Η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη για την συντήρηση κατοικίας του άρθρ. 16 του ν. 2238/1994 και η κοινοτική ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη για την συντήρηση κατοικίας του άρθρ. 16 του ν. 2238/1994 και η κοινοτική ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου"

Transcript

1 1 ηµήτρη Γιαλούρη Η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη για την συντήρηση κατοικίας του άρθρ. 16 του ν. 2238/1994 και η κοινοτική ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου υχηγόρου, LL.M., ιδάκτορος Φορολογικού ικαίου Παν/µίου Χαϊδελβέργης Αλεξάνδρας-Ελένης Μιχαλοϖούλου ικηγόρου, ΜΑ, LL.M. (Cambridge) Α. Εισαγωγή Η εσωτερική φορολογική έννοµη τάξη ϖροβλέϖει µία σειρά αϖό µαχητά τεκµήρια δαϖανών διαβίωσης (άρθρ. 16 του ν. 2238/1994) ή τεκµήρια αϖόκτησης ϖεριουσιακών στοιχείων (άρθρ. 17 του ν. 2238/1994). Ειδικότερα, το άρθρ εδ. α) και β) του ν. 2238/1994, (το εδ. α ' τροϖοϖουήθηκε, ως ακολούθως, µε το άρθρ του ν. 3986/ 2011), ορίζει ότι «...1. Για τον ϖροσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη συνολική ετήσια δαϖάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των ϖροσώϖων ϖου συνουχούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υϖόψη τα ακόλουθα: α) Η ετήσια αντυχειµενική δαϖάνη, µε βάση τα τε-τραγωνυχά µέτρα της ιδιοκατουχούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν ϖαραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) ϖρώτα τετραγωνυχά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα εϖόµενα αϖό ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνυχά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα ϖέντε (65) ευρώ το τετραγωνυχά µέτρο, για τα εϖόµενα αϖό εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνυκά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνυκά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα ϖλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνυχά µέτρο. Για τον υϖολογισµό της ετήσιας αντικειµενυχής δαϖάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ϖοσό τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνυχό µέτρο. Τα ϖαραϖάνω ϖοσά ϖροσαυξάνονται, ϖροκειµένου για κατοικίες ϖου βρίσκονται σε ϖεριοχές µε τιµή ζώνης σύµφωνα µε τον αντυχειµε-νυχό ϖροσδιορισµό των ακινήτων, αϖό ευρώ έως ευρώ το τετραγωνυχό µέτρο, κατά ϖοσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για ϖεριοχές µε τιµή ζώνης αϖό ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ϖοσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα ϖαραϖάνω ϖοσά ϖροσαυξάνονται, ϖροκειµένου για µονοκατοικίες κατά ϖοσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). β) Η ετήσια αντυχειµενυχή δαϖάνη, ϖου εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιας ή ϖερισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντυχειµενυχής δαϖάνης, όϖως αυτή ορίζεται στην ϖερίϖτωση α'...». Εϖίσης το άρθρ του ν. 2238/1994 ϖροβλέϖει ότι «... Ο ϖροϊστάµενος της δηµόσιας ουχο-νοµυχής υϖηρεσίας κατά τον ϖροσδιορισµό της διαφοράς της ϖροηγούµενης ϖαραγράφου υϖοχρεούται να λάβει υϖόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ϖοσά, τα οϖοία αϖοδεικνύονται αϖό νόµιµα ϖαραστατικά στοιχεία και µε τα οϖοία καλύϖτεται ή ϖεριορίζεται η διαφορά ϖου ϖροκύϖτει... δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος, ϖου δεν εκχωρείται υϖοχρεωτικά στην Τράϖεζα της Ελλάδος εφόσον δικαιολογείται η αϖόκτηση του στην αλλοδαϖή...». Βάσει των όσων ϖροεκτέθησαν αντικείµενο της ϖαρούσας µελέτης αϖοτελούν τα ερωτήµατα: α) αν η διάταξη του άρθρ. 16 1, σε συνδυασµό µε το άρθρ. 19 του ν. 2238/1994 συνιστά ϖεριορισµό της κατοχυρωµένης αϖό τη Συνθήκη για την Ευρωϖαϊκή Ένωση (όϖως τροϖοϖουήθηκε µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας) ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου στην ϖερίϖτωση ϖου κάτοικος Κράτους Μέλους της Ευρωϖαϊκής Ένωσης, ο οϖοίος αϖοκτά τα εισοδήµατα του στην Ε.Ε., αϖοφασίσει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, υϖοχρεούµενος αϖό την ηµεδαϖή φορολογική τάξη να διατηρεί ισόϖοσο µε το τεκµαρτό εισόδηµα των ϖαραϖάνω διατάξεων συνάλλαγµα σε ηµεδαϖό χρηµατοϖιστωτικό ίδρυµα και β) εφόσον υφίσταται ϖεριορισµός της ελευθερίας αυτής, κατά ϖόσον αυτός είναι εϖιτρεϖτός, ή µη, βάσει του κοινοτικού δικαίου. Για το σκοϖό αυτό είναι κρίσιµο να ερευνηθεί ϖρωτίστως η έννοια και η έκταση της ελευθερίας της κυκλοφορίας κεφαλαίου, σύµφωνα µε τη Συνθήκη ϖερί ιδρύσεως της Ευρωϖαϊκής Κοινότητας, όϖως αυτή, εν συνεχεία, τροϖοϖοιήθηκε µε τις Συνθήκες για την Ευρωϖαϊκή Ένωση και τη Λειτουργία της Ευρωϖαϊκής Ένωσης («οι Συνθήκες»). Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων συνιστά µια αϖό τις θεµελιώδεις ελευθερίες νια την ϖραγµάτωση του βασικού σκοϖού της Κοινότητας,

2 2 δηλ. την εγκαθίδρυση µιας εσωτερικής αγοράς 1. Πρώτη αναφορά στις εν λόγω ελευθερίες γίνεται στο άρθρ της ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ ΣυνθΕΚ) 2, σύµφωνα µε το οϖοίο «... η εσωτερική αγορά ϖεριλαµβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οϖοίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη µετακίνηση των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων, των υϖηρεσιών και των κεφαλαίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών...». Η εξασφάλιση της ελεύθερης µετακίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της εν λόγω αγοράς ϖροϋϖοθέτει την άρση κάθε είδους σχετικών διακρίσεων ή /και ϖεριορισµών, ϖεριλαµβανοµένων και αυτών ϖου ϖαρεµϖοδίζουν ή διαστρεβλώνουν την ελεύθερη αϖόφαση τοϖοθέτησης κεφαλαίων στο εσωτερικό άλλων Κρατών Μελών της Ένωσης 3. Υϖ' αυτή την έννοια, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου (άρθρ. 63 ΣΛΕΕ, ϖρώην άρθρ. 56 Συνθ ΕΚ), ως θεµελιώδης ελευθερία, αϖοτελεί µια µορφή ϖραγµάτωσης της γενικής αϖαγόρευσης των διακρίσεων του άρθρ. 18 της ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ. 12 ΣυνθΕΚ), το οϖοίο ορίζει ότι «... εντός του ϖεδίου εφαρµογής των Συνθηκών και µε την εϖιφύλαξη των ειδικών διατάξεων τους, αϖαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας...», ενώ ϖαράλληλα εϖεκτείνει τη συγκεκριµένη γενική αϖαγόρευση σε κάθε είδους ϖεριορισµό στην κυκλοφορία κεφαλαίου 4. Σύµφωνα και µε τη νοµολογία του ΕΕ, αυτό σηµαίνει ότι αϖαγορεύονται εϖίσης και ϖεριορισµοί ϖου δεν εισάγουν διακρίσεις, εφόσον αυτοί δεν δικαιολογούνται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δεν είναι σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας 5. Εν τούτοις, το ϖεριεχόµενο των ανωτέρω αϖαγορεύσεων δεν είναι αϖόλυτο. Οι διατάξεις της ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Συνθήκης ϖερί ιδρύσεως της Ευρωϖαϊκής Κοινότητας αναφορικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρα 67-73, οι οϖοίες µεταγενέστερα καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν αϖό τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και τα άρθρα ΣυνθΕΚ, όϖως αναριθµήθηκαν σε άρθρ µετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας) διατυϖώθηκαν εξ' αρχής µε όρους ελαστικότερους αυτών ϖου χρησι- µοϖοιήθηκαν για την κατοχύρωση των λοιϖών θεµελιωδών ελευθεριών, ήτοι της κυκλοφορίας των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων και των υϖηρεσιών 6 και η εξέλιξη της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου στην Κοινότητα, ϖαρά την σηµασία της, ϖαρέµεινε, αναφορικά µε το βαθµό αϖελευθέρωσης της, για δεκαετίες ϖίσω αϖό τις υϖόλοιϖες ελευθερίες. Η Γερµανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία ήταν τα ϖρώτα Κράτη Μέλη ϖου εισήγαγαν ένα σχετικά αϖελευθερωµένο καθεστώς στην κυκλοφορία κεφαλαίου και ϖληρωµών, ενώ άλλα Κράτη Μέλη και κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία κατήργησαν διατάξεις ϖου ϖεριόριζαν την ελεύθερη µετακίνηση συναλλάγµατος 7. Β. Περιεχόµενο της έννοιας της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου Ο όρος «κυκλοφορία κεφαλαίου» δεν ϖροσδιορίζεται στο άρθρ. 63 ΣΛΕΕ, το οϖοίο αναφέρει µόνο ότι αϖαγορεύονται όλοι οι ϖεριορισµοί αυτής τόσο µεταξύ των Κρατών Μελών, όσο και µεταξύ Κρατών Μελών και τρίτων κρατών. Το ϖεριεχόµενο της συγκεκριµένης έννοιας έχει αναλυθεί αϖό τη θεωρία και τη νοµολογία και εκτίθεται κατωτέρω. Προτού ωστόσο ϖροχωρήσουµε στην ανάλυση της έννοιας της «κυκλοφορίας κεφαλαίου», θα ϖρέϖει να 1S c h o n, Europaische Kapitalverkehrsfreiheit una nationales Steuerrecht, σε τιµ. τόµο στη µνήµη της Knobbe-Keuk, 1997, σ. 743 (745); κατ' άλλους, συνιστούν «ισχυρούς καταλύτες» για την ϖραγµάτωση της εσωτερικής αγοράς. Βλ. E m m e r i c h - F r i t s c h e, Das Privatheitsprinzip des Binnenmarktes-Rechtfertigung fur Grundfreiheiten einschrankende staatliche Regulie-rungen, EWS 2001, σ Όλα τα άρθρα της ΣυνθΕΚ αναφέρονται µε την νέα αρίθµηση, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 3S c h o n, Europaische Kapitalverkehrsfreiheit und nationales Steuerrecht, σε τιµ. τόµο στη µνήµη της Knobbe-Keuk, 1997, σ. 743 (746). 4B e h r e n s, Die Konvergenz der wirtschaftlichen Freiheiten im europaischen Gemeinschaftsrecht, EuR 1992, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Gebhard (C-55/94), Συλ Βλ. σχετικά την αϖό αϖόφαση του ΕΕ στην υϖόθεση Criminal Proceedings against Casati (203/80), Συλ , όϖου στην 19 το ικαστήριο αναφέρει «το κείµενο της διατάξεως (του τότε άρθρ. 71 1) διακρίνεται σαφώς αϖό τους ϖερισσότερο αϖόλυτους όρους µε τους οϖοίους έχουν διατυϖωθεί άλλες ϖαρόµοιες διατάξεις σχετικές µε τους ϖεριορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων και των υϖηρεσιών». Εϖίσης, σύµφωνα µε τον F l y n n [L., "Coming of Age: the free movement of capital case law " (2002) 39 CMLR 773] «η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων ήταν µια ανωµαλία µεταξύ των θεµελιωδών ελευθεριών ϖου αϖοτελούν τη βάση της εσωτερικής αγοράς». Βλ. εϖίσης O l i v e r P. & R o t h W.H. "The Internal Market and the Four Freedoms", (2004) 41 CMLR 407, σ R e s s / U k r o w, KapitalverkehrsfreiheitundSteuer-gerechtigkeit, 1997, σ. 21; F r o l i c h, Freier Kapitalver-kehr in Europa, 1990, α 29.

3 3 αναλυθεί το ϖεδίο εφαρµογής του άρθρου. I. Πεδίο εφαρµογής τον άρθρ. 63 της ΣΛΕΕ ϖαραϖάνω Αϖό την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και ϖληρωµών (άρθρ της ΣΛΕΕ), ωφελούνται όχι µόνο οι κάτοικοι των Κρατών Μελών και οι ε- γκατεστηµένες σε αυτά εταιρίες, αλλά κάθε φυσικό και νοµυχό ϖρόσωϖο, το οϖοίο συµµετέχει στην κυκλοφορία κεφαλαίου ανεξάρτητα αϖό την εθνικότητα του 8. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διάταξη (ϖρώην άρθρ. 56 ΣυνθΕΚ), οι ϖεριορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου µεταξύ των Κρατών Μελών αϖαγορεύονται, χωρίς ωστόσο να κατονοµάζεται ευθέως ο αϖοδέκτης αυτής της αϖαγόρευσης. Πρωταρχικοί αϖοδέκτες είναι τα Κράτη Μέλη. Σε αυτά αϖαγορεύεται κάθε ϖεριορισµός της κυκλοφορίας κεφαλαίου και αυτά οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Συνθήκης. Εϖιϖροσθέτως, αϖοδέκτες αυτής της αϖαγόρευσης είναι όλοι οι οργανισµοί του δηµοσίου δικαίου και οι κρατικές εϖιχειρήσεις. Αυτό ισχύει εϖίσης και για την κραττκή δράση ϖου εκδηλώνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού δτκαίου 9, αφού το κράτος, ως αϖοδέκτης της θεµελιώδους ελευθερίας, δεν δύναται να υϖεκφύγει της αϖαγόρευσης των ϖεριορισµών της κυκλοφορίας κεφαλαίου µέσω εκχώρησης της δράσης του. Εϖίσης, αϖοδέκτες της αϖαγόρευσης των ϖεριορισµών είναι και τα κοινοτικά όργανα 10. Εϖιϖλέον αϖοδέκτες της 8M i i l i e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Euro-paischen Union, 2000, σ Συνεϖώς η Συνθήκη υιοθετεί την αρχή «erga omnes» ϖου υϖάρχει στο άρθρ. 7 της Οδηγίας 88/361 και η οϖοία ϖροβλέϖει ότι «... Τα κράτη µέλη καταβάλλ ου ν ϖροσϖάθειες για να εϖιτύχουν, στο καθεστώς ϖου εφαρµόζουν στις µεταφορές ϖου έχουν σχέση µε τις κι νήσεις κεφαλαίων µε τις τρίτες χώρες τον ίδιο βαθµό ελευθέρωσης µε το βαθµό ϖου ισχύει για τις συναλλαγές µε τους κατοίκους των λοιϖών κρατών µελών, µε την εϖιφύλαξη των άλλων διατάξεων της ϖαρούσας οδηγίας...». Βλ. σχετ. W e b e r, Kapi-talverkehr und Kapitalmarkte im Vertrag iiber die Eu-ropaische Union, EuZW 1992, o Για την ϖροβληµατική της κρατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου βλ. Η.Η.ν. A r m i n, Rechtsfragen der Privatisierung, 1995, Burmeister, Der Begriff des «Fiskus» in der heu-tigen Verwaltungsrechtsdogmatik, DOV 28 (1975), S R e s s / U k r o w σε: E.Grabitz/M.Hilf (Hrsg.), Kommentar zur Europaischen Union, 1996, άρθρ. 73b, εδ. 14. ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου είναι έµµεσα και φορείς ιδιωτικού δυχαίου. Αντίθετα οι ϖολίτες δεν είναι αϖοδέκτες της ανωτέρω αϖαγόρευσης γιατί αυτό θα έρχονταν σε αντίθεση µε την ελευθερία των συµβάσεων. Παρόλα αυτά η αϖαγόρευση των ϖεριορισµών τους δεσµεύει έµµεσα µέσω της ισχύουσας νοµοθεσίας και συνεϖώς αναϖτύσσει εµµέσως τρι-τενέργεια Το καθ' ύλην ϖεδίο εφαρµογής του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖεριλαµβάνει τη διασυνοριακή µεταφορά κεφαλαίου, όχι τις κινήσεις στο εσωτερικό ενός Κράτους Μέλους. Στο ϖεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης ελευθερίας εντάσσεται και η διάθεση δικαιωµάτων ϖου έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου σε είδος, εφόσον και ϖάλι ϖληρούν την αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη βιβλιογραφία το ϖαράδειγµα της κληρονοµιάς και κατ' εϖέκταση, της µεταβίβασης του δυχαιώµατος της κυριότηταςκαι συνεϖώς του δικαιώµατος διάθεσης ενός ακινήτου, το οϖοίο για ϖαράδειγµα κείται στην Αυστρία, αϖό διαθέτη ο οϖοίος κατοικεί στην Γερµανία, στους κληρονόµους του οι οϖοίοι είναι εϖίσης κάτοικοι Αυστρίας 13. Σηµειωτέον εδώ ότι, όϖως γίνεται δεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία, «διασυνοριακή» κίνηση κεφαλαίου συντρέχει και στο ϖλαίσιο διακίνησης κεφαλαίου στο εσωτερτκό ενός Κράτους Μέλους, εφόσον το ϖραγµατνκό ϖεριστατικό έχει διασυνοριακή φύση. Αυτό θα µϖορούσε να συµβεί, όταν ϖ.χ. ένας κάτοτκος Ιταλίας αϖοφασίζει να ϖουλήσει σε έναν εϖίσης κάτοικο Ιταλίας ένα ακίνητο το οϖοίο ανήκει στην ϖεριουσία του και βρίσκεται στην Αυστρία. Αν και η µεταφορά του κεφαλαίου σε αυτή την ϖερίϖτωση θα συµβεί στο εσωτερικό ενός κράτους (Ιταλία), εντούτοις αυτό δεν αϖοκλείει την εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης για ϖροστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου αν, νια ϖαράδειγµα, το αυστριακό δίκαιο ϖεριλαµβάνει έναν κανόνα δικαίου ο οϖοίος εξαρτά την ϖώληση/µεταβίβαση του ακινήτου, ϖου ανήκει στην ϖεριουσία κατοίκου εγκατεστηµένου σε άλλο Κράτος Μέλος, αϖό ϖροηγούµενη άδεια των αρχών ή ακόµη και την αϖαγορεύει εντελώς. Αυτή είναι η 11H.P. I p s e n, Europaisches Gemeinschaftsrecht, 1972, 30, εδ. 10,11. 12M i i H e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ. 150, R u p p e, Die Bedeutung der Kapitalverkehrs-freiheit fur das Steuerrecht, σε: Lechner Eduard, Sta-ringer Claus, Tumpel Michael (Hrsg.), Kapitalver-kehrsfreiheit und Steuerrecht, 2000, σ. 9 (17).

4 4 ϖερίϖτωση όϖου µία εσωτερνκή διαδικασία υφίσταται ή εξαρτάται αϖό µία διάταξη του ηµεδαϖού δικαίου άλλου Κράτους Μέλους 14. II. Έννοια της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου Προκειµένου να ϖροσδιοριστεί εϖαρκώς το ϖεριεχόµενο της, θα ϖρέϖει ϖρώτα να αϖαντηθεί το ερώτηµα ϖοιες συναλλαγές ϖεριλαµβάνονται στην κυκλοφορία κεφαλαίου. Παρόλο ϖου µε την Οδηγία 88/361, η οϖοία χαρακτηρίστηκε και ως «Charta της ελεύθερης µετακίνησης κεφαλαίου µεταξύ των εγκατεστηµένων στα Κράτη Μέλη» 15, δεν δόθηκε ένας ορισµός της κυκλοφορίας κεφαλαίου, εντούτοις στο Παράρτηµα I της Οδηγίας αϖαριθµήθηκαν ορισµένες συναλλαγές ϖου ανάγονται σε διακίνηση κεφαλαίων. Ειδικότερα, ως κινήσεις κεφαλαίου αναφέρονται εκεί οι: - Άµεσες εϖενδύσεις - Εϖενδύσεις σε ακίνητα - Πράξεις εϖί τίτλων ϖου διαϖραγµατεύονται στην κεφαλαιαγορά - Πράξεις εϖί µεριδίων οργανισµών συλλογικών εϖενδύσεων - Πράξεις εϖί τίτλων και άλλων µέσων οι οϖοίοι συνήθως διαϖραγµατεύονται στην χρηµαταγορά - Πράξεις, σε τρεχούµενους λογαριασµούς και καταθέσεις σε χρηµατοϖιστωττκά ιδρύµατα Πιστώσεις ϖου συνδέονται µε εµϖορικές συναλλαγές ή υϖηρεσίες, στις οϖοίες συµµετέχει ένας κάτοικος Κράτους Μέλους - Χρηµατοδσϖκά δάνεια και ϖιστώσεις - Ασφάλειες, λοιϖές εγγυήσεις και δικαιώµατα ενεχύρου - Μεταφορές σε εκτέλεση ασφαλιστηρίων συµβολαίων - Μεταφορά κεφαλαίου ϖροσωϖικού χαρακτήρα - Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων ϖου ενσω- µατώνουν τις αξίες - Λοιϖές κινήσεις κεφαλαίων Στο Παράρτηµα της Οδηγίας µε τις εϖεξηγη- µατικές σηµειώσεις αναφέρεται ότι ως εϖενδύσεις σε ακίνητα νοούνται οι αγορές γηϖέδων µε οικοδοµές ή άνευ οικοδοµών, καθώς και η κατασκευή κτιρίων αϖό ιδιώτες για κερδοσκοϖικούς ή ϖροσωϖικούς λόγους. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Το ΕΕ µε νοµολογία του ανακήρυξε την Οδηγία 88/361 ως αµέσως εφαρµοστέα 16. Η εν λόγω Οδηγία αντικαταστάθηκε αργότερα αϖό την διάταξη του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ, ωστόσο εξακολουθεί να αϖοτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για την ερµηνεία του όρου «κυκλοφορία κεφαλαίου» 17. Εξάλλου, το ΕΕ αν και µε µία σειρά αϖό αϖοφάσεις του ϖροχώρησε στον ϖροσδιορισµό της ε- λεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, εν τούτοις τοέϖραξε κατά ϖερίϖτωση και χωρίς να ϖροβεί σε µία ενιαία ορολογική οριοθέτηση αυτής της ελευθερίας. Αρχικά στην αϖόφαση Thompson 18 το ΕΕ α- σχολήθηκε µε την διάκριση ανάµεσα στην κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίου. Αντικείµενο αυτής της υϖόθεσης ήταν η, αντίθετη σε εθντκή αϖαγορευτική διάταξη, εξαγωγή χρυσών και ασηµένιων νοµισµάτων. Το ικαστήριο έκρινε ότι η εξαγωγή νοµισµάτων, τα οϖοία ϖλέον δεν αϖοτελούν µέσο ϖληρωµής του κράτους αϖ' το οϖοίο εξάγονται, ε- ϖιφέρει την εφαρµογή των διατάξεων για την ϖροστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και όχι των αντίστοιχων για την ελεύθερη κίνηση ϖληρωµών 19. Αντίθετα στην αϖόφαση Casati 20, η οϖοία αφορούσε στην εξαγωγή µέσων ϖληρωµής ως αντιϖαροχή για µια εµϖορική αγοραϖωλησία, ϖου τελικά µαταιώθηκε και ο εναγόµενος υϖοχρεώθηκε να ε- ϖανεισάγει τα µέσα ϖληρωµής στην χώρα του, το ΕΕ αϖοφάνθηκε ότι στα ϖλαίσια των εµϖορικών συναλλαγών δεν αϖαιτείται άδεια των αρχών των Κρατών Μελών για την εισαγωγή και εξαγωγή χαρτονοµισµάτων, εφόσον αυτό δεν είναι αϖαραίτητο για την ϖραγµατοϖοίηση της κίνησης α- γαθών. Συνεϖώς, στην ϖερίϖτωση αυτή, εφαρµοστέες ήταν οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου 21. Το ίδιο εϖανέλαβε το ΕΕ και στην υϖόθεση Lambert H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ. 50 εϖ. 15J u i l l a r d, La libre circulation des capiteaux, DPCI ΕΕ αϖό , Συνδεόµενες υϖοθέσεις Bor-dessa (C-358/93) και Conception Barbero Maestre (C-416/93), Συλ Ress, Anmerkung, JZ (1010). 17H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, o. 30 εϖ.

5 5 Στην αϖόφαση Luisi και Carbone 23 το ΕΕ έϖρεϖε να αϖοφανθεί για διατάξεις του ιταλικού δικαίου, οι οϖοίες εϖέτρεϖαν την εξαγωγή αλλοδαϖού συναλλάγµατος, καθώς και την χρησιµοϖοίηση µέσων ϖληρωµής µέχρι ενός ανώτατου ορίου, υϖολογισµένου εφάϖαξ. Στην συγκεκριµένη ϖερίϖτωση το ΕΕ έκρινε ότι µεταφορά κεφαλαίου δεν υϖάρχει αϖλώς και µόνο στα ϖλαίσια µίας 18. ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Thompson (C-7/78), Συλ K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit una Dritt-staaten, 2009, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Casati (C-203/80), Συλ K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Dritt-staaten, 2009, σ. 118, ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Casati (C-203/80), Συλ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Luisi και Carbo-ne/Ministero del Tesoro (C-286/82 και C-26/83), Συλ διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίου, αλλά ότι αυτό θα ϖρέϖει να συναρτηθεί και µε τον σκοϖό της κίνησης του κεφαλαίου. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου ϖεριλαµβάνει συναλλαγές στις οϖοίες κυρίαρχο ρόλο ϖαίζει η τοϖοθέτηση και η εϖένδυση του κεφαλαίου και όχι η ϖληρωµή ως αντάλλαγµα για την ϖαροχή µίας υϖηρεσίας. Με αυτή την κρίση του το ΕΕ έθεσε ένα κριτήριο για τον καθορισµό της έννοιας της κίνησης κεφαλαίου 24. Αντικείµενο της υϖόθεσης Bordessa 25 ήταν εκ νέου η εξαγωγή χρηµάτων εν αντιθέσει ϖρος τα ϖροβλεϖόµενα αϖό διατάξεις του ηµεδαϖού δικαίου για το συνάλλαγµα. Το ΕΕ κλήθηκε να αϖαντήσει στο ερώτηµα αν η εξαγωγή συναλλάγµατος θα ϖρέϖει να εϖιβαρυνθεί µε µία διαδικασία δήλωσης της ενέργειας αυτής και σχετικής έγκρισης εκ µέρους των αρµόδιων αρχών. Και στην ϖερίϖτωση αυτή το ικαστήριο αϖοφάσισε ότι η υλική µεταφορά ϖεριουσιακών στοιχείων δεν κατατάσσεται στην ελευθερία κίνησης αγαθών και υϖηρεσιών αλλά στην ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και ϖληρωµών, εφόσον η µεταφορά αυτή δεν συνδέεται µε ϖληρωµή για την κίνηση αγαθού ή υϖηρεσίας. Καθόσον, λοιϖόν, στην συγκεκριµένη υϖόθεση η µεταφορά κεφαλαίου δε συνδέετο µε µία διαδυχασία κίνησης αγαθού ή υϖηρεσίας, το ΕΕ αϖοφάνθηκε ότι θα έϖρεϖε να εφαρµοστούν οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου 26. Στην υϖόθεση Trtimmer και Mayer 27 το ΕΕ α- σχολήθηκε µε το ερώτηµα αν η εγγραφή υϖοθήκης για την εξασφάλιση µίας οφειλής ϖληρωτέας σε άλλο Κράτος Μέλος, θα ϖρέϖει να αξιολογηθεί στα ϖλαίσια του άρθρ ΣΛΕΕ. Σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα I της Οδηγίας 88/361, το οϖοίο εκτός αϖό ασφάλειες και δικαιώµατα ενεχύρου ϖροβλέϖει και «λοιϖές εγγυήσεις» ως ανήκουσες στην έννοια της κίνησης κεφαλαίου, το ΕΕ έκρινε ως εφαρµοστέες τις σχετικές διατάξεις της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, µιας και οι υ- 24. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ ΕΕ αϖό , Συνδεόµενες υϖοθέσεις Bordessa (C-358/93) και Conception Barbero Maestre (C-416/93), Συλ H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Trummer και NoB ϖοθήκες αϖοτελούν κλασικό εργαλείο της ασφάλειας θεωρία, το µεγαλύτερο µέρος της οϖοίας αντιλαµβάνεται την κυκλοφορία κεφαλαίου στα ϖλαίσια του δανείου στα ϖλαίσια της µεταβίβασης ενός ακινήτου. Αϖό την ως άνω εκτεθείσα νοµολογία ϖροκύϖτει άρθρ ΣΛΕΕ ως «... µία µονοµερή ότι το ΕΕ δεν ϖροέβη στη διατύϖωση ενός ενιαίου µεταβίβαση αξιών είτε ως κεφάλαιο σε είδος ορισµού της έννοιας «κυκλοφορία κεφαλαίου», αλλά είτε ως χρηµατικό κεφάλαιο αϖό ένα Κράτος εφάρµοσε τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Μέλος σε ένα άλλο, η οϖοία κατά κανόνα κατόϖιν αξιολόγησης των εκάστοτε ϖραγµατικών αϖοτελεί µία ϖεριουσιακή εϖένδυση...» 29. Τα ϖεριστατυχών. Αυτές οι ad hoc αξιολογήσεις του ΕΕ συνθετικά µέρη αυτού του ορισµού αναλύονται αϖοτελούν ένα ακόµα ερµηνευτικό εργαλείο της κατωτέρω. ελευθερίας κεφαλαίου 28. Ελλείψει ϖαροχής ενός ενιαίου ορισµού αϖό τη 1. Μ ε τ α β ί β α σ η α ξ ι ώ ν µ ε τ η µ ο ρ φ ή κ ε - νοµολογία έγινε µία ανάλογη ϖροσϖάθεια στην φ α λ α ί ο υ σ ε ε ί δ ο ς ή σ ε χ ρ ή µ α τ α

6 6 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Κατ' αρχάς φαίνεται αρκετά σαφές ότι η κυκλοφορία κεφαλαίου του άρθρ ΣΛΕΕ ϖερικλείει ένα νοµισµατικό µέγεθος, άρα στο ϖεδίο ε- φαρµογής του εµϖίϖτει η µεταφορά κεφαλαίου µε τη µορφή χρήµατος 30. Εϖιϖλέον όµως ϖεριλαµβάνει και τη µεταβίβαση δικαιωµάτων αξίας εϖί του κεφαλαίου. Έτσι, στο ϖεδίο της κυκλοφορίας κεφαλαίου εµϖίϖτουν κατά κανόνα οι αϖευθείας εϖενδύσεις, οι τοϖοθετήσεις/εϖενδύσεις κεφαλαίου σε ακίνητα, η ίδρυση εγκαταστάσεων, η ϖαροχή οικονοµικών υϖηρεσιών ή η εισαγωγή αξιόγραφων στις χρηµαταγορές, ενώ ως κυκλοφορία κεφαλαίου θα ϖρέϖει να θεωρείται τόσο η δηµιουργία, όσο και η εξόφληση ακόµη και δυνητικών ενοχικών ή συµµετοχικών δυχαιωµάτων, όϖως αυτά ϖου δηµιουργούνται µέσω ενός συµβολαίου ασφάλειας ζωής ή της εξαγοράς µίας εγγύησης 18. Συνεϖώς στην έννοια της κίνησης κεφαλαίου κατ' άρθρ της ΣΛΕΕ συγκαταλέγονται, αϖό τη µία η µεταφορά χρηµατικού κεφαλαίου και αϖό την άλλη η µεταβίβαση δικαιωµάτων χρηµατικής αξίας 19 στο κεφάλαιο σε είδος 20. χρηµατικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου σε είδος ή της αξίας έχει δευτερεύουσα σηµασία. Πολλές φορές, συναλλαγές οι οϖοίες εµϖίϖτουν 2. Μ ο ν ο µ ε ρ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά Το κριτήριο αυτό έχει γίνει συχνά αντικείµενο κριτικής 21. Κατά την άϖοψη της θεωρίας η έννοια «µονοµερής» σηµαίνει ότι δεν υφίσταται, όϖως στην ϖερίϖτωση της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υϖηρεσιών και ϖροσώϖων, µία ισάξια αντιϖαροχή σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Στο ϖλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου ως αντιϖαροχή νοείται µία εϖανεισροή, αρχικά µε τη µορφή των καρϖών κατά την έννοια του αστικού δικαίου, ήτοι τόκοι, µερίσµατα, κέρδη κ.λϖ. 22, ενώ η εϖιστροφή του 18M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ. 156 εϖ. 19F i k e n t s c h e r, Wirtschaftsrecht, τόµ. I, 1983 σ. 563, όϖου στα ϖλαίσια του άρθρ ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ ΣυνθΕΚ) το κεφάλαιο ϖεριγράφεται ως οµάδα αγαθών χρηµατικής αξίας. 20M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ R u p p e, Die Bedeutung der Kapitalverkehrsfreiheit fur das Steuerrecht, σε: Lechner Eduard/ Staringer Claus/Tumpel Michael (Hrsg.), Kapitalverkehrsfreiheit und Steuerrecht, 2000, σ. 9 (15); Hoffmann, Banken- und Borsenrecht in der EWG, 1990, σ B o r n e r, Die fiinfte Freiheit des Gemeinsamen Marktes: der freie Zahlungsverkehr, σε: Hallstein Walter/Schlochauer Hans-Jurgen (Hrsg.), Zur Integration Europas, σε τιµ. τοµ. για Ophiils, 1965, σ. 19 (22).

7 7 28. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ I ρ s e n, Europaisches Gemeinschaftsrecht, 1972, σ. 649; W e b e r σε: Lenz, EG-Vertrag, Kommentar zu dem Vertrag zur Grundung der Europaischen Ge-meinschaften, in der durch den Amsterdamer Vertrag geanderte Fassung, 2η έκδ. 1999, Art h, εδ. 4; S c h w e i t z e r / H u m m e r, Europarecht, εδ. 1213; S t a - r i n g e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Steuerrecht - Ve-ranstaltungsbericht, OstZ 1999, a. 229 (299); F r e i t a g, Mitgliedstaatliche Beschrankung des Kapitalverkehrs und Europaisches Gemeinschaftsrecht, EWS 1997, σ. 186 (187); H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ. 34 εϖ. 30. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, α 35. στο ϖεδίο εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, δεν εξαντλούνται µονοµιάς σε µία α- νταλλαγή ϖαροχών, αλλά οδηγούν σε µακροϖρόθεσµες χρηµατικές αξιώσεις ή υϖοχρεώσεις 23. Άλλοτε ϖάλι αυτό δεν συµβαίνει. Για ϖαράδειγµα, στην έννοια της «κυκλοφορίας κεφαλαίου» ανήκει και η αϖόκτηση ακινήτου όϖου λαµβάνει χώρα µία εφάϖαξ ανταλλαγή ϖαροχών, ήτοι µία εϖένδυση στο ακίνητο µε αντάλλαγµα τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων διάθεσης σε αυτό. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου ϖροστατεύει µια τέτοια εϖένδυση και αϖό ενδεχόµενους ϖεριορισµούς των κρατών µελών ϖου εµϖοδίζουν την µεταγενέστερη εξουσίαση του δικαιώµατος διάθεσης. Εκ των ϖρορρηθέντων ϖροκύϖτει ότι αφενός το κριτήριο της µονοµερούς µεταβίβασης θα µϖορούσε να χαρακτηριστεί και ως ατυχές, αφετέρου ότι η αµοιβαιότητα των ϖαροχών δεν αϖοτελεί α- ϖαραίτητο όρο για την εφαρµογή του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ Τ ο κ ρ ι τ ή ρ ι ο τ η ς ϖ ε ρ ι ο υ σ ι α κ ή ς ε ϖ έ ν - δ υ σ η ς ϖεριουσίας αϖοτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο ϖροκειµένου να κριθεί αν εφαρµόζεται το άρθρ της ΣΛΕΕ 25. Ως τέτοιο, χρησιµοϖοιήθηκε για ϖρώτη φορά αϖό το ΕΕ στην υϖόθεση Luisi/Carbone 26, στην οϖοία το ικαστήριο, ϖροκειµένου να οριοθετήσει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου έναντι της κίνησης ϖληρωµών, ϖροσέφυγε στην εξέταση του σκοϖού της εϖένδυσης του κεφαλαίου (ή, «εϖενδυτικό σκοϖό»). Ωστόσο, η χρήση του εν λόγω κριτηρίου έχει γίνει και αυτή αντικείµενο κριτικής, καθώς στο ϖεδίο εφαρµογής της κίνησης κεφαλαίου εντάσσονται και δωρεές και κληρονοµιές διασυνοριακής φύσης 27. Για την ϖλειοψηφία των συναλλαγών, οι οϖοίες αϖολαµβάνουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, το χαρακτηριστικό της ϖεριουσιακής εϖένδυσης είναι ένα βοηθητικό κριτήριο, χωρίς ωστόσο να αϖοτελεί αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση για τον χαρακτηρισµό µίας κίνησης ως µεταφορά κεφαλαίου, κατά την έννοια του άρθρ της ΣΛΕΕ Σ υ µ ϖ έ ρ α σ µ α Για την ϖλειοψηφία των συναλλαγών, οι οϖοίες αϖολαµβάνουν την ϖροστασία των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, η εϖένδυση της 23S e n o n σε τιµ. τόµο στη µνήµη της Brigitte Knobbe-Keuk, Europaische Kapitalverkehrsfreiheit und nationales Steuerecht, 1997, 743 (747). 24H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ. 36. Αϖό το σύνολο των ανωτέρω διαϖιστώνει κανείς ότι η διατύϖωση ενός ϖλήρους ορισµού ϖου να 25H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Luisi και Carbone/Ministero del Tesoro (C-286/82 και C-26/83), Συλ

8 8 ϖεριλαµβάνει το σύνολο των συναλλαγών ϖου εµϖίϖτουν στο ϖεδίο εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου δεν είναι δυνατή. Εκείνο ϖου φαίνεται να είναι κρίσιµο για το χαρακτηρισµό µίας συναλλαγής ως «κυκλοφορία κεφαλαίου» είναι η αϖοσύνδεση της αϖό µία αντιϖαροχή, όϖως αυτή εννοείται για τις υϖόλοιϖες θεµελιώδεις ελευθερίες, και η εξάρτηση της κατά κανόνα αϖό έναν εϖενδυτικό σκοϖό. Ως εκ τούτου το ϖεδίο εφαρµογής της ελεύθερης µεταφοράς κεφαλαίου εκτείνεται και διαΐτερα σηµαντικό µιας και οι υϖόλοιϖες θεµελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης δεν γνωρίζουν ανάλογη αϖελευθέρωση σε κράτη εκτός EE. Με α- φορµή λοτϖόν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου θα µϖορούσε να διευρυνθεί και το τοϖτκό (γεωγραφικό) ϖεδίο εφαρµογής και των υϖόλοιϖων ε- λευθεριών, όταν ϖρόκειται για ϖραγµατνκά ϖεριστατικά ϖου λαµβάνουν χώρα µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων κρατών 29, εφόσον είναι εφαρµοστέες και οι σχετικές διατάξεις για την ϖροστασία της κυκλοφορίας κεφαλαίου 30. Γι' αυτό το λόγο τίθεται ϖρωτίστως ένα ζήτηµα ερµηνείας και οριοθέτησης των διατάξεων και του ϖεδίου εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου έναντι των υϖολοίϖων θεµελιωδών ελευθεριών - ζήτηµα στο οϖοίο έχουν δοθεί διαφορετικές λύσεις τόσο µέσω της νοµολογίας του ΕΕ όσο και µέσω της θεωρίας και των εϖιµέρους αϖόψεων ϖου αναϖτύχθηκαν στο ϖλαίσιο της, αναφορικά µε το ϖότε είναι εφαρµοστέα η αρχή "erga omnes" αϖέναντι σε τρίτα κράτη 31. Σε µία σειρά αϖό αϖοφάσεις του το ΕΕ δέχτηκε κατά ϖροτεραιότητα την εφαρµογή της ελευθερίας εγκατάστασης ή ϖαροχής υϖηρεσιών έναντι της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου. Σε όλες αυτές τις 29S c h n i t g e r, Die Kapitalverkehrsfreiheit im Verhaltnis zu Drittstaaten, IstR 2005, α K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Drittstaaten, 2010, α Βλ. αναλυτικά K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Drittstaaten, 2010, o. 80 εϖ. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 στη διασυνοριακή κατοχή και διατήρηση του κεφαλαίου 42. III. Η αρχή "erga omnes" Το άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖροβλέϖει µία ϖλήρη αϖελευθέρωση της κυκλοφορίας κεφαλαίου, η οϖοία δεν αϖευθύνεται µόνο στα Κράτη Μέλη της EE, αλλά και σε τρίτα κράτη. Το γεγονός αυτό είναι ι- 40. S o r g e n f r e i, Deutsche Investitionen in irische Finanzanlagegesellschaften und EU-Kapitalverkehrs-freiheit, EWS 1998, σ. 408 (409), διατυϖώνει την άϖοψη ότι σε κάθε κίνηση κεφαλαίου κατά την έννοια της ελεύθερης µετακίνησης κεφαλαίου είναι σύµφυτη µία τοϖοθέτηση κεφαλαίου υϖό το ϖρίσµα µίας εϖιδιωκόµενης εϖένδυσης. 41. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2002, σ H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2002, σ. 37 εϖ. ϖεριϖτώσεις αντίστοιχα το ΕΕ αρνήθηκε να ϖαράσχει στους υϖηκόους τρίτων κρατών την ϖροβλεϖόµενη ϖροστασία του κοινοτικού δικαίου, αφού δεν εφάρµοσε τη συγκεκριµένη αρχή. Μέσω της νοµολογίας του ΕΕ τέθηκαν ορισµένα κριτήρια για το ϖότε αναϖτύσσει ισχύ η αρχή "erga omnes". Αρχικά, άξια αναφοράς, µιας και αφορά την εφαρµογή φορολογικών διατάξεων, είναι, µεταξύ άλλων, η αϖόφαση "Cadbury Schweppes" 32. Στη συγκεκριµένη ϖερίϖτωση δεν υϖάρχει ευθεία σύνδεση των ϖραγµατικών ϖεριστατικών µε κράτος εκτός της EE, ϖαρόλα αυτά η συγκεκριµένη αϖόφαση έχει σηµασία για το ϖεδίο εφαρµογής των θεµελιωδών ελευθεριών, άρα και της κυκλοφορίας κεφαλαίου (η οϖοία διατηρεί την ισχύ της αϖέναντι και σε τρίτα κράτη). Εν ϖροκειµένω το ΕΕ µε τη συγκεκριµένη αϖόφαση έθεσε ορισµένα κριτήρια τα οϖοία έλαβε υϖόψη του και σε µεταγενέστερες αϖοφάσεις του ϖου σχετίζονταν µε τρίτα κράτη. Τα ϖραγµατικά ϖεριστατικά της υϖόθεσης ενέϖιϖταν ϖρωτίστως στο ϖεδίο εφαρµογής της ελευθερίας εγκατάστασης, όµως ένα αϖό τα θέµατα ϖου αϖασχόλησαν το ικαστήριο είχε να κάνει µε τη συµβατότητα των διατάξεων του εθντκού φορολογτκού δικαίου µε τις διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης. Τέλος, το ΕΕ διαϖίστωσε ότι οι φορολογυχές διατάξεις του εθνυχού δικαίου µϖορούν να δικαιολογούν (για λόγους α- 32 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Cadbury Schweppes (C-196/04), Συλ

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα