16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου"

Transcript

1 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και αναχϊρθςθ για Βαρκελϊνθ με πτιςθ τθσ Aegean. Μεταφορά από το αεροδρόμιο ςτο ξενοδοχείο και ελεφκεροσ χρόνοσ για μία πρϊτθ γνωριμία με τθν πρωτεφουςα τθσ Καταλονίασ. 2 θ θμζρα: 01 Αυγοφςτου: Βαρκελώνθ Άφιξθ: - Αναχ.: Μετά το πρωινό μασ κα δοφμε το άγαλμα του Χριςτόφορου Κολόμβου να δεςπόηει ςτθν αρχι ενόσ από τουσ πιο πολυςφχναςτουσ δρόμουσ, τθ άμπλασ, όπου και κα αρχίςει θ περιπλάνθςι μασ ςτθ Βαρκελϊνθ. Δοκιμάςτε τα φθμιςμζνα «τάπασ», επιςκεφτείτε το Ιςπανικό χωριό, τθ Γοτκικι ςυνοικία και βζβαια μθν παραλείψετε να βρεκείτε μπροςτά ςτο μεγαλοπρεπι ναό τθσ Ιερισ Οικογζνειασ (Σαγράδα Φαμίλια) του Γκαουντί, αρχιτζκτονα ςφμβολο τθσ Βαρκελϊνθσ. Μετά το τζλοσ τθσ ξενάγθςθσ μεταφορά ςτο λιμάνι και επιβίβαςθ ςτο πολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο Norwegian Spirit. 3 θ θμζρα: 02 Αυγοφςτου: Σουλόν (Προβθγκία) Άφιξθ: Αναχ.: Τουλόν ιταν το προπφργιο του γαλλικοφ ναυτικοφ από το 1494, όταν ο Charles VIII επζλεξε το λιμάνι τθσ ωσ ναυπθγείο. Σιμερα, θ Τουλόν είναι το ςπίτι του αεροπλανοφόρου του γαλλικοφ ναυτικοφ «Charles de Gaulle. "Η πόλθ είναι επίςθσ θ πρωτεφουςα τθσ Βαρ μία πφλθ προσ τθν Ρροβθγκία και τθν μοναδικι Κυανι Ακτι. Στα βόρεια και δυτικά είναι τα μεςαιωνικά χωριά τθσ Ρροβθγκίασ και οι υπζροχοι αμπελϊνεσ τθσ Αβινιόν. Στα ανατολικά βρίςκονται οι παραμυκζνιοι όρμοι και οι παραλίεσ τθσ Cote d'azur κακϊσ και το κρυλικό κζρετρο του St Tropez. 4 θ θμζρα: 03 Αυγοφςτου: Λιβόρνο (Φλωρεντία/Πίηα) Άφιξθ: Αναχ: 19.00

2 Το λιμάνι του Λιβόρνο ςτθν Τοςκάνθ, είναι θ πφλθ ειςόδου ςασ ςτθν Φλωρεντία. Η δόξα τθσ Φλωρεντίασ ζγκειται ςτο λαμπρό τθσ παρελκόν. Τα αριςτουργθματικά κτίρια τθσ φυλάνε κθςαυροφσ τζχνθσ. Μερικοί από τουσ επιφανισ κατοίκουσ τθσ ιταν ο Μιχαιλ Άγγελοσ, ο Δάντθσ, ο Λεονάρντο ντα Βίντςι και οι οικογζνεια των Μεδίκων. Ζργα τουσ κακϊσ και μιασ πλειάδασ άλλων ςθμαντικϊν καλλιτεχνϊν φιλοξενοφνται ςτθν Galleria degli Uffizi, ςτο Palazzo Pitti και ςτθν Galleria dell Accademia. Με φόντο τον ποταμό Άρνο, τα λαμπερά κοςμθματοπωλεία ςτθ γραφικι γζφυρα Ρόντε Βζκειο αλλά και ο τρόποσ ηωισ των πάντα ςτιλάτων Φλωρεντινϊν, χαρίηουν ςτθν πόλθ μια ιδιαίτερθ γοθτεία. Επίςθσ ζνα από τα πιο γνωςτά αξιοκζατα τθσ περιοχισ είναι ο κεκλιμζνοσ Ρφργοσ τθσ Ρίηασ. Μαηί με τον Ρφργο δζνουν αρμονικά ςτο χϊρο το Βαπτιςτιριο και ο κακεδρικόσ ναόσ. Μία βόλτα ςτο χϊρο κα ςασ εντυπωςιάςει. 5 θ θμζρα: 04 Αυγοφςτου: Σςιβιταβζκια/Ρώμθ Άφιξθ: Αναχ: Η Τςιβιταβζκια είναι το λιμάνι τθσ Αιϊνιασ πόλθσ, τθσ ϊμθσ. Ρεριθγθκείτε ςτο Κολοςςαίο και τθ ωμαϊκι αγορά, επιςκεφκείτε το Βατικανό ι αγοράςτε ιταλικά δερμάτινα είδθ. ίξτε ζνα κζρμα ςτθ Φοντάνα ντι Τρζβι, όπου ςφμφωνα με το μφκο, κα επιςτρζψετε ξανά ςτθ ϊμθ μια μζρα. Ρρόκειται για μια κλαςικι πρωτεφουςα: δεν κα τθ βαρεκείτε ποτζ, δεν χάνει τθ λάμψθ και το μοναδικό ςτιλ τθσ, ενϊ πολφ δφςκολα κα τθν εξαντλιςετε. Στο ιςτορικό τθσ κζντρο «ςυνωςτίηονται» μεγαλοπρεπι κτίρια: από αψίδα ςε παλάτι, από μουςείο ςε ςιντριβάνι και από αγορά ςε Βαςιλικι, κα νιϊκετε ότι περπατάτε μζςα ςτθν Ιςτορία. Συγκλονιςτικοί ναοί, γοθτευτικζσ πλατείεσ, αριςτοκρατικζσ κατοικίεσ, μεςαιωνικά ςοκάκια και ο Τίβερθσ ςυνκζτουν μια πόλθ 100% ερωτεφςιμθ. 6 θ θμζρα: 05 Αυγοφςτου: Νάπολθ Άφιξθ: Αναχ: «Δεσ τθ Νάπολθ και φςτερα μπορείσ να πεκάνεισ» λζει μια ιταλικι παροιμία και δεν ζχει άδικο. Η τρίτθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ιταλίασ μετά τθ ϊμθ και το Μιλάνο, θ μεγαλφτερθ τθσ Νότιασ Ιταλίασ και ςθμαντικό λιμάνι τθσ Καμπανίασ, είναι ςαν τισ Ναπολιτάνεσ: γεμάτθ πάκθ, εκριξεισ, ηωντάνια, γοθτεία, ταμπεραμζντο, ερωτιςμό και τζχνθ. Η χιλιοτραγουδιςμζνθ πόλθ και πατρίδα τθσ πουλτςινζλα, του τενόρου Ενρίκο Καροφηο, του Βεηοφβιου, τθσ πίτςασ αλλά και τθσ Σοφία Λόρεν ζχει ενςωματϊςει τθν Ιςτορία ςτθν κακθμερινότθτά τθσ. Ράνω ςε λόφουσ ςτθ βόρεια πλευρά του κόλπου και πολφ κοντά ςτον Βεηοφβιο, το θφαίςτειο που αφάνιςε τθν Ρομπθία, είναι μία από τισ πιο παλιζσ και πλοφςιεσ ςε Ιςτορία και πολιτιςμό ευρωπαϊκζσ πόλεισ, με το ιςτορικό κζντρο να ζχει ανακθρυχκεί Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Ρεριθγθκείτε ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, πάρτε το τρζνο για Σορζντο & Αμάλφι, επιςκεφτείτε τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ρομπθίασ ι απολαφςτε ζνα παγωμζνο λιμοντςζλο ςτο κοςμοπολίτικο Κάπρι. 7 θ θμζρα: 06 Αυγοφςτου: Εν πλω Άφιξθ: - Αναχ: - Σιμερα ξυπνιςτε ότι ϊρα κζλετε. Το πρόγευμα ςασ περιμζνει και ολόκλθρθ θ μζρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γαλάηιο. Γνωριςτείτε με το πολυτελζσ κρουαηιερόπλοιό ςασ, κάντε γυμναςτικι, κολυμπιςτε ςτθν πιςίνα ι απλά ξεκουραςτείτε διαβάηοντασ ζνα καλό βιβλίο. Απολαφςτε το γεφμα ςασ ςτο μπουφζ ι ςτθν τραπεηαρία. Το βράδυ χορζψτε διαςκεδάςτε και δοκιμάςτε τθν τφχθ ςασ ςτο καηίνο! 8 θ θμζρα: 07 Αυγοφςτου: Μφκονοσ Άφιξθ: Αναχ: Το όνομά τθσ είναι ςυνϊνυμο του κεφιοφ, τθσ ηωντάνιασ και του διεκνοφσ τηετ-ςετ. Η κοςμοπολίτικθ Μφκονοσ, ςασ προςκαλεί να περιπλανθκείτε και να διαςκεδάςετε ςτα χαρακτθριςτικά ςτενά τθσ δρομάκια. Θαυμάςτε τουσ ανεμόμυλουσ και τθ «Μικρι Βενετία». 9 θ θμζρα: 08 Αυγοφςτου: Κωνςταντινοφπολθ Άφιξθ: Αναχ: Επί 16 αιϊνεσ θ μεγάλθ αυτοκρατορικι πρωτεφουςα. Σταυροδρόμι Ανατολισ και Δφςθσ, γζφυρα Ευρϊπθσ και Αςίασ. Η μοναδικι ομορφιά τθσ Ρόλθσ και τα μεγαλοπρεπι μνθμεία τθσ ξεπροβάλουν ςτον ορίηοντα κακϊσ διαςχίηουμε το Βόςπορο. Ανεκτίμθτθ εμπειρία θ επίςκεψθ ςτθν Αγία Σοφία και το Οικουμενικό Ρατριαρχείο. 10 θ θμζρα: 09 Αυγοφςτου: Κουςάνταςι/Ζφεςοσ Άφιξθ: Αναχ: 20.00

3 Από το δθμοφιλζσ κζρετρο ςτα παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ επιςκεφκείτε τθν αρχαία πόλθ τθσ Εφζςου ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ςτθ Μεςόγειο. Ξεχωρίηει θ βιβλιοκικθ του Κζλςου, ο ναόσ τθσ Αρτζμιδοσ, το αρχαίο κζατρο και τα λουτρά. Ευκαιρία για αγορζσ ςτο παηάρι τθσ πόλθσ. 11 θ θμζρα: 10 Αυγοφςτου: Πειραιάσ Άφιξθ: Αποβίβαςθ Άφιξθ ςτο Ρειραιά. Μετά το πρωινό ςασ χρόνο για να κάνετε μία βόλτα το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ χϊρασ ι αν κζλετε να γίνεται «τουρίςτεσ» πραγματοποιϊντασ μια βόλτα ςτθν πρωτεφουςα μζχρι τθν Ρλάκα για να απολαφςετε τον καφζ ςασ με μοναδικι κζα ςτθν Ακρόπολθ. Το απόγευμα επιβιβαηόμαςτε ςτο πλοίο μασ και αναχωροφμε για τθν μαγευτικι Βενετία. 12 θ θμζρα: 11 Αυγοφςτου: Εν πλω - - Σιμερα ξυπνιςτε ότι ϊρα κζλετε. Το πρόγευμα ςασ περιμζνει και ολόκλθρθ θ μζρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γαλάηιο. Γνωριςτείτε με το πολυτελζσ κρουαηιερόπλοιό ςασ, κάντε γυμναςτικι, κολυμπιςτε ςτθν πιςίνα ι απλά ξεκουραςτείτε διαβάηοντασ ζνα καλό βιβλίο. Απολαφςτε το γεφμα ςασ ςτο μπουφζ ι ςτθν τραπεηαρία. Το βράδυ χορζψτε διαςκεδάςτε και δοκιμάςτε τθν τφχθ ςασ ςτο καηίνο! 13 θ θμζρα: 12 Αυγοφςτου: Βενετία Άφιξθ: Διανυκτζρευςθ ςτο πλοίο Άφιξθ αργά το μεςθμζρι ςτθν πιο ςτθν πιο ρομαντικι πόλθ του κόςμου, τθν αναγεννθςιακι πολιτεία που απλϊνεται ςε 117 νθςιά, ενωμζνα με περίπου 400 γζφυρεσ. Αμζτρθτα κανάλια, εντυπωςιακά "palazzi" που κακρεφτίηονται ςτα νερά τθσ λιμνοκάλαςςασ, περίτεχνεσ γόνδολεσ που κινοφνται νωχελικά ςτουσ υδάτινουσ δρόμουσ τθσ Γαλθνότατθσ Δθμοκρατίασ, είναι μόνο μερικζσ από τισ πρϊτεσ εικόνεσ που κα αντικρφςετε ςτον περίπατό ςασ. Διαςχίηοντασ τα ςτενά, δαιδαλϊδθ ςοκάκια τθσ, κα ξετυλίγεται μπροςτά ςασ θ απίςτευτθ γοθτεία τθσ, που αποτυπϊνεται ςε κάκε κτίριο, κάκε αρχιτεκτονικό κόςμθμα, κάκε πλατεία και γζφυρα. Η καρδιά τθσ "χτυπά" ςτθ μεγαλειϊδθ πλατεία του Αγίου Μάρκου, μια από τισ μεγαλφτερεσ και πιο κοςμοπολίτικεσ πλατείεσ τθσ Ευρϊπθσ, που πλαιςιϊνεται από ςτοζσ, υπαίκρια καφζ και εςτιατόρια. Στο ζνα άκρο τθσ δεςπόηει θ Βαςιλικι του Αγίου Μάρκου, ςτθν άλλθ το κωδωνοςτάςιο (Campanile) που αποτελεί και ζμβλθμα τθσ πόλθσ και φυςικά, το Ραλάτι των Δόγθδων (Palazzo Ducale) με τθ γζφυρα των ςτεναγμϊν. Κακίςτε και απολαφςτε ζναν εςπρζςο, απορροφϊντασ τθν αρμονία τθσ υπζροχθσ αυτισ πλατείασ, κάκε γωνιά τθσ οποίασ παρουςιάηει αρμονία αρχιτεκτονικισ, χρωμάτων και φωτόσ. Φυςικά, επιβάλλεται θ επίςκεψθ ςτα ςθμαντικά κτίρια που φιλοξενεί και γιατί όχι, θ ανάβαςθ ςτο καμπαναριό, για μια πανοραμικι κζα που κόβει τθν ανάςα. 14 θ θμζρα: 13 Αυγοφςτου: Βενετία Ελεφκερθ θμζρα Αναχ.: 01:00 (ξθμερώματα 14 Αυγοφςτου) Βρίςκεςτε ςε ζναν από τουσ 10 κορυφαίουσ προοριςμοφσ του κόςμου και ςιμερα κα ζχετε κάκε ευκαιρία να ανακαλφψετε ότι κερδίηει επάξια τον τίτλο πιο ρομαντικισ πόλθσ τθσ υφθλίου. Ξεκινιςτε με ζναν περίπατο ςτο Μεγάλο Κανάλι (Canal Grande), που πλαιςιϊνεται αριςτερά και δεξιά από πανζμορφα κτίρια, εξαιρετικά δείγματα βενετςιάνικθσ αρχιτεκτονικισ και φυςικά, από τθ γζφυρα του ιάλτο, το δεφτερο πιο ςθμαντικό τουριςτικό ςθμείο ςτθ Βενετία. Η περίτεχνθ γζφυρα, που ςυνδζει τισ περιοχζσ του Σαν Ρόλο και Σαν Μάρκο, υπιρξε ανζκακεν ηωντανό κοινωνικό κζντρο, εξαιτίασ των αγορϊν τθσ περιοχισ. Συνεχίςτε τθν εξερεφνθςθ τθσ ςυγκλονιςτικισ αυτισ πόλθσ, ακολουκϊντασ τα λικόςτρωτα που κα ςασ οδθγιςουν μζςα από μικρζσ γζφυρεσ και πλατείεσ, ςτα ςθμαντικότερα αξιοκζατα τθσ Βενετίασ. Κάκε γωνιά και ζνα καινοφριο αρχιτεκτονικό καφμα. Κάκε ςτροφι και μια ακόμθ ζκπλθξθ. Μθ χάςετε τθν ευκαιρία για μια βόλτα με γόνδολα ςτα κανάλια τθσ, που κα ςασ μεταφζρει ςε άλλεσ εποχζσ ρομαντιςμοφ. Πςο κομψά και αριςτοκρατικά είναι τα κτίρια τθσ, άλλο τόςο είναι και τα καταςτιματά τθσ, που αποτελοφν πειραςμό αγορϊν, προςφζροντασ χειροποίθτα διακοςμθτικά, αυκεντικζσ βενετςιάνικεσ μάςκεσ, κρυςτάλλινεσ δθμιουργίεσ από το γειτονικό νθςάκι Μουράνο και δαντελζνια κομψοτεχνιματα από το γραφικό Μπουράνο. Ο περίπατοσ ολοκλθρϊνεται με ζνα απολαυςτικό δείπνο πλάι ςτα πολφ καλά εςτιατόρια που κα βρείτε ςε κάκε γωνιά τθσ πλατείασ του Αγίου Μάρκου και τθσ περιοχισ του ιάλτο. Αργά το βράδυ φωτογραφίςτε ςτθ μνιμθ ςασ τθν φωτιςμζνθ Βενετία κακϊσ ςαλπάρουμε για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ελλάδα. υνολικι διάρκεια παραμονισ ςτθ Βενετία περίπου 36 ώρεσ 15 θ & 16 θ θμζρα: 14 & 15 Αυγοφςτου: Εν πλω - -

4 Η θμζρα ςασ ανικει. Ράρτε μζροσ ςε κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που ςασ προςφζρει το πλοίο, κάντε τισ τελευταίεσ αγορζσ ςασ από τα duty free του πλοίο ι απλά ξεκουραςτείτε να αναπολιςτε τισ μοναδικζσ ςτιγμζσ τισ κρουαηιζρασ ςασ. 17 θ θμζρα: 16 Αυγοφςτου: Πειραιάσ Άφιξθ: 07:00 Αποβίβαςθ Άφιξθ ςτο λιμάνι του Ρειραιά νωρίσ το πρωί. Μετά το πρωινό ςασ, αποβίβαςθ από το πολυτελζσ κρουαηιερόπλοιο Norwegian Spirit. Κατ Αναλυτικόσ τιμοκατάλογοσ - Σιμζσ κατ άτομο ςε ευρώ Περιγραφι καμπινών ΠΡΟΦΟΡ Ά KANONIKH ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ ID Εςωτερικι Κατόπιν ηιτθςθσ IA Εςωτερικι Κατόπιν ηιτθςθσ OΒ Εξωτερικι με παράκυρο Κατόπιν ηιτθςθσ BB Εξωτερικζσ με μπαλκόνι Κατόπιν ηιτθςθσ BA Εξωτερικζσ με μπαλκόνι Κατόπιν ηιτθςθσ 3 οσ /4 οσ ενιλικασ όταν μοιράηονται τθν καμπίνα με δφο ενιλικεσ Ραιδιά κάτω των 18 ετϊν όταν μοιράηονται τθν καμπίνα με δφο ενιλικεσ 650 Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων 298 τισ ανωτζρω τιμζσ περιλαμβάνονται: Ειςιτιρια κρουαηιζρασ ςτον τφπο καμπίνα τθσ επιλογισ ςασ. Αεροπορικά ειςιτιρια με Aegean για Βαρκελϊνθ με απευκείασ πτιςθ ςτισ 31/7. Ρλιρθσ διατροφι κακθμερινά ςτο κρουαηιερόπλοιο. Συμμετοχι ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, τθν κακθμερινι ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου. Πλεσ οι μεταφορζσ ςασ από/προσ αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/κρουαηιερόπλοιο. Μία διανυκτζρευςθ ςε ξενοδοχείο 4* ςτθ Βαρκελϊνθ πριν τθν αναχϊρθςθ τθσ κρουαηιζρασ. Ξενάγθςθ ςτθ Βαρκελϊνθ με ζλλθνα ςυνοδό και τοπικό ξεναγό. Αςφάλιςθ αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. Δεν Περιλαμβάνονται: Λιμενικά ζξοδα & φόροι αεροδρομίων 298, προαιρετικζσ εκδρομζσ, θ κατανάλωςθ ποτϊν και αναψυκτικϊν, θ χρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν κρουαηιερόπλοιου, οι υπθρεςίεσ του κζντρου αιςκθτικισ και αναηωογόνθςθσ οι αγορζσ από τα καταςτιματα του πλοίου, είςοδοι ςτα μουςεία και ότι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα και ςτα περιλαμβανόμενα. Χρζωςθ παροχισ υπθρεςιών: $ το άτομο τθν θμζρα Το ανωτζρω ποςό χρεϊνεται αυτόματα ςτο λογαριαςμό τθσ καμπίνασ ςασ επάνω ςτο πλοίο. Υπάρχει θ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του ποςοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ρεςεψιόν του πλοίου Οι πτιςεισ μασ

5 31 Ιουλίου Α3 680 Ακινα - Βαρκελϊνθ Αναχϊρθςθ Άφιξθ Γενικζσ θμειώςεισ: Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ απαιτείται 30% προκαταβολι τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ και εξόφλθςθ 45 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ τθσ κρουαηιζρασ. Για τισ κρατιςεισ που πραγματοποιοφνται ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 45 θμερών απαιτείται άμεςθ εξόφλθςθ. Η ςειρά των υπθρεςιϊν/εκδρομϊν μπορεί να αλλάξει για τθν καλφτερθ διεξαγωγι του ταξιδιοφ Απαραίτθτο διαβατιριο ςε ιςχφ ι ταυτότθτα με λατινικοφσ χαρακτιρεσ Οι τιμζσ Προςφοράσ ιςχφουν για κρατιςεισ ζωσ και 60 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να αποςφρει τισ τιμζσ Ρροςφοράσ οποιαδιποτε ςτιγμι Ακυρωτικά για μεμονωμζνεσ κρατιςεισ θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: απϊλεια προκαταβολισ θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά επί του ςυνόλου θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 80% ακυρωτικά επί του ςυνόλου θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 90% ακυρωτικά επί του ςυνόλου θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 100% ακυρωτικά επί του ςυνόλου

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 4ΗΜΕΡΕΣ/3ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 4ηµέρες/3νύχτες «Αιγαιοπελαγίτικη Εξερεύνηση» µε το κρουαζιερόπλοιο LOUIS OLYMPIA Παρασκευή Πειραιάς - 11:00 Παρασκευή Μύκονος 18:00 23:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο τρίκλινο δωμάτιο: ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ Α 9 ΗΜΕΡΕΣ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ Α 9 ΗΜΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 4 ος ΟΡΟΦΟΣ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 211 7201044, 211 7201025-FAX 211 7201018 www.vrakastravel.gr sales@vrakastravel.gr ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα Κλασσική, Υδάτινες πόλεις

Κίνα Κλασσική, Υδάτινες πόλεις Αναχώρηση και από Θεσσαλονίκη: 29.07, 03.08, 12.08 Κίνα Κλασσική, Υδάτινες πόλεις Πεκίνο, Χανγκτσόου, Σαγκάη Υδάτινες πόλεις (Ξιτάνγκ, Σουτσόου) Αναχωρήσεις: 07.07, 15.07, 22.07, 29.07, 03.08, 05.08, 12.08,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΒΕΝΝΑ. RAN01 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (6,5 ώρες) 59 ενήλικες / 42 παιδιά

ΡΕΒΕΝΝΑ. RAN01 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (6,5 ώρες) 59 ενήλικες / 42 παιδιά ΧΑΙΦΑ HAF01 ΝΑΖΑΡΕΤ & ΚΑΝΑΑΝ (περίπου 6 ώρες) 48 ενήλικες /34 παιδιά Οδικώς από το λιμάνι στη Ναζαρέτ,τ τη μεγαλύτερη πόλη στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η πόλη περιγράφεται ως

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεύουσα, το (Ålesund) και το θεσπέσια νησιά πρωτεύουσα της Οι μέρες μας θα αυτές, μέχρι τα ΟΥ 2011!!! ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ Αναχωρήσεις Τιμές

πρωτεύουσα, το (Ålesund) και το θεσπέσια νησιά πρωτεύουσα της Οι μέρες μας θα αυτές, μέχρι τα ΟΥ 2011!!! ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ Αναχωρήσεις Τιμές Μπέργκεν & Βόρειο Ακρωτήρι, δυτικά φιόρδ, κρουαζιέρα 7 ημέρες Ålesund, Geirangerfjord, Τρόντχαϊμ, Αρκτικός Κύκλος, Λοφότεν, Τρόμσο η Πύλη της Αρκτικής, Honningsvåg (Βόρειο Ακρωτήρι), Λαπωνία, Kirkenes

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Βιρμανίας, Βόρεια Ταϊλάνδη 20 ημέρες

Πανόραμα Βιρμανίας, Βόρεια Ταϊλάνδη 20 ημέρες Ηράκλειο : Ζωγράφου 12 τηλ. 2810 280040-fax 2810281506 Αθήνα : Σαχτούρη 103 Πειραιάς τηλ. 210 3319761 e-mail : roundtravel@roundtravel.gr www.roundtravel.gr Πανόραμα Βιρμανίας, Βόρεια Ταϊλάνδη 20 ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων

Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων Η Φλωρεντία είναι όλα όσα έχετε φανταστεί ποτέ να είναι... μια όμορφη πόλη γεμάτη από εντυπωσιακή, ιστορική αρχιτεκτονική, πλούσια σε μνημεία και τον πολιτισμό, μουσεία,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα