ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)"

Transcript

1 ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ ΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΡΥΗΚΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΩ ΣΖ (ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ ) ATTICA PREMIUM A.E. ΑΡ. ΓΔΜΜΖ: Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΦΑΔE ΑΘΖΝΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3 Αζήλα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογιζηή... 2 Έκθεζη διασείπιζηρ διοικηηικού ζςμβοςλίος ππορ ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Attica Premium A.E. σπήζεωρ Καηάζηαζη ςνολικού Διζοδήμαηορ 2013 και Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ 31 ηρ Γεκεμβπίος 2013 και Καηάζηαζη Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων (σπήζη 1/1-31/12/2013 και 2012)... 8 Καηάζηαζη Σαμειακών Ροών (σπήζη 1/1-31/12/2013 και 2012)... 9 ημειώζειρ επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων Γενικέρ Πληποθοπίερ Οι κςπιόηεπερ λογιζηικέρ απσέρ πος σπηζιμοποιεί η Δηαιπεία Πλαίζιο καηάπηιζηρ ηων οικονομικών καηαζηάζεων Βάζη ζύνηαξηρ ηων οικονομικών καηαζηάζεων ημανηικέρ λογιζηικέρ κπίζειρ και κύπιερ πηγέρ αβεβαιόηηηαρ λογιζηικών εκηιμήζεων Δνζώμαηα Πάγια Άςλα Πάγια Απομείωζη αξίαρ πεπιοςζιακών ζηοισείων Απαιηήζειρ από πελάηερ Σαμειακά διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα Μεηοσικό Κεθάλαιο Γιανομή μεπιζμάηων Έζοδα Έζοδα από ππομήθειερ πωλήζεων ειζιηηπίων πλοίων Έζοδα από πωλήζειρ αεποποπικών ειζιηηπίων και ηοςπιζηικών πακέηων Έζοδα από ηόκοςρ Πληποθόπηζη καηά ηομέα Έξοδα Παποσέρ ζηο πποζωπικό Βπασςππόθεζμερ παποσέρ Ππόγπαμμα καθοπιζμένων παποσών Μιζθώζειρ Λειηοςπγικέρ Μιζθώζειρ Δνδεσόμενερ ςποσπεώζειρ και ενδεσόμενερ απαιηήζειρ Σπέσοςζα και αναβαλλόμενη θοπολογία ειζοδήμαηορ Δπιδπάζειρ ηων μεηαβολών ζηιρ ηιμέρ ζςναλλάγμαηορ Χπημαηοοικονομικά μέζα Κέπδη ανά μεηοσή Αλλαγέρ ζε Λογιζηικέρ Απσέρ Νέα Ππόηςπα, Γιεπμηνείερ, αναθεωπήζειρ και ηποποποιήζειρ ςθιζηάμενων Πποηύπων ηα οποία έσοςν ηεθεί ζε ιζσύ και έσοςν ςιοθεηηθεί από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη Νέα Ππόηςπα, Γιεπμηνείερ, αναθεωπήζειρ και ηποποποιήζειρ ςθιζηάμενων Πποηύπων ηα οποία δεν έσοςν ακόμα ηεθεί ζε ιζσύ ή δεν έσοςν εγκπιθεί από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος Παπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ Πιζηωηικόρ κίνδςνορ... 23

3 Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ Γνωζηοποιήζειρ ςνδεδεμένων μεπών Γιεηαιπικέρ ζςναλλαγέρ ςμμεηοσέρ ηων μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ζηο Γιοικηηικό ςμβούλιο άλλων εηαιπιών όπωρ αςηέρ ιζσύοςν ηην 31/12/ Ανάλςζη Οικονομικών Καηαζηάζεων Ανάλςζη εζόδων και παποςζίαζη Γεωγπαθικών ηομέων Κόζηορ Πωληθένηων Έξοδα Γιοίκηζηρ Έξοδα Γιάθεζηρ Λοιπά έζοδα εκμεηάλλεςζηρ Φόποι Διζοδήμαηορ Πελάηερ και λοιπέρ εμποπικέρ απαιηήζειρ Λοιπά κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού Σαμειακά Γιαθέζιμα και Σαμειακά Ιζοδύναμα Μεηοσικό Κεθάλαιο Αποθεμαηικά Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Δνδεσόμενερ απαιηήζειρ και ςποσπεώζειρ Μεηαγενέζηεπα ηος Ιζολογιζμού Γεγονόηα Πποηεινόμενο μέπιζμα

4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Δηαηξείαο «ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Δηαηξείαο ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο έλαξμεο εθθαζάξηζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο εθθαζάξηζεο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εθθαζάξηζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε θαη νη εθθαζαξηζηέο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαη νη εθθαζαξηζηέο θαζνξίδνπλ σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 2

5 δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ππφ εθθαζάξηζε Δηαηξείαο ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηε βάζε ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έκθαζε Θέκαηνο Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη κε απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ε εηαηξεία ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε θαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ βάζε απνηίκεζεο ε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μανόλης Μιχαλιός Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

6 Έθζεζε δηαρείξηζεο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Attica Premium A.E. ρξήζεσο 2013 ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM A.E. ΥΡΖΔΩ 2013 Κχξηνη Μέηνρνη, Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηε ιχζε ηεο θαη ηε ζέζε απηήο ζε εθθαζάξηζε απφ Ο ηζνινγηζκφο ηεο απνηειεί θαη ηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ εθθαζάξηζεο Ζ εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο θαη βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα γηα δχν ζπλαπηά έηε. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα φπσο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 2013, παξνπζηάδνπλ δεκία κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 77 ρηι. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 46 ρηι. γηα ηε ρξήζε Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε 1/1 31/12/2013 παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Δπξψ 899 ρηι. έλαληη Δπξψ 823 ρηι. γηα ην 2012, ηακεηαθά δηαζέζηκα Δπξψ 2 ρηι. έλαληη Δπξψ 1 ρηι. γηα ην 2012 θαη ζχλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Δπξψ 932 ρηι. έλαληη Δπξψ 923 ρηι. γηα ην Λνηπέο πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξεία δελ επέλδπζε θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαηά ην Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζεο έθζεζήο καο πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαζψο θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο παξεδφζεζαλ γηα ηε ρξήζε 2013, κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα ζε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο ηεο ππφ εθθαζάξηζε Δηαηξείαο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν θαη λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Δπεηδή ε Δηαηξεία παξνπζίαζε δεκίεο, χςνπο πεξίπνπ 77 ρηι. πξνηείλεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ λα κε γίλεη νπνηαδήπνηε δηαλνκή. Αζήλα, 28 Μαξηίνπ, 2013 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Νηθφιανο Σαπίξεο 4

7 I. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΔΩ

8 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 2013 θαη 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Κχθινο εξγαζηψλ Κφζηνο πσιεζέλησλ Μηθηό Κέξδνο Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε ) -0,0381-0,0227 Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα: Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ : - θέξδε /(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία κεηαθεξφκελα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από θόξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 6

9 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 εκ. 31/12/ /12/2012 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηα Πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύλνιν Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Ίδηα θεθάιαηα Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ύλνιν Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύλνιν ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Ηδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 7

10 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ρξήζε 1/1-31/12/2013 θαη 2012) ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2013 Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε (Εεκίεο) εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 1/1/ Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ Αλακνξθσκέλν ππόινηπν Απνηέιεζκα πεξηόδνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ: - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ: Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Τπόιoηπν ηελ 31/12/ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2012 Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε (Εεκίεο) εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 1/1/ Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ Αλακνξθσκέλν ππόινηπν Απνηέιεζκα πεξηόδνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ: - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ: Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Τπόιoηπν ηελ 31/12/

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Δεθεκβξίνπ 2013 θαη /1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Αλαβαιιόκελε θνξνινγία Πξνβιέςεηο (Κέξδε)/ δεκηέο από ηελ πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγηαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 6-27 Μείνλ : Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θόξνη Σύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 1-53 Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Εηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σόθνη εηζπξαρζέληεο Σύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηπηπιόηηηερ (β) Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ Εμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) Σύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 1-53 Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 1 54 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 2 1 Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Η αλάιπζε ησλ Σακηαθώλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.7. Οη ζεκεηώζεηο από ηε ζειίδα 10 έσο 29 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (ρξήζε 1/1-31/12/2013 θαη 2012) 9

12 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Ζ Δηαηξεία ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ATTICA PREMIUM δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, Σ.Κ Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηε ιχζε θαη ηε ζέζε απηήο ζε εθθαζάξηζε απφ , ε νπνία θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε ηελ ππ. αξηζκ. ΔΜ11673/14-04/03/2014 αλαθνίλσζε ηεο Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ. Ζ εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ αλψλπκσλ κεηνρψλ θαζψο θαη ν κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2013 είλαη Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Ζ Δηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη ην 100 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ε νπνία ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία (άκεζα θαη έκκεζα) ήηαλ 89,38% ηελ 31/12/2013. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 28 ε Μαξηίνπ Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις. 10

13 2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2013 έρνπλ θαηαξηηζζεί κε ην δεδνκέλν φηη ε Δηαηξεία έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε θαη φρη βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο (going concern). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31/12/2013 έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζε ξεπζηνπνηήζηκεο αμίεο (ε Γηνίθεζε ζεψξεζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηηο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίεο) θαη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Βάζε ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηελ αιιαγή ηεο βάζεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίζηεθαλ κε βάζε ηελ «Ρεπζηνπνηήζηκε Αμία», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ζχληνκν κέιινλ θαη φρη ζην πιαίζην ησλ ζπλήζσλ εκπνξηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ Ζ Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ νη νπνίεο δελ είλαη βέβαηεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Απνινγηζηηθά θαη κε ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ αβεβαηνηήησλ είλαη πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε. 11

14 Οη ινγηζηηθέο θξίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο: Οη πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, αθνξνχλ: - ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην κε εχινγε αθξίβεηα. - ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ απφ εθθξεκνδηθίεο θαη επηζθάιεηεο. Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε Γηνίθεζε κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Δλζψκαηα Πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο απμάλνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ή αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην κφλν φηαλ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά νθέιε απ απηά πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ παγίνπ. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δηφηη ζεσξνχληαη θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ ππνινίπσλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο: 1. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 10 έηε 2. Έπηπια θεχε 5 έηε 3. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 3 έηε Γηα ηα ελζψκαηα πάγηα ε ππνιεηκκαηηθή αμία ππνινγίδεηαη ζε 0,01. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 12

15 Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εμφδσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πάγην, θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Άπια Πάγηα Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε σθέιηκε δσή ησλ άπισλ παγίσλ ηα νπνία θαηέρεη δελ είλαη απεξηφξηζηε. Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Σα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηηο άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη δαπάλεο πνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ σθέιηκε δσή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 8 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε ηφηε εθηηκάηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. 13

16 Εεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα πνζά ηα νπνία ηεο νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Ζ πξνεμφθιεζε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηα ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα σο ηξεηο κήλεο θαζψο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αθνξά ηηο θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ δηαθνξά ππέξ ην άξηην. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη. Σν θφζηνο θηήζεο ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κέρξη νη κεηνρέο λα πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Σν θέξδνο ή ε δεκία απφ ηελ παξαπάλσ πξάμε θαζαξφ απφ ηα άκεζα έμνδα ηεο ζπλαιιαγήο εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα Γηαλνκή κεξηζκάησλ 2.9. Έζνδα Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ πξνκήζεηεο πσιήζεσλ εηζηηεξίσλ πινίσλ, απφ πσιήζεηο ππεξεζηψλ δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ, θαζψο θαη απφ ηελ πψιεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. Δπίζεο ε Δηαηξεία έρεη έζνδα απφ ηφθνπο Έζνδα απφ πξνκήζεηεο πσιήζεσλ εηζηηεξίσλ πινίσλ 14

17 Σα έζνδα απφ πξνκήζεηεο πσιήζεσλ λαχισλ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πξνο ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο Έζνδα απφ πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη ηνπξηζηηθψλ παθέησλ Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ αθνξνχλ πξνκήζεηεο πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξεία απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πξνο απηέο θαη αθνξά δεδνπιεπκέλα έζνδα. Σα έζνδα απφ ηνπξηζηηθά παθέηα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηάιιεινπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πξνο ηνλ πειάηε θαη αθνξνχλ δεδνπιεπκέλα έζνδα. Όια ηα παξαπάλσ έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε Έζνδα απφ ηφθνπο Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνλνινγηθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ηπρφλ παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα Έμνδα Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθξηηφ κέξνο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρεη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ή κία νκάδα ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ απηνχο άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο άιισλ ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ζ Δηαηξεία έρεη θχξην επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηελ πψιεζε εηζηηεξίσλ πινίσλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην γεσγξαθηθφ ηνκέα. Ζ εηαηξεία δελ δξαζηεξηνπνηήζεθε ην Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 15

18 Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ είλαη δνπιεκέλεο εθηφο αλ νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέεο ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο Δηαηξείαο αθνξά ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα Μηζζψζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβφιαην κίζζσζεο απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία έιεμε ε κίζζσζε Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: α) Ζ Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε, σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ. β) Πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο. γ) Δίλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δέζκεπζε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εθξνή ή ε εηζξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη πηζαλή Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Σα θέξδε θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θάζε ρψξαο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρεη ιφγνο ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π

19 2.13. Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ: α) Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. β) Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα ή ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ αλαγλσξίδνληαη απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηηθφ ζηνηρείν πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη παξαπάλσ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζε ηδηαίηεξν ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη φηαλ γίλεη ε δηάζεζε ηεο επέλδπζεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Δπεηδή ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη βξαρππξφζεζκεο θχζεσο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο Κέξδε αλά κεηνρή Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ρξεζηκνπνηείηαη θιάζκα ην νπνίν ζηνλ κελ αξηζκεηή πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ ζπλερηδφκελε εθκεηάιιεπζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεξηζκάησλ αλ ππάξρνπλ, ζηνλ δε παξαλνκαζηή, ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 17

20 Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» - Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ. Έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο παξνπζίαζεο ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΠΥΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Αλαζεώξεζε ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΠΥΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Κξαηηθά δάλεηα 18

21 Σνλ Μάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο », ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΠΥΑ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 34. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) Σν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 ην ΗASB πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 19

22 πξνηχπνπ. Πξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν αλαζεσξεί ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν. Σέινο, ην IASB απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ ζα κπνξνχζε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 9, αθνχ πξνεγεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Πξνηχπνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν παξφλ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ηελ ΜΔΓ 12 «Δλνπνίεζε Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ Κνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο Κνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 κε ηίηιν ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 28 κε ηίηιν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο». Σα λέα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη 20

23 ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νπζηαζηηθά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01 Ηαλνπαξίνπ Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με- Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή 21

24 κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή από 01/07/2014) Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινη & (εθαξκνγή από 01/07/2014) Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινη & 22

25 ». ηνλ Κχθιν πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΠΥΑ 2, ΓΠΥΑ 3, ΓΠΥΑ 8, ΓΠΥΑ 13, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 24 θαη ΓΛΠ 38 ελψ ζηνλ Κχθιν νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Πξφηππα ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ 3, ΓΠΥΑ 13 θαη ΓΛΠ 40. Οη βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Οη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή από 01/01/2016) Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». θνπφο ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (rate-regulated activities). Ο ξπζκηδφκελνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΠΥΑ. Σν Πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν ελ ιφγσ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο είλαη ην Δπξψ Πηζησηηθφο θίλδπλνο ρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνθχπηεη απφ αζέηεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζε κηα κέγηζηε έθζεζε φκνηα κε απηή ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηξάπεδεο. 23

26 4. Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ 4.1. Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο Γηα ηελ ρξήζε 2013 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηνχ ηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. Σν δηεηαηξηθφ ππφινηπν πξνο ηελ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ ήηαλ ηελ 31/12/2013 επξψ 913 ρηι. έλαληη Δπξψ 912 ρηι. ηελ 31/12/ πκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξηψλ φπσο απηέο ηζρχνπλ ηελ 31/12/2013 α) Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο θ. ππξίδσλ Παζράιεο ηνπ Υαξαιάκπνπο ζπκκεηέρεη ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. β) Ο Αληηπξφεδξνο θ. Παλαγηψηεο Παπαδφδεκαο ζπκκεηέρεη ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. γ) Σν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Μηράιεο αθέιιεο ζπκκεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. δ) Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οκίινπ θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Νηθφιανο Σαπίξεο ζπκκεηέρεη ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. 24

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα