Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύου Τηλέθέρµανσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2003 συνεδρίασης του.σ της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 18/2003 Στην Κοζάνη σήµερα 13/03/2003 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) ήτοι: Παρόντες Απόντες Φλώρος Μ. Π. Πρόεδρος Τουµπουλίδου Π. Αντ/δρος Βλατής Ι. Μέλος Νικολαΐδης Κ Μέλος Μποµπόναρη Ν.» Χριστοδούλου Αστ.» Νικολάου Ν.» Γρηγοριάδης Χ.» Μπούρτζου Α.» Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο /ντής Υπηρεσιών θέτει υπ όψη των µελών του.σ. σχέδιο Κανονισµού Τηλεθέρµανσης που έχει συνταχθεί από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΥΑΚ και καλεί το συµβούλιο να ψηφίσει τον παρακάτω κανονισµό. Ο υπό ψήφιση κανονισµός αποτελεί κωδικοποίηση παλαιοτέρων αποφάσεων και συµβάσεων που ρυθµίζουν θέµατα Τηλεθέρµανσης και περιλαµβάνει διατάξεις που είναι απαραίτητες και αναγκαίες για την εύρυθµη και καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης και καλεί το συµβούλιο να ψηφίσει τον παρακάτω κανονισµό. Το.Σ µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1)Την εισήγηση του προϊστάµενου της Υπηρεσίας Τηλεθέρµανσης. 2) Ότι για την σωστότερη και πληρέστερη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να ψηφιστεί ο κανονισµός Τηλεθέρµανσης. 3)Σχέδιο κανονισµού που έχει συντάξει η Υπηρεσία Τηλεθέρµανσης µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφασίζει ψηφίζει τον παρακάτω κανονισµό Τηλεθέρµανσης της επιχείρησης που έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αρθ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ο κανονισµός αυτός εκδίδεται µε βάση το αρθ 23 του Ν1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν την σύνδεση Τηλεθέρµανσης και τα παρεπόµενα θέµατα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

2 Αρθ 2 ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης που έχει στην κυριότητά της το δίκτυο Τηλεθέρµανσης και είναι αρµόδια για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία του, θα παραδίδει στις εγκαταστάσεις θέρµανσης του Καταναλωτή, θερµική ενέργεια µε τη µορφή θερµού νερού. Η παροχή αυτή, η οποία καλείται παροχή Τηλεθέρµανσης, θα γίνεται από την Επιχείρηση µε τη βοήθεια του εγκατεστηµένου συστήµατος Τηλεθέρµανσης, που αποτελείται από όλες τις εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, δίκτυα και σωληνώσεις της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να λαµβάνει κάθε µέτρο για να διασφαλίζει την οµαλή και απρόσκοπτη παροχή Τηλεθέρµανσης στον Καταναλωτή. Αρθ 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ. Για να γίνει η σύνδεση της οικοδοµής µε το δίκτυο διανοµής της Τηλεθέρµανσης και η σύνταξη του σχετικού συµβολαίου ο εργολάβος ή ο/η ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκοµίσουν στη ΕΥΑ Κοζάνης τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Άδεια οικοδοµής. 2. Πίνακα χιλιοστών της οικοδοµής 3. Μελέτη κατανοµής δαπανών θέρµανσης, στη περίπτωση που ζητείται έκδοση αναλυτικού λογαριασµού. 4. Σκαρίφηµα σύνδεσης. Αρθ 4. ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Το σηµείο σύνδεσης της Επιχείρησης µε τον Καταναλωτή είναι η είσοδος από το δίκτυο Τηλεθέρµανσης στον Θερµικό Υποσταθµό (εναλλάκτη) ο οποίος περιλαµβάνει τµήµα του δικτύου Τηλεθέρµανσης, όπως επίσης και το ειδικό όργανο µέτρησης θερµικής ενέργειας. Η σύνδεση ή η αποσύνδεση των εγκαταστάσεων του Καταναλωτή µε το δίκτυο της Τηλεθέρµανσης είναι αποκλειστικό δικαίωµα της Επιχείρησης. Σε περίπτωση αποσύνδεσης η παροχή παραµένει στην κυριότητα της Επιχείρησης που µπορεί να την χρησιµοποιήσει για την παροχή προϊόντων της Τηλεθέρµανσης σε τρίτους. Η διαδροµή των σωλήνων από το δίκτυο της Τηλεθέρµανσης µέχρι το σηµείο τοποθέτησης του Θερµικού Υποσταθµού εντός του κτιρίου θα καθορίζεται από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. Η όδευση θα αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό σκαρίφηµα που θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης και το οποίο θα προσυπογράφεται από όργανο της Υπηρεσίας και από το εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης εκ µέρους της οικοδοµής άτοµο που αναλαµβάνει την εξασφάλιση της ελεύθερης διάβασης των σωληνώσεων. Οποιαδήποτε µεταβολή είναι απαιτητή από τον Καταναλωτή στα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο υπόψη σκαρίφηµα είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί εφόσον η υπηρεσία συναινεί και η τυχόν επιπρόσθετη δαπάνη που συνεπάγεται βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Καταναλωτή. Εάν η χρήση των χώρων διέλευσης των σωλήνων της Τηλεθέρµανσης αλλάξει θα πρέπει υποχρεωτικά να ενηµερώνεται η υπηρεσία Τηλεθέρµανσης της ΕΥΑΚ. Αρθ 5.ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Η παροχή Τηλεθέρµανσης από την Επιχείρηση θα γίνεται µέσω του Θερµικού Υποσταθµού Καταναλωτή, ο οποίος παραδίδεται από την Επιχείρηση στον Καταναλωτή µετά την υπογραφή της σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης µε 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο Θερµικός Υποσταθµός αποτελεί ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να διαφυλάττει και να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την αποφυγή κάθε ζηµίας ή καταστροφής του. Ο Καταναλωτής απαγορεύεται να προβεί σε οποιουδήποτε είδους επεµβάσεις επί του Θερµικού Υποσταθµού χωρίς ειδοποίηση και παρουσία οργάνων της Επιχείρησης, επί ποινή διακοπής της παροχής Τηλεθέρµανσης από την Επιχείρηση και λύσης της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης.

3 Σε κάθε κτίριο µπαίνει µόνο ένας Θερµικός Υποσταθµός και οι αρχικά συνδεόµενοι υποχρεώνονται να επιτρέπουν τη σύνδεση και των υπολοίπων ενοίκων µετά την αρχική σύνδεση. Για να γίνει µια σύνδεση εκ των υστέρων, θα γίνει αφού λυθούν οι οικονοµικές διαφορές µεταξύ των ενοίκων και ως προς το κόστος του Θερµικού Υποσταθµού. Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµίας ή και ολοσχερούς καταστροφής η οποία προκλήθηκε από αµέλεια ή υπαιτιότητα του Καταναλωτή ή τρίτου, ο Καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα της επισκευής του, αφού ειδοποιήσει την Επιχείρηση για να προβεί στον έλεγχο και την βεβαίωση καταλληλότητας του θερµικού υποσταθµού. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί αµέσως τα αρµόδια όργανα της Επιχείρησης, σε κάθε περίπτωση που θα αντιληφθεί ή θα διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβληµα, ζηµία ή βλάβη στο Θερµικό Υποσταθµό ή στο σύστηµα παροχής Τηλεθέρµανσης γενικά. Ο Καταναλωτής αποδέχεται και ρητά συµφωνεί ότι θα επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στην κατοικία του και δεν θα εµποδίσει στο προσωπικό της Επιχείρησης να εργασθεί οποιαδήποτε ώρα κριθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση εντός της ιδιοκτησίας του για τον οποιοδήποτε έλεγχο ή την αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ζηµίας στο σύστηµα Τηλεθέρµανσης ή και την σύνδεση και άλλων Καταναλωτών. Μετά την παρέλευση της πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας ο καταναλωτής καταβάλει την αξία των υλικών αντικατάστασης µε την ισχύουσα τιµή. Ο καταναλωτής υποχρεούται, σε περίπτωση µετατόπισης του µηχανήµατος µετά την αρχική τοποθέτησή του στην πληρωµή των εξόδων µετατόπισης. Αυτή γίνεται µόνον µε την επίβλεψη των υπευθύνων της επιχείρησης και εφ όσον ο νέος χώρος κριθεί κατάλληλος. Η Επιχείρηση µπορεί να συνδέσει στον Θερµικό Υποσταθµό όργανα παρακολούθησης λειτουργίας του ικτύου Τηλεθέρµανσης και των υποσταθµών. Απαγορεύεται ρητά η καθ οιονδήποτε τρόπο πώληση η παραχώρηση του Θερµικού Υποσταθµού και των εξαρτηµάτων του. Αρθ 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός µετά το Σηµείο Σύνδεσης αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης για τις οποίες είναι µόνη υπεύθυνη και αρµόδια για την επισκευή, συντήρηση, επέκταση, αντικατάσταση και γενικά για οποιαδήποτε εργασία επ αυτών. Οι εγκαταστάσεις θέρµανσης του Καταναλωτή, που αποτελούν ιδιοκτησία του (δευτερεύον κύκλωµα), πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, κανονισµούς και νοµοθεσία. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε πρόσθετη αναγκαία εργασία, προκειµένου να διατηρεί τις εγκαταστάσεις του σε άρτια τεχνική κατάσταση και πάντα σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. Αρµόδια όργανα της υπηρεσίας θα συντάσσουν τεχνική έκθεση αναφορικά µε τις κατασκευαστικές µετατροπές ή άλλες εργασίες που ενδεχόµενα πρέπει να γίνουν στις εγκαταστάσεις του Καταναλωτή πριν από τη σύνδεση τους µε το δίκτυο της Τηλεθέρµανσης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης µε το θερµικό υποσταθµό. Οι κατασκευαστικές µετατροπές και εργασίες που τυχόν απαιτηθούν να γίνουν, βαρύνουν τον Καταναλωτή. Είναι επίσης πιθανόν να απαιτηθούν από την Υπηρεσία πρόσθετες βελτιώσεις των εγκαταστάσεων και µετά τη σύνδεση µε το δίκτυο της Τηλεθέρµανσης, οι οποίες επίσης βαρύνουν τον Καταναλωτή. Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωµα να αρνηθεί τη σύνδεση, να διακόψει την παροχή, προσωρινά ή και µόνιµα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισµός του Καταναλωτή δεν καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις, κανονισµούς και διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα εσωτερικά δίκτυα κατοικιών, ο δε Καταναλωτής είτε αρνείται, είτε αδιαφορεί να προχωρήσει στις απαιτούµενες ενέργειες για την βελτίωση του δικτύου του και των εγκαταστάσεών του. Τέλος το νερό πρέπει να είναι τελείως καθαρό στην εγκατάσταση του κάθε Καταναλωτή. Αρθ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατηρεί τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις της σε ετοιµότητα από την 15 η Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους µέχρι και την 15 η Μαΐου του αµέσως επόµενου ηµερολογιακού έτους και να µπορεί να διαθέσει Τηλεθέρµανση

4 εφόσον ζητηθεί από τον Καταναλωτή. Επέκταση της παραπάνω περιόδου διάθεσης Τηλεθέρµανσης από την Επιχείρηση µπορεί να γίνει εφόσον αυτό απαιτηθεί λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και είναι εφικτό. Αρθ 8. ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Ο Καταναλωτής για την προµήθεια από την Επιχείρηση του Θερµικού Υποσταθµού απαραίτητου συστήµατος για την παροχή της Τηλεθέρµανσης και για την εγκατάσταση και σύνδεση του παραπάνω υποσταθµού µε το δίκτυο διανοµής Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης καταβάλλει στην Επιχείρηση την εφάπαξ χρέωση του εν ισχύ τιµολογίου της Επιχείρησης. Η καταβολή της χρέωσης σύνδεσης θα γίνει από τον Καταναλωτή σύµφωνα µε τους όρους και διευκολύνσεις που προβλέπονται από το ισχύον τιµολόγιο της Επιχείρησης. Το παραπάνω ποσό που θα καταβληθεί από τον Καταναλωτή στην Επιχείρηση για τη σύνδεση του µε το Σύστηµα Τηλεθέρµανσης ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί σε καµιά περίπτωση εξόφληση των έργων και των εργασιών της Επιχείρησης για την εγκατάσταση του υποσταθµού και την κατασκευή του δικτύου σύνδεσης του Καταναλωτή µε το δίκτυο διανοµής Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης αλλά αποτελεί την εφάπαξ χρέωση σύνδεσης του µε το Σύστηµα Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης. Για το λόγο αυτό όλος ο παραπάνω εξοπλισµός και σωληνώσεις που θα τοποθετηθούν παραµένουν στην ιδιοκτησία της Επιχείρησης και ο Καταναλωτής έχει µόνο το δικαίωµα χρήσης τους σε όλο το διάστηµα ισχύος της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής της χρέωσης σύνδεσης η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα χωρίς ειδοποίηση του καταναλωτή να προβεί σε διακοπή και αφαίρεση του Θερµικού Υποσταθµού ενώ η καταβολή µέρους των δόσεων δεν αναζητείται. Αρθ 9. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Το θερµό νερό, το οποίο θα παρέχεται από την Επιχείρηση, απαγορεύεται να καταναλώνεται και πρέπει να επιστρέφει πίσω στο δίκτυο Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης. Απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο µεταπώληση ή εκµετάλλευση της Τηλεθέρµανσης και της παροχής θερµικής ενέργειας από τον Καταναλωτή προς οιονδήποτε τρίτο ή χρησιµοποίησή της σε χώρους ή για σκοπούς άλλους από αυτούς που συµφωνήθηκαν, επί ποινή προσωρινής ή και µόνιµης διακοπής της παροχής Τηλεθέρµανσης από την Επιχείρηση στον Καταναλωτή. Απαγορεύεται, πέραν της χρήσης για θέρµανση, η χρησιµοποίηση και ή κατανάλωση του θερµού νερού της Τηλεθέρµανσης από τον Καταναλωτή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης, επί ποινή διακοπής της παροχής Τηλεθέρµανσης, προσωρινή ή και µόνιµα εκ µέρους της Επιχείρησης. Αρθ 10. ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η Επιχείρηση δε φέρει καµία ευθύνη για πιθανή διακοπή της παροχής Τηλεθέρµανσης προς τον Καταναλωτή, εξ αιτίας αιφνίδιας βλάβης ή ζηµίας του Συστήµατος Παροχής Τηλεθέρµανσης η οποία δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Επιχείρησης ή η οποία προκλήθηκε από λόγους ανωτέρας βίας. Για τον λόγο αυτό ο Καταναλωτής δεν δικαιούται να ζητήσει κανενός είδους αποζηµίωση από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης είναι υποχρεωµένη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης στο µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, την επαναφορά του Συστήµατος Τηλεθέρµανσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία και την συνέχιση της παροχής Τηλεθέρµανσης στον Καταναλωτή. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η διαθέσιµη ισχύς της Τηλεθέρµανσης από οποιαδήποτε αιτία, η Επιχείρηση µπορεί να θέσει προσωρινούς περιορισµούς στην παρεχόµενη θερµική ισχύ ή και να τη διακόπτει προσωρινά.

5 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση αν η διακοπή στο δίκτυο Τηλεθέρµανσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του Καταναλωτή. Αρθ 11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η µέτρηση της κατανάλωσης Τηλεθέρµανσης του Καταναλωτή, θα γίνεται µε ειδικό όργανο µέτρησης θερµικής ενέργειας, το οποίο είναι προσαρµοσµένο µόνιµα επάνω στον Θερµικό Υποσταθµό. Απαγορεύεται αυστηρά η καθ οιονδήποτε τρόπο επέµβαση του Καταναλωτή στο όργανο µέτρησης, που αποτελεί ιδιοκτησία της Επιχείρησης, επί ποινή διακοπής της παροχής Τηλεθέρµανσης και λύσης της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης µονοµερώς από την πλευρά της Επιχείρησης, χωρίς καµία ειδοποίηση ή αποζηµίωση του Καταναλωτή. Η χρέωση της κατανάλωσης του Καταναλωτή για την περίοδο βλάβης του οργάνου θα γίνει κατά αναλογία ηµερών και µε βάση τις µέσες καταµετρηθείσες καταναλώσεις των τελευταίων περιόδων χρήσεως. Ο Καταναλωτής, εφ όσον θεωρεί λανθασµένες τις εκάστοτε µετρήσεις του οργάνου µέτρησης κατανάλωσης Τηλεθέρµανσης, έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον έλεγχο του οργάνου αυτού συµπληρώνοντας την ειδική έντυπη αίτηση της Επιχείρησης που διατίθεται για το σκοπό αυτό και αφού προκαταβάλλει τις αντίστοιχες δαπάνες ελέγχου οργάνου µέτρησης κατανάλωσης, που προβλέπονται από το εκάστοτε εν ισχύ Τιµολόγιο της Επιχείρησης. Εάν διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου ότι το όργανο µέτρησης λειτουργεί κανονικά και µέσα στα πλαίσια των ανοχών σφάλµατος του οργάνου, δηλαδή + ή -5% το όργανο θεωρείται ότι λειτουργεί κανονικά και δεν θα υπάρξει καµία αλλαγή στη χρέωση της κατανάλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση θα επιστρέψει άτοκα το ποσό για τις δαπάνες ελέγχου στον Καταναλωτή και θα προχωρήσει στην διόρθωση του λογαριασµού χρέωσης του Καταναλωτή για την τελευταία περίοδο χρέωσης από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ελέγχου του οργάνου µέτρησης µέχρι την τελευταία καταµέτρηση στο εν λόγω όργανο µέτρησης κατά αναλογία του ποσοστού σφάλµατος καταµέτρησης που διαπιστώθηκε από την Επιχείρηση κατά την διαδικασία ελέγχου του οργάνου αυτού. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο του αρµόδιου οργάνου της Επιχείρησης στην ιδιοκτησία του και να διασφαλίσει την ευχερή προσέγγιση του οργάνου µέτρησης κατανάλωσης Τηλεθέρµανσης από αυτόν µε σκοπό τον έλεγχο και την καταµέτρηση της κατανάλωσης. Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωµα να παρίσταται, εφ όσον το επιθυµεί, στην καταµέτρηση του οργάνου από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. Αρθ 12. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η χρέωση της κατανάλωσης Τηλεθέρµανσης θα γίνεται µε την τιµολόγηση της συνολικής ποσότητας θερµικής ενέργειας που καταναλώθηκε από τον Καταναλωτή, εκφρασµένη σε MWh, στο χρονικό διάστηµα της αντίστοιχης περιόδου χρήσης, µε βάση την εκάστοτε τιµή µονάδας χρέωσης της MWh του ισχύοντος τιµολογίου χρέωσης της Επιχείρησης. Η παραπάνω χρέωση κατανάλωσης Τηλεθέρµανσης επιβαρύνεται µε τους εκάστοτε εν ισχύ φόρους τιµολογίου (Φ.Π.Α. ή και άλλο αντίστοιχο φόρο κατανάλωσης) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατηρεί σε κάθε περίπτωση ανατίµησης του τιµολογίου χρέωσης την αρχή της αναλογίας κόστους θέρµανσης µε Τηλεθέρµανση προς κόστος θέρµανσης µε πετρέλαιο ντίζελ ίσης το πολύ µε 75%, (συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.), µε τις ίδιες συνθήκες θέρµανσης. Η Επιχείρηση ακόµη δικαιούται να προχωρήσει σε τροποποίηση της σύνθεσής του κάθε φορά ισχύοντος τιµολογίου χρέωσης ή ακόµη και του τρόπου τιµολόγησης της κατανάλωσης, αρκεί να τηρείται η παραπάνω αρχή του 75%.

6 Αρθ 13. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η αποστολή των λογαριασµών χρέωσης κατανάλωσης για κάθε περίοδο χρήσης, θα γίνεται ανά δίµηνο µε δαπάνες και ευθύνη της Επιχείρησης στην διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένος ο Θερµικός Υποσταθµός, που µε ίδια ευθύνη έχει δηλωθεί από αυτόν στην Επιχείρηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανοµή της δαπάνης θέρµανσης του Καταναλωτή θα εφαρµόζεται πάντα κατά το αµέσως επόµενο δίµηνο χρέωσης κατανάλωσης από την στιγµή που δηλωθεί µε το σχετικό έντυπο της υπηρεσίας. Η Επιχείρηση µπορεί να προβαίνει σε αλλαγές του χρόνου και τρόπου έκδοσης των λογαριασµών µε απόφαση του.σ. Αρθ 14. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ο Καταναλωτής οφείλει να εξοφλεί άµεσα και το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που αναγράφεται στον επιδιδόµενο λογαριασµό χρέωσης τον κάθε λογαριασµό. Η παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης του λογαριασµού θα είναι 15 ηµέρες περίπου µετά την ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής του λογαριασµού. Η εξόφληση µπορεί να γίνει στο αρµόδιο ταµείο της Επιχείρησης ή όπου αλλού επικουρικά ανακοινωθεί στο µέλλον. Η καθυστέρηση πληρωµής του λογαριασµού από τον Καταναλωτή µετά την 15 η µέρα από την αναγραφόµενη καταληκτική ηµεροµηνία επιφέρει την διακοπή της παροχής της Τηλεθέρµανσης-Ύδρευσης από την Επιχείρηση. Αν η καθυστέρηση της παραπάνω εξόφλησης υπερβεί τις 60 ηµέρες µετά την αναγραφόµενη καταληκτική ηµεροµηνία τότε η Επιχείρηση δικαιούται πέραν της διακοπής παροχής να προβεί σε µονοµερή λύση της Σύµβασης Τηλεθέρµανσης µε τον Καταναλωτή, χωρίς αποζηµίωση ή ειδοποίηση προς τούτο. Τέλος οι οφειλές από καθυστερηµένες εξοφλήσεις λογαριασµών µετά την 30η ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης καθίστανται υπερήµερες και άµεσα απαιτητές από την Επιχείρηση µε τον κάθε φορά ισχύοντα τόκο υπερηµερίας του δηµοσίου. Η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει ταµειακές ή άλλου είδους συναλλαγές µεταξύ του Καταναλωτή και τρίτου προσώπου που δεν ανήκει στο προσωπικό της ή δεν του έχει ανατεθεί τέτοια υπηρεσία έστω και αν παρουσιαστεί σαν εξουσιοδοτηµένο από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δικαιούται να επεµβαίνει στο δευτερεύον δίκτυο ιδιοκτησίας καταναλωτή, κατόπιν εξουσιοδότησης που χορηγείται εκ των προτέρων και κατά την σύνδεση από τον ιδιοκτήτη και να διακόπτει την παροχή Τηλεθέρµανσης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής λογαριασµού Τηλεθέρµανσης κατανάλωσης. Αρθ 15.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο καταναλωτής για να συνδεθεί µε το δίκτυο διανοµής της Τηλεθέρµανσης υποχρεούται να καταβάλλει εγγύηση που ορίζεται µε απόφαση του.σ της επιχείρησης Αρθ 16. ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Σε περίπτωση διακοπής της παροχής Τηλεθέρµανσης εξ υπαιτιότητας του Καταναλωτή, η Επιχείρηση θα προχωρήσει στην επανασύνδεση του Καταναλωτή αφού ο τελευταίος πληρώσει το αντίστοιχο τέλος επανασύνδεσης του εκάστοτε ισχύοντος τιµολογίου χρέωσης και κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του προς την Επιχείρηση.

7 Αρθ 17. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Λύση της Σύµβασης µπορεί να γίνει από την Επιχείρηση για τους λόγους που αναφέρονται στη Σύµβαση Παροχής Τηλεθέρµανσης και στους παρόντες γενικούς όρους. Ο Καταναλωτής σε περίπτωση που δεν µένει ικανοποιηµένος από την εκ µέρους της Επιχείρησης παροχής της Τηλεθέρµανσης έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως τη διακοπή παροχής της Τηλεθέρµανσης και την λύση της µεταξύ Επιχείρησης και Καταναλωτή Σύµβασης. Ο Καταναλωτής µπορεί να λύσει τη Σύµβαση προσερχόµενος στα γραφεία της Επιχείρησης και καταθέτοντας, τουλάχιστον τρεις µήνες νωρίτερα την Αίτηση Λύσης Παροχής Τηλεθέρµανσης της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να κοινοποιήσει µε συστηµένη επιστολή την ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης αφού πρώτα ο Καταναλωτής εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Επιχείρηση εξ αιτίας της χρήσης της Τηλεθέρµανσης. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης για οποιονδήποτε λόγο ο Καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει στην Επιχείρηση όλο τον εξοπλισµό (σωληνώσεις, θερµικό υποσταθµό κλπ.) χωρίς να φέρει καµία αντίρρηση ή πρόσκοµµα σ αυτήν και το προσωπικό της. Στην περίπτωση αυτή του επιστρέφεται η δαπάνη που έχει καταβάλλει για την σύνδεση, αποµειούµενη κατά ποσοστό 20% άτοκα για κάθε έτος χρήσης. Αρθ 18. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να κοινοποιεί από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τον τύπο κάθε πληροφορία που αφορά τον Καταναλωτή και σχετίζεται µε την λειτουργία της Τηλεθέρµανσης, την τιµολόγηση και την χρέωση της Τηλεθέρµανσης. Επιπλέον είναι υποχρεωµένη να δίδει κάθε ζητούµενη πληροφορία στον Καταναλωτή µέσω του αρµόδιου προσωπικού της. Ο Καταναλωτής για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την λειτουργία, κατανάλωση και χρέωση της Τηλεθέρµανσης πρέπει να απευθύνεται στα αρµόδια γραφεία της Επιχείρησης, δηλώσεις, ενστάσεις, αιτήσεις, καταγγελίες καθώς επίσης και οποιαδήποτε πράξη ή έγγραφο για να επιφέρει συνέπειες από τον Νόµο και την Σύµβαση Παροχής Τηλεθέρµανσης, πρέπει να κατατίθενται µόνο στα γραφεία της Επιχείρησης και στα αρµόδια εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης, άλλως δεν επιφέρουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα, θεωρούµενες ως µη γενόµενες. Αρθ 19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Καταναλωτής σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωµα της άσκησης ένστασης κατά οποιασδήποτε πράξης της Επιχείρησης ή του προσωπικού της, η οποία θα είναι έγγραφος και αιτιολογηµένη, θα κατατίθεται δε στα αρµόδια γραφεία της Επιχείρησης. Οποιαδήποτε ένσταση Καταναλωτή εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα της Επιχείρησης, η οποία είναι υποχρεωµένη να απαντήσει εγγράφως στον Καταναλωτή µετά την εκδίκαση της ένστασης, η οποία πρέπει να γίνεται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 60 ηµέρες. Αν δεν απαντηθεί στην ως άνω προθεσµία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Η δικαστική επίλυση κάθε διαφοράς που πιθανό να προκύψει και η οποία δε θα γίνει δυνατόν να επιλυθεί µε φιλικά µέσα, θα γίνεται στα αρµόδια δικαστήρια της Κοζάνης µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωµα που απορρέει από την σύνδεση αυτή και τις διατάξεις του κοινού δικαίου. Ειδικότερα : α) σε περίπτωση που ο πελάτης αντίθετα µε το Νόµο τις αποφάσεις του.σ. της Επιχείρησης και τους όρους της σύµβασης αυτής εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία Τηλεθέρµανσης χωρίς τη γραπτή άδεια της Επιχείρησης, θα υποστεί τις ποινικές ή ιοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα παραπάνω, σαν πρώτο δε µέτρο η Επιχείρηση δικαιούται χωρίς προειδοποίηση να διακόψει την παροχή της Τηλεθέρµανσης β) σε περίπτωση που ο πελάτης χρησιµοποιήσει την παροχή Τηλεθέρµανσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε από υπαιτιότητα ή από αδράνεια του διέφυγε την χρέωση από την Επιχείρηση, θα επιβαρυνθεί από αυτή µε το τριπλάσιο της διαφοράς που

8 θα προκύψει µεταξύ του τιµήµατος που έπρεπε να πληρώσει και εκείνου που πράγµατι πλήρωσε. Επιπλέον η Επιχείρηση θα δικαιούται να προβεί σε µονοµερή λύση της Σύµβασης Παροχής Τηλεθέρµανσης. Αρθ 20. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ Η τήρηση από τον Καταναλωτή όλων των παραπάνω όρων, οι οποίοι χωρίς καµία εξαίρεση θεωρούνται µεταξύ τους ίσοι και αλληλένδετοι, είναι υποχρεωτική. Η Επιχείρηση σε περίπτωση µη τήρησης κάποιου από τους παραπάνω όρους έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή Τηλεθέρµανσης στον Καταναλωτή µέχρι την συµµόρφωσή του ή ακόµη και µόνιµα, αν ο τελευταίος δεν συµµορφώνεται µετά την έγγραφη όχληση εκ µέρους της Επιχείρησης. Αρθ 21. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο κανονισµός αυτός καταργεί κάθε άλλη αντίθετη διάταξη µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του ως και µε αποφάσεις που ρυθµίζουν κατά διαφορετικό τρόπο θιγόµενα θέµατα. Ότι δεν προβλέπει ο παρόντας κανονισµός ρυθµίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΚ. Όπου στον παρόντα κανονισµό αναγράφεται καταναλωτής νοείται τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο εκµισθωτής και ο µισθωτής. Ο παρών κανονισµός µπορεί να συµπληρώνεται και να διορθώνεται µε απόφαση του.σ. της Επιχείρησης οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιµο. Ο παρών κανονισµός ισχύει µετά την ψήφιση του από το.σ. της επιχείρησης και την έγκριση του από το ηµοτικό Συµβούλιο.. Η παρούσα απόφαση πήρε 18/2003. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ. ΒΛΑΤΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Χ. ΜΠΟΜΠΟΝΑΡΗ Ν. ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Ακριβές απόσπασµα Κοζάνη 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΚ ΓΕΛΑ ΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Σ Τ Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Σ Σήμερα στις ( ) του μήνα..... του 201... ημέρα. μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), με ΑΦΜ 090052773

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΕΙΛΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΕΙΛΩΝ - 2015-7 από 11 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΠΕΝΟΡΥΑ-Υ18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωνικό τιμολόγιο έτους 2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 21/2018 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ + Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. : : 26-10-2016 15954 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ.: Κασλή Μαρία Τηλ.: 28413-40120 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ /2015 Προς 1. την επιχείρηση ΔΕΥΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ gramthle@deyakoz.g 2. τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ gpekridis@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου)

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου) 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 25/11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/110955 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:701/20-9-11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σήμερα (ημερομηνία που αναγράφεται στο τέλος), αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στη Φιλιππιάδα σήµερα στις 3 του µήνα Μαρτίου του έτους 2017 (3/3/2017), ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

φωτοτυπηµένη σελίδα θα χρεώνεται προς ένα λεπτό και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,0199 λεπτά), πλέον του ΦΠΑ (13%). Στην αναφερόµενη τιµή ανά

φωτοτυπηµένη σελίδα θα χρεώνεται προς ένα λεπτό και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,0199 λεπτά), πλέον του ΦΠΑ (13%). Στην αναφερόµενη τιµή ανά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 14-05- 2009 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΨΛ-Η35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΨΛ-Η35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέρος IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών - του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003} που σύµφωνα µε το άρθρο 94 του περί του Συντονισµού των ιαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα