Φεβρουάριος /6 Σελίδα 1 από 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16"

Transcript

1 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ )» Φεβρουάριος /6 Σελίδα 1 από 16

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις , η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ). Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση, η οποία διήρκησε από έως Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στα βασικότερα σηµεία των παρατηρήσεων των συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στην Ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συµµετεχόντων στη ιαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επ αυτών. Στο πλαίσιο της ως άνω διεξαχθείσας δηµόσιας διαβούλευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους επτά (7) συνολικά φορείς και συγκεκριµένα: 1. COSMOTE 2. FORTHNET 3. HOL 4. OnTelecom 5. OTE 6. Vodafone 7. WIND Σηµειώνεται ότι οι συµµετέχοντες Cosmote, Vodafone και WIND χαρακτήρισαν συνολικά τις απαντήσεις τους ως εµπιστευτικές. 750/6 Σελίδα 2 από 16

3 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 2.1 Γενικές Παρατηρήσεις Παρατήρηση 1 Τέσσερις συµµετέχοντες θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ επιβάλλει επιλεκτικά υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µονό, σε αντίθεση µε την Οδηγία 2014/61/ΕΚ η οποία θεσπίζει µέτρα µε στόχο την παροχή στους παρόχους ηλεκτρονικούε επικοινωνιών πρόσβασης σε υλικές υποδοµές φορέων εκµετάλλευσης δικτύο, όπου ως φορέας εκµετάλλευσης δικτύου αναφέρονται όχι µόνο τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα επικοινωνιών, αλλά και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίοπυ, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης, ύδρευσης και µεταφορικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα σηµειώνουν ότι η αποτελεσµατικότητα της Οδηγίας εξαρτάται από την ενσωµάτωση στο σύνολό της, ενώ η αποσπασµατική επιβολή υποχρέωσης συλλογής στοιχείων που αποκλειστικά επιβαρύνουν τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν συµβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο των συµµετεχόντων ότι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ στο εθνικό πλαίσιο αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισµού Συνεγκατάστασης, η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει σε ενσωµάτωση της Οδηγίας στο εθνικό πλαίσιο, αλλά την λαµβάνει υπόψη της για τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από την Οδηγία και εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 29 του ν.4070/2012, καθώς µία Οδηγία, ως πηγή ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί δεσµευτική νοµοθεσία για την χώρα στην οποία απευθύνεται και µπορεί να αποτελέσει νοµολογία στα δικαστήρια ακόµα και πριν την ενσωµάτωσή της στην εθνική νοµοθεσία Παρατήρηση 2 ύο συµµετέχοντες επισηµαίνουν ότι στην εισαγωγή τού υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης, θα έπρεπε η ΕΕΤΤ να εξετάζει τη συνδροµή προϋποθέσεων όπως η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29 του Ν. 4070/2012 και να επιβάλλεται η συνεγκατάσταση και από 750/6 Σελίδα 3 από 16

4 κοινού χρήση σε συγκεκριµένες υποδοµές, εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριµένες ανά περίπτωση προϋποθέσεις. Η ΕΕΤΤ διαφωνεί µε σχόλιο των συµµετεχόντων. Οι αναφορές στο άρθρο 29 του ν.4070/2012 δεν αποτελούν προϋποθέσεις, αλλά λόγους επιβολής των µέτρων «την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων (περιλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη µέτρων διευκόλυνσης του συντονισµού δηµόσιων έργων», τα οποία η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει καθώς όπως ο νόµος διαπιστώνει αυτά είναι απαραίτητα «λόγω ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας ή της δηµόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδοµικών ή χωροταξικών στόχων». ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 2.2 Άρθρο 1 (Αντικείµενο) Παρατήρηση 3 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να προστεθεί αναφορά η οποία θα διευκρινίζει πως το δικαίωµα συνεγκατάστασης δεν θα πρέπει να περιορίζεται από τυχόν άλλες ρυθµίσεις στα πλαίσια του άρθρου 47 του ν.4070/2012, έτσι ώστε να µην περιορίζονται τα δικαιώµατα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό µόνο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν οριστεί ως επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η διατύπωση της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισµού προβλέπει σαφώς ότι οι διατάξεις του ισχύουν για όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί ως απόρροια του χαρακτηρισµού τους ως πάροχοι µε σηµαντική ισχύ σε µία ή περισσότερες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών Παρατήρηση 4 Ένας συµµετέχων ζητά να εξαιρεθούν ρητώς από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού οι περιπτώσεις από κοινού ανάπτυξης, εκµετάλλευσης και συντήρησης 750/6 Σελίδα 4 από 16

5 υποδοµών δικτύων καθότι οι συγκεκριµένες συµφωνίες είναι ευρύτερες και καλύπτουν πιο λεπτοµερειακά καταστάσεις που δεν είναι αντίστοιχες µε τη συνεγκατάσταση. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο του συµµετέχοντος ότι ο παρών Κανονισµός θέτει ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των παρόχων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήση ευκολιών. Στην περίπτωση όπου οι πάροχοι µπορούν να έλθουν σε συµφωνία µε όρους τους οποίους έχουν ορίσει οι ίδιοι, ο παρών Κανονισµός δεν επιβάλλεται να εφαρµοστεί. 2.3 Άρθρο 2 (Ορισµοί) Παρατήρηση 5 (σηµείο δ)) Ένας συµµετέχων ζητά να συµπεριληφθεί στον ορισµό δ) «Ευκολίες» η δυνατότητα παροχής ρεύµατος. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και τροποποιεί κατάλληλα τον εν λόγω Ορισµό Παρατήρηση 6 (σηµείο στ)) Ένας συµµετέχων ζητά να τροποποιηθεί ο ορισµός στ) «Υπόχρεος πάροχος» ώστε να συµπεριλαµβάνονται και οι περιπτώσεις όπου την υποδοµή η οποία παρέχεται για συνεγκατάσταση, κατέχει/εκµεταλλεύεται όχι µόνο ο ίδιος ο πάροχος δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και θυγατρική ή µητρική άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένη. Η ΕΕΤΤ παραπέµπει τον συµµετέχοντα στο δεύτερο σηµείο της παρ. 4 του άρθρου 7 του Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο ο Υπόχρεος πάροχος δεν δύναται να απορρίψει αίτηµα συνεγκατάστασης επικαλούµενος νοµικό κώλυµα οφειλόµενο σε τρίτα πρόσωπα που ελέγχει 750/6 Σελίδα 5 από 16

6 ο Υπόχρεος ή που τελούν υπό τον έλεγχο του Υποχρέου. Τα αναφερθέντα στο σηµείο αυτό καλύπτουν το σχόλιο του συµµετέχοντος. 2.4 Άρθρο 3 (Πεδίο εφαρµογής) Παρατήρηση 7 Ένας συµµετέχων ζητά να προστεθεί στη λίστα των υποδοµών του άρθρου 3 η ρευµατοδότηση. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει το σχόλιο του συµµετέχοντα καθώς η ρευµατοδότηση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως υποδοµή, αλλά ως τεχνικό µέσο το οποίο υποστηρίζει την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης Παρατήρηση 8 ύο συµµετέχοντες ζητούν να προστεθούν στη λίστα των χώρων όπου µπορούν να βρίσκονται οι υποδοµές του άρθρου 3, χώροι ΝΠ, κτήρια ΕΚΟ, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( π.χ. πλοία), Ιεροί Ναοί.. Η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων καθώς η αναφορά στους χώρους η οποία ήδη είχε παρατεθεί στο κείµενο του Κανονισµού το οποίο δηµοσιεύθηκε σε διαβούλευση καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στο βαθµό όπου ο Υπόχρεος πάροχος έχει το δικαίωµα, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες Παρατήρηση 8 Ένας συµµετέχων παρατηρεί ότι η συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης, τυποποιηµένων κατασκευών ή εξαιρουµένων αδειοδότησης θα µπορούσε να 750/6 Σελίδα 6 από 16

7 εφαρµόζεται µε βάση τον εν λόγω κανονισµό µετά από συµφωνία των ενδιαφεροµένων παρόχων.. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο του συµµετέχοντος ότι, παρά το γεγονός ότι ο Κανονισµός δεν καθιστά υποχρεωτική τη συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης, τυποποιηµένων κατασκευών ή εξαιρουµένων αδειοδότησης, εν τούτοις δεν την απαγορεύει, ως εκ τούτου βρίσκεται στην ευχέρεια των παρόχων να συνάψουν τέτοιες συµφωνίες. 2.5 Άρθρο 4 (Σύναψη συµφωνιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 9 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων σηµειώνει ότι δεν πρέπει να περιορίζεται η συνεγκατάσταση µόνο σε «υψίρρυθµα» σταθερά δίκτυα αλλά να επιτρέπεται για όλα τα δίκτυα ανεξαρτήτως της ταχύτητας και της τεχνολογίας, καθώς κάτω από τον περιορισµό αυτό τίθεται το ερώτηµα αν µπορεί να επιβληθεί συνεγκατάσταση µε ταχύτητες <30Mbps (3G) σε σταθµό κινητής τηλεφωνίας ο οποίος είναι ενεργός στο LTE. Ακόµα και στην περίπτωση που δηλωθεί στην ΕΕΤΤ ο σταθµός ως LTE, αν η πραγµατικότητα είναι άλλη ενεργοποίηση δηλαδή 2G/3G υπηρεσίας θα υπάρχει η δυνατότητα άρνησης από τον Υπόχρεο για παροχή υπηρεσίας συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού, ο περιορισµός των υψίρρυθµων δικτύων αφορά µόνο τα ενσύρµατα δίκτυα ενώ η συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτου ταχύτητας. 750/6 Σελίδα 7 από 16

8 2.6 Άρθρο 5 (Παροχή Πληροφοριών σχετικά µε υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 10 (παρ. 1 και 2) Έξι συµµετέχοντες θέτουν το θέµα της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων σχετικά µε τις υποδοµές τους σε ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ, όπως αυτό αναφέρεται στον υπό ιαβούλευση Κανονισµό και θεωρούν ότι το σύστηµα αυτό θα πρέπει να ταυτίζεται µε το Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση υλοποίησης. Ειδικότερα για τα στοιχεία των κεραιοσυστηµάτων, δύο συµµετέχοντες επισηµαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντλούνται από το σύστηµα ΣΗΛΥΑ το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ και δεν θα πρέπει να απαιτείται οι πάροχοι να εισάγουν εκ νέου τα στοιχεία αυτά ή να εισάγουν νέα στοιχεία για τα ίδια κεραιοσυστήµατα. Τέλος, τέσσερις συµµετέχοντες ζητούν να προβλεφθεί διαβάθµιση της πρόσβασης στα στοιχεία των υποδοµών των παρόχων τα οποία θα τηρούνται ηλεκτρονικά. Η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι η συντήρηση δύο ηλεκτρονικών συστηµάτων από δύο φορείς του δηµόσιου τοµέα, των οποίων το περιεχόµενο επικαλύπτεται (ηλεκτρονικό σύστηµα για τη συνεγκατάσταση της παρ.4 του άρθρου 29 του ν.4070/2012 και Ψηφιακό Μητρώο υποδοµών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού) είναι οικονοµικά και διαχειριστικά αναποτελεσµατική. Επιπρόσθετα, στο σύστηµα ΣΗΛΥΑ τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο κατασκευών κεραιών. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου του Ψηφιακού Μητρώου, η ΕΕΤΤ έχει υποβάλει τις απαιτήσεις της ως χρήστης της εφαρµογής του Ψηφιακού Μητρώου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαραίτητες προδιαγραφές για την υλοποίηση συστήµατος στο οποίο θα καταχωρούνται οι υποδοµές δικτύων που προσφέρονται για συνεγκατάσταση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ψηφιακού Μητρώου, προβλέπεται η διαλειτουργικότητά του µε το σύστηµα ΣΗΛΥΑ της ΕΕΤΤ έτσι ώστε να αντλούνται από αυτό τα σχετικά στοιχεία των κεραιοσυστηµάτων που είναι ήδη καταχωρηµένα. Μέχρι την υλοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου, οι ανάγκες αποτύπωσης των υποδοµών 750/6 Σελίδα 8 από 16

9 κεραιοσυστηµάτων για τους σκοπούς της συνεγκατάστασης µπορούν να εξυπηρετηθούν µε την αξιοποίηση του ΣΗΛΥΑ. Η ΕΕΤΤ τροποποιεί τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 καταλλήλως έτσι ώστε να αποτυπώσει τα ανωτέρω. Τέλος, η ΕΕΤΤ παρατηρεί ότι η πρόσβαση στα ελάχιστα στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Α του Κανονισµού ως απαραίτητα για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων παρόχων σχετικά µε τις υποδοµές που προσφέρονται για συνεγκατάσταση, οφείλουν να είναι προσβάσιµα προς όλους τους παρόχους, χωρίς διαβάθµιση πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός των επιπέδων διαβάθµισης πρόσβασης στα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου αποτελεί αντικείµενο του έργου ανάπτυξης του Ψηφιακού Μητρώου Παρατήρηση 11 (παρ. 6 και 7) ύο συµµετέχοντες ζητούν την επιµήκυνση των χρόνων των παρ. 6 και 7 για την παροχή πληροφοριών από τον Υπόχρεο πάροχο προς τον ικαιούχο. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων και τροποποιεί την χρονική προθεσµία της παρ. 6 από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες και την χρονική προσθεσµία της παρ. 7 από δεκαπέντε (15) σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες Παρατήρηση 12 Ένας συµµετέχων ζητά να προβλεφθεί επίσης διαδικασία ad hoc ικανοποίησης αιτήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του σχεδίου, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση υπογραφής συµφωνίας-πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι η υπογραφή συµφωνίας -πλαίσιο δεν καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο του Κανονισµού. Ο Κανονισµός δίνει τη δυνατότητα και στα δύο µέρη να ζητήσουν εξ αλλήλων τη σύναψη συµφωνίας -πλαίσιο, ενώ στην περίπτωση όπου δεν καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί το αίτηµα αυτό, τα µέρη µπορούν να καταφύγουν στην ΕΕΤΤ για την επίλυση της διαφοράς τους. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι δεν επιθυµούν να συνάψουν προγενέστερη συµφωνίας -πλαίσιο, µπορούν να προχωρήσουν σε ad 750/6 Σελίδα 9 από 16

10 hoc υλοποίηση µεµονωµένου αιτήµατος συνεγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού. 2.7 Άρθρο 6 ( ιαδικασία σύναψης Συµφωνίας Πλαισίου για υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 13 ύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι η σύναψη µιας συµφωνίας πλαίσιο δεν έχει νόηµα και δεν διευκολύνει τη συνεγκατάσταση ή/και από κοινού χρήση ευκολιών, τουναντίον καθιστά δυσχερέστερη και πιο περίπλοκη την όλη διαδικασία. Σύµφωνα µε τα σχόλια των συµµετεχόντων, στο στάδιο αυτό, τα µέρη ( ικαιούχος και Υπόχρεος πάροχος) δεν έχουν συγκεκριµενοποιήσει ακόµη την υποδοµή επί της οποίας θα συνεγκατασταθούν ή/και θα χρησιµοποιήσουν από κοινού και ως εκ τούτου δεν υφίστανται συγκεκριµένα δεδοµένα βάσει των οποίων να µπορούν να διαµορφωθούν ανάλογα και συµφωνηθούν οι όροι που θα απαιτούνται σχετικά. Επιπρόσθετα, οι συµµετέχοντες σχολιάζουν ότι, δεδοµένου ότι, το περιεχόµενο της σύµβασης, αποτελεί αντικείµενο εµπορικής διαπραγµάτευσης µεταξύ του ικαιούχου και του Υπόχρεου παρόχου, δεν δικαιολογείται να επιβάλλεται κανονιστικά το ελάχιστο περιεχόµενο οιασδήποτε συµφωνίας σε σχέση µε τη συνεγκατάσταση, εκφεύγει δε των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν τη διαγραφή των άρθρων 6 και 9 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης, καθώς και την κατάλληλη τροποποίηση των υπολοίπων άρθρων του Κανονισµού έτσι ώστε να απαλειφθεί η αναφορά σε συµφωνία-πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει στους συµµετέχοντες ότι, όπως αναφέρθηκε και στην Παρατήρηση 12 ανωτέρω, η προγενέστερη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο δεν είναι υποχρεωτική και δύναται να αποφευχθεί όταν και τα δύο µέρη συµφωνούν επ αυτού. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι σε περιπτώσεις όπου η συνεργασία των δύο µερών δεν αφορά ένα µόνο µεµονωµένο αίτηµα συνεγκατάστασης αλλά µια σειρά συνεργασιών, η ύπαρξη προγενέστερης συµφωνίας πλαίσιο απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη να διαπραγµατεύονται εκ νέου τους γενικούς όρους της εκάστοτε σύµβασης, καθιστώντας τη συνεργασία ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη. 750/6 Σελίδα 10 από 16

11 Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 δεν ορίζει τους όρους οι οποίοι θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο αλλά µόνο το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, µε σκοπό να διευκολύνει το στάδιο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων. 2.8 Άρθρο 7 ( ιαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 14 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση µη πληρότητας της αίτησης ο Υπόχρεος ειδοποιεί, εντός του ιδίου διαστήµατος των (3) εργασίµων ηµερών, εγγράφως τον ικαιούχο να υποβάλλει ξανά την αίτηση του. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και τροποποιεί την παρ.2 καταλλήλως Παρατήρηση 15 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να επιµηκυνθούν τα χρονικά διαστήµατα των παρ. 2, 3, 5, 6 και 8 τα οποία οριοθετούν χρονικά τη διαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος καθώς ήδη το άθροισµα των χρονικών διαστηµάτων που συνθέτουν το σύνολο της διαδικασίας όπως οριοθετείται στις παρ. του άρθρου 7, ανέρχεται σε 45 εργάσιµες ηµέρες. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι συµβατό µε την διάταξη της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ σύµφωνα µε την οποία «Εφόσον απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά συγκεκριµένους όρους, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, εντός διµήνου από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέρη να έχουν τη δυνατότητα παραποµπής του ζητήµατος στο αρµόδιο εθνικό όργανο επίλυσης διαφορών.» Παρατήρηση 16 (παρ. 3) 750/6 Σελίδα 11 από 16

12 ύο συµµετέχοντες ζητούν να επιµηκυνθεί το χρονικό διάστηµα της παρ. 3 του άρθρου 7 για την εκπόνηση της τεχνικής µελέτης από τον Υπόχρεο πάροχο σε ένα µήνα, να προστεθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου σύµβασης και να διευκρινιστεί ότι το κόστος της τεχνικής µελέτης επιβαρύνει τον ικαιούχο ανεξάρτητα αν το αίτηµά του προχωρήσει ή όχι. Όσον αφορά το σχόλιο της επιµήκυνσης του χρονικού διαστήµατος σε ένα µήνα, η ΕΕΤΤ παραπέµπει στην απάντηση της στην Παρατήρηση 15. Όσον αφορά το σχόλιο περί προσθήκης σχεδίου σύµβασης, η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε τους συµµετέχοντες και προσθέτει το σχέδιο σύµβασης στην υποχρέωση κοινοποίησης από τον Υπόχρεο προς τον ικαιούχο. Παράλληλα, τροποποιεί κατάλληλα την παρ. 5 του άρθρου 7 έτσι ώστε, στην περίπτωση όπου δεν έχει υπογραφεί Συµφωνία Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών µεταξύ του Υπόχρεου και του ικαιούχου, να επιµηκυνθεί και ο χρόνος τον οποίο έχει στη διάθεσή του ο ικαιούχος για να εξετάσει τα εν λόγω στοιχεία και να προχωρήσει σε αίτηµα. Τέλος η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι σαφές στην παρ. 3 ότι το κόστος της µελέτης επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ικαιούχο πάροχο Παρατήρηση 17 (παρ. 3) Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι ο ικαιούχος, για λόγους µείωσης κόστους µεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να εκπονήσει ο ίδιος ή εργολάβος του τη τεχνική µελέτη και να συµφωνηθεί η υλοποίησή της µε τον Υπόχρεο. Η ΕΕΤΤ δεν συµφωνεί µε το σχόλιο του συµµετέχοντος, καθώς είναι σαφές ότι η τεχνική µελέτη απαιτεί καλή γνώση των υποδοµών του Υπόχρεου παρόχου και των ευκολιών και τεχνικών µέσω προς υποστήριξη της συνεγκατάστασης, στοιχεία τα οποία δεν δύναται να έχει ο ικαιούχος πάροχος ή τυχόν εργολάβος του Παρατήρηση 18 (παρ. 4) ύο συµµετέχοντες ζητούν να συµπληρωθούν οι λόγοι απόρριψης υποβληθέντος αιτήµατος συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών µε τον ακόλουθο λόγο: «Υποβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τον Υπόχρεο προς τους πελάτες του, λόγω κοινής χρήσης 750/6 Σελίδα 12 από 16

13 των κεραιοσυστηµάτων του», ενώ ζητούν να συµπληρωθεί ο πρώτος λόγος απόρριψης περί φυσικής ανεπάρκειας µε την διευκρίνιση «ειδικότερα τα αιτήµατα για κεραιοσυστήµατα ασύρµατων δικτύων σε ιδιωτικά δώµατα να θεωρούνται έγκυρα, µόνον αυτά που ο ιστός του Υπόχρεου είναι µεγαλύτερος των 15m». Η ΕΕΤΤ τροποποιεί τους λόγους απόρριψης της παρ. 4 του άρθρου 7 λαµβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ, µε την προσθήκη των ακόλουθων: α) λόγοι ασφάλειας και δηµόσιας υγείας και β) ύπαρξη βιώσιµων εναλλακτικών µέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδοµή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και εύλογους όρους. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο λόγος απόρριψης που παρατίθενται στο σχόλιο των συµµετεχόντων καλύπτεται από την τελική διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 7, ενώ η αιτούµενη από τους συµµετέχοντες προσθήκη στον πρώτο λόγο απόρριψης δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς κεραιοσυστήµατα µε ιστό µεγαλύτερο των 15 µέτρων σε δώµατα δεν είναι συχνά και η πράξη έχει δείξει ότι η συνεγκατάσταση πραγµατοποιείται ήδη σε µεγάλο αριθµό ιστών σαφώς µικρότερων των 15 µέτρων σε δώµατα. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ για λόγους αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας προσθέτει στην εν λόγω παράγραφο πρόβλεψη για το µέγιστο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο Υπόχρεος πάροχος δύναται να απορρίψει το αίτηµα του δικαιούχου για οποιονδήποτε από τους αναφερθέντες στην παράγραφο 4, λόγους. Το χρονικό αυτό διάστηµα προσδιορίζεται σε εικοσιπέντε (25) εργάσιµες ηµέρες Παρατήρηση 19 (παρ. 7 και 8) ύο συµµετέχοντες ζητούν να διαγραφούν οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς θεωρούν ότι περιλαµβάνουν όρους που θα περιληφθούν στη σύµβαση όπως θα συµφωνηθούν κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του ικαιούχου και Υπόχρεου παρόχου. Η ΕΕΤΤ διαγράφει την παρ. 7 του Κανονισµού, αποδεχόµενη το σχόλιο των συµµετεχόντων, ωστόσο διαφωνεί µε τη διαγραφή της παρ. 8, καθώς κρίνει ότι είναι σκόπιµο να υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της σύµβασης έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ο Υπόχρεος 750/6 Σελίδα 13 από 16

14 πάροχος από τυχόν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις παραλαβής του συµφωνηθέντος έργου από τον ικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα στην ευχέρεια των συµβαλλοµένων µερών να συµφωνήσουν διαφορετικούς όρους από αυτούς που παρατίθενται στον παρόντα Κανονισµό. 2.9 Άρθρο 9 (Ελάχιστο περιεχόµενο συµφωνίας πλαισίου) Παρατήρηση 20 (παρ. 7 και 8) ύο συµµετέχοντες ζητούν να διαγραφεί το σηµείο ιδ) του άρθρου 9. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε το σχόλιο των συµµετεχόντων και διαγράφει το εν λόγω σηµείο Παρατήρηση 21 (παρ. 7 και 8) Ένας συµµετέχων ζητά την προσαρµογή του σηµείου ιη) του άρθρου 9 έτσι ώστε να προβλέπεται ότι εκµετάλλευση των υποδοµών συνεγκατάστασης µπορεί να κάνουν, εκτός του ιδίου του ικαιούχου, και εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε αυτόν ή τρίτους συνεργάτες του που ενεργούν για λογαριασµό του. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει το σχόλιο του συµµετέχοντος καθώς η συµφωνία συνεγκατάστασης δεσµεύει και δίνει δικαιώµατα χρήσης µόνο στον ίδιο τον ικαιούχο Άρθρο 12 (Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση υποδοµών) Παρατήρηση 22 Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι η παρ. 2 του άρθρου 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης υπερβαίνει το πνεύµα και το γράµµα τόσο της ως άνω Οδηγίας όσο και της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας εν γένει, παραβιάζει σφόδρα την αρχή της αναλογικότητας και το επιχειρησιακό απόρρητο, µετακυλύει όλο το βάρος στον Υπόχρεο πάροχο και µπορεί να οδηγήσει σε καιροσκοπικές συµπεριφορές στην αγορά. Για 750/6 Σελίδα 14 από 16

15 τους λόγους αυτούς, η εν λόγω παράγραφος 2 του Άρθρου 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού πρέπει να διαγραφεί. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και εκτιµά ότι θέµατα συντονισµού τεχνικών έργων θα ρυθµισθούν µέσω της εναρµόνισης της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Ως εκ τούτου, διαγράφει την παρ. 2 του άρθρου 12, µεταφέρει την παρ. 1 του άρθρου 12 στο άρθρο 4 και επαναριθµεί τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισµού καταλλήλως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Παρατήρηση 23 Ένα συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφούν από το Παράρτηµα Α οι πληροφορίες σχετικά µε είσοδο σε κτίριο και καλωδίωση εντός κτιρίου. Τρεις συµµετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις σκοτεινές οπτικές ίνες. ύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις µικροσωληνώσεις. Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφούν οι αναφορές σε φρεάτια, αγωγούς, σωληνώσεις, το είδος χώρου και χρήσης καθώς και το χαρακτηριστικό «τύπος» που συνοδεύει συγκεκριµένες υποδοµές, ενώ αρκεί για τις ανάγκες του έργου αναφορικά µε τα ενσύρµατα δίκτυα για τον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου, να δοθεί µόνον η οριζοντιογραφική αποτύπωση (χάραξη) των διαδροµών (οδεύσεων) δικτύου και οι συντεταγµένες των κόµβων δικτύου, οι οποίες σηµατοδοτούν την αρχή και το τέλος κάθε όδευσης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το σύστηµα καταχώρησης των στοιχείων των υποδοµών που προσφέρονται για συνεγκατάσταση πρέπει να προσφέρει την ελάχιστη πληροφορία στους ενδιαφερόµενους παρόχους έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να διαµορφώσουν µία επαρκή εικόνα για τις υποδοµές που τους ενδιαφέρουν χωρίς ωστόσο να δηµιουργείται δυσανάλογος φόρτος για την συλλογή, τήρηση και καταχώρηση των στοιχείων αυτών στο σύστηµα. Ως εκ τούτου, αξιολογώντας τα σχόλια των παρόχων, τροποποιεί το Παράρτηµα Α, αφαιρώντας 750/6 Σελίδα 15 από 16

16 πληροφορία η οποία είναι δύσκολο να συλλεχθεί ή δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη για τους ενδιαφερόµενους παρόχους. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Παρατήρηση 24 Όσον αφορά τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην Ενότητα ΙΙ του κειµένου της δηµόσιας διαβούλευσης, δύο συµµετέχοντες θεωρούν αναγκαία την ενσωµάτωση του υποδείγµατος Σύµβασης-πλαίσιο για τη συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση ευκολιών για όλες τις υποδοµές, καθώς ρυθµίζει όλα τα θέµατα συνεργασίας µεταξύ των µερών ( π.χ. πρόσβαση στις υποδοµές, βλάβες, ρήτρες κ.ά.), δύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι δεν έχει κάποιο νοµοθετικό έρεισµα ούτε δικαιολογείται η κανονιστική επιβολή, έστω και του ελάχιστου, περιεχοµένου οιασδήποτε συµφωνίας µεταξύ των παρόχων σε σχέση µε την συνεγκατάσταση ή/και από κοινού χρήση ευκολιών, κάτι τέτοιο δε, εκφεύγει των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, ενώ τρεις συµµετέχοντες δεν εξέφρασαν κάποια άποψη. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται ότι οι όροι µίας Συµφωνίας-πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε σχέση µε τη συνεγκατάσταση αποτελεί αντικείµενο εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των και η ΕΕΤΤ έχει την αρµοδιότητα να καθορίσει σχετικά δίκαιους και εύλογους όρους στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήµατος του ικαιούχου ή/και Υπόχρεου παρόχου, της επίλυσης µιας διαφοράς που έγκειται στην αδυναµία επίτευξης συµφωνίας µεταξύ τους, µετά από ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, για τους όρους συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών. Ως εκ τούτου, δεν ενσωµατώνει ως Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού υπόδειγµα Συµφωνίας-πλαίσιο. 750/6 Σελίδα 16 από 16

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα