της 27ης Νοεμβρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της 27ης Νοεμβρίου 2012"

Transcript

1 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 27 Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 06/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και «Ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και την απαίτηση του παραρτήματος 6 του ΔΟΠΑ για τη συμμόρφωση προς τις αρχές ανθρώπινου παράγοντα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους» Σελίδα 1 από 17

2 Σύνοψη Η θέσπιση του βασικού κανονισμού οδήγησε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, ο οποίος περιέχει τους εκτελεστικούς κανόνες για τη διαρκή αξιοπλοΐα, προκειμένου να επαληθευθεί η συνέπεια μεταξύ των δύο κανονισμών και να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής περιέχει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων που ορίζονται στον βασικό κανονισμό. Η παρούσα γνώμη περιλαμβάνει τροποποιήσεις των εκτελεστικών κανόνων για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέρος M) και μια νέα ομάδα απαιτήσεων για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέρος- Τ). Επιπλέον, η παρούσα γνώμη περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες. Οι τροποποιήσεις του μέρους Μ αφορούν: την αντικατάσταση της έννοιας των «μεγάλων αεροσκαφών» με την έννοια των «σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών» και την εισαγωγή απαιτήσεων για την πτητική λειτουργία αεροσκαφών για εμπορικούς σκοπούς. Σχετικά με αυτήν την πτυχή, ο Οργανισμός αναγνωρίζει τη θέση της ευρωπαϊκής ομάδας στρατηγικής για την ασφάλεια της γενικής αεροπορίας και το γεγονός ότι οι συνιστώμενες στο έγγραφο στρατηγικής της δράσεις μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιεχόμενο της παρούσας γνώμης. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο μέρος Τ έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτες χώρες που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από αερομεταφορείς που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις του βασικού κανονισμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου μέρους T είναι: Οι απαιτήσεις του μέρους Τ έχουν εφαρμογή μόνο σε αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτες χώρες που χρησιμοποιούνται: o από αερομεταφορείς για τους οποίους απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το μέρος ORO ή το μέρος ORA, εκτός των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνίας πλήρης μίσθωσης ή κοινού κωδικού ή o προς, από και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αερομεταφορείς εγκατεστημένους ή διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε συγκεκριμένο αεροσκάφος, οι απαιτήσεις του μέρους Τ είναι επιπρόσθετες των απαιτήσεων του κράτους νηολόγησης. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις αλλαγές στο μέρος Μ και το μέρος Τ. Ειδικότερα, οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν: τις διατάξεις για τη μίσθωση υπό όρους αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτες χώρες που περιέχονται τόσο στο στην παράγραφο ARO.OPS.100 όσο και στην παράγραφο ORO.AOC.110 και τα περιεχόμενα της δήλωσης για NCC (μη εμπορικές δραστηριότητες με σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη) που καθορίζονται στο προσάρτημα Ι του μέρους ORO. Σελίδα 2 από 17

3 I. Γενικά 1. Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να προτείνει στην Επιτροπή την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής 1 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής 2 σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της δραστηριότητας θέσπισης κανόνων παρουσιάζεται στους όρους αναφοράς RMT.0244 MDM.047 και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 2. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε με βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο 3 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής καλούμενος ο «Οργανισμός»), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/ (εφεξής καλούμενος ο «βασικός κανονισμός»). 3. Στον προτεινόμενο κανόνα έχουν ληφθεί υπόψη η θέσπιση ενωσιακού και διεθνούς δικαίου (ΔΟΠΑ) και η εναρμόνιση με τους κανόνες άλλων αρχών των κύριων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στους στόχους του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού. II. Διαβούλευση 4. Η ειδοποίηση προτεινόμενης τροποποίησης (ΕΠΤ) που περιείχε το σχέδιο της γνώμης για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού στις 10 Αυγούστου Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 10ης Δεκεμβρίου 2010, ο Οργανισμός έλαβε 131 παρατηρήσεις από 34 εθνικές αρχές, επαγγελματικές οργανώσεις και ιδιωτικές εταιρείες. 6. Η ΕΠΤ αφορούσε τέσσερα διαφορετικά θέματα: Θέμα πρώτο: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας του βασικού κανονισμού για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη. Θέμα δεύτερο: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας του βασικού κανονισμού, για την πτητική λειτουργία αεροσκαφών για εμπορικούς σκοπούς. Θέμα τρίτο: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής ώστε να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις για τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Θέμα τέταρτο: τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής ώστε να συμπεριλάβει απαιτήσεις για τη συμμόρφωση προς τις αρχές ανθρώπινου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 315 της , σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 593/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 38.) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΕΕ L 296 της , σ ) Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου EASA MB της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζει ο Οργανισμός για την έκδοση γνωμών, προδιαγραφών πιστοποίησης και υλικού καθοδήγησης (διαδικασία θέσπισης κανόνων). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/EΚ (ΕΕ L 79 της , σ. 1) Βλέπε αρχεία θέσπισης κανόνων στη διεύθυνση Σελίδα 3 από 17

4 παράγοντα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους. 7. Όλες οι παρατηρήσεις έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν ενσωματωθεί σε δύο έγγραφα απάντησης στις παρατηρήσεις (ΕΑΠ), ως εξής: Το ΕΑΠ 1 εξετάζει τις παρατηρήσεις που αφορούν το πρώτο, το δεύτερο και το τέταρτο θέμα. Το ΕΑΠ 2 εξετάζει τις παρατηρήσεις που αφορούν το τρίτο θέμα. 8. Το ΕΑΠ 1 δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού την 15η Δεκεμβρίου 2011 και το ΕΑΠ 2 δημοσιεύθηκε την 20ή Μαρτίου Τα συγκεκριμένα ΕΑΠ περιέχουν κατάλογο όλων των προσώπων ή/και των φορέων που διατύπωσαν παρατηρήσεις καθώς και τις απαντήσεις του Οργανισμού. III. Ανασκόπηση των αντιδράσεων α) Εισαγωγή 9. Η παρούσα γνώμη προτείνει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες. 10. Όσον αφορά τον κανονισμό για τη διαρκή αξιοπλοΐα, η γνώμη περιλαμβάνει: τροποποιήσεις του παραρτήματος I (μέρος M) και ένα νέο παράρτημα V (μέρος Τ). Σελίδα 4 από 17

5 11. Όσον αφορά τον κανονισμό για τις πτητικές λειτουργίες, η γνώμη περιλαμβάνει αλλαγές στο μέρος ORO και στο μέρος ARO. β) Ανασκόπηση των αντιδράσεων Ο Οργανισμός έχει λάβει συνολικά 67 αντιδράσεις από διάφορους ενδιαφερόμενους και αρμόδιες αρχές. Εκτός από αυτές τις αντιδράσεις, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Ανθρωπίνων Παραγόντων (EHFAG) διατύπωσε μια πρόσθετη αντίδραση στο ΕΑΠ 1 σχετικά με τις απαιτήσεις για τους ανθρώπινους παράγοντες που εισήχθησαν στην πρόταση. Η κατανομή των αντιδράσεων έχει ως ακολούθως: Σελίδα 5 από 17

6 CRD-1 total: 44 NAA Industr y EHFAG γ) Αντιδράσεις στο ΕΑΠ 1 Στο CRT (εργαλείο απάντησης σε σχόλια) δημοσιεύτηκαν 44 αντιδράσεις από τους ακόλουθους 14 ενδιαφερόμενους και αρμόδιες αρχές: Aero-Club of Switzerland, European Sailplane Manufacturers, LAMA Europe, Light Aircraft Association of the Czech Republic, κ. Ralf Keil, Europe Air Sports, κ. Graham Hallet, SVFB/ SAMA, κ. Werner Scholz, AOPA Sweden, British Balloon & Airship Club, DGAC-France, Swedish Transport Agency και UK CAA. Επιπλέον, μία αντίδραση διατυπώθηκε από την EHFAG. Οι αντιδράσεις έχουν ομαδοποιηθεί στα ακόλουθα θέματα: 1. Εμπορικές δραστηριότητες και εμπορικές αερομεταφορές Η πλειοψηφία των αντιδράσεων στο ΕΑΠ 1 σχετικά με την ΕΠΤ αφορούν τον ορισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων και προτείνουν ότι οι δραστηριότητες με συγκεκριμένες κατηγορίες αεροσκαφών δεν θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικές δραστηριότητες. Οι εν λόγω αντιδράσεις ελήφθησαν υπόψη αλλά δεν έγιναν δεκτές καθώς η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει αν μια δραστηριότητα πρέπει να ταξινομείται ως εμπορική ή μη εμπορική. Ο όρος εμπορική δραστηριότητα ορίζεται στο άρθρο 3 του βασικού κανονισμού και δεν είναι δυνατή η μεταβολή του μέσω εκτελεστικού κανόνα χαμηλότερου επιπέδου. Επιπλέον, ο Οργανισμός αναγνωρίζει το έγγραφο που εξέδωσε η ευρωπαϊκή ομάδα στρατηγικής για την ασφάλεια της γενικής αεροπορίας και τις δράσεις που προτείνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο. Ειδικότερα, η δράση Α.1 καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις δραστηριότητες που δεν κατατάσσουν ως εμπορικές επιχειρήσεις στο τρέχον σύστημα τους, καθώς και τον Οργανισμό και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο πρότασης αλλαγών στον ορισμό του βασικού κανονισμού κατόπιν του εν λόγω σχολιασμού. Σε μία αντίδραση διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο ορισμός των εμπορικών αερομεταφορών που περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον ορισμό που Σελίδα 6 από 17

7 περιλαμβάνεται στον επικείμενο κανονισμό για τις αεροπορικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη αντίδραση ελήφθη υπόψη αλλά δεν έγινε δεκτή. Όπως εξηγήθηκε στο ΕΑΠ 1, η αλλαγή του ορισμού των εμπορικών αερομεταφορών θα είχε επιπτώσεις στις ελαφρύνσεις που εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1056/2009 της Επιτροπής 6 για τον τομέα της γενικής αεροπορίας. 2. Σύστημα ποιοτικού ελέγχου μικρών φορέων διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Πολλές αντιδράσεις σχετικά με το ΕΑΠ 1 επί της ΕΠΤ αφορούν την απαίτηση ύπαρξης συστήματος ποιοτικού ελέγχου για τους μικρούς φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας που διαχειρίζονται τη διαρκή αξιοπλοΐα σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών ή αεροσκαφών που συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες. Αυτές οι αντιδράσεις έγιναν δεκτές. Η παράγραφος 8.α.4 του παραρτήματος IV του βασικού κανονισμού προβλέπει ότι οι φορείς που ελέγχουν τη διαρκή αξιοπλοΐα ή εκτελούν εργασίες συντήρησης σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών ή αεροσκαφών που συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης. Αυτό το σύστημα διαχείρισης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης θα εισαχθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής μέσω της ενέργειας MDM.055 7, σχετικά με την οποία αναμένεται η έκδοση ΕΠΤ πριν από τα τέλη του Κατ' αρχήν τα στοιχεία του ORO.GEN ενότητα ΙΙ και ειδικότερα η παράγραφος ORO.GEN.200 θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των αλλαγών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η χρήση της ίδιας προσέγγισης για την εφαρμογή ΣΔΑ για εγκεκριμένους φορείς εκπαίδευσης χειριστών, αεροϊατρικά κέντρα, αερομεταφορείς, φορείς συντήρησης (μέρος Μ τμήμα ΣΤ και μέρος 145, φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και φορείς κατάρτισης σε θέματα συντήρησης εγκεκριμένοι κατά το μέρος -147). Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης που προτείνονται με το μέρος ORO θα χρειαστεί η επανεξέταση και προσαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων στον τομέα του συστήματος διαχείρισης, του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, της οργανωτικής διάρθρωσης, της οργανωτικής αναθεώρησης κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται την εισαγωγή απαιτήσεων για σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, τη διαχείριση της ασφάλειας και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Για το συγκεκριμένο θέμα της παρακολούθησης της συμμόρφωσης σε μικρότερους φορείς, το σκεπτικό είναι να προταθεί ένα ανάλογο πρόγραμμα παρακολούθησης της συμμόρφωσης διατηρώντας την αρχή της ανεξαρτησίας (δηλαδή με τη χρήση εξωτερικού προσωπικού για τη διενέργεια των ελέγχων). Η προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο Μ.Α.712 στοιχείο στ) ακυρώνεται. 3. Σύμβαση συντήρησης Πολλές αντιδράσεις σχετικά με το ΕΑΠ 1 επί της ΕΠΤ αφορούν την ανάγκη να διευκρινιστεί πότε απαιτείται σύμβαση μεταξύ του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας ή του αερομεταφορέα και να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις για τους συμβεβλημένους φορείς συντήρησης. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι: θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με το πότε είναι αναγκαία η σύναψη γραπτής σύμβασης με το φορέα συντήρησης η έγκριση της σύμβασης μεταξύ ενός φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και ενός φορέα συντήρησης από την αρμόδια αρχή αποτελεί περιττό φόρτο. 6 7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1056/2008 της Επιτροπής της 27/10/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 (ΕΕ L 283 της , σ. 5) Σελίδα 7 από 17

8 Και οι δύο αντιδράσεις ελήφθησαν υπόψη και το προτεινόμενο κείμενο τροποποιήθηκε. Οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης μεταξύ του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και του φορέα συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Ως εκ τούτου, εγκρίνονται παράλληλα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και δεν χρειάζεται χωριστή έγκριση από την αρμόδια αρχή. 4. Τεχνικό μητρώο Δύο αντιδράσεις σχετικά με το ΕΑΠ 1 θεωρούν ότι η απαίτηση ύπαρξης τεχνικού μητρώου αποτελεί επιβάρυνση για ορισμένους τύπους εμπορικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο Οργανισμός θεωρεί ότι το σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους παρέχει ένα συστηματικό μέσο ώστε να συλλέγονται και να διαδίδονται ορισμένες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη δραστηριότητα και τη διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως οι χρόνοι χρήσης, η διάθεση σε υπηρεσία και οι βλάβες που εκκρεμούν. Το σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους δεν χρειάζεται να είναι ένα περίπλοκο σύστημα και θα πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του αεροσκάφους και της δραστηριότητας. 5. Οι ανθρώπινοι παράγοντες στο πρόγραμμα συντήρησης Η EHFAG παρατήρησε ότι η εισαγωγή διατάξεων για τους ανθρώπινους παράγοντες στο μέρος Μ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ενοποιημένο και πρότεινε να καθυστερήσει η εισαγωγή οποιασδήποτε απαίτησης για τους ανθρώπινους παράγοντες έως την ενέργεια θέσπισης κανόνων MDM.055. Κατόπιν αυτών των παρατηρήσεων, η προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο MA302 στοιχείο η) ακυρώνεται. δ) Αντιδράσεις στο ΕΑΠ 2 Στο CRT (εργαλείο απάντησης σε σχόλια) δημοσιεύτηκαν 23 αντιδράσεις από τους ακόλουθους 5 ενδιαφερόμενους και αρμόδιες αρχές: IACA, CAA-NL, DGAC-France, Swedish Transport Agency και UK CAA. Πολλές από αυτές τις αντιδράσεις είναι παρατηρήσεις που υποστηρίζουν την πρόταση που περιλαμβάνεται στο ΕΑΠ 2. Τα κύρια θέματα που αναφέρονται στις αντιδράσεις είναι τα ακόλουθα: 1. Εφαρμογή του κανονισμού Δύο αντιδράσεις σχετικά με το ΕΑΠ 2 αφορούν την εφαρμογή του κανονισμού σε αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα τα οποία λειτουργούν αερομεταφορείς που έχουν τον κύριο τόπο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αντίδραση υποστηρίζει τους προτεινόμενους κανόνες, ενώ η άλλη αντίδραση θεωρεί ότι ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι φορείς εκπαίδευσης χειριστών που παρέχουν εκπαίδευση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα ή εμπορικοί αερομεταφορείς που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αεροσκάφη νηολογημένα στην αλλοδαπή. Η τελευταία αντίδραση δεν έγινε δεκτή. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού βασίζεται στην εφαρμογή που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί πλήρους μίσθωσης και κοινού κωδικού του παραρτήματος ΙΙΙ (μέρος ORO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012. Αυτό συνεπάγεται ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα περιλαμβάνει: αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα και χρησιμοποιούμενα από αερομεταφορέα που υπόκειται στο παράρτημα III (μέρος ORO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 ή στο παράρτημα VII (μέρος ORA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, εξαιρουμένων των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνίας πλήρης μίσθωσης ή κοινού κωδικού, ανεξάρτητα από το πού αυτά λειτουργούν και αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα και χρησιμοποιούμενα προς, από και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αερομεταφορέα εγκατεστημένο ή διαμένοντα στην Ευρωπαϊκή Σελίδα 8 από 17

9 Ένωση. Εξαιρούνται αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα και χρησιμοποιούμενα μόνο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αερομεταφορείς εγκατεστημένους ή διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Εφαρμογή του κανονισμού Σε μία αντίδραση σχετικά με το ΕΑΠ 2 διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η επιτήρηση της εφαρμογής του κανονισμού για αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα, εκτός των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, θα είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους αερομεταφορείς να δηλώνουν τη δραστηριότητά τους στην αρμόδια αρχή, και, επιπλέον, θα έχει οικονομικό αντίκτυπο στις αρμόδιες αρχές, δυσανάλογο προς όφελος της ασφάλειας. Ο σχολιαστής προτείνει τη χρήση του προγράμματος εκτίμησης της ασφάλειας ξένων αεροσκαφών (SAFA) για την επιτήρηση των εν λόγω αεροσκαφών. Η αντίδραση γίνεται εν μέρει δεκτή. Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης που εκφράζεται στον βασικό κανονισμό για την αποτελεσματική διασφάλιση της ασφάλειας των αεροσκαφών που είναι νηολογημένα σε τρίτη χώρα και λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιθεωρήσεις SAFA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος του προγράμματος επιτήρησης για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. 3. Μίσθωση υπό όρους αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα Δημοσιεύτηκαν τρεις αντιδράσεις σχετικά με το ΕΑΠ 2 που αφορούν τη μίσθωση υπό όρους αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από αυτές τις αντιδράσεις εκφράζει την υποστήριξη του σχολιαστή για το γεγονός ότι η πρόταση επιτρέπει τη συνεχή δυνατότητα μίσθωσης υπό όρους αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα από εμπορικούς αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίδραση αυτή έχει σημειωθεί. Στη δεύτερη αντίδραση προτείνεται η τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου ARO.OPS 110 (γ) ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα μίσθωσης υπό όρους από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτος που υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Η αντίδραση αυτή έγινε δεκτή. Η τρίτη αντίδραση απαιτεί την αποσαφήνιση των διατάξεων της παραγράφου T.A.205 στοιχείο 1 για τη μίσθωση υπό όρους από εμπορικούς αερομεταφορείς αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα. Η αντίδραση αυτή σημειώνεται και η σχετική αποσαφήνιση θα συμπεριληφθεί στα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης/στο υλικό καθοδήγησης. 4. Η δήλωση του αερομεταφορέα Μία αντίδραση σχετικά με το ΕΑΠ 2 αφορά την απαίτηση ύπαρξης δήλωσης για αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικές δραστηριότητες. Ο σχολιαστής θεωρεί ότι η δήλωση αυτή θα αποτελούσε επιβάρυνση για τους εν λόγω αερομεταφορείς σε σχέση με αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν αεροσκάφη νηολογημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αντίδραση έχει γίνει δεκτή λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη 04/2011 ήδη περιείχε: διατάξεις για τη δήλωση των αερομεταφορέων που εκμεταλλεύονται σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικές δραστηριότητες (ORO.DEC.100) και υπόδειγμα για τη δήλωση προς την αρμόδια αρχή (προσάρτημα Ι του μέρους ORO). Η παρούσα γνώμη 06/2012 προτείνει τροποποίηση του υποδείγματος ώστε να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικές με τη διαρκή αξιοπλοΐα. 5. Συμμόρφωση προς τις υποχρεωτικές πληροφορίες που εκδίδονται από τον Οργανισμό Πολλές αντιδράσεις σχετικά με το ΕΑΠ 2 αφορούν τις διατάξεις της παραγράφου T.A.201 στοιχείο 1 σημείο ζ) σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται από τα αεροσκάφη που είναι νηολογημένα σε τρίτη χώρα να συμμορφώνονται προς τυχόν εφαρμοστέες υποχρεωτικές απαιτήσεις που εκδίδονται από το κράτος νηολόγησης και προς τις υποχρεωτικές πληροφορίες για την ασφάλεια που εκδίδονται από τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών Σελίδα 9 από 17

10 αξιοπλοΐας. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των υποχρεωτικών απαιτήσεων που εκδίδονται από το κράτος νηολόγησης και των υποχρεωτικών πληροφοριών για την ασφάλεια που εκδίδονται από τον Οργανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αερομεταφορέας θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικά μέσα για την επίλυση αυτών των συγκρούσεων. Σελίδα 10 από 17

11 IV. Κύριες αλλαγές που εισήγαγε η παρούσα γνώμη στον κανονισμό. Αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής Το άρθρο 1 τροποποιείται ώστε να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Το άρθρο 2 τροποποιείται ώστε να προστεθεί ο ορισμός των «εμπορικών αερομεταφορών» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής και να προσδιοριστεί ότι οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 2 προορίζονται για χρήση στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής. Το άρθρο 3 τροποποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις αλλαγές που έγιναν στο άρθρο 1 και να αποσαφηνιστεί ποιες διατάξεις εφαρμόζονται σε κάθε κατηγορία αεροσκαφών. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, η αναφορά στον εν λόγω κανονισμό στην παράγραφο 3 έχει επικαιροποιηθεί. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 τροποποιείται ώστε να αποσαφηνιστεί ποιες διατάξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έκδοση εγκρίσεων φορέων συντήρησης. Αλλαγές στο μέρος Μ Μ.1 Αρμόδια αρχή Η παράγραφος 4 του Μ.1 τροποποιείται για να απλουστευθούν οι διατάξεις για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής για την έγκριση του προγράμματος συντήρησης. M.A.201 Καθήκοντα Η παράγραφος M.A.201 στοιχεία ε) έως ια) τροποποιείται για να: αντικατασταθεί ο όρος «μεγάλα αεροσκάφη» από τον όρο «σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη» εισαχθεί η έννοια των «εμπορικών αερομεταφορών» προσδιοριστούν για κάθε κατηγορία αεροσκαφών και τύπο δραστηριότητας οι απαιτήσεις για την ανάγκη χρήσης CAMO (ΦΔΔΑ) και σύναψης σύμβασης μεταξύ του ΦΔΔΑ και του φορέα εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτη, καθώς και οι απαιτήσεις για την ανάγκη χρήσης φορέα συντήρησης και για σύναψη σύμβασης με τον εν λόγω φορέα συντήρησης. Σελίδα 11 από 17

12 M.A.301 Ενέργειες διαρκούς αξιοπλοΐας Η παράγραφος M.A.301 στοιχείο 2 τροποποιείται ώστε να ευθυγραμμιστεί η συγκεκριμένη διάταξη με τη δυνατότητα θέσπισης ενός καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού (ΚΕΕ) σε εθελούσια βάση για τις μη εμπορικές δραστηριότητες των μη σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, κάτι Σελίδα 12 από 17

13 που επίσης προβλέπεται στους εκτελεστικούς κανόνες για αεροπορικές δραστηριότητες μέσω της παραγράφου NCO.GEN.155. Η παράγραφος M.A.302 στοιχεία 4 και 7 τροποποιείται ώστε ο όρος «μεγάλα αεροσκάφη» να αντικατασταθεί από τον όρο «σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη». M.A.302 Πρόγραμμα συντήρησης αεροσκάφους Η παράγραφος M.A.302 στοιχείο γ) τροποποιείται ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Μ.1. Η παράγραφος M.A.302 στοιχείο στ) τροποποιείται ώστε ο όρος «μεγάλα αεροσκάφη» να αντικατασταθεί από τον όρο «σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη». Μ.Α.305 Σύστημα αρχείων διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους Η παράγραφος M.A.305 στοιχείο β) τροποποιείται ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις τροποποιήσεις που έγιναν στην παράγραφο Μ.Α.306 στοιχείο α). M.A.306 Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους που τηρεί ο αερομεταφορέας Ο τίτλος αυτής της παραγράφου αλλάζει από «Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους που τηρεί ο αερομεταφορέας» σε «Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους» ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με την ορολογία που χρησιμοποιείται τόσο σε άλλα τμήματα του παρόντος κανονισμού όσο και στον κανονισμό για τις αεροπορικές δραστηριότητες. Η παράγραφος Μ.Α.306 στοιχείο α) τροποποιείται ώστε οι απαιτήσεις του τεχνικού μητρώου να επεκταθούν σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές δραστηριότητες. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι για τις εμπορικές δραστηριότητες, ο αερομεταφορέας πρέπει να παρέχει τεχνικό μητρώο αεροσκάφους ώστε να συλλέγονται και να διαδίδονται ορισμένες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη δραστηριότητα και τη διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως οι χρόνοι χρήσης, η διάθεση σε υπηρεσία και οι βλάβες που εκκρεμούν. M.A.403 Αποκατάσταση βλαβών Η παράγραφος M.A.403 στοιχείο β) τροποποιείται ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της παραγράφου NCO.GEN.155, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα θέσπισης ΚΕΕ σε εθελούσια βάση και δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, το κείμενο τροποποιείται περαιτέρω για: να αποσαφηνιστεί ότι ο ΚΕΕ μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης για θέση βλαβών σε εκκρεμότητα και να εξαλειφθεί η διάταξη «οι βλάβες του αεροσκάφους κρίνονται αποδεκτές από την αρμόδια αρχή». Η παράγραφος M.A.403 στοιχείο γ) τροποποιείται για να αποσαφηνιστεί ότι η αποκατάσταση βλαβών σε εκκρεμότητα πρέπει να εκτελείται εντός της περιόδου που καθορίζεται στα στοιχεία συντήρησης ή τον ΚΕΕ. M.A.504 Έλεγχος των παρελκομένων εκτός λειτουργίας Η παράγραφος M.A.504 στοιχείο β) τροποποιείται ώστε ο όρος «μεγάλα αεροσκάφη» να αντικατασταθεί από τον όρο «σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη». Μ.Α.708 Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας Σελίδα 13 από 17

14 Η παράγραφος Μ.Α.708 στοιχείο γ) τροποποιείται και οι απαιτήσεις χωρίζονται σε δύο στοιχεία, δηλαδή παράγραφος Μ.Α.708 στοιχεία γ) και δ). Η παράγραφος Μ.Α.708 στοιχείο γ) ορίζει ότι για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών αερομεταφορών, πρέπει να συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ΦΔΔΑ και κατάλληλου φορέα συντήρησης. Η αλλαγή αυτή συνάδει με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην παράγραφο Μ.Α.201. Η παράγραφος M.A.708 στοιχείο δ) περιέχει μια διάταξη που επιτρέπει την παρέκκλιση από την παράγραφο Μ.Α.708 στοιχείο γ) σε ορισμένες περιπτώσεις. Μ.Α.801 Πιστοποιητικό διάθεσης του αεροσκάφους σε υπηρεσία Η παράγραφος M.A.801 στοιχείο γ) τροποποιείται ώστε ο όρος «μεγάλα αεροσκάφη» να αντικατασταθεί από τον όρο «σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη». Μ.Α.803 Εξουσιοδότηση χειριστή-ιδιοκτήτη Η παράγραφος Μ.Α.803 στοιχείο β) τροποποιείται για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με την ορολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό. Μ.Α.901 Επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους Η παράγραφος M.A.901 στοιχείο ζ) τροποποιείται ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές που έγιναν στην παράγραφο Μ.Α.201. M.B.105 Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών Η παράγραφος M.B.105 τροποποιείται ώστε να ενημερωθεί η αναφορά στο άρθρο 15 του βασικού κανονισμού. Προσάρτημα Ι Σύμβαση διαρκούς αξιοπλοΐας Στο προσάρτημα Ι έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές: ο όρος «συμφωνία» αντικαταστάθηκε από τον όρο «σύμβαση» εισάγεται το ακρωνύμιο ΦΔΔΑ που αναφέρεται σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο σύμφωνα με το μέρος Μ τμήμα Ζ οι αναφορές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αντικαθίστανται από αναφορές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 η παράγραφος 3 τροποποιείται ώστε να απαιτείται ο καθορισμός του τύπου δραστηριότητας στη σύμβαση η παράγραφος 4 τροποποιείται για να διορθωθεί η ορολογία που χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά στην αρμόδια αρχή στην παράγραφο 4, η λέξη «πιστοποιεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «δηλώνει» καθώς η χρήση της έννοιας της πιστοποίησης σε αυτή τη φράση δεν είναι συνεκτική με τον ορισμό στο άρθρου 3 παράγραφος ε) του βασικού κανονισμού η παράγραφος 5.1 στοιχείο 7 αναδιατυπώθηκε ώστε να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες του συμβασιούχου ΦΔΔΑ όσον αφορά την επιθεώρηση αξιοπλοΐας. Προσάρτημα VI Έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας Η σελίδα 1 του πιστοποιητικού έγκρισης τροποποιείται ώστε να γίνεται αναφορά στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V (μέρος Τ) για τους φορείς που διαθέτουν Σελίδα 14 από 17

15 διαδικασίες εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτη χώρα. Περιεχόμενα του νέου μέρους T Το μέρος T θεσπίστηκε ώστε να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας που ισχύουν για αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα και χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εξηγήθηκε στην ΕΠΤ , η διάρθρωση του μέρους Τ έχει διατηρηθεί, στο βαθμό του δυνατού, παρόμοια με εκείνη του μέρους Μ, καθώς περιέχει ενότητα Α και ενότητα Β. Ο στόχος των κύριων απαιτήσεων του μέρους Τ και οι αλλαγές που έγιναν στο κείμενο μετά το ΕΑΠ περιγράφονται παρακάτω. Τ.1 Αρμόδια αρχή Η παράγραφος αυτή περιλαμβάνεται στο μέρος Τ ώστε να καθοριστούν οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους Τ. Ενότητα Α Η ενότητα Α περιλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για αεροσκάφη, αερομεταφορείς, φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και φορείς συντήρησης και χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα: Τμήμα Α Το συγκεκριμένο τμήμα καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος το οποίο αφορά αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα εκμεταλλευόμενα από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τμήμα B Αυτό το τμήμα περιέχει δύο παραγράφους, την παράγραφο T.A.201 που καθορίζει τις κοινές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από όλα τα αεροσκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος μέρους και η παράγραφος T.A.205 που παρέχει τις πρόσθετες απαιτήσεις για αεροσκάφη που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες και τη λειτουργία σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών. Η παράγραφος T.A.205 τροποποιήθηκε κατόπιν αντίδρασης που δημοσιεύτηκε σχετικά με το ΕΑΠ και οι απαιτήσεις για δήλωση διαγράφηκαν. Τμήμα Γ Πρόγραμμα συντήρησης Το συγκεκριμένο τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος. Τμήμα Ε Φορέας συντήρησης Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας που εκτελεί εργασίες συντήρησης σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών ή αεροσκαφών που συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες. Η παράγραφος T.A.501 τροποποιήθηκε κατόπιν κάποιων αντιδράσεων σχετικών με το ΕΑΠ έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με το σύστημα αναφοράς συμβάντων και τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχει ο φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας. Σελίδα 15 από 17

16 Τμήμα Ζ - Πρόσθετες απαιτήσεις για φορείς διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος M) του τμήματος Ζ Για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες, η παράγραφος 8.ζ του παραρτήματος IV του βασικού κανονισμού απαιτεί τη χρήση φορέα για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας. Ο φορέας αυτός θα είναι φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας ο οποίος, επιπλέον των απαιτήσεων του μέρους Μ τμήμα Ζ, συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος Ζ. Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, απαιτήσεις γνώσεων για το προσωπικό του φορέα, απαιτήσεις του συστήματος ποιοτικού ελέγχου και απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Περιέχει επίσης τα προνόμια που μπορεί να έχει ένας φορέας αν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του μέρους Τ. Επιπλέον, ορίζει στην παράγραφο T.A.708 τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεί ο φορέας. Η παράγραφος αυτή έχει τροποποιηθεί κατόπιν ορισμένων αντιδράσεων σχετικά με το ΕΑΠ , ώστε να συμπεριληφθεί διάταξη που προβλέπει ότι η σύμβαση σύμφωνα με το παράρτημα Ι του μέρους T συνάπτεται κάθε φορά που ανατίθεται βάσει σύμβασης σε φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας η διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους. Ενότητα B Πρόσθετες διαδικασίες για τις αρμόδιες αρχές Η ενότητα Β περιέχει τις πρόσθετες διοικητικές απαιτήσεις για τις αρμόδιες αρχές. Αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες Αλλαγές στο παράρτημα ΙΙ (μέρος ARO) ARO.OPS.110 Συμφωνίες μίσθωσης Η παράγραφος ARO.OPS.110 στοιχείο γ) τροποποιείται για να συμπεριληφθεί διάταξη βάσει της οποίας η αρμόδια αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί μια συμφωνία μίσθωσης υπό όρους όταν το αεροσκάφος είναι νηολογημένο σε κράτος που υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας. Αλλαγές στο παράρτημα ΙΙΙ (μέρος ΟRO) Η παράγραφος ORO.AOC.100 στοιχείο γ) και η παράγραφος ORO.AOC.110 στοιχεία β) και δ) τροποποιούνται ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα με τις αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής όσον αφορά αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα. Η παράγραφος ORO.AOC.130 στοιχεία α) και β) τροποποιείται ώστε ο όρος «σύστημα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης» να αντικατασταθεί από τον όρο «πρόγραμμα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης» προκειμένου να υπάρχει συνεκτικότητα αυτού του όρου με τον όρο που χρησιμοποιείται στα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και στο υλικό καθοδήγησης των παραγράφων ORO.AOC.130 και ORO.FC.A.245. Ο όρος «πρόγραμμα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης» είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2008 (EU OPS) στην παράγραφο στοιχείο α) σημείο 4 και στο φυλλάδιο προσωρινής καθοδήγησης (Temporary Guidance Leaflet) αριθ. 44 (JAR OPS 1 ενότητα 2). Ο όρος «πρόγραμμα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης» είναι κοινός στην καθοδήγηση σχετικά με την παρακολούθηση των στοιχείων πτήσης π.χ. CAP 739, που δημοσιεύθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι σαφής σε όλους τους ενδιαφερομένους. Το προσάρτημα Ι «Δήλωση αερομεταφορέα» τροποποιείται για να συμπεριλάβει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή αξιοπλοΐα. Σελίδα 16 από 17

17 V. Έναρξη ισχύος Η έναρξη ισχύος και η εφαρμογή των τροποποιήσεων τόσο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής όσο και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής προτείνονται λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός με την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις αεροπορικές δραστηριότητες και των ήδη προταθεισών τροποποιήσεων, δηλαδή το μέρος NCC. Συνεπώς, προτείνεται το ακόλουθο σύστημα εφαρμογής: η εφαρμογή των αλλαγών στο μέρος Μ, η εφαρμογή του μέρους Τ στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές και των αλλαγών στις παραγράφους ARO.OPS.110 στοιχείο γ), ORO.AOC.100, ORO.AOC.110, ORO.AOC.130 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 ορίζεται για την 28η Οκτωβρίου Αυτό έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 σε όλα τα κράτη μέλη η εφαρμογή του μέρους Τ στα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές ορίζεται για την 28η Οκτωβρίου 2015 η ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στο προσάρτημα Ι του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 θα πρέπει να συντονιστεί με τη διαδικασία έγκρισης του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες για σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες (γνώμη 04/2011). Κολωνία, Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 P. GOUDOU Εκτελεστικός Διευθυντής Σελίδα 17 από 17

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους»

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 22/03/2013 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 22 ας Μαρτίου 2013 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Γνώμη αριθ. 06/2013 Κρίσιμες εργασίες συντήρησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Σύνοψη Η παρούσα γνώμη εξετάζει ένα θέμα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /. της Επιτροπής για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 26 Αυγούστου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 26 ης Αυγούστου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισμό των απαιτήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11249/1/16 REV 1 AVIATION 152 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιουλίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών όσον αφορά τις εμπορικές αερομεταφορές και

για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών όσον αφορά τις εμπορικές αερομεταφορές και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ 03/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ αριθ. 06/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ αριθ. 06/2010 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 29 Νοεμβρίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ αριθ. 06/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 29 ης Νοεμβρίου 2010 για τη σκοπιμότητα τροποποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC)

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2011-16 RMT.0199 ΚΑΙ RMT.0198 (FCL.008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2010 COM(2010) 544 τελικό 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 731 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 731 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 14331/17 UD 272 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

[EL]-Opinion 01/ Explanatory Note 593/2012

[EL]-Opinion 01/ Explanatory Note 593/2012 Opinion 01/2011 Description: Language: [EL]-Opinion 01/2011 - Explanatory Note Greek Opinion number: 01/2011 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 593/2012 Related NPA(s): NPA 2008-07 European

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.4.2018 A8-0253/13 Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Francesc Gambús Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

«Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS»

«Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 1η Ιουνίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 14.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0329 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα