ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό για την «Περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων». Ο ιαγωνισµός θα γίνει στις 15 Μαΐου 2014, ηµέρα Πέµπτη, στο Γραφείο Αντιδηµαρχίας Καθαριότητας, ηµοτικό Κατάστηµα Νέας Μηχανιώνας, στην οδό Κωνσταντίνου Βάρναλη 2, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού. Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00 πµ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 29/05/2014, ηµέρα Πέµπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι ανάδοχοι του αντικειµένου που δηµοπρατείται (εταιρείες επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχηµάτων επίσηµα µέλη του δικτύου Ε..Ο.Ε.) και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισµού (χωρίς το ΦΠΑ) και ορίζεται στο ποσό των 216,00 ΕΥΡΩ, κατατεθειµένη µε Εγγυητική Επιστολή από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Αντιδηµαρχία Καθαριότητας, στο τηλέφωνο και στο fax Αρµόδια υπάλληλος είναι η κα Παρασκευή Λιόλιου. Ο ήµαρχος Ιωάννης Αλεξανδρής

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ :02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ «ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ)» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό για τη σύναψη σύµβασης περισυλλογής εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του ήµου, µεταξύ του ήµου Θερµαϊκού και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχηµάτων επίσηµο µέλος του δικτύου Ε..Ο.Ε. Η παρούσα διακήρυξη, αφορά στην επιλογή εταιρείας η οποία θα περισυλλέγει, µε δικά της µέσα (γερανούς, κλπ), τα οχήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο ήµο Θερµαϊκού και θα τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία ανακύκλωση. Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων από τα οχήµατα, η επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και η περαιτέρω αξιοποίηση των οχηµάτων και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ενώ συγχρόνως έχει σαν στόχο τη µείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Συνεπώς εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. την υπ αριθµ. 144/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Θερµαϊκού 2. το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α / ) για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής, 3. το Ν. 2939/2001«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», 4. την οδηγία 2000/53/ΕΚ ( ) για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής, µε τις ισχύουσες τροποποιήσεις, 5. την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (αρ.οικ , ΦΕΚ 907Β/2004) για την σύσταση της Ε..Ο.Ε. (Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος), 6. το N. 3463/06 (ΦΕΚ Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (αρ. 86&88), 7. το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87Α'/7 Ιουνίου 2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, 8. το Π.. 270/81: Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων, 9. το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ): Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 10. την υπ αριθµ. 43/2013 τεχνική µελέτη του ήµου Θερµαϊκού. 11. την υπ αριθµ. 565/2013 απόφαση.σ ήµου Θερµαϊκού (Έγκριση της υπ αριθµ. 43/2013 µελέτης µε τίτλο «Περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και µεταφορά αυτών σε εγκεκριµένο Σύστηµα Συλλογής Οχήµατος Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» και τρόπου εκτέλεσης αυτής)

3 ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο Γραφείο Αντιδηµαρχίας Καθαριότητας, ηµοτικό Κατάστηµα Νέας Μηχανιώνας, στην οδό Κωνσταντίνου Βάρναλη 2, από την αρµόδια επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 29 Μαΐου 2014, ηµέρα Πέµπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενα προς περισυλλογή εκποίηση: Η δηµοπρασία αφορά όλα τα οχήµατα (φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 τόνους, επιβατικά I.X., δίκυκλα Ι.Χ.), τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως εγκαταλελειµµένα, σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 2 του Π 116/2004. Εγκαταλελειµµένο χαρακτηρίζεται το όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρο 9 του Π 116/2004, είναι όχηµα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειµένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε..Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόµησή του. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλειµµένα οχήµατα» ή «οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής» σύµφωνα µε το Π..116/04 τα οποία βρίσκονται µέσα στα όρια του ήµου. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόµενα ως Ο.Τ.Κ.Ζ. να περιέλθουν στην κατοχή του ήµου µετά την παρέλευση των απαιτούµενων προθεσµιών. 3. Η αρµόδια υπηρεσία του ήµου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς αποµάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης παραλαβής οχηµάτων). 4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθµός), β) στοιχεία οχήµατος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), µάρκα του οχήµατος (εργοστάσιο κατασκευής), µοντέλο, χρώµα, τυχόν αριθµό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισµό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή κατάστασης του οχήµατος, δ) στοιχεία της εταιρείας και του οδηγού. 5. Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του ήµου και τον οδηγό της εταιρείας. 6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήµατα (επιβατικά, φορτηγά, δίκυκλα) ή τµήµατα οχηµάτων που υποδεικνύει ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο ήµος ανεξαρτήτως αριθµού, ακόµα και αν έχει ξεπεραστεί ο αριθµός Ο.Τ.Κ.Ζ. της σύµβασης, µε το ποσό που έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση. 7. Η συλλογή, µεταφορά και φύλαξη των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται µε δικές της δαπάνες και µε δικά της

4 µέσα (γερανοφόρο όχηµα) το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει ανυψωτικό µηχάνηµα τύπου γερανός παπαγαλάκι- και χωρίς µεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχηµάτων του ήµου. 8. Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει ο ήµος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο όχηµα κατά την αποκοµιδή - µεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφεροµένων τα παρακάτω): ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός προσώπου, κ.λ.π.). 9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγµή της συλλογής του ή/και της παραλαβής του από το ήµο, και µετά την παρέλευση των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών, να εκδώσει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήµατος για λογαριασµό του ήµου, της Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (Ε..Ο.Ε.), ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. 10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ειδοποίησης από το ήµο. Η περισυλλογή µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη για λόγους ανωτέρας βίας, πάντα µετά από έγκαιρη ενηµέρωση τουλάχιστον µια ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη συνάντηση. Η περισυλλογή µπορεί να αναβληθεί και από τα δύο µέρη για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουµε: απεργίες, θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο «ήµος Θερµαϊκού» διατηρεί το δικαίωµα να συνεργαστεί και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των Ο.Τ.Κ.Ζ. σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο µέλλον µε Ε..Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.. 116/ Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ήµου και της εταιρείας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες κέντρα επεξεργασίας οχηµάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε..Ο.Ε. και µπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για µεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νοµικά πρόσωπα από το νόµιµο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω. Για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα του διαγωνισµού. Για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως την ηµέρα του διαγωνισµού Για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόµιµο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο (πρακτικό.σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό

5 της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, µε τη δηµοσίευση του σε ΦΕΚ του έως την ηµέρα του διαγωνισµού. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων συµµετέχουν στη δηµοπρασία µε αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόµιση παραστατικού νόµιµης εκπροσώπησης, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο. Κάθε συµµετέχων θα προσκοµίσει στον ήµο Θερµαϊκού τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε..Ο.Ε. και Πιστοποίησης ISO 9001 και Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης µε τον ήµο Θερµαϊκού. 3. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. 4. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι κατέχει, µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο, γερανοφόρο όχηµα που φέρει ανυψωτικό µηχάνηµα τύπου γερανός παπαγαλάκι-. 5. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας του ανωτέρω εκπροσώπου καθώς επίσης και του εγγυητή. 6. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 7. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων-γερανών που θα χρησιµοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχηµάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα προσκοµιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συµβόλαια). 8. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για εργασίες συναφείς µε το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης. 9. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται αναγκαίο ως επιπλέον τυπικό προσόν. 10. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ίσου µε το 5% της πρώτης προσφοράς (80,00 ) επί 54 (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 54 οχήµατα για χρονικό διάστηµα ενός έτους) δηλαδή 216, Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης), ποσού ίσου µε το 5% επί του γινοµένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 54, για την εξασφάλιση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου καθ όλη τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον αντισυµβαλλόµενο µετά την λήξη της σύµβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, οι εγγυήσεις συµµετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαηµέρου από την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση. 12. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 13. Αστυνοµική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

6 14. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για αποδοχή ορισµού αξιόχρεου εγγυητή µε πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 15. Προκειµένου περί εταιριών, επικυρωµένο αντίγραφο του εταιρικού µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει την και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπο της. Προκειµένου περί ανωνύµων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισµού ιοικητικού Συµβουλίου. 16. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και γ) του Προέδρου και του ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. 17. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι: εν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό εν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. εν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου και των ΝΠ. εν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση συναφθείσα µεταξύ εµού και του ηµοσίου ή ΝΠ. 18. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου µας ότι ο συµµετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές προς τον ήµο, ή έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθµιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε το αρ.11 του Ν.2690/99, και οι ζητούµενες Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, Η φορολογική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρηµένη κατά τις διατάξεις του νόµου. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν ότι το 92% περίπου των προϋπολογιζόµενων Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του ήµου Θερµαϊκού αποτελούν τα επιβατικά Ι.Χ., ορίζεται ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για όλα τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Επιβατικό Ι.Χ και Φορτηγό Ι.Χ. έως 3,5 tn και ίκυκλο Ι.Χ.) το ποσό των 80,00 ανά τεµάχιο. Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ιενέργειας της ηµοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 8 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η δηµοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα από την αρµόδια Επιτροπή ηµοπρασιών. Η δηµοπρασία

7 δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισµού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά µε τη συνέχιση της δηµοπρασίας πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ηµοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 2. Η επιτροπή δηµοπρασίας παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνοµα του συµµετέχοντος/επωνυµία εταιρίας ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας τους ενδιαφερόµενους κατά σειρά προσέλευσης. 3. Στη συνέχεια η επιτροπή µονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, ως µη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονοµικές προσφορές µόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νοµίµως όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι: α) Η προσφορά µε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση προς το ήµο για κάθε παραδιδόµενο όχηµα. β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισµού. 4. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 5. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συµµορφωθεί εντός προθεσµίας 48 ωρών. 6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, µε ελάχιστο όριο προσφοράς το επ' ονόµατι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το πέρας της δηµοπρασίας η Επιτροπή ιαγωνισµού υποβάλει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αν το κρίνει ασύµφορο και να µην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν έχουν καµιά αξίωση ή δικαίωµα αποζηµίωσης κατά του ήµου λόγω µη εγκρίσεως του πρακτικού της δηµοπρασίας από το κατά το νόµο αρµόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, για έλεγχο ως προς την νοµιµότητα της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 148 &149 του Ν.3463/2006. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται µε επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστηµα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο µάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

8 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στη επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή την επόµενη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος, στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και µόνο από εκείνους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού. ΆΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καµία άλλη όχληση από τον ήµο το συµφωνηµένο και αναγραφόµενο στη σύµβαση ποσό, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για κάθε παραδοτέο Ο.Τ.Κ.Ζ., κάθε τρίµηνο από την υπογραφή της συµβάσεως, εξαιρουµένων των οχηµάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης, αφού παραλάβει από το ήµο έγγραφη έγκριση επιστροφής αυτοκινήτου, απευθύνεται στην εταιρεία, η οποία οφείλει να προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήµατος από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής των οφειλοµένων, ήτοι: 1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθηµέρου της καταβολής των οφειλοµένων 2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλοµένων 3. ιαφωνία σχετικά µε το ύψους του οφειλοµένου ποσού ανά τρίµηνο, µε αποτέλεσµα τη µη καταβολή των οφειλοµένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ηµέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καµίας µορφής αποζηµίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του ήµου. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. Πάντως η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από την Οικονοµική επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύµβαση, ο διαγωνισµός θεωρείται ως µη γενόµενος. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

9 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ήµαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι: 1. Εάν ουδείς εµφανισθεί 2. Εάν ουδείς από τους εµφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να µην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δηµοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή ή από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, γ)µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως. Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευόµενης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενεργείας της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουµένη δηµοπρασία. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση γίνεται απευθείας µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απορρέουν από την σύµβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο σε οποιονδήποτε τρίτο. ΑΡΘΡΟ 15 ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφοµένης σύµβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα, αποκλειόµενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν µη έγκαιρη ενάσκηση υπό του ήµου οποιουδήποτε δικαιώµατος του, άπαξ ή κατ' επανάληψη, δε θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµά του αυτό. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ Η παράβαση από τον αντισυµβαλλόµενο και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύµβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέµβαση.

10 ΑΡΘΡΟ 17 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας προκήρυξης: α) Θα τοιχοκολληθεί στο ηµαρχείο Θερµαϊκού (άρθρο 2 παρ.1, Π..1188/81) β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010 γ) Θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερησία ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (άρθ. 2 παρ.12 του Π & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80) δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ήµου (www.thermaikos.gr) και από εκεί θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους οι ενδιαφερόµενοι δέκα ηµέρες πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Αντιδηµαρχία Καθαριότητας του ήµου Θερµαϊκού. Αρµόδιος υπάλληλος: Λιόλιου Παρασκευή Ταχ. /νση: Κ. Βάρναλη 2, Τηλ. : , FAX: Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκοµίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθµό πρωτ. 144/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα