Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ"

Transcript

1 Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para garantizar una instalación correcta del software, no conecte el cable USB hasta el paso 14b. AVISO: Para garantir que o software seja instalado corretamente, não conecte o cabo USB até a etapa 14b. OSTRZEŻENIE: Aby upewnić się, że oprogramowanie zostało zainstalowane poprawnie, nie należy podłączać kabla USB przed wykonaniem kroku 14b. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εξασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση του λογισμικού, μην συνδέετε το καλώδιο USB πριν από το βήμα 14b. 2 Retire las cintas, las lengüetas y la película protectora de la tapa, así como de la parte anterior y posterior del dispositivo. Remova toda a fita adesiva, lingüetas e película protetora da tampa e das partes frontal e posterior do dispositivo. Usuń wszystkie taśmy, etykiety oraz folie ochronne z pokrywy, przodu i tyłu urządzenia. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες, τις ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη από το κάλυμμα και από το μπροστινό και το πίσω μέρος της συσκευής. 3 HP Photosmart D5300 series Basics Guide Compruebe el contenido de la caja. Es posible que sea distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído * * * Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται HP Photosmart D5300 series

2 4 Inserte con firmeza el accesorio de impresión en dos caras en la parte posterior del dispositivo hasta encajar ambas caras en su sitio. Nota : No presione los botones situados en las caras del accesorio al introducirlo. Insira firmemente o acessório de impressão em frente e verso na parte posterior do dispositivo até que ambos os lados se encaixem no lugar. Nota : não pressione os botões das laterais do acessório ao colocá-lo. Zdecydowanie włóż akcesorium do drukowania dwustronnego z tyłu urządzenia, aż jego obie strony zatrzasną się we właściwym miejscu. Uwaga : Podczas wkładania akcesorium nie należy naciskać przycisków na żadnym z jego boków. Εισαγάγετε σταθερά το εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης στο πίσω μέρος της συσκευής έως ότου και οι δύο πλευρές του ασφαλίσουν στη θέση τους. Σημείωση : Μην πατάτε τα κουμπιά σε καμία από τις δύο πλευρές του εξαρτήματος κατά την εισαγωγή του. 5 a b a. Conecte el cable de alimentación y el adaptador. b. Presione para encender NOTA: Preste especial atención a las animaciones y mensajes de ayuda de la pantalla durante el proceso de instalación. a. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. b. Pressione para ligar o NOTA: Preste atenção às mensagens e animações pertinentes exibidas no visor durante o processo de configuração. a. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. b. Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie UWAGA: Należy zwracać uwagę na komunikaty pomocnicze i animacje wyświetlane podczas instalacji. a. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. b. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε προσοχή στα μηνύματα βοήθειας και στα σχέδια της οθόνης κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. 2 HP Photosmart D5300 series

3 6 Realice una de las acciones siguientes: Cuando se le solicite que establezca el idioma y el país/región, utilice las flechas para seleccionar su idioma en la lista de 25 idiomas y presione OK para confirmar. Seleccione su país/región y pulse OK para confirmar. Si se le solicita que instale los cartuchos de impresión, vaya al siguiente paso de la guía. Siga um dos procedimentos abaixo: Se um prompt for exibido solicitando a definição do idioma e do país/região, use as setas para selecionar seu idioma entre os 25 idiomas disponíveis na lista, pressione OK e confirme. Selecione o país/região, pressione OK e confirme. Se um prompt for exibido solicitando a instalação dos cartuchos de impressão, vá para a próxima etapa deste guia. Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli zostanie wyświetlony monit o ustawienie języka i kraju/regionu, użyj strzałek w celu wybrania języka z listy 25 języków, naciśnij przycisk OK i potwierdź. Wybierz kraj/region, naciśnij przycisk OK i potwierdź. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie pojemników z atramentem, przejdź do następnego kroku instrukcji. Κάντε ένα από τα παρακάτω: Εάν εμφανιστεί μια προτροπή για να ορίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξτε τη γλώσσα σας από μια λίστα 25 γλωσσών, πατήστε OK και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή, πατήστε OK και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εάν εμφανιστεί μια προτροπή για να τοποθετήσετε δοχεία μελάνης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα του οδηγού. 7 Abra la puerta del cartucho de tinta. IMPORTANTE: El dispositivo debe estar encendido para poder insertar los cartuchos. Abra a porta do cartucho de impressão. IMPORTANTE: o dispositivo precisa estar ligado para inserir os cartuchos. Otwórz drzwiczki pojemników z atramentem. WAŻNE: Urządzenie musi być włączone, aby można było zainstalować pojemniki. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τοποθετήσετε τα δοχεία. HP Photosmart D5300 series 3

4 8 Retire las cintas de ambos cartuchos. PRECAUCIÓN: No toque los contactos de color cobre ni vuelva a envolver con cintas los cartuchos. Remova as fitas dos cartuchos. CUIDADO: não toque nos contatos cor de cobre ou recoloque as fitas nos cartuchos. Usuń taśmę z obu pojemników. PRZTROGA: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na pojemniki. Αφαιρέστε την ταινία και από τα δύο δοχεία μελάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίξετε τις χάλκινες επαφές και μην κολλήσετε ξανά την ταινία στα δοχεία μελάνης. 9 a. Mantenga los cartuchos con el logotipo de HP en la parte superior. b. Inserte el cartucho tricolor en la ranura para cartuchos de la izquierda y el cartucho negro en la ranura para cartuchos de la derecha. c. Asegúrese de empujar los cartuchos con firmeza hasta que se coloquen en su sitio. d. Cierre la puerta del cartucho de tinta. e. Pulse OK cuando se le pida que confirme la instalación de cartuchos de impresión HP auténticos. a. Segure os cartuchos com o logotipo da HP para cima. b. Insira o cartucho colorido no slot de cartucho esquerdo e o cartucho preto no slot de cartucho direito. c. Certifique-se de empurrar os cartuchos firmemente até que eles encaixem no lugar. d. Feche a porta do cartucho de impressão. e. Pressione OK quando solicitado a confirmar a instalação de cartuchos de impressão originais HP. a. Chwyć pojemniki tak, aby logo HP było na górze. b. Włóż pojemnik trójkolorowy do lewego gniazda, a pojemnik czarny do prawego gniazda. c. Upewnij się, że pojemniki zostały mocno wciśnięte i zatrzasnęły się we właściwym miejscu. d. Zamknij drzwiczki pojemników z atramentem. e. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie instalacji oryginalnych pojemników z atramentem firmy HP, naciśnij przycisk OK. a. Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με το λογότυπο HP προς τα επάνω. b. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή δοχείου μελάνης. c. Φροντίστε να πιέσετε τα δοχεία μελάνης με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. d. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. e. Πατήστε OK όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση αυθεντικών δοχείων μελάνης HP. 4 HP Photosmart D5300 series

5 10 a a. Levante la bandeja de salida para cargar el papel en la bandeja principal. b. Deslice la guía de anchura del papel hacia la izquierda. c. Introduzca papel blanco normal en la bandeja principal. d. Baje la bandeja de salida y pulse OK. b a. Levante a bandeja de saída para colocar papel na bandeja principal. b. Deslize para a esquerda a guia de largura de papel. c. Insira papel branco comum na bandeja principal. d. Abaixe a bandeja de saída e pressione OK. c a. Podnieś zasobnik wyjściowy i załaduj papier do głównego zasobnika. b. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo. c. Włóż zwykły biały papier do głównego zasobnika. d. Opuść zasobnik wyjściowy i naciśnij przycisk OK. d a. Ανασηκώστε το δίσκο εξόδου για να τοποθετήσετε χαρτί στον κύριο δίσκο. b. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά. c. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο βασικό δίσκο. d. Κατεβάστε το δίσκο εξόδου και πατήστε OK. 11 a b d Después de cargar papel normal, también podrá cargar papel fotográfico en la bandeja de fotografías. Si no dispone de papel fotográfico, continúe en el paso siguiente. a. Levante la tapa de la bandeja de fotografías. b. Coloque el papel fotográfico con la cara brillante orientada hacia abajo en la bandeja de fotografías. Deslice las guías de papel hacia el papel fotográfico. c. Baje la tapa de la bandeja de fotografías. d. Tire del extensor de la bandeja y levante el tope del papel. Após colocar papel comum, você também pode colocar papel fotográfico na bandeja para fotos. Se você não tiver papel fotográfico, continue na etapa seguinte. a. Levante a tampa da bandeja para fotos. b. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante para baixo na bandeja para fotos. Deslize as guias de papel em direção ao papel fotográfico. c. Abaixe a tampa da bandeja para fotos. d. Puxe o extensor da bandeja para fora e levante o suporte para papel. Po załadowaniu zwykłego papieru możesz również załadować papier fotograficzny do zasobnika papieru fotograficznego. Jeśli nie masz papieru fotograficznego, przejdź do następnego kroku. a. Podnieś pokrywę zasobnika papieru fotograficznego. b. Załaduj do zasobnika papier fotograficzny błyszczącą stroną w dół. Dosuń prowadnice papieru do papieru fotograficznego. c. Opuść pokrywę zasobnika papieru fotograficznego. d. Wysuń przedłużenie zasobnika i podnieś łapacz papieru. Αφού τοποθετήσετε απλό χαρτί, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών. Αν δεν έχετε φωτογραφικό χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. a. Ανασηκώστε το κάλυμμα του δίσκου φωτογραφιών. b. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί με τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω στον δίσκο φωτογραφιών. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς το φωτογραφικό χαρτί. c. Κατεβάστε το κάλυμμα του δίσκου φωτογραφιών. d. Τραβήξτε την προέκταση του δίσκου προς τα έξω και ανασηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού. HP Photosmart D5300 series 5

6 12 a. Presione el botón OK después de haber cargado papel en la bandeja principal; a continuación, espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación. b. Presione el botón OK cuando se haya impreso la página de alineación. Una vez impresa esta página, el proceso de alineación ha finalizado. a. Pressione OK após colocar papel na bandeja e aguarde alguns minutos até que a página de alinhamento seja impressa. b. Pressione OK após a impressão da página de alinhamento. O alinhamento é concluído após a impressão dessa página. a. Po załadowaniu papieru do zasobnika naciśnij przycisk OK, a następnie zaczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania. b. Po wydrukowaniu strony wyrównania naciśnij przycisk OK. Wydrukowanie strony oznacza zakończenie procesu wyrównania. a. Πατήστε το κουμπί OK αφού τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο και, στη συνέχεια, περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. b. Πατήστε το κουμπί OK αφού εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης. Όταν η σελίδα εκτυπωθεί, η ευθυγράμμιση έχει ολοκληρωθεί. 13 Consulte la página siguiente para obtener instrucciones acerca de cómo conectar HP Photosmart a su equipo. IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se le solicite en el paso 14b. Continue na página seguinte para obter instruções sobre como conectar seu HP Photosmart ao seu computador. IMPORTANTE : Não conecte o cabo USB até que seja solicitado a fazer isso na etapa 14b. Przejdź do następnej strony w celu uzyskania instrukcji dotyczących podłączania urządzenia HP Photosmart do komputera. WAŻNE : Nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem odpowiedniego monitu w kroku 14b. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής HP Photosmart στον υπολογιστή σας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί στο βήμα 14b. 6 HP Photosmart D5300 series

7 14a Windows: Mac: a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC y en el icono CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, vuelva a hacer doble clic en setup.exe. IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. a. Conecte el cable USB al puerto ubicado de la parte posterior de HP Photosmart y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. a. Ligue o computador, faça login (se necessário) IMPORTANTE: Adquira um cabo USB e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, clique duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e clique duas vezes em setup.exe. separadamente caso não seja fornecido. a. Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP Photosmart e a qualquer porta USB no computador. a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. WAŻNE: Jeśli kabel USB nie został dołączony do wyposażenia, należy go zakupić oddzielnie. a. Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP Photosmart, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που το καλώδιο USB εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. δεν περιλαμβάνεται, αγοράστε το ξεχωριστά. a. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP Photosmart και το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή. HP Photosmart D5300 series 7

8 14b Windows: Mac: IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido. b. Una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior de HP Photosmart y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. c. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. d. Vaya a la página 9 para examinar b. Inserte el CD verde. c. Haga doble clic en el icono del CD de HP Photosmart del escritorio. d. Haga doble clic en el icono HP Photosmart Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. e. Complete la pantalla Asistente de instalación. f. Vaya a la página 9 para examinar IMPORTANTE: Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido. b. Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP Photosmart e a qualquer porta USB no computador. c. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. d. Vá para a página 9 a fim de explorar o b. Insira o CD verde. c. Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmart na área de trabalho. d. Clique duas vezes no ícone do HP Photosmart Installer. Siga as instruções exibidas na tela. e. Conclua as etapas exibidas na tela do Assistente de Instalação. f. Vá para a página 9 a fim de explorar o WAŻNE: Jeśli kabel USB nie został dołączony do wyposażenia, należy go zakupić oddzielnie. b. Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP Photosmart, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze. c. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. d. Przejdź do strony 9, aby poznać urządzenie ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που το καλώδιο USB δεν περιλαμβάνεται, αγοράστε το ξεχωριστά. b. Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP Photosmart και το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή. c. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. d. Μεταβείτε στη σελίδα 9 για να εξερευνήσετε τη συσκευή b. Włóż zielony dysk CD. c. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD urządzenia HP Photosmart na pulpicie. d. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Photosmart Installer (Instalator urządzenia HP Photosmart). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. e. Wypełnij pola na ekranie Setup Assistant (Asystent ustawień). f. Przejdź do strony 9, aby poznać urządzenie b. Τοποθετήστε το πράσινο CD. c. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο με το CD του HP Photosmart στην επιφάνεια εργασίας. d. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. e. Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). f. Μεταβείτε στη σελίδα 9 για να εξερευνήσετε τη συσκευή 8 HP Photosmart D5300 series

9 Examine las funciones Conhecer os recursos Poznaj funkcje Εξερευνήστε τις λειτουργίες Ahora que ha instalado el programa de software HP Photosmart en su equipo, puede probar algunas de las funciones de Agora que o programa de software HP Photosmart está instalado no computador, você pode testar alguns dos seus recursos. Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania urządzenia HP Photosmart można wypróbować jedną z funkcji tego urządzenia. Αφού εγκαταστήσατε το πρόγραμμα λογισμικού HP Photosmart στον υπολογιστή σας, μπορείτε να δοκιμάσετε μία από τις λειτουργίες της συσκευής Imprima una fotografía de 10 x 15 cm Imprimir uma fotografia de 10 x 15 cm Wydrukuj zdjęcie formatu 10 x 15 cm Εκτύπωση φωτογραφίας 10x15 cm a a. Cargue papel fotográfico en la bandeja de fotografías, en caso de que no lo haya hecho todavía. (Consulte el paso 11.) b. Inserte la tarjeta de memoria de la cámara en la ranura para tarjetas de memoria corresponidente de a. Se você ainda não o tiver feito, coloque papel fotográfico na bandeja para fotos. (Consulte a etapa 11.) b. Insira o cartão de memória da câmera no slot de cartão de memória apropriado no b a. Załaduj papier fotograficzny do zasobnika papieru fotograficznego, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. (Patrz krok 11 ). b. Włóż kartę pamięci z aparatu fotograficznego do odpowiedniego gniazda karty pamięci w urządzeniu a. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών. (Ανατρέξτε στο βήμα 11.) b. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της κάμεράς σας στην κατάλληλη θύρα κάρτας μνήμης στη συσκευή HP Photosmart D5300 series 9

10 c d c. Presione los teclas de flecha para ver la fotografía que desee y, a continuación, pulse OK. d. Pulse el botón Imprimir foto del panel de control para imprimir la fotografía. c. Pressione as teclas de seta para exibir a foto desejada, e pressione OK. d. Pressione o botão Imprimir foto no painel de controle para imprimir a fotografia. c. Naciskaj przyciski strzałek, aby wyświetlić żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk OK. d. Naciśnij przycisk Drukuj zdjęcie na panelu sterowania, aby wydrukować zdjęcie. c. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να προβάλετε τη φωτογραφία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε OK. d. Πατήστε το κουμπί εκτύπωσης φωτογραφιών του πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία. 10 HP Photosmart D5300 series

11 EN Solución de problemas Solução de problemas Rozwiązywanie problemów Αντιμετώπιση προβλημάτων Problema: (Sólo en Windows) aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación. Consulte el paso 14. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Consulte a etapa 14. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury ani niezasilanego koncentratora USB. Przejdź do kroku 14. Πρόβλημα: (Μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε διανομέα USB που δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ανατρέξτε στο βήμα 14. Problema: (Sólo en Windows) no ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. Acción: Cierre todas las pantallas. Extraiga el CD verde de HP Photosmart y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte el paso 14. Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida. Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP Photosmart e insira-o novamente. Consulte a etapa 14. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Wyjmij, a następnie włóż ponownie zielony dysk CD urządzenia Przejdź do kroku 14. Πρόβλημα: (Μόνο για Windows) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας ζητά να συνδέσετε το καλώδιο USB. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του Ανατρέξτε στο βήμα 14. HP Photosmart D5300 series 11

12 Problema: (Windows) aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: Cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde de Consulte el paso 14. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: Cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do Consulte a etapa 14. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż zielony dysk CD urządzenia Przejdź do kroku 14. Πρόβλημα: (Για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη υλικού της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πράσινο CD του Ανατρέξτε στο βήμα 14. Información acerca de la impresión de CD Sobre a gravação em CD Drukowanie na płytach CD informacje Πληροφορίες για την εκτύπωση CD HP Photosmart dispone de un estuche para CD/ DVD y de una bandeja para CD/DVD que puede utilizar para la impresión de CD. Si desea imprimir directamente en un CD imprimible, consulte la Guía básica para obtener más información. También deberá instalar el software Roxio Express Labeler ubicado en el CD-ROM que se incluye con Urządzenie HP Photosmart jest wyposażone w uchwyt na dyski CD/DVD oraz zasobnik dysków CD/DVD, dzięki którym można drukować na płytach CD. Więcej informacji na temat bezpośredniego drukowania na przeznaczonych do tego celu płytach CD można znaleźć w Podręcznym przewodniku. Konieczne będzie także zainstalowanie programu Roxio Express Labeler znajdującego się na płycie CD dostarczonej z urządzeniem O HP Photosmart possui um suporte para CD/ DVD e uma bandeja para CD/DVD,que podem ser usadas para a gravação em CD. Caso deseje gravar diretamente em um CD gravável, consulte o Guia de conceitos básicos para obter mais informações. Também será necessário instalar o software Roxio Express Labeler, que está no CD-ROM que acompanha o Η συσκευή HP Photosmart διαθέτει μια θήκη CD/ DVD και έναν δίσκο CD/DVD, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση CD. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε απευθείας σε εκτυπώσιμο CD, ανατρέξτε στο Βασικό οδηγό για περισσότερες πληροφορίες. Θα χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Roxio Express Labeler που περιλαμβάνεται στο CD-ROM που συνόδευε τον 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in () Printed in () Printed in () *Q * *Q * Q

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q HP Photosmart C4400 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se le indique en el Paso 11. IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series

HP Deskjet F2200 All-in-One series HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 2 * Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE:

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB *

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB * HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 USB * Compruebe el contenido de la caj El contenido de su caja puede ser distinto.

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ

Początek. Ξεκινήστε εδώ HP Photosmart C4500 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 2 a b c IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se indique. El cable se utiliza tanto para la configuración

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Usuarios de cable USB : no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet Comience aquí Usuarios del cable USB: no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB: Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D5400 series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A520 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Photosmart A520 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A520 series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. Начало

Początek. Ξεκινήστε εδώ. Начало Początek Ξεκινήστε εδώ Начало 1 OSTRZEŻENIE: Aby oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart B8500 series. Guía del usuario Oδηγός χρήσης

HP Photosmart B8500 series. Guía del usuario Oδηγός χρήσης HP Photosmart B8500 series Guía del usuario Oδηγός χρήσης Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Reservados todos los

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4200 All-in-One series

HP Photosmart C4200 All-in-One series HP Photosmart C4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C5200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C5200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4380 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4380 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4400 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο; Χρησιµοποιήστε την ενότητα. Εγκατάσταση και σύνδεση ενσύρµατης. λειτουργίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο; Χρησιµοποιήστε την ενότητα. Εγκατάσταση και σύνδεση ενσύρµατης. λειτουργίας. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ Ε Ω Εάν απαντήσετε «Ναι» σε κάποια από τις παρακάτω ερωτήσεις, προχωρήστε στην ενότητα που υποδεικνύεται για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C5300 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C5300 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C4500 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C4500 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4100 All-in-One series

HP Deskjet F4100 All-in-One series HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

FILTRO DE RED METÁLICA

FILTRO DE RED METÁLICA FILTRO DE RED METÁLICA Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado el accesorio. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y a REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A320 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Photosmart A320 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A320 series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M725dn M725f M725z M725z+ Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 LASERJET PRO 400 MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2 M525 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik

Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik HP Photosmart A530 series Guía básica Βασικός οδηγός Podręczny przewodnik Tres colores / Trójkolorowy / Τριών χρωμάτων 110 Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C6200 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C6200 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα