Φεβρουάριος /6 Σελίδα 1 από 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16"

Transcript

1 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ )» Φεβρουάριος /6 Σελίδα 1 από 16

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις , η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ). Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση, η οποία διήρκησε από έως Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στα βασικότερα σηµεία των παρατηρήσεων των συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στην Ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συµµετεχόντων στη ιαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επ αυτών. Στο πλαίσιο της ως άνω διεξαχθείσας δηµόσιας διαβούλευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους επτά (7) συνολικά φορείς και συγκεκριµένα: 1. COSMOTE 2. FORTHNET 3. HOL 4. OnTelecom 5. OTE 6. Vodafone 7. WIND Σηµειώνεται ότι οι συµµετέχοντες Cosmote, Vodafone και WIND χαρακτήρισαν συνολικά τις απαντήσεις τους ως εµπιστευτικές. 750/6 Σελίδα 2 από 16

3 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 2.1 Γενικές Παρατηρήσεις Παρατήρηση 1 Τέσσερις συµµετέχοντες θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ επιβάλλει επιλεκτικά υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µονό, σε αντίθεση µε την Οδηγία 2014/61/ΕΚ η οποία θεσπίζει µέτρα µε στόχο την παροχή στους παρόχους ηλεκτρονικούε επικοινωνιών πρόσβασης σε υλικές υποδοµές φορέων εκµετάλλευσης δικτύο, όπου ως φορέας εκµετάλλευσης δικτύου αναφέρονται όχι µόνο τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα επικοινωνιών, αλλά και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίοπυ, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης, ύδρευσης και µεταφορικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα σηµειώνουν ότι η αποτελεσµατικότητα της Οδηγίας εξαρτάται από την ενσωµάτωση στο σύνολό της, ενώ η αποσπασµατική επιβολή υποχρέωσης συλλογής στοιχείων που αποκλειστικά επιβαρύνουν τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν συµβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο των συµµετεχόντων ότι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ στο εθνικό πλαίσιο αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισµού Συνεγκατάστασης, η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει σε ενσωµάτωση της Οδηγίας στο εθνικό πλαίσιο, αλλά την λαµβάνει υπόψη της για τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από την Οδηγία και εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 29 του ν.4070/2012, καθώς µία Οδηγία, ως πηγή ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί δεσµευτική νοµοθεσία για την χώρα στην οποία απευθύνεται και µπορεί να αποτελέσει νοµολογία στα δικαστήρια ακόµα και πριν την ενσωµάτωσή της στην εθνική νοµοθεσία Παρατήρηση 2 ύο συµµετέχοντες επισηµαίνουν ότι στην εισαγωγή τού υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης, θα έπρεπε η ΕΕΤΤ να εξετάζει τη συνδροµή προϋποθέσεων όπως η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29 του Ν. 4070/2012 και να επιβάλλεται η συνεγκατάσταση και από 750/6 Σελίδα 3 από 16

4 κοινού χρήση σε συγκεκριµένες υποδοµές, εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριµένες ανά περίπτωση προϋποθέσεις. Η ΕΕΤΤ διαφωνεί µε σχόλιο των συµµετεχόντων. Οι αναφορές στο άρθρο 29 του ν.4070/2012 δεν αποτελούν προϋποθέσεις, αλλά λόγους επιβολής των µέτρων «την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων (περιλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη µέτρων διευκόλυνσης του συντονισµού δηµόσιων έργων», τα οποία η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει καθώς όπως ο νόµος διαπιστώνει αυτά είναι απαραίτητα «λόγω ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας ή της δηµόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδοµικών ή χωροταξικών στόχων». ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 2.2 Άρθρο 1 (Αντικείµενο) Παρατήρηση 3 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να προστεθεί αναφορά η οποία θα διευκρινίζει πως το δικαίωµα συνεγκατάστασης δεν θα πρέπει να περιορίζεται από τυχόν άλλες ρυθµίσεις στα πλαίσια του άρθρου 47 του ν.4070/2012, έτσι ώστε να µην περιορίζονται τα δικαιώµατα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό µόνο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν οριστεί ως επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η διατύπωση της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισµού προβλέπει σαφώς ότι οι διατάξεις του ισχύουν για όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί ως απόρροια του χαρακτηρισµού τους ως πάροχοι µε σηµαντική ισχύ σε µία ή περισσότερες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών Παρατήρηση 4 Ένας συµµετέχων ζητά να εξαιρεθούν ρητώς από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού οι περιπτώσεις από κοινού ανάπτυξης, εκµετάλλευσης και συντήρησης 750/6 Σελίδα 4 από 16

5 υποδοµών δικτύων καθότι οι συγκεκριµένες συµφωνίες είναι ευρύτερες και καλύπτουν πιο λεπτοµερειακά καταστάσεις που δεν είναι αντίστοιχες µε τη συνεγκατάσταση. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο του συµµετέχοντος ότι ο παρών Κανονισµός θέτει ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των παρόχων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήση ευκολιών. Στην περίπτωση όπου οι πάροχοι µπορούν να έλθουν σε συµφωνία µε όρους τους οποίους έχουν ορίσει οι ίδιοι, ο παρών Κανονισµός δεν επιβάλλεται να εφαρµοστεί. 2.3 Άρθρο 2 (Ορισµοί) Παρατήρηση 5 (σηµείο δ)) Ένας συµµετέχων ζητά να συµπεριληφθεί στον ορισµό δ) «Ευκολίες» η δυνατότητα παροχής ρεύµατος. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και τροποποιεί κατάλληλα τον εν λόγω Ορισµό Παρατήρηση 6 (σηµείο στ)) Ένας συµµετέχων ζητά να τροποποιηθεί ο ορισµός στ) «Υπόχρεος πάροχος» ώστε να συµπεριλαµβάνονται και οι περιπτώσεις όπου την υποδοµή η οποία παρέχεται για συνεγκατάσταση, κατέχει/εκµεταλλεύεται όχι µόνο ο ίδιος ο πάροχος δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και θυγατρική ή µητρική άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένη. Η ΕΕΤΤ παραπέµπει τον συµµετέχοντα στο δεύτερο σηµείο της παρ. 4 του άρθρου 7 του Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο ο Υπόχρεος πάροχος δεν δύναται να απορρίψει αίτηµα συνεγκατάστασης επικαλούµενος νοµικό κώλυµα οφειλόµενο σε τρίτα πρόσωπα που ελέγχει 750/6 Σελίδα 5 από 16

6 ο Υπόχρεος ή που τελούν υπό τον έλεγχο του Υποχρέου. Τα αναφερθέντα στο σηµείο αυτό καλύπτουν το σχόλιο του συµµετέχοντος. 2.4 Άρθρο 3 (Πεδίο εφαρµογής) Παρατήρηση 7 Ένας συµµετέχων ζητά να προστεθεί στη λίστα των υποδοµών του άρθρου 3 η ρευµατοδότηση. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει το σχόλιο του συµµετέχοντα καθώς η ρευµατοδότηση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως υποδοµή, αλλά ως τεχνικό µέσο το οποίο υποστηρίζει την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης Παρατήρηση 8 ύο συµµετέχοντες ζητούν να προστεθούν στη λίστα των χώρων όπου µπορούν να βρίσκονται οι υποδοµές του άρθρου 3, χώροι ΝΠ, κτήρια ΕΚΟ, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( π.χ. πλοία), Ιεροί Ναοί.. Η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων καθώς η αναφορά στους χώρους η οποία ήδη είχε παρατεθεί στο κείµενο του Κανονισµού το οποίο δηµοσιεύθηκε σε διαβούλευση καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στο βαθµό όπου ο Υπόχρεος πάροχος έχει το δικαίωµα, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες Παρατήρηση 8 Ένας συµµετέχων παρατηρεί ότι η συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης, τυποποιηµένων κατασκευών ή εξαιρουµένων αδειοδότησης θα µπορούσε να 750/6 Σελίδα 6 από 16

7 εφαρµόζεται µε βάση τον εν λόγω κανονισµό µετά από συµφωνία των ενδιαφεροµένων παρόχων.. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο του συµµετέχοντος ότι, παρά το γεγονός ότι ο Κανονισµός δεν καθιστά υποχρεωτική τη συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης, τυποποιηµένων κατασκευών ή εξαιρουµένων αδειοδότησης, εν τούτοις δεν την απαγορεύει, ως εκ τούτου βρίσκεται στην ευχέρεια των παρόχων να συνάψουν τέτοιες συµφωνίες. 2.5 Άρθρο 4 (Σύναψη συµφωνιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 9 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων σηµειώνει ότι δεν πρέπει να περιορίζεται η συνεγκατάσταση µόνο σε «υψίρρυθµα» σταθερά δίκτυα αλλά να επιτρέπεται για όλα τα δίκτυα ανεξαρτήτως της ταχύτητας και της τεχνολογίας, καθώς κάτω από τον περιορισµό αυτό τίθεται το ερώτηµα αν µπορεί να επιβληθεί συνεγκατάσταση µε ταχύτητες <30Mbps (3G) σε σταθµό κινητής τηλεφωνίας ο οποίος είναι ενεργός στο LTE. Ακόµα και στην περίπτωση που δηλωθεί στην ΕΕΤΤ ο σταθµός ως LTE, αν η πραγµατικότητα είναι άλλη ενεργοποίηση δηλαδή 2G/3G υπηρεσίας θα υπάρχει η δυνατότητα άρνησης από τον Υπόχρεο για παροχή υπηρεσίας συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού, ο περιορισµός των υψίρρυθµων δικτύων αφορά µόνο τα ενσύρµατα δίκτυα ενώ η συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτου ταχύτητας. 750/6 Σελίδα 7 από 16

8 2.6 Άρθρο 5 (Παροχή Πληροφοριών σχετικά µε υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 10 (παρ. 1 και 2) Έξι συµµετέχοντες θέτουν το θέµα της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων σχετικά µε τις υποδοµές τους σε ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ, όπως αυτό αναφέρεται στον υπό ιαβούλευση Κανονισµό και θεωρούν ότι το σύστηµα αυτό θα πρέπει να ταυτίζεται µε το Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση υλοποίησης. Ειδικότερα για τα στοιχεία των κεραιοσυστηµάτων, δύο συµµετέχοντες επισηµαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντλούνται από το σύστηµα ΣΗΛΥΑ το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ και δεν θα πρέπει να απαιτείται οι πάροχοι να εισάγουν εκ νέου τα στοιχεία αυτά ή να εισάγουν νέα στοιχεία για τα ίδια κεραιοσυστήµατα. Τέλος, τέσσερις συµµετέχοντες ζητούν να προβλεφθεί διαβάθµιση της πρόσβασης στα στοιχεία των υποδοµών των παρόχων τα οποία θα τηρούνται ηλεκτρονικά. Η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι η συντήρηση δύο ηλεκτρονικών συστηµάτων από δύο φορείς του δηµόσιου τοµέα, των οποίων το περιεχόµενο επικαλύπτεται (ηλεκτρονικό σύστηµα για τη συνεγκατάσταση της παρ.4 του άρθρου 29 του ν.4070/2012 και Ψηφιακό Μητρώο υποδοµών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού) είναι οικονοµικά και διαχειριστικά αναποτελεσµατική. Επιπρόσθετα, στο σύστηµα ΣΗΛΥΑ τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο κατασκευών κεραιών. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου του Ψηφιακού Μητρώου, η ΕΕΤΤ έχει υποβάλει τις απαιτήσεις της ως χρήστης της εφαρµογής του Ψηφιακού Μητρώου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαραίτητες προδιαγραφές για την υλοποίηση συστήµατος στο οποίο θα καταχωρούνται οι υποδοµές δικτύων που προσφέρονται για συνεγκατάσταση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ψηφιακού Μητρώου, προβλέπεται η διαλειτουργικότητά του µε το σύστηµα ΣΗΛΥΑ της ΕΕΤΤ έτσι ώστε να αντλούνται από αυτό τα σχετικά στοιχεία των κεραιοσυστηµάτων που είναι ήδη καταχωρηµένα. Μέχρι την υλοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου, οι ανάγκες αποτύπωσης των υποδοµών 750/6 Σελίδα 8 από 16

9 κεραιοσυστηµάτων για τους σκοπούς της συνεγκατάστασης µπορούν να εξυπηρετηθούν µε την αξιοποίηση του ΣΗΛΥΑ. Η ΕΕΤΤ τροποποιεί τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 καταλλήλως έτσι ώστε να αποτυπώσει τα ανωτέρω. Τέλος, η ΕΕΤΤ παρατηρεί ότι η πρόσβαση στα ελάχιστα στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Α του Κανονισµού ως απαραίτητα για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων παρόχων σχετικά µε τις υποδοµές που προσφέρονται για συνεγκατάσταση, οφείλουν να είναι προσβάσιµα προς όλους τους παρόχους, χωρίς διαβάθµιση πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός των επιπέδων διαβάθµισης πρόσβασης στα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου αποτελεί αντικείµενο του έργου ανάπτυξης του Ψηφιακού Μητρώου Παρατήρηση 11 (παρ. 6 και 7) ύο συµµετέχοντες ζητούν την επιµήκυνση των χρόνων των παρ. 6 και 7 για την παροχή πληροφοριών από τον Υπόχρεο πάροχο προς τον ικαιούχο. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων και τροποποιεί την χρονική προθεσµία της παρ. 6 από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες και την χρονική προσθεσµία της παρ. 7 από δεκαπέντε (15) σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες Παρατήρηση 12 Ένας συµµετέχων ζητά να προβλεφθεί επίσης διαδικασία ad hoc ικανοποίησης αιτήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του σχεδίου, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση υπογραφής συµφωνίας-πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι η υπογραφή συµφωνίας -πλαίσιο δεν καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο του Κανονισµού. Ο Κανονισµός δίνει τη δυνατότητα και στα δύο µέρη να ζητήσουν εξ αλλήλων τη σύναψη συµφωνίας -πλαίσιο, ενώ στην περίπτωση όπου δεν καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί το αίτηµα αυτό, τα µέρη µπορούν να καταφύγουν στην ΕΕΤΤ για την επίλυση της διαφοράς τους. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι δεν επιθυµούν να συνάψουν προγενέστερη συµφωνίας -πλαίσιο, µπορούν να προχωρήσουν σε ad 750/6 Σελίδα 9 από 16

10 hoc υλοποίηση µεµονωµένου αιτήµατος συνεγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού. 2.7 Άρθρο 6 ( ιαδικασία σύναψης Συµφωνίας Πλαισίου για υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 13 ύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι η σύναψη µιας συµφωνίας πλαίσιο δεν έχει νόηµα και δεν διευκολύνει τη συνεγκατάσταση ή/και από κοινού χρήση ευκολιών, τουναντίον καθιστά δυσχερέστερη και πιο περίπλοκη την όλη διαδικασία. Σύµφωνα µε τα σχόλια των συµµετεχόντων, στο στάδιο αυτό, τα µέρη ( ικαιούχος και Υπόχρεος πάροχος) δεν έχουν συγκεκριµενοποιήσει ακόµη την υποδοµή επί της οποίας θα συνεγκατασταθούν ή/και θα χρησιµοποιήσουν από κοινού και ως εκ τούτου δεν υφίστανται συγκεκριµένα δεδοµένα βάσει των οποίων να µπορούν να διαµορφωθούν ανάλογα και συµφωνηθούν οι όροι που θα απαιτούνται σχετικά. Επιπρόσθετα, οι συµµετέχοντες σχολιάζουν ότι, δεδοµένου ότι, το περιεχόµενο της σύµβασης, αποτελεί αντικείµενο εµπορικής διαπραγµάτευσης µεταξύ του ικαιούχου και του Υπόχρεου παρόχου, δεν δικαιολογείται να επιβάλλεται κανονιστικά το ελάχιστο περιεχόµενο οιασδήποτε συµφωνίας σε σχέση µε τη συνεγκατάσταση, εκφεύγει δε των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν τη διαγραφή των άρθρων 6 και 9 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης, καθώς και την κατάλληλη τροποποίηση των υπολοίπων άρθρων του Κανονισµού έτσι ώστε να απαλειφθεί η αναφορά σε συµφωνία-πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει στους συµµετέχοντες ότι, όπως αναφέρθηκε και στην Παρατήρηση 12 ανωτέρω, η προγενέστερη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο δεν είναι υποχρεωτική και δύναται να αποφευχθεί όταν και τα δύο µέρη συµφωνούν επ αυτού. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι σε περιπτώσεις όπου η συνεργασία των δύο µερών δεν αφορά ένα µόνο µεµονωµένο αίτηµα συνεγκατάστασης αλλά µια σειρά συνεργασιών, η ύπαρξη προγενέστερης συµφωνίας πλαίσιο απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη να διαπραγµατεύονται εκ νέου τους γενικούς όρους της εκάστοτε σύµβασης, καθιστώντας τη συνεργασία ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη. 750/6 Σελίδα 10 από 16

11 Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 δεν ορίζει τους όρους οι οποίοι θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο αλλά µόνο το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, µε σκοπό να διευκολύνει το στάδιο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων. 2.8 Άρθρο 7 ( ιαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 14 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση µη πληρότητας της αίτησης ο Υπόχρεος ειδοποιεί, εντός του ιδίου διαστήµατος των (3) εργασίµων ηµερών, εγγράφως τον ικαιούχο να υποβάλλει ξανά την αίτηση του. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και τροποποιεί την παρ.2 καταλλήλως Παρατήρηση 15 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να επιµηκυνθούν τα χρονικά διαστήµατα των παρ. 2, 3, 5, 6 και 8 τα οποία οριοθετούν χρονικά τη διαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος καθώς ήδη το άθροισµα των χρονικών διαστηµάτων που συνθέτουν το σύνολο της διαδικασίας όπως οριοθετείται στις παρ. του άρθρου 7, ανέρχεται σε 45 εργάσιµες ηµέρες. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι συµβατό µε την διάταξη της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ σύµφωνα µε την οποία «Εφόσον απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά συγκεκριµένους όρους, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, εντός διµήνου από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέρη να έχουν τη δυνατότητα παραποµπής του ζητήµατος στο αρµόδιο εθνικό όργανο επίλυσης διαφορών.» Παρατήρηση 16 (παρ. 3) 750/6 Σελίδα 11 από 16

12 ύο συµµετέχοντες ζητούν να επιµηκυνθεί το χρονικό διάστηµα της παρ. 3 του άρθρου 7 για την εκπόνηση της τεχνικής µελέτης από τον Υπόχρεο πάροχο σε ένα µήνα, να προστεθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου σύµβασης και να διευκρινιστεί ότι το κόστος της τεχνικής µελέτης επιβαρύνει τον ικαιούχο ανεξάρτητα αν το αίτηµά του προχωρήσει ή όχι. Όσον αφορά το σχόλιο της επιµήκυνσης του χρονικού διαστήµατος σε ένα µήνα, η ΕΕΤΤ παραπέµπει στην απάντηση της στην Παρατήρηση 15. Όσον αφορά το σχόλιο περί προσθήκης σχεδίου σύµβασης, η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε τους συµµετέχοντες και προσθέτει το σχέδιο σύµβασης στην υποχρέωση κοινοποίησης από τον Υπόχρεο προς τον ικαιούχο. Παράλληλα, τροποποιεί κατάλληλα την παρ. 5 του άρθρου 7 έτσι ώστε, στην περίπτωση όπου δεν έχει υπογραφεί Συµφωνία Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών µεταξύ του Υπόχρεου και του ικαιούχου, να επιµηκυνθεί και ο χρόνος τον οποίο έχει στη διάθεσή του ο ικαιούχος για να εξετάσει τα εν λόγω στοιχεία και να προχωρήσει σε αίτηµα. Τέλος η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι σαφές στην παρ. 3 ότι το κόστος της µελέτης επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ικαιούχο πάροχο Παρατήρηση 17 (παρ. 3) Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι ο ικαιούχος, για λόγους µείωσης κόστους µεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να εκπονήσει ο ίδιος ή εργολάβος του τη τεχνική µελέτη και να συµφωνηθεί η υλοποίησή της µε τον Υπόχρεο. Η ΕΕΤΤ δεν συµφωνεί µε το σχόλιο του συµµετέχοντος, καθώς είναι σαφές ότι η τεχνική µελέτη απαιτεί καλή γνώση των υποδοµών του Υπόχρεου παρόχου και των ευκολιών και τεχνικών µέσω προς υποστήριξη της συνεγκατάστασης, στοιχεία τα οποία δεν δύναται να έχει ο ικαιούχος πάροχος ή τυχόν εργολάβος του Παρατήρηση 18 (παρ. 4) ύο συµµετέχοντες ζητούν να συµπληρωθούν οι λόγοι απόρριψης υποβληθέντος αιτήµατος συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών µε τον ακόλουθο λόγο: «Υποβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τον Υπόχρεο προς τους πελάτες του, λόγω κοινής χρήσης 750/6 Σελίδα 12 από 16

13 των κεραιοσυστηµάτων του», ενώ ζητούν να συµπληρωθεί ο πρώτος λόγος απόρριψης περί φυσικής ανεπάρκειας µε την διευκρίνιση «ειδικότερα τα αιτήµατα για κεραιοσυστήµατα ασύρµατων δικτύων σε ιδιωτικά δώµατα να θεωρούνται έγκυρα, µόνον αυτά που ο ιστός του Υπόχρεου είναι µεγαλύτερος των 15m». Η ΕΕΤΤ τροποποιεί τους λόγους απόρριψης της παρ. 4 του άρθρου 7 λαµβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ, µε την προσθήκη των ακόλουθων: α) λόγοι ασφάλειας και δηµόσιας υγείας και β) ύπαρξη βιώσιµων εναλλακτικών µέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδοµή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και εύλογους όρους. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο λόγος απόρριψης που παρατίθενται στο σχόλιο των συµµετεχόντων καλύπτεται από την τελική διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 7, ενώ η αιτούµενη από τους συµµετέχοντες προσθήκη στον πρώτο λόγο απόρριψης δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς κεραιοσυστήµατα µε ιστό µεγαλύτερο των 15 µέτρων σε δώµατα δεν είναι συχνά και η πράξη έχει δείξει ότι η συνεγκατάσταση πραγµατοποιείται ήδη σε µεγάλο αριθµό ιστών σαφώς µικρότερων των 15 µέτρων σε δώµατα. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ για λόγους αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας προσθέτει στην εν λόγω παράγραφο πρόβλεψη για το µέγιστο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο Υπόχρεος πάροχος δύναται να απορρίψει το αίτηµα του δικαιούχου για οποιονδήποτε από τους αναφερθέντες στην παράγραφο 4, λόγους. Το χρονικό αυτό διάστηµα προσδιορίζεται σε εικοσιπέντε (25) εργάσιµες ηµέρες Παρατήρηση 19 (παρ. 7 και 8) ύο συµµετέχοντες ζητούν να διαγραφούν οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς θεωρούν ότι περιλαµβάνουν όρους που θα περιληφθούν στη σύµβαση όπως θα συµφωνηθούν κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του ικαιούχου και Υπόχρεου παρόχου. Η ΕΕΤΤ διαγράφει την παρ. 7 του Κανονισµού, αποδεχόµενη το σχόλιο των συµµετεχόντων, ωστόσο διαφωνεί µε τη διαγραφή της παρ. 8, καθώς κρίνει ότι είναι σκόπιµο να υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της σύµβασης έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ο Υπόχρεος 750/6 Σελίδα 13 από 16

14 πάροχος από τυχόν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις παραλαβής του συµφωνηθέντος έργου από τον ικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα στην ευχέρεια των συµβαλλοµένων µερών να συµφωνήσουν διαφορετικούς όρους από αυτούς που παρατίθενται στον παρόντα Κανονισµό. 2.9 Άρθρο 9 (Ελάχιστο περιεχόµενο συµφωνίας πλαισίου) Παρατήρηση 20 (παρ. 7 και 8) ύο συµµετέχοντες ζητούν να διαγραφεί το σηµείο ιδ) του άρθρου 9. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε το σχόλιο των συµµετεχόντων και διαγράφει το εν λόγω σηµείο Παρατήρηση 21 (παρ. 7 και 8) Ένας συµµετέχων ζητά την προσαρµογή του σηµείου ιη) του άρθρου 9 έτσι ώστε να προβλέπεται ότι εκµετάλλευση των υποδοµών συνεγκατάστασης µπορεί να κάνουν, εκτός του ιδίου του ικαιούχου, και εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε αυτόν ή τρίτους συνεργάτες του που ενεργούν για λογαριασµό του. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει το σχόλιο του συµµετέχοντος καθώς η συµφωνία συνεγκατάστασης δεσµεύει και δίνει δικαιώµατα χρήσης µόνο στον ίδιο τον ικαιούχο Άρθρο 12 (Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση υποδοµών) Παρατήρηση 22 Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι η παρ. 2 του άρθρου 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης υπερβαίνει το πνεύµα και το γράµµα τόσο της ως άνω Οδηγίας όσο και της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας εν γένει, παραβιάζει σφόδρα την αρχή της αναλογικότητας και το επιχειρησιακό απόρρητο, µετακυλύει όλο το βάρος στον Υπόχρεο πάροχο και µπορεί να οδηγήσει σε καιροσκοπικές συµπεριφορές στην αγορά. Για 750/6 Σελίδα 14 από 16

15 τους λόγους αυτούς, η εν λόγω παράγραφος 2 του Άρθρου 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού πρέπει να διαγραφεί. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και εκτιµά ότι θέµατα συντονισµού τεχνικών έργων θα ρυθµισθούν µέσω της εναρµόνισης της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Ως εκ τούτου, διαγράφει την παρ. 2 του άρθρου 12, µεταφέρει την παρ. 1 του άρθρου 12 στο άρθρο 4 και επαναριθµεί τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισµού καταλλήλως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Παρατήρηση 23 Ένα συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφούν από το Παράρτηµα Α οι πληροφορίες σχετικά µε είσοδο σε κτίριο και καλωδίωση εντός κτιρίου. Τρεις συµµετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις σκοτεινές οπτικές ίνες. ύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις µικροσωληνώσεις. Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφούν οι αναφορές σε φρεάτια, αγωγούς, σωληνώσεις, το είδος χώρου και χρήσης καθώς και το χαρακτηριστικό «τύπος» που συνοδεύει συγκεκριµένες υποδοµές, ενώ αρκεί για τις ανάγκες του έργου αναφορικά µε τα ενσύρµατα δίκτυα για τον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου, να δοθεί µόνον η οριζοντιογραφική αποτύπωση (χάραξη) των διαδροµών (οδεύσεων) δικτύου και οι συντεταγµένες των κόµβων δικτύου, οι οποίες σηµατοδοτούν την αρχή και το τέλος κάθε όδευσης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το σύστηµα καταχώρησης των στοιχείων των υποδοµών που προσφέρονται για συνεγκατάσταση πρέπει να προσφέρει την ελάχιστη πληροφορία στους ενδιαφερόµενους παρόχους έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να διαµορφώσουν µία επαρκή εικόνα για τις υποδοµές που τους ενδιαφέρουν χωρίς ωστόσο να δηµιουργείται δυσανάλογος φόρτος για την συλλογή, τήρηση και καταχώρηση των στοιχείων αυτών στο σύστηµα. Ως εκ τούτου, αξιολογώντας τα σχόλια των παρόχων, τροποποιεί το Παράρτηµα Α, αφαιρώντας 750/6 Σελίδα 15 από 16

16 πληροφορία η οποία είναι δύσκολο να συλλεχθεί ή δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη για τους ενδιαφερόµενους παρόχους. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Παρατήρηση 24 Όσον αφορά τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην Ενότητα ΙΙ του κειµένου της δηµόσιας διαβούλευσης, δύο συµµετέχοντες θεωρούν αναγκαία την ενσωµάτωση του υποδείγµατος Σύµβασης-πλαίσιο για τη συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση ευκολιών για όλες τις υποδοµές, καθώς ρυθµίζει όλα τα θέµατα συνεργασίας µεταξύ των µερών ( π.χ. πρόσβαση στις υποδοµές, βλάβες, ρήτρες κ.ά.), δύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι δεν έχει κάποιο νοµοθετικό έρεισµα ούτε δικαιολογείται η κανονιστική επιβολή, έστω και του ελάχιστου, περιεχοµένου οιασδήποτε συµφωνίας µεταξύ των παρόχων σε σχέση µε την συνεγκατάσταση ή/και από κοινού χρήση ευκολιών, κάτι τέτοιο δε, εκφεύγει των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, ενώ τρεις συµµετέχοντες δεν εξέφρασαν κάποια άποψη. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται ότι οι όροι µίας Συµφωνίας-πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε σχέση µε τη συνεγκατάσταση αποτελεί αντικείµενο εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των και η ΕΕΤΤ έχει την αρµοδιότητα να καθορίσει σχετικά δίκαιους και εύλογους όρους στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήµατος του ικαιούχου ή/και Υπόχρεου παρόχου, της επίλυσης µιας διαφοράς που έγκειται στην αδυναµία επίτευξης συµφωνίας µεταξύ τους, µετά από ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, για τους όρους συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών. Ως εκ τούτου, δεν ενσωµατώνει ως Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού υπόδειγµα Συµφωνίας-πλαίσιο. 750/6 Σελίδα 16 από 16

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της προαναφερόµενης εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουµε τις θέσεις της εταιρείας µας.

Σε συνέχεια της προαναφερόµενης εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουµε τις θέσεις της εταιρείας µας. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μαρούσι, 06/02/2015 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.: 210-6116802-3 Αριθ.: 17/59 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 721/8 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 721/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-6-2014 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 721/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 750/7 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ. : 750/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-02-2015 ΑΠ. : 750/7 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012)» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ )

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Άρθρο Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες : Παρ Παρ.3 γ Παρ.4 β...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Άρθρο Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες : Παρ Παρ.3 γ Παρ.4 β... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τον καθορισµό και την εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχοµένου του ευλόγου του αιτήµατος στο πλαίσιο της καθολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Υπόψιν κου. Μιχ. Καραµανή Προέδρου ΡΑΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 7/6/2017 ΑΠ.: 813/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 806/04/6-4- 2017 «Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 104(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014

Αριθμός 104(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1110 Ν. 104(Ι)/2016 Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από έως διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης,

Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από έως διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 4.7.2016 έως 12.9.2016 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με το Σχέδιο Κανονισμού για την διαδικασία τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Απάντηση Αρχική Οικονοµική προσφοράς:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Απάντηση Αρχική Οικονοµική προσφοράς: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Στο Τεύχος της Προκήρυξης της ηµοπρασίας για την επιλογή Παρόχου/Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται οι έννοιες της «Προσφοράς» (σελ. 10), και της «έγκυρης Προσφοράς» (σελ. 30). Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τα Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, Τηλ Αριθµ.: 17/76 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 13.02.2017 Τηλ.. 210 6116802-3 Αριθµ.: 17/76 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΉΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΈΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει σύνοψη των απαντήσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1. Για σκοπούς σύναψης συµφωνίας διασύνδεσης µε την Cablenet o Παροχέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-ΔΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-ΔΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 21016/2007) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη Κουτρούμπα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2 Περίληψη υπόθεσης Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Με το παρόν, η Εταιρεία μας ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα