Φεβρουάριος /6 Σελίδα 1 από 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16"

Transcript

1 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ )» Φεβρουάριος /6 Σελίδα 1 από 16

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις , η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ). Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση, η οποία διήρκησε από έως Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στα βασικότερα σηµεία των παρατηρήσεων των συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στην Ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συµµετεχόντων στη ιαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επ αυτών. Στο πλαίσιο της ως άνω διεξαχθείσας δηµόσιας διαβούλευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους επτά (7) συνολικά φορείς και συγκεκριµένα: 1. COSMOTE 2. FORTHNET 3. HOL 4. OnTelecom 5. OTE 6. Vodafone 7. WIND Σηµειώνεται ότι οι συµµετέχοντες Cosmote, Vodafone και WIND χαρακτήρισαν συνολικά τις απαντήσεις τους ως εµπιστευτικές. 750/6 Σελίδα 2 από 16

3 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 2.1 Γενικές Παρατηρήσεις Παρατήρηση 1 Τέσσερις συµµετέχοντες θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ επιβάλλει επιλεκτικά υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µονό, σε αντίθεση µε την Οδηγία 2014/61/ΕΚ η οποία θεσπίζει µέτρα µε στόχο την παροχή στους παρόχους ηλεκτρονικούε επικοινωνιών πρόσβασης σε υλικές υποδοµές φορέων εκµετάλλευσης δικτύο, όπου ως φορέας εκµετάλλευσης δικτύου αναφέρονται όχι µόνο τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα επικοινωνιών, αλλά και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίοπυ, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης, ύδρευσης και µεταφορικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα σηµειώνουν ότι η αποτελεσµατικότητα της Οδηγίας εξαρτάται από την ενσωµάτωση στο σύνολό της, ενώ η αποσπασµατική επιβολή υποχρέωσης συλλογής στοιχείων που αποκλειστικά επιβαρύνουν τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν συµβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο των συµµετεχόντων ότι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ στο εθνικό πλαίσιο αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισµού Συνεγκατάστασης, η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει σε ενσωµάτωση της Οδηγίας στο εθνικό πλαίσιο, αλλά την λαµβάνει υπόψη της για τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από την Οδηγία και εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 29 του ν.4070/2012, καθώς µία Οδηγία, ως πηγή ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί δεσµευτική νοµοθεσία για την χώρα στην οποία απευθύνεται και µπορεί να αποτελέσει νοµολογία στα δικαστήρια ακόµα και πριν την ενσωµάτωσή της στην εθνική νοµοθεσία Παρατήρηση 2 ύο συµµετέχοντες επισηµαίνουν ότι στην εισαγωγή τού υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης, θα έπρεπε η ΕΕΤΤ να εξετάζει τη συνδροµή προϋποθέσεων όπως η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29 του Ν. 4070/2012 και να επιβάλλεται η συνεγκατάσταση και από 750/6 Σελίδα 3 από 16

4 κοινού χρήση σε συγκεκριµένες υποδοµές, εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριµένες ανά περίπτωση προϋποθέσεις. Η ΕΕΤΤ διαφωνεί µε σχόλιο των συµµετεχόντων. Οι αναφορές στο άρθρο 29 του ν.4070/2012 δεν αποτελούν προϋποθέσεις, αλλά λόγους επιβολής των µέτρων «την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων (περιλαµβανοµένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη µέτρων διευκόλυνσης του συντονισµού δηµόσιων έργων», τα οποία η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει καθώς όπως ο νόµος διαπιστώνει αυτά είναι απαραίτητα «λόγω ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας ή της δηµόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδοµικών ή χωροταξικών στόχων». ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 2.2 Άρθρο 1 (Αντικείµενο) Παρατήρηση 3 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να προστεθεί αναφορά η οποία θα διευκρινίζει πως το δικαίωµα συνεγκατάστασης δεν θα πρέπει να περιορίζεται από τυχόν άλλες ρυθµίσεις στα πλαίσια του άρθρου 47 του ν.4070/2012, έτσι ώστε να µην περιορίζονται τα δικαιώµατα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό µόνο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν οριστεί ως επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η διατύπωση της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισµού προβλέπει σαφώς ότι οι διατάξεις του ισχύουν για όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί ως απόρροια του χαρακτηρισµού τους ως πάροχοι µε σηµαντική ισχύ σε µία ή περισσότερες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών Παρατήρηση 4 Ένας συµµετέχων ζητά να εξαιρεθούν ρητώς από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού οι περιπτώσεις από κοινού ανάπτυξης, εκµετάλλευσης και συντήρησης 750/6 Σελίδα 4 από 16

5 υποδοµών δικτύων καθότι οι συγκεκριµένες συµφωνίες είναι ευρύτερες και καλύπτουν πιο λεπτοµερειακά καταστάσεις που δεν είναι αντίστοιχες µε τη συνεγκατάσταση. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο του συµµετέχοντος ότι ο παρών Κανονισµός θέτει ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των παρόχων µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήση ευκολιών. Στην περίπτωση όπου οι πάροχοι µπορούν να έλθουν σε συµφωνία µε όρους τους οποίους έχουν ορίσει οι ίδιοι, ο παρών Κανονισµός δεν επιβάλλεται να εφαρµοστεί. 2.3 Άρθρο 2 (Ορισµοί) Παρατήρηση 5 (σηµείο δ)) Ένας συµµετέχων ζητά να συµπεριληφθεί στον ορισµό δ) «Ευκολίες» η δυνατότητα παροχής ρεύµατος. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και τροποποιεί κατάλληλα τον εν λόγω Ορισµό Παρατήρηση 6 (σηµείο στ)) Ένας συµµετέχων ζητά να τροποποιηθεί ο ορισµός στ) «Υπόχρεος πάροχος» ώστε να συµπεριλαµβάνονται και οι περιπτώσεις όπου την υποδοµή η οποία παρέχεται για συνεγκατάσταση, κατέχει/εκµεταλλεύεται όχι µόνο ο ίδιος ο πάροχος δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και θυγατρική ή µητρική άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένη. Η ΕΕΤΤ παραπέµπει τον συµµετέχοντα στο δεύτερο σηµείο της παρ. 4 του άρθρου 7 του Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο ο Υπόχρεος πάροχος δεν δύναται να απορρίψει αίτηµα συνεγκατάστασης επικαλούµενος νοµικό κώλυµα οφειλόµενο σε τρίτα πρόσωπα που ελέγχει 750/6 Σελίδα 5 από 16

6 ο Υπόχρεος ή που τελούν υπό τον έλεγχο του Υποχρέου. Τα αναφερθέντα στο σηµείο αυτό καλύπτουν το σχόλιο του συµµετέχοντος. 2.4 Άρθρο 3 (Πεδίο εφαρµογής) Παρατήρηση 7 Ένας συµµετέχων ζητά να προστεθεί στη λίστα των υποδοµών του άρθρου 3 η ρευµατοδότηση. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει το σχόλιο του συµµετέχοντα καθώς η ρευµατοδότηση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως υποδοµή, αλλά ως τεχνικό µέσο το οποίο υποστηρίζει την παροχή των υπηρεσιών συνεγκατάστασης Παρατήρηση 8 ύο συµµετέχοντες ζητούν να προστεθούν στη λίστα των χώρων όπου µπορούν να βρίσκονται οι υποδοµές του άρθρου 3, χώροι ΝΠ, κτήρια ΕΚΟ, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( π.χ. πλοία), Ιεροί Ναοί.. Η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων καθώς η αναφορά στους χώρους η οποία ήδη είχε παρατεθεί στο κείµενο του Κανονισµού το οποίο δηµοσιεύθηκε σε διαβούλευση καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στο βαθµό όπου ο Υπόχρεος πάροχος έχει το δικαίωµα, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες Παρατήρηση 8 Ένας συµµετέχων παρατηρεί ότι η συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης, τυποποιηµένων κατασκευών ή εξαιρουµένων αδειοδότησης θα µπορούσε να 750/6 Σελίδα 6 από 16

7 εφαρµόζεται µε βάση τον εν λόγω κανονισµό µετά από συµφωνία των ενδιαφεροµένων παρόχων.. Η ΕΕΤΤ απαντά στο σχόλιο του συµµετέχοντος ότι, παρά το γεγονός ότι ο Κανονισµός δεν καθιστά υποχρεωτική τη συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών χαµηλής όχλησης, τυποποιηµένων κατασκευών ή εξαιρουµένων αδειοδότησης, εν τούτοις δεν την απαγορεύει, ως εκ τούτου βρίσκεται στην ευχέρεια των παρόχων να συνάψουν τέτοιες συµφωνίες. 2.5 Άρθρο 4 (Σύναψη συµφωνιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 9 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων σηµειώνει ότι δεν πρέπει να περιορίζεται η συνεγκατάσταση µόνο σε «υψίρρυθµα» σταθερά δίκτυα αλλά να επιτρέπεται για όλα τα δίκτυα ανεξαρτήτως της ταχύτητας και της τεχνολογίας, καθώς κάτω από τον περιορισµό αυτό τίθεται το ερώτηµα αν µπορεί να επιβληθεί συνεγκατάσταση µε ταχύτητες <30Mbps (3G) σε σταθµό κινητής τηλεφωνίας ο οποίος είναι ενεργός στο LTE. Ακόµα και στην περίπτωση που δηλωθεί στην ΕΕΤΤ ο σταθµός ως LTE, αν η πραγµατικότητα είναι άλλη ενεργοποίηση δηλαδή 2G/3G υπηρεσίας θα υπάρχει η δυνατότητα άρνησης από τον Υπόχρεο για παροχή υπηρεσίας συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού, ο περιορισµός των υψίρρυθµων δικτύων αφορά µόνο τα ενσύρµατα δίκτυα ενώ η συνεγκατάσταση σε κατασκευές κεραιών είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτου ταχύτητας. 750/6 Σελίδα 7 από 16

8 2.6 Άρθρο 5 (Παροχή Πληροφοριών σχετικά µε υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 10 (παρ. 1 και 2) Έξι συµµετέχοντες θέτουν το θέµα της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων σχετικά µε τις υποδοµές τους σε ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ, όπως αυτό αναφέρεται στον υπό ιαβούλευση Κανονισµό και θεωρούν ότι το σύστηµα αυτό θα πρέπει να ταυτίζεται µε το Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση υλοποίησης. Ειδικότερα για τα στοιχεία των κεραιοσυστηµάτων, δύο συµµετέχοντες επισηµαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντλούνται από το σύστηµα ΣΗΛΥΑ το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ και δεν θα πρέπει να απαιτείται οι πάροχοι να εισάγουν εκ νέου τα στοιχεία αυτά ή να εισάγουν νέα στοιχεία για τα ίδια κεραιοσυστήµατα. Τέλος, τέσσερις συµµετέχοντες ζητούν να προβλεφθεί διαβάθµιση της πρόσβασης στα στοιχεία των υποδοµών των παρόχων τα οποία θα τηρούνται ηλεκτρονικά. Η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι η συντήρηση δύο ηλεκτρονικών συστηµάτων από δύο φορείς του δηµόσιου τοµέα, των οποίων το περιεχόµενο επικαλύπτεται (ηλεκτρονικό σύστηµα για τη συνεγκατάσταση της παρ.4 του άρθρου 29 του ν.4070/2012 και Ψηφιακό Μητρώο υποδοµών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού) είναι οικονοµικά και διαχειριστικά αναποτελεσµατική. Επιπρόσθετα, στο σύστηµα ΣΗΛΥΑ τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο κατασκευών κεραιών. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου του Ψηφιακού Μητρώου, η ΕΕΤΤ έχει υποβάλει τις απαιτήσεις της ως χρήστης της εφαρµογής του Ψηφιακού Μητρώου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαραίτητες προδιαγραφές για την υλοποίηση συστήµατος στο οποίο θα καταχωρούνται οι υποδοµές δικτύων που προσφέρονται για συνεγκατάσταση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ψηφιακού Μητρώου, προβλέπεται η διαλειτουργικότητά του µε το σύστηµα ΣΗΛΥΑ της ΕΕΤΤ έτσι ώστε να αντλούνται από αυτό τα σχετικά στοιχεία των κεραιοσυστηµάτων που είναι ήδη καταχωρηµένα. Μέχρι την υλοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου, οι ανάγκες αποτύπωσης των υποδοµών 750/6 Σελίδα 8 από 16

9 κεραιοσυστηµάτων για τους σκοπούς της συνεγκατάστασης µπορούν να εξυπηρετηθούν µε την αξιοποίηση του ΣΗΛΥΑ. Η ΕΕΤΤ τροποποιεί τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 καταλλήλως έτσι ώστε να αποτυπώσει τα ανωτέρω. Τέλος, η ΕΕΤΤ παρατηρεί ότι η πρόσβαση στα ελάχιστα στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Α του Κανονισµού ως απαραίτητα για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων παρόχων σχετικά µε τις υποδοµές που προσφέρονται για συνεγκατάσταση, οφείλουν να είναι προσβάσιµα προς όλους τους παρόχους, χωρίς διαβάθµιση πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός των επιπέδων διαβάθµισης πρόσβασης στα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου αποτελεί αντικείµενο του έργου ανάπτυξης του Ψηφιακού Μητρώου Παρατήρηση 11 (παρ. 6 και 7) ύο συµµετέχοντες ζητούν την επιµήκυνση των χρόνων των παρ. 6 και 7 για την παροχή πληροφοριών από τον Υπόχρεο πάροχο προς τον ικαιούχο. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων και τροποποιεί την χρονική προθεσµία της παρ. 6 από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες και την χρονική προσθεσµία της παρ. 7 από δεκαπέντε (15) σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες Παρατήρηση 12 Ένας συµµετέχων ζητά να προβλεφθεί επίσης διαδικασία ad hoc ικανοποίησης αιτήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του σχεδίου, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση υπογραφής συµφωνίας-πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι η υπογραφή συµφωνίας -πλαίσιο δεν καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο του Κανονισµού. Ο Κανονισµός δίνει τη δυνατότητα και στα δύο µέρη να ζητήσουν εξ αλλήλων τη σύναψη συµφωνίας -πλαίσιο, ενώ στην περίπτωση όπου δεν καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί το αίτηµα αυτό, τα µέρη µπορούν να καταφύγουν στην ΕΕΤΤ για την επίλυση της διαφοράς τους. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου και τα δύο µέρη συµφωνούν ότι δεν επιθυµούν να συνάψουν προγενέστερη συµφωνίας -πλαίσιο, µπορούν να προχωρήσουν σε ad 750/6 Σελίδα 9 από 16

10 hoc υλοποίηση µεµονωµένου αιτήµατος συνεγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού. 2.7 Άρθρο 6 ( ιαδικασία σύναψης Συµφωνίας Πλαισίου για υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 13 ύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι η σύναψη µιας συµφωνίας πλαίσιο δεν έχει νόηµα και δεν διευκολύνει τη συνεγκατάσταση ή/και από κοινού χρήση ευκολιών, τουναντίον καθιστά δυσχερέστερη και πιο περίπλοκη την όλη διαδικασία. Σύµφωνα µε τα σχόλια των συµµετεχόντων, στο στάδιο αυτό, τα µέρη ( ικαιούχος και Υπόχρεος πάροχος) δεν έχουν συγκεκριµενοποιήσει ακόµη την υποδοµή επί της οποίας θα συνεγκατασταθούν ή/και θα χρησιµοποιήσουν από κοινού και ως εκ τούτου δεν υφίστανται συγκεκριµένα δεδοµένα βάσει των οποίων να µπορούν να διαµορφωθούν ανάλογα και συµφωνηθούν οι όροι που θα απαιτούνται σχετικά. Επιπρόσθετα, οι συµµετέχοντες σχολιάζουν ότι, δεδοµένου ότι, το περιεχόµενο της σύµβασης, αποτελεί αντικείµενο εµπορικής διαπραγµάτευσης µεταξύ του ικαιούχου και του Υπόχρεου παρόχου, δεν δικαιολογείται να επιβάλλεται κανονιστικά το ελάχιστο περιεχόµενο οιασδήποτε συµφωνίας σε σχέση µε τη συνεγκατάσταση, εκφεύγει δε των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν τη διαγραφή των άρθρων 6 και 9 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης, καθώς και την κατάλληλη τροποποίηση των υπολοίπων άρθρων του Κανονισµού έτσι ώστε να απαλειφθεί η αναφορά σε συµφωνία-πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ επισηµαίνει στους συµµετέχοντες ότι, όπως αναφέρθηκε και στην Παρατήρηση 12 ανωτέρω, η προγενέστερη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο δεν είναι υποχρεωτική και δύναται να αποφευχθεί όταν και τα δύο µέρη συµφωνούν επ αυτού. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι σε περιπτώσεις όπου η συνεργασία των δύο µερών δεν αφορά ένα µόνο µεµονωµένο αίτηµα συνεγκατάστασης αλλά µια σειρά συνεργασιών, η ύπαρξη προγενέστερης συµφωνίας πλαίσιο απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη να διαπραγµατεύονται εκ νέου τους γενικούς όρους της εκάστοτε σύµβασης, καθιστώντας τη συνεργασία ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη. 750/6 Σελίδα 10 από 16

11 Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 δεν ορίζει τους όρους οι οποίοι θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο αλλά µόνο το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής, µε σκοπό να διευκολύνει το στάδιο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο των συµµετεχόντων. 2.8 Άρθρο 7 ( ιαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών) Παρατήρηση 14 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση µη πληρότητας της αίτησης ο Υπόχρεος ειδοποιεί, εντός του ιδίου διαστήµατος των (3) εργασίµων ηµερών, εγγράφως τον ικαιούχο να υποβάλλει ξανά την αίτηση του. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και τροποποιεί την παρ.2 καταλλήλως Παρατήρηση 15 (παρ. 2) Ένας συµµετέχων ζητά να επιµηκυνθούν τα χρονικά διαστήµατα των παρ. 2, 3, 5, 6 και 8 τα οποία οριοθετούν χρονικά τη διαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ δεν αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος καθώς ήδη το άθροισµα των χρονικών διαστηµάτων που συνθέτουν το σύνολο της διαδικασίας όπως οριοθετείται στις παρ. του άρθρου 7, ανέρχεται σε 45 εργάσιµες ηµέρες. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι συµβατό µε την διάταξη της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ σύµφωνα µε την οποία «Εφόσον απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά συγκεκριµένους όρους, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, εντός διµήνου από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέρη να έχουν τη δυνατότητα παραποµπής του ζητήµατος στο αρµόδιο εθνικό όργανο επίλυσης διαφορών.» Παρατήρηση 16 (παρ. 3) 750/6 Σελίδα 11 από 16

12 ύο συµµετέχοντες ζητούν να επιµηκυνθεί το χρονικό διάστηµα της παρ. 3 του άρθρου 7 για την εκπόνηση της τεχνικής µελέτης από τον Υπόχρεο πάροχο σε ένα µήνα, να προστεθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου σύµβασης και να διευκρινιστεί ότι το κόστος της τεχνικής µελέτης επιβαρύνει τον ικαιούχο ανεξάρτητα αν το αίτηµά του προχωρήσει ή όχι. Όσον αφορά το σχόλιο της επιµήκυνσης του χρονικού διαστήµατος σε ένα µήνα, η ΕΕΤΤ παραπέµπει στην απάντηση της στην Παρατήρηση 15. Όσον αφορά το σχόλιο περί προσθήκης σχεδίου σύµβασης, η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε τους συµµετέχοντες και προσθέτει το σχέδιο σύµβασης στην υποχρέωση κοινοποίησης από τον Υπόχρεο προς τον ικαιούχο. Παράλληλα, τροποποιεί κατάλληλα την παρ. 5 του άρθρου 7 έτσι ώστε, στην περίπτωση όπου δεν έχει υπογραφεί Συµφωνία Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών µεταξύ του Υπόχρεου και του ικαιούχου, να επιµηκυνθεί και ο χρόνος τον οποίο έχει στη διάθεσή του ο ικαιούχος για να εξετάσει τα εν λόγω στοιχεία και να προχωρήσει σε αίτηµα. Τέλος η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι σαφές στην παρ. 3 ότι το κόστος της µελέτης επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ικαιούχο πάροχο Παρατήρηση 17 (παρ. 3) Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι ο ικαιούχος, για λόγους µείωσης κόστους µεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να εκπονήσει ο ίδιος ή εργολάβος του τη τεχνική µελέτη και να συµφωνηθεί η υλοποίησή της µε τον Υπόχρεο. Η ΕΕΤΤ δεν συµφωνεί µε το σχόλιο του συµµετέχοντος, καθώς είναι σαφές ότι η τεχνική µελέτη απαιτεί καλή γνώση των υποδοµών του Υπόχρεου παρόχου και των ευκολιών και τεχνικών µέσω προς υποστήριξη της συνεγκατάστασης, στοιχεία τα οποία δεν δύναται να έχει ο ικαιούχος πάροχος ή τυχόν εργολάβος του Παρατήρηση 18 (παρ. 4) ύο συµµετέχοντες ζητούν να συµπληρωθούν οι λόγοι απόρριψης υποβληθέντος αιτήµατος συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών µε τον ακόλουθο λόγο: «Υποβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τον Υπόχρεο προς τους πελάτες του, λόγω κοινής χρήσης 750/6 Σελίδα 12 από 16

13 των κεραιοσυστηµάτων του», ενώ ζητούν να συµπληρωθεί ο πρώτος λόγος απόρριψης περί φυσικής ανεπάρκειας µε την διευκρίνιση «ειδικότερα τα αιτήµατα για κεραιοσυστήµατα ασύρµατων δικτύων σε ιδιωτικά δώµατα να θεωρούνται έγκυρα, µόνον αυτά που ο ιστός του Υπόχρεου είναι µεγαλύτερος των 15m». Η ΕΕΤΤ τροποποιεί τους λόγους απόρριψης της παρ. 4 του άρθρου 7 λαµβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ, µε την προσθήκη των ακόλουθων: α) λόγοι ασφάλειας και δηµόσιας υγείας και β) ύπαρξη βιώσιµων εναλλακτικών µέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδοµή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και εύλογους όρους. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι ο λόγος απόρριψης που παρατίθενται στο σχόλιο των συµµετεχόντων καλύπτεται από την τελική διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 7, ενώ η αιτούµενη από τους συµµετέχοντες προσθήκη στον πρώτο λόγο απόρριψης δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς κεραιοσυστήµατα µε ιστό µεγαλύτερο των 15 µέτρων σε δώµατα δεν είναι συχνά και η πράξη έχει δείξει ότι η συνεγκατάσταση πραγµατοποιείται ήδη σε µεγάλο αριθµό ιστών σαφώς µικρότερων των 15 µέτρων σε δώµατα. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ για λόγους αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας προσθέτει στην εν λόγω παράγραφο πρόβλεψη για το µέγιστο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο Υπόχρεος πάροχος δύναται να απορρίψει το αίτηµα του δικαιούχου για οποιονδήποτε από τους αναφερθέντες στην παράγραφο 4, λόγους. Το χρονικό αυτό διάστηµα προσδιορίζεται σε εικοσιπέντε (25) εργάσιµες ηµέρες Παρατήρηση 19 (παρ. 7 και 8) ύο συµµετέχοντες ζητούν να διαγραφούν οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς θεωρούν ότι περιλαµβάνουν όρους που θα περιληφθούν στη σύµβαση όπως θα συµφωνηθούν κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του ικαιούχου και Υπόχρεου παρόχου. Η ΕΕΤΤ διαγράφει την παρ. 7 του Κανονισµού, αποδεχόµενη το σχόλιο των συµµετεχόντων, ωστόσο διαφωνεί µε τη διαγραφή της παρ. 8, καθώς κρίνει ότι είναι σκόπιµο να υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της σύµβασης έτσι ώστε να κατοχυρώνεται ο Υπόχρεος 750/6 Σελίδα 13 από 16

14 πάροχος από τυχόν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις παραλαβής του συµφωνηθέντος έργου από τον ικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα στην ευχέρεια των συµβαλλοµένων µερών να συµφωνήσουν διαφορετικούς όρους από αυτούς που παρατίθενται στον παρόντα Κανονισµό. 2.9 Άρθρο 9 (Ελάχιστο περιεχόµενο συµφωνίας πλαισίου) Παρατήρηση 20 (παρ. 7 και 8) ύο συµµετέχοντες ζητούν να διαγραφεί το σηµείο ιδ) του άρθρου 9. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε το σχόλιο των συµµετεχόντων και διαγράφει το εν λόγω σηµείο Παρατήρηση 21 (παρ. 7 και 8) Ένας συµµετέχων ζητά την προσαρµογή του σηµείου ιη) του άρθρου 9 έτσι ώστε να προβλέπεται ότι εκµετάλλευση των υποδοµών συνεγκατάστασης µπορεί να κάνουν, εκτός του ιδίου του ικαιούχου, και εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε αυτόν ή τρίτους συνεργάτες του που ενεργούν για λογαριασµό του. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει το σχόλιο του συµµετέχοντος καθώς η συµφωνία συνεγκατάστασης δεσµεύει και δίνει δικαιώµατα χρήσης µόνο στον ίδιο τον ικαιούχο Άρθρο 12 (Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση υποδοµών) Παρατήρηση 22 Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι η παρ. 2 του άρθρου 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού Συνεγκατάστασης υπερβαίνει το πνεύµα και το γράµµα τόσο της ως άνω Οδηγίας όσο και της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας εν γένει, παραβιάζει σφόδρα την αρχή της αναλογικότητας και το επιχειρησιακό απόρρητο, µετακυλύει όλο το βάρος στον Υπόχρεο πάροχο και µπορεί να οδηγήσει σε καιροσκοπικές συµπεριφορές στην αγορά. Για 750/6 Σελίδα 14 από 16

15 τους λόγους αυτούς, η εν λόγω παράγραφος 2 του Άρθρου 12 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισµού πρέπει να διαγραφεί. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται το σχόλιο του συµµετέχοντος και εκτιµά ότι θέµατα συντονισµού τεχνικών έργων θα ρυθµισθούν µέσω της εναρµόνισης της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού. Ως εκ τούτου, διαγράφει την παρ. 2 του άρθρου 12, µεταφέρει την παρ. 1 του άρθρου 12 στο άρθρο 4 και επαναριθµεί τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισµού καταλλήλως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Παρατήρηση 23 Ένα συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφούν από το Παράρτηµα Α οι πληροφορίες σχετικά µε είσοδο σε κτίριο και καλωδίωση εντός κτιρίου. Τρεις συµµετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις σκοτεινές οπτικές ίνες. ύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι πρέπει να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά µε τις µικροσωληνώσεις. Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφούν οι αναφορές σε φρεάτια, αγωγούς, σωληνώσεις, το είδος χώρου και χρήσης καθώς και το χαρακτηριστικό «τύπος» που συνοδεύει συγκεκριµένες υποδοµές, ενώ αρκεί για τις ανάγκες του έργου αναφορικά µε τα ενσύρµατα δίκτυα για τον σκοπό του Ψηφιακού Μητρώου, να δοθεί µόνον η οριζοντιογραφική αποτύπωση (χάραξη) των διαδροµών (οδεύσεων) δικτύου και οι συντεταγµένες των κόµβων δικτύου, οι οποίες σηµατοδοτούν την αρχή και το τέλος κάθε όδευσης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το σύστηµα καταχώρησης των στοιχείων των υποδοµών που προσφέρονται για συνεγκατάσταση πρέπει να προσφέρει την ελάχιστη πληροφορία στους ενδιαφερόµενους παρόχους έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να διαµορφώσουν µία επαρκή εικόνα για τις υποδοµές που τους ενδιαφέρουν χωρίς ωστόσο να δηµιουργείται δυσανάλογος φόρτος για την συλλογή, τήρηση και καταχώρηση των στοιχείων αυτών στο σύστηµα. Ως εκ τούτου, αξιολογώντας τα σχόλια των παρόχων, τροποποιεί το Παράρτηµα Α, αφαιρώντας 750/6 Σελίδα 15 από 16

16 πληροφορία η οποία είναι δύσκολο να συλλεχθεί ή δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη για τους ενδιαφερόµενους παρόχους. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Παρατήρηση 24 Όσον αφορά τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην Ενότητα ΙΙ του κειµένου της δηµόσιας διαβούλευσης, δύο συµµετέχοντες θεωρούν αναγκαία την ενσωµάτωση του υποδείγµατος Σύµβασης-πλαίσιο για τη συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση ευκολιών για όλες τις υποδοµές, καθώς ρυθµίζει όλα τα θέµατα συνεργασίας µεταξύ των µερών ( π.χ. πρόσβαση στις υποδοµές, βλάβες, ρήτρες κ.ά.), δύο συµµετέχοντες θεωρούν ότι δεν έχει κάποιο νοµοθετικό έρεισµα ούτε δικαιολογείται η κανονιστική επιβολή, έστω και του ελάχιστου, περιεχοµένου οιασδήποτε συµφωνίας µεταξύ των παρόχων σε σχέση µε την συνεγκατάσταση ή/και από κοινού χρήση ευκολιών, κάτι τέτοιο δε, εκφεύγει των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, ενώ τρεις συµµετέχοντες δεν εξέφρασαν κάποια άποψη. Η ΕΕΤΤ αποδέχεται ότι οι όροι µίας Συµφωνίας-πλαίσιο µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε σχέση µε τη συνεγκατάσταση αποτελεί αντικείµενο εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των και η ΕΕΤΤ έχει την αρµοδιότητα να καθορίσει σχετικά δίκαιους και εύλογους όρους στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήµατος του ικαιούχου ή/και Υπόχρεου παρόχου, της επίλυσης µιας διαφοράς που έγκειται στην αδυναµία επίτευξης συµφωνίας µεταξύ τους, µετά από ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, για τους όρους συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών. Ως εκ τούτου, δεν ενσωµατώνει ως Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού υπόδειγµα Συµφωνίας-πλαίσιο. 750/6 Σελίδα 16 από 16

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της προαναφερόµενης εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουµε τις θέσεις της εταιρείας µας.

Σε συνέχεια της προαναφερόµενης εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουµε τις θέσεις της εταιρείας µας. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μαρούσι, 06/02/2015 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.: 210-6116802-3 Αριθ.: 17/59 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 104(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014

Αριθμός 104(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1110 Ν. 104(Ι)/2016 Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από έως διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης,

Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από έως διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 4.7.2016 έως 12.9.2016 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με το Σχέδιο Κανονισμού για την διαδικασία τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Προς: Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη - Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νικόλαο Μαυραγάνη - Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, κα Θεοπίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3.5 GHZ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι

ΠΡΟΣ: EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαρούσι, 30-05-2008 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 804/514490 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Κλαδούρας Τηλ. 210.611.8319 ΠΡΟΣ: EΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 15125

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος.. /2016. Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ

Νόμος.. /2016. Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ Νόμος.. /2016 Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ 19/5/2016 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Σκοπός... 4 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 4 Άρθρο 3 - Πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L155 23.5.2014 σ.1 Συνοπτικός Τίτλος 112(Ι)/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Δεδομένα Εισαγωγή Αρχεία shape file. 2.1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Δεδομένα Εισαγωγή Αρχεία shape file. 2.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. Γενικά 1.1. Εισαγωγή Η εύρυθμη λειτουργία του ΠΣ του Ψηφιακού Μητρώου ποδομών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεισφορά χωρικών δεδομένων από τους παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου Από: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Προς: κ. Μ. Καραµανή Πρόεδρο ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 115 64 Αθήνα Θεσ/νικη, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 15606 Λάρισα, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 3248 Θέµα: Παρατηρήσεις επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα