Διαλεκτική Συμβουλευτική. με γονείς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαλεκτική Συμβουλευτική. με γονείς"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Διαλεκτική Συμβουλευτική με Γονείς Δ À K º π À Ο σκοπ ς αυτο του κεφαλαίου είναι να γίνει μια γενική ανασκ πηση της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς, καθώς και της εμπειρικής τεκμηρίωσης του θέματος, και να παρουσιαστεί ένα μοντέλο για τη διεξαγωγή της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς. A Δ À K º π À 1. Θα παρουσιαστεί σ ντομα η ιστορία της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς. 2. Θα συζητηθεί και θα περιγραφεί ένα εκλεκτικ μοντέλο της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς. 3. Θα αναλυθεί το ζήτημα της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς και ομάδες. 4. Θα παρουσιαστο ν μερικά απ τα ιδιαίτερα προβλήματα που α- φορο ν στη διεξαγωγή της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς και θα προταθο ν ορισμένες λ σεις. 5. Θα εξεταστεί το ζήτημα της διαπολιτισμικής διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς HΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της διαλεκτικής συμβουλευτικής με τους γονείς είναι ένας τομέας που μ νο πρ σφατα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία της διαλεκτικής συμβουλευτικής (Sheridan, 1993), ίσως εξαιτίας της επιρροής που άσκησε ο Gerald Caplan (1970). Ο α- ναγνώστης είναι πιθαν να θυμηθεί τι ο ορισμ ς της διαλεκτικής συμβουλευτικής που έδωσε ο Caplan επιβεβαίωσε τι η διαλεκτική συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που διεξάγεται ανάμεσα σε επαγγελματίες, και εφ σον οι απ ψεις του Caplan έχουν κυριαρχήσει στη βιβλιογραφία της διαλεκτικής συμβουλευτικής μέχρι πρ σφατα, οι γονείς δεν θεωρο νται απ πολλο ς ως πιθανοί συμβουλευ μενοι. Ωστ σο, οι Dinkmeyer και Carlson (1973) διατ - 439

2 πωσαν ένα μοντέλο βασισμένο στη θεωρητική κατε θυνση του Adler. Το 1975 παρουσιάστηκε ένα μοντέλο διαλεκτικής συμβουλευτικής με τους γονείς βασισμένο σε μεγάλο βαθμ στη συντελεστική ψυχολογία (Brown & Brown, 1975) το οποίο αργ τερα επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε κάποιες έννοιες απ τη θεωρία του Adler (Brown, Wyne, Blackburn & Powell, 1979). Αυτ το κεφάλαιο στηρίζεται και επεκτείνει κάποιες απ τις πρώτες σκέψεις σχετικά με τη διαλεκτική συμβουλευτική καθώς και τη συμπεριφοριστική φιλοσοφία της εκπαίδευσης των γονέων για να παρεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών τους παρουσιάζοντας ένα εκλεκτικ μοντέλο γονεϊκής διαλεκτικής συμβουλευτικής. Ωστ σο, πριν απ την παρουσίαση του μοντέλου θα εξεταστο ν τα εμπειρικά δεδομένα για την οικογενειακή διαλεκτική συμβουλευτική και θα γίνει η διάκριση της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς απ άλλου είδους παρεμβάσεις με τους γονείς. 440 ª πƒπ ª MΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ την ιστορία της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγον ς τι η έρευνα σε αυτ ν το χώρο έχει εστιάσει είτε στις προσεγγίσεις που βασίζονται στη θεωρία του Adler (βλ. Frazier & Mathes, Palmo & Kuzniar, 1971) είτε στις συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις (βλ. Weathers & Liberman, 1975 ή την ανασκ πηση των Cobb & Medway, 1978), με τις τελευταίες να έχουν μελετηθεί πολ περισσ τερο. Η βιβλιογραφία που υπάρχει μέχρι σήμερα γενικά υποστηρίζει την αποτελεσματικ τητα της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς (Cobb & Medway, 1978), και ποτε η διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς έχει συγκριθεί με άλλα είδη άμεσης παρέμβασης, για παράδειγμα, με την ατομική ή την ομαδική συμβουλευτική, έχει αποδειχτεί εξίσου αποτελεσματική (Perkins & Wicas, 1971) ή περισσ τερο αποτελεσματική (McGowan, Palmo & Kuzniar, 1971). Ωστ σο, θα πρέπει να τονιστεί τι πολλές απ τις πρώτες μελέτες στη διαλεκτική συμβουλευτική δεν περιείχαν σαφείς ορισμο ς της διαλεκτικής συμβουλευτικής και οι παρεμβάσεις έμοιαζαν περισσ τερο με γονεϊκή εκπαίδευση παρά με γονεϊκή διαλεκτική συμβουλευτική, μια διάκριση που χρειάζεται περαιτέρω εξέταση, πράγμα το οποίο θα γίνει στην επ μενη εν τητα. Παρ τι πρέπει να εξαχθο ν προσεκτικά τα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικ τητα της διαλεκτικής συμβουλευτικής, η βιβλιογραφία ε- ν ς σχετικο χώρου, της γονεϊκής εκπαίδευσης, υποστηρίζει τα πιθανά οφέλη της συνεργασίας με τους γονείς (Dembo, Sweitzer, & Lauritzen, Dumas, 1980). Ωστ σο, μέχρι να διεξαχθο ν συγκεκριμένες έρευνες για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς, ο- ποιεσδήποτε γενικε σεις πρέπει να γίνονται με προσοχή.

3 π Δπ Àªμ À ÀΔπ ª π π ƒ ªμ π ª π ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ παρουσιαστεί πολλοί ορισμοί της διαλεκτικής συμβουλευτικής σε αυτ το βιβλίο, είναι σημαντικ να οριοθετηθεί η διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς με τη διαφοροποίησή της απ τις άλλες δ ο προσεγγίσεις που είναι προσανατολισμένες στους γονείς: την οικογενειακή θεραπεία και την εκπαίδευση γονέων. Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια άμεση υπηρεσία σε ολ κληρη την οικογένεια που οι γονείς και τα παιδιά συμμετέχουν ταυτ χρονα με το θεραπευτή για να διορθώσουν ένα πρ βλημα στην οικογένεια (Goldenberg & Goldenberg, 1985). Η εκπαίδευση γονέων είναι μια έμμεση προσέγγιση που στοχε ει στο να διδάξει στους γονείς συγκεκριμένες γονεϊκές δεξι τητες. Κατά καν να, διεξάγεται σε ομαδικ πλαίσιο, ακολουθεί ένα πρ γραμμα μαθημάτων το οποίο καθορίζεται απ τον εκπαιδευτή και ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (Brown et al., 1979). Η διαλεκτική συμβουλευτική, πως και η εκπαίδευση γονέων, είναι μια έμμεση παρέμβαση, εφ σον ο σ μβουλος βλέπει μ νο τους γονείς. Η διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς έχει ως έναν απ τους αντικειμενικο ς στ χους της τον εμπλουτισμ των γονεϊκών δεξιοτήτων των συμβουλευομένων αλλά δεν ακολουθεί συγκεκριμένο πρ γραμμα. Η διαδικασία της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς καθορίζεται μετά απ συνεργασία του συμβο λου με τον συμβουλευ μενο. Στοχε ει στον καθορισμ των προβλημάτων που υπάρχουν στο σ στημα της οικογένειας και που σχετίζονται με τη δυσπροσαρμοστική λειτουργία εν ς ή περισσ τερων παιδιών, και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους γονείς να αυξήσουν την καταν ηση απ μέρος τους των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να εφαρμ σουν λ σεις σχετικά με αυτά τα προβλήματα. Η διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς, πως και η οικογενειακή θεραπεία, βασίζεται στην υπ θεση τι για να είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα είναι βασική η διαπροσωπική σχέση, μια υπ θεση που διαφέρει σε κάποιο βαθμ απ την εκπαίδευση γονέων, που είναι κατά καν να πιο απρ σωπη διαδικασία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί τι η διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς είναι κατά καν να μια πιο βραχυπρ θεσμη παρέμβαση απ την οικογενειακή θεραπεία. Η διαλεκτική συμβουλευτική με την οικογένεια θεωρείται ως κατάλληλη παρέμβαση για τους γονείς οι οποίοι δεν έχουν βασική γνώση των αρχών διαπαιδαγώγησης, δεν έχουν τη δεξι τητα να εφαρμ σουν μια λ ση στο πρ βλημα ή έχουν μη πραγματικές ή δυσλειτουργικές προσδοκίες απ ένα ή περισσ τερα παιδιά, που αλλάζουν σ μφωνα με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις ή τις εμπειρίες με το παιδί. Δεν κρίνεται κατάλληλη για τις οικογένειες που η παθολογική συμπεριφορά των γονέων αποτελεί την πηγή του προ- 441

4 βλήματος της οικογένειας. Eπίσης, η διαλεκτική συμβουλευτική με τους γονείς είναι ακατάλληλη για οικογένειες που υπάρχουν διάφορα συζυγικά προβλήματα που επηρεάζουν τη γονεϊκή διαδικασία. πως και σε λες τις μορφές της διαλεκτικής συμβουλευτικής, ο πρωταρχικ ς σκοπ ς της διαδικασίας είναι να βοηθηθεί ο συμβουλευ μενος να βοηθήσει τον πελάτη. Το κέρδος για τον πελάτη (παιδί) θα ήταν η βελτίωση της εκπαιδευτικής ή της ψυχολογικής λειτουργίας. Το κέρδος για τη διαλεκτική συμβουλευτική των γονέων θα ήταν η αυξημένη ικαν τητα για τη διευκ λυνση της ανάπτυξης των παιδιών τους. Η οικογενειακή μονάδα ως λον θα πρέπει επίσης να ωφελείται απ τη διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς στο τι η μονάδα θα πρέπει να γίνει πιο προσαρμ σιμη εξαιτίας της εμπλουτισμένης επικοινωνίας και των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Η οικογενειακή μονάδα θα πρέπει επίσης να γίνει πιο συνεκτική, παρ λο που δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει ο ένας στη ζωή του άλλου σε βαθμ που να μην υπάρχει αυτονομία στην οικογενειακή δομή (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979). ª Δ π Δπ Àªμ À ÀΔπ ª Δ π π 442 ÌappleÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎ ªÔÓÙ Ï OΠΩΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ, τα συμπεριφοριστικά μοντέλα της εκπαίδευσης και της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς αποτελο ν τις κυρίαρχες προσεγγίσεις ταν κάποιος εργάζεται με οικογένειες. Ένα συμπεριφοριστικ μοντέλο διαλεκτικής συμβουλευτικής (Bergan, Bergan & Kratochwill, 1990) παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3. Το 1981, οι Bergan και Duley προσπάθησαν να επεκτείνουν τις αρχικές έρευνες του Bergan εξετάζοντας την οικογένεια ως σ στημα. Πιο πρ σφατα, οι Sheridan και Kratochwill (1992) επεξεργάστηκαν αυτ που ον μασαν Συνθετικ Συμπεριφοριστικ Μοντέλο Διαλεκτικής Συμβουλευτικής, το οποίο ορίζεται ως μια έμμεση προσέγγιση στη διαλεκτική συμβουλευτική που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον σ μβουλο για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του παιδιο (Sheridan, 1993). Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτο του μοντέλου είναι τι δίνει έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικο ς και τους γονείς, μια έμφαση που οι περισσ τεροι θα συμφωνο σαν τι χρειάζεται άμεσα. Με εξαίρεση αυτή τη διαφορετική έμφαση, το Συνθετικ Συμπεριφοριστικ Μοντέλο Διαλεκτικής Συμβουλευτικής βρίσκεται πολ κοντά στις αρχικές προτάσεις του Bergan (1977. Bergan & Duley, 1981). πως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, οι υποστηρικτές της θεωρίας του Adler θεωρο ν τα πρώτα πέντε με έξι χρ νια της ζωής πολ σημαντικά για την ανάπτυξη της προσωπικ τητας του παιδιο. Δεν προκαλεί έκπληξη το

5 γεγον ς τι πρ τειναν μοντέλα παρέμβασης στους γονείς, οικογενειακή θεραπεία, εκπαίδευση γονέων και διαλεκτική συμβουλευτική στην οικογένεια (Albert, Dreikurs & Stoltz, 1967). πως θα αναμεν ταν, η διαλεκτική συμβουλευτική με την οικογένεια εστιάζεται στη θεμελίωση μιας δημοκρατικής ατμ σφαιρας στην οικογένεια για να εξασφαλιστεί τι τα παιδιά αισθάνονται τι έχουν λ γο, ζητώντας απ τα παιδιά να αναλάβουν την ευθ νη που αναλογεί στην ηλικία τους και στο αναπτυξιακ τους επίπεδο και ενσωματώνοντας τη χρήση λογικών και φυσικών συνεπειών αντί της τιμωρίας. Πολλές ιδέες που προκ πτουν απ τις θεωρητικές απ ψεις του Adler προκαλο ν εγγενή έλξη, κυρίως σε γονείς που υιοθετο ν παραδοσιακές ευρωκεντρικές αξίες. ÎÏÂÎÙÈÎ ªÔÓÙ Ï : ÂÓÈÎ ÂˆÚ ÛÂÈ EΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ να υπάρχουν τρία καθαρά θεωρητικά μοντέλα διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς το ανθρωπιστικ, το συμπεριφοριστικ και το αντλεριαν εκ των οποίων έχει γίνει αναφορά μ νο σε δ ο. Ωστ σο, οι περισσ τεροι οικογενειακοί σ μβουλοι ακολουθο ν ένα συνθετικ μοντέλο και έχουν προσπαθήσει να ενσωματώσουν σε κάποιο βαθμ τις αρχές των συστημάτων στις προσεγγίσεις τους (π.χ. Bergan & Duley, Sheridan & Kratochwill, 1992). Η αλήθεια είναι τι μερικές θεωρητικές προσεγγίσεις δεν είναι συμβατές με τη συστημική σκέψη. Αυτ ισχ ει σε μεγάλο βαθμ στις παραδοσιακές συμπεριφοριστικές ερμηνείες της ανθρώπινης συμπεριφοράς (κλασική εξαρτημένη και συντελεστική μάθηση). Οι συμπεριφοριστές υποστηρίζουν τις βασικές επιστημονικές αρχές της αιτίας και του αποτελέσματος. Οι υποστηρικτές της συστημικής σκέψης απορρίπτουν αυτή την ιδέα. Οι συμπεριφοριστές υποστηρίζουν την υπεραπλο στευση σ μφωνα με την οποία λες οι συμπεριφορικές και περιβαλλοντικές μεταβλητές μπορο ν να ποσοτικοποιηθο ν. Οι υποστηρικτές της συστημικής σκέψης πιστε ουν τι μ λις κάποιος αρχίσει να αναλ ει και να ποσοτικοποιεί καταστρέφει την ουσία αυτο που εξετάζει. Οι συμπεριφοριστές πιστε ουν σε μια αντικειμενική πραγματικ τητα, οι συστημικοί σε μια φαινομενολογική. Η ουσία εδώ είναι τι αυτές οι δ ο θεωρητικές προσεγγίσεις είναι αντίθετες και συνεπώς δεν μπορο ν να συγχωνευθο ν με έναν τρ πο που να βγάζει ν ημα. Ωστ σο, οι λιγ τερο απλουστευτικές θεωρίες μπορο ν να ενωθο ν με τη συστημική σκέψη για να διαμορφωθο ν προσεγγίσεις που να ταιριάζουν στην οικογενειακή διαλεκτική συμβουλευτική. 443

6 ªπ Δπ ƒ π OΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ αυτο του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί ένα εκλεκτικ μοντέλο διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς. Αυτ το μοντέλο βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικογνωστικής μάθησης (Bandura, 1977, 1986), τη διαλεκτική συμβουλευτική ψυχικής υγείας (Caplan, 1970), τη θεωρία των συστημάτων (Bateson, Capra, 1982) και τη θεωρία του Adler (Albert, 1996). Επίσης βασίζεται στην αυξαν μενη διαπολιτισμική βιβλιογραφία, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί τι οι σ μβουλοι παρέχουν διαλεκτική συμβουλευτική που να σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές. Ένας ακ μα σκοπ ς αυτο του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί με ποιον τρ πο μπορεί να εφαρμοστεί η προσέγγιση στην οικογενειακή διαλεκτική συμβουλευτική παρέχοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη διεξαγωγή των συνεδριών στα πλαίσια της οικογενειακής διαλεκτικής συμβουλευτικής. Αυτές οι προτάσεις πηγάζουν απ τις εμπειρίες των συγγραφέων και των φοιτητών τους παρά απ εμπειρικά δεδομένα. Συνεπώς, συστήνεται στους εκπαιδευ μενους συμβο λους να αποδέχονται αυτές τις συστάσεις με το πνε μα με το οποίο προσφέρονται, δηλαδή ως μη πλήρως επεξεργασμένες κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να δοκιμαστο ν μέσα απ τη διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς και να διατηρηθο ν ή να απορριφθο ν με βάση το αποτέλεσμα. π À π Δ ƒ π applefi ÙË ÂˆÚ ÙË ÔÈÓˆÓÈÎ ª ıëûë (Bandura, 1977, 1986) Το μεγαλ τερο μέρος της συμπεριφοράς αποκτάται ως αποτέλεσμα μίμησης προτ πων που το άτομο εκτιμά. Εφ σον στις περισσ τερες οικογένειες οι γονείς είναι αυτά τα πρ τυπα, η προέλευση του μεγαλ τερου μέρους της συμπεριφοράς των παιδιών είναι αποτέλεσμα μίμησης του γονέα του ή, στην περίπτωση των μικρ τερων παιδιών, των μεγαλ τερων αδερφών. ταν οι γονείς είτε απουσιάζουν ή δεν εκτιμώνται ως πρ τυπα, τα παιδιά θα μιμηθο ν άλλα άτομα. 2. Η γνωσία μεσολαβεί στη διαδικασία απ κτησης της συμπεριφοράς. Η γνωσία που αναφέρεται στην πεποίθηση του ατ μου τι μπορεί να εκτελέσει ένα έργο (αυτοαποτελεσματικ τητα), η σημασία που αποδίδεται σε ένα έργο (εκτίμηση), τα αποτελέσματα που συνδέονται με την εκτέλεση του έργου (προσδοκίες), καθώς και τα κριτήρια που έχει αναπτ ξει το ά- τομο σε σχέση με την απ δοσή του στο έργο έχουν πολ μεγάλη σημασία. Οι αποτελεσματικοί γονείς έχουν αυτοπεποίθηση, θεωρο ν σημαντική τη διαπαιδαγώγηση του παιδιο, πιστε ουν τι μπορο ν να κάνουν τη διαφορά και θέλουν να κάνουν πολ καλή δουλειά.

7 3. Η αυτοαποτελεσματικ τητα μπορεί καλ τερα να προαχθεί με την επιτυχή απ δοση. Η μίμηση προτ πων και η λεκτική πειθώ αποτελο ν επίσης αποτελεσματικά μέσα βελτίωσης της αυτοαποτελεσματικ τητας. ποτε το άγχος αποτελεί εμπ διο στην απ δοση, η μείωση του άγχους μπορεί να βελτιώσει την αυτοαποτελεσματικ τητα εμπλέκοντας τους γονείς σε καθορισμ άμεσων στ χων και στη συμμετοχή τους σε δραστηρι τητες που κρίνονται σημαντικές (εκτίμηση) και εφικτές (προσδοκία). Η αυτοαποτελεσματικ τητα σχετικά με το ρ λο τους ως γονέων μπορεί να βελτιωθεί. 4. Τα κριτήρια του να λειτουργο ν ως γονείς αποκτώνται πιθανώς ως αποτέλεσμα της άμεσης παρατήρησης των ίδιων των γονέων τους και της παρατήρησης των άλλων. Στη διαλεκτική συμβουλευτική η μίμηση προτ πων, η λεκτική πειθώ και τα κριτήρια γονεϊκής λειτουργίας (π.χ. π σο καλοί γονείς επιθυμο ν να είναι) είναι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί για να αλλάξουν τα κριτήρια των γονέων. applefi ÙË È ÏÂÎÙÈÎ Ì Ô Ï ÙÈÎ æ ÈÎ ÀÁ (Caplan, 1970) 1. Τα προβλήματα των συμβουλευομένων μπορο ν να κατηγοριοποιηθο ν ως έλλειψη γνώσης, έλλειψη δεξιοτήτων, έλλειψη εμπιστοσ νης και έλλειψη αντικειμενικ τητας. Σε αυτ το πλαίσιο, η έλλειψη αντικειμενικ τητας αναφέρεται σε προκαταλήψεις που αποκτώνται είτε ως αποτέλεσμα μάθησης πριν απ τη γέννηση εν ς παιδιο (π.χ πρέπει να αποφευχθεί η γέννηση παιδιών με νοητική υστέρηση) είτε ως αποτέλεσμα αγχογ νων εμπειριών στερα απ τη γέννηση του παιδιο (π.χ σοβαρή ασθένεια εξαιτίας της οποίας το παιδί κινδ νεψε να πεθάνει). 2. Τα προβλήματα της γνώσης, των δεξιοτήτων, της αυτοπεποίθησης και της αντικειμενικ τητας συχνά αλληλοσχετίζονται. applefi ÙË ÂˆÚ ÙˆÓ ÛÙËÌ ÙˆÓ (Bateson, Capra, 1982) 1. Η πυρηνική οικογένεια αποτελεί μέρος εν ς ευρ τερου υπερσυστήματος που αποκαλείται εκτεταμένη οικογένεια. Πολλές απ τις αξίες της πυρηνικής οικογένειας βασίζονται στις αξίες αυτο του υπερσυστήματος. Αυτές οι αξίες είτε είναι θετικές είτε αρνητικές καθοδηγο ν τη γονεϊκή διαδικασία. 2. Η οικογένεια αλληλεπιδρά ως σ στημα. Οι υγιείς οικογένειες είναι αλληλοεξαρτώμενες, αλλά διαφοροποιο νται στο βαθμ στον οποίο τα άτομα μπορο ν να έχουν διακριτές ταυτ τητες, αναπτ σσουν υποσυστήματα (π.χ. γονείς και παιδιά), αναπτ σσουν ξεχωριστο ς μηχανισμο ς για τη 445

8 ρ θμιση της συμπεριφοράς των μελών τους που βασίζονται στις αρχές της υποστηρικτικής, ανοικτής επικοινωνίας και έχουν τις δικές τους αξίες και σκοπο ς. 3. Το αίτιο και το αποτέλεσμα είναι κυριολεκτικά αδ νατον να εξακριβωθεί στο σ στημα της οικογένειας. Συνεπώς, η απ δοση κατηγοριών θα πρέπει να αποφε γεται. applefi ÙË È appleôïèùèûìèî μè ÏÈÔÁÚ Ê 1. Ο συμβουλευ μενος στην οικογενειακή διαλεκτική συμβουλευτική είναι το άτομο που παρέχει φροντίδα, το οποίο, στους Αμερικανο ς ευρωπαϊκής καταγωγής, κατά καν να είναι η μητέρα, ο πατέρας ή και οι δ ο. Ωστ σο, η έννοια της οικογένειας έχει διαφορετική σημασία σε διαφορετικο ς πολιτισμο ς. Για παράδειγμα, οι οικογένειες των Λατινοαμερικανών και των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής είναι πιθαν να περιλαμβάνουν τους παππο δες, τους θείους και τις θείες, και σε μερικές περιπτώσεις τους νονο ς. Σε μερικές φυλές των Αμερικανών - Ινδιάνων η έννοια της οικογένειας επεκτείνεται και περιλαμβάνει ξαδέρφια και μέλη απ το σ ι (Brown, McWhirter & Ryan, 1991) και καθένα ξεχωριστά καθώς και λα τα μέλη της «οικογένειας» μπορο ν να αναλάβουν σημαντικο ς ρ λους διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Το πρώτο βήμα στη διαπολιτισμική διαλεκτική συμβουλευτική είναι ο προσεκτικ ς εντοπισμ ς του συμβουλευομένου. 2. Είναι βασικ η διαδικασία της διαλεκτικής συμβουλευτικής να ευθυγραμμιστεί με την άποψη του συμβουλευομένου για τον κ σμο. Η καταν ηση της ιστορίας του πολιτισμο απ τον οποίο προέρχονται οι συμβουλευ μενοι μπορεί να βοηθήσει στην καταν ηση των θέσεών τους, πως επίσης και η προσεκτική καταν ηση των πολιτισμικών αξιών τους (Brown, Sue & Sue, 1990). Οι Αμερικανοί σ μβουλοι ευρωπαϊκής καταγωγής θα πρέπει να γνωρίζουν τι η ιστορία πολλών μειονοτήτων περιλαμβάνει την εκμετάλλευση και την καταπίεση απ τους Ευρωπαίους. Επομένως, η κληρονομιά και η φυλή είναι πιθαν να αποτελέσουν εμπ διο που πρέπει να ξεπεραστεί στη διαδικασία της διαλεκτικής συμβουλευτικής. 3. Θα είναι απαραίτητο να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη διαπολιτισμική διαλεκτική συμβουλευτική για να είναι επιτυχής. 446

9 π π π HΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της οικογενειακής διαλεκτικής συμβουλευτικής θα πρέπει να καθοδηγείται απ τις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν. Ωστ σο, η πραγματική διαδικασία της διαλεκτικής συμβουλευτικής με τις οικογένειες είναι κάπως διαφορετική απ τα άλλα είδη διαλεκτικής συμβουλευτικής. πως έχει ήδη περιγραφεί σε αυτ το βιβλίο, η διαλεκτική συμβουλευτική είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που περνά μέσα απ ορισμένα στάδια: δ μηση και ανάπτυξη σχέσης ή αξιολ γηση, εντοπισμ ς προβλήματος, καθορισμ ς σκοπών, παρέμβαση, και αποτίμηση και επαναληπτική εξέταση. Ένα επιπλέον στάδιο της διαλεκτικής συμβουλευτικής έχει προστεθεί σε αυτά τα πέντε για τη διαλεκτική συμβουλευτική με γονείς: η επεξήγηση των ψυχολογικών αρχών. Αυτ το στάδιο έχει προστεθεί επειδή θεωρείται τι οι γονείς χρειάζεται να κατανοήσουν το γιατί αλλά και το τι της παρέμβασης που θα εφαρμοστεί. Αξίζει επίσης να επαναληφθεί τι αυτά τα στάδια, ενώ περιγράφονται σαν να παρουσιάζονται γραμμικά, αυτ γίνεται σπάνια. Ωστ σο, χάριν της συζήτησης τα στάδια της οικογενειακής διαλεκτικής συμβουλευτικής θα περιγραφο ν διαδοχικά, ενώ θα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάζεται η δυναμική φ ση της διαδικασίας. ŒÓ ÚÍË ÙË apple Ê HΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ συμβουλευτική είναι πιθαν να αρχίσει απ τον σ μβουλο ή απ ένα ή περισσ τερα μέλη της οικογένειας. Είναι σημαντικ να δημιουργηθεί μια σχέση συνεργασίας απ την αρχή τονίζοντας τι το αποτέλεσμα της διαδικασίας εξαρτάται απ την κοινή προσπάθεια, μως θα υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρ πο με τον οποίο αυτ επιτυγχάνεται, με βάση το πολιτισμικ υπ βαθρο του συμβουλευομένου. Για παράδειγμα, με ορισμένους Αμερικανο ς ασιατικής καταγωγής είναι πιθαν οι σ μβουλοι να διαπιστώσουν μεγαλ τερο βαθμ συμμ ρφωσης στην αυθεντία απ,τι συμβαίνει με τους Αμερικανο ς ευρωπαϊκής καταγωγής, και οποιαδήποτε προσπάθεια για εξισορρ πηση της σχέσης θα αποτ χει. Επίσης, ταν οι σ μβουλοι αντιμετωπίζουν Αμερικανο ς ινδιάνικης καταγωγής είναι πιθαν να αναμένεται απ αυτο ς να μιλάνε περισσ τερο χωρίς σημαντικ βαθμ πληροφ ρησης απ τον συμβουλευ μενο ή να συνεργαστο ν με το θεραπευτή της φυλής. Ο Thomason (1995) υποστηρίζει τι ίσως είναι απαραίτητο να υπακο σουν στο θεραπευτή της φυλής σε ορισμένες περιπτώσεις. Προτείνεται στους συμβο λους που είναι άπειροι στη διαδικασία της παροχής διαλεκτικής συμβουλευτικής σε Αμερικανο ς-ινδιάνους να παρατηρο ν πώς λειτουργεί ένα άτομο το οποίο είναι σεβαστ πως ο θεραπευτής της φυ- 447

10 λής καθώς διαμορφώνουν το προσωπικ τους στυλ διαλεκτικής συμβουλευτικής. Η έναρξη της οικογενειακής διαλεκτικής συμβουλευτικής απαιτεί τον προγραμματισμ συναντήσεων. Οι σ μβουλοι που πιστε ουν τι είναι σημαντικ να είναι ακριβείς (π.χ. να ελέγχουν απ λυτα το χρ νο) θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες σε αυτ το ζήτημα που να κυμαίνονται απ την οπτική ορισμένων γηγενών Αμερικανών τι τα γεγον τα θα πρέπει να αρχίζουν ταν θα είναι λοι παρ ντες και χι μια συγκεκριμένη ώρα (Thomason, 1995), έως τον προσανατολισμ στο παρ ν (σε αντίθεση με τον προσανατολισμ στο μέλλον) μερικών Λατινοαμερικανών, που οδηγεί στο να δίνεται λιγ τερη έμφαση στο να είναι ακριβείς στο χρ νο. Ανεξάρτητα απ το πολιτισμικ υπ βαθρο, το άτομο το οποίο ξεκινά την οικογενειακή διαλεκτική συμβουλευτική πρέπει να είναι προετοιμασμένο να εξηγήσει γιατί γίνεται αυτ, να κάνει κάποιες πρωταρχικές δηλώσεις σχετικά με το ρ λο που αναμένεται απ τον συμβουλευ μενο και να κάνει βήματα για να αρχίσει τη διαδικασία. Αυτές οι προσπάθειες θα είναι πιο επιτυχείς αν το κέντρο εστίασης είναι στην παροχή βοήθειας στα παιδιά και οι ενέργειες που γίνονται είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ ψη οι πολιτισμικές διαφορές. Μια δήλωση σαν αυτή που ακολουθεί θα ήταν ίσως επαρκής: Ελπίζω τι μπορο με μαζί να κάνουμε ένα πρ γραμμα για να βοηθήσουμε τον ΧΥΖ. Είναι ένα πολ καλ αγ ρι και προσπαθεί πολ. Αλλά λοι εμείς εδώ (στο σχολείο, στην υπηρεσία κ.λπ.) πιστε ουμε τι θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε περισσ τερο αν δουλέψουμε μαζί με την οικογένεια. Αφο έχει γίνει η δήλωση που εστιάζεται στη φ ση της διαλεκτικής συμβουλευτικής, είναι επίσης σημαντικ να τεθο ν οι σκοποί της διαδικασίας (π.χ. η παροχή βοήθειας στους γονείς για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το πρ βλημα του παιδιο ). Εκτ ς απ την προηγο μενη δομημένη δήλωση, οι στρατηγικές που ακολουθο νται είναι πιθαν να αποβο ν χρήσιμες στη δημιουργία και τη διατήρηση μιας ισ τιμης σχέσης: Δώστε στον συμβουλευ μενο την ελευθερία να αποδεχτεί ή να απορρίψει. 2. Ενθαρρ νετε τον συμβουλευ μενο να συμβάλει με τις δικές του προτάσεις. 3. Τονίστε τη συμβολή του συμβουλευομένου. 4. Ενθαρρ νετε την ανάληψη ευθ νης απ τον συμβουλευ μενο. 5. Απαιτήστε προσπάθεια απ τον συμβουλευ μενο (Parsons & Meyers, 1984, σσ ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1

ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 KEΦAΛAIO 2 ταν τα παιδιά μιλο ν για τον π λεμο και την ειρήνη... 1 Oπ M ƒπ πoà B ø πo OÀ ÂÚ ÏË Ë Hπαρο σα μελέτη έχει ως στ χο τη διερε νηση των τρ πων με τους οποίους τα παιδιά προσχολικής και σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Prevention Groups With Children and Adolescents

Prevention Groups With Children and Adolescents Prevention Groups With Children and Adolescents ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 1057537 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2018 Περίληψη Η πρωτογενής πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αίαντος 3, 15235 Βριλήσσια Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Συμπεριφοριστικές απόψεις για τη μάθηση Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου http://www.youtube.com/watch?v=xt0ucxorpqe&feature=related Watson Ηιστορίαμετιςτρεις εκπαιδευόμενες δασκάλες ειδικής αγωγής Ποια τρία γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1. Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Η σοφία, η κατανόηση, η συμπόνια, και η ολοκληρωμένη προσωπικότητα είναι σίγουρα σημαντικές παράμετροι και χαρακτηριστικά που θα ήθελες να έχει ο ψυχοθεραπευτής σου, αλλά δεν είναι επαρκή κριτήρια στα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες.

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας προσπαθούν να απαντήσουν και να ερμηνεύσουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Πώς είναι τα άτομα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α.

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. Μορέλα Έρη, PhD Ορισμοί Ηθική: σύνολο αρχών που ορίζουν τι είναι σωστό και

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο. Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο. Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Τι εννοούμε με τον όρο «βιωματική μάθηση»; Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ=συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημα του και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής συμπεριφοράς Θέματα Διάλεξης Οι κανόνες συμπεριφοράς Η σκέψη για τους ηθικούς κανόνες Η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Ψ WORKS FOR YOU BASIC EDITION

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Ψ WORKS FOR YOU BASIC EDITION Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Ψ WORKS FOR YOU BASIC EDITION Έχετε ποτέ αναρωτηθεί Πως λειτουργεί ο εγκέφαλός σας και αν μπορείτε να αξιοποιήσετε περισσότερες δυνατότητές του; Γιατί ορισμένοι άνθρωποι «τα πάνε

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (ΕΑΙP) (www.eaip.eu), η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει, πρωταρχικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ψυχοδυναμική προσέγγιση Η συμπεριφορική προσέγγιση P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.Sc., Ph.D. Κλινική και σχολική ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια, ECP Εκ των Ένδον Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας Εκπαιδεύτρια και επόπτρια, Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιπολιτισμοποίησης. Επίπεδα ανάλυσης Περιγραφικά μοντέλα Στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης

Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιπολιτισμοποίησης. Επίπεδα ανάλυσης Περιγραφικά μοντέλα Στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιπολιτισμοποίησης Επίπεδα ανάλυσης Περιγραφικά μοντέλα Στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης Ανέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων με τον όρο επιπολιτισμοποίηση μεταξύ 1930-2010

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία (Ενηλίκων Ή Παιδιών & Εφήβων)

Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία (Ενηλίκων Ή Παιδιών & Εφήβων) Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία (Ενηλίκων Ή Παιδιών & Εφήβων) Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Ελληνικό Κέντρο Focusing ιδρύθηκε το 2001 και διευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικογένειας, ζεύγους, παιδιών θεωρητικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές

Τίτλος: Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικογένειας, ζεύγους, παιδιών θεωρητικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές «Ετήσιο Σεμινάριο Κατάρτισης στη Συστημική Θεραπεία» 2012-2013. Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Αγρίνιο Τίτλος: Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικογένειας, ζεύγους,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά και οικονομικά θέματα

Νομικά και οικονομικά θέματα Ενότητα 2 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΡΟΥΜΑΝΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Λογικοθυμική προσέγγιση (Rational-Emotive Therapy) Αναπτύχθηκε από τον Albert Ellis τη δεκαετία του 1950. Πεποίθηση πως οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται σε λανθασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε 2016-2017 Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΣΙΑ Τίτλος Εργασίας Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σχολείο του πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑμεΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑμεΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑμεΑ Καρτασίδου Λευκοθέα Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλλαγή φιλοσοφίας (Laragy, 2004) σχεδιασμός για το άτομο με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και Προστασία Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση

Πρόληψη και Προστασία Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση Πρόληψη και Προστασία Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση Ο ρόλος του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Α Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση

Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση Πρόλογος Tα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια υπάρχουν δύο έννοιες που κυριαρχούν διεθνώς στο ψυχολογικό και εκπαιδευτικό λεξιλόγιο: το μεταγιγνώσκειν και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Παρά την ευρεία χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική

Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Διεξάγει κοινωνικές έρευνες Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ελλη Φρεγγίδου, Μ.Sc Ψυχολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Κιλκίς Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Ι.Μ.Κ. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας σε μία οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα)

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα) Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα) Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Κε.Συ.Θε.Σ. είναι το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα που οργανώνει τετραετές επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι: Φελούκα Βασιλική, 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Γιαννόπουλος Κων/νος, 8 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Ενότητες Βασικές αιτίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η εσωτερική αντίληψη που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση

Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση Βασίλης Παυλόπουλος & Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Πήραμε 32 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελικτική Ψυχολογία

Εξελικτική Ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία Ενότητα 13: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας ΙIII Ασημίνα Ράλλη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εφηβική ηλικία ΙΙΙΙ Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Δρ. Γεώργιος Θερίου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Δρ. Γεώργιος Θερίου ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Δρ. Γεώργιος Θερίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος: Η μελέτη διαστάσεων επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής. Ανάπτυξη της φιλοσοφίας και ηθικής όπως αυτά τα θέματα αναπτύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Is cognitive case formulation science or science fiction? Λεοντιάδου Αλεξάνδρα Επόπτης: Κώστας Ευθυµίου

Is cognitive case formulation science or science fiction? Λεοντιάδου Αλεξάνδρα Επόπτης: Κώστας Ευθυµίου Is cognitive case formulation science or science fiction? Λεοντιάδου Αλεξάνδρα Επόπτης: Κώστας Ευθυµίου Ορισµός Ένας προσωρινός χάρτης των προβληµάτων του ατόµου που περιγράφει την περιοχή των προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όλα αυτά αποκτούν νόηµα µόνο µέσα από τη σύγκριση µε άλλες οµάδες.

Όλα αυτά αποκτούν νόηµα µόνο µέσα από τη σύγκριση µε άλλες οµάδες. ιοµαδικές Σχέσεις. Το παράδειγµα της ελάχιστης οµάδας. Και µόνο η γνώση ότι το άτοµο ανήκει σε µια οµάδα είναι ικανό να επηρεάσει τη συµπεριφορά του προς αυτήν. Η Θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Τα άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Αναπαράσταση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Αναπαράσταση Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis - T.A.)

Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis - T.A.) Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis - T.A.) "Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη απ'άλλο τίποτα, παρά μόνον από άλλους ανθρώπους ικανούς να τους προσέξουν, πράγμα σπάνιο, πολύ δύσκολο, πρόκειται σχεδόν...

Διαβάστε περισσότερα