ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι κών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Καθορισμός ποσού υποτροφιών των Ελλήνων ερευ νητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστι τούτου της Φλωρεντίας κατά το ακαδημαϊκό έτος Ταξινόμηση ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο Συμπλήρωση της αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/2013 (Β 2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτικών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω σης» Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΝΕΕ στα μέλη του εισπραττόμενα δικαιώματα... 6 Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμε ρης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης κατά τις ημέρες αρ γιών και εορτών δύο (2) υπαλλήλων (ΥΕ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) του Δήμου Καστο ριάς Καθιέρωση κατ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέ σιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότη τας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Κοιμη τηρίων του Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων για το έτος Τροποποίηση διόρθωση της αριθμ. 512/45749/ (ΦΕΚ 930 Β /2014) απόφασης της Γε νικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολι τισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού, ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το Δήμο, μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση προσω ποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /09/284119/Σ (1) Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτι κού (ΕΑΑΝ). ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Το Ν.Δ. 1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξ/κων Ε.Δ» (ΦΕΚ 82 Α ). β. Το άρθρο 30 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού του ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 204 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ θρο 12 του Ν. 369/1976 (ΦΕΚ 164 Α ) και το Π.Δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α ) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογι στικού Σχεδίου για τα Ν.Π.Δ.Δ». γ. Τον Α.Ν. 281/1936 «Περί συγχωνεύσεως των παρά τοις πολιτικοίς Υπουργείοις και ταις Γενικαίς Διοικήσε σιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως και Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών Λογιστηρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 473 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 787/1943 (ΦΕΚ 346 Α ). δ. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 A / ) σε συνδυα σμό με το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/ / ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. ε. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/133/134893// «Περί μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Β 2300), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Φ.800/21/ /Σ.145// απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β 238). στ. Το έγγραφο Φ.959.4/07/283776/Σ.3776/ / TEN/E3 V. ζ. Την Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Ισολογισμού Απολογισμού ΕΑΑΝ Χρήσεως 2013 από η. Την αριθμ / απόφαση Πρωθυ πουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπουλο» (ΦΕΚ Β 1881/ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: α. Τον Ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2013 ύψους ,01.

2 68 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Τον Απολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2013, ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα : (1) Ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους ,60 (2) Υπόλοιπο χρεογράφων έτους ,45 (3) Προστίθενται πραγματοποιηθέντα ,58 έσοδα έτους 2013 (4) Κέρδη από αποτίμηση μεριδίων ,30 αμοιβαίων κεφαλαίων (5) Είσπραξη Εσόδων επόμενου έτους ΣΥΝΟΛΟ: (6) Εκπίπτονται πραγματοποιηθέντα ,57 έξοδα έτους 2013 (7) Μείον πληρωμή εντάλματος έτους , στη χρήση 2013 (8) Μείον επιταγές εισπρακτέες έτους 6.695, Υπόλοιπο που μεταφέρεται στο οικ. έτος 2014 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 633 (2) Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Την παραγρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις» (Α 118). 2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α 98). 3. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α 185). 4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 141). 5. Το Π.Δ. 158/2014 περί διορισμού Υπουργών (Α 240). 6. Την αριθμ / απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β 2944). 7. Την από επιστολή του Πανελληνίου Συλ λόγου Τυφλών Αναπήρων Μικροπωλητών και ατόμων με ειδικές ανάγκες η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, η οποία έλαβε αριθμ. 1075/ και η από όμοια του ιδίου Πα νελληνίου Συλλόγου, η οποία έλαβε αριθμ. 1177/ , με τις οποίες προτείνουν είδη για πώληση. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής: α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσά ντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλο πωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα. Η παρούσα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 5 Ιανουρίου 2015 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. 1525/Β2 (3) Καθορισμός ποσού υποτροφιών των Ελλήνων ερευνη τών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας κατά το ακαδημαϊκό έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 17 της Σύμβασης που περιέχεται στο Ν. 1628/1986 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κύρωση: 1) της Σύμβασης για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, 2) του πρωτοκόλλου σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και 3) της τελικής πράξης αυτής». 2. Του άρθρου 2, παράγραφος 2, του Ν. 1698/1987 (ΦΕΚ 59 Α ) Υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας χορήγη ση υποτροφιών σε Έλληνες Ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού». 3. Του Ν. 1825/1951 (ΦΕΚ 126/Α /1951) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α /1993) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις». 5. Του Π.Δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α /1999) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)». 6. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ Το Π.Δ. 113/2010 (Α 194). 8. Την αριθμ. Υ 48/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού (Β 2105) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουρ γού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα». 9. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. 261/2014 και ΑΔΑ:ΩΔ699 5ΚΤ, αναφορικά με τη δαπάνη ύψους ,00 ευρώ που θα προκληθεί από την πα ρούσα απόφαση για το 2014 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΚΥ. 10. Την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία 14η Τακτική/ ) 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται σε βάρος του Π/Υ του ΙΚΥ, δαπάνη ύψους ,00 περίπου, η οποία για το τρέχον έτος ανέρ χεται σε ,00, αποφασίζουμε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 69 Καθορίζουμε το ποσό των υποτροφιών των Ελλήνων ερευνητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτού του της Φλωρεντίας κατά το ακαδημαϊκό έτος στο ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών ( ,18 ), αναλυόμενο ως εξής: α) Εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά ( ,80 ) για τροφεία, ήτοι χίλια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.089,21 ) το μήνα για έκαστο από τους δεκαπέντε (15) πρωτοε τείς, δευτεροετείς και τριτοετείς υποτρόφους και για δώδεκα (12) μήνες. β) Έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενε νήντα λεπτά (6.861,90 ) για δαπάνη ασφάλισης στον αρμόδιο φορέα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την προϋπόθεση ότι ο Έλληνας ερευνητής υπότρο φος δεν καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα, ήτοι τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (457,46 ) για έκαστο από τους δεκαπέντε (15) πρωτοε τείς, δευτεροετείς και τριτοετείς υποτρόφους ετησίως. γ) Χίλια διακόσια δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα δυο λεπτά (1.219,92 ) ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης των τεσσάρων (4) πρωτοετών υποτρόφων, ήτοι τριακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (304,98 ) για έκαστο. δ) Δύο χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.904,56 ) για κάλυψη εξόδων εκτύπωσης διατριβής των οκτώ (8) τεταρτοετών υποτρόφων, ήτοι τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και επτά λεπτά ( 363,07) για έκαστο, υπό την προϋπόθεση ότι στην διατριβή μνημονεύεται το ΙΚΥ ως χορηγός της συγκεκριμένης υποτροφίας. Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ: του τακτικού προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ. Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ /4747 (4) Ταξινόμηση ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο1. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57), β) της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπι κοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), στ) της αριθμ. 871/54/2013 (ΦΕΚ Β 136) απόφασης «Περί τροποποίησης του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α 380)», ζ) του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α 263) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», η) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α 152), θ) της αριθμ. 2821/ (ΦΕΚ Β 2893/ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου». 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Για την ταξινόμηση οχημάτων της κατηγορίας Ο1, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της αριθμ / 1841/09 (Β 2112/ ) κοινής υπουργικής απόφα σης, εφαρμόζεται, έως τις , η διαδικασία της αριθμ. οικ /3603/99 (Β 2117/ ) υπουργικής απόφασης. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Γ456/60934/4746/14 (5) Συμπλήρωση της αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/2013 (Β 2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτι κών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (Α 157), όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (Α 82) συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Νόμου 4138/2013 (Α 72), β) του άρθρου 1 του Π.δ/τος 118/2013 (Α 152) «Τροπο ποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», γ) του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών», δ) της αριθμ. 2821/2014 (ΦΕΚ Β 2893) κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μι χαήλ Παπαδόπουλου»,

4 70 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98), στ) την αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/2013 (Β 2127) από φαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτικών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει. 2. Την ανάγκη ακριβούς καθορισμού των διεθνών τα κτικών γραμμών που λειτουργούν, σύμφωνα με τις δια τάξεις της υποπαραγράφου 1, της παραγράφου 1(α) του άρθρου 10 του Ν. 1906/90 (Α 157), όπως αντικαταστά θηκαν με την παρ. 15 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (Α 82), καθώς επίσης και των τακτικών γραμμών που μπορούν να λειτουργούν βάσει διακρατικής συμφωνίας εν ισχύ, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του τετάρτου και πέμπτου εδαφίου της ως άνω υποπαραγράφου, σε εφαρμογή της προσθήκης στο ίδιο άρθρο με το άρθρο 5 του Ν. 4138/2013 (Α 72). 3. Τις προβλέψεις του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επι τροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας Τουρκίας που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 3 Ιουλίου Τη σχετική αλληλογραφία, μεταξύ του Υπουργεί ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών, Ναυτι λίας και Επικοινωνιών της Τουρκίας, με βάση την οποία εγκρίθηκε η ακριβής διαδρομή Θεσσαλονίκη Σμύρνη και οι ενδιάμεσες στάσεις αυτής. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού,αποφασίζουμε: Στο τέλος του άρθρου 4 της αριθμ. Γ456/οικ / 3692/13 (Β 2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προστίθεται εδάφιο (ε) ως εξής: ε) Θεσσαλονίκη Σμύρνη (Izmir): Θεσσαλονίκη Καβάλα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξαν δρούπολη Κήποι (σύνορα) Ιpsala (σύνορα) Kesan Gelibolu (/B) Lapseki (/B) Ayvalik Σμύρνη (Izmir). Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /03/2014 (6) Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΝΕΕ στα μέλη του εισπραττόμενα δικαιώματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 7, 20 (παρ. 1α) και 27 (παρ. 1δ και 2) του Ν. 4512/1966 (ΒΔ 887/1966) «περί κωδικοποιήσεως των περί ΝΕΕ ισχύουσων διατάξεων» ΦΕΚ 231 Α / ). β) Της παρ. 3β του άρθρου 18 του Ν. 989/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΝΕΕ ισχυ ουσών διατάξεων (ΦΕΚ 260 Α / ). γ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» (ΦΕΚ 141 A / ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 A / ), η περίπτωση (α) του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 A / ). δ) Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153) «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». στ) Του άρθρου 2 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α 102) «Ανα συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». ζ) Του Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α 170) «Οργανισμός Υπουρ γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». 2. Την αριθμ /22/69/ απόφαση ΥΕΝ «περί συστάσεως τριών τριμελών επιτροπών στο ΝΕΕ Καθορισμός δικαιωμάτων ΝΕΕ και αποζημίωση επιτρο πών» (ΦΕΚ 474 Β / ). 3. Την αριθμ /20/69/ απόφαση ΥΕΝ «περί συστάσεως τριών τριμελών Επιτροπών στο ΝΕΕ «Καθο ρισμός δικαιωμάτων ΝΕΕ και αποζημίωσης επιτροπών» (ΦΕΚ 472 Β / ). 4. Την αριθμ (1)/1/ απόφαση «περί καθορισμού δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστο ποιητικών ή άλλων εγγράφων» (ΦΕΚ 607 Β / ). 5. Την αριθμ (1)/1/ απόφαση ΥΕΝ «περί αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων και αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής των προαιρε τικών μελών του ΝΕΕ» (ΦΕΚ 253 Β / ). 6. Την αριθμ (1)/1/ απόφαση ΥΕΝ «περί αναπροσαρμογής δικαιωμάτων του ΝΕΕ» (ΦΕΚ 1372 Β / ». 7. Την αριθμ /1/2/ απόφαση ΥΕΝ «περί προσαρμογής δραχμικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ» (ΦΕΚ 58 Β / ). 8. Το αριθμ. 1825/ έγγραφο του ΝΕΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκαν απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 3/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ και απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 6/ συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΝΕΕ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αποδεχόμεθα την πρόταση της Διοικούσας Επιτρο πής του ΝΕΕ, που ελήφθη κατά την αριθμ. 6/ συνεδρίασή της και Α. Τροποποιούμε την παράγραφο Β του άρθρου 1 της αριθμ /22/69/ απόφασης ΥΕΝ «περί συστάσεως τριών τριμελών επιτροπών στο ΝΕΕ Κα θορισμός δικαιωμάτων ΝΕΕ και αποζημίωση επιτροπών» (ΦΕΚ 474 Β / ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ /20/69/ απόφαση ΥΕΝ «περί συ στάσεως τριών τριμελών Επιτροπών στο ΝΕΕ «Καθο ρισμός δικαιωμάτων ΝΕΕ και αποζημίωσης επιτροπών» (ΦΕΚ 472 Β / ) και με την παράγραφο Α (i), (ii), (iii), (iv), (v) της αριθμ /1/ απόφασης ΥΕΝ «περί προσαρμογής δραχμικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ» (ΦΕΚ 58 Β / ), ως εξής: Τα δικαιώματα του ΝΕΕ για χορήγηση πιστοποιητικού δαπάνης επισκευής πλοίων στην Ελλάδα δι αυτεπιστα σίας, αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: (i) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επι σκευών $ $ δικαιώματα ΝΕΕ 300

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 71 (ii) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επι σκευών $ $ δικαιώματα ΝΕΕ 350 (iii) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επι σκευών $ $ δικαιώματα ΝΕΕ 410 (iv) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επι σκευών $ $ δικαιώματα ΝΕΕ 470 (iv) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επι σκευών $ $ δικαιώματα ΝΕΕ 550 (v) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επισκευ ών $ $ δικαιώματα ΝΕΕ 600 (vii) Επί χορηγήσεως πιστοποιητικού ύψους επι σκευών $ και άνω δικαιώματα ΝΕΕ 800. Β. Τροποποιούμε την παράγραφο Α εδάφια 2, 3 (α) της αριθμ (1)/1/ απόφασης ΥΕΝ «περί καθο ρισμού δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστοποιη τικών ή άλλων εγγράφων» (ΦΕΚ 607 Β / ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις παραγράφους Α (α), (β), (3) και Β (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της αριθμ (1)/1/ «περί αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων και αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής των προαι ρετικών μελών του ΝΕΕ» (ΦΕΚ 253 Β / ) και με την παράγραφο Γ (i), (ii) και (iv) της αριθμ /01/ απόφασης ΥΕΝ «περί προσαρμογής δραχ μικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ» (ΦΕΚ 58 Β / ), ως εξής: Τα δικαιώματα του ΝΕΕ για την χορήγηση πιστοποι ητικών και άλλων εγγράφων, αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: (i) Έκδοση βεβαιώσεων για το ΝΑΤ: Για φορτηγά πλοία γενικά: 1. πλοία από κ.ο.χ πλοία από κ.ο.χ πλοία από κ.ο.χ πλοία από κ.ο.χ πλοία από και άνω 180. Για επιβατηγά πλοία γενικά: 1. πλοία από κ.ο.χ πλοία από κ.ο.χ πλοία από κ.ο.χ πλοία από κ.ο.χ πλοία από 9001 και άνω 180. (ii) Έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων γενικά (εκτός ΝΑΤ) 30. (iii) Ετήσια συνδρομή προαιρετικών μελών Τα δικαιώματα του ΝΕΕ για την εγγραφή προαιρετι κών μελών στο ΝΕΕ, ανά κατηγορία πλοίων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 989/1979 (ΦΕΚ 260 Α / ), αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: 1. Για την πρώτη ή δεύτερη κατηγορία (της ποντοπόρου ναυτιλίας και των πλοίων τα κτικών γραμμών) Για την τρίτη κατηγορία (της μεσογειακής φορτηγού ναυτιλίας) Για την τέταρτη κατηγορία (της επιβατη γού ναυτιλίας) Για την πέμπτη κατηγορία (των ακτοπλο ϊκών πλοίων) α) για ανοικτού τύπου 170 β) για κλειστού τύπου Για τις υπόλοιπες κατηγορίες (έκτη, έβδο μη και όγδοη) 170. Γ. Τροποποιούμε την παράγραφο Α, εδάφιο 3 (β) της αριθμ (1)/1/ απόφασης ΥΕΝ «περί καθο ρισμού δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστοποιη τικών ή άλλων εγγράφων» (ΦΕΚ 607 Β / ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από δραχμές σε ευρώ με την παρά γραφο Γ (v) της αριθμ /1/2/ απόφασης ΥΕΝ «περί προσαρμογής δραχμικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ» (ΦΕΚ 58 Β / ), όπως παρακάτω: Για την επικύρωση υπογραφών 3 ανά πράξη. Δ. Τροποποιούμε την παράγραφο Α, εδάφιο 4, της αριθμ (1)/1/ απόφασης ΥΕΝ «περί κα θορισμού δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστο ποιητικών ή άλλων εγγράφων» (ΦΕΚ 607 Β / ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παράγραφο Α, εδά φιο 4 της αριθμ (1)/1/ απόφασης ΥΕΝ «περί αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων του ΝΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων και αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής των προαιρε τικών μελών του ΝΕΕ» (ΦΕΚ 253 Β / ), από την παράγραφο Α της αριθμ (1)/1/ από φασης ΥΕΝ «περί αναπροσαρμογής δικαιωμάτων του ΝΕΕ» (ΦΕΚ 1372 Β / » και με την παράγραφο Γ(iii) της αριθμ /1/2/ απόφασης ΥΕΝ «περί προσαρμογής δραχμικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ» (ΦΕΚ 58 Β / ), όπως παρακάτω: Εγγραφή Επωνυμιών Ναυτιλιακών Εταιρειών 1. Για τις Ανώνυμες Ναυτιλιακές Εταιρείες και τις Εταιρείες του Ν. 959/ Για τις Ετερόρρυθμες, Ομόρρυθμες, Εται ρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Μονοπρό σωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Για τις ατομικές επιχειρήσεις και συμπλοι οκτησίες 170. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή ναδημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθμ. οικ /4344 (7) Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και επταήμε ρης απασχόλησης κατά τις ημέρες αργιών και εορ τών δύο (2) υπαλλήλων (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑ ΘΗΚΟΝΤΩΝ) του Δήμου Καστοριάς. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακε δονίας» (ΦΕΚ 234/τ. Α / ).

6 72 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α / ), σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμ βουλίων... μπορεί οποτεδήποτε : α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λει τουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. 4. Την αριθμ. 349/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Καστοριάς Ν. Καστοριάς περί έγκρισης εικο σιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης κατά τις ημέρες αργιών και εορτών δύο (2) υπαλλήλων της Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς. 5. Τις ανάγκες, το είδος και τη μορφή της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και την ιδιοτυπία των συνθηκών λει τουργίας αυτής, οι οποίες επιβάλλουν την καθιέρωση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης των υπαλλήλων εργατών γενικών καθηκόντων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, όπως αυ τές ειδικότερα αναλύονται στην αριθμ. 349/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου (συμπερι λαμβανομένων των Κυριακών, του Σαββάτου και των εξαιρέσιμων ημερών). 6. Την αριθμ / βεβαίωση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς, αποφα σίζουμε: Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απα σχόλησης κατά τις ημέρες αργιών και εορτών δύο (2) υπαλλήλων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (με κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, όπως προτείνεται με την αριθμ. 349/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, ως εξής: Εγκρίνουμε την εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς, όπως ακριβώς αυτή έχει και συγκεκριμένα: Κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, που συ νίστανται εκτός των άλλων στην επίσκεψη καθ έκαστη και επί τόπου όλων των περιοχών του Δήμου (Δημοτι κών Κοινοτικών και Τοπικών Διαμερισμάτων), καθώς και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του Δήμου, στη ΔΙΑΔΥΜΑ, σε Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και μετά από πρόσκληση σε άλλους Δήμους της Χώρας, σε υπη ρεσίες των Υπουργείων για θέματα και προβλήματα του Δήμου, στη μεταφορά υπηρεσιακών φακέλων από τον Δήμο στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα για δύο υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας με σχέση εργασί ας αορίστου χρόνου, οι οποίοι εκτελούν χρέη Οδηγού, ύστερα από αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για έγκριση κατ εξαίρε ση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας εί ναι μειωμένο και για το λόγο αυτό όλες οι παραπάνω υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ανατίθενται σ αυτούς του υπαλλήλους. Αναλυτικά η 24ωρη και επταήμερη απασχόληση κατά τις ημέρες αργιών και εορτών καθιερώνεται ως εξής: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (με κατ Εξαίρεση οδήγηση) 2 07:00 15:00 15:00 23:00 23:00 07:00 Η εργασία του ως άνω προσωπικού θα βεβαιώνεται με καταστάσεις που θα υποδηλώνουν τη μορφή της πρόσθετης απασχόλησης και θα υπογράφονται από τον υπηρεσιακό Προϊστάμενο Δ/νσης ή Τμήματος, την Δή μαρχο και τον αρμόδιο για την επίβλεψη αυτών Αντιδή μαρχο και θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Προσωπικού της Υπηρεσίας και στο Οικονομικό Τμήμα μας. Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις (σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώ σεις της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος Ειδικότερα, η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑΕ του Προϋπολογισμού έτους 2015 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέ σιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 5.000,00 και υπάρχει πρόβλεψη και για τα επόμενα έτη, όπως αυτό προκύπτει από την αριθμ / βεβαίωση του Δήμου Καστοριάς. Κοζάνη, 29 Δεκεμβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ Αριθμ /17807 (8) Καθιέρωση κατ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν θήμερης εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λει τουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτρο φωτισμού, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Ιω αννιτών Νομού Ιωαννίνων για το έτος Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α /2010), όπως σήμερα ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4ββ) του Π.Δ. 141/2010 (Φ.Ε.Κ. 234/τ. Α /2010) «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 73 που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ. Α /2005), που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 90/τ. Α /2006), όπως σήμερα ισχύουν. 6. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α /2007)», όπως σήμερα ισχύουν. 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 (Φ.Ε.Κ. 126/τ. Α /1981) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομέ νου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσε ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεως ταύτης». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 γ) της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 769/τ. Β /2006) «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπη ρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 9. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 293 Β / ) «Μετα βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών της αρμοδιότητας για τον καθορισμό του ωραρίου εργα σίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων», 10. Την αριθμ. 761/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, περί έγκρισης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότη τας, Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Κοιμητηρίων για το έτος Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση, κατ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασί ας, 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των Υπηρεσι ών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Ιωαννιτών λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών του (καθαριότητα, αποκομιδή των απορριμμάτων, κα θαριότητα δρόμων, πλατειών, συντήρηση και επίβλε ψη δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτροφωτισμού μόλις εκδηλώνονται, καθαριότητα εσπερινού Γενικού Λυκείου, λειτουργία Δημοτικών Κοι μητηρίων όλες τις ημέρες της εβδομάδας, κ.λπ.) και 12. Την αριθμ /14486/ βεβαίωση της Δι εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, για την ύπαρξη εγγεγραμμένων και εξασφαλισμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη της δαπάνης των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτρο φωτισμού, πρασίνου και κοιμητηρίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση, κατ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 24ωρης λειτουρ γίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δή μου Ιωαννιτών για το έτος 2015, και την καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των εν λόγω υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών λόγω της ιδι οτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών τους (καθαριότητα, αποκομιδή των απορριμμά των, καθαριότητα δρόμων, πλατειών, συντήρηση και επί βλεψη δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτροφωτισμού μόλις εκδηλώνονται, καθαριότητα εσπερινού Γενικού Λυκείου, λειτουργία Δημοτικών Κοι μητηρίων όλες τις ημέρες της εβδομάδας, κ.λπ.), όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 761/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, (Α.Δ.Α. ΒΜΣΔΩΕΩ Β9Κ). Κάλυψη δαπάνης: Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικο νομικού έτους 2015 ύψους: ,00 ευρώ, στους Κ.Α , και , ,00 ευρώ, στους Κ.Α , και και ,00 ευρώ, στον Κ.Α , ανάλογη δε δαπά νη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. Ιωάννινα, 30 Δεκεμβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ Αριθμ. 2195/ (9) Τροποποίηση διόρθωση της αριθμ. 512/45749/ (ΦΕΚ 930 Β /2014) απόφασης της Γενικής Γραμμα τέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στε ρεάς Ελλάδας με θέμα τη λύση της Δημοτικής Κοι νωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού, ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το Δήμο, μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανι σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109 παρ. 7 (όπως προ στέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011), 112 παρ. 2α (όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011), 238 και 280 του Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231/τ. Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / 2006).

8 74 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 «Κύ ρωση της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχο μένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστα σίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνη σης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 98 Α / ). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α /2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργα να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 7) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 8) Το αριθμ /12/ έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, με το οποίο κοινοποιήθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η αριθμ. 615/2012 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί μεταφοράς προσωπικού σε περίπτωση λύσης δη μοτικής κοινωφελούς επιχείρησης που προέκυψε από συγχώνευση. 9) Το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η σύσταση θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για με ταφερόμενο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ούτε για μεταφερόμενους συμβασιούχους έργου από τις υπό λύση δημοτικές κοι νωφελείς επιχειρήσεις. 10) Την αριθμ. οικ. 2990/18604/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δι καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσω τερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύν σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης» (ΦΕΚ 385/Β / ). 11) Την αριθμ. 41/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΞ6 79Ζ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού περί λύσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού, ανάληψης των δραστηριοτή των της από το Δήμο, μεταφοράς του προσωπικού της στο Δήμο και σύστασης προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. 12) Την αριθμ. 512/45749/ (ΦΕΚ 930 Β /2014) απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία λύθηκε η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πο λιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού» του Δήμου Ορχο μενού, ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το Δήμο, μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας» και την διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ 1258 Β / ). 13) Την αριθμ. 172/2014 (ΑΔΑ : ΩΜΡΜΩΞ6 ΤΔ5) απόφα ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού που αφορά τη «Διόρθωση της αριθμ. 41 /2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού περί λύσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού. 14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση διόρθωση της αριθμ. 512/45749/ (ΦΕΚ 930 Β /2014) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού (απόφαση 9271/2008 του Γ.Γ.Π.Σ.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2283 Β / ) και ανάληψη των δραστηριοτήτων της και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της από το Δήμο Ορχομενού. Συγκε κριμένα τη διαγραφή της παραγράφου 5 που αναφέρει τα εξής: Τη σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπα γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), λόγω του ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ορχομενού δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως εξής: Μία (1) θέση TE Κοινωνικής Λειτουργού Μία (1) θέση ΔΕ Νοσηλεύτριας Δύο (2) θέσεις ΥΕ Οικογενειακής Βοηθού Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 512/45749/ (ΦΕΚ 930 Β /2014) απόφασή μας. Λιβαδειά, 29 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 538 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 31 η Απόφαση υπ αριθ. 1448/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4280 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/14393/2731/ 50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45349 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4487 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπερα ξίας που προβλέπεται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 45225 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4476 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης Κυριακών, του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46035 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4550 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3419 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 2/97055/Α0024 Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 11 / 3 /2014 Αρ. πρωτ : Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας... 1 έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πόρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 68 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ----- ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44901 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4443 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7056 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 204 (Τεύχος 8 ο από 7/2/204 έως 2/2/204) 3 0 ) 24 Φεβρουαρίου 204 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19043 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 1569/27-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα