ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC."

Transcript

1 ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ 2. ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ 3. ΑΑΖΑ-ΗΜΞΖΚΘΖΑ-ΒΜΖΤΠΖΑ-ΓΡΒΜΖΑ 4. ΗΞΕΠΕ 5. ΡΝΜΘΜΖΝΕ ΝΓΘΜΝΜΚΚΕΟΜΟ-ΡΝΜΘΜΖΝΕ ΟΠΓΞΓΑ ΓΘΘΑΔΑ 6. ΡΝΜΘΜΖΝΕ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑ-ΘΓΟΟΑΘΖΑ-ΕΝΓΖΞΜΟ 7. ΡΝΜΘΜΖΝΑ ΚΕΟΖΑ-ΘΞΑΗΕ Ζ.1. ΗΑΘΡΝΠΜΙΓΚΑ ΜΞΖΑ ΑΟΠΖΗΕΟ ΓΡΘΡΚΕΟ Οσκαηηθέο Βιάβεο (Αλά Ναζφληα): Ριηθέο Δεκηέο (Αλά Αηχρεκα): Ζ.2. ΝΖΚΑΗΑΟ ΓΗΝΠΤΟΓΤΚ 1. Θφγσ Μκαδηθήο Αζθάιηζεο Απφ 5 κέρξη 10 απηνθίλεηα έθπησζε 15% Απφ 11 κέρξη 50 απηνθίλεηα έθπησζε 20% Απφ 51 θαη άλσ απηνθίλεηα έθπησζε 25% Μη παξαπάλσ εθπηψζεηο παξέρνληαη ΙΜΚΜ ΗΑΠΜΝΖΚ ΟΡΚΓΚΚΜΕΟΕΟ κε ηελ Enterprise Hellas επί ησλ αζθαιίζηξσλ Αζηηθήο Γπζχλεο ησλ ΖΔΖΤΠΖΗΕΟ ΞΕΟΓΤΟ ΜΕΙΑΠΤΚ (εθηφο Ινηνπνδειάησλ) θαη εθφζνλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε (ίδην ΑΦΙ) θαη δελ ζπλδπάδνληαη κε θακία απφ ηηο παξαθάησ ΓΗΝΠΤΟΓΖΟ. 2. Θφγσ Γπαγγέικαηνο (ΔΡ-ΔΓΗΜ) Οε Οηξαηησηηθνχο, Οψκαηα Αζθαιείαο, Δεκνζίνπο Ρπαιιήινπο θαη Ρπαιιήινπο Δ.Γ.Η.Μ. παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ έλαξμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή ζηελ εθάζηνηε αλαλέσζε έθπησζε επί ησλ αζθαιίζηξσλ Αζηηθήο Γπζχλεο 5% θαη ΙΜΚΜΚ ζην δηθαηνχρν. 3. Θφγσ Αλεξγίαο Οε αλέξγνπο κε ελ ηζρχ θάξηα αλεξγίαο παξέρεηα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ έλαξμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίν, έθπησζε επί ησλ αζθαιίζηξσλ Αζηηθήο Γπζχλεο 5% θαη ΙΜΚΜΚ ζην δηθαηνχρν. Δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ νη εθπηψζεηο Θφγσ Γπαγγέικαηνο θαη Αλεξγίαο λα ζπλδπαζηνχλ.

2 Ζ.3. ΝΞΜΟΑΡΛΕΟΓΖΟ ΑΟΦΑΘΖΟΠΞΤΚ (ΓΝΑΟΦΑΘΖΟΠΞΑ) 1α. Θφγσ λένπ νδεγνχ ζε ειηθία (θάησ ησλ 23 εηψλ) ή ιφγσ λέαο εξαζηηερληθήο άδεηαο νδήγεζεο (πνπ δελ έρεη θιείζεη ρξφλν) 50% β. Θφγσ νδεγνχ ζε ειηθία άλσ ησλ 70 εηψλ 30% Γθφζνλ δελ δεισζεί ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο ην λέν δίπισκα ή ε ειηθία ηνπ λένπ νδεγνχ ή ε ειηθία άλσ ησλ 70 εηψλ, ζε πεξίπησζε δήισζεο δεκηάο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 100% ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ θαη εηζπξάηηνληαη ηα αλαινγνχληα αζθάιηζηξα εθ απαμ, κε έθδνζε πξφζζεηεο πξάμεο. Μη αλσηέξσ πξνζαπμήζεηο επηβαξχλνπλ ηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Γπζχλεο θαη Ζδίσλ Δεκηψλ. 2. Θφγσ ξπκνχιθαο : EIX κε Ξπκνχιθα 2 ηξνρψλ 10% ΓΖ κε Ξπκνχιθα άλσ ησλ 2 ηξνρψλ 20% ΓΖ + Πξνρφζπηην ή Θέκβνο 30% ΦΖ & ΑΓΞΜΠΖΗΑ κε Ξπκνχιθα 2 ηξνρψλ 20% ΦΖ & ΑΓΞΜΠΖΗΑ Ιε Ξπκνχιθα 4 ηξνρψλ ή Γπηθαζήκελν 40% 3. Θφγσ ζέζεσλ : ΓΖ απφ 7 ζέζεηο θαη άλσ 30% ΖΖ. ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΑΚΑΘΡΣΕΟ ΗΖΚΔΡΚΤΚ ΗΑΖ ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΝΜΡ ΑΝΑΖΠΜΡΚΠΑΖ ΓΖΑ ΑΟΦΑΘΖΟΕ ΜΕΙΑΠΜΟ ΠΕΚ Α. Αλάιεςε Ηηλδχλσλ Ε απζεκεξφλ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Γηαηξία εθφζνλ ε πξφηαζε αζθάιηζεο ζηαιεί κέρξη ηε 12ε κεζεκβξηλή, δηαθνξεηηθά ε θάιπςε μεθηλά απφ ηελ επφκελε κέξα. Β. Νξφηαζε Αζθάιηζεο Δεδνκέλνπ φηη, ε πξφηαζε αζθάιηζεο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάιεςε ή φρη ελφο θηλδχλνπ, πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη λα αλαθέξεη νπσζδήπνηε ηελ ηειεπηαία δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θσδηθφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαζψο επίζεο ην Α.Φ.Ι. & ηελ Δ.Μ.Ρ. Οηελ πξφηαζε αζθάιηζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα εμήο: Φσηνηππία Αδείαο Ηπθινθνξίαο ηνπ νρήµαηνο. Αληίγξαθν ζπµβνιαίνπ ηεο πξνεγνχµελεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ή έληππν ειέγρνπ ππνγεγξαµµέλν θαη ζθξαγηζµέλν απφ ηνλ ζπλεξγάηε. Άδεηα Μδήγεζεο ( ίπισµα) πνπ έρεη εθδνζεί ζηελ Γιιάδα ή ζε ψξα µέινο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηνπο αζθαιηζµέλνπο ρσξψλ εθηφο Γπξσπατθήο Έλσζεο (απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ζηελ άδεηα νδήγεζεο) είλαη απαξαίηεην ην Γιιεληθφ Δίπισκα.

3 Γ. Ηαζνξηζκφο & Απνδνρή Αζθαιηδφκελεο Αμίαο Οηηο πεξηπηψζεηο αζθάιηζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ θηλδχλσλ (π.ρ. Νπξθαγηάο, Ηινπήο) πξέπεη ην αζθαιηδφκελν πνζφ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ νρήκαηνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ απνδνρή ηεο αζθαιηδφκελεο αμίαο θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ απαηηνχληαη: Άδεηα θπθινθνξίαο. Πηκνιφγην αγνξάο, θαζψο θαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν (κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή) πνπ λα δηθαηνινγεί πξφζζεηα ελδερνκέλσο αμεζνπάξ. Γηα κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα ν θαζνξηζκφο ηεο ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε : To έηνο θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο (απαξαίηεηε ε άδεηα θπθινθνξίαο) Πν ηηκνιφγην αγνξάο ή κεηαπψιεζεο. Πηο ηηκέο πνπ αλαθέξνπλ ηα πεξηνδηθά AUTO ΠΞΖΠΕ, AUTO MOTO θιπ., ή /θαη κε εθηίκεζε πξαγκαηνγλψκνλα. (ΟΕΙΓΖΤΟΕ: Οπγθεθξηκέλα γηα νρήµαηα αζθαιηδφµελεο αμίαο έσο θαη γηα φιεο ηηο θαιχςεηο, εθηφο ησλ Ζδίσλ δεµηψλ, απαηηείηαη ε ζπµπιήξσζε ηνπ εληχπνπ έθζεζεο ειέγρνπ απηνθηλήηνπ ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη µαδί µε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο.) ΓΖΔΖΗΑ Γηα ηελ αζθάιηζε Ζδίσλ Δεκηψλ ε εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ηεο Γηαηξίαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο θάιπςεο, εάλ δελ είλαη ζπλερηδφκελε ε αζθάιηζε. Δ. Νξνζδηνξηζκφο Έδξαο Μ πξνζδηνξηζκφο ηεο έδξαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο. Οε πεξίπησζε πνπ ε δηεχζπλζε απηή δελ ζπκπίπηεη κε ηελ δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ην νρήκαηνο, ε δηεχζπλζε πηζηνπνηείηαη απφ: Πν ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ ηδηνθηήηε. Πν εηδνπνηεηήξην ή ην απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο ηειψλ θπθινθνξίαο. Βεβαίσζε απφ εξγαζία. Γ. Γπαλέθδνζε Οπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ Αθπξσζεί Οηελ πεξίπησζε επαλέθδνζεο ζπκβνιαίνπ πνπ έρεη αθπξσζεί, ε πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίγξαθν ηεο εηαηξίαο πνπ θάιπςε ην φρεκα κεηά ηελ αθχξσζε. Αλ δελ ππάξρεη, ηφηε ζα πξέπεη λα απνζηαιεί Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ πειάηε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη γηα ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ αλαζθάιηζην ην φρεκα, δελ έρεη πξνθιεζεί αηχρεκα θαη νπδεκία απαίηεζε έρεη απφ ηελ Γηαηξία, θαζψο επίζεο φηη δελ έρεη δερηεί θιήζε απφ ηελ Πξνραία γηα αλαζθάιηζην. Ε ελ ιφγσ δήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πειάηε.

4 ΟΠ. Ιε Γπηζπκεηά Μρήκαηα Φ.Δ.. Φ.Ζ.. άλσ ησλ 50 ίππσλ ΦΖ ΑΓΞΜΠΖΗΑ άλσ ησλ 50 ίππσλ Βπηηνθφξα ΓΔ &Παμί Αζζελνθφξα Μρήκαηα Security & Παρπκεηαθνξψλ Θεσθνξεία Γεληθψο Γλνηθηαδφκελα Γεληθψο Μρήκαηα κε μέλεο Νηλαθίδεο Μρήκαηα κε πηλαθίδεο «ΔΜΗΖΙΕ» ή Φ.Θ. Μρήκαηα ρσξίο πηλαθίδεο Αγσληζηηθά Απηνθίλεηα θαη Ινηνζηθιέηεο ή Μρήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο (π.ρ. αχμεζε ηππνδχλακεο) Μρήκαηα Δεκνζίνπ Μρήκαηα κε BONUS MALUS άλσ ηνπ12 Μρήκαηα Δεκνηηθψλ Γπηρεηξήζεσλ, Μξγαληζκψλ θαη Απνξξηκκαηνθφξα Μρήκαηα Ιεηαθνξάο Γχθιεθησλ Ριηθψλ & Γπηθίλδπλσλ εκηθψλ Μρήκαηα Ορνιψλ Μδεγψλ (Γθπαηδεπηηθά) Μρήκαηα πνπ θηλνχληαη εληφο ειεγρφκελσλ ρψξσλ, αεξνδξνκίσλ Μρήκαηα πνπ δίλνληαη απφ ζπλεξγεία ή Αληηπξνζσπείεο γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ ηνπο Μρήκαηα κε εκεξνκελία 1 εο Άδεηαο άλσ ηεο 25εηίαο Δ. Ιε επηζπκεηέο Ηαιχςεηο 1. ΝΡΞΗΑΓΖΑ θαη ΝΡΞΗΑΓΖΑ ζπλέπεηα Πξνκνθξαηηθψλ /Ηαθφβνπισλ Γλαξγεηψλ, Οηάζεσλ Απεξγηψλ ζε νρήκαηα κε πηλαθίδεο ΔΟ, ΛΑ, ΓΡ,Γ,,ΦΖ Πειενπηηθψλ θαη Ξαδηνθσληθψλ Ιεηαδφζεσλ, Θεξηδναισληζηηθέο Ιεραλέο, Ιεραλήκαηα Έξγσλ, θαη ζε νρήκαηα πνπ θηλνχληαη κε πγξαέξην. 2. ΗΘΜΝΕ θαη ΖΔΖΓΟ ΔΕΙIEΟ ζε Ινηνπνδήιαηα θαη Ινηνζηθιέηεο. 3. ΖΔΖΓΟ ΔΕΙΖΓΟ ζε νρήκαηα ειηθίαο άλσ ησλ 7 εηψλ θαη κε αμία θάησ ησλ επξψ, ζε νρήκαηα δεκηνγφλα, ζε νρήκαηα πνπ νδεγνχληαη απφ νδεγνχο θάησ ησλ 23εηψλ ή ην δίπισκα ηνπο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ρξφλν ή είλαη άλσ ησλ 70 εηψλ θαζψο θαη ζε νρήκαηα άιιεο ρξήζεο εθηφο ησλ ΓΖ. Απνθιείνληαη ηεο θάιπςεο ησλ ΖΔΖΤΚ ΔΕΙΖΤΚ νρήκαηα ειηθίαο άλσ ησλ 10 εηψλ. 4. ΝΞΜΟΤΝΖΗΜ ΑΠΡΕΙΑ ζε νδεγνχο Ινηνζηθιεηψλ, Γεσξγηθψλ Γιθπζηήξσλ θαη Ιεραλεκάησλ; Έξγσλ. 5. ΗΑΘΡΣΕ ΗΘΜΝΕΟ -ΖΔΖΤΚ ΔΕΙΖΤΚ ζε απηνθίλεηα κάξθαο SMART θαη ζε απηνθίλεηα Cabrio κε καιαθή θνπθνχια. 6. ΗΑΘΡΣΕ ΝΡΞΜΟ-ΗΘΜΝΕΟ ζε νρήκαηα άλσ ηεο 10εηίαο. 7. ΗΑΘΡΣΕ ΝΘΕΞΜΡΟ ΜΔΖΗΕΟ ΒΜΕΘΓΖΑΟ ζε ΦΖ άλσ ησλ 16ΕΞ 8. ΗΑΘΡΣΕ ΑΟΠΖΗΕΟ ΓΡΘΡΚΕΟ ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηψλ Ε. Δηάξθεηα Αζθαιηζηεξίσλ Πα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ Ηιάδνπ Απηνθηλήησλ εθδίδνληαη κε εηήζηα, εμάκελε θαη ηξίκελε δηάξθεηα. Γηδηθφηεξα, ηα ηξίκελα ζπκβφιαηα δελ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ γηα Ινηνπνδήιαηα-Ινηνζπθιέηεο, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο ρξήζεηο έρνπλ επηβάξπλζε 10% θαη δελ αθπξψλνληαη εθηφο απφ ηηο αλαλεψζεηο ηνπο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν «ΖΖ.ΖΑ. Αθχξσζε Οπκβνιαίσλ». Θ. Γπέθηαζε Αζηηθήο Γπζχλεο ζην Γμσηεξηθφ νξεγείηαη αλάινγα κε ηελ ρψξα πξννξηζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ µε ειάρηζηε δηάξθεηα έλα (1) µήλα θαη µέγηζηε δηάξθεηα έμη(6) µήλεο. Ε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο Νξάζηλεο Ηάξηαο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα μεπεξλάεη ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Νξάζηλε θάξηα ΔΓΚ ΜΞΕΓΓΖΠΑΖ ζε νρήκαηα κε πηλαθίδεο ΔΜΗΖΙΕ-ΦΘ θαη κε μέλεο πηλαθίδεο. Ε Νξάζηλε Ηάξηα ρνξεγείηαη ΔΤΞΓΑΚ. Ε ΝΞΑΟΖΚΕ ΗΑΞΠΑ ΔΓΚ ΑΗΡΞΤΚΓΠΑΖ.

5 Ζ. Νξνυπνζέζεηο Νξναηξεηηθψλ Ηαιχςεσλ Ε θάιπςε ΗΘΜΝΕΟ, ΦΡΟΖΗΤΚ ΦΑΖΚΜΙΓΚΤΚ ΗΑΖ ΡΘΖΗΤΚ ΔΕΙΖΤΚ απφ ΙΓΠΑΔΜΟΕ ΝΡΞΜΟ δίλεηαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάιπςε ΝΡΞΜΟ Ε θάιπςε ησλ ΖΔΖΤΚ ΔΕΙΖΤΚ δίλεηαη ΙΜΚΜ ζε ΓΖ θαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάιπςε ΝΡΞΜΟ θαη ΗΘΜΝΕΟ. Πα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο απηήο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην Β/Ι. Ε θάιπςε Δ.Ζ.Α. απφ ΠΞΜΙΜΗΞΑΠΖΗΓΟ & ΗΑΗΜΒΜΡΘΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΓΟ δίλεηαη κφλν ζε ΓΖ θαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάιπςε ησλ ΖΔΖΤΚ ΔΕΙΖΤΚ. Ε θάιπςε αεξφζαθνπ δίλεηαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάιπςε ΘΞΑΡΟΕΟ ΗΞΡΟΠΑΘΘΤΚ. Πν ραιάδη δίλεηαη ζε πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ΦΡΟΖΗΑ ΦΑΖΚΜΙΓΚΑ. Γηδηθά γηα ηηο θαιχςεηο ηεο ΘΞΑΡΟΕΟ ΗΞΡΟΠΑΘΘΤΚ θαη ηεο ΜΔΖΗΕΟ ΒΜΕΘΓΖΑΟ δηεπθξηλίδεηαη φηη θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ έλαξμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή ζηελ εθάζηνηε αλαλέσζε ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηα απαηηνχµελα, ζηελ παξάγξαθν «ΖΖ.Β. Νξφηαζε Αζθάιηζεο» δηθαηνινγεηηθά. ΖΑ. Αθχξσζε Οπκβνιαίσλ Πα ΚΓΑ ζπµβφιαηα πνπ εθδφζεθαλ απφ 01/03/2014 θαη µεηά, δελ ζα αθπξψλνληαη,παξά µφλν µε γξαπηή δήισζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη γηα ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 1. ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ νρήκαηνο,µε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο άιιεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ζπλνδεπφκελν απφ φιαηα λφµηµα θαη επίζεµα έγγξαθα κεηαβίβαζεο 2. ζηελ πεξίπησζε νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ νρήµαηνο θαη µε ηελ πξνζθφκηζε έγθαηξα φισλ ησλ λφµηµσλ θαη επίζεµσλ εγγξάθσλ 3. ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο πηλαθίδσλ,πξνζθνµίδνληαο έγθαηξα φια ηα λφµηµα θαη επίζεµα έγγξαθα. Οε θάζε πεξίπησζε ηα επίζεµα δεµφζηα έγγξαθα πνπ δηθαηνινγνχλ αθχξσζε ζπµβνιαίνπ θαη επηζηξνθή δεδνπιεπµέλσλ πξέπεη λα πξνζθνµίδνληαη άµεζα ζηελ εηαηξία Οηελ πεξίπησζε 1 ε αζθαιηζηηθή ζχµβαζε ιχεηαη µεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία µεηαβίβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην δεµφζην έγγξαθν θαη επηζηξέθνληαη ηπρφλ µε δεδνπιεπµέλα αζθάιηζηξα. Οηηο πεξηπηψζεηο 2&3 ε ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχµβαζεο επέξρεηαη µεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ησλ λφµηµσλ εγγξάθσλ πνπηελ δηθαηνινγνχλ ζηελ εηαηξία θαη επηζηξέθνληαη ηπρφλ µε δεδνπιεπµέλα αζθάιηζηξα. Μη αλαλεψζεηο απφ 01/04/2014 πνπ δελ ζα εθηππψλνληαη εληφο 30 εµεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπο, ζα αθπξψλνληαη µαδηθά απφ ηελ εηαηξία. Μη αλαλεψζεηο πνπ ζα εθηππψλνληαη, δελ ζα αθπξψλνληαη,παξά µφλν µε γξαπηή δήισζε ηνπ αζθαιηζµέλνπ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνπκε ζηελ αθχξσζε Κέσλ ζπκβνιαίσλ θαη ζα ηζρχεη ην ίδην.

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα