηθνχο θνξείο:θ. Εηψγνπ θαη θ. Κπηάλε

13 13 5. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο: θ. Μπειιάιε θαη θ. Μελαζίδνπ 6. χληαμε πηλάθσλ: θ. Ρακπφηαο θαη θ. Κνπθνξίθνο 7. χλνςε φισλ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο: θ. Καπθηά Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ; Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο. ηνπο θνηηεηέο δηαλεκήζεθε ην «Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο» (Παξάξηεκα 12-3). Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη θαη κε ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ην θαη ρεηκεξηλφ εμάκελν Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε ψξα καζήκαηνο θαη ζπκπιεξψζεθαλ αλψλπκα απφ ηνπο θνηηεηέο. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζπγθεληξψζεθαλ ζε θάθειν απφ θνηηεηή πνπ νξίζζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ. ην θάθειν αλεγξάθε ην κάζεκα, ε εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ο θάθεινο ππνγξάθεθε ηφζν απφ ηνλ θνηηεηή φζν θαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη παξαδφζεθε ζηελ ΟΜΔΑ. ηνπο δηδάζθνληεο, θαη ζηα κέιε ΔΠ θαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο θαη εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο, δήηεζεθε ε ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. α) Σν «Απνγξαθηθφ δειηίν εμακεληαίνπ καζήκαηνο» (Παξάξηεκα 12-3). Σν δειηίν παξαδφζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηφζν ζε ηππσκέλε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. β) Σν Αηνκηθφ απνγξαθηθφ δειηίν γηα ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γ) ηε γεληθφηεξε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; Ζ έθζεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάζηεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ζπδεηήζεθε εθηεηακέλα ζε κηα ζεηξά πλειεχζεσλ θαη εγθξίζεθε. Δίρε σζηφζν πξνεγεζεί ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ, ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο φξγαλα. 1.2 Αλάιπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ην παξειζφλ εθαξκφδνληαλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα, κεκνλσκέλα απφ κέιε ΔΠ ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπο, αιιά φρη κε ζπλνιηθά νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κνξθή. Ζ ηξέρνπζα ζπλνιηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα πνιχπιεπξε θαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε, πνπ ηα ζηνηρεία ηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο κε άιια Σκήκαηα ΣΔΗ θαη Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, φζν θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ αδπλακηψλ πνπ ζα

14 14 πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζην κέιινλ κε ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεραληζκψλ. Ζ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ Αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ (κνλίκσλ θαη κε) απνηειεί έλα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο ζεηηθή ήηαλ θαη ε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηα καζήκαηα. 1.3 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Οξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη αθφινπζεο: α) Να πξνεγνχληαη ελεκεξσηηθέο νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηνπο θνηηεηέο, φζν θαη κε νινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ελεξγφο δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο β) Ζ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο θαη βάζεη ησλ ππνδείμεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ.

15 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο To Σκήκα Ννζειεπηηθήο είλαη έλα απφ ηα έμη ηκήκαηα ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Π.) ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΗΘ). Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1973 ζην Κ.Α.Σ.Δ.Δ. Θεζζαινλίθεο θαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΣΔΗ-Θ, Ν. 1404/83, εληάρζεθε ζηελ ηξηηνβάζκηα Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε, απνξξνθψληαο ηελ Αλψηεξε Κξαηηθή ρνιή Αδειθψλ Ννζνθφκσλ Θεζζαινλίθεο πνπ ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1951 ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. ήκεξα, ζχκθσλα κε ην Ν. 2916/2001 ΦΔΚ 114 φια ηα ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ ππάγνληαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο, απφ ην 1997 έσο θαη ην 2013 έρνπλ απνθνηηήζεη 3135 θνηηεηέο. Απηή ηε ζηηγκή ζην ηκήκα θνηηνχλ πεξίπνπ 1110 θνηηεηέο/ηξηεο Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο Σν Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΑΣΔΗΘ ζπζηεγάδεηαη κε ηα Σκήκαηα Αηζζεηηθήο, Φπζηθνζεξαπείαο θαη Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζε θνηλφ θηίξην δχν (2) νξφθσλ. Ίινη νη ρψξνη βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΣΔΗΘ ζηε ίλδν Θεζζαινλίθεο, πεξίπνπ 17 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη δχν ηξφπνη πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΣΔΗΘ είλαη κε ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΘ θαη κε ΗΥ απηνθίλεηα. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ πξφζβαζε ζην ΑΣΔΗΘ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο, εθ φζνλ νη εξγαδφκελνη θαη νη θνηηεηέο, ν θχξηνο φγθνο ησλ νπνίσλ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, είλαη εμαξηψκελνη απφ ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία ηεο πφιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη φηαλ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπ ΟΑΘ, αθνχ νη θνηηεηέο δελ έρνπλ άιιε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζην Ήδξπκα. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ δεκηνπξγία θαη άιισλ ηξφπσλ πξφζβαζεο, π.ρ. ζηδεξφδξνκνο θαη κεηξφ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην κείδνλ πξφβιεκα ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δπζθνιία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θιηληθήο θαη πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο νη νπνίεο γίλνληαη ζε δηάθνξα λνζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο (ΑΥΔΠΑ, Παπαγεσξγίνπ, Παπαληθνιάνπ θιπ) πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΣΔΗΘ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο λα πθίζηαληαη κεγάιε ηαιαηπσξία θαη λα ράλνπλ πνιχ ρξφλν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο θαη απφ ηα λνζνθνκεία απηά, θαζψο θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζην Σκήκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνπληαη απνγεπκαηηλέο ψξεο. 2.2 Ηζηνξηθό ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία) ηνλ Πίλαθα 11-1 παξνπζηάδεηαη ε ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

16 16 Απφ ηα δεδνκέλα απηά, δηαθαίλεηαη φηη ε θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηεξίδεηαη ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο (πεξίπνπ 200 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , 84 γηα ην , 68 γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη 18 γηα ην εαξηλφ ), ελψ ηα κέιε ΔΠ είλαη 15 θαη ππάξρεη επίζεο θαη κία νκφηηκε θαζεγήηξηα, θαζψο θαη κία λνζειεχηξηα σο Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ (ΔΣΠ). πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 3 Καζεγήηξηεο θαη 1 Οκφηηκε, 1 Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, 4 Δπίθνπξνη Καζεγεηέο θαη 7 Καζεγεηέο 4 Δθαξκνγψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 2 είλαη Γηδάθηνξεο θαη άιινη 4 Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ, επίθεηηαη ε εμέιημε 3 κειψλ ΔΠ ζε αλψηεξε βαζκίδα. πγθεθξηκέλα, ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: Σειέθσλν Οκόηηκε θαζεγήηξηα: θ.απνπληδή Γέζπνηλα Καζεγεηέο Γξ Κνπξθνχηα Λακπξηλή Γξ Μειηζζά Υξπζνχια Γξ Οκπέζε Φηινκήια Αλαπι. Καζεγεηέο Γξ Μπειιάιε Θάιεηα Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δπίθ. Καζεγεηέο Γξ Αβξακίθα Μαξία Γξ Γεκεηξηάδνπ Αιεμάλδξα Γξ. Καδάθνο Κπξηάθνο Γξ Λαβδαλίηε Μαξία Καζεγεηέο Δθαξκνγώλ Γξ Μελαζίδνπ Δπγελία Εηψγνπ Θενινγία Κπηάλε Διέλε Θενθαλίδεο Γεκήηξηνο Κνπθνπξίθνο Κσλ/λνο Γξ. Σζαινγιίδνπ Αξεηή Καπθηά Θενδψξα Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Κνπηαιάθε Παξαζθεπή Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο, φπσο θαη θάζε ηκήκα ηνπ ΑΣΔΗΘ, πξνζιακβάλεη κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο, απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ), πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηειερψλεηαη απφ 2 Γηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο: Πξντζηακέλε: Λαδαξίδνπ Υξηζηίλα πνπδαζηηθά ζέκαηα: Ρακπφηαο ηέιηνο

17 17 Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηπιένλ ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο κε κφληκν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, ε επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε άιια Σκήκαηα Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ (πέξαλ ησλ ηξηψλ πνπ ήδε είλαη πξνο έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο). Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο κε πξνζσπηθφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ (άιισζηε, ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο απνηειεί ην 3 ν ζε δπλακηθφηεηα θνηηεηψλ Σκήκα ηνπ Ηδξχκαηνο) Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ο αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ηφζν ησλ εγγεγξακκέλσλ, φζν θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο (δελ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 11-2 θαη Αληίζηνηρα ζην Παξάξηεκα. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 εηζάγεηαη πνιχ κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ, κε ηε κέζνδν ηεο κεηεγγξαθήο, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο κνλήο εηζαγσγήο θνηηεηψλ, κε απνηέιεζκα ην Σκήκα λα αληηκεησπίδεη δπζρέξεηεο ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ζηηο πιηθνηερληθέο δνκέο πνπ δηαζέηεη. Χζηφζν, ην πξφβιεκα απηφ αθνξά γεληθφηεξα πιένλ, ην ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 2.3.θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο (Απφθαζε ΤΠΔΠΘ Δ5/652 ΦΔΚ Β αξ. 99/ ) δελ αλαθέξνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν, γηα ην ΑΣΔΗΘ ηζρχεη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ. 160/ΦΔΚ Πξφηππνο Γεληθφο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η. νπνπ αλαθέξνληαη νη γεληθνί θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε. Ο γεληθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα εηνηκάζεη Ννζειεπηέο γεληθψλ θξνληίδσλ νη νπνίνη λα είλαη ηθαλνί λα πξνάγνπλ, λα πξνζηαηεχνπλ, λα δηαηεξνχλ θαη λα απνθαζηζηνχλ ηελ πγεία ησλ αηφκσλ /νκάδσλ ή ηελ απηνλνκία ησλ δσηηθψλ θπζηθψλ θαηδηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ιακβάλνληεο ππφςε ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε αηφκνπ θαζψο θαη ηα ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη Ννζειεπηέο πξέπεη: 1. Να δηαζέηνπλ πςειφ επίπεδν ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αλαιφγσλ δηαζέζεσλ απαξαηηήησλ γηα ηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο. 2. Να είλαη επηδέμηνη επαγγεικαηίεο ηθαλνί λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο ζηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα θξνληίδα Τγείαο.

18 18 3. Να είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα ζπλερίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε κε ηνλ ζπλερή εκπινπηηζκφ ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ φζν θαη ησλ δεμηνηερληψλ κέζσ ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θαζεκεξηλήο πξάμεο θαη ηεο ζπλερνχο δηεξγαζίαο κάζεζεο. 4. Να επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη άζθεζεο ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Οη πην πάλσ ζθνπνί επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία: 1. Δηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηελ πνιχπινθε, δπλακηθή θχζε ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο φπσο απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα πεξίζαιςε. 2. πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηερληψλ θαη ζηάζεσλ-δηαζέζεσλ κε ηηο νπνίεο ν Ννζειεπηήο ζα θαηαζηεί ηθαλφο λα αμηνινγεί ηηο αλάγθεο πγείαο ησλ αηφκσλ, λα παξεκβαίλεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ απηψλ κε επηδέμηα λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα. 3. Γηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ Ννζειεπηηθήο σο πξνζσπηθνηήησλ απηνθπξηαξρεκέλσλ, επαίζζεησλ ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, αμηφπηζησλ θαη ππεπζχλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 4. Δληζρχεη ηελ αλάπηπμε ζηνπο θνηηεηέο αλαιπηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξφνδν ηεο Ννζειεπηηθήο σο επηζηήκε Πψο αληηιακβάλεηαη ε Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο; Ζ Ννζειεπηηθή είλαη κία αλζξσπηζηηθή επηζηήκε, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλε ηέρλε πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ άλζξσπν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν επξχηεξα, ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο θαη αζζέλεηαο. Σν Σκήκα Ννζειεπηηθήο, ζπλεπψο, έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, ηελ εξγαζηεξηαθή θαη θιηληθή άζθεζε θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο άξηηα εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε σο πνιπδχλακνπο λνζειεπηέο, ππεχζπλνπο γηα ηε θξνληίδα ηνπ αλζξψπνπ, πγηνχο θαη αζζελνχο, ηε πξφιεςε λφζσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Οη θνηηεηέο κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο είλαη έηνηκνη λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ζηε θνηλφηεηα φζν θαη ζην Ννζνθνκείν, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζε Ηδξχκαηα θαη Οξγαληζκνχο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Σκήκα: πλεξγάδεηαη κε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιινπο θνξείο πγείαο Γηεμάγεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Δθνδηάδεη ηνπο θνηηεηέο κε ζχγρξνλεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθνί επαγγεικαηίεο πγείαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν Οξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο γηα απνθνίηνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Γηνξγάλσζε κάιηζηα, ην 1 ν Γηεζλέο πλέδξην Ννζειεπηηθήο κε ζέκα ηε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε, ξεπλα

19 19 θαη Κιηληθή Πξάμε (15-17 Οθησβξίνπ 2009) ζηε Θεζζαινλίθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία. πκκεηέρεη ελεξγά, ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη νη θνηηήηεο ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα κε νκηιίεο, ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο θαη αλαξηεκέλεο αλαθνηλψζεηο. Σέινο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην Σκήκα δηαηεξεί ακθίδξνκε ζρέζε θαη ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα θαη ινηπνχο θνξείο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο σο θαη ππεξεζίεο πγείαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, έηζη ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, έρεη αμηνπνηήζεη ηφζν ηα πξνγξάκκαηα COMMETT, LeonardodaVinci, Socrates, παιαηφηεξα φζν θαη ην πξφγξακκα Erasmus θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία ηεο Ακεξηθήο (Deborah, NewJersey, USA) κέζσ ππεξδεθαεηνχο πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξζεθε ζην Σκήκα απφ ην χιινγν AHEPANS Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Ίπσο πξναλαθέξζεθε, ζην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ ηκήκαηνο δελ αλαθέξνληαη ζθνπνί θαη ζηφρνη. Οη πξναλαθεξζέληεο είλαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη. Δάλ, ππήξραλ σζηφζν θαιχηεξεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη εξεπλεηηθά θνλδχιηα, ζα κπνξνχζε ην ηκήκα λα παξνπζηάζεη θαη κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ έξγν Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Οη εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα επηηπγράλνληαη κέζσ: 1) ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ζπνπδψλ θαη ην πξνθίι ησλ απνθνίησλ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο εθάζηνηε δηεζλείο θαη εζληθέο αλάγθεο 2) ηεο εμέιημεο ησλ κειψλ ΔΠ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ε νπνία απαηηεί ηελ απφ κέξνπο ηνπο πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο, κέζσ πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο ε νπνία ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη λα αλαθνηλψλεηαη ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή νδεγεί ζηελ παξαγσγή λέαο ζεσξεηηθήο γλψζεο (εθ φζνλ δηεμάγεηαη βαζηθή έξεπλα), θαη εθαξκνζκέλεο γλψζεο (εθ φζνλ δηεμάγεηαη έξεπλα πεδίνπ). 3) ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ ΔΠ ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. 4) ηεο αμηνιφγεζεο ηεο γεληθφηεξεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 5) ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Ζ εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη είηε επηζηεκνληθή πξσηνηππία (νπφηε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε αμηφπηζηα δεδνκέλα θαη λα νδεγεί ζε

20 20 ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα), είηε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία (νπφηε εκπινπηίδεη ην ζεσξεηηθφ θαη γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ ζπγγξαθέα κε θαηάιιειν ηξφπν, θαη ηνλ δηεπθνιχλεη ζηηο επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο ηνπ). 6) ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, ε νπνία είλαη ην κέζν πξνεηνηκαζίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 7) ηεο ζχζηαζεο επηηξνπψλ νη νπνίεο εηζεγνχληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη. 8) ηεο αλαλέσζεο ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο κέζα απφ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα φπσο π.ρ ΔΠΔΑΔΚ-ΔΣΠΑ. 9) ηεο αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη : 1) ν ππέξκεηξα κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο λα ηνπο παξάζρεη άξηηα εθπαίδεπζε (ηφζν ζε φηη αθνξά ζην έκςπρν δπλακηθφ, φζν θαη ζε φηη αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή). 2) νη απμεκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΔΠ ειιείςεη επαξθνχο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 3) ε έιιεηςε επαξθψλ θαη ζχγρξνλσλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο. 4) ε ζπληαμηνδφηεζε κειψλ ηνπ ΔΠ ρσξίο ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λένπο δηδάζθνληεο. 5) ε έιιεηςε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ζε επίπεδν Master θαη ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ). Ίζν δελ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε έξεπλα ππνιείπεηαη, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ησλ ππνινίπσλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 6) έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ηελ εθπφλεζε έξεπλαο γεληθφηεξα Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο; Οη ζηφρνη αλαζεσξνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο εμέιημεο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη ησλ αιιαγψλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 2.4 Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο ην ηκήκα, επηθεθαιήο είλαη ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηα φξγαλα Γηνίθεζεο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο παξεπξίζθεηαη θαη ην Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ. Ζ πλέιεπζε ζπγθαινχληαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ.

21 21 Δπίζεο, ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο απνηειείηαη απφ 3 ηνκείο, πνπ θάζε έλαο έρεη ηνλ ππεχζπλν θαη ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηηο πλειεχζεηο ησλ Σνκέσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σνκείο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 1. Σνκέαο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 2. Σνκέαο Ννζειεπηηθψλ Δηδηθνηήησλ 3. Σνκέαο Ηαηξηθψλ καζεκάησλ-θιηληθψλ εξγαζηεξίσλ Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα; Απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζεο επηηξνπέο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηειερψλνληαη απφ κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δξάζεηο νξηζκέλσλ απφ απηέο σο εμήο: Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή φισλ ησλ θάζεσλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη θάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εχξεζε εξγαζηαθψλ ρψξσλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε ηνπο ππεπζχλνπο απηψλ ησλ ρψξσλ, ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ ζε θάζε Δπφπηε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ ζχληαμε ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.

22 22 Δπηηξνπή Αλακόξθσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Αζρνιείηαη κε ηελ κεξηθή ή νιηθή Αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ πεδίνπ ηεο Ννζειεπηηθήο, έηζη ψζηε ην Πξφγξακκα πνπδψλ λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ γηα ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ. Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ εθζέζεσλ Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη: 1) ηελ δηακφξθσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΑΓΗΠ, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, ηηο δηαδηθαζίεο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηηο σο αλσηέξσ, ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ιεηηνπξγνχλ επίζεο ε Δπηηξνπή Πξφζιεςεο Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ, ε Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ, ε Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ, ε Δπηηξνπή Χξνιφγηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη Πξνγξάκκαηνο Δμεηάζεσλ, ε Δπηηξνπή γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο, νη Δπηηξνπέο εμέηαζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ε Δπηηξνπή Έγθξηζεο Γηδαθηηθψλ εκεηψζεσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε επηηξνπή Αληαιιαγήο θνηηεηψλ Erasmus θ.α. Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ΔΠ πνπ είλαη ππεχζπλνη ζηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο επηηξνπέο, αλαλεψλνληαη θαη αλαγξάθνληαη επίζεκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο. Δπηπιένλ, ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ επηηξνπέο κε ηε ζπλδξνκή θνηηεηψλ φπσο είλαη : α) Ζ θνηηεηηθή νκάδα έξεπλαο. θνπφο ηεο παξαπάλσ Οκάδαο είλαη ε εμνηθείσζε θαη πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθπφλεζε πξσηνγελψλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ νκάδα απηή εξγάδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο πνπ δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ. β) Ζ «θφθθηλε νκάδα» Ο ζθνπφο απηήο ηεο Οκάδαο είλαη λα παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην θηίξην ηεο ΔΤΠ θαη ζην Ήδξπκα. ηελ νκάδα απηή είλαη επηθεθαιήο έλα κέινο ΔΠ θαη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ δηαζέηεη δηαπηζησκέλεο γλψζεηο ζε επίπεδν δηαζψζηε γ) Ννζειεπηηθή. Δζεινληηθή. Οκάδα. Φνηηεηψλ : Ν.Δ.Ο.Φ Ζ νκάδα απηή δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ θνηηεηψλ θαη πξσηαξρηθφ ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ζηε θνηλσλία (εζεινληηζκφο) ζηνρεπκέλε θπξίσο πξνο ηνπο θνηηεηέο. Ζ νκάδα απηή δελ έρεη θακία θνκκαηηθή απφρξσζε, δελ ππνζηεξίδεη θακία ζξεζθεπηηθή άπνςε θαη δελ εμππεξεηεί θαλέλα ζπκθέξνλ θεξδνζθνπηθψλ θνξέσλ.

23 Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ππάξρνπλ ζην Σκήκα; Γελ ππάξρνπλ εζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ λα αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο. Ηζρχεη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο (Παξάξηεκα 12-9) Γηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε Σνκείο. Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ 3 ηνκείο: 1. Ο ηνκέαο Ννζειεπηηθψλ Δηδηθνηήησλ 2. Ο ηνκέαο Ηαηξηθψλ Μαζεκάησλ-Κιηληθά Δξγαζηήξηα, 3. Ο ηνκέαο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Ζ δηάξζξσζε απηή, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ παιηνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, αιιά έρεη ζην πιαίζην ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεηαη λα αλαδηαξζξσζνχλ νη Σνκείο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ απνζηνιή ελφο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο.

24 24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 3.1 Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ Βαθμόρ ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Σμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινωνίαρ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο αλαζεσξήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ 6 ε έθηαθηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ζηηο , ελ ζπλερεία δε, απφ ηελ 15 ε πλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΗ ζηηο θαη εθαξκφδεηαη απφ ην Δαξηλφ εμάκελν Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ειήθζεζαλ ππφςε νη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε θξνληίδα ηεο, νη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ, νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ Π.Ο.Τ. θαη ηα Ννζειεπηηθά Πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ. ηφρνο ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε άξηηα θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε Ννζειεπηηθή, ψζηε λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζχγρξνλε επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία. Πξάγκαηη, νη ζχγρξνλνη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε κία επξεία γθάκα Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη λα αζρνιεζνχλ κε κία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Μπνξνχλ επίζεο λα αζθήζνπλ δηνίθεζε ζε φιεο ηηο δνκέο θαη ηα επίπεδα ππεξεζηψλ πγείαο σο Πξντζηάκελνη Ννζειεπηηθψλ Σκεκάησλ, Γηεπζπληέο Ννζειεπηηθψλ Σνκέσλ, Γηεπζπληέο Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Οη λνζειεπηέο κπνξνχλ αθφκε λα δηδάμνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ΗΔΚ θαη ΚΔΚ, ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη λα εξγαζηνχλ σο εξεπλεηέο ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απαπνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; Δθηηκάηαη φηη ην πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ επηδηψμεηο δηφηη πεξηιακβάλεη καζήκαηα Γεληθήο θαη Δηδηθήο Τπνδνκήο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηε Ννζειεπηηθή θαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηα νπνία παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο απαηηεί ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή. Σέινο ππάξρνπλ θαη επηινγέο καζεκάησλ απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ζέκαηα πγείαο. Ζ θαηνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ βεβαηψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ελψ ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηο εθαξκφζνπλ ζε ρψξνπο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ννζειεπηή ειέγρεηαη θαηά ηε δηεμαγσγή εξγαζηεξίσλ θαη θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θιηληθήο άζθεζεο ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ σο πηπρηνχρνη Ννζειεπηέο, νη δηδάζθνληεο παξέρνπλ γλψζεηο κε πνηθίιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο κέζσ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. Ζ παξνρή άξηηαο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηνί απφ απηνχο έγηλαλ θαη

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I.

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε Ανάλςζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μ. αξξήο, Γ. Γήκαο,. νχιεο ΟΜΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (Ο.Μ.Δ.Α) Αζήλα Ηνχληνο 2011 1 ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF AUTOMATION Έθζεζε Δζσηεξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου 2009-2010 Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ 1νπ Εμακήλνπ. Η θάζε εξώηεζε αμηνινγήζεθε ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5, όπνπ ην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ χολή Επιζηημών Τγείαρ. Σμήμα Ιαηπικήρ. Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ

Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ χολή Επιζηημών Τγείαρ. Σμήμα Ιαηπικήρ. Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ χολή Επιζηημών Τγείαρ Σμήμα Ιαηπικήρ Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ Ακαδημαϊκά έηη: 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Αςηοδιοέκηζη, λογοδοζέα, ποιόηηηα, εξωζηπϋθεια Κείμενο Διαβούλεςζηρ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Δζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ

Έκθεζη Δζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 1 Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ Σρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ University of Peloponnese Faculty of Social Sciences Department of Political Science & International

Διαβάστε περισσότερα