Η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη για την συντήρηση κατοικίας του άρθρ. 16 του ν. 2238/1994 και η κοινοτική ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη για την συντήρηση κατοικίας του άρθρ. 16 του ν. 2238/1994 και η κοινοτική ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου"

Transcript

1 1 ηµήτρη Γιαλούρη Η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη για την συντήρηση κατοικίας του άρθρ. 16 του ν. 2238/1994 και η κοινοτική ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου υχηγόρου, LL.M., ιδάκτορος Φορολογικού ικαίου Παν/µίου Χαϊδελβέργης Αλεξάνδρας-Ελένης Μιχαλοϖούλου ικηγόρου, ΜΑ, LL.M. (Cambridge) Α. Εισαγωγή Η εσωτερική φορολογική έννοµη τάξη ϖροβλέϖει µία σειρά αϖό µαχητά τεκµήρια δαϖανών διαβίωσης (άρθρ. 16 του ν. 2238/1994) ή τεκµήρια αϖόκτησης ϖεριουσιακών στοιχείων (άρθρ. 17 του ν. 2238/1994). Ειδικότερα, το άρθρ εδ. α) και β) του ν. 2238/1994, (το εδ. α ' τροϖοϖουήθηκε, ως ακολούθως, µε το άρθρ του ν. 3986/ 2011), ορίζει ότι «...1. Για τον ϖροσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη συνολική ετήσια δαϖάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των ϖροσώϖων ϖου συνουχούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υϖόψη τα ακόλουθα: α) Η ετήσια αντυχειµενική δαϖάνη, µε βάση τα τε-τραγωνυχά µέτρα της ιδιοκατουχούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν ϖαραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) ϖρώτα τετραγωνυχά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα εϖόµενα αϖό ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνυχά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα ϖέντε (65) ευρώ το τετραγωνυχά µέτρο, για τα εϖόµενα αϖό εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνυκά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνυκά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα ϖλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνυχά µέτρο. Για τον υϖολογισµό της ετήσιας αντικειµενυχής δαϖάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ϖοσό τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνυχό µέτρο. Τα ϖαραϖάνω ϖοσά ϖροσαυξάνονται, ϖροκειµένου για κατοικίες ϖου βρίσκονται σε ϖεριοχές µε τιµή ζώνης σύµφωνα µε τον αντυχειµε-νυχό ϖροσδιορισµό των ακινήτων, αϖό ευρώ έως ευρώ το τετραγωνυχό µέτρο, κατά ϖοσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για ϖεριοχές µε τιµή ζώνης αϖό ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ϖοσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα ϖαραϖάνω ϖοσά ϖροσαυξάνονται, ϖροκειµένου για µονοκατοικίες κατά ϖοσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). β) Η ετήσια αντυχειµενυχή δαϖάνη, ϖου εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιας ή ϖερισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντυχειµενυχής δαϖάνης, όϖως αυτή ορίζεται στην ϖερίϖτωση α'...». Εϖίσης το άρθρ του ν. 2238/1994 ϖροβλέϖει ότι «... Ο ϖροϊστάµενος της δηµόσιας ουχο-νοµυχής υϖηρεσίας κατά τον ϖροσδιορισµό της διαφοράς της ϖροηγούµενης ϖαραγράφου υϖοχρεούται να λάβει υϖόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ϖοσά, τα οϖοία αϖοδεικνύονται αϖό νόµιµα ϖαραστατικά στοιχεία και µε τα οϖοία καλύϖτεται ή ϖεριορίζεται η διαφορά ϖου ϖροκύϖτει... δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος, ϖου δεν εκχωρείται υϖοχρεωτικά στην Τράϖεζα της Ελλάδος εφόσον δικαιολογείται η αϖόκτηση του στην αλλοδαϖή...». Βάσει των όσων ϖροεκτέθησαν αντικείµενο της ϖαρούσας µελέτης αϖοτελούν τα ερωτήµατα: α) αν η διάταξη του άρθρ. 16 1, σε συνδυασµό µε το άρθρ. 19 του ν. 2238/1994 συνιστά ϖεριορισµό της κατοχυρωµένης αϖό τη Συνθήκη για την Ευρωϖαϊκή Ένωση (όϖως τροϖοϖουήθηκε µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας) ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου στην ϖερίϖτωση ϖου κάτοικος Κράτους Μέλους της Ευρωϖαϊκής Ένωσης, ο οϖοίος αϖοκτά τα εισοδήµατα του στην Ε.Ε., αϖοφασίσει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα, υϖοχρεούµενος αϖό την ηµεδαϖή φορολογική τάξη να διατηρεί ισόϖοσο µε το τεκµαρτό εισόδηµα των ϖαραϖάνω διατάξεων συνάλλαγµα σε ηµεδαϖό χρηµατοϖιστωτικό ίδρυµα και β) εφόσον υφίσταται ϖεριορισµός της ελευθερίας αυτής, κατά ϖόσον αυτός είναι εϖιτρεϖτός, ή µη, βάσει του κοινοτικού δικαίου. Για το σκοϖό αυτό είναι κρίσιµο να ερευνηθεί ϖρωτίστως η έννοια και η έκταση της ελευθερίας της κυκλοφορίας κεφαλαίου, σύµφωνα µε τη Συνθήκη ϖερί ιδρύσεως της Ευρωϖαϊκής Κοινότητας, όϖως αυτή, εν συνεχεία, τροϖοϖοιήθηκε µε τις Συνθήκες για την Ευρωϖαϊκή Ένωση και τη Λειτουργία της Ευρωϖαϊκής Ένωσης («οι Συνθήκες»). Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων συνιστά µια αϖό τις θεµελιώδεις ελευθερίες νια την ϖραγµάτωση του βασικού σκοϖού της Κοινότητας,

2 2 δηλ. την εγκαθίδρυση µιας εσωτερικής αγοράς 1. Πρώτη αναφορά στις εν λόγω ελευθερίες γίνεται στο άρθρ της ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ ΣυνθΕΚ) 2, σύµφωνα µε το οϖοίο «... η εσωτερική αγορά ϖεριλαµβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οϖοίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη µετακίνηση των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων, των υϖηρεσιών και των κεφαλαίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών...». Η εξασφάλιση της ελεύθερης µετακίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της εν λόγω αγοράς ϖροϋϖοθέτει την άρση κάθε είδους σχετικών διακρίσεων ή /και ϖεριορισµών, ϖεριλαµβανοµένων και αυτών ϖου ϖαρεµϖοδίζουν ή διαστρεβλώνουν την ελεύθερη αϖόφαση τοϖοθέτησης κεφαλαίων στο εσωτερικό άλλων Κρατών Μελών της Ένωσης 3. Υϖ' αυτή την έννοια, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου (άρθρ. 63 ΣΛΕΕ, ϖρώην άρθρ. 56 Συνθ ΕΚ), ως θεµελιώδης ελευθερία, αϖοτελεί µια µορφή ϖραγµάτωσης της γενικής αϖαγόρευσης των διακρίσεων του άρθρ. 18 της ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ. 12 ΣυνθΕΚ), το οϖοίο ορίζει ότι «... εντός του ϖεδίου εφαρµογής των Συνθηκών και µε την εϖιφύλαξη των ειδικών διατάξεων τους, αϖαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας...», ενώ ϖαράλληλα εϖεκτείνει τη συγκεκριµένη γενική αϖαγόρευση σε κάθε είδους ϖεριορισµό στην κυκλοφορία κεφαλαίου 4. Σύµφωνα και µε τη νοµολογία του ΕΕ, αυτό σηµαίνει ότι αϖαγορεύονται εϖίσης και ϖεριορισµοί ϖου δεν εισάγουν διακρίσεις, εφόσον αυτοί δεν δικαιολογούνται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δεν είναι σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας 5. Εν τούτοις, το ϖεριεχόµενο των ανωτέρω αϖαγορεύσεων δεν είναι αϖόλυτο. Οι διατάξεις της ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Συνθήκης ϖερί ιδρύσεως της Ευρωϖαϊκής Κοινότητας αναφορικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρα 67-73, οι οϖοίες µεταγενέστερα καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν αϖό τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και τα άρθρα ΣυνθΕΚ, όϖως αναριθµήθηκαν σε άρθρ µετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας) διατυϖώθηκαν εξ' αρχής µε όρους ελαστικότερους αυτών ϖου χρησι- µοϖοιήθηκαν για την κατοχύρωση των λοιϖών θεµελιωδών ελευθεριών, ήτοι της κυκλοφορίας των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων και των υϖηρεσιών 6 και η εξέλιξη της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου στην Κοινότητα, ϖαρά την σηµασία της, ϖαρέµεινε, αναφορικά µε το βαθµό αϖελευθέρωσης της, για δεκαετίες ϖίσω αϖό τις υϖόλοιϖες ελευθερίες. Η Γερµανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία ήταν τα ϖρώτα Κράτη Μέλη ϖου εισήγαγαν ένα σχετικά αϖελευθερωµένο καθεστώς στην κυκλοφορία κεφαλαίου και ϖληρωµών, ενώ άλλα Κράτη Μέλη και κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία κατήργησαν διατάξεις ϖου ϖεριόριζαν την ελεύθερη µετακίνηση συναλλάγµατος 7. Β. Περιεχόµενο της έννοιας της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου Ο όρος «κυκλοφορία κεφαλαίου» δεν ϖροσδιορίζεται στο άρθρ. 63 ΣΛΕΕ, το οϖοίο αναφέρει µόνο ότι αϖαγορεύονται όλοι οι ϖεριορισµοί αυτής τόσο µεταξύ των Κρατών Μελών, όσο και µεταξύ Κρατών Μελών και τρίτων κρατών. Το ϖεριεχόµενο της συγκεκριµένης έννοιας έχει αναλυθεί αϖό τη θεωρία και τη νοµολογία και εκτίθεται κατωτέρω. Προτού ωστόσο ϖροχωρήσουµε στην ανάλυση της έννοιας της «κυκλοφορίας κεφαλαίου», θα ϖρέϖει να 1S c h o n, Europaische Kapitalverkehrsfreiheit una nationales Steuerrecht, σε τιµ. τόµο στη µνήµη της Knobbe-Keuk, 1997, σ. 743 (745); κατ' άλλους, συνιστούν «ισχυρούς καταλύτες» για την ϖραγµάτωση της εσωτερικής αγοράς. Βλ. E m m e r i c h - F r i t s c h e, Das Privatheitsprinzip des Binnenmarktes-Rechtfertigung fur Grundfreiheiten einschrankende staatliche Regulie-rungen, EWS 2001, σ Όλα τα άρθρα της ΣυνθΕΚ αναφέρονται µε την νέα αρίθµηση, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 3S c h o n, Europaische Kapitalverkehrsfreiheit und nationales Steuerrecht, σε τιµ. τόµο στη µνήµη της Knobbe-Keuk, 1997, σ. 743 (746). 4B e h r e n s, Die Konvergenz der wirtschaftlichen Freiheiten im europaischen Gemeinschaftsrecht, EuR 1992, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Gebhard (C-55/94), Συλ Βλ. σχετικά την αϖό αϖόφαση του ΕΕ στην υϖόθεση Criminal Proceedings against Casati (203/80), Συλ , όϖου στην 19 το ικαστήριο αναφέρει «το κείµενο της διατάξεως (του τότε άρθρ. 71 1) διακρίνεται σαφώς αϖό τους ϖερισσότερο αϖόλυτους όρους µε τους οϖοίους έχουν διατυϖωθεί άλλες ϖαρόµοιες διατάξεις σχετικές µε τους ϖεριορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων και των υϖηρεσιών». Εϖίσης, σύµφωνα µε τον F l y n n [L., "Coming of Age: the free movement of capital case law " (2002) 39 CMLR 773] «η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων ήταν µια ανωµαλία µεταξύ των θεµελιωδών ελευθεριών ϖου αϖοτελούν τη βάση της εσωτερικής αγοράς». Βλ. εϖίσης O l i v e r P. & R o t h W.H. "The Internal Market and the Four Freedoms", (2004) 41 CMLR 407, σ R e s s / U k r o w, KapitalverkehrsfreiheitundSteuer-gerechtigkeit, 1997, σ. 21; F r o l i c h, Freier Kapitalver-kehr in Europa, 1990, α 29.

3 3 αναλυθεί το ϖεδίο εφαρµογής του άρθρου. I. Πεδίο εφαρµογής τον άρθρ. 63 της ΣΛΕΕ ϖαραϖάνω Αϖό την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και ϖληρωµών (άρθρ της ΣΛΕΕ), ωφελούνται όχι µόνο οι κάτοικοι των Κρατών Μελών και οι ε- γκατεστηµένες σε αυτά εταιρίες, αλλά κάθε φυσικό και νοµυχό ϖρόσωϖο, το οϖοίο συµµετέχει στην κυκλοφορία κεφαλαίου ανεξάρτητα αϖό την εθνικότητα του 8. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διάταξη (ϖρώην άρθρ. 56 ΣυνθΕΚ), οι ϖεριορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου µεταξύ των Κρατών Μελών αϖαγορεύονται, χωρίς ωστόσο να κατονοµάζεται ευθέως ο αϖοδέκτης αυτής της αϖαγόρευσης. Πρωταρχικοί αϖοδέκτες είναι τα Κράτη Μέλη. Σε αυτά αϖαγορεύεται κάθε ϖεριορισµός της κυκλοφορίας κεφαλαίου και αυτά οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Συνθήκης. Εϖιϖροσθέτως, αϖοδέκτες αυτής της αϖαγόρευσης είναι όλοι οι οργανισµοί του δηµοσίου δικαίου και οι κρατικές εϖιχειρήσεις. Αυτό ισχύει εϖίσης και για την κραττκή δράση ϖου εκδηλώνεται σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού δτκαίου 9, αφού το κράτος, ως αϖοδέκτης της θεµελιώδους ελευθερίας, δεν δύναται να υϖεκφύγει της αϖαγόρευσης των ϖεριορισµών της κυκλοφορίας κεφαλαίου µέσω εκχώρησης της δράσης του. Εϖίσης, αϖοδέκτες της αϖαγόρευσης των ϖεριορισµών είναι και τα κοινοτικά όργανα 10. Εϖιϖλέον αϖοδέκτες της 8M i i l i e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Euro-paischen Union, 2000, σ Συνεϖώς η Συνθήκη υιοθετεί την αρχή «erga omnes» ϖου υϖάρχει στο άρθρ. 7 της Οδηγίας 88/361 και η οϖοία ϖροβλέϖει ότι «... Τα κράτη µέλη καταβάλλ ου ν ϖροσϖάθειες για να εϖιτύχουν, στο καθεστώς ϖου εφαρµόζουν στις µεταφορές ϖου έχουν σχέση µε τις κι νήσεις κεφαλαίων µε τις τρίτες χώρες τον ίδιο βαθµό ελευθέρωσης µε το βαθµό ϖου ισχύει για τις συναλλαγές µε τους κατοίκους των λοιϖών κρατών µελών, µε την εϖιφύλαξη των άλλων διατάξεων της ϖαρούσας οδηγίας...». Βλ. σχετ. W e b e r, Kapi-talverkehr und Kapitalmarkte im Vertrag iiber die Eu-ropaische Union, EuZW 1992, o Για την ϖροβληµατική της κρατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου βλ. Η.Η.ν. A r m i n, Rechtsfragen der Privatisierung, 1995, Burmeister, Der Begriff des «Fiskus» in der heu-tigen Verwaltungsrechtsdogmatik, DOV 28 (1975), S R e s s / U k r o w σε: E.Grabitz/M.Hilf (Hrsg.), Kommentar zur Europaischen Union, 1996, άρθρ. 73b, εδ. 14. ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου είναι έµµεσα και φορείς ιδιωτικού δυχαίου. Αντίθετα οι ϖολίτες δεν είναι αϖοδέκτες της ανωτέρω αϖαγόρευσης γιατί αυτό θα έρχονταν σε αντίθεση µε την ελευθερία των συµβάσεων. Παρόλα αυτά η αϖαγόρευση των ϖεριορισµών τους δεσµεύει έµµεσα µέσω της ισχύουσας νοµοθεσίας και συνεϖώς αναϖτύσσει εµµέσως τρι-τενέργεια Το καθ' ύλην ϖεδίο εφαρµογής του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖεριλαµβάνει τη διασυνοριακή µεταφορά κεφαλαίου, όχι τις κινήσεις στο εσωτερικό ενός Κράτους Μέλους. Στο ϖεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης ελευθερίας εντάσσεται και η διάθεση δικαιωµάτων ϖου έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου σε είδος, εφόσον και ϖάλι ϖληρούν την αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη βιβλιογραφία το ϖαράδειγµα της κληρονοµιάς και κατ' εϖέκταση, της µεταβίβασης του δυχαιώµατος της κυριότηταςκαι συνεϖώς του δικαιώµατος διάθεσης ενός ακινήτου, το οϖοίο για ϖαράδειγµα κείται στην Αυστρία, αϖό διαθέτη ο οϖοίος κατοικεί στην Γερµανία, στους κληρονόµους του οι οϖοίοι είναι εϖίσης κάτοικοι Αυστρίας 13. Σηµειωτέον εδώ ότι, όϖως γίνεται δεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία, «διασυνοριακή» κίνηση κεφαλαίου συντρέχει και στο ϖλαίσιο διακίνησης κεφαλαίου στο εσωτερτκό ενός Κράτους Μέλους, εφόσον το ϖραγµατνκό ϖεριστατικό έχει διασυνοριακή φύση. Αυτό θα µϖορούσε να συµβεί, όταν ϖ.χ. ένας κάτοτκος Ιταλίας αϖοφασίζει να ϖουλήσει σε έναν εϖίσης κάτοικο Ιταλίας ένα ακίνητο το οϖοίο ανήκει στην ϖεριουσία του και βρίσκεται στην Αυστρία. Αν και η µεταφορά του κεφαλαίου σε αυτή την ϖερίϖτωση θα συµβεί στο εσωτερικό ενός κράτους (Ιταλία), εντούτοις αυτό δεν αϖοκλείει την εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης για ϖροστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου αν, νια ϖαράδειγµα, το αυστριακό δίκαιο ϖεριλαµβάνει έναν κανόνα δικαίου ο οϖοίος εξαρτά την ϖώληση/µεταβίβαση του ακινήτου, ϖου ανήκει στην ϖεριουσία κατοίκου εγκατεστηµένου σε άλλο Κράτος Μέλος, αϖό ϖροηγούµενη άδεια των αρχών ή ακόµη και την αϖαγορεύει εντελώς. Αυτή είναι η 11H.P. I p s e n, Europaisches Gemeinschaftsrecht, 1972, 30, εδ. 10,11. 12M i i H e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ. 150, R u p p e, Die Bedeutung der Kapitalverkehrs-freiheit fur das Steuerrecht, σε: Lechner Eduard, Sta-ringer Claus, Tumpel Michael (Hrsg.), Kapitalver-kehrsfreiheit und Steuerrecht, 2000, σ. 9 (17).

4 4 ϖερίϖτωση όϖου µία εσωτερνκή διαδικασία υφίσταται ή εξαρτάται αϖό µία διάταξη του ηµεδαϖού δικαίου άλλου Κράτους Μέλους 14. II. Έννοια της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου Προκειµένου να ϖροσδιοριστεί εϖαρκώς το ϖεριεχόµενο της, θα ϖρέϖει ϖρώτα να αϖαντηθεί το ερώτηµα ϖοιες συναλλαγές ϖεριλαµβάνονται στην κυκλοφορία κεφαλαίου. Παρόλο ϖου µε την Οδηγία 88/361, η οϖοία χαρακτηρίστηκε και ως «Charta της ελεύθερης µετακίνησης κεφαλαίου µεταξύ των εγκατεστηµένων στα Κράτη Μέλη» 15, δεν δόθηκε ένας ορισµός της κυκλοφορίας κεφαλαίου, εντούτοις στο Παράρτηµα I της Οδηγίας αϖαριθµήθηκαν ορισµένες συναλλαγές ϖου ανάγονται σε διακίνηση κεφαλαίων. Ειδικότερα, ως κινήσεις κεφαλαίου αναφέρονται εκεί οι: - Άµεσες εϖενδύσεις - Εϖενδύσεις σε ακίνητα - Πράξεις εϖί τίτλων ϖου διαϖραγµατεύονται στην κεφαλαιαγορά - Πράξεις εϖί µεριδίων οργανισµών συλλογικών εϖενδύσεων - Πράξεις εϖί τίτλων και άλλων µέσων οι οϖοίοι συνήθως διαϖραγµατεύονται στην χρηµαταγορά - Πράξεις, σε τρεχούµενους λογαριασµούς και καταθέσεις σε χρηµατοϖιστωττκά ιδρύµατα Πιστώσεις ϖου συνδέονται µε εµϖορικές συναλλαγές ή υϖηρεσίες, στις οϖοίες συµµετέχει ένας κάτοικος Κράτους Μέλους - Χρηµατοδσϖκά δάνεια και ϖιστώσεις - Ασφάλειες, λοιϖές εγγυήσεις και δικαιώµατα ενεχύρου - Μεταφορές σε εκτέλεση ασφαλιστηρίων συµβολαίων - Μεταφορά κεφαλαίου ϖροσωϖικού χαρακτήρα - Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων ϖου ενσω- µατώνουν τις αξίες - Λοιϖές κινήσεις κεφαλαίων Στο Παράρτηµα της Οδηγίας µε τις εϖεξηγη- µατικές σηµειώσεις αναφέρεται ότι ως εϖενδύσεις σε ακίνητα νοούνται οι αγορές γηϖέδων µε οικοδοµές ή άνευ οικοδοµών, καθώς και η κατασκευή κτιρίων αϖό ιδιώτες για κερδοσκοϖικούς ή ϖροσωϖικούς λόγους. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Το ΕΕ µε νοµολογία του ανακήρυξε την Οδηγία 88/361 ως αµέσως εφαρµοστέα 16. Η εν λόγω Οδηγία αντικαταστάθηκε αργότερα αϖό την διάταξη του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ, ωστόσο εξακολουθεί να αϖοτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για την ερµηνεία του όρου «κυκλοφορία κεφαλαίου» 17. Εξάλλου, το ΕΕ αν και µε µία σειρά αϖό αϖοφάσεις του ϖροχώρησε στον ϖροσδιορισµό της ε- λεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, εν τούτοις τοέϖραξε κατά ϖερίϖτωση και χωρίς να ϖροβεί σε µία ενιαία ορολογική οριοθέτηση αυτής της ελευθερίας. Αρχικά στην αϖόφαση Thompson 18 το ΕΕ α- σχολήθηκε µε την διάκριση ανάµεσα στην κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίου. Αντικείµενο αυτής της υϖόθεσης ήταν η, αντίθετη σε εθντκή αϖαγορευτική διάταξη, εξαγωγή χρυσών και ασηµένιων νοµισµάτων. Το ικαστήριο έκρινε ότι η εξαγωγή νοµισµάτων, τα οϖοία ϖλέον δεν αϖοτελούν µέσο ϖληρωµής του κράτους αϖ' το οϖοίο εξάγονται, ε- ϖιφέρει την εφαρµογή των διατάξεων για την ϖροστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και όχι των αντίστοιχων για την ελεύθερη κίνηση ϖληρωµών 19. Αντίθετα στην αϖόφαση Casati 20, η οϖοία αφορούσε στην εξαγωγή µέσων ϖληρωµής ως αντιϖαροχή για µια εµϖορική αγοραϖωλησία, ϖου τελικά µαταιώθηκε και ο εναγόµενος υϖοχρεώθηκε να ε- ϖανεισάγει τα µέσα ϖληρωµής στην χώρα του, το ΕΕ αϖοφάνθηκε ότι στα ϖλαίσια των εµϖορικών συναλλαγών δεν αϖαιτείται άδεια των αρχών των Κρατών Μελών για την εισαγωγή και εξαγωγή χαρτονοµισµάτων, εφόσον αυτό δεν είναι αϖαραίτητο για την ϖραγµατοϖοίηση της κίνησης α- γαθών. Συνεϖώς, στην ϖερίϖτωση αυτή, εφαρµοστέες ήταν οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου 21. Το ίδιο εϖανέλαβε το ΕΕ και στην υϖόθεση Lambert H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ. 50 εϖ. 15J u i l l a r d, La libre circulation des capiteaux, DPCI ΕΕ αϖό , Συνδεόµενες υϖοθέσεις Bor-dessa (C-358/93) και Conception Barbero Maestre (C-416/93), Συλ Ress, Anmerkung, JZ (1010). 17H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, o. 30 εϖ.

5 5 Στην αϖόφαση Luisi και Carbone 23 το ΕΕ έϖρεϖε να αϖοφανθεί για διατάξεις του ιταλικού δικαίου, οι οϖοίες εϖέτρεϖαν την εξαγωγή αλλοδαϖού συναλλάγµατος, καθώς και την χρησιµοϖοίηση µέσων ϖληρωµής µέχρι ενός ανώτατου ορίου, υϖολογισµένου εφάϖαξ. Στην συγκεκριµένη ϖερίϖτωση το ΕΕ έκρινε ότι µεταφορά κεφαλαίου δεν υϖάρχει αϖλώς και µόνο στα ϖλαίσια µίας 18. ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Thompson (C-7/78), Συλ K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit una Dritt-staaten, 2009, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Casati (C-203/80), Συλ K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Dritt-staaten, 2009, σ. 118, ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Casati (C-203/80), Συλ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Luisi και Carbo-ne/Ministero del Tesoro (C-286/82 και C-26/83), Συλ διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίου, αλλά ότι αυτό θα ϖρέϖει να συναρτηθεί και µε τον σκοϖό της κίνησης του κεφαλαίου. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου ϖεριλαµβάνει συναλλαγές στις οϖοίες κυρίαρχο ρόλο ϖαίζει η τοϖοθέτηση και η εϖένδυση του κεφαλαίου και όχι η ϖληρωµή ως αντάλλαγµα για την ϖαροχή µίας υϖηρεσίας. Με αυτή την κρίση του το ΕΕ έθεσε ένα κριτήριο για τον καθορισµό της έννοιας της κίνησης κεφαλαίου 24. Αντικείµενο της υϖόθεσης Bordessa 25 ήταν εκ νέου η εξαγωγή χρηµάτων εν αντιθέσει ϖρος τα ϖροβλεϖόµενα αϖό διατάξεις του ηµεδαϖού δικαίου για το συνάλλαγµα. Το ΕΕ κλήθηκε να αϖαντήσει στο ερώτηµα αν η εξαγωγή συναλλάγµατος θα ϖρέϖει να εϖιβαρυνθεί µε µία διαδικασία δήλωσης της ενέργειας αυτής και σχετικής έγκρισης εκ µέρους των αρµόδιων αρχών. Και στην ϖερίϖτωση αυτή το ικαστήριο αϖοφάσισε ότι η υλική µεταφορά ϖεριουσιακών στοιχείων δεν κατατάσσεται στην ελευθερία κίνησης αγαθών και υϖηρεσιών αλλά στην ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και ϖληρωµών, εφόσον η µεταφορά αυτή δεν συνδέεται µε ϖληρωµή για την κίνηση αγαθού ή υϖηρεσίας. Καθόσον, λοιϖόν, στην συγκεκριµένη υϖόθεση η µεταφορά κεφαλαίου δε συνδέετο µε µία διαδυχασία κίνησης αγαθού ή υϖηρεσίας, το ΕΕ αϖοφάνθηκε ότι θα έϖρεϖε να εφαρµοστούν οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου 26. Στην υϖόθεση Trtimmer και Mayer 27 το ΕΕ α- σχολήθηκε µε το ερώτηµα αν η εγγραφή υϖοθήκης για την εξασφάλιση µίας οφειλής ϖληρωτέας σε άλλο Κράτος Μέλος, θα ϖρέϖει να αξιολογηθεί στα ϖλαίσια του άρθρ ΣΛΕΕ. Σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα I της Οδηγίας 88/361, το οϖοίο εκτός αϖό ασφάλειες και δικαιώµατα ενεχύρου ϖροβλέϖει και «λοιϖές εγγυήσεις» ως ανήκουσες στην έννοια της κίνησης κεφαλαίου, το ΕΕ έκρινε ως εφαρµοστέες τις σχετικές διατάξεις της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, µιας και οι υ- 24. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ ΕΕ αϖό , Συνδεόµενες υϖοθέσεις Bordessa (C-358/93) και Conception Barbero Maestre (C-416/93), Συλ H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Trummer και NoB ϖοθήκες αϖοτελούν κλασικό εργαλείο της ασφάλειας θεωρία, το µεγαλύτερο µέρος της οϖοίας αντιλαµβάνεται την κυκλοφορία κεφαλαίου στα ϖλαίσια του δανείου στα ϖλαίσια της µεταβίβασης ενός ακινήτου. Αϖό την ως άνω εκτεθείσα νοµολογία ϖροκύϖτει άρθρ ΣΛΕΕ ως «... µία µονοµερή ότι το ΕΕ δεν ϖροέβη στη διατύϖωση ενός ενιαίου µεταβίβαση αξιών είτε ως κεφάλαιο σε είδος ορισµού της έννοιας «κυκλοφορία κεφαλαίου», αλλά είτε ως χρηµατικό κεφάλαιο αϖό ένα Κράτος εφάρµοσε τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Μέλος σε ένα άλλο, η οϖοία κατά κανόνα κατόϖιν αξιολόγησης των εκάστοτε ϖραγµατικών αϖοτελεί µία ϖεριουσιακή εϖένδυση...» 29. Τα ϖεριστατυχών. Αυτές οι ad hoc αξιολογήσεις του ΕΕ συνθετικά µέρη αυτού του ορισµού αναλύονται αϖοτελούν ένα ακόµα ερµηνευτικό εργαλείο της κατωτέρω. ελευθερίας κεφαλαίου 28. Ελλείψει ϖαροχής ενός ενιαίου ορισµού αϖό τη 1. Μ ε τ α β ί β α σ η α ξ ι ώ ν µ ε τ η µ ο ρ φ ή κ ε - νοµολογία έγινε µία ανάλογη ϖροσϖάθεια στην φ α λ α ί ο υ σ ε ε ί δ ο ς ή σ ε χ ρ ή µ α τ α

6 6 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Κατ' αρχάς φαίνεται αρκετά σαφές ότι η κυκλοφορία κεφαλαίου του άρθρ ΣΛΕΕ ϖερικλείει ένα νοµισµατικό µέγεθος, άρα στο ϖεδίο ε- φαρµογής του εµϖίϖτει η µεταφορά κεφαλαίου µε τη µορφή χρήµατος 30. Εϖιϖλέον όµως ϖεριλαµβάνει και τη µεταβίβαση δικαιωµάτων αξίας εϖί του κεφαλαίου. Έτσι, στο ϖεδίο της κυκλοφορίας κεφαλαίου εµϖίϖτουν κατά κανόνα οι αϖευθείας εϖενδύσεις, οι τοϖοθετήσεις/εϖενδύσεις κεφαλαίου σε ακίνητα, η ίδρυση εγκαταστάσεων, η ϖαροχή οικονοµικών υϖηρεσιών ή η εισαγωγή αξιόγραφων στις χρηµαταγορές, ενώ ως κυκλοφορία κεφαλαίου θα ϖρέϖει να θεωρείται τόσο η δηµιουργία, όσο και η εξόφληση ακόµη και δυνητικών ενοχικών ή συµµετοχικών δυχαιωµάτων, όϖως αυτά ϖου δηµιουργούνται µέσω ενός συµβολαίου ασφάλειας ζωής ή της εξαγοράς µίας εγγύησης 18. Συνεϖώς στην έννοια της κίνησης κεφαλαίου κατ' άρθρ της ΣΛΕΕ συγκαταλέγονται, αϖό τη µία η µεταφορά χρηµατικού κεφαλαίου και αϖό την άλλη η µεταβίβαση δικαιωµάτων χρηµατικής αξίας 19 στο κεφάλαιο σε είδος 20. χρηµατικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου σε είδος ή της αξίας έχει δευτερεύουσα σηµασία. Πολλές φορές, συναλλαγές οι οϖοίες εµϖίϖτουν 2. Μ ο ν ο µ ε ρ ή ς µ ε τ α φ ο ρ ά Το κριτήριο αυτό έχει γίνει συχνά αντικείµενο κριτικής 21. Κατά την άϖοψη της θεωρίας η έννοια «µονοµερής» σηµαίνει ότι δεν υφίσταται, όϖως στην ϖερίϖτωση της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υϖηρεσιών και ϖροσώϖων, µία ισάξια αντιϖαροχή σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Στο ϖλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου ως αντιϖαροχή νοείται µία εϖανεισροή, αρχικά µε τη µορφή των καρϖών κατά την έννοια του αστικού δικαίου, ήτοι τόκοι, µερίσµατα, κέρδη κ.λϖ. 22, ενώ η εϖιστροφή του 18M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ. 156 εϖ. 19F i k e n t s c h e r, Wirtschaftsrecht, τόµ. I, 1983 σ. 563, όϖου στα ϖλαίσια του άρθρ ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ ΣυνθΕΚ) το κεφάλαιο ϖεριγράφεται ως οµάδα αγαθών χρηµατικής αξίας. 20M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ R u p p e, Die Bedeutung der Kapitalverkehrsfreiheit fur das Steuerrecht, σε: Lechner Eduard/ Staringer Claus/Tumpel Michael (Hrsg.), Kapitalverkehrsfreiheit und Steuerrecht, 2000, σ. 9 (15); Hoffmann, Banken- und Borsenrecht in der EWG, 1990, σ B o r n e r, Die fiinfte Freiheit des Gemeinsamen Marktes: der freie Zahlungsverkehr, σε: Hallstein Walter/Schlochauer Hans-Jurgen (Hrsg.), Zur Integration Europas, σε τιµ. τοµ. για Ophiils, 1965, σ. 19 (22).

7 7 28. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ I ρ s e n, Europaisches Gemeinschaftsrecht, 1972, σ. 649; W e b e r σε: Lenz, EG-Vertrag, Kommentar zu dem Vertrag zur Grundung der Europaischen Ge-meinschaften, in der durch den Amsterdamer Vertrag geanderte Fassung, 2η έκδ. 1999, Art h, εδ. 4; S c h w e i t z e r / H u m m e r, Europarecht, εδ. 1213; S t a - r i n g e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Steuerrecht - Ve-ranstaltungsbericht, OstZ 1999, a. 229 (299); F r e i t a g, Mitgliedstaatliche Beschrankung des Kapitalverkehrs und Europaisches Gemeinschaftsrecht, EWS 1997, σ. 186 (187); H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ. 34 εϖ. 30. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, α 35. στο ϖεδίο εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, δεν εξαντλούνται µονοµιάς σε µία α- νταλλαγή ϖαροχών, αλλά οδηγούν σε µακροϖρόθεσµες χρηµατικές αξιώσεις ή υϖοχρεώσεις 23. Άλλοτε ϖάλι αυτό δεν συµβαίνει. Για ϖαράδειγµα, στην έννοια της «κυκλοφορίας κεφαλαίου» ανήκει και η αϖόκτηση ακινήτου όϖου λαµβάνει χώρα µία εφάϖαξ ανταλλαγή ϖαροχών, ήτοι µία εϖένδυση στο ακίνητο µε αντάλλαγµα τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων διάθεσης σε αυτό. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου ϖροστατεύει µια τέτοια εϖένδυση και αϖό ενδεχόµενους ϖεριορισµούς των κρατών µελών ϖου εµϖοδίζουν την µεταγενέστερη εξουσίαση του δικαιώµατος διάθεσης. Εκ των ϖρορρηθέντων ϖροκύϖτει ότι αφενός το κριτήριο της µονοµερούς µεταβίβασης θα µϖορούσε να χαρακτηριστεί και ως ατυχές, αφετέρου ότι η αµοιβαιότητα των ϖαροχών δεν αϖοτελεί α- ϖαραίτητο όρο για την εφαρµογή του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ Τ ο κ ρ ι τ ή ρ ι ο τ η ς ϖ ε ρ ι ο υ σ ι α κ ή ς ε ϖ έ ν - δ υ σ η ς ϖεριουσίας αϖοτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο ϖροκειµένου να κριθεί αν εφαρµόζεται το άρθρ της ΣΛΕΕ 25. Ως τέτοιο, χρησιµοϖοιήθηκε για ϖρώτη φορά αϖό το ΕΕ στην υϖόθεση Luisi/Carbone 26, στην οϖοία το ικαστήριο, ϖροκειµένου να οριοθετήσει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου έναντι της κίνησης ϖληρωµών, ϖροσέφυγε στην εξέταση του σκοϖού της εϖένδυσης του κεφαλαίου (ή, «εϖενδυτικό σκοϖό»). Ωστόσο, η χρήση του εν λόγω κριτηρίου έχει γίνει και αυτή αντικείµενο κριτικής, καθώς στο ϖεδίο εφαρµογής της κίνησης κεφαλαίου εντάσσονται και δωρεές και κληρονοµιές διασυνοριακής φύσης 27. Για την ϖλειοψηφία των συναλλαγών, οι οϖοίες αϖολαµβάνουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, το χαρακτηριστικό της ϖεριουσιακής εϖένδυσης είναι ένα βοηθητικό κριτήριο, χωρίς ωστόσο να αϖοτελεί αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση για τον χαρακτηρισµό µίας κίνησης ως µεταφορά κεφαλαίου, κατά την έννοια του άρθρ της ΣΛΕΕ Σ υ µ ϖ έ ρ α σ µ α Για την ϖλειοψηφία των συναλλαγών, οι οϖοίες αϖολαµβάνουν την ϖροστασία των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, η εϖένδυση της 23S e n o n σε τιµ. τόµο στη µνήµη της Brigitte Knobbe-Keuk, Europaische Kapitalverkehrsfreiheit und nationales Steuerecht, 1997, 743 (747). 24H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ. 36. Αϖό το σύνολο των ανωτέρω διαϖιστώνει κανείς ότι η διατύϖωση ενός ϖλήρους ορισµού ϖου να 25H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2003, σ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Luisi και Carbone/Ministero del Tesoro (C-286/82 και C-26/83), Συλ

8 8 ϖεριλαµβάνει το σύνολο των συναλλαγών ϖου εµϖίϖτουν στο ϖεδίο εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου δεν είναι δυνατή. Εκείνο ϖου φαίνεται να είναι κρίσιµο για το χαρακτηρισµό µίας συναλλαγής ως «κυκλοφορία κεφαλαίου» είναι η αϖοσύνδεση της αϖό µία αντιϖαροχή, όϖως αυτή εννοείται για τις υϖόλοιϖες θεµελιώδεις ελευθερίες, και η εξάρτηση της κατά κανόνα αϖό έναν εϖενδυτικό σκοϖό. Ως εκ τούτου το ϖεδίο εφαρµογής της ελεύθερης µεταφοράς κεφαλαίου εκτείνεται και διαΐτερα σηµαντικό µιας και οι υϖόλοιϖες θεµελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης δεν γνωρίζουν ανάλογη αϖελευθέρωση σε κράτη εκτός EE. Με α- φορµή λοτϖόν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου θα µϖορούσε να διευρυνθεί και το τοϖτκό (γεωγραφικό) ϖεδίο εφαρµογής και των υϖόλοιϖων ε- λευθεριών, όταν ϖρόκειται για ϖραγµατνκά ϖεριστατικά ϖου λαµβάνουν χώρα µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων κρατών 29, εφόσον είναι εφαρµοστέες και οι σχετικές διατάξεις για την ϖροστασία της κυκλοφορίας κεφαλαίου 30. Γι' αυτό το λόγο τίθεται ϖρωτίστως ένα ζήτηµα ερµηνείας και οριοθέτησης των διατάξεων και του ϖεδίου εφαρµογής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου έναντι των υϖολοίϖων θεµελιωδών ελευθεριών - ζήτηµα στο οϖοίο έχουν δοθεί διαφορετικές λύσεις τόσο µέσω της νοµολογίας του ΕΕ όσο και µέσω της θεωρίας και των εϖιµέρους αϖόψεων ϖου αναϖτύχθηκαν στο ϖλαίσιο της, αναφορικά µε το ϖότε είναι εφαρµοστέα η αρχή "erga omnes" αϖέναντι σε τρίτα κράτη 31. Σε µία σειρά αϖό αϖοφάσεις του το ΕΕ δέχτηκε κατά ϖροτεραιότητα την εφαρµογή της ελευθερίας εγκατάστασης ή ϖαροχής υϖηρεσιών έναντι της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου. Σε όλες αυτές τις 29S c h n i t g e r, Die Kapitalverkehrsfreiheit im Verhaltnis zu Drittstaaten, IstR 2005, α K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Drittstaaten, 2010, α Βλ. αναλυτικά K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Drittstaaten, 2010, o. 80 εϖ. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 στη διασυνοριακή κατοχή και διατήρηση του κεφαλαίου 42. III. Η αρχή "erga omnes" Το άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖροβλέϖει µία ϖλήρη αϖελευθέρωση της κυκλοφορίας κεφαλαίου, η οϖοία δεν αϖευθύνεται µόνο στα Κράτη Μέλη της EE, αλλά και σε τρίτα κράτη. Το γεγονός αυτό είναι ι- 40. S o r g e n f r e i, Deutsche Investitionen in irische Finanzanlagegesellschaften und EU-Kapitalverkehrs-freiheit, EWS 1998, σ. 408 (409), διατυϖώνει την άϖοψη ότι σε κάθε κίνηση κεφαλαίου κατά την έννοια της ελεύθερης µετακίνησης κεφαλαίου είναι σύµφυτη µία τοϖοθέτηση κεφαλαίου υϖό το ϖρίσµα µίας εϖιδιωκόµενης εϖένδυσης. 41. H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2002, σ H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2002, σ. 37 εϖ. ϖεριϖτώσεις αντίστοιχα το ΕΕ αρνήθηκε να ϖαράσχει στους υϖηκόους τρίτων κρατών την ϖροβλεϖόµενη ϖροστασία του κοινοτικού δικαίου, αφού δεν εφάρµοσε τη συγκεκριµένη αρχή. Μέσω της νοµολογίας του ΕΕ τέθηκαν ορισµένα κριτήρια για το ϖότε αναϖτύσσει ισχύ η αρχή "erga omnes". Αρχικά, άξια αναφοράς, µιας και αφορά την εφαρµογή φορολογικών διατάξεων, είναι, µεταξύ άλλων, η αϖόφαση "Cadbury Schweppes" 32. Στη συγκεκριµένη ϖερίϖτωση δεν υϖάρχει ευθεία σύνδεση των ϖραγµατικών ϖεριστατικών µε κράτος εκτός της EE, ϖαρόλα αυτά η συγκεκριµένη αϖόφαση έχει σηµασία για το ϖεδίο εφαρµογής των θεµελιωδών ελευθεριών, άρα και της κυκλοφορίας κεφαλαίου (η οϖοία διατηρεί την ισχύ της αϖέναντι και σε τρίτα κράτη). Εν ϖροκειµένω το ΕΕ µε τη συγκεκριµένη αϖόφαση έθεσε ορισµένα κριτήρια τα οϖοία έλαβε υϖόψη του και σε µεταγενέστερες αϖοφάσεις του ϖου σχετίζονταν µε τρίτα κράτη. Τα ϖραγµατικά ϖεριστατικά της υϖόθεσης ενέϖιϖταν ϖρωτίστως στο ϖεδίο εφαρµογής της ελευθερίας εγκατάστασης, όµως ένα αϖό τα θέµατα ϖου αϖασχόλησαν το ικαστήριο είχε να κάνει µε τη συµβατότητα των διατάξεων του εθντκού φορολογτκού δικαίου µε τις διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης. Τέλος, το ΕΕ διαϖίστωσε ότι οι φορολογυχές διατάξεις του εθνυχού δικαίου µϖορούν να δικαιολογούν (για λόγους α- 32 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Cadbury Schweppes (C-196/04), Συλ

9 9 ντιµετώϖισης µιας ϖροσϖάθειας καταστρατήγησης του δικαίου/φοροδιαφυγής) έναν ϖεριορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, σύµφωνα µε το ευρωϖαϊκό δίκαιο 33. Μία άλλη ϖερίϖτωση στην οϖοία ευθέως έγινε λόγος αϖό το τκαστήριο για την αρχή "erga omnes" και υϖήρχε άµεση σύνδεση των ϖραγµατικών ϖεριστατικών µε τρίτο κράτος ήταν η υϖόθεση Fidium Finanz AG 34. Στη συγκεκριµένη ϖερίϖτωση έγινε δεκτό ότι η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου ήταν εϖικουρτκή σε σύγκριση µε την ελεύθερη ϖαροχή υϖηρεσιών και συνεϖώς δεν µϖορούσε να εφαρµοστεί το άρθρ ΣΛΕΕ και η σε αυτό θεµελιωµένη αρχή "erga omnes" 35. Ανάλογη ήταν η κρίση του ΕΕ και στην υϖόθεση Lasertec 36. Αϖό την ϖροαναφερθείσα νοµολογία του ΕΕ διαϖιστώνει κανείς ότι η εφαρµογή της αρχής "erga omnes" αϖοσκοϖεί στο να διασφαλίσει την οικονοµική δραστηριότητα εντός της Κοινότητας. Σκοϖός του άρθρ ΣΛΕΕ δεν είναι η δη- µιουργία µίας ϖαγκοσµίως ανοιχτής αγοράς, χωρίς κανενός είδους ϖεριορισµό στην κίνηση κεφαλαίων αϖό και ϖρος τρίτα κράτη, αλλά η ίδρυση και θεµελίωση ενός ενιαίου ϖλαισίου εντός της Κοινότητας για την αγορά κεφαλαίου αϖέναντι σε τρίτα κράτη 37. Σε όσες ϖάλι ϖεριϖτώσεις το ΕΕ δέχτηκε ότι υϖήρχε αϖέναντι σε τρίτα κράτη εφαρµογή τόσο των διατάξεων της ελευθερίας εγκατάστασης και υϖηρεσιών, όσο και της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίου στον ίδιο βαθµό, τότε ήταν εφαρµοστέα και η ϖρορρηθείσα αρχή. Η υϖόθεση Holbock 52 ου-σιασακά αφορούσε το κατά ϖόσο το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο, σχετικά µε τη φορολόγηση των µερισµάτων, ηδύνατο να εξαρτά το ύψος του φορολογικού συντελεστή ανάλογα µε την ϖροέλευση του µερίσµατος (ηµεδαϖό ή αλλοδαϖό), χωρίς αντίστοιχα να λαµβάνεται υϖόψη το µερίδιο συµµετοχής του µετόχου στην εταιρία ϖου διανέµει το µέρισµα και αν ήταν εφαρµοστέες οι διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης ή για την ελευθερία κίνησης 33K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Drittstaaten, 2010, σ. 81 εϖ. 34 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Fidium Finanz AG (C-452/04), Σολ K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Drittstaaten, 2010, α 83 εϖ. 36 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Lasertec (C-492/ 04), Συλ S c h w e n k e, Die Kapitalverkehrsfreiheit im Wan-del? - Eine erste Analyse neuer Entwicklungen in der κεφαλαίων, καθώς εϖίσης και αν ήταν δικαιολογηµένος ένας ϖεριορισµός των ως άνω θε- µελιωδών ελευθεριών. Το ΕΕ έκρινε εφαρµοστέες τις διατάξεις της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου και αϖοφάσισε ότι είναι δυνατό να εφαρµόζεται µία διάταξη εθνικού δικαίου, η οϖοία ϖεριορίζει την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου αϖέναντι σε τρίτα κράτη, εφόσον αυτή υϖάρχει κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εφαρµογής της Συνθήκης του Μάαστριχτ και εµφανίζεται ως δικαιολογηµένη 53. Στην υϖόθεση «Α» 54 το ΕΕ αφενός έκρινε ότι ένα Κράτος Μέλος µϖορεί να θεσϖίσει ένα διαφορετικό νοµικό ϖλαίσιο σχετικά µε τους υφιστάµενους ϖεριορισµούς της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου αϖό και ϖρος τρίτα κράτη, σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους ισχύοντες για κινήσεις κεφαλαίου εντός της Κοινότητας, αφετέρου ότι ένα φορολογικό ϖλεονέκτηµα είναι δυνατό να εξαρτηθεί αϖό ϖροϋϖοθέσεις και υϖοχρεώσεις, όϖως ϖ.χ. την ϖαροχή ϖληροφοριών αϖό τις οικονοµικές αρχές ενός τρίτου κράτους. Η αϖόρριψη του φορολογικού ϖλεονεκτήµατος και κατ' εϖέκταση ο ϖεριορισµός της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου είναι δικαιολογηµένος, όταν ελλείϖουν οι αϖαιτούµενες ϖληροφορίες λόγω αϖουσίας συµβατικής υϖοχρέώσης του τρίτου κράτους να τις ϖαρέχει στις οικονοµικές υϖηρεσίες του Κράτους Μέλους και το τελευταίο δεν έχει άλλη δυνατότητα να τις αϖοκτήσει 55. Το γεγονός ϖάντως ότι η αρχή "erga omnes" δεν διαφοροϖοιείται αναφορικά µε κινήσεις κεφαλαίου µεταξύ των Κρατών Μελών αϖό τη µία και µεταξύ Κρατών Μελών και τρίτων κρατών αϖό την άλλη, αϖοτελεί σηµείο κριτικής για τη θεωρία, όϖου η κρατούσα άϖοψη είναι ότι η συγκεκριµένη αρχή θα έϖρεϖε να έχει διαφορετικό ϖεριεχόµενο αϖέναντι σε τρίτα κράτη 56. IV. Έννοια της ελευθερίας κίνησης ϖληρωµών 1. Ο ρ ι σ µ ό ς κ α ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά Υϖό τον όρο κίνηση ϖληρωµών νοείται η διασυνοριακή µεταβίβαση χρηµατικών ϖοσών, σε µετρητά ή σε άλλη µορφή (µεταφορά συναλλάγµατος), η οϖοία ϖραγµατοϖοιείται στο ϖλαίσιο υφιστάµενης συναλλαγής ως αντάλλαγµα για ορισµένη ϖαροχή 57. Τυϖικά χαρακτηριστικά της ελευθερίας κίνησης ϖληρωµών είναι ότι και αυτή υϖόκειται στην αϖαγόρευση ϖεριορισµών και διακριτικής µεταχείρισης, όϖως εϖίσης και σε έναν κατάλογο µε εξαιρέσεις αϖό την αρχή της ϖλήρους αϖελευθέρωσης 58.

10 10 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος ι ά κ ρ ι σ η α ϖ ό τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α κ υ κ λ ο - φ ο ρ ί α ς κ ε φ α λ α ί ο υ Το άρθρ. 63 ΣΛΕΕ διαφέρει αϖό τις διατάξεις ϖου ϖροβλέϖουν τις άλλες θεµελιώδεις ελευθερίες ως ϖρος το ότι, µε τη µορφή µε την οϖοία διατυϖώθηκε µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η συγκεκριµένη διάταξη ενσωµατώνει δύο θεµελιώδεις ελευθερίες: την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου και την ελεύθερη κίνηση ϖληρωµών. Οι δύο αυτές

11 11 ελευθερίες ϖαρατίθενται στην ίδια διάταξη ως ισότιµες 38. Αυτή η ϖαράλληλη ρύθµιση θέτει ουσιαστικά ως βασικό κανόνα ερµηνείας των δύο ελευθεριών την αρχή «in dubio pro idem», δηλαδή, ό,ττ ισχύει για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, εν αµφιβολία ισχύει και για την ελευθερία κίνησης ϖληρωµών 39. Όϖως ϖολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στη θεωρία, η τελευταία δεν αϖοτελεί αϖλώς µία ϖα-ρακολουθηµατική, βοηθητική ελευθερία 40. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ϖολύ συχνά ως η «ϖέµϖτη ελευθερία» στο σύστηµα των θεµελιωδών ελευθεριών της συνθήκης της EE 41 ή, σύµφωνα µε άλλη άϖοψη, ως «ελευθερία-ϖροσάρτηµα»^, αφού χωρίς τη διασφάλιση της ελευθερίας της αντιϖαροχής οι υϖόλοιϖες ελευθερίες θα ήταν άνευ σηµασίας 42. Κοινός ϖαρανοµαστής στις ϖεριϖτώσεις του εργαζοµένου, ο οϖοίος στα ϖλαίσια της ελεύθερης µετακίνησης κερδίζει το µισθό του, του ελεύθερου ε- ϖαγγελµατία ϖου στα ϖλαίσια της ελευθερίας ε- γκατάστασης, σε συνδυασµό µε την ελεύθερη ϖαροχή υϖηρεσιών, κερδίζει την αµοιβή του ή του εϖενδυτή, ο οϖοίος µεταφέρει τα εϖενδυτικά µέσα ϖου είναι αϖαραίτητα για την αϖόκτηση κεφαλαίου αϖό ένα τρίτο κράτος ϖρος ένα άλλο Κράτος Μέλος, είναι ότι αϖό όλες τις θεµελιώδεις ελευθερίες αϖουσιάζει το χρηµατικό στοιχείο και µαζί µε αυτή το κίνητρο για την άσκηση τους 43. Η ελευθερία κίνησης ϖληρωµών αϖοτελεί το συµϖληρωµατικό ανταϖοδοτικό δίκαιο για την άσκηση των ϖαραϖάνω ελευθεριών, όϖου η ανταϖόδοση συνίσταται συνήθως σε χρήµατα, εµβάσµατα ή εϖιταγές 44. Η ελευθερία αυτή κατά τα ϖρορρηθέντα ϖαρέχει την αϖαραίτητη χρηµατική διάσταση στις λοιϖές θεµελιώδεις ελευθερίες K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfeiheit und Dritt-staaten, 2010, σ R e s s / U k r o w σε: E.Grabitz/M.Hilf, Das Recht der Europaischen Union, Munchen 2008, άρθρ. 56, εδ. 1, (36η έκδ.). 40R e s s / U k r o w σε: E.Grabitz/M.Hilf, Das Recht der 63. Europaischen S c h w e i t z Union, e r / H Munchen u m m e r 2008,, Europarecht, άρθρ. 56, εδ. 5η 1, έκδ. (36η έκδ.). 41O 1996, hεδ. l e r 1211., Die Kapitalverkehrsfreiheit und ihre Schranken, WM , R e s s / U k r o w σε: E.Grabitz/M.Hilf, Das Recht der Europaischen Union, Munchen 2008, άρθρ. 56, εδ. 273, (36η έκδ.). 43R e s s / U k r o w σε: E.Grabitz/M.Hilf, Das Recht der Europaischen Union, Munchen 2008, άρθρ. 56, εδ. 273, (36η έκδ.). 44O h l e r, Die Kapitalverkehrsfreiheit und ihre Schranken, WM Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι η ελεύθερη κίνηση ϖληρωµών έχει ανταϖοδοτικό χαρακτήρα συνιστά και την ουσιώδη διαφορά της έναντι της ελευθερίας κυκλοφορίας κεφαλαίου, ϖίσω αϖό την οικονοµική συναλλαγή της οϖοίας υϖάρχει ένα κίνητρο εϖένδυσης 46. V. Αϖαγόρευση ϖεριορισµών στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου Σύµφωνα µε τη διατύϖωση του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ αϖαγορεύονται όλοι οι ϖεριορισµοί της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων τόσο µεταξύ των Κρατών Μελών, όσο και µεταξύ Κρατών Μελών και τρίτων κρατών, µε την εϖιφύλαξη των διατάξεων των άρθρ ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρα ΣυνθΕΚ). Ωστόσο η ίδια η Συνθήκη δεν ϖροσδιορίζει λεϖτοµερέστερα ϖοιά είναι αϖό αϖόψεως ουσιαστικού δικαίου η ακριβής έννοια των ϖεριορισµών, την αϖαγόρευση των οϖοίων ϖροβλέϖει το άρθρ. 63 ΣΛΕΕ 47. Ιδιαίτερα, αϖό τη διατύϖωση της σχετικής διάταξης, ανακύϖτει το ερώτηµα κατά ϖόσο οι ϖροβλεϖόµενοι στο άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖεριορισµοί είναι αυτοτελείς έναντι ϖαρεµφερών ϖεριορισµών ϖου αϖό τη Συνθήκη εϖιφυλάσσονται στις υϖόλοιϖες θεµελιώδεις ελευθερίες ή θα ϖρέϖει και αυτοί να ε- ξετάζονται στο ϖλαίσιο της γενικότερης δογµατικής των θεµελιωδών ελευθεριών 48. Αρχικά γίνεται δεκτό ότι η αϖαγόρευση ϖεριορισµών στην κυκλοφορία κεφαλαίου είναι έννοια ευρύτερη αϖό αυτή της αϖαγόρευσης διακριτικήςµεταχείρισης 49, η οϖοία και εµϖεριέχεται στην εϖιταγή της αϖαγόρευσης των ϖεριορισµών στη συγκεκριµένη ελευθερία 50. Η αϖαγόρευση του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ αϖαγορεύει διακρίσεις εξαιτίας της ιθαγένειας, της κατοικίας ή του τόϖου εϖενδύσεων, αλλά και κάθε µέτρου, το οϖοίο εµϖοδίζει τυϖικά ή 45K e m m e r e r, Kapitalverkehrsfreiheit und Dritt-staaten, 2010, σ H o n r a t h, Umfang und Grenzen der Freiheit des Kapitalverkehrs-Die Moglichkeiten zur Einfuhrung einer Devisenbewirtschaftung in der Europaischen U-nion, 1998, o F i s c h e r, Die Kapitalverkehrsfreiheit in der Rechtsprechung des EuGH, ZeuS (402). 48Brohmer σε: Calliess/Rufert, EUV/EGV Kom-mentar - Das Verfassungsrecht der Europaischen U-nion mit Europaischer Grundrechtscharta, 3. έκδ. 2007, Art. 56 EGV, εδ M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ T r a u t w e i n, Die Kapitalverkehrsfreiheit gem. Art. 56 EGV, JA 2008, σ. 281 (284).

12 12 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 ουσιαστικά την κίνηση κεφαλαίων, ανεξαρτήτως αν ϖρόκειται για νοµοθετικές διατάξεις ή συνηθισµένη ϖρακττκή των κρατών 51. Σύµφωνα µε την κατά τη θεωρία ερµηνεία της Συνθήκης, ως αϖαγορευµένος ϖεριορισµός της κυκλοφορίας κεφαλαίου θεωρείται όχι µόνο κάθε ϖεριορισµός ϖροσωϖικού χαρακτήρα (ϖ.χ. εξαιτίας της ιθαγένειας, της εγκατάστασης ή του τόϖου διαµονής), αλλά και ϖεριορισµοί ϖου σχετίζονται µε την κίνηση κεφαλαίου καθ' εαυτή (όϖως ϖ.χ. ϖεριορισµοί ανάλογα µε την αξία της συναλλαγής) 52. Εξ άλλου, ως ϖρος την ένταξη των ϖεριορισµών του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ στο ϖλαίσιο της γενικότερης δογµατικής των θεµελιωδών ελευθεριών και την ε- ξέταση τους υϖό το ϖρίσµα της νοµολογίας ϖου αφορά στις λοιϖές ελευθερίες, η ϖλειοψηφούσα ά- ϖοψη της θεωρίας τάσσεται, ενόψει και της ϖαραλληλότητας των θεµελιωδών ελευθεριών, υϖέρ της µεταφοράς στο άρθρ εδ. β ΣΛΕΕ των βασικών αρχών 53 της αϖόφασης Cassis-de-Dijon του ΕΕ ϖου αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία εµϖορευµάτων 54. Βέβαια υϖάρχει και η αντίθετη άϖοψη, η οϖοία είναι αντίθετη στην µεταφορά της συγκεκριµένης νοµολογίας στην ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου και στηρίζεται στο εϖιχείρηµα ότι οι όϖοιες εξαιρέσεις στην αϖαγόρευση ϖεριορισµών του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ εξαντλούνται στο ϖλαίσιο του συστήµατος των διατάξεων των άρθρ ΣΛΕΕ, µε τις ρήτρες εϖιφύλαξης και ϖροστασίας ϖου ϖεριέχονται στα εν λόγω άρθρα 55, οι οϖοίες αφορούν στο δικαίωµα των Κρατών Μελών να λαµβάνουν 51S e i d e l, Freier Kapitalverkehr und Wahrungs-politik, σε: Grewe/Rupp/Schneider (Hrsg.), Euro-paische Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungsge-richtsbarkeit, τιµ. τόµ. για τα 70 γενέθλια του Hans Kutscher, 1981, σ M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, o M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, o. 168 εϖ. 54B r o h m e r σε: Calliess/Rufert, EUV/EGV Kom-mentar - Das Verfassungsrecht der Europaischen U-nion mit Europaischer Grundrechtscharta, 3. έκδ. 2007, Art. 56 EGV, εδ. 16; B a y e r, Zulassige und unzulassige Einschrankungen der europaischen Grundfreiheiten im Gesellschaftsrecht, BB 2002, o. 2289; W e b e r, Kapitalverkehr und Kapitalmarkte im Vertrag iiber die Eu-ropaische Union, EuZW 1992, σ. 561 (563). 55M i i l l e r σε: Emmerich-Fritsche Einfuhrung in das Wirtschaftsrecht der Europaischen Gemeinschaft, 1995, o. 125; E c k h o f f σε: Bleckmann, Europarecht, 1997, εδ. 1720,1721. µέτρα φορολογικού κυρίως χαρακτήρα για τη διασφάλιση της δηµοσιονοµικής τους ϖειθαρχίας. Το ΕΕ ϖάλι, στο ϖλαίσιο της νοµολογίας του, ανέλυσε εκτενώς το τι ενδέχεται να συνιστά αϖαγορευµένο αϖό το άρθρ ΣΛΕΕ ϖεριορισµό στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Στην υ- ϖόθεση Εϖιτροϖή κατά Πορτογαλικής ηµοκρατίας 56, το ικαστήριο έκρινε ότι η αϖαγόρευση ϖου εϖιβαλλόταν αϖό την εθνική νοµοθεσία σε εϖενδυτές, ϖου είχαν την ιθαγένεια άλλου Κράτους Μέλους, να αϖοκτούν µεγαλύτερο αϖό ορισµένο αριθµό µετοχών σε συγκεκριµένες ϖορτογαλικές εϖιχειρήσεις συνιστούσε δυσµενή σε βάρος τους διάκριση, ϖεριοριστική της ελεύθερης κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Με την τελευταία αϖόφαση κρίθηκε εξ άλλου ότι και η εθνική ρύθµιση σύµφωνα µε την οϖοία εϖενδυτές, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι οϖοίοι ήθελαν να αϖοκτήσουν µεγαλύτερη αϖό ένα ορισµένο ϖοσοστό συµµετοχή σε ϖορτογαλική εϖιχείρηση, έϖρεϖε ϖροηγουµένως να λάβουν σχετική έγκριση, συνιστούσε ϖεριορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου κατά την έννοια του τότε άρθρ. 73β της ΣυνθΕΚ, µε το αιτιολογικό ότι η εν λόγω ρύθµιση ήταν ικανή «να καταστήσει κενή ϖεριεχοµένου την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων» 57. Το ικαστήριο εϖεσήµανε ότι η εϖίµαχη ρύθµιση ακόµη και αν δεν δηµιουργούσε άνιση µεταχείριση µεταξύ των εϖενδυτών βάσει της ιθαγένειας τους, εν τούτοις ήταν ικανή να ϖαρεµϖοδίσει την κτήση µετοχών των οικείων εϖιχειρήσεων και να αϖοτρέψει τους εϖενδυτές άλλων Κρατών Μελών αϖό το να τοϖοθετήσουν τα κεφάλαια τους σε ϖορτογαλικές εϖιχειρήσεις 58. Οµοίως, στην υϖόθεση Εϖιτροϖή κατά Ηνωµένου Βασιλείου 81 κρίθηκε ότι ϖαρότι οι ϖεριορισµοί ϖου το Κράτος Μέλος εϖέβαλε ως ϖρος τη δυνατότητα αϖόκτησης µετοχών µε δικαίωµα ψήφου στην British Airports Authority εφαρµόζονταν στους υϖηκόους όλων των Κρατών Μελών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εντούτοις στο βαθµό ϖου δύναντο να αϖοτρέψουν τους εϖενδυτές άλλων Κρατών Μελών αϖό το να εϖενδύσουν στη συγκεκριµένη εταιρεία, ϖεριορίζοντας τη δυνατότητα ου^ασϖκής συµµετοχής τους στη διαχείριση ή στον έλεγχο της συγκεκριµένης εταιρείας, συνιστούσαν αντίθετους 56 ΕΕ αϖό , Emrporn 1 )/Πορτογαλική η- µοκρατία, (C-367/98), Συλ ΕΕ αϖό , Ειητροϖή/Πορτογαλική η µοκρατία, (C-367/98), Συλ ,

13 13 ϖρος τη Συνθήκη ϖεριορισµούς στην κίνηση κεφαλαίου. Εξ άλλου στη Manninen 82, το υχαστήριο αϖοφάνθηκε ότι η φινλανδική νοµοθεσία σχετικά µε τη φορολόγηση µερισµάτων, η οϖοία εµϖόδιζε τους µετόχους να ωφεληθούν του ευεργετήµατος της ϖίστωσης φόρου, αναφορικά µε µερίσµατα, οσάκις η ανώνυµη εταιρεία ήταν εγκατεστηµένη σε άλλο Κράτος Μέλος, συνιστούσε ϖεριορισµό της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρ ΣΛΕΕ εϖειδή είχε ως αϖοτέλεσµα να «... αϖοτρέϖει τα ϖρόσωϖα ϖου υϖέχουν γενική φορολογική υϖοχρέωση στη Φινλανδία να εϖενδύσουν τα κεφάλαια τους σε εταιρείες ϖου εδρεύουν σε άλλο κρότος µέλος...». Κρίνοντας κατά τα ανωτέρω, το ικαστήριο α- κολούθησε ϖρογενέστερη εϖί του θέµατος νοµολογία του. Στη Svensson and Gustavsson 83, το ΕΕ είχε κρίνει ότι ο εθνικός κανόνας ϖου ϖεριόριζε τη χορήγηση κρατικών εϖιδοτήσεων µόνο σε τόκους κατασκευαστικών δανείων ϖου λαµβάνονταν αϖό τράϖεζες του Λουξεµβούργου εµϖόδιζε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, καθόσον ήταν τέτοιας φύσης ϖου να αϖοτρέϖει τους ενδιαφερόµενους δανειολήϖτες αϖό το να καταρτίσουν συναλλαγές µε τράϖεζες εγκατεστηµένες σε άλλο Κράτος Μέλος. Για τον ίδιο λόγο το υχαστήριο είχε αϖοφανθεί ότι µία διάταξη του εθνικού δικαίου, η οϖοία εξαρτά την εξαγωγή του κεφαλαίου, έστω και αν αυτή λαµβάνει χώρα υϖό τη µορφή µετρητών χρηµάτων, αϖό ϖροηγούµενη άδεια της ιοίκησης, αντέβαινε στο άρθρ ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ ΣυνθΕΚ). 59 Αντιθέτως, σε άλλη υϖόθεση έκρινε ότι µία υϖοχρέωση ανακοίνωσης της ϖρόθεσης εξαγωγής κεφαλαίου δεν αντίκειται στην ελευθερία µετακίνησης αυτού 60. Σηµειωτέον ότι για να χαρακτηριστεί µία διάταξη του ηµεδαϖού δικαίου ως ανεϖίτρεϖτος ϖεριορισµός αρκεί µία δυνητική ϖαρεµϖόδιση στην κυκλοφορία του κεφαλαίου, δεν χρειάζεται να αϖοδειχτεί ότι ασκείται ϖραγµατική εϖιρροή σε αυτή. Κρίσιµο είναι µόνο η διάταξη να ϖροσιδιάζει σε έναν ϖεριορισµό της κίνησης κεφαλαίων. Συνεϖώς η αϖαγόρευση αυτή αφορά κάθε µέτρο, το οϖοίο µϖορεί αντικειµενυχά να ασκεί εϖιρροή στην κίνηση των κεφαλαίων, άµεσα ή έµµεσα. Ο σκοϖός για τον οϖοίο εισήχθη η συγκεκριµένη διάταξη µϖορεί να αϖοτελεί αϖλώς µία ένδειξη. Είναι αδιάφορο ϖότε και σε ϖοιό βαθµό εϖιφέρει τον ϖεριορισµό της κυκλοφορίας κεφαλαίου 61. Εϖιϖροσθέτως, στην κρίση για το αν ένα εθνυχό µέτρο συνιστά αντίθετο στο άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖεριορισµό δεν εφαρµόζεται κάϖοιος de nrhiirnis κανόνας. Στη βελγική υϖόθεση C-212/2006 Gouverne-ment de la Communaute frangaise et Gouverne-ment wallon κατά Gouvernement flamand, το ΕΕ ξεκαθάρισε ότι «... Κατά τη νοµολογία του ικαστηρίου, τα άρθρα της Συνθήκης σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εµϖορευµάτων, των ϖροσώϖων, των υϖηρεσιών και των κεφαλαίων συνιστούν θεµελιώδεις διατάξεις της Κοινότητας 59 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Sanz de la Sera (C-163/94, C-164/94, C-250/94 ), Συλ ; ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Bordessa (C-358/93, C- 416/93), Συλ ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Sanz de la Sera (C-163/94, C-164/94, C-250/94 ), Συλ ; ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Bordessa (C-358/93, C- 416/93), Συλ M i i l l e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, σ. 164,165.

14 ΕΕ αϖό , Εϖιτροϖή/Πορτογαλική ηµοκρατία, (C-367/98), Συλ , ΕΕ αϖό , Εϖιτροϖή/Ηνωµένο Βασίλειο, (C-98/01), Συλ , ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Manninen, (C-319/ 02), Συλ , ΕΕ C- 484/93,Υϖόθεση Svensson and Gustavs-son [1995] Συλ I- 3955, 10. Βλ. εϖίσης υϖοθέσεις ΕΕ αϖό , Trummer and Mayer, (C-222/97), Συλ [19991 Συλ και ΕΕ αϖό Staatse-cretaris van Financien v. Verkooijen, (C-35/98), Συλ , και ότι κάθε εµϖόδιο στην ελευθερία αυτή, έστω και εϖουσιώδες, αϖαγορεύεται...& 7. Τέλος ενδιαφέρον ϖαρουσιάζει στο ζήτηµα του ϖροσδιορισµού της έννοιας του αϖαγορευόµενου κατ' άρθρ. 63 ΣΛΕΕ ϖεριορισµού και η θέση του ΕΕ αναφορικά µε την ϖερίϖτωση της «αντίστροφης διακριτικής µεταχείρισης» 62, όταν µέσω του ηµεδαϖού δικαίου εισάγεται δυσµενής διακριτική µεταχείριση του ηµεδαϖού ϖροσώϖου έναντι του αλλοδαϖού. Η θέση του ΕΕ στον ανωτέρω ϖροβληµατισµό ήταν ότι η διάταξη του ηµεδαϖού δικαίου δεν εµϖίϖτει στο ϖεδίο εφαρµογής της Συνθήκης και των σχετικών διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου, σε όσες ϖεριϖτώσεις η θέση του ηµεδαϖού ϖροσώϖου δεν σχετίζεται µε ϖραγµατικά ϖεριστατικά κοινοτικού χαρακτήρα 63. VI. Οι εξαιρέσεις του άρθρ. 65ΣΛΕΕ Η ϖρώτη ϖαράγραφος του άρθρ. 65 ΣΛΕΕ (ϖρώην άρθρ. 58 ΣυνθΕΚ) εισάγει δύο εξαιρέσεις αϖό την αρχή της ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου. Η ευρύτερη εξαίρεση, ϖου είναι η δεύτερη, ορίζει ότι η ϖροβλεϖόµενη αϖό το άρθρ ΣΛΕΕ αϖαγόρευση κάθε ϖεριορισµού στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ Κρατών Μελών ισχύει υϖό την εϖιφύλαξη του δικαιώµατος των τελευταίων αφενός να θεσϖίζουν διαδικασίες δήλωσης των κεφαλαιϊκών κινήσεων για σκοϖούς διοικητικής ή οϖοταστικής ενηµέρωσης, αφετέρου να λαµβάνουν κάθε µέτρο το οϖοίο: α) αϖαιτείται ϖροκειµένου να αϖοτραϖούν τυχόν ϖαραβάσεις εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων ϖου αφορούν στον τοµέα της φορολογίας και της ϖροληϖτικής εϖοϖτείας των ϖιστωτικών ιδρυµάτων, ή β) δικαιολογείται εϖί τη βάση της δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας. Εϖιϖλέον, βάσει της ϖρώτης εξαίρεσης, ϖου ϖεριέχει η ϖρώτη ϖαράγραφος του άρθρ. 65 ΣΛΕΕ, στα 62Muller, Kapitalverkehrsfreiheit in der Euro-paischen Union, 2000, o ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Steen (C-332/90), Συλ ΕΕΕΕ C 128 ( ), σ. 4, 52. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Κράτη Μέλη της Κοινότητας ϖαρέχεται το δικαίωµα να εφαρµόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας, οι οϖοίες διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων ϖου δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αναφορικά µε τον τόϖο κατοικίας τους ή τον τόϖο εϖένδυσης των κεφαλαίων τους 64. Η ρητή διατύϖωση και το εύρος των ανωτέρω εξαιρέσεων, ϖου η Συνθήκη εϖιτρέϖει αϖό τη γενική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, δηµιουργεί αρχικά την εντύϖωση ότι η συγκεκριµένη ελευθερία είναι η «φτωχή συγγενής» των λοιϖών κοινοτικών ϖολιτικών για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ϖρώτη αυτή εντύϖωση, ωστόσο, διαλύεται κατά την εξέταση των ϖροαναφερθεισών εξαιρέσεων, υϖό το φως της ερµηνείας ϖου τους έχει εϖιφυλάξει το ικαστήριο των Ευρωϖαϊκών Κοινοτήτων. Κατ' αρχήν, η νοµολογία του ΕΕ κατέστησε σαφές ότι οϖοιοδήϖοτε δηµοσιονοµικό βάρος ένα Κράτος Μέλος ήθελε εϖιβάλει σε σχέση µε συναλλαγές ϖου εµϖίϖτουν στο ϖεδίο των διατάξεων ϖερί κυκλοφορίας κεφαλαίων (ϖ.χ. στην εισαγωγή συναλλάγµατος για την αγορά ακινήτου), ϖρέϖει υϖοχρεωτικά να εντάσσεται σε µία αϖό τις ϖαρα- ϖάνω δύο εξαιρέσεις ϖροκειµένου να µην συνιστά αϖαγορευµένο ϖεριορισµό της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίου. Έτσι στην υϖόθεση Albore 65, αϖαντώντας 64Βλ. ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Bachmann κατά Βελγίου, (C-204/90), Συλ και ΕΚ αϖό ,Υϖόθεση Schumacker, (C-279/92), Συλ , 37εϖ. όϖου το υ<αστήριο εξέτασε αν µεταξύ κατοίκου Κράτους Μέλους ϖου ϖραγµατοϖοιεί το σηµαντικότερο µέρος των εισοδηµάτων του σε άλλο Κράτος Μέλος και κατοίκου Κράτους Μέλους, ϖου ασκεί στο αυτό Κράτος Μέλος ϖαρεµφερή µισθωτή δραστηριότητα υφίσταται διαφορά αντικειµενικής κατάστασης ικανή να θεµελιώσει διαφορετική µεταχείριση, όσον αφορά τη λήψη υϖόψη, νια την εϖιβολή φόρου, της ϖροσωϖικής και οικογενειακής κατάστασης του µη κατοίκου του συγκεκριµένου Κράτους Μέλους. 65 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Albore, (C-423/98), Συλ , 16 και 17.

15 15 σε ϖροδικαστικό ερώτηµα ϖου ετέθη αϖό ιταλικό δικαστήριο σχετικά µε το αν αϖαγορευόταν αϖό τη Συνθήκη νοµοθετική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οϖοία µόνο Ιταλοί υϖήκοοι εξαιρούνταν αϖό την υϖοχρέωση να λάβουν έγκριση ϖριν την αγορά ακινήτου σε ϖεριοχές ϖου θεωρείτο ότι είχαν στρατιωτική σηµασία, το ικαστήριο ϖεριέγραψε το συγκεκριµένο εθνικό µέτρο ως «... ϖεριορισµό ενέχοντα διακριτική µεταχείριση...» και έκρινε ότι «... τοιούτος ϖεριορισµός αϖαγορεύεται αϖό το (τότε) άρθρο 73β της Συνθήκης εκτός αν δυχαιολογείται για λόγους ϖου εϖιτρέϖονται αϖό τη Συνθήκη...». Περαιτέρω, η ίδια η Συνθήκη ϖροβλέϖει ότι α- κόµη και αν ένα εθνικό µέτρο εµϖίϖτει σε µια αϖό τις ϖροαναφερθείσες εξαιρέσεις, δεν είναι άνευ ετέρου σύµφωνο µε τα εϖιτασσόµενα αϖό τη Συνθήκη, αλλά εξετάζεται υϖό το φως των οριζόµενων στην 3 του ϖαραϖάνω άρθρου, σύµφωνα µε την οϖοία η εθντκή νοµοθετική εϖιταγή ή το λαµβανόµενο µέτρο δεν ϖρέϖει να συνιστά µέσο αυθαίρετης διακριτικής µεταχείρισης, ούτε υϖοκρυϖτόµενο ϖεριορισµό της ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου, όϖως αυτή ορίζεται στο άρθρο 63 ΣΛΕΕ. Σύµφωνα λοιϖόν µε τα ανωτέρω, ϖροκειµένου να διαϖιστωθεί εάν µια εθνική ρύθµιση ϖου σχετίζεται µε ϖτυχές της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας κεφαλαίων (ϖ.χ. στον τοµέα του φορολογικού δικαίου) είναι συµβατή ή όχι µε το κοινοτικό δίκαιο, ϖρέϖει κατ' αρχάς να ερευνηθεί αν συνιστά ϖαράβαση του κανόνα του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ και εν συνεχεία, αν µϖορεί να δικαιολογηθεί βάσει µιας εκ των ϖρορρηθεισών εξαιρέσεων της Συνθήκης, λαµβανοµένων υϖόψη των ϖαραµέτρων ϖου εϖιβάλει η τρίτη ϖαράγραφος του άρθρ. 65 ΣΛΕΕ-ήτοι, ότι η εϖίµαχη ρύθµιση δεν εισάγει δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος των υϖηκόων άλλων Κρατών Μελών της Ευρωϖαϊκής Ένωσης και δεν ϖαραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. 1. Η ε ξ α ί ρ ε σ η τ ο υ ά ρ θ ρ ε δ. α Σ Λ Ε Ε Στις ϖαραϖάνω ϖεριϖτώσεις, όϖως και σε άλλες ϖαρεµφερείς, το ΕΕ, έχοντας διαϖιστώσει ότι η ε- κάστοτε εθνική ρύθµιση αϖοτελούσε ϖεριορισµό στη θεµελιώδη ελευθερία της κυκλοφορίας κεφαλαίου, ϖροχώρησε να εξετάσει αν και υϖό ϖοιες ϖροϋϖοθέσεις αυτός µϖορούσε να δικαιολογηθεί βάσει των οριζόµενων στο άρθρ. 65 ΣΛΕΕ 1 (εδάφια α'και β ) και 3. Έτσι, στην υϖόθεση της Εϖιτροϖής κατά Πορτογαλικής ηµοκρατίας 66, το ικαστήριο τόνισε ότι «... ως θεµελιώδης αρχή της Συνθήκης η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων µϖορεί να ϖεριοριστεί αϖό εθνυχή κανονισϖκή ρύθµιση µόνον αν αυτή δικαιολογείται αϖό τους ϖροβλεϖόµενους στο άρθρ. 73δ (ϖλέον 65) της Συνθήκης ΕΚ, 1, λόγους ή αϖό εϖιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος και εφόσον εφαρµόζεται σε κάθε ϖρόσωϖο ή εϖιχείρηση ϖου ασκεί δραστηριότητες στο έδαφος κράτους µέλους υϖοδοχής. Εϖί ϖλέον, για να δυχαιολογείται υϖό την έννοια αυτή, η εθνυχή κανονιστική ρύθµιση ϖρέϖει να είναι ϖρόσφορη για τη διασφάλιση της υλοϖοιήσεως του στόχου ϖου εϖιδιώκει και να µην βαίνει ϖέραν του αναγκαίου για την εϖίτευξη του µέτρου, ώστε να ανταϖοκρίνεται στο κριτήριο της αναλογικότητας...». Στη Manninen 67, το ικαστήριο εστίασε στο λόγο του ϖρώτου εδαφίου της 1 του άρθρ. 65 ΣΛΕΕ και εϖεσήµανε ότι αυτή «... ως ϖαρέκκλιση αϖό τη θεµελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, ϖρέϖει να ερµηνεύεται συσταλτικά...». Σύµφωνα µε το ΕΕ, εθνική ρύθµιση (εν ϖροκειµένω, διάταξη της φορολογικής νοµοθεσίας) ϖου ϖροβλέϖει διάκριση µεταξύ των φορολογουµένων αναλόγως του τόϖου όϖου αυτοί εϖενδύουν τα κεφάλαια τους µϖορεί να θεωρηθεί ότι συµβιβάζεται µε τις διατάξεις της Συνθήκης ϖερί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων αν «... αφορά καταστάσεις ϖου δεν είναι εξ αντικει- µένου συγκρίσιµες ή δυχαιολογείται αϖό εϖιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όϖως είναι η ανάγκη διαφυλάξεως της συνοχής του φορολογικού συστήµατος Το ικαστήριο ϖροσέθεσε ότι για να δικαιολογείται η ανωτέρω διακριτική ρύθµιση, η διαφορετική µεταχείριση φορολογου- µένων ϖου αυτή εϖιφυλάσσει «... δεν ϖρέϖει να υ- ϖερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την εϖίτευξη του στόχου ϖου εϖιδιώκει η ουχείσρύθµιση...>ρ 5. Όσον αφορά στην ϖρώτη αϖό τις ϖροϖαρατε-θείσες στη Martninen ϖροϋϖοθέσεις, σε ϖερίϖτωση ϖου µεταξύ του φορολογούµενου κατοίκου ηµεδαϖής και του φορολογούµενου, ϖου κατοικεί σε άλλο Κράτος Μέλος της Ένωσης ή ανάµεσα σε εκείνον τον φορολογούµενο, ϖου εϖενδύει στην ηµεδαϖή και σε εκείνον ϖου εϖενδύει σε άλλο Κράτος Μέλος δεν υφίσταται καµία διαφορά αντικειµενικής καταστάσεως ικανή να θεµελιώσει διαφο 66 ΕΕ 94. Όϖ. αϖό ανωτέρω , Βλ. Εϖιτροϖή/Πορτογαλυχή εϖίσης σχετικά την ϖρογενέστερη µοκρατία, Verkoiijen (C-367/98), [.Ε.Ε. Συλ , αϖό 6/6/2000, 49. Υϖόθεση η- Staat-secretaris 67 ΕΕ αϖό , van Υϖόθεση Financien Manninen, v. (C-319/ Verkooijen, 02), (C-35/98), Συλ , Συλ ], ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Manninen, (C-319/ 02), Συλ , 29.

16 16 ρετική µεταχείριση, τυχόν εθνική φορολογική ρύθµιση ϖου διαφοροϖοιεί τη µεταχείριση τους συνιστά ϖεριορισµό ϖου δεν δικαιολογείται αϖό τη Συνθήκη και αϖαγορεύεται αϖό το άρθρ ΣΛΕΕ 68. Μάλιστα στις Προτάσεις της στην υϖόθεση Belgium SPF Finance κατά Truck Center SA, η Γεντκή Εισαγγελέας Kokott ϖροχώρησε ένα βήµα ϖαραϖέρα εϖισηµαίνοντας ότι η διαϖίστωση της ύϖαρξης διαφοράς ανάµεσα στην κατάσταση των ηµεδαϖών και των αλλοδαϖών υϖηκόων δεν αρκεί για να εξαιρέσει ένα εθνικό µέτρο αϖό την αϖαγόρευση του άρθρ ΣΛΕΕ, αλλά εϖιϖλέον αϖαιτείται να αϖοδειχθεί ότι η διαφορά στις καταστάσεις τους είναι ικανή να δικαιολογήσει τη διαφοροϖοίηση στη µεταξύ τους µεταχείριση. «... Με άλλα λόγια, η διαφορά στη µεταχείριση ϖρέϖει να σχετίζεται και να είναι ανάλογη της διαφοράς στις αντίστοιχες καταστάσεις τους... <Ρ'. Εξ άλλου, όσον αφορά στη δεύτερη εκ των ϖροϖαρατεθεισών στη Manninen ϖροϋϖοθέσεων, ϖερί συνδροµής εϖιτακτικού γενικού συµφέροντος, το οϖοίο θα µϖορούσε να δικαιολογήσει τη διαφορετική µεταχείριση των άνω κατηγοριών φορολογουµένων, το ικαστήριο, διευκρίνισε ότι συνταγµατικοί ϖεριορισµοί 69 δεν θα µϖορούσαν να αϖοτελέσουν τέτοιον εϖιτακτικό λόγο, ενώ στην υϖόθεση της Εϖιτροϖής κατά Πορτογαλικής ηµοκρατίας 70, υϖέµνησε ότι η έννοια του γενικού συµφέροντος δεν ταυτίζεται µε το οικονοµτκό συµφέρον του Κράτους Μέλους - ήτοι τους στόχους της οικονοµικής του ϖολιτικής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς του, τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση των µέσων ϖαραγωγής. «... Πράγµατι, κατά ϖάγια νοµολογία, λόγοι οικονοµικής φύσεως σε καµία ϖερίϖτωση δεν µϖορούν να χρησιµεύσουν ως δυχαιολογία για την εϖιβολή αϖαγορευοµένων αϖό τη Συνθήκη εµϖοδίων...», εϖεσήµανε το ικαστήριο 71. Περαιτέρω, στην αϖόφαση του Marks & Spencer, ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 το ΕΕ αναγνώρισε ότι το «γενικό συµφέρον» για την εϖιβολή εθνικών ϖεριοριστικών µέτρων θα µϖορούσε να συνίσταται στην ανάγκη καταϖολέ- µησης της φοροδιαφυγής και αϖοτροϖής καταστρατήγησης της εθνικής φορολογικής νοµοθεσίας, ωστόσο εϖεσήµανε ότι το ϖεριοριστικό της ε- λευθερίας εθνικό µέτρο θα ϖρέϖει να σκοϖεί ειδικά στην ϖαρεµϖόδιση µεθοδεύσεων ϖου στοχεύουν στην αϖοφυγή φόρου ϖου κανονικά θα βάρυνε τον υϖόχρεο 72. Ακόµη και σε ϖερίϖτωση ϖου το Κράτος Μέλος ϖροβάλλει την ανάγκη διαφύλαξης της συνοχής του φορολογικού του συστήµατος ως λόγο «γενικού συµφέροντος» για να εϖιβάλει φορολογικές ρυθµίσεις ϖου διαχωρίζουν ανάµεσα σε υϖηκόους του αυτού και των λοιϖών Κρατών Μελών της Έ- νωσης, το ΕΕ έκρινε ότι ϖροκειµένου οι εν λόγω ρυθµίσεις να µην είναι ασυµβίβαστες µε θεµελιώδη διάταξη της Συνθήκης, όϖως το άρθρ. 63 ΣΛΕΕ (ϖρώην 73β ΣυνθΕΚ), θα έϖρεϖε να υφίσταται άµεση συνάρτηση µεταξύ της φορολογικής διαφοροϖοίησης και ϖροβαλλόµενου στόχου των ρυθµίσεων ή εϖαρκής αντιστοιχία µεταξύ των διαφόρων φορολογουµένων και των εϖίδικων φόρων 73, ενώ στη Manninen σηµείωσε ότι το συγκεκριµένο εϖιχείρηµα ϖερί ανάγκης εξασφαλίσεως της συνοχής του Συλ , όϖου το ικαστήριο δεν ήθελε να αϖοκλείσει το γεγονός ότι ορισµένοι σκοϖοί ϖου σχετίζονται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας των γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων και µε τη διατήρηση της αϖασχολήσεως σε αυτές να έχουν καθαυτοί, σε ορισµένες ϖεριστάσεις και υϖό ορισµένες ϖροϋϖοθέσεις, χαρακτήρα γεντκού συµφέροντος και να συνιστούν δικαιολογητικό λόγο νια τον ϖεριορισµό της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων ( 50). φορολογικού συστήµατος «... ϖρέϖει να εξετάζεται 97. Υϖόθεση C-282/07, Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέως Kokott της 18ης Σεϖτεµβρίου 2008, ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Hollmann, (C-443/06), ΕΕΕΕ C 297( ), σ. 15, ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Manninen, (C-319/ 02), Συλ , 58 και την εκεί αναφερόµενη ϖρογενέστερη νοµολογία του ΕΕ. 70 ΕΕ αϖό , Εϖιτροϖή/Πορτογαλική η- µοκρατία, (C-367/98), Συλ , ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Jager, (C-256/06), 72 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Marks & Spencer, (C-446/03), Συλ , Στις ϖροτάσεις του στις σονεκδτκαζόµενες ενώϖιον του ΕΕ ( ) υϖοθέσεις Metallgesellschaft Ltd κλϖ, Hoechst A.G., Hoechst (UK) Ltd κατά Commissioners of Inland Revenue / HM Attorney General (C-387/98 και C-410/98), ο Γενικός Εισαγγελέας Fen-nelly αναφέρθηκε στην ανάγκη ύϖαρξης άµεσου και «αϖό την σκοϖιά της εφαρµογής του συγκεκριµένου εϖίδικου φόρου, οργανικά θεµελιώδ(ου)ς σύνδεσµο(υ) µεταξύ της εϖιβολής του φόρου και της αϖαλλαγής η οϖοία ϖαρέχεται στον ηµεδαϖό φορολογούµενο, αλλά δεν ϖαρέχεται στον αλλοδαϖό», ϖροκειµένου να ευδοκιµήσει η άµυνα της συνοχής του φορολογικού συστήµατος (Προτάσεις της 12ης Σεϖτεµβρίου 2000, 33).

17 17 λαµβανοµένου υϖόψη του σκοϖού ϖου εϖιδιώκει η συγκεκριµένη φορολογυχή µεταχείριση,..» 103. Τούτο εξ άλλου εϖιβάλλεται αϖό την τρίτη ϖροϋϖόθεση ϖου θέτουν οι ϖροαναφερθείσες α- ϖοφάσεις του ΕΕ και το άρθρ της ΣΛΕΕ. Η αναλογικότητα των εθνικών µέτρων ϖου ενδέχεται να εµϖίϖτουν στη γενική αϖαγόρευση του άρθρ. 63 ΣΛΕΕ µϖορεί να είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη δικαιολόγηση τους ή µη υϖό το άρθρ. 65 ΣΛΕΕ. Σύµφωνα µε την αρχή ϖου διατυϖώθηκε αρκετά νωρίς στην Internationale Han-delsgesellschaft 104 και εξελίχθηκε στο ϖλαίσιο της νοµολογίας του ικαστηρίου 105, η συµφωνία διάταξης µε την αρχή της αναλογικότητας εξαρτάται αϖό το αν τα µέσα ϖου χρησιµοϖοιούνται για την εϖίτευξη του στόχου αντιστοιχούν στη σηµασία του και αν είναι αϖαραίτητα για την εϖίτευξη του ή αν για τον ίδιο σκοϖό υφίστανται άλλα µέσα, λιγότερο ϖεριοριστικά. Ειδικά όσον αφορά στην κτήση ακίνητης ϖεριουσίας, το ΕΕ στην Konle 106 έκρινε ότι ένα Κράτος Μέλος θα µϖορούσε να δικαιολογήσει την αϖαίτηση λήψης ϖροηγούµενης έγκρισης για την αγορά οικοϖέδου εϖικαλούµενο έναν λόγο «γενικού συµφέροντος» όταν, µεταξύ άλλων, το ίδιο α- ϖοτέλεσµα δεν θα µϖορούσε να εϖιτευχθεί µε λιγότερο ϖεριοριστικές διαδικασίες. αϖαραίτητα µέτρα για την καταϖολέµηση ϖαράνοµων ϖράξεων στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και στον τοµέα της εϖοϖτείας των ϖιστωτικών ιδρυµάτων, όϖως είναι το ξέϖλυµα χρήµατος, η διακίνηση ναρκωτικών και η τροµοκρατία. 108 Ακόµη και σε αυτές τις ϖεριϖτώσεις όµως, σύµφωνα µε την κρίση του ικαστηρίου στην Konle, το δικαίωµα των Κρατών Μελών να λαµβάνουν τα «αναγκαία» µέτρα ϖροκειµένου να αϖοτρέψουν ϖαράβαση των εθνικών τους νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ϖεριορίζεται στα µέτρα ϖου είναι αυστηρά αϖαραίτητα για την εϖίτευξη του εϖιδιωκόµενου σκοϖού, κατά τα εϖι-τασσόµενα αϖό την αρχή της αναλογικότητας 109. Εϖιϖλέον, το άρθρ εδ. β ΣΛΕΕ εϖιφυλάσσει στην ϖερίϖτωση της κυκλοφορίας κεφαλαίου µια µοναδική εξαίρεση αϖό την γενική αρχή της ελεύθερης διακίνησης, µε τη µορφή της ϖαροχής στα Κράτη Μέλη ρητής εξουσιοδότησης να ασκούν συστηµατικό έλεγχο στις κινήσεις κεφαλαίων για διοικητικούς λόγους ή στατιστικούς σκοϖούς. Το τελικό σκέλος των εξαιρέσεων ϖου ϖροβλέϖει το δεύτερο εδάφιο της ϖρώτης ϖαραγράφου του άρθρ. 65 της ΣΛΕΕ, εϖιτρέϖει στα Κράτη Μέλη 2. Η ε ξ α ί ρ ε σ η τ ο υ ά ρ θ ρ ε δ. β Σ Λ Ε Ε Πέραν της εξαίρεσης αϖό τη βασική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, ϖου η Συνθήκη εϖιτρέϖει στα Κράτη Μέλη, αναφορικά µε φορολογικές ρυθµίσεις τους ϖου διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων αναλόγως του τόϖου κατοικίας ή εϖένδυσης των κεφαλαίων τους, υϖό τις ανωτέρω ϖροϋϖοθέσεις, η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της 1 του άρθρ. 65 εϖιτρέϖει στα Κράτη Μέλη να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο, αφενός ϖρος α- ϖοτροϖή ϖαραβάσεων των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων ειδικά στον τοµέα της φορολογίας και για την ϖροληϖτική εϖοϖτεία των ϖιστωτικών ιδρυµάτων, αφετέρου να θεσϖίζουν διαδικασίες δήλωσης των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενηµέρωσης και, εν τέλει, να υιοθετούν κάθε µέτρο ϖου δικαιολογείται για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας. Το αντικείµενο της ϖρώτης υϖοκατηγορίας αϖό τις ως άνω ϖροβλεϖόµενες εξαιρέσεις, ήτοι ϖερί α- ϖοτροϖής ϖαραβάσεων εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, αναλύθηκε αϖό το ΕΕ στην υϖόθεση Bordessa 107. Εκεί το ικαστήριο α- ϖοφάνθηκε ότι η συγκεκριµένη εξαίρεση αναφερόταν στο δικαίωµα των Κρατών Μελών να λαµβάνουν τα

18 18 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 να λαµβάνουν όλα τα µέτρα ϖου δικαιολογούνται για λόγους τήρησης της δηµόσιας τάξης και α- σφάλειας. Αναφορικά µε την έννοια και την έκταση της συγκεκριµένης εξαίρεσης, το ΕΕ εϖανειληµµένα έκρινε ότι λόγοι αµιγώς οικονοµικής φύσης δεν δυχαιολογούν τη λήψη εθνικών µέτρων ϖου ϖεριορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου. Στην Εϖιτροϖή κατά Βασιλείου της Ι- σϖανίας 74, το ικαστήριο τόνισε ότι οι ϖροβλεϖόµενες αϖό τη Συνθήκη αϖοκλίσεις αϖό το γενικό κανόνα της ελευθερίας ως ϖρος τη διακίνηση κεφαλαίων, βάσει των οϖοίων τα Κράτη Μέλη δύνανται να εϖιβάλλουν ϖεριορισµούς υϖό ορισµένες ϖεριστάσεις αφορώσες την δηµόσια τάξη και ασφάλεια ϖρέϖει να ερµηνεύονται στενά 75 και να µην εϖιδιώκουν αµιγώς οικονοµικούς σκοϖούς. Όϖως χαρακτηριστικά διατύϖωσε την κρίση του, «...αµιγώς οικονοµικής ή διοικητικής φύσεως λόγοι είναι αδύνατο να αϖοτελέσουν εϖιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος... Ψ. Όϖως και στην ϖροηγούµενη ϖερίϖτωση της ε- ξαίρεσης ϖου ϖροβλέϖεται αϖό το ϖρώτο εδάφιο της 1 του άρθρ. 65 ΣΛΕΕ, η αρχή της αναλογικότητας εφαρµόζεται και εν ϖροκειµένω, οϖοτεδήϖοτε γίνεται εϖίκληση των εξαιρέσεων ϖου ϖροβλέϖονται στο δεύτερο εδάφιο της αυτής διάταξης. Στην ϖροϖαρατεθείσα υϖόθεση Εϖιτροϖή κατά Βασιλείου της Ισϖανίας, το ΕΕ έδωσε έµφαση στο γεγονός ότι ϖροκειµένου να δύναται να δικαιολογηθεί αϖό τους ϖροβλεϖόµενους στο άρθρ ΣΛΕΕ εϖιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθνική κανονιστική ρύθµιση ϖου ϖεριορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων «... ϖρέϖει να είναι ϖρόσφορη για την διασφάλιση της υλοϖουήσεως του στόχου ϖου εϖιδιώκει και να µην βαίνει ϖέραν του αναγκαίου για την εϖίτευξη του µέτρου...», «... ήτοι, ο ίδιος στόχος να µην µϖορεί να εϖιτευχθεί µε λιγότερο ϖεριοριστικά µέτρα...» 76. Έτσι στην Albore 77, διευκρίνισε ότι αϖλή και µόνον εϖίκληση λόγων εθνυχής άµυνας δεν θα ήταν ικανή να δικαιολογήσει µια εθνυχή ρύθµιση ϖου θα καθιστούσε εϖαχθέστερη την ϖρόσβαση στην αγορά ακινήτων για υϖηκόους άλλων Κρατών Μελών. Προκειµένου η εν λόγω διακριτική µεταχείριση να δυχαιολογηθεί θα έϖρεϖε να αϖοδειχθεί ότι η ισότιµη µεταχείριση των υϖηκόων όλων των Κρατών Μελών θα εξέθετε τα αµυντικά συµφέροντα του συγκεκριµένου Κράτους Μέλους σε ϖραγµατικούς, συγκεκριµένους και σοβαρούς κινδύνους ϖου δεν θα µϖορούσαν να αντιµετωϖιστούν µε τη λήψη λιγότερο ϖεριοριστικών µέτρων. 3. Η δ ι ά τ α ξ η τ ο υ ά ρ θ ρ της Σ Λ Ε Ε Ακόµη και διασταλτικά ερµηνευόµενες οι διατάξεις του άρθρ εδ. α και β της ΣΛΕΕ σχε-τικοϖοιούνται σηµαντικά δυνάµει του άρθρ ΣΛΕΕ, το οϖοίο ορίζει ότι «... τα µέτρα και οι διαδικασίες ϖου αναφέρονται στις 1 και 2 δεν µϖορούν να αϖοτελούν ούτε µέσο αυθαίρετων διακρίσεων, ούτε συγκεκαλυµµένο ϖεριορισµό της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και των ϖληρωµών, όϖως ορίζεται στο άρθρο 63...». Με τη διατύϖωση της συγκεκριµένης διάταξης εισάγεται ένας διϖλός ϖεριορισµός στις διατάξεις του άρθρ και 2 ΣΛΕΕ, αφού µέτρα ϖου εϖιφυλάσσουν διαφορετική µεταχείριση θα ϖρέϖει να λαµβάνονται µόνο στην ϖερίϖτωση ϖου αυτά είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένα 78. Συνεϖώς, σύµφωνα µε την ορθότερη στη θεωρία διατυϖωµένη άϖοψη, µέτρα τα οϖοία φαινοµενικά εµφανίζονται ως εϖιτρεϖτά, στην ϖραγµατικότητα όµως αϖοτελούν έναν συγκεκαλυµµένο ϖεριορισµό της κίνησης κεφαλαίων και ϖληρωµών, µέσω της διάταξης αυτής αϖαγορεύονται 79. Τα ληφθέντα µέ- 74 ΕΕ αϖό , (C-463/2000), Συλ I-4581, και εκεί ϖαρατιθέµενη νοµολογία. 75Όϖ. ανωτέρω, 72 και εκεί ϖαρατιθέµενη νοµολογία, όϖου σύµφωνα µε το ΕΕ «η εϖίκληση της δηµόσιας ασφάλειας εϖιτρέϖεται µόνο σε ϖερίϖτωση ϖραγµατικής και αρκούντως σοβαρής αϖειλής θίγουσας θεµελιώδες συµφέρον ϖ}ς κοινωνίας». 76 ΕΕ αϖό , (C-463/2000), Συλ I- 77 ΕΕ αϖό Υϖόθεση Albore, (C-423/98), Συλ , ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Kommission/ Ve-reinigtes Konigreich (C-40/82), Συλ ; ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Fietje (C-27/80), Συλ E m m e r i c h - F r i t s c h e, Einfuhrung in das Wirts-chaftsrecht der Europaischen Gemeinschaft, 1997, σ. 14,15.

19 19 τρα µόνο τότε είναι θεµιτά, εφόσον είναι κατάλληλα, αϖαραίτητα και αϖαιτούµενα για την εϖίτευξη του 4581, Βλ. εϖίσης τη σκέψη του ικαστηρίου στην υϖόθεση, ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Εϖιτροϖή/ Πορτογαλική ηµοκρατία, (C-367/98), Συλ I-4731, 49. εϖιβολής της φορολογίας, 20 1 ϖερί ϖαροχής εννόµου ϖροστασίας, 26 ϖερί διακρίσεως των 112. Βλ. εϖίσης την αϖόφαση του στην υϖόθεση ΕΚ αϖό , Εϖιτροϖή/Πορτογαλική ηµοκρατία, (Cσυγκεκριµένου στόχου και το µέσο ϖου χρησιµοϖοιείται είναι εύλογο 80 ' 81. Εφαρµοσµένη έτσι στο ϖλαίσιο της ανωτέρω α- ϖαγορευτικής διάταξης, η αρχή της αναλογικότητας ϖαρέχει στο ικαστήριο τη δυνατότητα να ϖεριορίσει στο ελάχιστο οϖοιαδήϖοτε διάσϖαση της γενικής αϖαγόρευσης των ϖεριορισµών και µέσω αυτής του κοινοτικού δυχαίου 82. Γ. Οι διατάξεις του ηµεδαϖού φορολογικού δικαίου Το ελληνικό φορολογικό δίκαιο γνωρίζει µία σειρά αϖό διατάξεις µε τις οϖοίες καθιερώνονται µαχητά τεκµήρια για εξεύρεση της φορολογητέας ύλης, η οϖοία βασίζεται είτε στην αγορά ορισµένων ϖεριουσιακών στοιχείων, είτε στις δαϖάνες διαβίωσης. Άλλωστε το Συµβούλιο της Εϖικρατείας έκρινε στην ϖερίϖτωση τεκµαρτής εξεύρεσης του εισοδήµατος αϖό την άσκηση ελευθέριου εϖαγγέλµατος ότι εφόσον αυτό έχει µαχητό χαρακτήρα, αϖοτελεί συνταγµατικώς ανεκτό τρόϖο ϖροσδιορισµού της ϖραγµατικής φοροδοτικής ικανότητας των φορολογούµενων τους οϖοίους αφορά και συνεϖώς δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγµατος και ειδυχότερα σ' εκείνων των άρθρ. 4 5 ϖερί της φορολογικής ισότητος, 78 ϖερί του τρόϖου 80K i r c h h o f, Mittel staatlichen Handelns, HStR, τόµ. Ill, 1988, 59, εδ. 26; S t e r n, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, τόµ. 1,1984, o. 866; για το ευρωϖαϊκό δίκαιο βλ. S c h w a r z e, Europaisches Verwaltungsrecht, τόµ. II, 1988, σ ; Steindorff, Probleme des Art. 30 EWG-Vertrag, ZHR 148 (1984), a. 341 εϖ. 81M i i H e r, Kapitalverkehrsfreiheit in der Europaischen Union, 2000, o. 178 εϖ. 82 ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Schrader/ Haup-tzollamt Gronau (C-265/87), Συλ , ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Sandoz (C-174/82), Συλ , Emmerich-Fritsche, Einfuhrung in das Wirtschaftsrecht der Europaischen Gemeinschaft, 1997, σ. 14, 15 µε ϖεραιτέρω ϖαραϖοµϖές σε νοµολογία. εξουσιών, 5 1 ϖερί ελευθερίας εϖιλογής και ασκήσεως εϖαγγέλµατος, 4 1 ϖερί ισότητος, 2 1 ϖερί σεβασµού και ϖροστασίας της αξίας του ανθρώϖου, 20 2 ϖερί δυχαιώµατος ϖροηγούµενης ακροάσεως και 25 1 ϖερί υϖοχρεώσεως των οργάνων του Κράτους να διασφαλίζουν την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων του ανθρώϖου 83. Όϖως ϖροερρήθη, το τεκµήριο συντήρησης κατοικίας ορίζεται στο άρθρ του ν. 2238/1994. Σε ϖερίϖτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειµενική δαϖάνη διαβίωσης θα υϖολογίζεται µε βάση τη συνολική εϖιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο εϖιµερισµός της, µεταξύ των συνιδιοκτητών, µε βάση τα ϖοσοστά συνιδιοκτησίας τους. ιευκρινίζεται ότι, σε ϖερίϖτωση συνιδιοκτησίας µιας κατουχίας ϖ.χ. αϖό δύο συνιδιοκτήτες όϖου ο ένας έχει ϖαραχωρήσει το ϖοσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο ϖροκειµένου ο τελευταίος να χρησιµοϖουήσει την κα-τουχία στο σύνολο της, η ετήσια αντικειµενυχή δαϖάνη διαβίωσης ϖου ϖροκύϖτει αϖό τη συνολική εϖιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη ϖου χρησιµοϖοιεί την κατοικία αυτή (Εγκύκλιος Υϖ. Οικ. ϖολ. 1135/2010). Με βάση όσα αναφέρθηκαν ϖαραϖάνω και αϖό το συνδυασµό του κοινοτικού δικαίου και του ηµεδαϖού φορολογικού δικαίου µϖορεί να ανα- ϖτυχθεί µία ιδιαίτερα σηµαντική ϖροβληµατική, στα ϖλαίσια της αγοράς κατουχίας αϖό αλλοδαϖό εφόσον αυτός κατουχεί µόνιµα σε Κράτος Μέλος της EE και αϖοκτά εξ' ολοκλήρου το εισόδηµα του στη χώρα της κατουχίας του. Αφενός θα ϖρέϖει να εξεταστεί αν η αγορά ακινήτου αϖό υϖήκοο της EE εντάσσεται στο ϖεδίο εφαρµογής και ϖροστασίας των κοινοτικών διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου και αφετέρου η φορολογική αντιµετώϖιση αυτής της συναλλαγής σχετικά µε τα τεκµήρια δαϖάνης για τη συντήρηση του ακινήτου αϖό τη σκοϖιά του κοινοτικού δικαίου. 83ΣτΕ 340/2000, ΦΝ , ΣτΕ 3705/1998, ΦΝ

20 20 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Βάσει των όσων ϖροηγήθησαν και ιδίως της Ο- δηγίας 88/361/ΕΟΚ, στο Παράρτηµα I της οϖοίας χαρακτηρίζεται ως κυκλοφορία κεφαλαίου η ε- ϖένδυση σε ακίνητα (ϖερίϖτωση II), είναι σαφές ότι η αγορά ακινήτου εντάσσεται στα ϖλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου 84. Αναφορικά µε τη σχέση της Οδηγίας 88/361/ΕΟΚ µε το άρθρ. 63 ΣΛΕΕ και µε το αν η συγκεκριµένη Οδηγία ε- ξακολουθεί να αναϖτύσσει ισχύ έχουν διατυϖωθεί διάφορες αϖόψεις 85. Ορθότερη φαίνεται η άϖοψη σύµφωνα µε την οϖοία η ρύθµιση της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου σε εϖίϖεδο ϖρωτογενούς κοινοτικού δικαίου εµϖοδίζει ϖλέον την συγκεκριµένη Οδηγία να αναϖτύσσει αυτοτελή ισχύ, ϖαρόλα αυτά όµως εξακολουθεί να αϖοτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για την ερµηνεία του όρου «κυκλοφορία κεφαλαίου» και οι συναλλαγές ϖου ϖεριγράφονται στο ϖαράρτηµα της θα ϖρέϖει να εξακολουθήσουν να λαµβάνονται υϖόψη στα ϖλαίσια της ερµηνείας της σχετικής ελευθερίας 86. Συνεϖώς το εϖόµενο ϖου θα ϖρέϖει να εξεταστεί είναι αν ο υϖολογισµός του τεκµαρτού εισοδήµατος, για τον αλλοδαϖό υϖήκοο Κράτους Μέλους, ϖου είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την αγορά του ακινήτου και την ετήσια δαϖάνη συντήρησης αυτού, είναι συµβατός µε το κοινοτικό δίκαιο. Σύµφωνα µε το άρθρ του ν. 2238/1994 το τεκµαρτό εισόδηµα µϖορεί να καλυφθεί ή να ϖεριοριστεί µεταξύ άλλων, εφόσον είτε τα ϖραγ- µατικά εισοδήµατα ϖου δηλώνονται αϖό τον φορολογούµενο έχουν αϖαλλαχθεί νοµίµως της φορολογίας ή έχουν φορολογηθεί µε ειδικό τρόϖο (ϖερ. α), είτε εφόσον εισαχθεί συνάλλαγµα ϖου η αϖόκτηση του δικαιολογείται στην αλλοδαϖή (ϖερ. δ). 84Βλ. και την ϖρόσφατη νοµολογία του ΕΕ αϖό , Υϖόθεση Schroder/Finanzamt Hameln (C-450/09), όϖου στη σκέψη 27 αναφέρεται ότι «... η µεταβίβαση ακινήτων ευρισκόµενων στη Γερµανία, στο ϖλαίσιο δωρεάς ή δωρεάς ϖρος νόµιµο κληρονόµο... ε- µϖίϖτει στο ϖεδίο εφαρµογής του άρθρ. 63ΣΛΕΕ...». 85Υϖέρ της ισχύος της Οδηγίας εφόσον αυτή είναι σύµφωνη µε το αϖό ισχύον ϖρωτογενές κοινοτικό δίκαιο βλ. O h l e r, Die Kapitalverkehrsfreiheit und Ihre Schranken, WM Αντίθετα υϖέρ της άϖοψης ότι η Οδηγία 88/361/ΕΟΚ δεν αναϖτύσσει ϖλέον καµία ισχύ βλ. E c k h o f f σε: Bleckmann, Euro-parecht, 6η έκδ. 1997, εδ εϖ. 86H a f e r k a m p, Die Kapitalverkehrsfreiheit im System der Grundfreiheiten des EG-Vertrags, 2002, α 30. Καταρχάς θα ϖρέϖει να διευκρινιστεί η διαφορά ανάµεσα στο δεύτερο εδάφιο της ϖερίϖτωσης α) και στην ϖερίϖτωση δ) του άρθρ του ν. 2238/ Με µία ϖρώτη µατιά φαίνεται οι ϖρορρηθεί-σες διατάξεις να είναι αντιφατικές µεταξύ τους, µιας και αναρωτιέται κανείς, αν καλύϖτεται ή ϖεριορίζεται το τεκµαρτό εισόδηµα εφόσον ο φορολογούµενος αϖοδείξει ότι έχει εισοδήµατα ϖου αϖαλλάσσονται νόµιµα αϖό το φόρο εισοδήµατος, όϖως ϖ.χ. εισοδήµατα ϖου έχουν ήδη φορολογηθεί στην αλλοδαϖή και αϖαλλάσσονται δυνάµει συµβάσεων αϖοφυγής διϖλής φορολόγησης στην Ελλάδα, τί ρυθµίζει η ϖερίϖτωση δ), η οϖοία ϖροβλέϖει την εισαγωγή συναλλάγµατος ϖροκειµένου να καλυφθεί το τεκµήριο συντήρησης του ακινήτου. Η διαφορά των δύο διατάξεων έγκειται στο ότι το εδάφιο δύο της ϖερίϖτωσης α) εφαρµόζεται µόνο για κατοίκους της ηµεδαϖής οι οϖοίοι για τα εισοδήµατα ϖου αϖοκτούν (συµϖεριλαµβανοµένων των εισοδηµάτων της αλλοδαϖής) υϖοβάλλουν στις ΟΥ τις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήµατος και τα εισοδήµατα τους, είτε φορολογούνται νοµίµως στην Ελλάδα, είτε αϖαλλάσσονται νοµίµως αϖό τον φόρο (άρθρ ϖερ. α' εδ. β' v. 2238/1994) 87, ενώ αντίστοιχα για κατοίκους αλλοδαϖής ϖου αϖοκτούν εισοδήµατα στην αλλοδαϖή και αγοράζουν κατοικία στην Ελλάδα, εφαρµοστέα είναι η διάταξη της ϖερίϖτωσης δ) ϖου τους υϖοχρεώνει στην εισαγωγή συναλλάγµατος ϖοσού ίσου µε το ϖροκύϖτον τεκµαρτό εισόδηµα, ϖροκειµένου να µην καταστούν υϖοκείµενα φόρου εισοδήµατος Βλ. και Τ ό τ σ η, Ερµηνεία Φορολογίας Εισοδή- µατος Φυσικών και Νοµικών Προσώϖων, 2008, τόµ. Α, άρθρ. 19, εδ. 532; Υϖ. Οικ. Εγκΰκλ / , ϖολ. 1207/ Σηµειώνεται ότι ϖρέϖει να εξακριβώνεται ότι ο φορολογούµενος είναι ο δικαιούχος του συναλλάγµατος ϖου εισάγεται και όχι ϖρόσωϖο ϖου λαµβάνει εϖιταγή κ.τ.λ. στο όνοµα του για να µεσολαβήσει αϖλώς για την κατάθεση του ϖροϊόντος του εµβάσµατος στο όνοµα τρίτου ή σε κοινό λογαριασµό αυτού και του τρίτου. Βλ. ϖολ. 1094/ Στην ϖερίϖτωση ϖου το συνάλλαγµα, ϖου εισάγεται, κατατίθεται σε τραϖεζικό λογαριασµό του αντικλήτου για να χρησιµοϖοιηθεί ως αϖόδειξη για την κάλυψη τεκµηρίου αγοράς ακινήτου, θα ϖρέϖει να αϖοδεικνύεται ότι ϖραγµατυχοί δικαιούχοι των εισαγόµενων ϖοσών είναι οι εντολείς. Βλ. ϖολ. 1130/ σε συνδυασµό µε ατοµικές λύσεις της ιοίκησης, έγγραφο /1143/Α0012/ Τέλος, αν ο αντίκλητος εµφανίζεται ως δικαιούχος του εισαγόµενου συναλλάγµατος στις οικείες

Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών

Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών 1 Πέμπτη Διάλεξη Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών Εισαγωγικά Η αρχική ρύθμιση της Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 67) περιόριζε την υποχρέωση της απελευθέρωσης της κυκλοφορίας κεφαλαίων, κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1116/2001, του Siegfried Missalla, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολόγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών η- µόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 9715/06-10-1999] Θέµα: Ελεύθερη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας

Πότε η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Πότε η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογουμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4832 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ /ΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: Β' Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 04/11/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Αριθμός απόφασης: 3545 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 14-2-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Αριθμός απόφασης: 1405 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ.1026/13.2.2013 Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2283 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.5.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0600/2013 του Horst Izykowski, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους γερμανούς συνταξιούχους που κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 18/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1498 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (50/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1089/2017. είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, κατά την

ΠΟΛ 1089/2017. είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, κατά την ΠΟΛ 1089/2017 ιευκρινίσεις επί ζητημάτων φορολογίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής ημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» στην Ελλάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 18.12.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 31.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (45/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουµανίας σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1175 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1175 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ TMHMA A Πληροφορίες: Σ. Πίνη 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ TMHMATA A, B Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου Μ.Α. Γκανούρη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 1 Πρώτη Διάλεξη Ο όρος «εσωτερική αγορά» Εξειδικεύεται στo άρθρο 26 παρ.2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (στη συνέχεια ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως «εσωτερική αγορά» νοείται ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 23-5-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1885 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ Κατά πόσον, οι αιτήσεις αλλοδαπών

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ Κατά πόσον, οι αιτήσεις αλλοδαπών Πίνακας περιεχομένων Περίληψη Ερωτημ.: Κατά πόσον, οι αιτήσεις αλλοδαπών για χορήγηση άδειας διαμονής, οι οποίες κατατέθηκαν πριν από την δημοσίευση του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α/26-1-2011), με τον οποίο τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0666/2008, του Gert Vercauteren, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81).

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81). ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81) συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ανταγωνισμού

Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική ανταγωνισμού Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101 έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς απαγορεύονται

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,10.6.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2129 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 601 Προς τον: Υπουργό Εσωτερικών κύριο Π. Παυλόπουλο Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106.74 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α. ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.1999-31.12.2001 Στα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα συμμετάσχουν από την αρχή στη Νομισματική Ένωση (παρακάτω "κράτη-μέλη

Διαβάστε περισσότερα