ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Οστεοπόρωση σε ακρωτηριασμούς.....,_ ' των κάτω άκψων

2 Ακτινολογική μελέτη των οστών τ τ τ τ των κατω ακρων μετα ακρωτηριασμο Γ. ΚΥΡΠΣΗΣ, Ε. ΝΤΟΥΝΗΣ, Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ, Γ. ΛΥΡΠΗΣ έτη. Οι άνδρες είχαν μ.ο. ηλικίας Ιατρείο Κινησιολογίας, Βάδισης και Ανθρωπομετρίας του Ερευνητικού Κέ 44,8 έτη και οι γυναίκες έτη. Στους παλαιούς ακρωτηριασμούς ο νών. μέσος χρόνος από τον ακρωτη ρ ια Ο ακρωτηριασμός του κάτω άκρου επιφέρει μορφολογικές και ποιοτικές αλ από λαγές στα οστά και τιι; aρθρώσεις που ευρίσκονται σύστοιχα προι; το σκέλος στους νέους ήταν σμό ήταν που ακρωτηριάστηκε. Αλλοιώσεις επέρχονται ομοίωι; και στα μαλακά μόρια του κολοβώματος. Στην εργασία αυτή μελετώνται οι αλλοιώσεις που επέρχο νται στο οστικό κολόβωμα και στα κεντρικώτερα από αυτό οστά, όπωι; φαίνο νται στην απλή ακτινογραφία. Μελετήθηκαν ποίους 56 ακρωτηριασμένοι, πρόσφατοι ή παλαιότεροι, από τουι; ο 44 ήταν άνδρει; και 12 γυναίκες. Η μελέτη τουι; περιελάμβανε τιι; εξήι; παραμέτρους. 22 χρόνια, που κυμαίνετο 44 χρόνια. Ενώ 1,5 μήνας που κυ μαίνετο από 15 ημέρες έως 8 μήνες. Το διάστημα των 8 μηνών ελήφθη 10 μήνες έως αυθαίρετα σαν όριο, καθ' όσον σ' αυτό το διάστημα το κολόβωμα έχει πλήρως διαμορφωθεί και όλοι οι α κρωτηριασμένοι 2. Δείκτη του Singh. 3. Πάχοι; φλοιού μηριαίου. 4. Κοτυλιαίο περίγραμμα. 5. Εύροι; άρθρωσης ισχίου 6. Κορυφή του κολοβώματος. Στο σύνολο των συνηθίσει προσθετικό 2 κολοβωμάτων απεξαρθρώσεις του ισχίου λαιά νατος παλαιοί (17 υλικό τηι; εργασίας όσο και οι παράμετροι που μελετήθηκαν αποτελούν μέροι; νατος (παλαιοί) 195 ακρωτηριασμένων. Αναλύοντει; τιι; παραπάνω παραμέτρους έγινε προσπάθεια να διευκρινισθούν ) 28 β) Ποιά είναι η επίδρασή τηι; στα κεντρικώτερα οστά 2 ε) Ποιά είναι η αξία τηι; ακτινογραφίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγουι;. (22 παλαιοί - 6 πρόσφατοι) ακρωτηριασμοί «μερικοί» άκρου ποδός δ) Ποιά είναι η σχέση των ακτ/κών ευρημάτων με τα κλινικά προβλήματα και πρόσφατοι) ακρωτηριασμοί κάτωθεν του γό α) Ποιά είναι η επίδραση του χρόνου στην ακτ/κή εικόνα του κολοβώματος. γ) Ποιά η επίδραση του ακρωτηριασμού στην άρθρωση του ισχίου. - 8 ακρωτηριασμοί διαμέσου του γό νατος 4 πα ακρωτηριασμοί άνωθεν του γό 25 μιαι; ευρύτερης κλινικής έρευνας σε σύνολο (1 1 πρόσφατη) - 2 τα ακόλουθα ερωτήματα: 64 υπήρχαν : Η μελέτη ήταν συγκριτική μεταξύ υγιούι; και κολοβωματικού οστού. Τόσο το (3 παλαιοί - ακρωτηριασμοί 1 πρόσφατος) Syme και 1 συγ γενής έλλειψη μηριαίου. Οι συνδυασμοί των διπλών τερόπλευρων) (αμφο ακρωτηριασμών ή ταν : 1 διπλός άνωθεν του γόνατος 1 συνδυασμός άνωθεν και κάτωθεν Υλικό και μέθοδος Εξετάσθηκαν έχουν να χρησιμοποιούν το σκέλος. 1. Παρατήρηση των οστών (κολόβωμα και εγγύτερα οστά). 56 παλαιοί και πρόσφατοι ακρωτηριασμοί, που συ ,7 ντρου «Θ. Γαροφαλίδης>) της Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθη ΟΣΤΟΥΝ Τομ. ι Τευχ. ι νολικά αντιπροσώπευαν 64 κολο βώματα οστών, καθώς οι 8 ήταν αμφοτερόπλευροι. Ήταν 44 άνδρες και 12 γυναίκες με μ.ο. ηλικίας 48,2 του γόνατος 2 διπλοί κάτωθεν του γόνατος 1 διπλός Syme ακρωτηριασμός 3 συνδυασμοί κάτωθεν του γόνατος και «μερικού» άκρου ποδός)

3 Κυρίτσης & συνεργάτες συνεχίζε ται Amputation of the Jower Jimb may Jead to morphological changes of the nei bourghing bones and joints, as well as of the soft tissues of the stump. In this clίnical study the radiological alterations of the bony stump are evaluated. 56 a mputations (44 males and 12 females) were examίned. Radiological measurements included the femoral index (Singh), the thickness of the femoral cortex, the acetabular border and the tip of the stump. Measurements of the amputated and the intact lίmb were performed. Femoral index was found to dimίnish in the amputated side from a mean of 8,8% in the recent amputations to 18,3% in the old a mputations. Cortical femoral thickness was deminished in the side of the amputated femur 9% in the case of above the knee amputations and 6% in case of below the knee amputation. Ελήφθησαν κατ' αρχάς κατά μέτωπο και πλάγιες ακτινογραφίες του κολοβώματος και των κεντρικώτερων οστών και αρθρώσεων, ελήφθη ακτινογραφία λεκάνης ισχίων κατά μέτωπο και σε μερικές περιπτώσεις ακτινογραφίες οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης πλάγια. Οι α κτινογραφίες αυτές εξετάσθηκαν α πό δύο ανεξάρτητους μελετητές. Αρχικά έγινε μακροσκοπική εξέταση για έλεγχο της οστικής πυκνότητας στη συνέχεια μετρήθηκε ο δείκτης του Singh για έλεγχο οστεοπόρωσης. (εικόνα Ι). Και στις δύο περιπτώσεις η εξέταση ήταν συγκριτική με το υγιές. Μετρήθηκε α κολούθως το εύρος του φλοιού του μηριαίου συγκριτικά σε ίσες αποστάσεις από τον ελάσσονα τροχαντήρα. Παρατηρήθηκε το κοτυλιαίο περίγραμμα άμφω και ελέγχθηκε για τυχούσα ύπαρξη οστεοαρθρίτιδας. Με μοιρογνωμόνιο και υποδεκάμετρο μετρήθηκε συγκρuικά το εύρος της άρθρωσης των ισχίων (εικόνα 2). Παρατηρήθηκε η κορυφή του κολοβώματος για ύπαρξη ο στεοφύτων και συσχετίσθηκε με την ύπαρξη δερματολογικών προβλημάτων και πόνου μέλους φαντάσματος. Εγιναν διάφορες άλλες τυχαίες παρατηρήσεις π.χ. συνυ- πάρχοντα κατάγματα κολοβώματος, αρθροπάθεια άλλων αρθρώσεων, κατάσταση της σπονδυλικής στήλης. Αποτελέσματα Από την εξέταση των παραπάνω παραμέτρων βρέθηκαν τα εξής: Ι. Το κολόβωμα του οστού είχε ι διαίτερα έντονη διαυγαστικότητα σε Ι9 περιπτώσεις. Σε 32 αυτή ήταν ήπια μεν αλλά σαφής ενώ στις υπόλοιπες είτε δεν ή ταν εμφανής είτε η ακτινογραφία ή ταν κακής ποιότητας. Σ' όλες τις περιπτώσεις η διαυγαστικότης του κολοβώματος ήταν κυρίως περιφερική. Η διαυγαστικότης αυτή δεν περιοριζόταν στο κολόβωμα αλλά ήταν εμφανής και στο εγγύς μηριαίο και στη σύστοιχη ημιπί11 : λο (Εικ. 6). Στους ακρωτηριασμούς κάτωθεν του γόνατος προσέβαλε και τους κνημιαίους κονδύλους σ' όλες τις περιπτώσεις. Αυξημένη διαυγαστικότητα του ι σχίου και ημιπυέλου βρέθηκε σύστοιχα με τον ακρωτηριασμό σε 40 περιπτώσεις, αντίστοιχα σε μία, ενώ σε δύο περιπτώσεις ήταν ίδια στα δύο ισχία του ατόμου. Η διαυγαστ ι- κότητα αυτή παρουσιαζόταν πολύ γρήγορα μετά τον ακρωτηριασμό και ήταν εμφανής προτού μεταβληθεί ο μηριαίος δείκτης. 2. Ο μηριαίος δείκτης (Singh και συν Ι970) μετεβάλετο αργότερα. Εγιναν μετρήσεις σε 4Ι απλές α κτινογραφίες λεκάνης-ισχίων. Στους πρόσφατους ακρωτηριασμούς, το υγιές σκέλος βρέθηκε να έχει δείκτη Singh 4, Ι κατά μέσο ό ρο, ενώ το πάσχον είχε 3,7. Η ελάτ τωση ήταν της τάξεως του 8,8%. Στους παλαιούς ακρωτηριασμούς, το υγιές είχε δείκτη Singh 4, ενώ ή ταν 3,3 στο πάσχον. Η ελάττωση ή ταν της τάξης του Ι8,3%. Φαίνεται ότι η οστεοπόρωση συνεχίζει να αυξάνεται μετά το διάστημα των 8 μηνών. 3. Το πάχος του φλοιού του συστοίχου μηριαίου βρέθηκε ελαττωμένο σ' όλες τις περιπτώσεις των παλαιών και πρόσφατων σχετικά ακρωτηριασμών, σ' όλα τα ύψη του α κρωτηριασμού, καθώς και στους διπλούς ακρωτηριασμούς (Εικ. 3). Παράδοξα βρέθηκε αυξημένο στις περιπτώσεις των νέων ακρωτη ριασμένων άνω και κάτω του γόνατος ό ταν εξετάσθηκε μεμονωμένα. Οι φλοιοί του μηρού βρέθηκαν κατά 9% παχύτεροι στο υγιές στους ά νω γόνατος ακρωτηριασμούς, στους δια του γόνατος κατά 6%, στους κάτωθεν του γόνατος κατά 6,5% και στους διπλούς κατά 13% υπέρ του λειτουργικότερου κολοβώματος. Το κοτυλιαίο περίγραμμα διαγραφόταν εντονώτερα σ' όλους σχεδόν τους παλιούς ακρωτηριασμούς από την πλευρά του υγιούς σκέλους (εικ. 4). Σε 4 περιπτώσεις παλαιών και 4 νέων ακρωτηριασμών διαγραφόταν ίδιας έντασης ενώ σε άλλες 4 (3 παλαιοί, Ι νέος ακρωτηριασμός) διαγραφόταν ασθενέστερα. Η οστεοπόρωση της πέριξ αυτού περιοχής έ δινε εντονώτερη αντίθεση. Εμφανιζόταν πολύ γρήγορα και περιλάμβανε περίπου τους μισούς πρόσφατους ακρωτηριασμούς. 5. Το εύρος της άρθρωσης του ι σχίου μετρήθηκε σε παλαιούς και 60 ΟΣΤΟΥΝ Τομ. ι Τευχ. ι

4 - Οστεοπόρωση μετά ακρωτηριασμό. <.: Βαcψ.όs 3 (Εικόνα I) Δείκτης του SINGH νέους ακρωτηριασμούς τόσο στο πάσχον όσο και στο υγιές ισχίο καθώς και στους διπλούς ακρωτηριασμούς. Το υγιές ισχίο είχε σε γενικές γραμμές μεγαλύτερο εύρος στην άρθρωσή του σε όλους τους άνωθεν, δια και κάτωθεν του γόνατος ακρωτηριασμούς. Αντίθετα βρέθηκ ε μικρότερο στους «μερικούς» ακρωτηριασμούς. Η ελάττωση του πάχους του aρθρικού χόνδρου στο πάσχον ισχίο υ ποστηρί ζε ται ότι οφείλεται σε α τροφία του από δυσχρησία ή αχρη- σία. Η ελάττωση αυτή ήταν της τάξεως του 10% στους άνω γόνατοr; και δια του ισχίου αναπήρους, της τάξεως 14,3% στους δια γόνατος και κατά 0,3% στους κάτωθεν του γόνατος. Παράδοξα ήταν μικρότερο κατά 4,8% στον «μερικό» ακρωτηριασμό του άκρου ποδό ς. 6. Η κορυφή του κολοβώματος παρουσίαζε εξοστώσεις ομαλές ή α νώμαλες σε 34 από τα 51 κολοβώματα που εξετάσθηκαν (66,7%). Ο μαλές ήταν 21 (61,8%) και ανώμαλες 13 (38,2%). Μόνο σε δύο περιπτώ - σεις αφορούσαν πρόσφατους ακρωτηριασμούς. Ο ένας Syme μετά 1 1 Ι 2 μήνα έδειχνε ασαφώς ανάπτυξη ο στεοφύτων και ο άλλος (ΑΓ) μ ε τά 2 μήνες είχε σαφή οστεόφυτα. Σ' ό λες τις άλλες περιπτώσεις τα οστεόφυτα είχαν αναπτυχθεί σε παλαιούς ακρωτηριασμούς κάθε ύψους (Fu1- ford GE και συν. 1968). Αποστρογγύλω ση της κορυφής του κολοβώματος υπήρχε σε 37 από τα 51 κολοβώματα (72,5%) και αφορούσε κατά 91,9% παλαιούς ακρωτηριασμούς. Στο υπόλοιπο υπήρχε αμφι- ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τευχ. 1 61

5 Κυρίτσης & συνεργάτες συνεχίζε ται Εικόνα 3 βολία αν ήταν αποτέλεσμα φυσικής διεργασίας ή της χειρουργικής τεχνικής σε όλες τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις επρόκειτο για ΑΓ ακρωτηριασμό. Επίπεδη κορυφή βρέθηκε σε 6 (ΑΓ) νέους και 3 (ΚΓ) παλαιούς ακρωτηριασμούς. Στο σύνολο των νέων και παλιών ακρωτηριασμών αποτελούν ποσοστό 33,3% και 6,7% αντίστοιχα. Φαίνεται δηλ. ότι κατά τη διάρκεια των ετών το κολόβωμα αποστρογγυλοποιείται (εικ. 3). Εντονώτερο περίγραμμα ήταν εμφανές σε 28 περιπτώσεις παλαιών ακρωτηριασμών (54,9%) και συνόδευε την αποστρογγύλωση και τα τυχόν οστεόφυτα. Έγινε προσπάθεια να συσχετισθεί η ύπαρξη των οστεοφύτων με τη σύμφυση του δέρματος και των υποδορίων ιστών του κολοβώματος στο οστούν. Βρέ- θηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Ρ= 1 %) μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων του κολοβώματος. Σε 2 περιπτώσεις συνυπήρχε ακροχορδονώδης υπερπλασία στην κνήμη και σε άλλες περιπτώσεις εξέλκωση του άκρου ποδός. 7. Αλλα ευρήματα ήταν: - Οστεοαρθρίτιδες του ισχίου α ντίστοιχα στο ακρωτηριασθέν σκέλος σε 4 περιπτώσεις παλαιών α κρωτηριασμένων (9,8%). Μια περίπτωση άμφω σε επίσης παλαιό α κρωτηριασμένο και 2 περιπτώσεις Ο.Α. σύστοιχα (4,9%). Σε καμμιά περίπτωση δεν βρέθηκε ΟΑ ισχίου σε πρόσφατο ακρωτηριασμό. Τα ποσοστά ΟΑ ισχίου φαίνεται ότι είναι υψηλά (17,1%). Παρ' όλα αυτά οι ακρωτηριασμένοι της εργασίας αυτής δεν είχαν ούτε ιδιαίτερα προχωρημένη ΟΑ ισχίων, ούτε παραπονούντο έντονα για την πάθησή τους αυτή. - Κλίση της λεκάνης προς το πάσχον βρέθηκε σε όλες τις απεξαρθρώσεις του ισχίου και στις 14 από τις 16 περιπτώσεις ΑΓ ακρωτηριασμού, ενώ βρέθηκε επίσης στις 10 από τις 17 περιπτώσεις ΚΓ ακρωτηριασμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ή η λεκάνη δεν είχε κλίση ή η ακτινογραφία δεν ήταν καλή. - Τα οστά της κνήμης είχαν ακρωτηριασθεί σε άνισο μήκος που κυμαίνετο από 0,5 εκ. - Κατάγματα του κολοβώματος (Bowker και συν 1981) ήταν συχνά ευρήματα (Εικ. 4). Υπήρξαν 7 κατάγματα μηρού, 3 κατάγματα ισχίου και 2 κατάγματα κοτύλης σύστοιχα. 3 από αυτά (2 μηρού-ι ισχίο) είχαν πρόσφατα αντιμετωπισθεί" οι μηροί χειρουργικά και συντηρητικά το ι- 62 ΟΣΤΟΥΝ Τομ. Ι Τευχ. Ι

6 Οστεοπόρωση μετά ακρωτηριασμό (Εικόνα 2) Γραμμική μέθοδος ανεύρεσης του εύρους του aρθρικού διαστήματος. Το σημείο Κ παριστά το κέντρο δύο ομόκεντρων κύκλων ΚΑ & ΚΒ. Η διαφορά ΚΒ-ΚΑ αποτελεί το εύρος τ:ου aρθρικού διαστήματος. σχίο. Από τους παλαιότερους α κρωτηριασμένους άλλοι είχαν αντιμετωπισθεί χειρουργικά και άλλοι συντηρητικά. Το ποσοστό των καταγμάτων ήταν ψηλό (17,2%). Υ πάρχοντα κατάγματα στο υγιές σκέλος υπήρχαν σε συχνότητα 1,6%. Η αυξημένη οστεοπόρωση του κολοβώματος προδιαθέτει σε κάταγμα μηρού και ισχίου. - Διάσπαση του πυελικού δακτυλίου βρέθηκε σε 3 περιπτώσεις τραυματικών ακρωτηριασμών. Στις δύο αυτές ο δακτύλιος ήταν πολύ παραμορφωμένος (Εικ. 5). Δεν προκαλούσε όμως ενοχλήματα στον άρρωστο. Σε όλες τις περιπτώσεις ή ταν αποτέλεσμα συνοδού τραύματος κατά την περίοδο του ακρωτηριασμού. - Οστεομυελίτις του λαγονίου βρέθηκε σε ένα ΑΙ ακρωτηριασμό και μια πιθανώς περιοστίτις ή οστεομυελίτις μηριαίου. Και. στις 2 περιπτώσεις υπήρχε συρίγγιο που παροχέτευε στο δέρμα. Ενα τρίτο συρίγγιο προήρχετο από τα μαλακά μόρια ενός μηριαίου κολοβώματος. - Εκδηλη ατροφία του κολοβώματος παρατηρήθηκε σε 3 ακρωτηριασθέντα κατά τη παιδική ηλικία ά τομα. Έκδηλη ατροφία της σύστοιχης ημιπυέλου συνόδευε το έ να. Η μη έκδηλη ατροφία, που συνοδεύει το κολόβωμα και το κεντρικώτερο τμήμα του σκελετού των κάτω ά κρων φαίνεται ότι δεν είναι ατροφία πραγματική αλλά φαινομενική, α ποδίδεται σε υπερτροφία του υγιούς σκέλους, το οποίο δέχεται περισσότερα φορτία. (Baumgartner R., Langloltzm, 1980). - Σε μερικές περιπτώσεις βρέθηκε σκολίωση της ΣΣ, οσφυικη, προς τη πλευρά του ακρωτηριασμού με στοιχεία οστεοαρθρίτιδας προς το κοίλο της καμπύλης. Συζήτηση Η ακινησία και μη φόρτιση των ο στών είναι αιτίες οστεοπόρωσης Persson, Liedberg 1982). Από την ά ποψη αυτή το κολόβωμα ενός α κρωτηριασμού γίνεται οστεοπορωτικό κυρίως λόγω μη φόρτισης και κατά δεύτερο λόγο εξ αιτίας της ε λάττωσης της άσκησης δυνάμεων από τους μύες του, που χάνουν σημαντικό μέρος της δύναμής των μετά τον ακρωτηριασμό. Η οστεοπόρωση είναι κυρίως περιφερική αρχικά (Baumgartner R., Langlotz κ, 1981). Φαίνεται ότι η ο- ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τευχ. 1 63

7 Κυρίτσης συνεργάτες & συνεχίζεται Εικόνα 4 αμέσως δραστηριότητας. Η δραστηριότητά μετά τον ακρωτηριασμό σαν οστεο του ς αύξαιν ε προοδευτικά καθώς το ρίς αυτό να είναι πάντα σημείο ΟΑ πενία στην απλή ακτινο γ ραφία. Α επίπεδο και χωρίς να συνυπάρχουν τα άλλα πλά το κολόβωμα είναι πιο διαυγα πιο περιφερικό. Οι διπλοί (άμφω) σημεία στικό. Μερικές φορές η οστεοπενία ακρωτηριασμένοι σχισμής, προϋπάρχει όταν για διάφορες αι δραστηριότητα τους. ντως το ποσοστό ΟΑ ισχίου βρέθη τίες το μέλος δεν κινείται. Τυχόν ο Οι έχοντες ημιπυελεκτομή, επεξάρ κε υψηλό αν σκεφθεί κανείς τον μι στεοπόρωση μετράται με τον δείκτη θρωση κρό μ. ο. ηλικίας των ατόμων της του 1970). ριοι. Δεδομένου ότι όσο κατέρχεται εργασίας. Χρειάζεται να περάσουν μερικοί μή το επίπεδο του ακρωτηριασμού αυ Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι εξο νες aφαλάτωσης του οστού ώστε να ξάνεται η δραστηριότης (Day 1981) στώσεις της κορυφής του κολοβώ μεταβληθεί ο δείκτης αυτός. Οι μη οι ριαίοι ακρωτηριασμοί παρουσίαζαν τηριασμό θα πρέπει να έχουν λιγώ την εντονώτερη οστεοπόρωση. Το τερο οστικό κολόβωμα παραμένει οστε πράγματι είναι παρατήρηση της ερ γ ια οπορωτικό μετά τον ακρωτηριασμό γασίας αυτής. σύμφυσης και εξέλκωσης του δέρ στεοπόρωση εμφανίζεται και Singh (Singh συν. ακρωτηριασμού γινόταν είχαν στο μέτρια σύνολό ισχίου ήταν λίγο δραστή έχοντες περιφερικώτερο βαθμό ακρω οστεοπόρωσης. (στένωση οστεόφυτα μεσαρθρίου κ.λ.π.). Πά ματος (Αιτκεν G., 1972, Fu1ford G. 1968, Kirk Ν. 1953, Vitali Μ. & συ. 1978). Μερικές φορές ευθύνονται προβλήματα του τύπου της Η περιορίζεται ματος του κολοβώματος από αυτές. ο δείκτης του στο κολόβωμα, προσβάλλει τα κε Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ αυτών ρος του υγιούς. μένει μικρότε Στους αμφοτερό πλευρους ακρωτηριασμούς κτης του Singh στους πιο ο δεί είναι μεγαλύτερος περιφερικούς ακρωτη ντρικώτερα τον οστά δεν ΟΑ σε σύγκριση με το υγιές οστούν και Singh οστεοπόρωση Αυτό στη πλευρά του υγιούς σκέλους χω σύστοιχα ακρωτηριασμό. Φαίνεται προς πε ρισσότερο στην περιοχή του τριγώ νου που σχηματίζεται στο λαγόνιο και του πόνου φαντάσματος. Ο πό νος (7: 1) αυτός συνοδεύει συχνότερα τα μηριαία κολοβώματα σε σχέ ση με τα κνημιαία. ριασμούς. αμέσως πάνω από την κοτύλη. Η έκδηλη οστεοπόρωση του κολο Εχει αναφερθεί ότι ο ακρωτηρια βωμα είναι υπέρ της αποστρογγύ βώματος ευθύνεται για την υψηλή σμός είναι υπεύθυνος για προβλή λωσης συχνότητα ματα διατήρηση των οστεοφύτων στους και ισχίου καταγμάτων (Bowker μηριαίου και συν 1981) και συγκεκριμένα σε άτομα μικρής ΟΑ στο αντίστοιχο γόνατο Η επίδραση του χρόνου στο κολό και ομαλοποίησής του. και ισχίο και σπάνια στο ισχίο του πολύ ακρωτηριασμένου φαίνεται να οφείλεται σε συμφύσεις μέλους. παλαιούς Η ακρωτηριασμούς του δέρματος και των υποδορίων ι Σε γενικές γραμμές τα άτομα που (M.J. Burke κα 1978, DS. Hungeford & J. Cockin 1975). Το κοτυλιαίο περί μελετήθηκαν γραμμα φαίνεται πιο ακτινοσκιερό ρουργική τεχνική. Προτείνεται από ηλικίας. 64 ήταν άτομα ΟΣΤΟΥΝ Τομ. Ι Τευχ. Ι μετρίας στών στο οστούν και κακή χει

8 Οστεοπόρωση μετά ακρωτηριασμό Εικόνα 6 όλους πλέον η τεχνική της μυοπλαστικής η μυοδεσίας σαν η πιο ενδεικνυόμενη τεχνική που προφυλάσσει από τις συμφύσεις και δίνει πιο λειτουργικό κολόβωμα (Vitali Μ Murdoch G. 1970). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ακτινογραφικής μελέτης του κολοβώματος ακρωτηριασμού. Είναι η απλή α κτινογραφία, η απλή ακτινογραφία με ειδική 1ow contrast τεχνική για απεικόνιση των μαλακών μορίων, η ξηρογραφία, η αρτηριογραφία, η συριγγιογραφία, το scanning, η α- ξονική τομογραφία (Baumgartner R., Langlotz Μ. 1980). Η απλή α κτινογραφία διατηρ ε ί την αξία της και είναι χρήσιμη τόσο για τη θεωρητική όσο και τη κλινική μελέτη του ακρωτηριασμού προ και μετά την εκτέλεσή του. Συχνά είναι δυνατόν να διαγνωσθεί η εστία ενός συριγγίου η μιας οστ ε ομυελίτιδας, η αιτία ενός αντανακλώμενου πόνου από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή σπονδυλοαρθρίτιδα της ΟΜΣΣ εξ αιτίας της σκολίωσης που συχνά προκαλεί ο ακρωτηριασμός. Η κλί- ση της λ ε κάνης και η αντισταθμιστική σκολίωση ~που αναπόφ ε υ κτα συνοδ ε ύουν την ημιπυελεκτομή και την aπ εξ άρθρωση του ισχίου~ μπορούν να αποφευχθούν στους ά λ λους ακρωτηριασμούς με τη σωστή προσθετική αποκατάσταση. Ο ακτινογραφικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει και στην προσθετική αποκατάσταση ελέγχοντας την εφαρμογή της πρόσθεσης και τις τυχόν αντισταθμιστικές σκολιώσεις των α κρωτηριασμένων. Βιβλιογραφία 1. Aitken G. Τ. (1963) Surgical a mputation in children JBJS 45-Α, 8, Baumgartner R., Langlotz Μ. (1980). Amputes stump radiology Pros. Opth Intern 4, Bowker J.H. Rilis Β.Μ, Ledbetter C.A., Hunter G.A., Holliday Ρ. (1981) Fractures in lower with prior amputation JBJS 63-Α, Burke MJ., Roman V., Wright V (1978) Bone and joint changes in lower limb amputees. Annals of Rheumatic Diseases 37, Fulford G.E., Halla M.J. (1968). Amputation and Prostheses (Swrvey) Publishers John Wright and Sons, LTD. Bristol. Page Hungerford D.S., Cocki J. (1975) Fate of the refained lower limb joints in second world war amputees J.B.J.S Β 1, ΠΙ. 7. Kirk Ν. Τ (1942) Amputation (Α monograph from Volume ΠΙ Lewi's Practice of Surgery. Published by W.F. Prior Company, INC. Hagerstown, Maryland. Page Murdock G. (1970) Prosthetic and Orthotix Practice (Based ση a Conference held in Dundee, June 1969) Published by Edward Arnold, LTD, London p Vitali Μ, Robinson Κ.Ρ., Andrews B.G., Harris Ε. Ε. (1978) Amputations and Prostheses Published bu Bailliere Tindall London. p Persson Β. Μ, Liedberg Ε (1983) Α clinica! standard of stump measurement and classification in lower limb amputees. Pros. Orth Inter p Singh Μ, Nagrath A.R., Maini P.S. (1970) Changes in trebecular pattern of the upper end of the femur as an index of oteoporosis J.B.J.S. 52-Α, ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τ ε υχ. I 65

9 Η έκδοση ενός νέου ιατρικού ανήκοντας σε διαφορετικές ιατρικές περιοδικού, αντιμετωπίζεται συνήθως με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα από τον πολλές φορές ο ένας τον άλλον και την ιατρικό κόσμο. Η σκοπιμότητα μιας δημιουργία επιστημονικών τέτοιας έκδοσης κρίνεται έντονα, προϋποθέσεων ώστε να κοινοποιήσουν ιδιαίτερα τη στιγμή που άλλες τις ερευνητικές τους εργασίες και έτσι περιοδικές ιατρικές εκδόσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες αναγνωστικότητας, εξεύρεσης Με την πάροδο των ετών και την αξιόλογης ύλης, εκπλήρωσης επέκταση των επιστημονικών συγκεκριμένων στόχων και φυσικά, σαν στοιχείων, αναγνώρισης από τον δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών διαπιστώθηκε ότι τα ιατρικό κόσμο και επιβίωσης. αντικείμενά της, ειδικά σε θέματα συνισταμένη όλων αυτών των ' l~======~--~~-j Γ.Π. Λ ΥΡΙΤΗΣ Επικ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Πρόεδρος Ε.Ε. Μ.Μ.Ο. κλινικών εφαρμογών, ενδιέφεραν πολύ προστίθεται και η κυκλοφορία του μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων από το «Οστού». Είναι λόγικό ότι χρειάζεται να επιδείξει στους ιατρούς τα σχετικά μικρό αριθμό των μελών της. «Οστούν» δημιουργήθηκε από Ιατροί από ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο επιθυμούσαν να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν σε ορισμένα τουλάχιστον από τα βασικά αντικείμενα επιστήμονες που ενδιαφέρθηκαν να της Εταιρείας π.χ. την Οστεοπόρωση. συνεργασθούν και να προαγάγουν τον τομέα για τη μελέτη της φυσιολογίας Με τον τρόπο αυτό ωρίμασε η άποψη χαρακτηριστικά του και να αποδείξει το λόγο για την δημιουργία του. Το συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών. Η κοινή αυτή προσπάθεια καρποφόρησε με την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Μεταβολισμού των Οστών». Η Εταιρεία αυτή ασφαλώς ήλθε να συμπληρώσει ένα επιστημονικό ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τευχ. I με τους συναδέλφους τους. Μέσα στο γενικότερο αυτό κλίμα και παθολογίας του μυοσκελετικού 8 ειδικότητες ή επιστήμες, αγνοούσαν ανάγκης έκδοσης ενός εντύπου που να ανήκει στην Ελληνική Εταρεία Μελέτης Μεταβολισμού Οστών και που να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αντικειμενική πληροφόρηση των Ιατρών. Κατά τα τελευταία ιδίως χρόνια η κυκλοφορία διαφόρων ιδιοσκευασμάτων με ένδειξη κενό που υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο. τα μεταβολικά νοσήματα των οστών οδήγησε στην αποκλειστική ενημέρωση Τα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών των γιατρών από τις φαρμακευτικές και οι συναφείς βασικές επιστήμες που εταιρείες. Κρίθηκε σκόπιμο ότι στην ασχολούνται με το Μυοσκελετικό περίπτωση αυτή η ύπαρξη ενός ειδικού Σύστημα καλύπτονταν μέχρι τότε μόνο επιστημονικού περιοδικού θα βοηθήσει μερικά από διάφορες ιατρικές στην εγκυρότερη και aντικειμενικότερη ειδικότητες και παρεμφερείς επιστήμες. Η σφαιρική κάλυψη του γνωστικού πληροφόρηση των ιατρών. Εκτός από το αυτού αντικειμένου απαιτούσε την καλύψει το χώρο της προαγωγής νέων λόγο αυτό το «Οστούν» έρχεται να δυνατότητα οργάνωσης των ερευνητικών εργασιών με θέμα την επιστημόνων αυτών που ενδιαφέρονται φυσιολογία και παθολογία του για το μυοσκελετικό σύστημα και που μυοσκελετικού συστήματος.

10 ~ +jιι fiiιιifi#'ψ ιψιι ιιι.ι ι φ.ιιι TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΉ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Τιμή τεύχους 1500 δρχ. Ετήσια συνδρομή δρχ "" +200 ~.s Q ~ <] p < ± 1 0mg/mljyr NANDROLONE / (DECA-OURABOLΙN> PATIENT YEARS ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΠΗΣ ΜΕΛΗ ΕΚΛΟrΙΚΗΣ EillTPOΠHΣ Βοσκάκη Ειρήνη Γιατζίδης Αλέξανδρος Θούας Βασίλειος Ιωακειμίδης Δημήτρης Καραχάλιος Θεόφιλος Κεχαγιόγλου Κυριάκος Μαρκάκη Σοφία Νικολα'fδου Πολυξένη Τσακαλάκος Νικόλαος QUERTERLY PUBLICAΠON OF ΤΗΕ HELLENIC SOCIETY FOR ΤΗΕ STUDY OF ΒΟΝΕ METABOLISM EDΠOR: GEORGE LYRΠIS EDΠORIAL DΠORIAL BOARD: Ι. Voskaki Α. Giatzides Β. Thouas D. Ioakimidis Th. Karachalios S. Markaki Ρ. Nikolaidou Ν. Tsakaiakos ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ Α ΤΕΛ/Ε: Ν. Μαυρομμάτης & ΣΙΑ ΕΠΕ Μάγερ Τηλ Nordίn & Need Η θεραπεία της Μετεμμηνοπαυσιακής Οστεοπόρωσης Σελ. 9. Ο καθορισμός της έννοιας της οστικής πυκνότητας και του ρυθμού απώλειάς της μετά την ε μμην όπαυση παίζει ρόλο στο σχ εδ ιασμό οιασδήποτε θεραπείας της οστεοπόρωσης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόληψη με οιστρογόνα, ασβέστιο και βιταμίνη D. Η χορήγ ηση της δεκανοϊκής νανδραλόνης σε μεταεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυ ναίκες προκαλε ί αύξηση της οστικής πυκνότητας κατά 6% ετησίως. Kopera Κλινική Φαρμακολογία των αναβολικών Σελ. 19. Τα αναβολικά στεqοειδή χρησιμσποιούνται στη θεραπευτική από τρ ε ις δεκαε τίες περίπου. Η μειωμένη ανδρογόνος δράση τους μα ζ ί με την ισχυρή πρωτ ε ϊνοσυνθετική του δράση τα έχουν καθιερώσει στη θ ερα π ε ία Nandroιone phenyιpropionate της οστεοπόρωσης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους είναι αναστρέψιμες μετά την διακοπή της χορήγησης των αναβολικών. Δρόσος Αναβολικά & λιπίδια πλάσματος Σελ. 25. Η επίδρασ η των αναβολικών στα λιπίδια του πλάσματος δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως. Η επί δραση των αναβολικών στα λ ιπίδια του πλάσματος σε ορισμένες π εριπτώσεις είναι αντιφατική. Αυτό εξαρτάται από το είδος του αναβολικού, το σκοπό για τον οποίο χορ η γήθηκαν και τη φύση της ασθένειας. Οι μηχανισ μοί δράσεις των α ναβολικών στο μεταβολισμό των λιπιδίων παραμένουν υποθετικοί και εν πολλοίς άγνωστοι. 4 ΟΣΤΟΥΝ Τομ. Ι Τευχ. Ι

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Εξ Υπογυίου Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Αρμός Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Homeo News. Εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την ΕΕΟΙ 2008-2009. Ομοιοπαθητικά Νέα

Homeo News. Εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την ΕΕΟΙ 2008-2009. Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Ομοιοπαθητικά Νέα Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος #10 Εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την ΕΕΟΙ 2008-2009 www.homeopathy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα