Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούµπου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: , Ηλεκτρον. /νση: Προς: 1. Commercial Value Λ. Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα 2. *** (αναφέρων καταναλωτής) Αθήνα, 16 εκεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 3990 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259), µε σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχ. ***.2009) του ***, σας αποστέλλουµε την παρούσα για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι:

2 Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης και µετά τη συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής την ***.2009, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την αναφορά του κ. *** στις ***. 2009, στην οποία δόθηκε ο αρ. πρωτ. *** Στην ανωτέρω έγγραφη αναφορά του ο κ. *** παραπονείται κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «Commercial Value» καθώς η τελευταία αρνείται να καταβάλει το συνολικό ποσό (εξ Ευρώ 2.475), που προκύπτει βάσει των προσκοµιζόµενων τιµολογίων, για την επισκευή του οχήµατός του έπειτα από ατύχηµα. Και τούτο παρά το γεγονός ότι το ασφαλιστήριο συµβόλαιο που είχε συναφθεί µεταξύ των µερών και ίσχυε κατά το χρόνο επέλευσης της περίπτωσης περιείχε µεταξύ άλλων και την κάλυψη ιδίων ζηµιών, µε ανώτατο όριο ασφαλιστικής κάλυψης το ποσό των Για τη διερεύνηση της υπόθεσης και στα πλαίσια της αρµοδιότητάς της, η Αρχή διαβίβασε νοµίµως την αναφορά του κ. *** στην πιο πάνω εταιρία και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της (έγγρ. υπ αρ. πρωτ. *** ). Η εταιρία απέστειλε στην Αρχή την από ***.2009 απάντησή της, στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση ασφάλισης ιδίων ζηµιών (µικτή ασφάλιση) η ευθύνη του ασφαλιστή εξαντλείται στο ασφαλιστικό ποσό που υπάρχει κατά την ηµέρα της ζηµίας. Από το ποσό αυτό αφαιρείται κάθε ασφαλιστική περίοδο ό,τι καταβλήθηκε και αποµένει ως ασφαλιστικό ποσό το υπόλοιπο. Κατά συνέπεια ο ασφαλιζόµενος γίνεται πλέον συνασφαλιστής των ιδίων ζηµιών κατ αναλογία του αρχικού ασφαλιστικού ποσού µείον το καταβληθέν ποσό. Στην υπόψη περίπτωση η ασφαλιστική περίοδος ήταν από µέχρι Το ασφαλιστικό ποσό ,00. Είχαν καταβληθεί για ίδιες ζηµιές ατυχήµατος ευρώ 8.500,00 περιορισθέντος του ασφαλιστικού ποσού για την παραπάνω περίοδο σε 3.500,00. Εποµένως, για τις ίδιες ζηµιές του ατυχήµατος δικαιούται 2

3 αποζηµίωση κατά το λόγο Χ : = 721 µείον 400 απαλλαγή 321,00.» (έγγρ. υπ αρ. πρωτ. ***.2009). Ακολούθως, η Αρχή επανήλθε προς την εταιρία ζητώντας διευκρινίσεις ως προς τους όρους του επίµαχου ασφαλιστηρίου συµβολαίου και ειδικότερα ως προς το ζήτηµα του περιορισµού της ευθύνης της στο ύψος του ασφαλιστικού ποσού για την ίδια ασφαλιστική περίοδο ανεξαρτήτως του αριθµού των ατυχηµάτων (αρ. εγγρ. ***.2009). Η εταιρία απάντησε µε την από ***.2009 επιστολή της, στην οποία επικαλέστηκε (επισυνάπτοντας σχετικό αντίγραφο) το άρθρο 9 στ. 1 των Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτου σύµφωνα µε το οποίο «Στην ασφάλιση ιδίων ζηµιών, πυρκαγιάς, κλοπής, θραύσης κρυστάλλων και φυσικών φαινοµένων του αυτοκινήτου, το ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή από ένα ή περισσότερα ατυχήµατα µέσα στην ασφαλιστική περίοδο, για κάθε είδος ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε φύσης εξόδων» (έγγρ. υπ αρ. πρωτ. ***.2009). Σε συνέχεια των πιο πάνω ενεργειών και µε σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς του κ. ***, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε προς τα µέρη πρόσκληση για κατάρτιση πρακτικού συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (έγγρ. υπ αρ. πρωτ. ***.2009 και ***.2009). Η συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής χωρίς την παρουσία του κ. ***, λόγω κωλύµατος απέβη άκαρπη, καθώς η εταιρία ενέµεινε στην αρχικώς διατυπωµένη µέσω των εγγράφων θέση της. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ α. Η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο των Γ.Ο.Σ. Το δίκαιο των Γενικών Όρων Συναλλαγών στις καταναλωτικές συµβάσεις διαπνέεται από την αρχή της διαφάνειας, η οποία αποτελεί θεµελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή. Η επιταγή διαφάνειας των όρων που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης διατρέχει τόσο την κοινοτική όσο και κατ επέκταση την εθνική νοµοθεσία. Εξετάζοντας µε γνώµονα την αρχή της 3

4 διαφάνειας την ουσία της ρύθµισης των όρων και ιδίως κατά πόσο αυτή αποδίδει µια δίκαιη ρύθµιση και εξισορρόπηση των συµφερόντων, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της εξασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και ενηµέρωσής του για όλες τις πτυχές και διαστάσεις των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση στην οποία καλείται να προσχωρήσει 1. Στο άρθρο 5 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές εισάγεται υποχρέωση των προµηθευτών (πωλητών ή παρεχόντων υπηρεσίες) να µεριµνούν για τη σύνταξη των ρητρών που προτείνονται στον καταναλωτή µε σαφή και κατανοητό τρόπο. Επιπλέον, ήδη από το Προοίµιό της, η Οδηγία προβλέπει ότι οι συµβάσεις πρέπει να συντάσσονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο, ότι µε άλλα λόγια ο καταναλωτής πρέπει να έχει πράγµατι την ευκαιρία να λάβει γνώση όλων των ρητρών και ότι σε περίπτωση αµφιβολίας πρέπει να υπερισχύει η πιο ευνοϊκή για τον καταναλωτή ερµηνεία. Στο ίδιο πνεύµα, το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διαφάνειας των ΓΟΣ, µε τη ρύθµιση του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191), σύµφωνα µε την οποία «οι γενικοί όροι συµβάσεων και παρεποµένων συµφωνιών που καταρτίζονται στην Ελλάδα, διατυπώνονται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συγκεκριµένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να µπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόηµά τους ( )». Πέραν της ρητής ως άνω πρόβλεψης, η οποία προστέθηκε µε την τροποποίηση που εισήγαγε ο ν. 3587/2007, αξίζει να σηµειωθεί πως η αρχή της διαφάνειας εξειδικεύεται και σε άλλες επιµέρους διατάξεις του ν. 2251/1994 (άρθρο 2 παρ. 6 και 7 περ. ε, ζ, η, ι και ια ), σύµφωνα µε τις οποίες τεκµαίρονται καταχρηστικοί οι όροι που στερούν από τον µέσο καταναλωτή τη δυνατότητα να αντιληφθεί µε σαφήνεια βασικές παραµέτρους της συναλλαγής. Όπως εξάλλου διαπιστώνεται σε σειρά δικαστικών αποφάσεων είναι ανάγκη ο καταναλωτής να µπορεί να αντιλαµβάνεται άµεσα το µέτρο της σύµβασης ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιµα στοιχεία ή µεγέθη της σύµβασης, όπως τη διάρκειά της και τα µεγέθη που περικλείονται στη βασική σχέση παροχής και αντιπαροχής. Η σχέση αυτή παροχής και 1 Βλ. Γ. έλλιο σε ικπροστκαταναλωτή (επ.: Ελ. Αλεξανδρίδου) 2008, 2, 25 4

5 αντιπαροχής, ενώ καταρχήν δε λαµβάνεται υπόψη για την εκτίµηση του καταχρηστικού χαρακτήρα κάποιου Γ.Ο.Σ., εντούτοις, σύµφωνα και µε το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας, ελέγχεται εάν ο σχετικός όρος δεν είναι διατυπωµένος κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, εάν δηλαδή έχει παραβιασθεί η αρχή της διαφάνειας 2. Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω επισηµάνσεις και γίνεται δεκτό και από τη νοµολογία, από τις επιµέρους απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 συνάγεται η αρχή της διαφάνειας ως γενική καθοδηγητική αρχή, από την οποία διαπνέεται το δίκαιο των γενικών όρων των συναλλαγών και η οποία είναι αναγκαίο να διατρέχει το σύνολο των όρων στους οποίους προσχωρεί ο καταναλωτής χωρίς διαπραγµάτευση και διαµορφώνουν τις έννοµες συνέπειες της επιλογής του 3. Η νοµολογία έχει περιγράψει την αρχή της διαφάνειας αναλύοντας τις δύο εκφάνσεις της τη σαφήνεια και το κατανοητό των όρων 4. Η σαφήνεια αφορά τις νοµικές συνέπειες µιας ρήτρας στα δικαιώµατα δηλαδή και στις υποχρεώσεις του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό ασαφείς ρήτρες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από τον προµηθευτή για να ενισχύσει τη θέση του έναντι του καταναλωτή. Ιδιαίτερα, µάλιστα, οι δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες και επιβαρύνσεις θα πρέπει να είναι ευκρινείς. Αδιαφανείς ρήτρες, που αποκρύπτουν την πραγµατική, νοµική και οικονοµική κατάσταση δηµιουργούν τον κίνδυνο ο καταναλωτής είτε να απόσχει από ορισµένες ενέργειες, όπως από την άσκηση των δικαιωµάτων του, είτε να υποκύψει σε δικαιώµατα ή αξιώσεις, που κατά το φαινόµενο έχει ο προµηθευτής. Αν ο όρος δεν είναι διαφανής, επιτείνεται το φαινόµενο του γνωσιολογικού ελλείµµατος του καταναλωτή ως προς την ουσία της συναλλαγής, καθώς δεν επιτρέπει σε αυτόν να κατανοήσει και να σταθµίσει τις συνέπειες της δέσµευσής του από έναν τέτοιο όρο όσον αφορά στη νοµική και 2 ΑΠ Ολ 15/2007, ΕΕ 2007/975, ΑΠ 1495/2006 ΕΕ 2006/1307, ΑΠ 1011/2004 ΕΕµπ 2005/85, ΑΠ 1030/2001 ΕΕ 2001/ ΑΠ Ολ 15/2007, ΕΕ 2007/975 4 ΑΠ 430/2005 ΕΕ 2005/460, ΑΠ 1011/2004 ΕΕµπ 2005/85, ΑΠ 1030/2001 ΕΕ 2001/1125, ΑΠ 296/2001 ΧρΙ 2001/435, ΑΠ 1219/2001 ΕΕ 2001/1128 ΠΠρΑθ 961/2007 (Α ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ) κ.ά. 5

6 οικονοµική του θέση 5. Υπό την έννοια αυτή αδιαφανείς ρήτρες οδηγούν, ακριβώς λόγω της αδιαφάνειάς τους, στη διατάραξη της συµβατικής ισορροπίας, κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994. Η διαφάνεια και σαφήνεια πρέπει να υπάρχει τόσο ως προς την αιτία της παροχής, όσο και ως προς το περιεχόµενό της. Η διαφάνεια αφορά στη σαφή και κατανοητή διατύπωση, στην αρχή του ορισµένου ή οριστού περιεχοµένου και στην αρχή της προβλεψιµότητας της ύπαρξης των όρων, ώστε να αποτρέπεται οποιοσδήποτε αιφνιδιασµός του καταναλωτή όταν ο αντισυµβαλλόµενός του καλείται σε εφαρµογή των από τη σύµβαση υπεσχηµένων 6. Στην ευρύτατη κατηγορία των Γενικών Όρων Συναλλαγών υπάγονται και οι Γενικοί Όροι της Ασφάλισης. Ειδικά, µάλιστα, για το πεδίο των ασφαλιστικών συµβάσεων, ο ν. 2496/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρητώς προβλέπει στο άρθρο 2 παρ. 8 ότι όλοι οι όροι του ασφαλιστηρίου πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα εύλογα συµφέροντα του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου και να γράφονται µε σαφήνεια και ευδιάκριτα στοιχεία. Υπό την έννοια της διάταξης αυτής προϋπόθεση εγκυρότητας των ασφαλιστικών όρων είναι η διαφάνεια αυτών ως προς την κάλυψη και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή παρέχεται, καθώς και τις ενδεχόµενες οικονοµικές συνέπειες που συνεπάγεται για τον ασφαλισµένο η εφαρµογή τους 7. β. Απαγόρευση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του ν. 3587/2007, που τροποποίησε σε αρκετά σηµεία το ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, υπήρξε η προσθήκη των διατάξεων για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές κατά αυτούσια ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ 8. Σύµφωνα µε τη γενική ρήτρα του 5 Βλ. σχετ. Γ. έλλιο, Τοµές της σύγχρονης αρεοπαγητικής νοµολογίας στα ζητήµατα του συλλογικού ελέγχου των γενικών όρων καταναλωτικών συµβάσεων, Ελ 2001, ΕθΑφ 5253/2003 ΧρΙ 2004/134, ΠΠρΑθ 1119/2002 ΕΕ 2003/422, ΕιρΘεσσ 1797/2007 Αρµ 2007/ Βλ. σχετ. Ι.Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση- ίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης, 2006, 345 επ. 8 Βλ. σχετ. Ι.Κ. Καράκωστα, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2008, 888 επ και Κ. ελούκα- Ιγγλέση σε ικπροστκαταναλωτή (επ.: Ελ. Αλεξανδρίδου) 2008, 9, 9α-9θ, 61 επ., Γ. Αργυρό, Η Προστασία των Καταναλωτών από τις Αθέµιτες Εµπορικές Πρακτικές στην ευρωπαϊκή αγορά σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/29/ΕΚ, ΕΕ 2006/873. 6

7 άρθρου 9γ του νόµου «1. Απαγορεύονται οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εµπορική συναλλαγή που σχετίζεται µε συγκεκριµένο προϊόν. 2. Μια εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίον απευθύνεται το προϊόν ή του µέσου µέλους της οµάδας, όταν µια εµπορική πρακτική απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα καταναλωτών ( ) 4. Εµπορικές πρακτικές είναι αθέµιτες, ιδίως όταν είναι παραπλανητικές ή επιθετικές, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 9δ, 9ε, 9στ και στα άρθρα 9ζ και 9η, αντίστοιχα». Επιπλέον, στο άρθρο 9ε ορίζεται ότι: «1. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής, και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. 2. Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν ήταν ή προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να λάβει ο µέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία διαφορετικά δεν θα είχε λάβει.» Εξάλλου, για τους σκοπούς των πιο πάνω διατάξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 9α του νόµου, νοούνται: «(α) καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του δραστηριότητα, (β) προµηθευτής, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται µε την εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του δραστηριότητα καθώς και κάθε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµα ή για λογαριασµό του 7

8 προµηθευτή, (γ) προϊόν, κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της ακίνητης περιουσίας και των συναφών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, (δ) εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και του µάρκετινγκ ενός προµηθευτή που συνδέεται άµεσα µε την προώθηση, πώληση, ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές, (ε) ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς των καταναλωτών, η χρήση εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της ικανότητας να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε, ( ) η) επαγγελµατική ευσυνειδησία, το µέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και µέριµνας που ευλόγως αναµένεται να επιδεικνύει ένας προµηθευτής προς τους καταναλωτές, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην έντιµη πρακτική της αγοράς ή και στη γενική αρχή της καλής πίστης, στον τοµέα δραστηριοτήτων του προµηθευτή, ( ) ια) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που λαµβάνει ο καταναλωτής για το αν, πώς και υπό ποιους όρους θα πραγµατοποιήσει αγορά, θα καταβάλει όλο το τίµηµα ή µέρος αυτού, θα κρατήσει ή θα διαθέσει το προϊόν ή θα ασκήσει συµβατικό δικαίωµα επί του προϊόντος, είτε ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια ή όχι ( )». Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι για την κρίση περί του αθέµιτου χαρακτήρα µιας εµπορικής πρακτικής απαιτείται σωρευτικά η αντίθεση προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και η ουσιώδης στρέβλωση (ή ενδεχόµενη στρέβλωση) της οικονοµικής συµπεριφοράς του µέσου καταναλωτή προς τον οποίο απευθύνεται. Η χρήση του επιρρήµατος «ουσιωδώς» θέτει ένα κατώτατο όριο για το χαρακτηρισµό µιας εµπορικής πρακτικής ως αθέµιτης. Ακόµη, µάλιστα, και µια υποθετική επίδραση στην οικονοµική συµπεριφορά του καταναλωτή αρκεί για τον χαρακτηρισµό µιας εµπορικής πρακτικής ως αθέµιτης. Σε κάθε, βέβαια, περίπτωση ο χαρακτηρισµός έχει ως σηµείο αναφοράς την ικανότητα του µέσου καταναλωτή να λαµβάνει τεκµηριωµένες αποφάσεις κατά τη συναλλακτική του δραστηριότητα, παραπέµποντας έτσι σε ένα σκεπτόµενο καταναλωτή, ικανό να προβαίνει σε τεκµηριωµένη απόφαση εφόσον του δοθούν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία. Έτσι, αναδεικνύεται και πάλι ο σπουδαίος ρόλος 8

9 της ανάγκης για διαφάνεια, ορθή πληροφόρηση και σαφή ενηµέρωση του καταναλωτή, µε στόχο πάντα την προστασία την ελεύθερης επιλογής κατά τη διαµόρφωση της συναλλακτικής του απόφασης 9. Η ελληνική νοµολογία σκιαγραφεί το πρότυπο του µέσου καταναλωτή ως εκείνο του ενδιάµεσου προτύπου του συνήθως απρόσεκτου µεν ως προς την ενηµέρωσή του, αλλά διαθέτοντος τη µέση αντίληψη κατά το σχηµατισµό της δικαιοπρακτικής του αποφάσεως καταναλωτή του συγκεκριµένου είδους αγαθών ή υπηρεσιών 10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ α. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Αρχής η καταγγελλόµενη εταιρία θέτει ως ανώτατο όριο ευθύνης της το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύµβασης ανεξάρτητα του αριθµού των ατυχηµάτων µέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδους ασφάλιση. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα και µε την απάντηση της εταιρίας και ειδικά για την κρινόµενη περίπτωση, ότι έπειτα από την καταβολή ποσού ύψους για ίδιες ζηµιές ατυχήµατος την , το ασφαλιστικό ποσό περιορίστηκε για την ίδια εξάµηνη ασφαλιστική περίοδο στις 3.500, µε αποτέλεσµα η εταιρία να µην υποχρεούται στο εξής σε καταβολή αποζηµίωσης για ίδιες ζηµιές όταν αυτή υπερβαίνει το πιο πάνω διαµορφωθέν ανώτατο όριο. Ο καταγγέλλων κ. *** προσκόµισε στην εταιρία τιµολόγιο επισκευής του αυτοκινήτου για το δεύτερο ατύχηµα που υπέστη το όχηµά του εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, ζητώντας την ασφαλιστική κάλυψη για ίδιες ζηµιές και για το αναγραφόµενο στο τιµολόγιο ποσό ύψους Η εταιρία αρνήθηκε την καταβολή ολόκληρου του ποσού επικαλούµενη στην πραγµατικότητα υπασφάλιση του οχήµατος και εφαρµόζοντας για το λόγο αυτό τον σχετικό αναλογικό κανόνα για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης. Συγκεκριµένα, και κατ απόκλιση από την αρχικώς συµφωνηθείσα µεταξύ των µερών πλήρη ασφάλιση, η εταιρία περιορίζει την ευθύνη της στην αποκατάσταση ανάλογου µέρους της ζηµίας, καταλήγοντας έτσι να προσδιορίζει τη συµµετοχή της στην αποκατάσταση της ζηµιάς στο ποσό των 721. Από αυτό αφαιρείται το ποσό της απαλλαγής ύψους 400 που 9 Βλ. Κ. ελούκα-ιγγλέση σε ικπροστκαταναλωτή, όπ. π. 517 επ. 10 ΑΠ 296/2001 ΧρΙ 2001,435, ΑΠ 1219/2001 ΝοΒ2002,354, ΑΠ 1495/2006 ΕΕ 2006,

10 συµφωνήθηκε µεταξύ των µερών. Με τον τρόπο αυτό η ασφαλιστική εταιρία εκ του συνόλου των 2.475, που κόστισε η επισκευή του οχήµατος του κ. ***, επιβαρύνεται µε το ποσό των µόλις 321, ενώ ο κ. *** αναλαµβάνει να επωµιστεί ο ίδιος το υπολειπόµενο ποσό των Η χρήση του αναλογικού κανόνα της υπασφάλισης για τον προσδιορισµό της ευθύνης της εταιρίας και του ύψους της καταβαλλόµενης από εκείνη οικονοµικής συµµετοχής στην επισκευή του οχήµατος του κ. ***, χωρίς να προηγηθεί σαφής και έγκαιρη ενηµέρωση, συνεπάγεται σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση για τον καταναλωτή, την οποία δεν ήταν σε θέση να προβλέψει κατά την προσχώρησή του στην ασφαλιστική σύµβαση µε την εταιρία. Ο σχετικός κανόνας (ήτοι ότι ο λόγος της τρέχουσας αξίας το χρόνο της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου προς το ασφαλιστικό ποσό ισούται µε το λόγο της ζηµίας προς το ασφάλισµα), αποτελεί εξειδικευµένο εργαλείο για τον υπολογισµό της ευθύνης του ασφαλιστή, το οποίο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι βρίσκεται ή οφείλει να βρίσκεται στη σφαίρα γενικών γνώσεων του µέσου προσεκτικά και συνετά σκεπτόµενου καταναλωτή, ιδίως, µάλιστα, όταν η υπασφάλιση δεν αποτέλεσε επιλογή των µερών κατά τη σύναψη της µεταξύ τους σύµβασης. Στην προκειµένη περίπτωση, ο καταναλωτής προέβη στη σύναψη πλήρους ασφάλισης µε την καταγγελλόµενη εταιρία έναντι της καταβολής ορισµένου ασφαλίστρου το οποίο οφείλεται για ολόκληρη την εξάµηνη ασφαλιστική περίοδο. Από τη διατύπωση του άρθρου 9 του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του, ο καταναλωτής δεν είναι δυνατό να διαγνώσει µε ασφάλεια την πορεία της ασφαλιστικής σχέσης όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον επικαλούµενο από την εταιρία αναλογικό κανόνα της υπασφάλισης. Αυτό το οποίο συνάγεται από την πρόβλεψη του άρθρου 9 είναι βεβαίως ο περιορισµός του ασφαλιστικού ποσού. Αντιλαµβάνεται, δηλαδή, ο καταναλωτής ότι πλέον η εταιρία καλύπτει ζηµιές κατά ανώτατο όριο ύψους Η διαπίστωση, όµως, της υπασφάλισης και πολύ περισσότερο η εφαρµογή του αναλογικού κανόνα, εκφεύγει του λογικά προβλεπόµενου και αναµενόµενου γνωστικού πεδίου του µέσου συνετού καταναλωτή, ο οποίος προβαίνει στη σύναψη µιας τυπικής ασφάλισης αυτοκινήτου για ίδιες ζηµιές. Ο συγκεκριµένος, λοιπόν, όρος παρατηρείται ότι πάσχει ως προς τη διατύπωσή του λόγω ελλείµµατος στη σαφήνεια του 10

11 προσδιορισµού της ασφαλιστικής παροχής, επιπλέον δε συνεπάγεται επιδείνωση της συναλλακτικής σχέσης και οικονοµική επιβάρυνση του καταναλωτή για την έκταση της οποίας ο τελευταίος λαµβάνει γνώση το πρώτο κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Ο καταναλωτής βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αιφνιδιαστεί, όταν κατά την κατάρτιση της σύµβασης η ασφαλιστική εταιρία κάνει λόγο για ανώτατο όριο της ασφαλιστικής ευθύνης για ένα ή περισσότερα ατυχήµατα, ενώ στην άσκηση του δικαιώµατος του ασφαλισµένου για την κάλυψη του δευτέρου ατυχήµατος περιορίζεται ακόµη περισσότερο η ευθύνη της εταιρίας εφαρµοζόµενου του αναλογικού κανόνα της υπασφάλισης. Η διατύπωση του άρθρου δεν επιτρέπει στον καταναλωτή να διαγνώσει µια τέτοια εξέλιξη της παροχής, η εικόνα δε που δικαιολογηµένα είχε δηµιουργηθεί στον καταναλωτή ως προς την έκταση της παροχής µεταβάλλεται ουσιωδώς µε τη χρήση της ρήτρας αυτής από την ασφαλιστική εταιρία. Σηµειωτέον, µάλιστα, ότι αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό από τον µέσο καταναλωτή διαβάζοντας τον επίµαχο όρο της σύµβασης είναι ότι η εταιρία ευθύνεται απέναντί του για το συνολικό ποσό των για ένα ή περισσότερα ατυχήµατα, ανεξάρτητα δηλαδή αν το όριο αυτό εξαντληθεί µε ένα και µοναδικό ατύχηµα ή µε περισσότερα. Στη προκειµένη, όµως, περίπτωση εφαρµοζόµενου του κανόνα της υπασφάλισης, δηµιουργείται διαφοροποίηση ως προς το εξής: Αν π.χ. συνεπεία ενός και µόνο ατυχήµατος προκύψει βάσει τιµολογίων απαίτηση για ίδιες ζηµιές ύψους , τότε το ποσό αυτό δύναται να καλυφθεί εξολοκλήρου βάσει του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Αντίθετα, αν το ίδιο αυτό ποσό των προκύψει από ζηµιές από δύο ή περισσότερα ατυχήµατα εντός της ίδιας περιόδου, τότε η ασφαλιστική εταιρία δεν θα το καλύψει εξολοκλήρου, καθώς για το δεύτερο ατύχηµα θα εφαρµόσει τον αναλογικό κανόνα της υπασφάλισης καθιστώντας τον καταναλωτή για το υπόλοιπο ποσό «συνυπεύθυνο». Από το κείµενο του όρου, δεν µπορεί να αναµένεται από το µέσο καταναλωτή να αντιληφθεί την πιο πάνω διάκριση και κατ επέκταση τις δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες που συνεπάγεται για αυτόν η εφαρµογή του όρου. ιαπιστώνεται, έτσι, ότι η ασφαλιστική εταιρία στηριζόµενη στον, σύµφωνα µε την πιο πάνω ανάλυση, αδιαφανή και συνεπώς καταχρηστικό και άκυρο όρο αρνείται παράνοµα και αντισυµβατικά την καταβολή στο ακέραιο της οφειλόµενης βάσει των προσκοµιζόµενων τιµολογίων αποζηµίωσης. 11

12 β. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η εταιρία παρέλειψε να πληροφορήσει τον καταγγέλλοντα σχετικά µε την πιο πάνω επιβάρυνση όχι µόνο κατά τη σύναψη της σύµβασης αλλά και κατά την εξέλιξη της µεταξύ τους σχέσης, ιδίως µάλιστα µετά την καταβολή της αποζηµίωσης για το πρώτο ατύχηµα του εξαµήνου. Ακόµη και τότε, η εταιρία όφειλε να ενηµερώσει τον κ. *** µε σαφήνεια και διεξοδικά για την στο εξής διαµόρφωση της ασφαλιστικής σχέσης. Όφειλε µε άλλα λόγια να διασαφηνίσει στον κ. *** ότι για το επόµενο ατύχηµα θα εφαρµοστεί ο αναλογικός κανόνας της υπασφάλισης, δεδοµένου του περιορισµού του ασφαλιστικού ποσού, στοιχείο το οποίο δεν ήταν δυνατό να αναµένεται να γνωρίζει ο ίδιος. Η εφαρµογή του κανόνα, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί εξειδικευµένη γνώση για το µέσο καταναλωτή, στα πλαίσια δε της δεοντολογίας και της ορθής επιχειρηµατικής πρακτικής εναπόκειται στον ίδιο τον ασφαλιστή να γνωρίσει στον ασφαλισµένο την εφαρµογή του επεξηγώντας παράλληλα τις οικονοµικές παραµέτρους που συνεπάγεται γι αυτόν, ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία η υπασφάλιση δεν αποτέλεσε εξ υπαρχής της σύµβασης ρητή συµφωνία µεταξύ των µερών 11. Και τούτο, διότι, αν ο ασφαλισµένος γνώριζε την εφαρµογή του κανόνα τουλάχιστον κατά το χρόνο που αποζηµιώθηκε για το πρώτο ατύχηµα θα είχε την επιλογή είτε να καταγγείλει τη σύµβαση, και αφού του επιστραφούν τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα να απευθυνθεί σε άλλη ασφαλιστική εταιρία συνάπτοντας και πάλι πλήρη ασφάλιση, είτε ενδεχοµένως να ζητήσει την υπογραφή πρόσθετης πράξης για τη συνέχιση της κάλυψης ακόµη και µε διαφορετικούς όρους εφόσον αυτό έκρινε προς το συµφέρον του. Έτσι, παραλείποντας η εταιρία να διαφωτίσει τη συγκεκριµένη διάσταση της ασφαλιστικής σχέσης, δέσµευσε ουσιαστικά την επιλογή του καταναλωτή 11 Στην περίπτωση που τα µέρη επιλέξουν να υπασφαλιστεί το πράγµα κατά τη σύναψη της µεταξύ τους σύµβασης, τότε και µόνον γίνεται φανερή η πραγµατική επιλογή και συναίνεση του καταναλωτή να γίνει «συνασφαλιστής» κατά το µέρος που το ασφαλιστικό ποσό δεν ανταποκρίνεται στην αξία του πράγµατος. Στην περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη φέρει το βάρος να ζητήσει να πληροφορηθεί τις οικονοµικές παραµέτρους της επιλογής του αυτής. ιαφορετικά όµως, έχει, όταν ο καταναλωτής προσχωρεί σε απλή σύµβαση πλήρους ασφάλισης αυτοκινήτου για ίδιες ζηµιές δίχως ποτέ ο ίδιος να διαπραγµατευτεί ή να ζητήσει υπασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρµογή του αναλογικού κανόνα διαρκούσης της σύµβασης, χωρίς προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή του και ενώ έχει ήδη προηγηθεί η καταβολή αποζηµίωσης µε όρους πλήρους ασφάλισης, είναι αντίθετη στους κανόνες ορθής επαγγελµατικής πρακτικής καθώς αιφνιδιάζει τον ασφαλισµένο επιδεινώνοντας σηµαντικά την έναντι της εταιρίας συµβατική του θέση. 12

13 οδηγώντας τον ενδεχοµένως σε απόφαση συναλλαγής (σύναψη ή/και συνέχιση της συµβατικής σχέσης) που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. Η πρακτική αυτή της εταιρίας υπάγεται στις απαγορευτικές διατάξεις των άρθρων 9 α επ. του ν. 2251/1994, ως αθέµιτη εµπορική πρακτική, τελουµένη δια της παραλείψεως παροχής ουσιωδών πληροφοριών που χρειάζεται ο καταναλωτής για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής. Για τους παραπάνω λόγους, µε σκοπό τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, και τη διατύπωση εύλογης πρότασης για τη διευθέτηση της µεταξύ των µερών ανακύψασας καταναλωτικής διαφοράς, λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη τις επιµέρους παραµέτρους της υπόθεσης και τα ζητήµατα που ανέκυψαν κατά τη διερεύνησή της, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» 1. Απευθύνει σύσταση προς την Commercial Value Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία να προβεί στην καταβολή και του υπολειπόµενου ποσού που βάσει τιµολογίων δαπανήθηκε για την επισκευή του οχήµατος του κ. ***. 2. Καλεί τα εµπλεκόµενα µέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός (10) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, εάν αποδέχονται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. 3. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει µε βάση τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/ ιαβιβάζει την παρούσα έγγραφη σύσταση και το σύνολο του φακέλου της υπόθεσης στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις δικές της νόµιµες ενέργειες κατ άρθρο 9θ παρ. 5 και 13 Α του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 13

14 Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή ρ. Β. Μπώλου Κοιν.: Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος Αθήνα 14

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: ,

Τηλ.: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. :10329 ΠΡΟΣ: 1. HSBC

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός Αθήνα 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :3994 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ).

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :18929 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :3700 ΠΡΟΣ: 1. E.F.G. EUROBANK- ERGASIAS Δ/νση Σχέσεων με τους Πελάτες Όθωνος 8 105 57 Αθήνα 2. ****** ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Επικαιροποιημένη έκδοση Αθήνα Μάρτιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/113/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 27.1. 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1563/2014, του D. G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014 Αθήνα, 02-10-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/576-2/02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. ΑSPIS BANK 5. EUROBANK

ΠΡΟΣ: 2. ΑSPIS BANK 5. EUROBANK ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτριες: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός 2. Θεοδώρα Ρούµπου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 4023 ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 13 Απριλίου 2017 Αριθ. Πρωτ. :13439 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Εισηγήτρια: Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 13 Απριλίου 2017 Αριθ. Πρωτ. :13439 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δήμητρα Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 13 Απριλίου 2017 Αριθ. Πρωτ. :13439 ΠΡΟΣ: (***) ΚΟΙΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Ορισμός 2. Προϋποθέσεις άσκησης 3. Τρόπος άσκησης 4. Καταχρηστική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/ Αθήνα, 11-02-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/11-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: κατανοητοί και γνωστοί όροι συναλλαγών και συμβάσεων

Άρθρο 2: κατανοητοί και γνωστοί όροι συναλλαγών και συμβάσεων Επιλογή άρθρων από το νόμο 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Η Εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων Vita Insurance Brokers, ως ασφαλιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαϊου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1977 Αρµόδιος : κ. ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Συντάκτρια : Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθ. Ειδική Επιστήµονας - Νοµικός Ηλεκτρον.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα

Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα Ανεξάρτητη Αρχή Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα στo συνέδριο HILA AIDA 2014 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργάνωσε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» 9 Μαϊου 2014 Στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ειρήνη Μακρή Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Μαρτίου Αριθ. Πρωτ. :14465

Πληροφορίες: Ειρήνη Μακρή Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Μαρτίου Αριθ. Πρωτ. :14465 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Πληροφορίες: Ειρήνη Μακρή Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Μαρτίου 2018 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Καταναλωτών στον Ασφαλιστικό Τομέα. Μιλτιάδης Μιλτιάδου

Προστασία Καταναλωτών στον Ασφαλιστικό Τομέα. Μιλτιάδης Μιλτιάδου Προστασία Καταναλωτών στον Ασφαλιστικό Τομέα Μιλτιάδης Μιλτιάδου Καταχρηστικές Ρήτρες Κάθε ρήτρα: που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, και δημιουργεί σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ) είναι η θέσπιση αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2309/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2309/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-04-2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2309/01-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 45 / 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ηλεκτρον. /νση: Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 4947 ΠΡΟΣ: 1. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4 152 33 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/3336-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/3336-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Αθήνα, 22-07-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3336-2/22-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 89/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρμόδια: Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. :33585 Δρ. Κοντογιάννη Αθηνά Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρμόδια: Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. :33585 Δρ. Κοντογιάννη Αθηνά Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια: Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. :33585 Δρ. Κοντογιάννη Αθηνά Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή. Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης. Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.

Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή. Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης. Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια: Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. :45397 Eισηγήτρια: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή. Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης. Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.

Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή. Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης. Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια : Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγητής: Ανδρέας Μαντζουράνης Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα