Hλεκτρονική διεύθυνση: και espeth.blogspot.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου Hλεκτρονική διεύθυνση: και espeth.blogspot.gr ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άµυνας Αρ. Πρωτ. 82 κ. Παναγιώτη Καµµένο Λάρισα, 16 Φεβ 2015 Συν: 2 (ΚΥΑ και Ανάλυση) ΚΟΙΝ: ΠΟΕΣ Βουλευτή ΑΝ.ΕΛ. κ. Βασίλειο Κόκκαλη ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Επίδοµα Υπολογιζόµενο µε Βασικό Μισθό και ΑΤΑ 30 ετών πριν Αξιότιµε κ. Υπουργέ. Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα παράπονα που µας εκφράζουν πολλά µέλη µας - στελέχη των Ε για την µικρή αποζηµίωση που λαµβάνουν όταν, µε διαταγή της υπηρεσίας, καλούνται για ορισµένο χρονικό διάστηµα να µετακινηθούν για φοίτηση ή εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαιδεύσεως, που λειτουργούν σε άλλες φρουρές από αυτές που υπηρετούν. Για παράδειγµα ένα στέλεχος που υπηρετεί στη Λάρισα και µε γη της Υπηρεσίας καλείται για εκπαίδευση 1 µήνα στην Αθήνα, λαµβάνει ποσό από 1,9 έως 6 την ηµέρα (αναλόγως του βαθµού), προκειµένου να καλύψει τη διαµονή, τη σίτιση του και την µετακίνηση εντός της περιοχής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την Πάγια ιαταγή 8-1 που εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ το έτος 1993, σε εκτέλεση της συνηµµένης Υπ αριθµ /1255/0022 (ΦΕΚ 528 ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, καθορίσθηκε ότι οι στρατιωτικοί που µετακινούνται για φοίτηση ή εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαιδεύσεως, που λειτουργούν σε άλλες φρουρές από αυτές που υπηρετούν (απόσταση άνω των 60χλµ), δικαιούνται λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις κινήσεις αυτές, των παρακάτω αποζηµιώσεων που καθορίζονται σε ποσοστό στο Βασικό Μισθό (ΒΜ) κάθε ενός και στην αναλογούσα στο ΒΜ Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (ΑΤΑ) από , συν την εκάστοτε χορηγούµενη: Σχόλια Απόψεις: 50%, οι έγγαµοι µε ένα τουλάχιστον τέκνο, η σε χηρεία ή σε διάζευξη µε περισσότερα από ένα παιδιά. 40%, οι έγγαµοι χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη µε ένα παιδί. 30%, οι άγαµοι χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη χωρίς παιδιά. Εφόσον παρέχεται στέγη η δικαιούµενη αποζηµίωση µειώνεται στο µισό. Αναφορικά µε την εκπαιδευτική αποζηµίωση έχουµε να επισηµάνουνε τα παρακάτω:

2 Η καταβολή αυτής της αποζηµίωσης γίνεται όπως αναφέρεται και στην ΚΥΑ για την κάλυψη των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις κινήσεις αυτές, ήτοι διαµονή, τροφή, µετακινήσεις-εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών για µετάβαση εντός της πόλης προς το Κέντρο Εκπαίδευσης κ.λ.π., καθώς τα στελέχη που µετακινούνται για ένα χρονικό διάστηµα από τον τόπο που υπηρετούν σε µια άλλη περιοχή, αφήνουν πίσω οικογένειες και επέρχεται αλλαγή στον καθηµερινό τρόπο διαβίωσης. Η ΚΥΑ ορίζει ότι η αποζηµίωση καθορίζεται σε ποσοστό στο Βασικό µισθό του κάθε ενός και στην αναλογούσα στο ΒΜ ΑΤΑ από , συν την εκάστοτε χορηγούµενη. Ο Βασικός µισθός που υπολογίζεται είναι πχ για τον Ανθλγο σε 416 (ΒΜ +ΑΤΑ) ενώ σήµερα ο Βασικός µισθός του Ανθλγού ανέρχεται σε 887. Η ΑΤΑ που υπολογίζεται στην εκπαιδευτική αποζηµίωση δεν ισχύει σήµερα και έχει καταργηθεί, συµπεριλαµβάνεται όµως στον υπολογισµό του εκπαιδευτικού επιδόµατος. Εάν δεν συµπεριλαµβάνονταν το δικαιούµενο ποσό θα ήταν ακόµη πιο χαµηλό. Από την ερµηνεία της ΚΥΑ έχουµε την άποψη ότι σήµερα θα έπρεπε να υπολογίζεται η εκπαιδευτική αποζηµίωση µε τον τρέχων σε ισχύ Βασικό Μισθό, ο οποίος είναι σχεδόν διπλάσιος και όχι µε τον ΒΜ+ την ΑΤΑ του Είναι προφανές ότι σήµερα µε τον υπολογισµό εκπαιδευτικού επιδόµατος µε ΒΜ και ΑΤΑ 1984 ότι αυτή η αποζηµίωση δεν καλύπτει τα έξοδα που προκαλούνται από την µετακίνηση καθώς δεν είναι ίδια η αξία του χρήµατος και το κόστος διαβίωσης σε σχέση µε 30 χρόνια πριν. Προτάσεις: Προτείνεται σε: 1η Φάση η τροποποίηση της Πάγιας ιαταγής 8-1 του ΓΕΕΘΑ µε καθορισµό καταβολής εκπαιδευτικής αποζηµίωσης µε το Βασικό Μισθό του καθενός στελέχους που ισχύει σήµερα. 2η Φάση και όταν το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συγκυρίες, υπογραφή νέας ΚΥΑ, αφού εξεταστεί το ύψος της εκπαιδευτικής αποζηµίωσης όπου θα καλύπτει τα πραγµατικά έξοδα των στελεχών που µετακινούνται για εκπαίδευση µε δγη της υπηρεσίας. Ενδεικτικά προτείνεται αντί υπολογισµού ΒΜ +ΑΤΑ να υπολογίζεται ο ΒΜ + Χρονοεπίδοµα + κάποια άλλα επιδόµατα ή να καθορισθεί επακριβώς το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης για εκπαίδευση η οποία θα είναι ίδια για όλους ανεξαρτήτου βαθµού. Επιπλέον δε, να µην δίνεται οποιουδήποτε είδους άλλη αποζηµίωση µε µορφή ΗΕΕ και «πλασµατικά» Φύλλα Πορείας ύψους 4,5 περίπου την ηµέρα. Για πληρέστερη ενηµέρωση επί των παραπάνω, υποβάλλεται συνηµµένα η ΚΥΑ και ανάλυση µε: -2-

3 Τα ποσά ΒΜ+ΑΤΑ που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του εκπαιδευτικού επιδόµατος καθώς και τα ποσά των ΒΜ έτους Το δικαιούµενο εκπαιδευτικό επίδοµα που θα λάβουν διάφορες κατηγορίες στελεχών ανά ηµέρα καθώς και σε σύνολο 15 ήµερων εκπαίδευσης Συγκριτικό πίνακα µε τα ποσά που θα λάβουν τα στελέχη εάν ισχύσει ο τρέχων βασικός µισθός του καθενός στελέχους. (1 η Φάση). Ευελπιστούµε στη µελέτη και υιοθέτηση των προαναφεροµένων όπου η άµεση υλοποίηση των προτάσεων της 1 ης φάσης θα επιφέρει µια µικρή ανακούφιση στα στελέχη των Ε. Είµαστε δε στη διάθεσή σας να αναπτύξουµε την αναφερόµενη στο έγγραφο επιχειρηµατολογία καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην υλοποίηση. Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας Ηλίας Νατσιούλας ηµήτριος Κούτσικος Συνηµµένο 1 στο Υπ αριθµ 82/ έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας -3-

4 Πίνακας ποσών ΒΜ+ΑΤΑ που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό εκπαιδευτικού Επιδόµατος καθώς και ποσών ΒΜ έτους 2015 Στον παρακάτω πινάκα φαίνεται πως διαµορφώθηκε το πόσο για τον υπολογισµό του εκπαιδευτικού επιδόµατος σε κάθε βαθµό (στήλη 4). Στη στήλη 5 φαίνονται οι βασικοί µισθοί του 2015 σε κάθε βαθµό και στην στήλη 6 η διαφορά σε σχέση µε τους βασικούς µισθούς ΑΤΑ. ηλαδή κατά πόσο µικρότερο είναι το ποσό που υπολογίζεται. Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΒΜ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ ΑΤΑ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΜ+ΑΤΑ ΣΕ ΡΑΧΜΕΣ ΒΜ+ΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΒΜ 2015 ΕΥΡΩ ΙΑΦΟΡΑ ΒΜ 2015-ΒΜ +ΑΤΑ ΥΠΟΛ ΕΚΠ. ΕΠΙ (1) (2) (3)=(1)+(2) (4)=(3) (5) (6)=(4)-(5) 1 ΣΧΗΣ , ,00-647,86 2 ΑΝΧΗΣ , ,00-571,11 3 ΤΧΗΣ , ,00-534,96 4 ΛΓΟΣ ,58 972,00-515,42 5 ΥΠΛΓΟΣ ,06 941,00-507,94 6 ΑΝΘΛΓΟΣ ,62 887,00-470,38 7 ΑΝΘΣΤΗΣ ,12 843,00-480,88 8 ΑΛΧΙΑΣ ,62 816,00-474,38 9 ΕΠΧΙΑΣ ,94 785,00-464,06 10 ΛΧΙΑΣ ,24 718,00-417,76 11 ΝΕΑΣ ,06 525,00-317,94 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο Βασικός µισθός + την ΑΤΑ που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδοµα κυµαίνεται από 207,06 έως 573,14 (Στήλη 4). Μόνο ο Βασικός Μισθός που ισχύει σήµερα κυµαίνεται από 525,00 έως 1.221,00 χωρίς να προσµετράτε και το αντίστοιχο επίδοµα χρόνου υπηρεσίας (ΕΧΥ) (Στήλη 5). ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα υπολογίστηκε, όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ, το εκπαιδευτικό επίδοµα που θα λάβουν διάφορες κατηγορίες στελεχών, που ενδεικτικά εάν µετακινηθούν από τις Μονάδες που υπηρετούν για 15 µέρες για παρακολούθηση σεµιναρίου ή εκπαίδευσης πχ στην Αθήνα. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΗΣ ΒΜ +ΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ/ ΗΜΕΡΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 15 ΗΜΕΡΩΝ ( ) ΣΑΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 207,06 0,96 14,45 ΒΕΡΟΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 207,06 1,28 19,26 Ε ΕΣΣΑ ΝΕΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 207,06 1,60 24,07 ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 207,06 1,93 28,89-4-

5 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 207,06 2,57 38,51 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 207,06 3,21 48,14 ΦΛΩΡΙΝΑ ΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 300,24 1,40 20,95 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 300,24 1,86 27,93 ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 300,24 2,33 34,91 ΝΑΟΥΣΑ ΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 300,24 2,79 41,89 ΚΟΖΑΝΗ ΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 300,24 3,72 55,85 ΡΟ ΟΣ ΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 300,24 4,65 69,81 Ε ΕΣΣΑ ΑΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 346,80 1,61 24,19 ΧΙΟΣ ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 346,80 2,15 32,25 ΚΩΣ ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 346,80 2,69 40,32 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 346,80 3,23 48,38 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 346,80 4,30 64,50 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 346,80 5,38 80,63 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 416,62 1,94 29,06 Ε ΕΣΣΑ ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 416,62 2,58 38,74 ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 416,62 3,23 48,44 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 416,62 3,87 58,12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 416,62 5,17 77,48 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 416,62 6,46 96,87 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΛΟΧΑΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 456,58 2,12 31,85 ΛΑΡΙΣΑ ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 456,58 2,83 42,46 ΝΑΟΥΣΑ ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 456,58 3,54 53,08 ΚΟΖΑΝΗ ΛΟΧΑΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 456,58 4,25 63,70 ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 456,58 5,66 84,92 ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 456,58 7,08 106,16 Ε ΕΣΣΑ ΑΝΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 520,89 2,42 36,33 ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 520,89 3,23 48,45 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 520,89 4,04 60,56 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 520,89 4,84 72,66 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 520,89 6,46 96,89 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΑΝΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 520,89 8,07 121,11 ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 573,14 2,67 39,98 ΝΑΟΥΣΑ ΣΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 573,14 3,55 53,31 ΚΟΖΑΝΗ ΣΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 573,14 4,44 66,63 ΒΕΡΟΙΑ ΣΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 573,14 5,33 79,95 ΒΕΡΟΙΑ ΣΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 573,14 7,11 106,61 Ε ΕΣΣΑ ΣΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 573,14 8,88 133,26 ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η δικαιούµενη αποζηµίωση ανά ηµέρα για την κάλυψη, όπως ορίζει η ΚΥΑ, των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις µετακίνηση για εκπαίδευση, στελέχους των Ε είναι: Χωρίς να δικαιούται δωρεάν στέγαση όπου θα πρέπει ο ίδιος να πληρώσει τη διαµονή του. Για άγαµο από τον βαθµό του νέα έως του Σχη από 1,93 έως 5,

6 Για έγγαµο από τον βαθµό του νέα έως του Σχη από 2,57 έως 7,11. Για έγγαµο µε τέκνα από τον βαθµό του νέα έως του Σχη από 3,21 έως 8,88. ικαιούται δωρεάν στέγαση: Για άγαµο από τον βαθµό του νέα έως του Σχη από 0,96 έως 2,67 Για έγγαµο από τον βαθµό του νέα έως του Σχη από 1,28 έως 3,55 Για έγγαµο µε τέκνα από τον βαθµό του νέα έως του Σχη από 1,60 έως 4,44 Το ΓΕΣ για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Στρατιωτικού Προσωπικού που µετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας διευκόλυνε τα στελέχη και όταν υπάρχει η δυνατότητα, η στέγαση τους γίνεται σε ξενώνες (2 και 3 άτοµα µαζί) που ανήκουν σε ΣΟΑ, Λέσχες, ΚΑΑΥ, Σχολές κλπ του Στρατού Ξηράς µε καταβολή αντιτίµου από τον κάθε µετακινούµενο. Το αντίτιµο διαµονής γενικά στους ως άνω ξενώνες καθορίζεται για κάθε διανυκτέρευση, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα διαµονής, κατ άτοµο. Ενδεικτικά για διαµονή λίγων ηµερών µέχρι ενός µήνα (εκτέλεση υπηρεσίας), το αντίτιµο που καταβάλει το µετακινούµενο στέλεχος ορίζεται σε 3,00 ηµερησίως. Είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξει η δυνατότητα για στέγαση σε ξενώνες τα στελέχη επιβαρύνονται πολύ σηµαντικά ποσά καθώς αναγκάζονται να πληρώσουν την διαµονή σε ξενοδοχείου που κυµαίνεται από 30 και άνω την ηµέρα. Η διαµονή δωρεάν στέγασης γίνεται σε ελάχιστες περιπτώσεις εκπαίδευσης. Ενδεικτικά 2 παραδείγµατα: Στέλεχος βαθµού νεας µε οικογενειακή κατάσταση άγαµου που µετακινείται για εκπαίδευση από Λάρισα σε Αθήνα Η αποζηµίωση για άγαµο βαθµού νεα, χωρίς να του παρέχεται δωρεάν στέγαση, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα είναι 1,93 την ηµέρα. Θα αναγκαστεί να πληρώσει την διαµονή σε ξενοδοχείου που κυµαίνεται από 30 και άνω την ηµέρα. Εάν του εξασφαλιστεί η στέγαση σε ξενώνες το στέλεχος θα καταβάλλει για την διαµονή 3,00 την ηµέρα. Ουσιαστικά θα πληρώνει από την τσέπη του ποσό 1,07 την ηµέρα µόνο για τη στέγαση του, για κάθε µια µέρα από τις 15 ήµερες εκπαίδευσης. Επιπλέον δε, θα πρέπει να πληρώσει το φαγητό κλπ έξοδα εσωτερικής µετακίνησης εντός της πόλης που τυχόν προκαλούνται. Στέλεχος βαθµού Συνταγµατάρχη µε οικογενειακή κατάσταση άγαµου που µετακινείται για εκπαίδευση από Βέροια σε Αθήνα -6-

7 Η αποζηµίωση για άγαµο βαθµού Συνταγµατάρχη, χωρίς να του παρέχεται δωρεάν στέγαση, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, είναι 5,33 την ηµέρα. Εάν του εξασφαλιστεί η στέγαση σε ξενώνες το στέλεχος θα καταβάλλει για την διαµονή 3,00 την ηµέρα. Ουσιαστικά θα του αποµένουν 2,33 για κάθε µια µέρα από τις 15 ήµερες εκπαίδευσης για να πληρώσει το φαγητό κλπ έξοδα εσωτερικής µετακίνησης εντός της πόλης, που τυχόν προκαλούνται. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΑΝ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ 2014 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το δικαιούµενο ποσό του εκπαιδευτικού επιδόµατος ανά βαθµό και κατηγορία εάν υπολογίζονταν µε τους βασικούς µισθούς του 2014 καθώς και σύγκριση µε το πώς υπολογίζεται. Στην τελευταία στήλη φαίνεται το επιπλέον ποσό που θα λαµβάνουν τα στελέχη ανά ηµέρα εκπαίδευσης. ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓ. ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ 1986+ΑΤΑ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ/ΗΜΕΡΑ ( ) 2014/ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ/ΗΜΕΡΑ ( ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΙΑΦΟΡΑ (1) (2) (3)=(2)-(1) ΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 0,96 2,32 +1,36 ΝΕΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 1,28 3,10 +1,82 ΝΕΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 1,60 3,67 +2,07 ΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 1,93 4,64 +2,71 ΝΕΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 2,57 6,19 +3,62 ΝΕΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 3,21 7,73 +4,52 ΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 1,40 3,34 +1,94 ΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 1,86 4,45 +2,59 ΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 2,33 5,57 +3,24 ΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 2,79 6,68 +3,89 ΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 3,72 8,90 +5,18 ΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 4,65 11,13 +6,48 ΑΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 1,61 3,70 +2,09 ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 2,15 4,94 +2,79 ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 2,69 6,17 +3,48 ΑΛΧΙΑΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 3,23 7,40 +4,17 ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 4,30 9,87 +5,57 ΑΛΧΙΑΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 5,38 12,34 +6,96 ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 1,94 4,07 +2,13 ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 2,58 5,43 +2,85 ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 3,23 6,78 +3,55 ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 3,87 8,13 +4,26 ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 5,17 10,86 +5,69 ΑΝΘΛΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 6,46 13,56 +7,10 ΛΟΧΑΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 2,12 4,32 +2,20 ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 2,83 5,75 +2,92 ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 3,54 7,20 +3,66 ΛΟΧΑΓΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 4,25 8,63 +4,38 ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 5,66 11,50 +5,84 ΛΟΧΑΓΟΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 7,08 14,39 +7,31 ΑΝΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 2,42 4,80 +2,38 ΑΝΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 3,23 6,40 +3,17 ΑΝΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 4,04 8,01 +3,97-7-

8 ΑΝΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 4,84 9,60 +4,76 ΑΝΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 6,46 12,80 +6,34 ΑΝΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 8,07 16,02 +7,95 ΣΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 2,67 5,33 +2,66 ΣΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 3,55 7,11 +3,56 ΣΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΝΑΙ 4,44 8,88 +4,44 ΣΧΗΣ ΑΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 5,33 10,66 +5,33 ΣΧΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 7,11 14,21 +7,10 ΣΧΗΣ ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΟΧΙ 8,88 17,76 +8,88 ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Με την αναπροσαρµογή των ΒΜ του 2015 λόγω απόφασης ΣτΕ θα είναι λίγο παραπάνω τα δικαιούµενα ποσά της στήλης 2 και 3. Για τους υπηρετούντες, µε οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους. του ηµοσίου και των ΝΠ που µεταβαίνουν µε εντολή της υπηρεσίας για να µετάσχουν σε συνέδρια, σεµινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.2685/1999 καταβάλλεται η δαπάνη διανυκτέρευσης και ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόµου. Η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση ανέρχεται σε 29,35 και το ποσό της ηµερήσιας δαπάνης διανυκτέρευσης ανέρχεται έως 35,22. Σε µία ηµέρα µπορεί να καταβληθεί αποζηµίωση έως 64,57. Νοµολογία για το Εκπαιδευτικό Επίδοµα: Άρθρο 13 του Αναγκαστικού Νόµου 1502/1950, Αναγκαστικός Νόµος 150/1967, Νοµοθετικό ιάταγµα 376/1969, Νόµος 1505/1984, Νόµος 1643/1986, ΚΥΑ Υπ αριθµ /1255/0022 (ΦΕΚ 528 ΤΕΥΧΟΣ Β ), Νόµος 2448/1996,Νόµος 4093/2012. Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας Ηλίας Νατσιούλας ηµήτριος Κούτσικος -8-

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Σχολικό έτος 2013-2014. Έκδοση 1.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Σχολικό έτος 2013-2014. Έκδοση 1.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σχολικό έτος 2013-2014 Έκδοση 1.5 Σημαντικές μεταβολές της παρούσας έκδοσης σε σχέση με την προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα