ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο

2 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζχληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ , ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο απηφο. 2. Αλαινγηθή ζχληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε αζθάιηζεο, απφ θαη εθεμήο, θάζε αζθαιηζκέλνπ πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο κεηά ηελ ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. Σν αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 3. Σα ζέκαηα ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο, ηνπο ππαιιήινπο ηεο Βνπιήο θαη ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ησλ λ.π.δ.δ., νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκίδαο ζα ξπζκηζηνχλ κε εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ λφκν ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ. Άξζξν 2 Βαζηθή ζύληαμε 1. Απφ θαη εθεμήο θαζηεξψλεηαη βαζηθή ζχληαμε. Σν χςνο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο, γηα ην έηνο 2010, θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ εμήληα (360,00) επξψ κεληαίσο, γηα 12 κήλεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ απηνχ. 2. Σελ αλσηέξσ βαζηθή ζχληαμε δηθαηνχληαη: Α. Οη αζθαιηζκέλνη ησλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαζψο θαη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ δεκνζίνπ, νη ζηξαηησηηθνί, νη ππάιιεινη ηεο Βνπιήο θαη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.), νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκίδαο, αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ ηελ θαη εθεμήο. Η βαζηθή ζχληαμε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ην Γεκφζην. ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ νπνίσλ ε ζχληαμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, απνηειεί άζξνηζκα δχν ηκεκάησλ, ε βαζηθή ζχληαμε ππνινγίδεηαη αλαινγηθά, κε βάζε ηα έηε αζθάιηζεο απφ θαη εθεμήο πξνο ην ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο. Σν πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο κεηψλεηαη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο θαηά 1/35 γηα θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ ηξηαληαπέληε (35) εηψλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κεηαμχ ηνπ 15 νπ θαη ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Σν πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο κεηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο, ζε κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ. Η κείσζε ηεο βαζηθήο ζχληαμεο πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο 2

3 αζθαιηζκέλνπο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε γήξαηνο, αλέξρεηαη ζε 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ κεησκέλε ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 67% έσο θαη 79,99% ρνξεγείηαη ην 75% ηεο βαζηθήο ζχληαμεο, θαη κε πνζνζηφ απφ 50% έσο θαη 66,99% ρνξεγείηαη ην 50% απηήο. Οη κεηψζεηο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε φζνπο ζπληαμηνδνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 (Α 164) θαζψο θαη γηα ηα πξφζσπα ηνπ ηεηάξηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ άξζξσλ 1 θαη 26 ηνπ π.δ. 169/2007 (Α 210). ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, ην πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο πξνζδηνξίδεηαη γηα ηνλ επηδψληα ζχδπγν θαη θάζε ζπλδηθαηνχρν κε βάζε ην δηθαηνχκελν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θάζε θνξέα ή ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, πνζνζηφ ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα ηέθλα, ε θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο ιήγεη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Σν θαηαβαιιφκελν ζε απηά πνζνζηφ, κεηά ηε δηαθνπή ρνξήγεζήο ηνπ, πξνζηίζεηαη ζην πνζνζηφ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν επηδψληα ζχδπγν θαη έσο ην πνζνζηφ ηεο δηθαηνχκελεο ζχληαμεο. Δάλ ν ζπληαμηνχρνο ιφγσ ζαλάηνπ ιακβάλεη ζχληαμε θαη απφ ίδην δηθαίσκα ή πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ, δηθαηνχηαη βαζηθή ζχληαμε γηα ηελ εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμε θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε απφ ηηο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ. Δάλ ν ζπληαμηνχρνο ιφγσ ζαλάηνπ ζχδπγνο εξγάδεηαη ή απαζρνιείηαη δηθαηνχηαη βαζηθή ζχληαμε ζηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ. ε πεξίπησζε επηκεξηζκνχ ηεο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη ηέθλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ απηνχ, ην πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο θαηαλέκεηαη θαηά ηα ίδηα πνζνζηά. Πξνθεηκέλνπ γηα ζπληαμηνχρνπο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο κε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπληάμεηο ρνξεγείηαη κία βαζηθή ζχληαμε. ηελ πεξίπησζε ζπληαμηνχρνπ ή δηθαηνχκελνπ κηαο πιήξνπο ζε πνζφ θαη κηαο κεησκέλεο θχξηαο ζχληαμεο, ην πνζφ ηεο ρνξεγνχκελεο βαζηθήο ζχληαμεο είλαη πιήξεο θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ ρνξεγεί ηελ πιήξε ζχληαμε. Αξκφδηνο θνξέαο θαηαβνιήο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζπληαμηνχρσλ, είλαη ν απνλέκσλ ηελ αλαινγηθή ζχληαμε θνξέαο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. Β. Οη αλαζθάιηζηνη θαη φζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ιηγφηεξεο απφ εκέξεο ή δεθαπέληε (15) έηε αζθάιηζεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. β) Σν αηνκηθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα, απφ νπνηαδήπνηε πεγή, θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ ζαξάληα (5.040) επξψ θαη δέθα ρηιηάδσλ νγδφληα (10.080) επξψ αληίζηνηρα. Σα αλσηέξσ πνζά αλαθαζνξίδνληαη θαηά ην πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο. γ) Γηακέλνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε, κεηαμχ ηνπ 15 νπ θαη ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σν χςνο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο είλαη πιήξεο γηα φζνπο πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα αλσηέξσ θξηηήξηα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ ηξηαληαπέληε (35) πιήξε έηε δηακνλήο θαη κεηψλεηαη θαηά 1/35 γηα θάζε έλα (1) έηνο πνπ ππνιείπεηαη ησλ ηξηαληαπέληε (35) εηψλ δηακνλήο. Η βαζηθή ζχληαμε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ δηθαηνχρσλ δελ κεηαβηβάδεηαη ζε δηθαηνδφρα πξφζσπα. Αξκφδηνο θνξέαο θαηαβνιήο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο είλαη ν ΟΓΑ ζε πεξίπησζε κε δηθαηνχρσλ αλαινγηθνχ πνζνχ ζχληαμεο θαη νη θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην απφ ηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεηαη ην αλαινγηθφ πνζφ ζχληαμεο. 3

4 Άξζξν 3 Αλαινγηθό πνζό ζύληαμεο αζθαιηζκέλωλ από θαη εθεμήο 1. Οη αζθαιηζκέλνη γηα πξψηε θνξά, απφ θαη εθεμήο, ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο κεηά ηελ , δηθαηνχληαη αλαινγηθνχ πνζνχ ζχληαμεο, κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο πιήξνπο έηνπο αζθάιηζεο ή ηξηαθνζίσλ (300) εκεξψλ θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά πεξίπησζε. Όξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, αλ ν ρξφλνο αζθάιηζεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ ή εκεξψλ αζθάιηζεο, θαζνξίδεηαη ην 65 ν έηνο. Η κεληαία ζχληαμε ησλ αλσηέξσ, ππνινγίδεηαη γηα θάζε πιήξεο έηνο αζθάιηζεο, κε βάζε πνζνζηά επί ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ή αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη σο εμήο: ΗΜ/ΘΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΠΟ ΔΧ ΔΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΑΦ. ΒΙΟ ΒΑΔΙ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΗΜ/ΘΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ,80% ,86% ,92% ,99% ,06% ,14% ,22% ,31% ,40% ,50% 2. Χο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο γήξαηνο θαη αλαπεξίαο ζηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο πνπ αζθαιίδνπλ κηζζσηνχο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν αζθαιηζκέλνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ, πιελ ησλ απνδνρψλ ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ δψξσλ ενξηψλ θαη επηδφκαηνο αδείαο, δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ απαζρφιεζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέλνο εληφο ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ. Γηα ηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ, ζηνπο νπνίνπο σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ ζεσξείηαη ε εκέξα εξγαζίαο, ε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην δηαίξεζε γίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πειίθν πνιιαπιαζηάδεηαη επί εηθνζηπέληε (25). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ησλ Σνκέσλ ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΔΣΑΠ-ΜΜΔ) ιακβάλεηαη ππφςε 4

5 ν κέζνο φξνο ησλ πνζψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο θαζ φιν ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο, ή ν κέζνο φξνο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θαη δηακνξθψλνληαη θαζ φιν ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ, νη απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ν ζπληάμηκνο κηζζφο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, πιελ ησλ απνδνρψλ ή ηνπ κηζζνχ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ή ηκήκαηνο έηνπο θαηά ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, ιακβάλνληαη ππφςε απμεκέλεο θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη κε ζπληειεζηή σξίκαλζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε έηνο, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο ζηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο απηναπαζρνινπκέλσλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο θαζ φιν ην ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο έηνπο. Γηα ηνπο κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 3. Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ ηεο βαζηθήο θαη ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, γηα ρξφλν αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ ή ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 80% θαη άλσ ή ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε δεθαπέληε (15) εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ηνπ 2015, αλαπξνζαξκνδφκελν εθεμήο θαηά ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ. Σν θαηψηαην απηφ φξην κεηψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν ζπληαμηνχρνο ιακβάλεη ζχληαμε κεησκέλε. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ επηδψληνο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 80% ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 4. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 43 ηνπ λ. 2084/1992 (Α 165), φπσο ηζρχνπλ. Άξζξν 4 Αλαινγηθό πνζό ζύληαμεο αζθαιηζκέλωλ πξηλ από ηελ Όζνη έρνπλ ππαρζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην έσο θαη θαη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζε ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο κεηά ηελ , δηθαηνχληαη: α) Σκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο έσο , ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θαη ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ή αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ή ηα νξηδφκελα θαη έηνο πνζά ζπληάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπληαμηνδφηεζεο θαη φπσο πξνβιέπνληαη γηα θάζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην απφ γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. β) Σκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο απφ έσο ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Σν πνζφ γηα ην αλαινγηθφ ηκήκα ηεο ζχληαμεο γηα θάζε πιήξεο έηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, αθνχ πξψηα ζπλππνινγηζηνχλ ηα έηε αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέλνο έσο 5

6 , νη δε ζπληάμηκεο απνδνρέο ή ν ζπληάμηκνο κηζζφο ή νη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζχληαμεο απφ θαη εθεμήο είλαη απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην έηνο απηφ θαη κεηά. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζχληαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ θαηαζηαηηθέο ή γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ γηα ηνπο έσο θαη απφ αζθαιηζκέλνπο αληίζηνηρα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζαπμήζεσλ ηέθλσλ ή θαη ζπδχγνπ, φπνπ πξνβιέπεηαη, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ, αλάινγα κε ην ρξφλν ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε. 2. Δηδηθά γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζε ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην πξηλ ηελ , ην ηκήκα ηεο κεληαίαο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έηνο αζθάιηζεο απφ θαη εθεμήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ή ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θάζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ.3847/2010 (Α 67). 3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγηθνχ πνζνχ ζχληαμεο απφ θαη εθεμήο, ζε θνξείο ή ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπνληαη ζπληάμηκεο απνδνρέο ή ζπληάμηκνο κηζζφο ή αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο, νη αζθαιηζκέλνη θαηαηάζζνληαη ζηελ πιεζηέζηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ, κε βάζε ηηο εηζθνξέο πνπ θαηέβαιαλ ζην θνξέα ή ηνκέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο έηνπο. 4. Οη δηθαηνχρνη θαη ην πνζφ ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θάζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 5. α) Απφ , ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγνληαη νη ζπληαμηνδνηηθέο δηαθνξέο νπζίαο πνπ αθνξνχλ θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. β) Δάλ ζηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αζθήζεσο ελδηθνθαλνχο κέζνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη έιεγρν ηεο πξάμεσο θαηά λφκν θαη νπζία ελψπηνλ ηεο απηήο ή ηεξαξρηθψο πξντζηακέλεο αξρήο ή εηδηθψο θαηεζηεκέλνπ νξγάλνπ, ε ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πξνζθπγή αζθείηαη κφλνλ θαηά ηεο πξάμεσο πνπ εθδίδεηαη θαηά ηνπ ελδηθνθαλνχο απηνχ κέζνπ. γ) Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη γλψκε ηεο νινκειείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εληφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αζθήζεσο ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη εθδηθάζεσο απηψλ θαη ηδία φζνλ αθνξά ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο, ηεο αλαίξεζεο θαη ησλ ιφγσλ απηήο. δ)δθθξεκείο ππνζέζεηο θαζψο θαη φζεο γελλψληαη έσο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ λ.702/1977 (Α 268). 6

7 Άξζξν 5 Ρύζκηζε ζεκάηωλ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 1. Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 4202/1961 (Α 175), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 1405/1983 (Α 180) θαη άξζξν 14 ηνπ λ. 1902/1990 (Α 138), αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: «1. Σα πξφζσπα ηα νπνία αζθαιίζζεθαλ δηαδνρηθά ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ηνλ ηειεπηαίν νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλα θαηά ηελ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, εθφζνλ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ αζθάιηζή ηνπ: α) Πέληε (5) νιφθιεξα έηε ή εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ φκσο είθνζη (20) κήλεο ή 500 εκέξεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ δηαθνπή ηεο απαζρφιεζήο ή ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο. β) αξάληα (40) κήλεο ή εκέξεο εθ ησλ νπνίσλ φκσο δψδεθα (12) κήλεο ή 300 εκέξεο αληίζηνηρα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηε δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο ή ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ. Χο λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, λννχληαη νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ρξφλν, ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία θαη ην ζάλαην. Δηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ελεξγνχ αζθαιηζηηθνχ δεζκνχ, ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζε δεδνκέλν ρξφλν ζε ζρέζε κε ην ρξφλν δηαθνπήο ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ παξαγξαθή θ.η.ι., δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 2. Αλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ ηνλ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο ή ησλ εηψλ αζθάιηζεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ απαηηνχκελν απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ ρξφλν αζθάιηζεο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ιφγσ ζαλάηνπ ή δελ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο ή εηψλ αζθάιηζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δηθαηνχληαη ζχληαμε απηφο ή ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο ή έηε αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ν ηειεπηαίνο, εθφζνλ: α) Ο αζθαιηζκέλνο πνπ αηηείηαη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο, έρεη ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο ή είλαη αλάπεξνο κε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ηειεπηαίνπ νξγαληζκνχ. β) Πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν αζθάιηζεο. 3. Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ αζθάιηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο ή έηε αζθάιηζεο, ηφηε ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θξίλεηαη απφ ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίζζεθε θαηά θζίλνπζα ζεηξά αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζίαο, εθηφο απφ ηνλ ηειεπηαίν. Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία φισλ ησλ νξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίζζεθε πξηλ απφ ηνλ ηειεπηαίν, ηφηε ν ηειεπηαίνο νξγαληζκφο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ αζθάιηζή ηνπ 1000 εκέξεο εξγαζίαο ή ζαξάληα (40) κήλεο αζθάιηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 300 εκέξεο 7

8 εξγαζίαο ή δψδεθα (12) κήλεο αζθάιηζεο αληηζηνίρσο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη γηα ηελ θξίζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζή ηνπ νπνηεδήπνηε 300 εκέξεο εξγαζίαο. 4. Οιφθιεξνο ν ρξφλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο νξγαληζκφ σο ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζχληαμεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε πξνζκέηξεζε κφλν κέξνπο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ θάζε νξγαληζκνχ». 2.Σν εδάθην β ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3232/2004 (Α 48) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Σν αλσηέξσ ηκεκαηηθφ πνζφ δχλαηαη θαη επηινγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα θαηαβιεζεί ηαπηφρξνλα κε απηφ ηνπ απνλέκνληα, κεησκέλν θαηά 1/200 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.2084/1992 (Α' 165) νξίσλ ειηθίαο». 3. Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο κηζζσηψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2α, 5, 12β θαη 13 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3232/2004 (Α' 48), πξνζαπμάλνληαη γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ζ απηνχο, κέρξη ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο. ΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΩ ΣΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΩ ΣΖ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΔΩ ΣΖ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,438 8

9 Οη αλσηέξσ ζπληειεζηέο κεηαβάιινληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά ηελ εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Η ηζρχο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 αξρίδεη απφ γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθεμήο. 4. Σν πνζνζηφ επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ λ. 3232/2004 (Α 48), φηαλ ν ΟΑΔΔ είλαη ζπκκεηέρσλ θνξέαο θαη επηιεγνχλ γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε νη αζθαιηζηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, θαζνξίδεηαη ζε 2% γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο θαη κέρξη ηξηαληαπέληε (35) έηε αζθάιηζεο. Η παξνχζα δηάηαμε εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά απφ ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3518/2006 (Α 272) πξνζηίζεηαη ηξίηε παξάγξαθνο σο εμήο: «3. ε πεξίπησζε πνπ έρεη δηαλπζεί δηαδνρηθά ρξφλνο αζθάιηζεο ζε επηθνπξηθφ θνξέα θαη ζηνλ θαηαξγνχκελν Δ.Λ.Π.Π. ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ζην ρξφλν ηεο Δηδηθήο Πξνζαχμεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζηνλ θιάδν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.-Σνκείο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ή ζε πξνγελέζηεξν επηθνπξηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί ν ρξφλνο απηφο. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ » 6. ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3518/2006 (Α 272) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: «Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, φηαλ ν Σνκέαο χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) είλαη ζπκκεηέρσλ θνξέαο, νη ζπληάμηκεο απνδνρέο νξίδνληαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ είθνζη (1.020) επξψ απφ Σν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εθάζηνηε πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.-Σνκέαο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.» 7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ κφλνπ, ηνπ λ.3847/2010 (Α 67), πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο. 8. α) Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 4202/1961 (Α 175), φπσο απηέο ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη επί πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηε βνπιεπηηθή ηδηφηεηα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ λ. 3852/2010 (Α 87). β) Σα αλσηέξσ πξφζσπα δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνπο Κιάδνπο θχξηαο, επηθνπξηθήο ζχληαμεο θαη πξφλνηαο, ζηνπο νπνίνπο ήηαλ αζθαιηζκέλνη πξηλ ηελ εθινγή ηνπο ή λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ρξφλνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζεηεία ηνπο, νπνηεδήπνηε, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Κιάδνπο. ηηο πεξηπησζεηο απηέο νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα βαξχλνπλ ηα πξφζσπα απηά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΝΑΠΖΡΗΚΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ Άξζξν 6 Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 9

10 1. Απφ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. 2. ην ΚΔ.Π.Α. ππάγεηαη ην Δηδηθφ ψκα Ιαηξψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997 (Α 270), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 152 ηνπ λ.3655/2008 (Α 58). ην Δηδηθφ ψκα Ιαηξψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ εληάζζνληαη θαη ηαηξνί ησλ ινηπψλ ΦΚΑ θαη ηνπ ΔΤ, κφληκνη θαη Ι.Γ.Α.Υ., νηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, εμαηξνπκέλσλ παηδηάηξσλ, αθηηλνιφγσλ, κηθξνβηνιφγσλ θαη νδνληηάηξσλ. Ο Πίλαθαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ. Αληίζηνηρνη Πίλαθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηαηξψλ ησλ ΦΚΑ απνζηέιινληαη απφ ηνπο Γηνηθεηέο ή Πξνέδξνπο ησλ θνξέσλ ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Οη ηαηξνί ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο ππνβάιινληαη ζε εηδηθή εθπαίδεπζε ζην έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2556/1997 (Α 270). Σα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο εθπνλνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη ηαηξνί, κεηά ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, αμηνινγνχληαη απφ επηακειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ: α) Σνλ πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, σο Πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. β) Σνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπνδηεχζπλζεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο Απνλνκήο πληάμεσλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Αζήλαο. γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Παλειιελίνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ (Π.Ι.), πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ιαηξψλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Δπηζηεκνληθνχ Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΠΟΔΤΠ-ΙΚΑ). ε) Έλαλ εθπξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑΜεΑ), κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ζη) Σνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ ίδηα Τπεξεζία. δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 3. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ ηαηξψλ θαζνξίδνληαη κε δεκφζηα θιήξσζε, αλά εμάκελν, νη ηαηξνί πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ζε ηαηξνχο ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ. Έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη: α) Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα ζχληαμε αλαπεξίαο β) Ο ραξαθηεξηζκφο αηφκσλ σο ΑΜεΑ γ) Ο θαζνξηζκφο πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία ηα άηνκα κε αλαπεξία. 10

11 4. Οη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο πξνζδηνξίδνπλ ηα πνζνζηά αλαπεξίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Β.Α.), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Γξακκαηείο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ησλ ινηπψλ Φ.Κ.Α θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο ησλ Δπαξρηψλ, ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ θαιχπηνπλ ηαηξνί ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο, πνπ κεηαθαηλνχληαη απφ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Πεηξαηά. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηαηξψλ ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο σο κειψλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Δπαξρηψλ, κέιε νξίδνληαη, χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε, ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε θάζε πγεηνλνκηθή κνλάδα ή ππνθαηάζηεκα, ηαηξνί ηνπ ΔΤ θαη ησλ ΦΚΑ απφ φκνξνπο λνκνχο, εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδηάηξσλ, αθηηλνιφγσλ, κηθξνβηνιφγσλ θαη νδνληηάηξσλ. Η θιήξσζε δηεμάγεηαη ηελ ίδηα εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη Δπαξρηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 2556/1997 (Α 270) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 3655/2008 (Α 58). 5. Η εηδηθή απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7,10 θαη 14 ηνπ άξζξ. 6 ηνπ λ. 2556/1997 (Α 270), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 11, 13, 14 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3232/2004 θαη κε ηηο παξαγξάθνπο 11 πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 37 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 152 ησλ λ.3518/2006 θαη λ.3655/2008 αληίζηνηρα γηα ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ θαζψο θαη γηα ηνπο ηαηξνχο ηεο Δπηηξνπήο Γεηγκαηνιεπηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γλσκαηεχζεσλ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνληαη ζην α εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3833/2010 (Α 40) θαη δελ ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Γηα ηηο παξερφκελεο απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ππεξεζίεο θξίζεο αλαπεξίαο απνδίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απφ φινπο ηνπο ΦΚΑ θαη ην δεκφζην ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηε Φ40021/26407/205/2006 (Β 1829) Τπ. Απφθαζε. 6. Καηαξηίδεηαη κεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία ην νπνίν ηεξείηαη ζηε Γ/λζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα θαηάξηηζεο ηνπ κεηξσνπ. 7. Απφ θαηαξγνχληαη φιεο νη άιιεο Δπηηξνπέο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηνπο ΦΚΑ, ζηηο λνκαξρίεο θαη ην δεκφζην, κε εμαίξεζε ηηο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, ηξαηνχ (Α..Τ.Δ.), Ναπηηθνχ (Α.Ν.Τ.Δ.), Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.), θαζψο θαη ηελ Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Άξζξν 7 Δληαίνο Καλνληζκόο Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο Σν πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέληζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή εμαζζελήζεσλ θαζψο θαη νη ππνηξνπέο απηψλ, πξνθαζνξίδεηαη γηα φινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο θαη ην Γεκφζην κε εθαηνζηηαία αλαινγία ζε Δληαίν Καλνληζκφ Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο, πνπ εθδίδεηαη εληφο εμακήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηά απφ γλψκε Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 11

12 ππνρξεσηηθά εθπξφζσπνο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑΜεΑ). Έσο ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ ε αλαπεξία πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα ζήκεξα ηζρχνπλ. Απφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ νη επηιακβαλφκελεο ησλ πεξηπηψζεσλ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ππνρξενχληαη ζηηο γλσκαηεχζεηο ηνπο λα κλεκνλεχνπλ ξεηά ην ζρεηηθφ εδάθην ή ηνλ ζπλδπαζκφ εδαθίσλ ζηα νπνία εξείδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. Άξζξν 8 Μνληκνπνίεζε ζύληαμεο αλαπεξίαο ηωλ αζθαιηζκέλωλ από Σν άξζξν 25 παξ. 3 ηνπ λ. 2084/1992 (Α 165) ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: «Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο, πθίζηαηαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, παξαηείλεηαη δε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ελψ δχλαηαη λα ειέγρεηαη απηεπαγγέιησο νπνηεδήπνηε, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζε ηαηξηθή εμέηαζε απφ ηηο αλσηέξσ επηηξνπέο. Οη ζπληάμεηο ιφγσ αλαπεξίαο είλαη νξηζηηθέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ξεηή δηάηαμε, κπνξεί δε λα είλαη νξηζηηθέο, εθφζνλ νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γλσκαηεχνπλ φηη ε αληθαλφηεηα είλαη κφληκε. Οη πξνζσξηλέο ζπληάμεηο ιφγσ αλαπεξίαο θαζίζηαληαη νξηζηηθέο, κεηά θαη ηε ηειηθή γλσκάηεπζε ησλ αξκνδίσλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ εθφζνλ: α) Ο ζπληαμηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ρξφλν ζπληαμηνδφηεζεο επηά (7) εηψλ ζπλερψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο. β) Ο ζπληαμηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ρξφλν ζπληαμηνδφηεζεο πέληε (5) εηψλ ζπλερψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο.» Άξζξν 9 Πξνϋπάξρνπζα αλαπεξία Ο αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη ζπληάμεσο αλαπεξίαο έζησ θαη αλ ε πάζεζε ή βιάβε ή εμαζζέληζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε εθφζνλ θαζίζηαηαη αλίθαλνο γηα ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ νπζηψδνπο επηδείλσζεο θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αζθαιίδεηαη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΛΟΗΠΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ Άξζξν 10 Όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαη αλαγλωξηδόκελνη ρξόλνη 1. Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 825/1978 (Α 189), φπσο ηζρχνπλ, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «1. Ο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηθαηνχηαη ζχληαμεο, αλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο ζηελ πξαγκαηηθή αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 58 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο αλσηέξσ ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ απηφλ απφ θαζνξίδεηαη θαηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ζε εκέξεο αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη θαηά 225 εκέξεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε εκεξψλ αζθάιηζεο. 12

13 Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξψην εδάθην, απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ θαηά έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.» 2. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 825/1978 (Α 189), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα αλσηέξσ φξηα ειηθίαο γηα πιήξε θαη κεησκέλε ζχληαμε απμάλνληαη απφ θαηά ελληά (9) κήλεο θάζε έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ιήςε πιήξνπο ζχληαμεο θαη ηνπ 58 νπ πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο, απφ ηηο νπνίεο νη ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα». 3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002 (Α 160), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Ο αλσηέξσ ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πνπ ζπκπιεξψλνπλ απηφλ θαηά ην έηνο 2011 θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα επηά (37) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ελληά (9) κήλεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο. Σν πξνβιεπφκελν απφ ην δεχηεξν εδάθην φξην ειηθίαο απμάλεηαη απφ θαηά έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.» 4. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3232/2004 (Α 48), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Ο αλσηέξσ ρξφλνο αζθάιηζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ απηφλ θαηά ην έηνο 2011 θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα επηά (37) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ελληά (9) κήλεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο. Σν πξνβιεπφκελν απφ ην πξψην εδάθην φξην ειηθίαο απμάλεηαη απφ θαηά θαηά έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.» 5. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 258/2005 (Α 316) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Ο ρξφλνο απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηαληα επηά (37) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ελληά (9) κήλεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο». 6. Όπνπ απφ ηε λνκνζεζία ησλ ηνκέσλ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ) πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ζε ειηθία εμήληα (60) εηψλ κε ηξηαληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο, ν ρξφλνο απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηαληα επηά (37) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ελληά (9) κήλεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο. 7. Όπνπ απφ ηε λνκνζεζία ησλ ηνκέσλ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ) πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ζε ειηθία πελήληα νρηψ (58) εηψλ κε ηξηάληα πέληε (35) έηε αζθάιηζεο, ν ρξφλνο απηφο αλαθαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2011 ζε ηξηάληα επηά (37) έηε αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαηά ελληά (9) κήλεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο, ην δε αλσηέξσ πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο απμάλεηαη 13

14 ζηαδηαθά απφ θαηά έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. 8. ηηο πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ησλ παξ. 1, 3, 4, 5,6 θαη 7 νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο θαη ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξψλ ή ηξηάληα πέληε (35) εηψλ αζθάιηζήο ηνπο. 9. Γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε εκεξψλ εξγαζίαο ή ηξηάληα πέληε (35) εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 58 νπ ή ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη Αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε εκεξψλ εξγαζίαο ή ζαξάληα (40) εηψλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3029/2002 (Α 160), ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3232/2004 (Α 48), θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.3518/2006 (Α 272), έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ κέρξη ηηο εκέξεο εξγαζίαο ή ηα ηξηάληα επηά (37) έηε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. 11. Η παξάγξαθνο 1 α ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 (Α 179), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990 (Α 138), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1 α. Ο αζθαιηζκέλνο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηθαηνχηαη ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο θαη ζπκπιεξψζεη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο ην φξην ειηθίαο ησλ εμήληα (60) εηψλ απμάλεηαη θαηά έλα (1) αλά έηνο απφ θαη θαηά δχν έηε (2) απφ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ζχληαμεο κε ηνλ αλσηέξσ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ρσξεί νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο». 12. Η παξάγξαθνο 1β ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 (Α 179) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990 (Α 138) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 3655/2008 (Α 58), εθαξκφδεηαη εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο πιεξνί ηηο νξηδφκελεο ζ απηή πξνυπνζέζεηο ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο κέρξη Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο γηα ηηο αζθαιηζκέλεο πνπ ηνλ ζπκπιεξψλνπλ απφ θαζνξίδεηαη ζε εκέξεο αζθάιηζεο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη θαηά 400 εκέξεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε εκεξψλ αζθάιηζεο. Σν φξην ειηθίαο θαζνξίδεηαη απφ ζην 58 ν έηνο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη θαηά έμη (6) κήλεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 14

15 Πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εκέξεο αζθάιηζεο ην φξην ειηθίαο θαζνξίδεηαη απφ ζην 63 ν έηνο, γηα θάζε δε επφκελν έηνο απμάλεηαη θαηά έμη (6) κήλεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο θαη ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο.» 13. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ α.λ. 1846/1951 (Α 179) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε 3 α ηνπ λ. 1902/1990 (Α 138) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : «3. α) Ο αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξψλεη ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη εκέξεο εξγαζίαο, απφ ηηο νπνίεο εθαηφ ηνπιάρηζηνλ ζε θαζέλα απφ ηα πέληε εκεξνινγηαθά έηε ηα ακέζσο πξνεγνχκελα ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχηαη ζχληαμε γήξαηνο κεησκέλε θαηά ην 1/200 ηεο πιήξνπο κεληαίαο ζχληαμεο, γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη απφ ην φξην ειηθίαο πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 α. Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο, ην φξην ειηθίαο ησλ πελήληα πέληε (55) εηψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο απφ θαη γηα θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Σν δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο ζην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ρσξεί, εθφζνλ ην φξην απηφ ζπκπιεξψλεηαη κέρξη Σν πνζνζηφ κείσζεο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο κήλεο πνπ ππνιείπνληαη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 α νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε ζην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 55 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.» 14. Η πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.1902/1990 (Α 138), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.2084/1992 (Α 165), ηελ πξνζζήθε ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηνπ κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ηελ πξνζζήθε δχν επηπιένλ εδαθίσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2150/1993 (Α 98), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : «2. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέαο θχξηαο αζθάιηζεο, πιήλ ΟΓΑ, ή ην δεκφζην, εθηφο ησλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ θαη κεηέξσλ, πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε ην άξζξν 63 παξ. 4 ηνπ λ.1892/1990 (Α 101), δηθαηνχηαη απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πιήξε ζχληαμε γήξαηνο, εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο πνπ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ απνλνκή πιήξνπο ζχληαμεο. Αλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εκέξεο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, δηθαηνχηαη ζχληαμε γήξαηνο κεησκέλε θαηά 50%. Πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν αζθάιηζεο, ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ απμάλεηαη θαηά έλα έηνο απφ θαη γηα θάζε επφκελν έηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηνλ αλσηέξσ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ρσξεί, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην κείσζε ζχληαμεο επέξρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ απνλέκεηαη ζχληαμε αλαπεξίαο απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 5 (εδ. α-γ) ηνπ α.λ.1846/1951 (Α 179), εθηφο αλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη 15

16 πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εκέξεο εξγαζίαο εθ ησλ νπνίσλ 600 ηελ ηειεπηαία πεληαεηία». Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ινηπνχο πιήλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο. Δηδηθά γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, ηαπηφρξνλα ή κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ πξψην θνξέα. Η ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζην ΙΚΑ- ΔΣΑΜ, φηαλ είλαη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζεκειηψλεηαη δεχηεξν ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. 15. Σν φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απμάλεηαη θαηά έλα ρξφλν απφ θαη γηα θάζε επφκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4,6,7 θαη 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Όπνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε κεησκέλεο ζχληαμεο ζηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο, ην φξην απηφ απμάλεηαη θαηά έλα ρξφλν απφ θαη γηα θάζε επφκελν έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο θαη ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπ 60 νπ ή 55 νπ έηνπο ειηθίαο αληίζηνηρα. 16. Σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1846/1951 (Α 179) φπσο ηζρχνπλ, γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, απμάλεηαη θαηά έλα ρξφλν, απφ θαη γηα θάζε επφκελν έηνο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζκέλεο δηθαηνχληαη ζχληαμε κε ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην έηνο ζπκπιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ αζθάιηζήο ηνπο απφ ηηο νπνίεο νη είλαη ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα. 17. α)σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξ. 2 θαη 3Α ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.3655/2088 γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα παηδηά, θαζνξίδεηαη απφ ζην 52 ν έηνο, απφ ζην 55 ν έηνο θαη απφ ζην 65 ν έηνο. Δάλ νη κεηέξεο ζπκπιήξσζαλ ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο νηθίεο δηαηάμεηο ζπληάμηκν ρξφλν, δηθαηνχληαη κεησκέλε ζχληαμε, κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 50 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο απφ , ηνπ 53 νπ έηνπο απφ θαη ηνπ 60 νπ έηνπο απφ β)σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κέρξη θαζνξίδεηαη απφ ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο, απφ ζην 60 ν έηνο θαη απφ ζην 65 ν έηνο. Σν φξην ειηθίαο γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα απφ ζην 52 ν έηνο, απφ ζην 55 ν έηνο θαη απφ ζην 60 ν έηνο. γ)σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.3γ ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.3655/2008, θαη απφ ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.3232/2004, γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθλσλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ηνκέα ζχληαμεο εθεκεξηδνπσιψλ θαη ππαιιήισλ Πξαθηνξείσλ Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ ηνκέα αζθάιηζεο Σερληθψλ Σχπνπ Αζελψλ, 16

17 θαζνξίδεηαη απφ ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο, απφ ζην 60 ν έηνο θαη απφ ζην 65 ν έηνο. Σν φξην ειηθίαο γηα ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα απφ ζην 52 ν έηνο, απφ ζην 55 ν έηνο θαη απφ ζην 60 ν έηνο. δ)σν φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο κεηέξσλ αλειίθσλ ηέθσλ αζθαιηζκέλσλ ζε θιάδνπο θχξηαο ζθάιηζεο- ζχληαμεο απηναπαζραινπκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ζην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο, απφ ζην 58 ν έηνο θαη απφ ζην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν φξην ειηθίαο γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα απφ ζην 50 ν έηνο ηεο ειηθίαο, απφ ζην 53 ν έηνο θαη απφ ζην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο. ε)σν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2084/1992 γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε κεηέξσλ κε αλήιηθα ηέθλα, θαζνξίδεηαη απφ ζην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν φξην ειηθίαο γηα κεησκέλε ζχληαμε θαζνξίδεηαη απφ ζην 60 ν έηνο. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α, β, γ, δ, ζηαδηαθήο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ε αζθαιηζκέλε κεηέξα αθνινπζεί ην φξην ειηθίαο φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ηζρχεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη θαη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ρήξνπο παηέξεο αλειίθσλ παηδηψλ. Γηα ηνπο ρήξνπο παηέξεο αλαπήξσλ παηδηψλ έρνπλ εθαξκνγή νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηέξεο αλαπήξσλ θαη αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηψλ. 18. Σν άξζξν 40 ηνπ λ.2084/1992 (Α 165) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Χο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην Γεκφζην ινγίδεηαη, πιελ ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο: α) ν ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, β) ν ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ, γ) ν ρξφλνο επηδφηεζεο ιφγσ αζζέλεηαο θαη κέρξη 300 εκέξεο, ν ρξφλνο επηδφηεζεο ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη κέρξη 300 εκέξεο δ) ν ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ θαη κέρξη δχν (2) έηε ε) ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλν πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 17 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ν νπνίνο είλαη ίζνο κε ηα θαηά ην ρξφλν απνθνίηεζεο επίζεκα αθέξαηα ρξφληα ζπνπδψλ ηεο νηθείαο ζρνιήο. ζη) ν ρξφλνο αλεξγίαο, κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. δ) ν πξνβιεπφκελνο απφ ηελ Δ.Γ...Δ ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο ε) ν ρξφλνο απεξγίαο θαη ζ) ν πιαζκαηηθφο ρξφλνο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ.3655/2008 (Α 58). 2. Η αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ηνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1358/1983 (Α 60) φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ο ρξφλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ αλαγλσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1483/1984 (Α 153), γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε, πνπ ηζρχεη γηα θάζε θνξέα θαη ηνπ 25πιάζηνπ ηνπ εκεξνκίζζηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνπ ηζρχεη θαηά ηε ρξνλνινγία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο. 17

18 Οη εκέξεο επηδφηεζεο ιφγσ αζζελείαο, ιφγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηελ Δ.Γ...Δ ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο, ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη ν ρξφλνο απεξγίαο αλαγλσξίδνληαη, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηφζν γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο φζν θαη γηα πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη εμαγνξάδεηαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη ησλ απνδνρψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ην πνζφ δε ηεο εμαγνξάο βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ πνπ ππαγφηαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ή ηεο απεξγίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε πνπ εθδφζεθε θαηά ηνλ ίδην ρξφλν, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ή ηεο απεξγίαο. Ο ρξφλνο θνίηεζεο ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο, ν ρξφλνο ζπνπδψλ ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαζψο θαη ν ρξφλνο αλεξγίαο αλαγλσξίδνληαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, κε ηελ θαηαβνιή γηα θάζε κήλα πνζνχ εμαγνξάο ππνινγηδφκελνπ κε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο επί ηνπ 25πιαζίνπ ηνπ ΗΑΔ πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηηο θαηά ηα παξαπάλσ αλαγλσξίζεηο θαηαβάιινληαη είηε εθάπαμ, εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο νπφηε παξέρεηαη έθπησζε 15 % είηε ζε κεληαίεο δφζεηο, ίζεο κε ηνπο αλαγλσξηδφκελνπο κήλεο. Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζή ηεο κε ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα πξφζζεηα ηέιε. ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ή πξνζαχμεζεο ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πξηλ ην ρξφλν εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο, παξαθξαηείηαη θάζε κήλα απφ ηε ζχληαμε θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε πνζφ ίζν κε ην ¼ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο. Ο πιαζκαηηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ.3655/2008 (Α 58), ζπλππνινγίδεηαη θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζψο θαη ησλ εκεξψλ ή δεθαπέληε (15) εηψλ αζθάιηζεο. Οη ρξφλνη ησλ πεξηπηψζεσλ «γ» θαη «δ» ζπλππνινγίδνληαη κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ γήξαηνο θαη φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ ζχληαμεο. Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν αζθαιηζκέλνο έιαβε ζχληαμε αλαπεξίαο ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο. 3. Οη αλαγλσξηδφκελνη ρξφλνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ή δψδεθα (12) έηε αζθάιηζεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ν νπνίνο, κε βάζε ηα αλσηέξσ, ζπλππνινγίδεηαη ή αλαγλσξίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά (7) έηε. 18

19 Δηδηθφηεξα, ν ρξφλνο απηφο θαζνξίδεηαη θαη αλψηαην φξην : α) ζε ηέζζεξα (4) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο β) ζε πέληε (5) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο γ) ζε έμη (6) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ έηνπο 2013 θαη δ) ζε επηά (7) έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη εθεμήο». Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ λ. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ λ.π.δ.δ.» (Α 26) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο : «Ο ππάιιεινο κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο πέληε (5) επηπιένλ έηε θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη αλψηαην φξην ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο». Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ππνβιεζεί εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. 20. Γηαηάμεηο Καλνληζκψλ Δξγαζίαο θαη Δπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην λ.1256/1982 (Α 65), θαη πξνβιέπνπλ απηνδίθαηε θαη ππνρξεσηηθή απφιπζε κε ηε ζπκπιήξσζε είηε ηνπ νξηδφκελνπ ζε απηέο ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο, είηε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο, δελ εθαξκφδνληαη, εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν αίηεζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία πνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απνδεθηή απφ ηνλ εξγνδφηε. Η παξακνλή δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 3 εηψλ ή ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζχληαμεο. Άξζξν 11 Αλαπξνζαξκνγή ζπληάμεωλ θαη νξίωλ ειηθίαο 1. α)απφ νη ζπληάμεηο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ηνπ Γεκνζίνπ αλαπξνζαξκφδνληαη θαη έηνο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηε βάζε ζπληειεζηή πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηελ κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή. β) Οη δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ, πνπ θαηαβάιινληαη απφ απηφ, θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ νξηδφκελν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ή κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο, θαηαξγνχληαη απφ Απφ ηελ θαη αλά δηεηία ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή εθπνλεί αλαινγηζηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο επηθπξψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αληηθείκελν ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 19

20 εζληθήο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο. Με εηδηθφ λφκν αλαθαζνξίδνληαη νη ζπληάμεηο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν χςνο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, πξνβαιιφκελν έσο ην έηνο 2060, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πεξηζψξην αχμεζεο ησλ 2,5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ, κε έηνο αλαθνξάο ην Σα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπ δεκνζίνπ, αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζε θαηαζηαηηθέο ή γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ, αλαθαζνξίδνληαη θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ πξνζδφθαηκνπ δσήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ. Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ θαη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε κεηαβνιή ηεο δεθαεηίαο 2010 έσο θαη Απφ ηα αλσηέξσ φξηα αλαθαζνξίδνληαη αλα ηξηεηία. Η αλαπξνζαξκνγή ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο θάζε πεξηφδνπ κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ηελ Eurostat θαη αθνξνχλ ζηελ επφκελε πεξίνδν. Άξζξν 12 Γεληθνί όξνη ζπληαμηνδόηεζεο επηδώληνο ζπδύγνπ 1.Ο επηδψλ ζχδπγνο δελ δηθαηνχηαη ζχληαμε απφ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ή ην Γεκφζην θαηά πεξίπησζε, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Α. Αλ ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζπδχγνπ επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, εθηφο αλ: α) Ο ζάλαηνο νθείιεηαη ζε αηχρεκα, εξγαηηθφ ή κε. β)καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ γελλήζεθε, λνκηκνπνηήζεθε, αλαγλσξίζζεθε ή πηνζεηήζεθε ηέθλν. γ) Η ρήξα θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηεινχζε ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ε νπνία δελ δηεθφπε θαη γελλήζεθε δσλ ηέθλν. Β. Αλ ν ζαλψλ ειάκβαλε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ζχληαμε αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ν δε ζάλαηνο επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ εθηφο θαη εάλ ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ κε ζηνηρεία «β» θαη «γ» αλαθεξφκελνπο ιφγνπο. 2. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ηνπο έσο αζθαιηζκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο κεηά ηελ αζθαιηζκέλνπο ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην αλσηέξσ ζέκα θαηαξγείηαη. Γηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ιήςε ζχληαμεο απφ ηνλ επηδψληα ζχδπγν θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο ζηνλ επηδψληα ζχδπγν αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Άξζξν 13 Δηδηθνί όξνη ζπληαμηνδόηεζεο επηδώληωλ ζπδύγωλ 1. Σν άξζξν 62 ηνπ λ. 2676/1999 (Α 1), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3385/2005 (Α 210), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1.α. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνλ επηδψληα ησλ ζπδχγσλ, πνπ ζεκειηψλεη 20

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων ΜΔΡΟ Α Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο- Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016» ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ

ΘΔΜΑ: «ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν.4387/2016» ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΣΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦ. ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ (Γ 13) Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1)

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σαρ. Δ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 Άξζξν πξψην 1.Δηθαηνχρνη α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν.

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο γηα ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ

Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο γηα ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Λ. 2941/01 (ΦΔΘ Α 201) : Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ρεη. 27216/1688 Αζήλα 20-1 - 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ Αξηζ.Πξση. Φ 10021/809/3 ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ.ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (παξαθαινχκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 1 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΡΘΡΟΝ 1νλ ύζηαζηο - θνπόο 1. Δπί ησ ζθνπψ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σηηο 12 Ινπλίνπ 2015 ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα