Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.16 Αθήνα, 30/5/2007 Αρ.Πρωτ. 17α/02/85/ΦΝ 443 Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Θ Ε Μ Α : Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα δηµοσίων έργων: α) ορθή εφαρµογή της διάταξης του ν. 3481/2006 που προβλέπει την επανάληψη διαγωνισµών που δεν διεξήχθησαν ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές, β) αναγκαίος χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών, γ) εφαρµογή διατάξεων ν. 3548/07 για δηµοσίευση προκηρύξεων στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο, δ) αυτοδίκαιη έγκριση αναλυτικών επιµετρήσεων έργων. Στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε περιήλθαν διάφορα ερωτήµατα και πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων δηµοσίων έργων. Κατά τις πληροφορίες αυτές: Α. Πολλοί φορείς προχωρούν σε απευθείας ανάθεση συµβάσεων έργων µετά την διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισµού και εφόσον κατά την πρώτη ηµεροµηνία υποβολής προσφορών δεν υποβληθούν προσφορές, παρά την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 3481/06 για τη δυνατότητα διενέργειας τριών αλλεπάλληλων διαγωνισµών χωρίς να δηµοσιευθεί εκ νέου η προκήρυξη. 1

2 Β. Μετά από σχετική καταγγελία προς τις υπηρεσίες της Ε.Ε., κοινοποιήθηκαν στο ελληνικό κράτος έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τα οποία δεν αναγνωρίζεται ως σύµφωνη µε τις κοινοτικές διατάξεις διαδικασία η εκχώρηση του έργου, εφόσον η εκχώρηση αυτή δεν γίνει από τον αρχικό ανάδοχο στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο του διαγωνισµού µε τον οποίο ανατέθηκε το έργο. Γ. ηµιουργήθηκε ζήτηµα αποκλεισµού διαγωνιζοµένων, επειδή οι εγγυητικές επιστολές που προσκόµισαν για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό ανάθεσης έργου, αναφέρουν ότι η τράπεζα (ή το Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.) θα τις πληρώσουν εντός τριών εργασίµων ηµερών (εφόσον καταπέσουν), ενώ ο νόµος 3263/04, στο άρθρο 4 παρ. 6 ορίζει ότι η σχετική ρήτρα πρέπει να αναφέρεται σε πέντε ηµέρες (που κατά γενικό κανόνα του εθνικού δικαίου θεωρούνται ως ηµερολογιακές).. Τέθηκε σε ισχύ στις ο ν. 3548/07, που θέτει νέες ρυθµίσεις στο ζήτηµα των δηµοσιεύσεων των προκηρύξεων έργων στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο. Ε. Εκδόθηκε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την οποία τµηµατικές επιµετρήσεις που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο έργου εγκρίνονται αυτοδικαίως, αν εντός προθεσµίας τριών µηνών από της υποβολής τους δεν εγκριθούν από την ιευθύνουσα Υπηρεσία. Με αφορµή τα παραπάνω παρέχουµε τις εξής οδηγίες, για την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων του νοµικού πλαισίου των δηµοσίων έργων: Α. Σχετικά µε το ζήτηµα των τριών αλλεπάλληλων διαγωνισµών: 1. Στην ισχύουσα κοινοτική Οδηγία 2004/18 προβλέπεται ότι είναι δυνατή η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, όταν σε κάποιο διαγωνισµό δεν υποβλήθηκε καµιά προσφορά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλονται οι όροι του διαγωνισµού. Ο κοινοτικός νοµοθέτης έχει υπόψη του προφανώς ότι όταν ένας διαγωνισµός δεν προσελκύει ενδιαφερόµενους, δεν έχει νόηµα να επαναλαµβάνεται αυτούσιος, επειδή σε µια τέτοια περίπτωση θα καταλήγαµε σε αλλεπάλληλους άγονους διαγωνισµούς και σε αδυναµία ανάθεσης του έργου. 2. Στο ν. 1418/84 (περί δηµοσίων έργων) προβλέπεται, στο άρθρο 4 παρ. 2 περ. γ, ότι, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων, µπορεί να ανατεθεί έργο µε απευθείας ανάθεση και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν. 2362/95 (περί Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού). Στο νόµο αυτό και συγκεκριµένα στο άρθρο 83 παρ. 3 α, προβλέπεται ότι µια από τις περιπτώσεις ανάθεσης µε διαπραγµάτευση (που µοιάζει µε την απευθείας ανάθεση χωρίς πάντως να είναι απολύτως ίδια, δεδοµένου ότι στη διαδικασία µε 2

3 διαπραγµάτευση καλούνται τουλάχιστον 3 εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά) είναι και αυτή που προαναφέρθηκε, όταν δηλαδή διεξαχθεί ανοιχτή διαδικασία και δεν υποβληθεί καµιά προσφορά. 3. Στο π.δ. 171/87 για τα έργα των δήµων και κοινοτήτων, υπήρχε εξαιρετική διάταξη (άρθρο 9 παρ. 2 περ. α) στην οποία οριζόταν ότι µπορούσε να αποφασισθεί απευθείας ανάθεση όταν ο διαγωνισµός είτε δεν έφερνε αποτέλεσµα, είτε οι προσφορές δεν κρίνονταν ικανοποιητικές. Η εξαιρετική αυτή διάταξη καταργήθηκε ως γνωστόν µε το ν. 3263/04 (άρθρο 12), παρέµεινε όµως σε ισχύ η βασική διάταξη του άρθρου 83 παρ. 3 α του ν. 2362/ Με το ν. 3481/06 (περί Κτηµατολογίου), τέθηκε διάταξη (άρθρο 4 παρ. 8 η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: «Η παρ. 1 του άρθρου 3 ν. 3263/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η ανοιχτή δηµοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη διαδικασία µε προεπιλογή διεξάγονται ηµέρα Τρίτη και µε ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10 η π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα ηµέρα, ή αν κατά την ηµέρα αυτή δεν υποβληθεί καµιά προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, η οποία ορίζεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, πέντε τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη. Εφόσον και στην νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισµού, ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του δύο προηγουµένων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός ή δεν υποβληθεί καµιά προσφορά, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται.» 5. Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι εφόσον στο διαγωνισµό δεν υποβληθεί καµιά προσφορά, ορίζεται (υποχρεωτικά) νέα ηµέρα υποβολής προσφορών, µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής και µε τους όρους που προβλέπονται. Αν και στην νέα αυτή ηµεροµηνία δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και τρίτη ηµεροµηνία. Η διατύπωση του νόµου σαφώς διαφοροποιείται και ερµηνεύεται ως δυνητική πλέον επιλογή ο ορισµός και τρίτης ηµέρας υποβολής των προσφορών κατά τον ίδιο τρόπο. Η διευκόλυνση που παρέχεται στους φορείς µε τις διατάξεις αυτής είναι δεδοµένη και µπορούν να εκµεταλλευθούν και την δυνατότητα τρίτου διαγωνισµού, µε µικρό κόστος από άποψη χρόνου, δεδοµένου ότι ο ανοιχτός διαγωνισµός παρέχει εµφανή πλεονεκτήµατα (πλήρη διαφάνεια και επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής. 3

4 Πάντως όµως, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι µετά και το δεύτερο διαγωνισµό (εφόσον και σ αυτόν δεν υποβληθεί καµιά προσφορά από τους ενδιαφερόµενους) επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία µε απευθείας ανάθεση ή µε διαπραγµάτευση, κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 και του ν. 2362/95 (άρθρο 83), σε συνδυασµό και µε το άρθρο 4 παρ. 2γ του ν. 1418/84. Τέλος επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα κατά την εφαρµογή της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3263/2004 ( ορισµός νέας ηµέρας δηµοπρασίας από την Προϊσταµένη Αρχή), ειδικά στις περιπτώσεις έργων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, ώστε η νέα οριζόµενη ηµεροµηνία να καθιστά χρονικά εφικτή την ενηµέρωση και ενδεχόµενη υποβολή προσφοράς από αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Β. Σχετικά µε το ζήτηµα της προθεσµίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών. Κατά το ισχύον δίκαιο (άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3263/2004) πρέπει στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής των διαγωνιζοµένων να περιλαµβάνεται ρήτρα περί πληρωµής της εντός πέντε ηµερών (που κατά γενικό κανόνα του εθνικού δικαίου θεωρούνται ως ηµερολογιακές). Η αυστηρή ερµηνεία της ρήτρας αυτής, σε συνδυασµό µε την ανάγκη εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης οδήγησε την Ε.Ε., το ΣτΕ και το ΕλΣυν να αποδεχθούν ως νόµιµο τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένων που η εγγυητική τους επιστολή ανέγραφε τρεις εργάσιµες ηµέρες. Επειδή πρακτικά το ζήτηµα έχει ελάχιστη σηµασία για τις αναθέτουσες αρχές και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις αποκλεισµού για το λόγο αυτό, ψηφίσθηκε ήδη στη Βουλή (ως τροπολογία στα πλαίσια της νοµοθετικής κύρωσης της Σύµβασης µε παραχώρηση για την κατασκευή του άξονα Κόρινθος-Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) και πρόκειται να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ (κατ εκτίµηση) στο δεύτερο 15ήµερο του Μαίου, ρύθµιση κατά την οποία η σχετική προθεσµία αναφέρεται πλέον σε πέντε το πολύ εργάσιµες ηµέρες. Τούτο σηµαίνει ότι µετά την εφαρµογή της διάταξης αυτής (θα εφαρµοστεί στους διαγωνισµούς που η διακήρυξή τους θα δηµοσιευθεί ένα µήνα µετά την δηµοσίευση του νόµου υπολογίζεται περίπου στο δεύτερο 15ήµερο του Ιουνίου 2007) γίνονται πλέον δεκτές και οι εγγυητικές επιστολές των πέντε ηµερολογιακών ηµερών και των τριών εργασίµων, αφού είναι ευνοϊκότερες για την αναθέτουσα αρχή. Μέχρι τότε πάντως, στους διαγωνισµούς που δεν θα εφαρµοσθεί η νέα ρύθµιση, αποτελεί λόγο αποκλεισµού η ρήτρα των 3 εργασίµων ή 5 εργασίµων ηµερών. 4

5 . Νέες διατάξεις για δηµοσιεύσεις ιακηρύξεων δηµοσίων έργων. 1. Με τον πρόσφατο ν. 3548/07, ο οποίος εφαρµόζεται, δυνάµει διάταξης που ήδη ψηφίστηκε στη Βουλή και αναµένεται η δηµοσίευσή της, στους διαγωνισµούς τους οποίους θα υποβληθούν προσφορές µετά την , έχουν επέλθει τροποποιήσεις όσον αφορά τις εφηµερίδες στις οποίες θα δηµοσιεύονται περιλήψεις των διακηρύξεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05. Συγκεκριµένα, στις κυριότερες για τους διαγωνισµούς διατάξεις του νόµου αυτού προβλέπονται τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου νοµαρχιακές εφηµερίδες είναι οι εκδιδόµενες στις έδρες των νοµών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης (παρ. 1 α ) και τοπικές όσες έχουν την έδρα τους σε δήµο ή κοινότητα εντός των νοµών Αττικής ή Θεσσαλονίκης (παρ. 2). Στο νόµο εµπίπτουν οι δηµοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισµών του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 1 παρ. 3). Περιλήψεις των διακηρύξεων έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών γενικά δηµοσιεύονται σε τουλάχιστον δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακές εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο νοµό που θα λάβει χώρα η υπηρεσία, ή η µελέτη, ή η προµήθεια ή η εκτέλεση του έργου (άρθρο 3 παρ. Α1). Σε νοµούς που δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα αρκεί η δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδοµαδιαίες. Αν οι νοµοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία, ή η µελέτη, ή η προµήθεια ή η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η δηµοσίευση της περίληψης γίνεται σε τουλάχιστον µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα κάθε νοµού και µία εβδοµαδιαία εξ εκείνων που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νοµούς. Ειδική ρύθµιση γίνεται όσον αφορά τους νησιωτικούς νοµούς (που αποτελούνται από νησιά µόνο). Είναι προφανές ότι δηµοσίευση σε νοµαρχιακές εφηµερίδες πρέπει να γίνει όταν το αντικείµενο της µελέτης ή του έργου είναι εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, κατά την παρ. Β1 του άρθρου 3, εφόσον η εκπόνηση της µελέτης ή η εκτέλεση του έργου υπηρεσία λαβαίνει χώρα εντός του νοµού Αττικής και Θεσσαλονίκης, η περίληψη των προκηρύξεων θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες, ήτοι εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους στο ήµο που αφορά η µελέτη ή το έργο, και αν αφορά περισσότερο από ένα δήµους σε µια ηµερήσια εφηµερίδα κάθε δήµου και µια εβδοµαδιαία, µε έδρα έναν από τους δήµους. Αν δεν εκδίδεται στην έδρα του δήµου τοπική εφηµερίδα τότε πρέπει να δηµοσιευτεί σε δύο εβδοµαδιαίες. 5

6 2. Στον ίδιο νόµο (3548/07) ορίζεται (άρθρο 3 παρ. Α3 και Β3) ότι εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις (σχετικά µε τις µελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν. 3316/05 υφίσταται σχετική ρύθµιση στο άρθρο 12 του νόµου αυτού) ορίζεται ήδη ότι οι περιλήψεις των προκηρύξεων δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες του νοµαρχιακού ή του τοπικού τύπου, η δηµοσίευση ενεργείται εφεξής µε βάση τις διατάξεις του ν. 3548/07. Συνεπώς στους διαγωνισµούς για την ανάθεση δηµοσίων έργων, στους οποίους οι προσφορές θα κατατεθούν µετά την 1 η Σεπτεµβρίου 2007, θα ισχύουν η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του π.δ. 609/85 που ορίζει ότι περίληψη πρέπει να δηµοσιεύεται α) στην Εφηµερίδα των Ε.Κ. (για έργα µε προϋπολογισµό άνω του ορίου εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18), β) στο Τεύχος ηµοσίων Συµβάσεων της ΕτΚ, γ) σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και επιπλέον οι δηµοσιεύσεις κατ εφαρµογήν του ν. 3548/07 που ήδη προαναφέρθηκαν. Εφόσον πρόκειται για έργα νοµαρχιακού επιπέδου (σχετική η Εγκύκλιός µας 13/2006) η δηµοσίευση θα γίνεται στην ΕτΚ, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και επιπλέον στο νοµαρχιακό ή τοπικό τύπο κατά το ν. 3548/ Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν δηµοσιεύθηκαν (παρότι εστάλησαν από την αναθέτουσα αρχή) σε εφηµερίδες περιλήψεις της προκήρυξης διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι σε µια τέτοια περίπτωση κινδυνεύει να θεωρηθεί άκυρη (κυρίως από το Ελεγκτικό Συνέδριο) όλη η διαδικασία του διαγωνισµού, διότι θεωρείται ως ελλιπής δηµοσιότητα. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες που διεξάγουν τους διαγωνισµούς πρέπει να οχλούν σε τακτά διαστήµατα πριν το διαγωνισµό τα έντυπα στα οποία έχουν αποσταλεί οι περιλήψεις προκειµένου να διαπιστώσουν την δηµοσίευση. Προς τούτο θα ήταν χρήσιµη µια γραπτή υπενθύµιση ανά 3-5 ηµέρες µέχρι να διαπιστωθεί ότι συντελέστηκε η δηµοσίευση. Ε. Με την προσφάτως εκδοθείσα απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 1154/2006 κρίθηκε ότι οι τµηµατικές επιµετρήσεις (του άρθρου 38 του π.δ. 609/85) που υποβάλλονται από τον ανάδοχο θεωρούνται αυτοδικαίως εγκεκριµένες αν παρέλθει από της υποβολής τους άπρακτο χρονικό διάστηµα τριών µηνών, µε συνέπεια να µην είναι δυνατή στη συνέχεια η διόρθωσή τους, ούτε επ ευκαιρία της υποβολής και έγκρισης της Τελικής Επιµέτρησης, αλλά ούτε και στο στάδιο της Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Για την πλήρη ενηµέρωσή σας επί του θέµατος παρατίθενται πλήρεις οι κρίσιµες σκέψεις της δικαστικής απόφασης: Στο άρθρο 38 του π.δ. 609/1985 που αφορά τις επιµετρήσεις δεν τάσσεται προθεσµία στην ιευθύνουσα Υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκριση των υποβαλλοµένων τµηµατικών 6

7 επιµετρήσεων, όπως αντιθέτως τάσσεται για τον έλεγχο και την έγκριση της τελικής επιµετρήσεως. Εφόσον, όµως, η πληρωµή του αναδόχου, η καθυστέρηση της οποίας πέραν του διµήνου επιφέρει υπέρ αυτού τις συνέπειες της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, προϋποθέτει προηγούµενη καταµέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και έλεγχο και έγκριση των υποβληθεισών επιµετρήσεων, ο χρόνος της εγκρίσεως των εν λόγω επιµετρήσεων έχει ιδιαίτερη σηµασία. Για το λόγο αυτό, και προς τον σκοπό να επιλύονται οριστικώς και επικαίρως διαφορές µεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου που ενδεχοµένως ανακύπτουν στα διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου, ώστε να γνωρίζουν και οι δύο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και να µην επικρατεί αβεβαιότητα, ( πράγµα που εξυπηρετεί και την ανάγκη ταχείας περατώσεως των δηµοσίων έργων) η έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως ή η διόρθωση των τµηµατικών επιµετρήσεων δεν είναι απρόθεσµη, αλλά αντιθέτως πρέπει να ενεργείται εντός ευλόγου χρόνου, τέτοιος δε χρόνος, ελλείψει σχετικής προβλέψεως, θεωρείται το τρίµηνο από την υποβολή τους προς έγκριση. Συνεπώς, µε την άπρακτη πάροδο τριµήνου από την υποβολή τους, οι τµηµατικές επιµετρήσεις θεωρούνται, ανεξαρτήτως τυχόν πληµµελειών τους, αυτοδικαίως εγκεκριµένες και η ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται πλέον να τις διορθώσει ούτε κατά το στάδιο ελέγχου της τελικής επιµετρήσεως, µε την οποία απλώς ανακεφαλαιώνονται οι ποσότητες των τµηµατικών επιµετρήσεων, όπως ρητώς ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 609/1985 στο εδάφιο α, ούτε µε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 619/2003, 3819/2000, 1674, 3305/1997, 1921/1993, 472/1992). Η διάταξη δε της παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 609/1985, που ορίζει ότι η αρµόδια για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου επιτροπή «ελέγχει κατά το δυνατό την επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται», δεν έχει την έννοια ότι µε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής µπορούν να αµφισβητηθούν εργασίες που περιελήφθησαν σε τµηµατικές επιµετρήσεις, οι οποίες είτε εγκρίθηκαν ρητώς είτε θεωρούνται ως σιωπηρώς εγκριθείσες λόγω παρόδου απράκτου τριµήνου από την υποβολή τους προς έγκριση στην ιευθύνουσα Υπηρεσία (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3819/2000). Κατόπιν των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή στους αρµόδιους κατά νόµο Προϊσταµένους των ιευθυνουσών Υπηρεσιών που εκτελούν έργα των φορέων του δηµόσιου τοµέα, να εγκρίνουν έγκαιρα τις επιµετρήσεις, ασκώντας το δικαίωµά τους σε διορθώσεις, τροποποιήσεις κ.λ.π., αλλιώς, αν το τρίµηνο από της υποβολής των επιµετρήσεων παρέλθει άπρακτο, στερούνται του σχετικού δικαιώµατος και πλέον δεν επανορθώνεται η τυχόν διαµορφωθείσα σε βάρος του φορέα κατάσταση επ ευκαιρία έγκρισης είτε της Τελικής Επιµέτρησης, είτε του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Η Εγκύκλιος αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε (ggde.gr). Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρµόδια για τη 7

8 διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων όργανα για την πιστή εφαρµογή της. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ Ε. 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ Ε. 5. Γραφείο κ.κ Γεν. /ντών της ΓΓ Ε. 6. /νση 17 ( 10 ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 8

9 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα