ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012 ΔΠΟΠΤΖΣ ΚΑΘΖΓΖΤΖΣ Σάββαο Γαβξηειίδεο

2 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 6 Κεθάιαην 1 Ο... 9 Πεξηγξαθή θπξίσλ πξνβιεκάησλ ζεξκνκνλψζεηο Ζ ζεξκνκφλσζε ζηα θηίξηα Ζ δνκή ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ Θεξκηθή αγσγηκφηεηα Οη κεραληζκνί κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κέζα ζε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ Τν θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ησλ πδξαηκψλ ζηα δνκηθά πιηθά Πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ Τν θξάγκα πδξαηκψλ Πξνυπνζέζεηο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ Παξαδνρέο θαη πεξηνξηζκνί Ζ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά Ζ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζην ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο Απνηειέζκαηα ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζε θαηαζθεπέο Άιιεο ζπλέπεηεο ηεο πγξαζίαο ζε ηλψδεο κνλσηηθφ πιηθφ Μεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ αλφξγαλνπ ηλψδνπο πιηθνχ Μεραληθέο θαηαπνλήζεηο σο απνηέιεζκα κεηαβνιψλ ηεο πγξαζίαο Φζνξά σο απνηέιεζκα παγεηνχ, ζαπίζκαηνο ή δηάβξσζεο Γήξαλζε πιηθνχ Κεθάιαην 2 ν : Πξντφληα & πεξηγξαθή ιχζεσλ Βαζηθέο αξρέο κίαο επέκβαζεο Σρεδηαζκφο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πεηξνβάκβαθα [2]

3 2.3 Τερληθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο κε ρξίζε πεηξνβάκβαθα ζε πθηζηάκελα θαη λεφδκεηα θηίξηα θαη πξνδηαγξαθέο Κεθάιαην 3 Ο : Ηδηφηεηεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ Υαινβάκβαθαο Πεηξνβάκβαθαο Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε Αθξψδεο εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε Αθξφο πνιπνπξεζάλεο Λνηπά ζεξκνκνλσηηθά πιηθά Αθξψδεο δηνγθσκέλνο θειιφο Πξνβαηφκαιιν Βακβαθφκαιιν Αθξψδεο γπαιί Πεξιίηεο Ξπιφκαιιν (απιέο θαη ζχλζεηεο πιάθεο) Γηαθαλή ζεξκνκνλσηηθά πιηθά ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο : ΠΗΣΤΟΠΟΗΖΣΔΗΣ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν: Πξφηππε εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ ζε πθηζηάκελεο πεξηπηψζεηο Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζχλζεησλ πιηθψλ κε βάζε πεηξνβάκβαθα ζε λεναλεγεηξφκελα θαη πθηζηάκελα θηίξηα Σχζηεκα εμσηεξηθήο Θεξκνκφλσζεο KELYFOS κε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε Αλάγθε Θεξκνκφλσζεο Κηηξίνπ Θεξκηθέο απψιεηεο θαη βαζηθέο αξρέο ζεξκνκφλσζεο Θεξκνγέθπξεο [3]

4 5.2.4 Δμσηεξηθή ζεξκνκφλλσζε Kelyfos Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Kelyfos Πηζηνπνίεζε θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Kelyfos Πηζηνπνίεζε Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Δξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο θαηά ETAG Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνκηθψλ ζην ζχζηεκα Kelyfos Δλεξγεηαθφ φθεινο Μειέηε ηνπ ΚΑΠΔ γηα ην Kelyfos Σπκπέξαζκα Οηθνδνκηθέο επεκβάζεηο ζην θηηξηαθφ Kelyfos Δπεκβάζεηο ζηα θνπθψκαηα Δπεκβάζεηο ζηελ ηνηρνπνηία Τνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο Τνπνζέηεζε εζσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο Δπεκβάζεηο ζην δψκα θαη ζηηο εζνρέο ησλ νξφθσλ Δπεκβάζεηο ζηε ζηέγε Δπεκβάζεηο ζηα παηψκαηα θαη ζηα δάπεδα Σχζηεκα Δμσηεξηθήο Θεξκνκφλσζεο StoTherm Classic Δηζαγσγή Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη κέγηζηε πξνζηαζία πξνζφςεσλ Δπειημία ζηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζεξκνκνλσηηθψλ ιχζεσλ Απνηειέζκαηα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Ο : Σπκπεξάζκαηα [4]

5 Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία [5]

6 Εισαγωγή Ζ απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ είηε ζε επίπεδν ηδηνηήησλ ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πξντφλησλ είηε ζε επίπεδν εχξνπο ησλ ρξήζεσλ ηνπο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγήο ηνπο ζε πθηζηάκελα θαη λέα θηίξηα, αιιά θαη νη δηακνξθνχκελεο ηάζεηο ζηελ αγνξά ησλ δνκηθψλ πιηθψλ κε απαηηήζεηο γηα λέα πιηθά (λέεο ρξήζεηο ή θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζπκβαηηθέο εθαξκνγέο ζεξκνκφλσζεο),ζα καο επηηξέςεη ην ζρεκαηηζκφ κίαο ζρεηηθά μεθάζαξεο εηθφλαο ηεο κνξθήο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα λέα πξντφληα.τα ζεκεία ελδηαθέξνληνο εζηηάδνληαη ζηηο δνκνζηαηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, ζηηο ηδηφηεηεο δνκηθήο θπζηθήο ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αξρηηεθηνληθψλ - θαηαζθεπαζηηθψλ δηακνξθψζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα λέα θαηλνηφκα πξντφληα ζεξκνκφλσζεο. Τν παξφλ ηεχρνο επηθεληξψλεηαη ζηηο ηδηφηεηεο δνκηθήο θπζηθήο ησλ ζρεδηαδφκελσλ πξντφλησλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε ζεξκνκνλσηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξντφληνο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε θαηλφκελα πγξαζίαο θαη ηελ ερναπνξξνθεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Οη παξαθάησ ηδηφηεηεο ζπληζηνχλ θξίζηκα κεγέζε γηα ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε πξνψζεζε ελφο λένπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ. Σπλεπψο ηα λέα θαηλνηφκα πξντφληα νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε δχν ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: ζηελ ζεξκηθή ηνπο αγσγηκφηεηα θαη ζηελ πδξναπνξξνθεηηθφηεηά ηνπο. Καζψο νη δχν παξαπάλσ ηδηφηεηεο επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε αλαιχεηαη ζε βάζνο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Σπλεπψο αλαιχνληαη αξρηθά ην θαηλφκελν ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη νη κεραληζκνί κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κέζα ζε έλα ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, κειεηψληαη νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πγξαζίαο θαη θαηαγξάθνληαη ζρεηηθέο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο θαη απνηειέζκαηα ειέγρσλ ησλ πγξνζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ζε θαηαζθεπέο. Μία αθφκε ηδηφηεηα δνκηθήο θπζηθήο, πνπ ελδηαθέξεη ζην ζρεδηαδφκελν πξντφλ, αθνξά ζηελ ερναπνξξνθεηηθφηεηα. Δλψ ε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ απφ άπνςε ζεξκνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ηπγράλεη ζπλήζσο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ην δήηεκα ηεο ερνπξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ παξαβιέπεηαη. Σπλεπαθφινπζα, εχινγα νη [6]

7 ειιεληθέο θαηαζθεπέο πάζρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο αθνπζηηθήο, αθελφο κελ δηφηη ε βαξηά θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθνξά ήρσλ, αθεηέξνπ δε δηφηη σο ηψξα ειάρηζηε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ερνκφλσζεο, αθφκε θαη ζηηο πην αθξηβέο θαηαζθεπέο. Ψζηφζν, ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε αγνξά ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ αλαδηακνξθψλεηαη σο πξνο ηα ερνκνλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πξντφλησλ αθνπγθξαδφκελε ηηο πςειέο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Δπνκέλσο, ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πξντφλησλ δίλεηαη θαη ζηηο ηδηφηεηεο ερνπξνζηαζίαο. Τν πξφβιεκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ην δξνζηζκφ ησλ ειιεληθψλ θηηξίσλ είλαη δεδνκέλν θαη θαηαγεγξακκέλν απφ ζεηξά επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Τα θηίξηα καο πάζρνπλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ ηελ έιιεηςε ζεξκνκφλσζεο, έιιεηςε πνπ νδεγεί αθελφο κελ ζηηο πνιχ θαθέο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο πνπ φινη βηψλνπκε, αθεηέξνπ δε ζηελ θαηαλάισζε ππεξδηπιάζηαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζή θαη ηνλ δξνζηζκφ ηνπο απ' φ,ηη ζα ρξεηαδφηαλ αλ ην θηηξηαθφ θέιπθνο ήηαλ ζσζηά ζεξκνκνλσκέλν. Τελ θαηάζηαζε απηή επηρεηξεί λα βειηηψζεη ν θαηλνχξηνο Καλνληζκφο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), κε ηα λέα απζηεξφηεξα φξηα πνπ ζέηεη γηα ηνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ψο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξίσλ πξνβάιιεη ε εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ ιχζεσλ θαη είλαη γεγνλφο, φηη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο παξέρεη, ηφζν ζην κειεηεηή φζν θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή, δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξηλ απφ δέθα κφιηο ρξφληα ζα θάληαδαλ δχζθνια επηηεχμηκεο. Ο λένο θαλνληζκόο γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ H ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ επξσπατθή νδεγία κε ην λέν λφκν 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 9 Μαΐνπ Ο λένο απηφο λφκνο ελζσκαηψλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2002/91/ΔΚ θαη αθελφο κε ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (K.Ev.A.K.), ην ζρέδην ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε δνζεί ζε ζπδήηεζε θαη πξφθεηηαη ζχληνκα λα ηεζεί ζε ηζρχ, θαη αθεηέξνπ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ κειεηψλ πνπ αλακέλεηαη [7]

8 λα αλαθνηλσζεί ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ θνξκφ ηνπ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα κηα νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο φκσο είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ε εηνηκφηεηα ηεο αγνξάο, ε ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη, βεβαίσο, ε πνιηηηθή βνχιεζε απφ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Με βάζε ην λέν θαλνληζκφ ε κειέηε ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο αληηθαζίζηαηαη πιένλ κε ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ, κέξνο ηεο νπνίαο ζα απνηειεί θαη ε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ηνπ θειχθνπο ηνπ. Όια ηα θηίξηα ηα κεγαιχηεξα ησλ 50 m 2 νθείινπλ λα απνθηήζνπλ ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε δηαδηθαζία πψιεζεο, εθκίζζσζεο ή κεηαβίβαζεο ηνπ θηηξίνπ. Τα λέα θηίξηα θαη ηα αλαθαηληδφκελα πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ 1000 m2 ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελψ ηα πθηζηάκελα λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά κε νηθνδνκηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ ηχπνπ επεκβάζεηο, εθφζνλ ε ελεξγεηαθή ηνπο απφδνζε ππνιείπεηαη ηεο νξηδφκελεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Με ηνλ φξν «ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίνπ» νξίδεηαη ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πξάγκαηη θαηαλαιψλεηαη ή εθηηκάηαη φηη ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη νη νπνίεο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηε ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ηελ ςχμε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θσηηζκφ. H πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε κφλσζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε θιηκαηηθνχο παξάγνληεο, ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ ήιην θαη ηελ επίδξαζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε θαη ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εζσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ θηηξίνπ. [8]

9 Κεφάλαιο 1 Ο Περιγραφή κυρίων προβλημάτων θερμομονώσεις 1.1 Η θερμομόνωση στα κτίρια Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεξκνκφλσζεο ζηα θηίξηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ελ γέλεη γλσζηά θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Μείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ, κε αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ φθεινο. Αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κείσζε ζην ειάρηζην ηνπ ελδερνκέλνπ ζρεκαηηζκνχ ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ (δξφζνπ). Δμαζθάιηζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ θαη απνθπγή δηαβξνρήο ηνπ ιφγσ επηθαλεηαθήο ζπκπχθλσζεο δξφζνπ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εμσηεξηθνχ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, κε αληίζηνηρε ζπκβνιή ζηε ζεξκηθή άλεζε θαη ηεο ζπλζήθεο πγείαο. Απνθπγή ησλ κεγάισλ ζεξκηθψλ ζπζηνινδηαζηνιψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε ζεηηθή επίδξαζε ζηε καθξνδσία ηνπ θηηξίνπ. Πεξηνξηζκφο ηνπ ελδερνκέλνπ ζπκπχθλσζεο ησλ δηαρεφκελσλ πδξαηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Τα παξαπάλσ βειηηψλνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε ηνπ ρψξνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ πγείαο, πξνζηαηεχνπλ ηελ θαηαζθεπή, επηκεθχλνπλ ην ρξφλν δσήο ηεο θαη κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο ηεο. 1.2 Η δομή θερμομονωτικού υλικού Τα ηλψδε κνλσηηθά πιηθά απνηεινχληαη απφ δχν ζηνηρεία: Ίλεο πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ (ζπλήζσο a<15 mm), νη νπνίεο είλαη νξπθηήο πξνέιεπζεο, γηα ηνλ πεηξνβάκβαθα θαη γηα ηνλ παινβάκβαθα. Γεληθά, νη ίλεο είλαη αλφξγαλεο πξνέιεπζεο. [9]

10 Αέξην, πνπ πεξηέρεηαη κεηαμχ ησλ ηλψλ. Σρεδφλ πάληα, πξφθεηηαη γηα αηκνζθαηξηθφ αέξα, εθηφο απφ νξηζκέλεο εηδηθέο εθαξκνγέο, θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιν αέξην κέζν. Οη ίλεο κπνξεί λα είλαη είηε θάζεηα είηε νξηδφληηα δηαηεηαγκέλεο, σο πξνο ηελ πξνο κφλσζε επηθάλεηα, θαη είηε λα είλαη ζπλδεκέλεο κεηαμχ ηνπο είηε λα κελ είλαη. Τν κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ δνκή ελφο ηλψδνπο ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ είλαη απηφ ηνπ ζπκπαγνχο θαη άπεηξνπ θπιίλδξνπ. Ζ παξαδνρή ηνπ άπεηξνπ θπιίλδξνπ είλαη ε πιένλ θαηάιιειε, δηφηη ην κήθνο ησλ ηλψλ (ην νπνίν είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ), είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηεο δηακέηξνπ ησλ (ε νπνία είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ κηθξψλ). 1.3 Θερμική αγωγιμότητα Όπσο είλαη γλσζηφ, φηαλ δχν αληηθείκελα κε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο έξζνπλ ζε επαθή, ηφηε εκθαλίδεηαη ξνή ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ην ζεξκφηεξν πξνο ην ςπρξφηεξν ζψκα. Τν κέγεζνο ηεο ζεξκνξνήο ππνινγίδεηαη απφ ην λφκν ηνπ Roub θαη ηελ εμίζσζε: ρήκα 1 - ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ξνήο ζεξκόηεηαο κέζσ ελόο δνκηθνύ ζηνηρείνπ. Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι πεξηγξάθεη ην πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ πεξλά αλά κνλάδα επηθαλείαο ηνπ πιηθνχ θαη γηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κηαο κνλάδαο κεηαμχ ησλ δχν φςεψλ ηνπ. Όζν ρακειφηεξνο είλαη ν ζπληειεζηήο [10]

11 ι, ηφζν κηθξφηεξε ε ζεξκνξνή θαη, επνκέλσο, ηφζν θαιχηεξε ε ζεξκνκνλσηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, ηε δνκή ηνπ (πνξψδεο, ππθλφηεηα), ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία θαη ηελ πίεζε. Γεληθά, ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά νθείινπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ζηνλ αέξα πνπ πεξηέρεηαη κέζα ηνπο. Ο αέξαο ζεσξείηαη «θαθφο αγσγφο» ηεο ζεξκφηεηαο, δειαδή, έρεη ρακειφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι. Τα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ ηνπο, αθξηβψο επεηδή δηαζέηνπλ, ζηελ «πνξψδε» κάδα ηνπο, πνιινχο κηθξνχο ζχιαθεο αθίλεηνπ αέξα, εγθισβηζκέλνπ ζε θπςέιεο ή κέζα ζε έλα πιέγκα ηλψλ. 1.4 Οι μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας μέσα σε θερμομονωτικό υλικό Ζ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ελφο ηλψδνπο ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ ιακβάλεη ρψξα κε ηνπο παξαθάησ κεραληζκνχο: Με ζεξκηθή αγσγή κέζσ ζηεξενχ ζψκαηνο (ίλεο). Με ζεξκηθή αγσγή κέζσ αεξίνπ κέζνπ (αέξαο ζηα δηάθελα ησλ ηλψλ). Με ζπλαγσγή απφ ηνλ αέξα αλάκεζα ζηηο ίλεο. Με αθηηλνβνιία κεηαμχ ησλ ηλψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κεραληζκνχ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ: Σε πςειέο ζεξκνθξαζίεο νη ίλεο αθηηλνβνινχλ εληνλφηεξα θαη ε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο γίλεηαη θπξίσο κε αθηηλνβνιία, Ζ ζπλαγσγή νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ αεξίνπ πνπ πεξηέρεηαη κεηαμχ ησλ ηλψλ. Δπνκέλσο, γηα ρακειέο πηέζεηο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ αέξα αλάκεζα ζηηο ίλεο είλαη κηθξή θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζπλαγσγήο ζηε ζπλνιηθή κεηάδνζε ζεξκφηεηαο είλαη ακειεηέα. [11]

12 ρήκα 2 - πλεηζθνξά ηνπ θάζε κεραληζκνύ κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο ζηε ζπλνιηθή κεηάδνζε κέζα ζε ηλώδεο κνλσηηθό πιηθό Σην Σρήκα 2 θαίλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κεραληζκνχ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο ζηε ζπλνιηθή κεηάδνζε γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο Γηα θάζε κεραληζκφ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κέζα ζε ηλψδεο πιηθφ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο. Απφ απηέο επηιέγνληαη απηέο, πνπ είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πεηξνβάκβαθα θαη νη απινχζηεξεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δπζρεξείο ππνινγηζκνί. Παξαθάησ δίλνληαη ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ην ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο γηα θάζε κεραληζκφ, θαζψο θαη ζρέζεηο «ζχλζεζεο» ησλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο γηα εχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ. 1.5 Το φαινόμενο της διάχυσης των υδρατμών στα δομικά υλικά Περιγραφή και ερμηνεία του φαινομένου Τν θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ησλ πδξαηκψλ είλαη έλα εμηζσηηθφ θαηλφκελν, αλάινγν απηνχ ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο. Οθείιεηαη ζηε δηαθνξά πηέζεσλ ησλ πδξαηκψλ ηνπ αέξα πνπ αζθνχληαη ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ κνξίσλ ηνπο ζηηο δχν φςεηο ελφο πνξψδνπο δηαρσξηζηηθνχ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, φπσο θαη' αλάινγν ηξφπν ε ξνή ζεξκφηεηαο νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν φςεσλ ηνπ δηαρσξηζηηθνχ [12]

13 δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πηέζεηο ησλ πδξαηκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηείλνπλ λα εμηζσζνχλ θαη γηα ην ιφγν απηφ κφξηα πδξαηκψλ κεηαθηλνχληαη απφ ηελ πεξηνρή κε ηε κεγαιχηεξε πίεζε πξνο ηελ πεξηνρή κε ηε κηθξφηεξε. Ταπηφρξνλα κε ηελ θίλεζε ησλ πδξαηκψλ θαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε αλαπηχζζεηαη κηα ξνή κνξίσλ αέξα κέζσ θαη πάιη ηνπ δηαρσξηζηηθνχ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, πνπ ηείλνπλ λα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηα κφξηα ησλ πδξαηκψλ. Ζ αληηζηξνθή απηή ζπκβαίλεη, επεηδή ε ζπλνιηθή πίεζε, πνπ παξνπζηάδεη ζε θάζε ζεκείν ηνπ ν αέξαο, νθείιεη λα παξακέλεη ζηαζεξή. Ζ πίεζε ησλ πδξαηκψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία. Όηαλ θαηά ηε δηάρπζε ε κεξηθή πίεζε θζάζεη ιφγσ πησηηθήο πνξείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζην ζεκείν θνξεζκνχ, ηφηε έλα κέξνο ησλ πδξαηκψλ ζπκππθλψλεηαη θαη ζρεκαηίδεη ηελ πγξαζία εζσηεξηθήο ζπκπχθλσζεο, πνπ εθηείλεηαη ζε κηα ζηελή πεξηνρή (επίπεδν ζπκπχθλσζεο) ή ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή (δψλε ζπκπχθλσζεο) ησλ ζηξψζεσλ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Ζ πγξαζία απηή εηζρσξεί ζηνπο πφξνπο ησλ πιηθψλ θαη απφ εθεί είηε απνκαθξχλεηαη αξγφηεξα δηα ηεο εμάηκηζεο θαη ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ είηε εγθισβίδεηαη θαη παξακέλεη κέζα ζ' απηνχο. Τν θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο εκθαλίδεηαη κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τφηε νη πδξαηκνί πεξλνχλ θαη πάιη απφ ηελ πγξή ζηελ αέξηα θάζε θαη δηαρένληαη πξνο ηα έμσ ιφγσ πησηηθήο πνξείαο ηεο πίεζεο ηνπο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, φπνπ επηθξαηεί θαηάζηαζε θνξεζκνχ, πξνο ηηο δχν επηθάλεηεο, φπνπ επηθξαηεί ρακειφηεξε ζρεηηθή πγξαζία. Όηαλ φκσο γηα δηαθφξνπο ιφγνπο παξεκπνδίδεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο, απηή ζπζζσξεχεηαη ζηαδηαθά ζην δνκηθφ ζηνηρείν, πξνζβάιιεη ηα πιηθά θαη πξνθαιεί θζνξέο ζηηο θαηαζθεπέο Το φράγμα υδρατμών Σηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ βαξχλνληα ξφιν παίδεη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ ηα πιηθά ζηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ. Ζ αληίζηαζε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε πιηθφ θαη νξίδεηαη απφ ην ζπληειεζηή αληίζηαζεο ζηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ (κ). [13]

14 Ο ζπληειεζηήο απηφο ζπκβνιίδεηαη δηεζλψο κε ην ειιεληθφ γξάκκα κ, είλαη αδηάζηαην κέγεζνο, θαη δειψλεη πφζεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξε ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ην πιηθφ ζηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ απφ ηελ αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη έλα ζηξψκα αέξα ίδηνπ πάρνπο θαη ίδηαο ζεξκνθξαζίαο φηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. Υιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή αληίζηαζε ζηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζή ηνπο κέζα απφ ηε κάδα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ιεηηνπξγνχλ σο θξάγκαηα πδξαηκψλ Προϋποθέσεις εκδήλωσης του φαινομένου Τν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο πγξαζίαο είλαη φηη παξακέλεη αζέαηε. Ζ νπηηθή ηεο δηάγλσζε είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, επεηδή εθδειψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνίρνπ θαη δελ θζάλεη κέρξη ηελ επηθάλεηα. Γη' απηφ θαη νη επηπηψζεηο ηεο δελ γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο, αιιά κφλνλ έκκεζα θαη ζπλήζσο κεηά ηελ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Μπνξεί, σζηφζν, λα αληρλεπζεί κε ηε ιήςε δείγκαηνο ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ή κε καζεκαηηθφ ππνινγηζκφ. Γεληθψο πάλησο ην θαηλφκελν εθδειψλεηαη: Σε ρψξνπο κε δπζκελείο εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σε πνιχ πγξνχο ρψξνπο. Σε ρψξνπο, ησλ νπνίσλ νη ηνίρνη είλαη θαιπκκέλνη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα κε ζηξψζεηο αδηαπέξαηεο ή πξαθηηθά αδηαπέξαηεο απφ ηνπο πδξαηκνχο (πξνζηαηεπηηθέο επαιείςεηο, δηαθνζκεηηθά πιαθίδηα θ.η.ι.) θαη επίζεο. Σε ζχλζεηα δνκηθά ζηνηρεία κε ιαλζαζκέλε δηαδνρή ησλ ζηξψζεψλ ηνπο. Οθείιεη θαλείο λα γλσξίδεη φηη φζν πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ βξίζθεηαη θάπνηα ζηξψζε πνπ ιεηηνπξγεί ζεξκνκνλσηηθά, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο λα ζρεκαηηζζεί ζπκπχθλσζε ιφγσ δηάρπζεο ησλ πδξαηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. [14]

15 Οη ζηξψζεηο ησλ πιηθψλ κέζα ζην δνκηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη φζν απηφ είλαη δπλαηφ, λα αθνινπζνχλ ηέηνηα ζεηξά ψζηε: Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι λα βαίλεη απμαλφκελνο απφ ηελ εζσηεξηθή πξνο ηελ εμσηεξηθή ζηξψζε. Ο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ζηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ λα βαίλεη κεηνχκελνπο απφ ηελ εζσηεξηθή πξνο ηελ εμσηεξηθή ζηξψζε Παραδοχές και περιορισμοί Γηα λα κειεηεζεί ν βαζκφο επίδξαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάρπζεο ζην ζρεκαηηζκφ πγξαζίαο ζην δνκηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη απηφ λα εμεηαζζεί σο έλα κεκνλσκέλν θαη "απηνδχλακν" θαηλφκελν, λα εμεηαζζεί δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηε επίδξαζε άιισλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, αλ θαη απηφ ζηε πξάμε πξνθαλψο δελ ζπκβαίλεη. Τα δηάθνξα θαηλφκελα αιιεινεπεξεάδνληαη θαη κάιηζηα ππφ ηελ επίδξαζε πιήζνπο παξαγφλησλ, πνπ θάζε θνξά ππεηζέξρνληαη ζηνλ έλα ή άιιν βαζκφ. Έηζη, θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο δελ ιακβάλεηαη ππφςε: Ζ επίδξαζε ηεο βξνρήο. Τν ελδερφκελν ζρεκαηηζκνχ επηθαλεηαθήο ζπκπχθλσζεο. Τα ηξηρνεηδή θαηλφκελα. Ζ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη: Τα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ην δνκηθφ ζηνηρείν είλαη νκνγελή θαη ηζφηξνπα (πξνθαλψο θάηη ηέηνην πνηέ ζρεδφλ δελ ηζρχεη). Τν εμεηαδφκελν δνκηθφ ζηνηρείν θαηά ηελ έλαξμε κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ζηεγλφ θαη ν εκπνηηζκφο ηνπ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο ελδερφκελεο ζπκπχθλσζεο πδξαηκψλ. [15]

16 Ζ επίδξαζε ηεο εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε, δελ επεξεάδεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηε ζπκππθλσκέλε πνζφηεηα πγξαζίαο (ε επίδξαζε απηνχ ηνπ παξάγνληα είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί, απαηηνχληαη φκσο γη' απηφ πξφζζεηα ζεξκνηερληθά ζηνηρεία ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο). Δίλαη ζαθέο φηη κε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζεηηθά ή αξλεηηθά, επαπμάλνληαο ή απνκεηψλνληαο θαηά κηθξφ πνζνζηφ ηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα πγξαζίαο, πνπ ζπγθξαηείηαη ζηε κάδα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Όκσο κφλν κε ηελ αλεμάξηεηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα κειεηεζεί ν βαζκφο πνπ ε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ επεξεάδεη ηελ πγξαζηαθή θαηάζηαζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 1.6 Η επίδραση της υγρασίας στα θερμομονωτικά υλικά Η επίδραση της υγρασίας στο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Ζ πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη: Ζ κείσζε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Οη κεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ αλφξγαλνπ ηλψδνπο πιηθνχ. Οη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο απφ ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο ή ηεο θξπζηαιινπνίεζεο αιάησλ. Οη δεκηέο σο απνηέιεζκα παγεηνχ, ζαπίζκαηνο ή δηάβξσζεο. [16]

17 Ζ γήξαλζε ηνπ πιηθνχ. Δίλαη ζαθέο πσο ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πεηξνβάκβαθα νθείιεηαη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζ' απηφλ. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθά ρακειφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ αέξα. Τα πιηθά απνξξνθνχλ λεξφ είηε ζε πγξή θαηάζηαζε, είηε ζε κνξθή πδξαηκνχ, αλάινγα κε ηελ πδξαηκνζηεγαλφηεηα θαη ην πνξψδεο ηνπο. Ο πδξαηκφο πνπ δηαρέεηαη ζην πιηθφ δελ πξνθαιεί κεγάιε αιιαγή ζην ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, αθνχ γηα ηνπο πδξαηκνχο ζηνπο 20 ν 0, ι = 0,020 (W/m * Κ). Όηαλ εηζρσξήζεη λεξφ ζε πγξή κνξθή κέζα ζηε κάδα ηνπ πεηξνβάκβαθα, ηφηε νη πνζφηεηεο αέξα κέζα ζ' απηφλ αληηθαζίζηαηαη απφ πνζφηεηεο λεξνχ θαη κεηαβάιιεηαη αηζζεηά ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ, αθνχ γηα ην λεξφ ζηνπο 20 ν 0, ι = 0,604 (W/m*Κ), δειαδή κηα ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηνπ αέξα ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Δπνκέλσο, απμάλεηαη ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. ρήκα 3 - Μεηαβνιή ηνπ ι αλόξγαλνπ ηλώδνπο πιηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ απνξξνθώκελε πγξαζία. [17]

18 1.6.2 Αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων σε κατασκευές Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη δηάθνξα πεηξάκαηα θαη κεηξήζεηο ηεο πγξαζηαθήο θαη ζεξκνθξαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πεηξνβάκβαθα, ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απφ πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ απφ ην Πνιπηερλείν ηεο Πξάγαο, (Τζερία) ζην πιαίζην επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο γηα εζσηεξηθά παξεκβαιιφκελε ζεξκνκφλσζε δχν πξντφλησλ πεηξνβάκβαθα (ελφο πγξνθηιηθνχ θαη ελφο πγξνθνβηθνχ) κε παξεκβνιή θξάγκαηνο πδξαηκψλ, πξνέθπςαλ ηα εμήο : Δθεί φπνπ έγηλε ρξήζε ηνπ πγξνθηιηθνχ πεηξνβάκβαθα, ην ζχζηεκα αλέδεημε πνιχ θαιά πγξνζεξκηθά απνηειέζκαηα θαη ζρεδφλ αλχπαξθην θίλδπλν ζπκπχθλσζεο πδξαηκψλ. Ο θαηλφκελνο ιφγνο γη' απηφ είλαη ε πςειή ηηκή δηάρπζεο πδξαηκψλ ηνπ πδξνθηιηθνχ πεηξνβάκβαθα, νπφηε ην κνλσηηθφ πιηθφ νπζηαζηηθά αληηθαηέζηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο πδξαηκψλ. Αληίζεηα, εθεί φπνπ έγηλε ρξήζε ηνπ πγξνθνβηθνχ πεηξνβάκβαθα, ε πγξαζία παξέκεηλε εγθισβηζκέλε κέζα ζην ζχζηεκα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (ζρεδφλ έλα ρξφλν). Πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε πγξαζίαο ήηαλ ε ρακειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ζηε δηάρπζε πδξαηκψλ ηνπ θξάγκαηνο πδξαηκψλ. Παξ' φια απηά, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ζηε δηάρπζε πδξαηκψλ ήηαλ πςειφηεξε, ην πξφβιεκα ηεο πγξαζίαο ζα εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη, απηή ηε θνξά φκσο ζην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, ην νπνίν έρεη πνιχ ρακειή ηηκή δηάρπζεο πδξαηκψλ κε απνηέιεζκα νη πδξαηκνί λα κελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ θαη λα εγθισβίδνληαη έηζη ζηε ζεξκνκφλσζε. Σην Πνιπηερλείν ηεο Πξάγαο (Τζερία), έγηλε επίζεο κηα πεηξακαηηθή έξεπλα ζην πιαίζην επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα επηβεβαησζεί ε απφδνζε ελφο ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ πγξνζεξκηθψλ παξακέηξσλ θάπνησλ θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ηξηρνεηδνχο πεηξνβάκβαθα πνπ κειεηήζεθε παξέκεηλε μεξφ θαζ' φιε ηε [18]

19 δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηηο πςειέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ κεηαθνξάο πγξαζίαο. Πίλαθαο 1 Καηαζθεπαζηηθό πιηθό Αζβεζηνθνλίακα Αζβεζην- ακκόιηζνο Πεηξνβάκβαθαο Ππθλόηεηα (Κg/m 3 ) Θεξκνρσξεηηθόηεηα (j/k) 0,85 0,85 0,85 Θεξκηθή αγσγηκόηεηα (w/m*k) 0,8 1,0 0,04 Πνξώδεο ηνπ πιηθνύ (λνι %) Διεύζεξνο θνξεζκόο (λνι %) πληειεζηήο αληίζηαζεο ζηε δηάρπζε πδξαηκώλ (-) ,3 Τδξναπνξξνθεηηθόηεηα 1,0 2,7 - Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό (λνι %) 4,5 2,5 - Απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο πξνέθπςε φηη ζηελ επηθάλεηα πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ πεηξνβάκβαθα θαη ζην εμσηεξηθφ επίρξηζκα νη ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζπάληα μεπεξλνχλ ηνπο 40 θαη ε πγξαζία ζπάληα κεηψλεηαη θάησ απφ 80%, ελψ ζηελ επηθάλεηα κεηαμχ πεηξνβάκβαθα θαη εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο (αζβεζην- ακκφιηζνο) ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθχκαλζε είλαη πνιχ κηθξή. Οη κεγαιχηεξεο πγξνζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην δηάζηεκα θαηά ην πξνθχπηνπλ ηαπηνρξφλσο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειά επίπεδα πγξαζίαο. Όπσο ζεκεηψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, πςειά επίπεδα πγξαζίαο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζπκπίπηνπλ κφλν γηα πνιχ κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε πςειή απφιπηε πγξαζία, ε νπνία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ ζρεηηθή πγξαζία φζν θαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, πξνθαιεί άκεζα κεγάιε δηάρπζε πδξαηκψλ πξνο πεξηνρέο κε κηθξφηεξε απφιπηε πγξαζία. Ζ θξίζηκε πγξνζεξκηθή θαηαπφλεζε πνπ ππφθεηηαη ν πεηξνβάκβαθαο ειαηηψλεηαη επνκέλσο ράξε ζηελ πςειή δηαπεξαηφηεηά ηνπ ζηνπο πδξαηκνχο.οη πην αθξαίεο πγξνζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο παξνπζηάδνληαη εμάιινπ ζηελ εμσηεξηθή φςε ηεο ζχλζεηεο [19]

20 ζεξκνκφλσζεο παξά ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή. Τηκέο πνπ μεπεξλνχλ ηα 50g/m 3 πεξίπνπ θνξεζκφο πγξαζίαο ζηνπο 40 ζηελ πξάμε δελ πξνθχπηνπλ ζηελ εμσηεξηθή φςε ηεο ζεξκνκφλσζεο. Σηελ εζσηεξηθή φςε δελ μεπεξλνχλ πνηέ ηα 25g/m 3 Τν κνλσηηθφ πιηθφ ζην ζχλνιφ ηνπ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζε επίπεδα πγξαζίαο. Σηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ πγξαζίαο απφ άιιεο πεξηνρέο. Δθεί πνπ ζηελ εμσηεξηθή φςε παξνπζηάδνληαη ηηκέο πγξαζίαο κέρξη θαη 95%, ζηελ εζσηεξηθή είλαη 60 έσο 70%. Δπνρηαθέο ή εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο σζηφζν παξνπζηάδνληαη ηφζν ζηελ εμσηεξηθή φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά. Σε αληίζεζε κε ηε ζεξκνθξαζία, νη πγξαζηαθέο αιιαγέο είλαη κεγαιχηεξεο φζν πην πνιχ πξνρσξάκε πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ. 1.7 Άλλες συνέπειες της υγρασίας σε ινώδες μονωτικό υλικό Μεταβολές στην εσωτερική δομή του ανόργανου ινώδους υλικού Πέξα απφ ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, ε πγξαζία έρεη θαη επηπιένλ επηπηψζεηο ζην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ. Σρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο εγθισβηζκέλεο πγξαζίαο θαη ηεο ζεξκφηεηαο πξνθαιεί καθξνπξφζεζκα απνζχλζεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ηλψλ. Ζ έξεπλα ησλ 13Μ θαη άιισλ ζρεηηθά κε ηε δηάζπαζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ελφο αλφξγαλνπ ηλψδνπο πιηθνχ, θάησ απφ ηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε πγξαζίαο θαη ζεξκφηεηαο. Απφζπαζκα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο αλαθέξεη φηη: «...φηαλ ην λεξφ (είηε ζε αέξηα θάζε, είηε ζε πγξή θάζε) δηαρέεηαη αλάκεζα απφ ηηο ίλεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα λεξνχ - ηλψλ βξεζεί ζε ρακειά επίπεδα ζεξκνθξαζίαο πνπ επηιέρζεθαλ γηα απηή ηε κειέηε, ηφζν νη νξπθηέο ίλεο, φζν θαη νη ίλεο γπαιηνχ, εθηίζεληαη ζε αιιαγέο ζηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο». [20]

21 Σεκεηψλνληαη δχν δηαδηθαζίεο δηάζπαζεο: Υεκηθή δηάζπαζε: Ζ δηάζπαζε ησλ ζπλδεηηθψλ ηλψλ νδεγεί ζε ζπγθέληξσζε ηάζεσλ ζηνλ άμνλα ησλ ηλψλ. Παξαηεξνχληαη ηαιάλησζε, εθηξνπή θαη αλαηαξαρή ησλ ηλψλ πνπ πξνθαινχλ, ηειηθά, ηε ζξαχζε ηνπο ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ηλψλ. Υεκηθή ελπδάησζε: Τν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεο ησλ 100 ν Ο. Σπκβαίλεη ελπδάησζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ηλψλ, πνπ νδεγεί ηειηθά ζηελ θαηάηκεζε ησλ ηλψλ. Με ηε δηάζπαζε κεηαβάιιεηαη ν ιφγνο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιηθνχ πξνο ηελ ππθλφηεηα ησλ ηλψλ, ή πξνθαιψληαο κεηαβνιέο ζηε ζεξκηθή αγσγή κέζσ αέξα θαη κέζσ ηλψλ (Βι. εμηζψζεηο 6, 7). Δπίζεο, κεηαβάιιεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηλψλ κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ε ηηκή δ, ζηελ εμίζσζε 8ε. Ζ δηάζπαζε κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάκεζα ζε 15-20%, αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο ηνπ Μεραληθέο θαηαπνλήζεηο σο απνηέιεζκα κεηαβνιώλ ηεο πγξαζίαο Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δπλακηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζεξκηθψλ θαη πγξαζηαθψλ ηδηνηήησλ απνηειεί θαη ε κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ ππφθεηληαη θαηά θαηξνχο ηα ζηνηρεία επηθάιπςεο ζχλζεησλ εμσηεξηθψλ ζεξκνκνλσηηθψλ ζπζηεκάησλ σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο. Ζ επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ επηθάιπςεο ζεξκνκνλσηηθψλ ζπζηεκάησλ εθηίζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο ζε κεηαβνιέο ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα θηάλνπλ ζε ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ηνπο 40 0 θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ην 80%. [21]

22 ρήκα 4 - Γηαζηνιή εμσηεξηθώλ ζηνηρείσλ επηθάιπςεο εμαηηίαο κεηαβνιώλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη Τγξαζίαο. Οη δηαζηνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πιηθφ θηάλνπλ ηα 0.4 / εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζεξκνθξαζίαο θαη ηα 0.7 / εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζρεηηθήο πγξαζίαο. Όκσο, ηα θαηλφκελα απηά σο έλα βαζκφ αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη θαζψο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο νη επηθαλεηαθέο ζηνηβάδεο ηνπ πιηθνχ ράλνπλ ηελ πγξαζία ηνπο κε απνηέιεζκα ε ζεξκηθή δηαζηνιή λα αληηζηαζκίδεηαη απφ πγξαζηαθή ζπζηνιή. Οη φπνηεο ζπζηνινδηαζηνιέο πάλησο ζπρλά νδεγνχλ ζε εζσηεξηθέο θαηαπνλήζεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ή αθφκε θαη ξσγκέο. [22]

23 1.7.3 Φζνξά σο απνηέιεζκα παγεηνύ, ζαπίζκαηνο ή δηάβξσζεο Δπίζεο, δεκηέο ζε δνκηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ θξπζηαιινπνίεζε αιάησλ θαη παγεηφ. Κάζε ηχπνο άιαηνο θξπζηαιινπνηείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ζρεηηθήο πγξαζίαο. Πέξα απφ απηή ηελ ηηκή θξπζηαιινπνίεζεο ην άιαο απνξξνθά πδξαηκνχο απφ ην πεξηβάιινλ θαη δηακνξθψλεη μαλά δηάιπκα. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο πφξνπο ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ φηαλ απηφ εκπεξηέρεη άιαηα θη έρνπλ σο απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθεηαη ε δνκή ηνπ πιηθνχ θαη λα γίλεηαη απηφ εχζξαπζην. Τν ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ν παγεηφο Γήρανση υλικού Ζ αληνρή ζην ρξφλν απνηειεί αθφκε κηα παξάκεηξν ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ, παξάκεηξν πνπ εθθξάδεηαη ζε έηε δηάξθεηαο δσήο, φπσο πξνθχπηεη απφ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γήξαλζεο ησλ πιηθψλ θαη απφ πνιπεηείο παξαηεξήζεηο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη παξαπάλσ επηδξάζεηο ηεο πγξαζίαο ζηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ηνπ πιηθνχ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπληειψληαο ζην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ηνπ πιηθνχ. [23]

24 Κεφάλαιο 2 ο : Προϊόντα & περιγραφή λύσεων 2.1 Βασικές αρχές μίας επέμβασης Με βάζε ηα παξαπάλσ φια ηα θηίξηα ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο απαηηήζεηο. Καη, δπζηπρψο, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα ε θαηάζηαζε δελ επηηξέπεη εθεζπραζκφ. Σ' έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηα ζεκεξηλά θηηξία είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο ηνπ 1979 θαη ζηεξνχληαη ησλ βαζηθψλ εθνδίσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηε δηακφξθσζε ελφο επράξηζηνπ θιίκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Αιιά θαη πνιιά θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε δηφηη δελ έρνπλ ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ είηε δηφηη νη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ δελ εθκεηαιιεχνληαη ζσζηά ηηο παξερφκελεο ζ' απηνχο δπλαηφηεηεο, παξνπζηάδνπλ κία θαθή ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. Σήκεξα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη πνπ ζα δηνξζψλνπλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο ή ηνπιάρηζηνλ ζα κεηξηάδνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηε θπζηθή ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ππφ ηελ επίδξαζε πνηθίισλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη έρνπλ πξνηαζεί ιχζεηο γηα ηελ εμπγίαλζε θαη πξνζηαζία ηνπο ή γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζ' απηά. Βέβαηα, είλαη ζαθέο φηη άιιεο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο παξέρνληαη ζ' έλα λεναλεγεηξφκελν θηίξην θαη άιιεο ζ' έλα πθηζηάκελν. Αλάινγα είλαη θπζηθά θαη ηα παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα. Βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επέκβαζε ζε κηα πθηζηάκελε θαηαζθεπή κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη: Ο πεξηνξηζκφο ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ. Τν πςειφ θφζηνο. Ζ αλαζηάησζε θαη ε πηζαλή δηαθνπή ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Ννκηθά θαη ζεζκηθά θσιχκαηα. [24]

25 Πάλησο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, αλ παξαβιεθζνχλ ηέηνηνπ ηχπνπ θσιχκαηα, νη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκηθέο ιχζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλάπιαζε ελφο θηηξίνπ πινπνηνχληαη εχθνια. Απιέο νηθνδνκηθέο επεκβάζεηο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ρσξίο κεγάιν θφζηνο θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο ζην θηίξην. Ψζηφζν, φηαλ επηρεηξεί θαλείο κηα επέκβαζε ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη νπζηαζηηθά αλαηξέπεη δηακνξθσκέλεο ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη θηηξίνπ θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε γεληθή θπζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ή νη ιχζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη: Να κελ πξνζβάιινπλ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ, απνθεχγνληαο θαηά ην δπλαηφ αιινηψζεηο πνπ αιιάδνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ, εθηφο αλ ε απφθαζε γηα επέκβαζε απνβιέπεη θαη πξνο απηφ ην ζθνπφ. Να πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα νινθιεξσκέλεο κειέηεο πνπ ζα έρεη ππνινγίζεη ηα ελεξγεηαθά κεγέζε ηνπ θηηξίνπ θαη ζα έρεη πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ απφ ηα δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο. Να ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πηζαλέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θηηξίνπ. Λχζεηο πξνζηηέο θαη εχθνια εθαξκφζηκεο ζηελ πεξίπησζε ελφο θηηξίνπ είλαη δπζεθάξκνζηεο ή θαη αλεθάξκνζηεο ζηελ πεξίπησζε ελφο άιινπ. Να ππνινγίδνπλ ην θφζηνο θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε άιισλ πεξηπηψζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απφζβεζεο. Να επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά, νη ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ. Να βειηηψλνπλ ηε ζεξκηθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο φκσο λα πξνθαινχλ άιια πξνβιήκαηα, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηεί λέεο επεκβάζεηο. Π.ρ. δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα πγξαζίαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο απφ δηάρπζε πδξαηκψλ ή δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί επηθάλεηεο κεησκέλεο αληνρήο. [25]

26 Αλ θαηά ηελ επηινγή ησλ ιχζεσλ ιάβεη θαλείο ππφςε απηέο ηηο παξακέηξνπο κπνξεί λα νδεγεζεί ζην βέιηηζην απνηέιεζκα ηφζν απφ ελεξγεηαθή, φζν θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 2.2 Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων πετροβάμβακα Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ πεηξνβάκβαθα δίλεη πξντφληα κε νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ ηλψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα ηειηθά πξντφληα λα παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο ζε ηδηφηεηεο φπσο: Αληνρή ζε ζπκπίεζε. Αληνρή ζε εθειθπζκφ. Αληνρή ζε δηάηκεζε. Γπλακηθή αθακςία. Με ζθνπφ ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πεηξνβάκβαθα ζε εθαξκνγέο θαηά ηηο νπνίεο απαηηνχληαη πςειέο ηηκέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηδηνηήησλ, απνθαζίζηεθε ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή κηα ζεηξάο λέσλ πξντφλησλ κε αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηλψλ. Μεηά απφ κηα ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ ηλψλ (νξηδφληηνο, πιερηφο, θάζεηνο), επηιέρζεθε ν πιερηφο, αθνχ κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηελ αχμεζε ησλ απαξαίηεησλ ηδηνηήησλ θαη ην ρακειφ θφζηνο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο, ε αχμεζε γηα παξάδεηγκα ηεο αληνρήο ζε ζπκπίεζε κε ηελ αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηλψλ αγγίδεη ην 110%. Ψζηφζν, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ε αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηλψλ ζα επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαηά 5%. Ζ κείσζε απηή δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην ζπλνιηθφ ππνινγηζκφ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο θαηαζθεπήο θαη επηπξφζζεηα αληηκεησπίδεηαη κε κία αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ θαηά 1-2mm. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πιαθψλ πεηξνβάκβαθα ππθλφηεηαο απφ kg/m3 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξνβάκβαθα ζηε ζεξκνκφλσζε δψκαηνο. Δπίζεο, ε παξαγσγή [26]

27 πιαθψλ πεηξνβάκβαθα ππθλφηεηαοαπφ kg/m3 γηα ηελ εθαξκνγή ζε ζεξκνκφλσζε ζεξκνπξνζφςεσλ. 2.3 Τεχνικές κατασκευαστικές λύσεις με χρίση πετροβάμβακα σε υφιστάμενα και νεόδμητα κτίρια και προδιαγραφές Ο πεηξνβάκβαθαο βξίζθεη εθαξκνγή ζε δηάθνξα νηθνδνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Σηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηαγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο θάζε ηχπνπ πεηξνβάκβαθα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ηερληθή θαηαζθεπαζηηθή ιχζε φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. [27]

28 [28]

29 [29]

30 [30]

31 Κεφάλαιο 3 Ο : Ιδιότητες των σημαντικότερων θερμομονωτικών υλικών 3.1. Ταινβάκβαθαο Ο παινκβάβαθαο πξνέξρεηαη απφ νξπθηέο πξψηεο χιεο, αλήθεη ζηα αλφξγαλα ηλψδε πιηθά θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ, ν δνινκίηεο, ν αζβεζηφιηζνο, ε αλζξαθηθή ζφδα θαη αινπκίλα. Ο παινβάκβαθαο παξαζθεπάδεηαη ζε θιίβαλν κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θπγνθέληξηζεο, θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά εμαηηίαο ηεο θπγφθεληξεο δχλακεο ππφ ηε κνξθή ηλψλ παγηδεχνπλ ηνλ αέξα. Ο παινβάκβαθαο ζπλαληάηαη ζηηο εμήο εκπνξηθέο κνξθέο: Σε κνξθή παπιψκαηνο είηε ζε ξνιά ρσξίο επέλδπζε είηε κε επέλδπζε αινπκηλίνπ (επηθάιπςε θχιινπ αινπκηλίνπ, παινυθάζκαηνο ή ραξηηνχ Κwhite απφ ηε κία ηνπο πιεπξά) είηε κε εληζρπκέλν κεηαιιηθφ πιέγκα. Σε κνξθή πιαθψλ. Σε κνξθή εηδηθά κνξθνπνηεκέλα θνγρπιηψλ γηα ρξήζε σο κφλσζε ζσιελψζεσλ. Ο παινβάκβαθαο απνηειεί κία θαιή ζεξκνκνλσηηθή ιχζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηείζδπζε ηεο πγξαζίαο. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην πάρνο ησλ ηλψλ θαη φζν κεγαιχηεξν ην κήθνο ηνπο ηφζν πςειφηεξε ζεξκηθή πξνζηαζία πξνζθέξεη αιιά θαη κεγαιχηεξν θφζηνο απνθηά. Ζ πξνζβνιή απφ ηελ πγξαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι. Γηα απηφ ην ιφγν, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κνλσηηθφ πιηθφ ζηα θηίξηα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία ηνπ κε θξάγκα πδξαηκψλ ζηε ζεξκή φςε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ιφγσ ηεο ηλψδνπο κνξθήο ηνπ, ν παινβάκβαθαο ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε δελ απνξξνθά πγξαζία. Δπεηδή φκσο ζπρλά βξίζθεηαη θιεηζκέλνο ζηα άιια δνκηθά πιηθά, ε πγξαζία πνπ εγθισβίδεηαη ζηα ηειεπηαία ηνλ πξνζβάιιεη θαη εμαπιψλεηαη ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ. [31]

32 Όζνλ αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο ππξαληνρήο ηνπ παινβάκβαθα, πξνζνρή απαηηείηαη ζηα πιηθά πνπ πξνζηίζεληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνρήο (πδξίδην ηνπ ππξηηίνπ), ζηα ζπλδεηηθά πιηθά (ξεηίλεο θαηλνθνξκαιδευδεο), θαζψο θαη ζηα πδαηναπσζεηηθά έιαηα (ζηιηθνλφλεο ή νξπθηέιαηα), δηφηη απηά ηα πιηθά δχλαηαη λα ππνβαζκίζνπλ ηελ αληνρή ηνπ παινβάκβαθα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Γεληθφηεξα, πάλησο, ν παινβάκβαθαο παξνπζηάδεη θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ ππξθαγηά θαζψο αλήθεη ζηηο Α1, Α2 θαη Β1 θαηεγνξίεο ππξαληνρήο. Ο παινβάκβαθαο δηαζέηεη επίζεο αλζεθηηθφηεηα ζηε ζεξκνθξαζία γηα έλα κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ απφ Ο έσο 500 Υ. Ζ αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ (0,005 Ν/ΜΜ 2 ) θαη ην φξην ζξαχζεο (0,0050,015 Ν/MM 2 ) θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο. Ψζηφζν, εκθαλίδεη κηθξή αληνρή ζε ζπκπίεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνζθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ γηα δάπεδα θαη δψκαηα κε ηζρπξέο θνξηίζεηο. Ζ απφδνζή ηνπ σο ερνκνλσηηθφ πιηθφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θαιή ζε ζχγθξηζε κε άιια σο πξνο απηήλ ηελ ηδηφηεηα πιηθά. Ο παινβάκβαθαο δελ πξνζβάιιεηαη απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά νχηε απφ ρεκηθέο ελψζεηο κε εμαίξεζε ην πδξνρισξηθφ νμχ. Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηνπ παινβάκβαθα κε ηηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο λα νθείινληαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. [32]

33 Πίλαθαο 2 - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά παινβάκβαθα [ΡΜΙ Ρ, 1994] 3.2. Πετροβάμβακας Ο πεηξνβάκβαθαο είλαη ηλψδνπο κνξθήο, θαζψο απνηειείηαη απφ κηα κάδα εμαηξεηηθά ιεπηψλ ηλψλ (δηάκεηξνο < 4 ή 5 mm) θαη παξαζθεπάδεηαη απφ κίγκα [33]

34 νξπθηνγελψλ πεηξσκάησλ, πνπ αθζνλνχλ ζηε θχζε, φπσο βαζάιηε, κεηαβαζάιηε, δηαβάζε, ακθηβνιίηε, αζβεζηφιηζν, δνινκίηε θαη βσμίηε. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πεηξνβάκβαθα, ην κίγκα ησλ νξπθηνγελψλ πεηξσκάησλ ζεξκαίλεηαη θαη ιηψλεη είηε κέζα ζε πςηθάκηλν είηε ζε ειεθηξηθφ θνχξλν (πην ζχγρξνλε κέζνδνο, θαζψο επηηπγράλεη δηαζηαζηαθή νκνηνκνξθία ζηηο παξαγφκελεο ίλεο κέζσ ηεο ζηαζεξά ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηήγκαηνο, θαζψο θαη κεδακηλή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο). Σηε ζπλέρεηα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θπγνθέληξηζεο δηακνξθψλεηαη ζηελ ηειηθή ηλψδε κνξθή. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ ηλψλ κεηαμχ ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζπλζεηηθήο θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη ζηιηθνλέιαηνπ. Σην εκπφξην ζπλαληάηαη ζε πάπισκα ρσξίο επέλδπζε ή κε επέλδπζε κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο ή ζθιεξψλ πιαθψλ, θαζψο θαη ζε κνξθή θνρπιηψλ. Ο πεηξνβάκβαθαο έρεη πςειή ππθλφηεηα (kg/m 3 ) θαη ηδηαίηεξα θαιφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,033 σο 0,045 (w/m*k). Ζ πςειή ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηά ηνπ φκσο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ζηελ πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ απφ ηελ πγξαζία, έηζη ψζηε λα θξίλεηαη αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηελ πγξαζία είηε κε ηελ πξνζζήθε νξγαληθψλ ελψζεσλ ηνπ ππξηηίνπ (ζηιάληα) είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε επηθάιπςεο θχιισλ αινπκηλίνπ ή γχςνπ. Ζ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πεηξνβάκβαθα επεξεάδεηαη αξλεηηθά επίζεο θαη απφ ηελ απμεκέλε παξνπζία ζπκπαγψλ ζθαηξηδίσλ ηήμεο, ρξψκαηνο θαθέ ή καχξνπ, πνπ δεκηνπξγνχληαη παξάιιεια κε ηηο επηζπκεηέο ίλεο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο πεηξνβάκβαθαο δηαζέηεη ηδηαίηεξα πςειή αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πξψηεο χιεο θαη ηα πξφζζεηα ζηνλ πεηξνβάκβαθα θαηά ηελ παξαγσγή ιηψλνπλ ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. Ζ αλψηεξε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο (750 ν 0) θαζνξίδεη κέρξη πνηα ζεξκνθξαζία δηαηεξεί ην κνλσηηθφ πιηθφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. Γηα απηφ θαη ν πεηξνβάκβαθαο βξίζθεη εθαξκνγή ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηε κφλσζε ιεβήησλ, ζε πφξηεο ππξαζθαιείαο, ζε θαηαζθεπέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππξαζθάιεηα ζε πινία, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ εμαεξηζκνχ (αγσγνί εμαεξηζκνχ). [34]

35 Ο πεηξνβάκβαθαο δηαζέηεη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ ππξθαγηά, θαζψο αλήθεη ζηηο Α1, Α2 θαη Β1 θαηεγνξίεο ππξαληνρήο. Αληίζεηα, εκθαλίδεη κηθξή αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ (0,005 Ν/mm 2 ) θαη ρακειφ φξην ζξαχζεο απφ 0,00012 έσο 0,0075 Ν/mm 2. Όζνλ αθνξά ζηηο αθνπζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ απνξξφθεζεο ηνπ ήρνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παινβάκβαθα ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο, αιιά ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο εκθαλίδεη πνιχ θαιέο. Γελ πξνζβάιιεηαη απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά νχηε θαη απφ ρεκηθέο ελψζεηο. Ο πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηνπ πεηξνβάκβαθα. Πίλαθαο 3 - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πεηξνβάκβαθα [35]

36 3.3. Διογκωμένη πολυστερίνη Ο αθξφο πνιπζηεξίλεο παξάγεηαη απφ δηφγθσζε πνιπκεξηζκέλνπ ζηπξνιίνπ θαη απνηειείηαη ζχκθσλα κε ην ΌΗΝ απφ 1,5 έσο 2% πνιπζηεξίλε θαη 98 κε 98,5% αέξα, αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα. Ο αέξαο βξίζθεηαη εγθισβηζκέλνο κέζα ζε κεγάιν αξηζκφ θπςειίδσλ. Σην εκπφξην ζπλαληάηαη ζε πιάθεο γηα εθαξκνγέο ζε ηνίρνπο, ηνηρία, πιάθεο ζθπξνδέκαηνο θαη ππφγεηα. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο ζηα θηίξηα σο ζεξκνκφλσζε δσκάησλ, ηνίρσλ θαη παησκάησλ. Ζ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα (0,029-0,041 w/m*k). Ψζηφζν απαηηείηαη πξνζνρή θαηά ηελ παξαγσγή ηεο, δηφηη αλ ζρεκαηηζηνχλ θελά πνπ δε δηακνξθψλνπλ θιεηζηνχο πφξνπο, είλαη δπλαηφλ λα εηζρσξήζεη λεξφ θαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι. Γεληθφηεξα πάλησο ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε παξνπζηάδεη θαιή αληνρή ζηε δηάρπζε πδξαηκψλ θαη ζηελ απνξξφθεζε πγξαζίαο. Δπηπξφζζεηα, δηαζέηεη θαιέο ηδηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ θαη ζηε ζπκπίεζε. Τν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ρξήζεο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ παινβάκβαθα θαη ηνπ πεηξνβάκβαθα, θαζψο θπκαίλεηαη απφ σο 90 ν. Ζ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε αλήθεη ζηα εχθιεθηα πιηθά θαη παξά ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη βξσκηνχρνη αιεηθαηηθνί θπθιηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (θπξίσο ΖεραεβΐΌσνγν1νάνάεναε), ζε πνζνζηφ 5 σο 7%, σο κέζν αχμεζεο ηεο ππξαληνρήο θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ππξαληνρήο Β1 θαη Β2. Ζ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε πξνζβάιιεηαη απφ έληνκα, ηξσθηηθά θαη πνηθηιία ρεκηθψλ δηαιπηψλ (θεηφλεο, βελδφιην, βελδίλε θ.ά.) θαη δελ πξνηείλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφπαλσλ. Δίλαη επαίζζεηε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, θαζψο ζε εθηεηακέλεο δηάξθεηαο έθζεζε ζηνλ ήιην, κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηφο ηεο ζε ειαθξψο θηηξηλσπφ, ζθιεξαίλεηαη θαη ζξπκκαηίδεηαη. Ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο απνηειεί ε επθνιία ηνπνζέηεζήο ηεο. [36]

37 Σρεηηθά κε ηηο ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνηρεία ζην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ ηδηνηήησλ ηεο, θαζψο δελ παξνπζηάδεη ερναπνξξνθεηηθέο ηδηφηεηεο θαη επνκέλσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ερνκφλσζε. Ο πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο. Πίλαθαο 4 - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο [37]

38 3.4. Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη Ζ αθξψδεο εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, ζπγγελέο ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, έρεη φκνηα ζχζηαζε κε απηήλ, αιιά δηαθνξεηηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο. Γηα ηελ παξαγσγή αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ε πνιπζηεξίλε, ην 00 2 σο πξνσζεηηθφ αέξην ζε πνζνζηφ απφ 3 σο 7%, ζηνηρεία αχμεζεο ηεο ππξαληνρήο ζε πνζνζηφ απφ 1 σο 6% θαη σο βνεζεηηθέο χιεο ην ηαιθ θαη ρξσζηηθέο νπζίεο, πνπ δίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα θάζε εηαηξία ρξψκα ζην ηειηθφ πξντφλ. Παξάγεηαη ζε κνξθή πιαθψλ, δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, κε επίπεδε ή αλάγιπθε επηθάλεηα, γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο πξφζθπζεο ηνπ θνληάκαηνο ηνπ επηρξίζκαηνο. Αθφκε παξάγνληαη πιάθεο κε επηθάιπςε ηζηκεληνθνλίαο ή ςεθίδαο, ζηε κία ηνπο πιεπξά, γηα ρξήζε ζην αληεζηξακκέλν δψκα. Ζ αθξψδεο εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε δηαζέηεη θαιέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,025 έσο 0,035 (W/M*K). Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απηνχ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ κίγκαηνο αέξα θαη αεξίσλ πνπ θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 95% ηνπ φγθνπ ηνπ πιηθνχ. Ψζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο απνηεινχλ ηηο ηηκέο θαηά ηε ρξήζε ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ παξαγσγή ηεο ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο αιιά ζηαδηαθά απμάλεηαη, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηε δηαδηθαζία εμηζνξξφπεζεο ηνπ Κ12 ηνπ αέξηνπ κίγκαηνο κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα. Έρεη ππνινγηζηεί κάιηζηα πσο ην αέξην ζε Κ.12 ππνδηπιαζηάδεηαη θάζε 50 έηε, πεξίπνπ δειαδή φζν θαη ε δηάξθεηα δσήο ελφο θηηξίνπ. Τν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ρξήζεο ηεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, θαζψο ην θαηψηεξν ζε θαη ην αλψηεξν φξην αλέξρεηαη ζε Ο ηξφπνο παξαγσγήο ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, δειαδή ε θαηεξγαζία ηεο εμέιαζεο, απνηειεί ηνλ θχξην ππεχζπλν γηα ηε κεγάιε αληνρή πνπ παξνπζηάδεη ζηνλ εθειθπζκφ (0,30 σο 0,35 Ν/ΜΜ 2 ) θαη ζηε ζπκπίεζε, ζηελ απμεκέλε αληίζηαζε ζηε δηάρπζε [38]

39 πδξαηκψλ (80 σο 200) θαη ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ. Ζ κέγηζηε απνξξνθεηηθφηεηα θζάλεη ην 0,1 κε 0,2% ηνπ φγθνπ ηνπ πιηθνχ. Ζ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε έρεη φκνηα ζπκπεξηθνξά κε ηελ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ζε φηη αθνξά ηελ πξνζβνιή ηεο απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά θαη ηελ επαηζζεζία ηεο ζε δηαιχηεο θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ε νπνία απνρξσκαηίδεη ηελ επηθάλεηά ηεο θαη θαζηζηά ηηο θπςέιεο ηεο εχζξαπζηεο. Ζ ηερληθή ιχζε γηα ηελ απνθπγή ηεο πξνζβνιήο απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά ζπζηήλεη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο ζην δνκηθφ ζηνηρείν ή ηελ επηθάιπςε κε επίρξηζκα. Ζ πξνζηαζία ηεο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία επηηπγράλεηαη επίζεο κε επηθάιπςε κε ηζηκεληνζαλίδεο, πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ θαη ςεπδνκσζατθνχ, γπςνζαλίδεο ή μεξή ραιηθφζηξσζε. Παξά ηε ρξήζε επηβξαδπληψλ θαχζεο κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο κε ζηνηρεία αχμεζεο ηεο ππξαληνρήο ζε πνζνζηφ απφ 1 έσο 6% θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο, παξακέλεη εχθιεθην πιηθφ θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο Β1 θαη Β2 θαηεγνξίεο ππξαληνρήο. Τέινο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο ερνκνλσηηθφ πιηθφ, θαζψο δελ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο ερναπνξξφθεζεο. Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο [39]

40 Πίλαθαο 5 - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο [40]

41 3.5. Αφρός πολυουρεθάνης Ο αθξφο πνιπνπξεζάλεο είλαη ζθιεξνπνηεκέλνο αθξφο, ηνπ νπνίνπ νη πφξνη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% είλαη θιεηζηνί θαη παξαζθεπάδεηαη κε ηελ βνήζεηα θαηαιπηψλ θαη πξνσζεηηθψλ κέζσλ, κέζσ ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο ησλ πνιπτζνθπαληθψλ ελψζεσλ κε ζπλδεηηθφ κέζν πνιπνιέλην ή κε δηάζπαζε ησλ πνιπτζνθπαληθψλ ελψζεσλ. Παιηφηεξα, σο πξνσζεηηθφ κέζν, ρξεζηκνπνηνχηαλ ην FCKW (R11),αιιά ηψξα έρεη αληηθαηαζηαζεί κε πδξνγνλάλζξαθεο φπσο ην πεληάλην, CO2 ή HFCKW. Γηαηίζεηαη ζην εκπφξην είηε ζε κνξθή αθξνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθάιπςε ησλ θαζαξψλ απφ μέλεο νπζίεο επηθαλεηψλ ζην εξγνηάμην κε επί ηφπνπ ςεθαζκφ θαη ηδηαίηεξα θπιηλδξηθψλ, ζθαηξηθψλ θαη θακπχισλ επηθαλεηψλ είηε ζε κνξθή ζθιεξψλ πιαθψλ θαη κνξθνπνηεκέλσλ θνκκαηηψλ απφ αθξφ, πιαθψλ κε επηθαλεηαθή επίζηξσζε αδηαβξνρνπνηεκέλνπ ραξηηνχ, πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ ή θχιισλ αινπκηλίνπ. Οη ηειεπηαίεο παξάγνληαη θαη ζρεκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αθξφ πνιπνπξεζάλεο ζην εξγνζηάζην θαη νη πιάθεο έξρνληαη έηνηκεο γηα ηνπνζέηεζε ζην εξγνηάμην. Μία ηξίηε κνξθή ρξήζεο ηνπ αθξνχ πνιπνπξεζάλεο είλαη θαη ηα εηδηθά κνξθνπνηεκέλα «θνρχιηα» πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε κφλσζε ζσιελψζεσλ. Ο αθξφο πνιπνπξεζάλεο απνηειεί ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ κε ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,02 W/(mK).Ψζηφζν, κε ηελ απφ ην 1995 απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο FCKWσο πξνσζεηηθνχ κέζνπ θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην πεληάλην απμήζεθε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη σο ζήκεξα ν αθξφο πνιπνπξεζάλεο δελ θαηάθεξε αθφκε λα θηάζεη ζηελ θαηεγνξία ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι = 0,02 W/(mK). Όζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ ν αθξφο πνιπνπξεζάλεο αληέρεη ζε αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 20 έσο 30 N/MM 2 θαη ζπληειεζηή αληίζηαζεο ζηε δηάρπζε πδξαηκψλ απφ 50 έσο θαη πάλσ απφ 100 θαη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά κηθξή απνξξφθεζε πγξαζίαο. Οπζηαζηηθά δειαδή πξφθεηηαη γηα έλα αδηάβξνρν πιηθφ, ιφγσ ηεο θιεηζηήο δνκήο ησλ θπςειίδσλ ηνπ. [41]

42 Τν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ρξήζεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, αλ ζπγθξηζεί κε απηφ ηνπ παινβάκβαθα θαη ηνπ πεηξνβάκβαθα κε θαηψηεξν φξην ηνπο -50 o C θαη αλψηεξν 120 o C. Ο αθξφο πνιπνπξεζάλεο δελ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία αλ θαη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνζηίζεληαη κέζα αχμεζεο ηεο ππξαληνρήο θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο Β1 θαη Β2 θαηεγνξίεο ππξαληνρήο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ππξαζθαιείαο ζηηο εθαξκνγέο ζηα θηίξηα, ν αθξφο κπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιια κέζα αχμεζεο ηεο ππξαληνρήο. Σεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ θαχζε ηνπ παξάγεη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ηνμηθά αέξηα. Ο αθξφο πνιπνπξεζάλεο επεξεάδεηαη αλ κείλεη εθηεζεηκέλνο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, θαζψο νη επηθαλεηαθέο θπςέιεο αδπλαηίδνπλ θαη ην πιηθφ ζξπκκαηίδεηαη. Γηαζέηεη ηδηαίηεξα θαιέο ζπγθνιιεηηθέο ηδηφηεηεο, αθνχ πξνζθνιιάηαη ζηα πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά πιηθά' γηα απηφ θαη ζπρλά παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ ζηα έξγα κε εθηφμεπζε κε ςεθαζκφ. Τέινο, ην πιηθφ δελ παξέρεη πξνζηαζία ερνκφλσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο ερνκνλσηηθφ πιηθφ. Ο πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηνπ αθξνχ πνιπνπξεζάλεο. [42]

43 Πίλαθαο 6 - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αθξνύ πνιπνπξεζάλεο 3.6. Λοιπά θερμομονωτικά υλικά Ο παινβάκβαθαο, ν πεηξνβάκβαθαο, ε δηνγθσκέλε θαη εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε θαη ν αθξφο πνιπνπξεζάλεο είλαη ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη θπξηαξρνχλ ηφζν ζηελ επξσπατθή φζν θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πιηθά δηαηίζεληαη θαη άιια ζεξκνκνλσηηθά πιηθά ησλ νπνίσλ φκσο ε ρξήζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αγνξά ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ ζπλνπηηθά ππφ κνξθή πηλάθσλ νη θπξηφηεξεο ηδηφηεηεο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. [43]

44 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ θειινχ, ζηνλ πίλαθα 7 ηνπ πξνβαηφκαιινπ, ζηνλ πίλαθα 8 ηνπ βακβαθφκαιινπ, ζηνλ πίλαθα 9 ηνπ αθξψδνπο γπαιηνχ, ζηνλ πίλαθα 10 ηνπ πεξιίηε θαη ηέινο ζηνλ πίλαθα 11 ηνπ μπιφκαιινπ Αφρώδης διογκωμένος φελλός Ο δηνγθσκέλνο θειιφο αλήθεη ζηα νξγαληθά αθξψδε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. Ζ παξαγσγή ηνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπ εγθισβηζκέλνπ λεξνχ θαη ξεηίλεο, ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξνσζεηηθνχ κέζνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πιαθψλ θειινχ απφ θπςειίδεο θειινχ ρξεηάδνληαη αζθαιηηθά πξφζζεηα. Σπλαληάηαη ζην εκπφξην κε ηε κνξθή πιαθψλ θαη θνγρπιηψλ. Παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο κεηαμχ 0,040 θαη 0,065 W/(mK),ελψ ελδείθλπηαη γηα ερνκφλσζε θαζψο δηαζέηεη θαιέο ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. Ο πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηνπ δηνγθσκέλνπ θειινχ. [44]

45 Πίλαθαο 7 - Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνγθσκέλνπ θειινύ 3.8. Προβατόμαλλο Τν πξνβαηφκαιιν αλήθεη ζηα νξγαληθά ηλψδε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. Παξάγεηαη κε ρξήζε καιιηνχ πξνβάηνπ θαη δηαηίζεηαη ζε κνξθή πιαθψλ γηα ηελ κφλσζε ζσιήλσλ θαη σο ερναπνξξνθεηηθά πεηάζκαηα γηα ιφγνπο ερνκφλσζεο. Ο πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο ηδηφηεηεο (κεραληθέο, ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, πγξνπξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο, αθνπζηηθέο θαη αληνρήο ζηε ρξήζε) ηνπ πξνβαηφκαιινπ. [45]

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα