Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα"

Transcript

1 Εισαγωγή Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η γλωσσική τους συµπεριφορά δεν είναι η αναµενόµενη για τη χρονολογική τους ηλικία (βλέπε, Schwartz, 2008, για επισκόπηση της πρόσφατης έρευνας στον τοµέα αυτό). Τα προβλήµατα αυτά συχνά δεν είναι επίκτητα, δηλ. δεν µπορούν να αποδοθούν σε επίκτητη βλάβη. Επιπλέον, αφορούν σε διαφορετικούς πληθυσµούς παιδιών, οµιλητών µίας ή περισσοτέρων γλωσσών και ποικίλλουν σε σχέση µε την αιτιολογία, την ένταση και τη διάρκεια. Ο κλινικός χαρακτηρισµός των προβληµάτων αυτών αποδίδεται µε τον όρο «αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές». Ο µη επίκτητος χαρακτήρας των προβληµάτων υποδηλώνει πολλές φορές γενετικό υπόβαθρο για τις διαταραχές αυτές (Temple, 1997). Το γενετικό υπόβαθρο, ενώ δεν συνεπάγεται αναγκαστικά εντοπισµό γονιδίου ή γονιδίων, στα ο- ποία θα µπορούσε να αποδοθεί η γλωσσική διαταραχή, συνεπάγεται, όµως, αποκλεισµό εξωτερικών παραγόντων που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εµφάνιση γλωσσικών ελλειµµάτων, όπως, για παράδειγµα, η επίκτητη νευρολογική βλάβη. Αξιοση- µείωτο είναι το πληθυσµιακό εύρος που καλύπτει ο όρος «αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές». Αφορά σε πληθυσµούς που παρουσιάζουν επιλεκτική βλάβη στον τοµέα των γλωσσικών ικανοτήτων, ενώ τα χαρακτηριστικά της γνωστικής ανάπτυξης εντάσσονται στο φάσµα της τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, αφορά σε πληθυσµούς στους οποίους τα γλωσσικά ελλείµµατα συνυπάρχουν µε άλλα χαρακτηριστικά µη τυπικής ανάπτυξης ή πληθυσµούς που παρουσιάζουν ελλείµµατα στον αισθητηριακό τοµέα. Οι παραπάνω διακρίσεις καλύπτουν αναπτυξιακές διαταραχές όπως η 7

2 Εισαγωγή Ειδική Γλωσσική ιαταραχή, τα γενετικά σύνδροµα νοητικής καθυστέρησης, το αυτιστικό φάσµα και το Σύνδροµο ιάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας, και η βαρηκοΐα/κώφωση. Συνέπεια του ευρέως πληθυσµιακού φάσµατος στο οποίο παρουσιάζονται οι γλωσσικές διαταραχές είναι και η ετερογένεια στους το- µείς της γλωσσικής συµπεριφοράς που προσβάλλονται από τη διαταραχή. Για παράδειγµα, ελλείµµατα µπορεί να παρουσιαστούν είτε σε όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης είτε επιλεκτικά σε κάποια από αυτά, όπως η φωνολογία, η µορφολογία, η σύνταξη, η σηµασιολογία ή η πραγµατολογία. Η ένταση, αλλά και η διάρκεια, εκδήλωσης των γλωσσικών δυσκολιών είναι µια άλλη παρά- µετρος που διαφοροποιεί την εκδήλωση των γλωσσικών ελλειµ- µάτων ακόµη και στα πλαίσια της ίδιας κλινικής κατηγορίας. Για παράδειγµα, κάποια παιδιά παρουσιάζουν σοβαρά γλωσσικά προβλήµατα µεγάλης διάρκειας, τα οποία εµµένουν και στην ενήλικη ζωή, ενώ κάποια άλλα όχι. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η έρευνα έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια στις αναπτυξιακές διαταραχές, στοχεύοντας στην απάντηση ερωτηµάτων που αφορούν στην τµηµατικότητα ή µη των γνωστικών λειτουργιών κατά την ανάπτυξη, και τον προσδιορισµό του νευροβιολογικού υπόβαθρου των γλωσσικών ελλειµµάτων. Τα ερωτήµατα αυτά αποτελούν καίρια ερωτήµατα της γνωστικής νευροεπιστήµης και προσελκύουν σηµαντικό αριθµό ερευνητών. Η λογοθεραπευτική παρέµβαση φαίνεται να αποτελεί την «πρακτική» πλευρά στον τοµέα των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών. Είναι δε ενδεικτικός και ο διαχωρισµός των ερευνητών µεταξύ αυτών της «βασικής έρευνας» και εκείνων της «εφαρ- µοσµένης έρευνας», ο οποίος αποτέλεσε (και ίσως αποτελεί) ένα στερεότυπο στο χώρο αυτό. Εκτός από τα παραδείγµατα διακεκριµένων ερευνητών που θα µπορούσε κανείς να αναφέρει, οι ο- ποίοι θεωρούν τα ζητήµατα κλινικών εφαρµογών εξίσου σηµαντικά µε τα ζητήµατα της βασικής έρευνας (π.χ. η Dorothy Bishop έχει ασχοληθεί µε κλινικά θέµατα διάγνωσης και αξιολόγησης), 8

3 πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις θεωρούν πως οι µεταβολές στη γλωσσική συµπεριφορά, που προκαλούνται από τη θεραπευτική παρέµβαση, συσχετίζονται άµεσα µε στρατηγικές αντιστάθµισης που υποστηρίζονται γνωστικά από τις λειτουργίες εκείνες που δεν έχουν υποστεί βλάβη (π.χ., Ullman & Pierpont 2005). Άλλωστε, είναι κοινή πεποίθηση ότι τα ευρήµατα στην παθολογία της γλώσσας δίνουν πολλές φορές τη βάση για την αναθεώρηση των θεωριών γύρω από τη φυσιολογική λειτουργία της. Συνεπώς, η σχέση ανάµεσα στη βασική και στην εφαρµοσµένη έρευνα στο χώρο των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών φαίνεται να είναι δυναµική, αδιάλειπτη και αµφίδροµη. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχει σηµειωθεί αισθητή πρόοδος στον τοµέα της έρευνας και της κλινικής πράξης. Τα α- ποτελέσµατα αυτά διαχέονται στην επιστηµονική κοινότητα, στους ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες στους χώρους της υγείας και της εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, διαµέσου της δράσης συλλόγων (για παράδειγµα, µπορεί να δει κανείς τα συνέδρια του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών και τις εκδόσεις του µε αφιέρωµα στην Ειδική Γλωσσική ιαταραχή και τη Βαρηκοΐα/Κώφωση) και δραστηριοτήτων των µελών ΕΠ των πανεπιστη- µίων µας (για παράδειγµα, οργάνωση συµποσίων µε θέµα γλωσσικές διαταραχές και νευρογνωστικές προσεγγίσεις στη γλωσσική ανάπτυξη, στα συνέδρια του κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας και του κλάδου Εξελικτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ (2008), όπως και λειτουργία του διεθνούς σχολείου για τις αναπτυξιακές διαταραχές, Spring School of the Psychological Society of Northern Greece, /scientific_meetings/article.asp?key=35). Επιπλέον, φαίνεται πως κερδίζει έδαφος η συνειδητοποίηση πως η διεπιστηµονική προσέγγιση ζητηµάτων που αφορούν τις γλωσσικές διαταραχές είναι απαραίτητη, καθώς µια µόνο οµάδα επιστηµόνων ή επαγγελµατιών υγείας (λογοπεδικοί, ψυχολόγοι) δεν επαρκεί από µόνη της για την επιτυχή θεωρητική κατανόηση και την αποτελεσµατική κλινική 9

4 Εισαγωγή αντιµετώπιση των γλωσσικών ελλειµµάτων σε παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές. Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, οι επιµελητές του παρόντος συλλογικού τόµου, επιχειρήσαµε µε την έκδοση αυτή να καταγράψουµε την τρέχουσα έρευνα στην Ελλάδα και να αποτυπώσουµε στον παρόντα τόµο τις διαφορετικές τάσεις και προσεγγίσεις για τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Παράλληλα, επιδιώξαµε να προσελκύσουµε µελέτες θεωρητικές και κλινικές, οι οποίες να θέτουν ερωτήµατα που να αφορούν στη σύνδεση βασικής έρευνας και κλινικής πράξης. Αφορµή για την έκδοση του τό- µου αυτού αποτέλεσε το Συµπόσιο µε διεθνή συµµετοχή το 2008 το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, εν όψει του εορτασµού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, και το Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και πλαισιώθηκε από την παρουσία προσκεκληµένων οµιλητών µε διαφορετική επιστηµονική προέλευση, αλλά µε κοινή ενασχόληση στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις διεθνείς συµµετοχές: Nicola Botting (ψυχολόγος), Kristina Hansson (λογοθεραπεύτρια) και Marie-Thérèse Normand (κλινική γλωσσολόγος). Η θεµατολογία του παρόντος τόµου καλύπτει περιοχές που αφορούν στα χαρακτηριστικά γλωσσικής ανάπτυξης ατόµων µε µη τυπική ανάπτυξη, σε γλωσσολογικές προσεγγίσεις για τη γλώσσα των ατόµων µε γλωσσικές διαταραχές, καθώς και σε θεραπευτικές παρεµβάσεις. Πέρα από τη διαφορετικότητα στη θεµατολογία, στον τόµο αυτό µπορεί κανείς να διαπιστώσει διαφορετικότητα και στις επιστηµονικές πεποιθήσεις των συγγραφέων. Ο επιστηµονικός αυτός πλουραλισµός πιστεύουµε πως συµβάλλει ουσιαστικά στον επιστηµονικό διάλογο και µπορεί να προωθήσει την ανανέωση των ερωτηµάτων της επιστηµονικής έρευνας. Ευχαριστούµε όλες και όλους τις/τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και συνέβαλαν στην έκδοση του τόµου αυτού µε την κατάθεση της εργασίας τους, αλλά και τη συµβολή 10

5 τους στη διαδικασία κρίσης των άρθρων, και ευχόµαστε τη συνέχεια της διεπιστηµονικής αυτής προσπάθειας. Ιωάννης Βογινδρούκας, Αρετή Οκαλίδου, Σταυρούλα Σταυρακάκη 11

6 Εισαγωγή Βιβλιογραφία Schwartz, R. G., (2008). The handbook of child language disorders. UK: Psychology Press. UK. Temple, C. M., (1997). Developmental Cognitive Neuropsychology. Hillsdale, NJ: Erlbaum Press. Ullman, M. T., & Pierpont, E. I. (2005). Specific Language Impairment is not specific to language: the procedural deficit hypothesis. Cortex, 41, Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (1991). Βαρηκοΐα-κώφωση: Πρακτικά 4 ου συνεδρίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ειδικών στις ιαταραχές του Λόγου. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (2000). Ειδική Γλωσσική ιαταραχή- Εξελικτική υσφασία: Από την προσχολική στην εφηβική ηλικία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 12

7 13

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΕΠΕΚ 13. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡ. ΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 647/02-10-2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/01/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία» 1. Πρόλογος 3 2. Εισαγωγή 4 3. Η έννοια του όρου σχολική ενσωµάτωση 7 4. Σχέση των όρων ένταξη, σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ανάπτυξη λόγου 1 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ιωάννης Βογινδρούκας, Ισµήνη Τσαµουρτζή, Βάγια Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου,. & Πλιόγκου, Β. «Τι περιµένεις; Παιδί χωρισµένων είναι!». Μόνες-µητέρες / εκπαιδευτικοί µιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: Αποδοχή-Αποκλεισµός. ιαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα