16PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16PROC"

Transcript

1 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: , ΑΘΘΝΑ Τθλ: Fαχ: Ακινα, 14/ 06 / 2016 Αρ. Ρρωτ. ΕΣΔΥ/1403 ΘΕΜΑ: ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.) ΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΡΑΝΗΣ ,00 (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ). Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Χαμθλότερθ τιμι ΑΡΟΦΑΣΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΑΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ. Ζχοντασ υπόψθ : 1. Τισ διατάξεισ όπωσ ιςχφουν : 1.1. του Ν. 2194/1994, άρκρο 3 «Ρερί μετατροπισ τθσ ΕΣΔΥ ςε Ν.Ρ.Δ.Δ.»(ΦΕΚ 34 Α ), όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2920/2001, άρκρο 15 παρ. 5 (ΦΕΚ 131 Α ) του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3871/ (ΦΕΚ Α 141) «περί Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Ευκφνθσ» του άρκρου 122 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Αϋ 116) «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμόςιων ζργων» του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Αϋ 115), όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) άρκρο 22. 1

2 1.7. του άρκρου 4 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει του άρκρου 13 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Αϋ 194), «Γενικζσ διατάξεισ για τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ αμοιβϊν νοςοκομείων - ςφςταςθ και καταςτατικό τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Εταιρεία ςυςτιματοσ αμοιβϊν νοςοκομείων ανϊνυμθ εταιρεία» - Ρροςαρμογι ςτο Εκνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2012/39/ΕΕ τθσ επιτροπισ τθσ 26 θσ Νοεμβρίου 2012 για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2006/17/ΕΚ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 194 Αϋ), όπωσ ιςχφει με το άρκρο 34 παρ. 9 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Αϋ 164), «Bοςκιςιμεσ γαίεσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ» του Ρ.Δ. 1233/1981 (ΦΕΚ Αϋ 306) «Ρερί οργανϊςεωσ και λειτουργίασ τθσ Υ.Σ.Α» του Ρ.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Αϋ 76) «Ρερί οργανιςμοφ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» όπωσ διορκϊκθκε ςτο (ΦΕΚ Αϋ123), και ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98) του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Αϋ 150) «περί κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» του Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Αϋ 194) «περί αναλιψεων υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 2. Τισ αποφάςεισ : 2.1. τθν αρικ /601/0026/ (ΦΕΚ Βϋ 431) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει τθν αρικ /739/ (ΦΕΚ Βϋ 1291) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν 2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» τθν αρικ. Ρ1/2380/ (ΦΕΚ Βϋ 3400) ΚΥΑ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, Υγείασ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Ναυτιλίασ και Αιγαίου «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων». 2

3 2.4. τθν αρικ. πρωτ. Α1α/56703/ , απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ «Διοριςμόσ Κοςμιτοροσ ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ» (ΑΔΑ: 6Σ2Ο465ΦΥΟ-ΒΨΔ) τθν αρικ. πρωτ. Β1.α/οικ / απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ «Κατανομι πιςτϊςεων του Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2016 του Υπουργείου Υγείασ ςε επιμζρουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Εξόδων (ΚΑΕ)» (ΑΔΑ:Ψ46Ε465ΦΥΟ-ΗΨΩ) τθν απόφαςθ του ςυλλόγου των Κακθγθτϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. (396/ ) περί εξουςιοδότθςθσ Κοςμιτορα και Αν. Κοςμιτορα για τα οικονομικά κζματα τθσ Ε.Σ.Δ.Υ Τθν αρικ. πρωτ. Β1.α/οικ. 3328/ απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ «Κατανομι κοινϊν πιςτϊςεων των φορζων 110 και 210 του Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2016» 2.8. τθν αρικ. πρωτ. 2/6058/ΔΡΓΚ/ (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 18/03/2016) απόφαςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, με κζμα: «Μεταβολζσ εκτελοφμενου προχπολογιςμοφ» τθν αρικ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.654/ απόφαςθ του Κοςμιτορα τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν με διαπραγμάτευςθ για τθν προμικεια ειδϊν, παροχι υπθρεςιϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι αυτϊν, προσ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ» (ΑΔΑ: 67Ν2465ΦΥΟ-ΑΨΝ) τθν αρικ. πρωτ. Ε.Σ.Δ.Υ./οικ.1127/ απόφαςθ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. (ΑΔΑ: 6ΣΙΟ465ΦΥΟ-Β5Τ) (ΑΔΑΜ: 16REQ ) τθν αρικ. πρωτ. Β3.α/30568/ απόφαςθ «Ανάλθψθ και δζςμευςθ του ποςοφ των ,00 από τον Κ.Α.Ε του φορζα 210» θ οποία καταχωρικθκε ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Υ.Δ.Ε. ςτο Υπουργείο Υγείασ με α/α (ΑΔΑ: 74Η465ΦΥΟ-ΡΘΑ) (ΑΔΑΜ: 16REQ ) τθν υπ αρικμ. 405/ Απόφαςθ τθσ Συνεδρίαςθσ του Συλλόγου των Κακθγθτϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. περί ζγκριςθσ του ςχεδίου διακιρυξθσ για τθν διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.) 3. Το γεγονόσ ότι θ ςυνολικι δαπάνθ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ τθσ Ε.Σ.Δ.Υ κα ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των δζκα τεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (14.600,00 ), ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. και κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του Υπουργείου Υγείασ και ςυγκεκριμζνα από τον Φορζα 210 ΚΑΕ Ρ Ο Κ Η Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ρρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό ςε ευρϊ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο αξιολόγθςθσ - κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι Αναδόχου για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ τθσ Ε.Σ.Δ.Υ., επί τθσ 3

4 οδοφ Λ. Αλεξάνδρασ 196, Ακινα, για χρονικό διάςτθμα ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 2016 από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (CPV: , ). Ο ςυνολικόσ εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των δεκατεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (14.600,00 ), ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ (24%) και των λοιπϊν κρατιςεων και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων του Υπουργείου Υγείασ (Φορζασ 210 ΚΑΕ 0851). Θ αναλυτικι περιγραφι του ζργου κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου αναφζρονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Β και Γ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, το αργότερο ζωσ τθν Δευτζρα 27 Ιουνίου 2016 και ϊρα ςτο Γραφείο Γενικοφ Ρρωτοκόλλου τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.), Λ. Αλεξάνδρασ 196, ΤΚ , Ακινα, 1οσ όροφοσ. Ο φάκελοσ προςφοράσ μπορεί να κατατεκεί αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο ςτο πρωτόκολλο τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ. Ρροςφορζσ που κα κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται. Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ( ςτο πρόγραμμα Διαφγεια ( και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ( O διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 28/06/2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00, ςτα γραφεία τθσ Ε.Σ.Δ.Υ., από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ, για τθν προμικεια πάςθσ φφςεωσ ειδϊν, τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Υ (ΑΔΑ: 67Ν2465ΦΥΟ-ΑΨΝ). Τα αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ ζωσ και τθν Τρίτθ 21/06/2016. Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. ( Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ άλλου προςφζροντοσ και κατά τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αςκοφνται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 15 του π.δ. 118/2007) και με τθν καταβολι του παραβόλου που αναλογεί. Ο προςφζρων οφείλει να επιςκεφκεί τθν ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρασ 196,) ϊςτε να λάβει υπόψθ του τθν κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων κακϊσ και τισ γενικζσ και ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ, πριν από τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν αρμόδια υπάλλθλο τθσ ΕΣΔΥ, κ. Ρροφβα Αικατερίνθ (τθλ /ϊρεσ ). Για τθν επίςκεψθ ο προςφζρων οφείλει να παραλάβει βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ ΕΣΔΥ. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα Ραραρτιματα ωσ κατωτζρω, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ: 4

5 ΡΑΑΤΘΜΑ A: Γενικζσ Ρλθροφορίεσ ΡΑΑΤΘΜΑ B: Γενικοί Προι Διαγωνιςμοφ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ : Αντικείμενο ζργου- Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ειδικοί όροι ΡΑΑΤΘΜΑ Δ : Υπόδειγμα Οικονομικϊν Ρροςφορϊν ΡΑΑΤΘΜΑ Ε: Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Επιςτολισ - Αίτθςθσ Συμμετοχισ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ραραρτιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΡΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (θλεκτρονικι ενθμζρωςθ) - Γραφείο Κοςμιτορα - Γραφείο Αν. Κοςμιτορα - Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Δ/νςθσ Γραμματείασ - Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν - Μζλθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 5

6 ΡΑΑΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ Τφποσ Διαγωνιςμοφ Ανακζτουςα Αρχι Αντικείμενο Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ, ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.) Ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.) επί τθσ οδοφ Λ. Αλεξάνδρασ 196, Ακινα. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το αντικείμενο του ζργου αναφζρονται ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςθσ. Δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (14.600,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ. Κωδικοί CPV , Ρροχπολογιςμόσ που βαρφνει Καταλθκτικι θμερομθνία/ ϊρα υποβολισ προςφορϊν Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν Ημερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ προςφορϊν Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν Διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ Υπουργείο Υγείασ - Φορζασ Κ.Α.Ε οικονομικό ζτοσ 2016 βάςει τθσ αρικ. πρωτ. Β3.α/30568/ Απόφαςθσ Δζςμευςθσ Ρίςτωςθσ (ΑΔΑ:74Η465ΦΥΟ-ΡΘΑ,ΑΔΑΜ:16REQ ) Δευτζρα 27 Ιουνίου 2016 και ϊρα Γραφείο Γενικοφ Ρρωτοκόλλου τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.), Λ. Αλεξάνδρασ 196, ΤΚ , Ακινα, 1οσ όροφοσ. 28/06/2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00 Ενενιντα (90) θμζρεσ, από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 2016 (31 Δεκεμβρίου 2016). 6

7 ΡΑΑΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ είναι θ ςυντιρθςθ και επιςκευι των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ για το ζτοσ Ο χϊροσ ςτον οποίο κα πραγματοποιοφνται οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (όπου βρίςκονται τα υπό ςυντιρθςθ μθχανιματα και οι εγκαταςτάςεισ) είναι το κτίριο τθσ ΕΣΔΥ επί τθσ Λ. Αλεξάνδρασ 196, ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου 7000 τ.μ. Οι γενικζσ κατθγορίεσ των προσ ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων είναι οι παρακάτω (όπωσ λεπτομερϊσ ανά είδοσ προσ ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ αναλφονται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ): Α/Α ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΑΑΓΑΦΟΣ 1 2 Αντλίεσ Θερμότθτασ (ΑΘ) 550 kw, Κυκλοφορθτζσ και δίκτυο διανομισ νεροφ. Γ3.1 Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ, Μονάδεσ Εξαεριςμοφ και δίκτυο αεραγωγϊν. Γ3.2 3 Fun Coil Units οροφισ και δαπζδου. Γ3.3 4 Αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ διαιροφμενου τφπου. Γ3.4 Β2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ/Κοινοπραξίεσ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ και που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Ρ.Δ. 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ. Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Υπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να το πράξει. Ειδικότερα για τισ ενϊςεισ εταιριϊν: 7

8 Θ Ζνωςθ/Κοινοπραξία Ρρομθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Κάκε ςυμμετζχων μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει: 1. Να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό Επιμελθτιριο. 2. Να είναι φορολογικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφρια και επικουρικισ). 3. Να μθν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναςτολισ εργαςιϊν ι να τελεί ςε ανάλογθ κατάςταςθ/διαδικαςία ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του. 4. Να μθν ζχει αποκλειςκεί από τθ ςυμμετοχι ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν. 5. Να μθν ζχει κθρυχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 6. Να μθν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ ( άρκρο 43 ΡΔ 60/2007): α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ ) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ ). γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ ). δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ , Οδθγία 2001/97/ΕΚ, EE L 344 τθσ , Ν. 2331/1995, Ν. 3424/2005). 8

9 ε) αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ. Ρροχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτο διαγωνιςμό είναι Θ ςυνάφεια με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ που αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά ISO. θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα που αποδεικνφεται με τθν υποβολι καταλόγου εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν κατά τθν τελευταία πενταετία και από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςτα οποία κα αναφζρεται το ποςό, ο χρόνοσ και ο τόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Εφόςον ςτα πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που πραγματοποιικθκαν από τον υποψιφιο, δεν αναγράφεται το οικονομικό τίμθμα, ωσ ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται ςχετικι διλωςθ που ςυντάςςεται είτε από τον πελάτθ, είτε από τον υποψιφιο ανάδοχο. B3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ του ζργου κα ανζλκει ςτο ποςό των δεκατεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (14.600,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Υγείασ ( ΚΑΕ 0851 του φορζα 210), του οικονομικοφ ζτουσ Β4. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 1. Οι προςφορζσ πρζπει: I. να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. II. να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθν φζρουν ξζςματα, διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ., και να φζρουν μονογραφι από τον διαγωνιηόμενο κατά ςελίδα, III. να ζχουν αρίκμθςθ ςε όλεσ τισ ςελίδεσ. IV. να υποβλθκοφν ςε δφο (2) αντίτυπα, ςε ζντυπθ μορφι που κα τεκοφν μζςα ςτον ίδιο φάκελο προςφοράσ. Σε ζνα από τα δφο αντίγραφα και ςε κάκε ςελίδα αυτοφ, που κα είναι μονογραμμζνθ από τον υποψιφιο ανάδοχο, κα γράφεται θ λζξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και αυτό κα είναι το επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου, ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ. Θ τεχνικι και θ οικονομικι προςφορά πρζπει να υποβλθκοφν και ςε επεξεργάςιμα αρχεία ςε θλεκτρονικι μορφι ςε οπτικό δίςκο (CD). 2. Επί ποινι αποκλειςμοφ, οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο κυρίωσ φάκελο. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται. Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ κυρίωσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του προςφζροντοσ Διαγωνιηόμενου και να αναγράφει ευκρινϊσ τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: 9

10 Τθν λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» Τον τίτλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ «ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.)» Τθν διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ «Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 196, ΑΘΘΝΑ, Τ.Κ » Τον πλιρθ τίτλο τθσ Διακιρυξθσ και τον αρικμό πρωτοκόλλου αυτισ. Τθν θμερομθνία Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του προςφζροντοσ ιτοι τθν επωνυμία, τθν διεφκυνςθ, τον αρικμό, τθλεφϊνου, τον αρικμό τθλεομοιοτυπίασ (fax) και τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ ( ). Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. Μζςα ςτον ενιαίο ςφραγιςμζνο κυρίωσ φάκελο κάκε προςφοράσ ο διαγωνιηόμενοσ τοποκετεί τουσ ακόλουκουσ ξεχωριςτοφσ, ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ υποφακζλουσ: «Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ περιζχει τα οριηόμενα ςτθν παρ. B5 τθσ παροφςασ. «Υποφάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ» (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ περιζχει τα οριηόμενα ςτθν παρ. B6 τθσ παροφςασ. «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ περιζχει τα οριηόμενα ςτθν παρ. B7 τθσ παροφςασ. Οι επιμζρουσ Υποφάκελοι αναγράφουν όλεσ τισ ενδείξεισ του ενιαίου κυρίωσ φακζλου και τον τίτλο του Υποφακζλου («Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», «Υποφάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ»). Απαγορεφεται θ χριςθ φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. Ο ενιαίοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα ςυνοδεφεται από επιςτολι- αίτθςθ ςυμμετοχισ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι (Ε.Σ.Δ.Υ.), θ οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του και κατατίκεται εκτόσ του φακζλου προςφοράσ, προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί από το Γενικό Ρρωτόκολλο ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΣΤ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Β5. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό του. 2. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ςφμφωνα με τον Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74Α, ςτθν οποία: α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν 10

11 β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: i. δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ (1) του εδαφίου α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ii. δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδαφίου α ι του εδαφίου γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, iii. είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ τθσ περίπτωςθσ (3) του εδαφίου α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, iv. δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 κατάςταςθ, v. είναι εγγεγραμμζνοι ςε οικείο Επιμελθτιριο, επαγγελματικό μθτρϊο ι για τα αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ. (κα αναφζρεται το ςυγκεκριμζνο Επιμελθτιριο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοι) και το ειδικό επάγγελμά τουσ (δθλαδι το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςε αυτό) κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ (4) του εδαφίου αϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ (3) του εδαφίου βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ.118/2007, vi. δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι και δεν ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα και δεν ζχουν αποκλειςκεί τελεςίδικα από Δθμόςια Υπθρεςία, ΝΡΔΔ, ι ΝΡΙΔ του Δθμοςίου τομζα επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, vii. δεν ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, viii. θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ, ix. ςυνζταξαν τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, x. ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα, xi. όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι. γ. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγράφο 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ.118/ Βεβαίωςθ ότι επιςκζφτθκε το κτίριο τθσ ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρασ 196) και ζλαβε γνϊςθ για τισ γενικζσ και ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ. 4. Νομιμοποιθτικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ Αναφορικά με νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, θ απαιτοφμενθ κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται, επί εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και 11

12 προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριςτι ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ (δθλ. από φυςικό πρόςωπο το οποίο ςφμφωνα με το καταςτατικό εκπροςωπεί και δεςμεφει τθν εταιρεία) ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ. Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ, τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα προςκομίηουν τα παρακάτω νομιμοποιθτικά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ: i. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε.: επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του. ii. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. ι Ε.Ρ.Ε.: ΦΕΚ ςφςταςθσ. επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ, και των τροποποιιςεϊν του, μαηί με τα αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου. iii. Αποδεικτικά καταχϊριςθσ μεταβολϊν και ςτοιχείων ςτο Γ.Ε.ΜΘ., όπου προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. iv. Για όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. v. Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Ρρόςωπο, οφείλει να κατακζςει Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Γενικά, τα νομικά πρόςωπα κάκε είδουσ πλθν των προαναφερομζνων κα πρζπει να προςκομίςουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςισ τουσ και τροποποιιςεισ αυτϊν, κακϊσ και το νομιμοποιθτικό ζγγραφο όπου ορίηεται ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. Επιπλζον ςτθν προςφορά τουσ κα πρζπει να περιλαμβάνεται: i. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ, όπου: - Να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, - Να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ - Να δθλϊνεται ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ 12

13 ii. - Να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ (leader), - Να ορίηεται (εφόςον το επικυμοφν) κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ /Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ: - Στθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία και - Στο Διαγωνιςμό Θ κοινι προςφορά που υποβάλλεται, υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από κοινό εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ των υποψιφιων αναδόχων ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. B6. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» Ο Υποφάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, όπωσ αυτά απαιτοφνται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ χωρίσ αναγραφι τιμϊν. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον Υποφάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ "ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ΡΟΣΦΟΑΣ" και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Επί ποινι αποκλειςμοφ, οι προςφζροντεσ που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό πρζπει να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν ότι θ εταιρία και το προςωπικό του Αναδόχου πλθροί τα απαιτοφμενα από τθν Ραροφςα προκιρυξθ και από τθν κείμενθ νομοκεςία τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα και ςυγκεκριμζνα: i. Αποδεικτικό ότι ςτθν επιχείρθςθ απαςχολείται μόνιμα (να είναι Μζτοχοσ, Εταίροσ ι να αναφζρεται ςτθν κατάςταςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ) Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ με 10ετι τουλάχιςτον εμπειρία θ οποία αποδεικνφεται με αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθσ του ΤΕΕ περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα. ii. Αποδεικτικό ότι ςτθν επιχείρθςθ απαςχολοφνται μόνιμα (να είναι Μζτοχοι, Εταίροι ι να αναφζρονται ςτθν κατάςταςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ) δφο ψυκτικοί γενικϊν εφαρμογϊν κακϊσ και αντίγραφα των αδειϊν αυτϊν ι όπωσ αυτζσ iii. τροποποιοφνται με βάςθ το ΡΔ1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/ ). Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 που αφορά ςτθν Καταςκευι και Συντιρθςθ Συςτθμάτων Κλιματιςμοφ ι ΘΜ ζργων τθσ εταιρίασ ςε ιςχφ. iv. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία ISO OHSAS ςε ιςχφ. 13

14 v. Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων βρίςκεται ςε διαδικαςία ανανζωςθσ των πιςτοποιθτικϊν και εκκρεμεί θ ζκδοςι τουσ τότε απαιτείται ανάλογθ βεβαίωςθ από τον φορζα που να βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό είναι ςε διαδικαςία ανανζωςθσ και ότι εκκρεμεί θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ του πιςτοποιθτικοφ όταν αυτό εκδοκεί. vi. vii. Τα ζγγραφα/δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ α. τθ ςυνοπτικι διοικθτικι δομι τθσ εταιρείασ και τθ ςφνκεςθ τθσ τεχνικισ ομάδασ υποςτιριξθσ. β. τον αρικμό των απαςχολουμζνων τεχνικϊν/μθχανικϊν που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, τθν κατάρτιςθ και τθν εμπειρία τουσ (ςφντομα βιογραφικά, αντίγραφα πτυχίων, πιςτοποιιςεων). Αναφορικά με τα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων του προςωπικοφ του Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει και οποιοδιποτε άλλο πιςτοποιθτικό απαραίτθτο για τθν απόδειξθ των γνϊςεων ι/και τθσ προχπθρεςίασ του προςωπικοφ του που απαιτείται από τθν κείμενθ, ςχετικι με τον προςδιοριςμό των προςόντων του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτθν Συντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ, νομοκεςία. γ. πίνακα ςυναφϊν ζργων που ζχουν εκτελεςτεί τθν τελευταία πενταετία, ςτον οποίο κα αναγράφονται, το αντικείμενο, θ ανακζτουςα αρχι, θ διάρκεια του ζργου, ο προχπολογιςμόσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο ζργο. δ. ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ των ανωτζρω ζργων όπωσ: βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ για Δθμόςια Αρχι και διλωςθ πελάτθ/ιδιϊτθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο του Ιδιωτικοφ Φορζα. Μία (1) τουλάχιςτον βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει αερόψυκτθ αντλία κερμότθτασ ψυκτικισ ιςχφοσ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ των 400 kw. Σε περίπτωςθ που ςτθν προτεινόμενθ ομάδα ζργου περιλαμβάνονται ςτελζχθ που δεν είναι μόνιμα μιςκοδοτοφμενοι από τον προςφζρων, υποβάλλεται από ζναν ζκαςτο εξ αυτϊν, υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ από αρμόδια αρχι, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν εκτζλεςθ του υπό ανάκεςθ ζργου και ότι αποδζχονται πλιρωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Για όςεσ από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ αφοροφν ιδιωτικά ζγγραφα, κα πρζπει το επιςυναπτόμενο φωτοαντίγραφο να προζρχεται από αντίγραφο ιδιωτικοφ εγγράφου το οποίο ζχει επικυρωκεί ςε δικθγόρο ι από πρωτότυπο ιδιωτικοφ εγγράφου που φζρει κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α του άρκρου 1, του Ν.4250 (ΦΕΚ 74 / Α / ) 14

15 Β7. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» Ο χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει: 1) τθ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ, 2) το ποςοςτό Φ.Ρ.Α., 3) το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και ςυντάςςεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Δ. Θα κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ και κα απορρίπτονται προςφορζσ που: δεν δίνουν τιμι ςε ευρϊ. περιζχουν τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ. κζτουν όρο αναπροςαρμογισ. είναι αόριςτεσ και δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι θ προςφερόμενθ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. θ προςφερόμενθ τιμι είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το άρκρο 52 του π.δ. 60/2007. δεν είναι ορκά ςυμπλθρωμζνοι οι Ρίνακεσ Δ1, Δ2 και Δ3 B8. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ΕΣΔΥ πριν από τθν λιξθ τθσ, για χρονικό διάςτθμα ακόμθ ενενιντα (90) θμερϊν. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν Ρροςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ςε ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. Β 9. ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να είναι ςε ΕΥΩ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ, θ οποία κα απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) ο οποίοσ πρζπει να αναφζρεται χωριςτά. 15

16 Θ τιμι με κρατιςεισ και χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, αλλά οφτε κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. Θ ΕΣΔΥ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι - προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Β10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θ αποςφράγιςθ των φακζλων προςφοράσ τθσ παροφςασ κα πραγματοποιθκεί ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Γραφείο τθσ Κοςμθτείασ τθσ Ε.Σ.Δ.Υ., Λ. Αλεξάνδρασ 196, Τ.Κ , Ακινα, ςτισ 28/06/2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00, από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Στθν αποςφράγιςθ κάκε υποψιφιοσ μπορεί να παραςτεί δια του νομίμου εκπροςϊπου του ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν προβαίνει ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ωσ εξισ: α) Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. β) Μονογράφονται όλοι οι υποφάκελοι. Αποςφραγίηονται οι φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν και τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και μονογράφονται όλα τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ. Θ Επιτροπι ελζγχει τθν ορκότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν. Ρροςφορζσ των οποίων τα δικαιολογθτικά δεν είναι πλιρθ και ορκά απορρίπτονται. γ) Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα αποςφραγιςκεί μετά τθν τυπικι αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ εφόςον αυτι είναι αποδεκτι με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Διευκρίνιςθ Θ προτεινόμενθ Τεχνικι Ρροςφορά από τον ανάδοχο πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει αναλυτικά τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Γ, ςυν όποιεσ άλλεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία των ςυςτθμάτων. Θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει ςχετικζσ διευκρινίςεισ πριν τθ διαμόρφωςθ τθσ ειςιγθςθ τθσ για απόρριψθ ι όχι τθσ προςφοράσ. δ) Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ τεχνικζσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται. Θ κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΡΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. ε) Για όλα τα παραπάνω θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καταρτίηει πρακτικό, το οποίο παραδίδει ςτο Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν εισ διπλοφν. ςτ) Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα ανάδοχο με ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ και προσ τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό. 16

17 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν: 1. Θ προςφορά δεν είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ όπου αυτοί αναφζρονται. 2. Τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που απαιτοφνται δεν είναι πλιρθ και ορκά. 3. Θ προςφορά είναι αόριςτθ και δε μπορεί να εκτιμθκεί ι περιζχει ανακριβι ςτοιχεία. Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά κα εξετάηεται ωσ απαράδεκτθ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται. Β11. ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ 118/2007, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςϋ αυτόν (με τθλεομοιοτυπία) και με βεβαίωςθ παραλαβισ αυκθμερόν (από τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ), οφείλει να υποβάλλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ παραδίδεται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. (Λ. Αλεξάνδρασ 196, τ.κ , Ακινα), τα αναφερόμενα παρακάτω ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19 παρ. 6 του Ρ.Δ.118/ 2007: Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα κατωτζρω αδικιματα: Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 17

18 ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και, επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 3 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε οικείο Επιμελθτιριο, επαγγελματικό μθτρϊο και ότι εξακολουκεί να είναι εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Διευκρινιςεισ: Αναφορικά με το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα νομικά πρόςωπα πρζπει να το προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.). Στθν περίπτωςθ ενϊςεων προμθκευτϊν, οφείλουν να προςκομίςουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. Θ Επιτροπι αποςφραγίηει τον φάκελο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν. Εάν ο υποψιφιοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι ζχει κατακζςει ψευδείσ ι ανακριβείσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, θ προςφορά του απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζρονται τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι και οφτω κακϋ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίςει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι καταρτίηει πρακτικό το οποίο παραδίδει ςτθ Διεφκυνςθ Γραμματείασ, ςτο Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Οι προςφζροντεσ ενθμερϊνονται για τθ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Β12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ε τθσ 18

19 παροφςασ. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 του ΡΔ 118/07. Β13. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται το ζργο είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία επίδοςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ από τθν παράγραφο Β12. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. Με τθν ανακοίνωςθ τθσ Ανάκεςθσ καταρτίηεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία θ ςχετικι Σφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. Στθ Σφμβαςθ που κα ςυνταχκεί, κα περιλθφκοφν : α) Οι όροι που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ αυτι και τα παραρτιματα τθσ. β) Κάκε τι που αναφζρεται ςτθν προςφορά πλζον των ηθτουμζνων. γ) Κάκε τι που τυχόν κα ςυμφωνθκεί πλζον τθσ Διακιρυξθσ και τθσ προςφοράσ, μζχρι και τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. Θ Διακιρυξθ και τα επιπλζον προςφερκζντα, κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ - ζςτω και αν τυχόν από παράλειψθ, δεν αναφερκοφν ς' αυτιν ρθτά. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνείται να υπογράψει τθ Σφμβαςθ ι δεν προςζρχεται να τθν υπογράψει εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίςτθκε, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007. Το Ελλθνικό Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ προθγθκεί ειδοποίθςθ προσ τον αντιςυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) τουλάχιςτον δφο μινεσ πριν, και χωρίσ οποιαδιποτε υποχρζωςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ αποηθμίωςθ του αντιςυμβαλλόμενου για το ανεκτζλεςτο των εργαςιϊν. Β14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ ι άλλθ επιβάρυνςθ για το Δθμόςιο: I. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. II. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Ρροκιρυξθσ. 19

20 III. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του ΡΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). Β15. ΖΛΕΓΧΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Θ ΕΣΔΥ ζχει ορίςει αρμόδια Επιτροπι για τθν Ραρακολοφκθςθ και Ραραλαβι των Εργαςιϊν (ΕΡΡΕ), αρμοδιότθτεσ τθσ οποίασ είναι θ παρακολοφκθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ όςον αφορά ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, ο ζλεγχοσ των παραδοτζων, θ ζγκριςθ ι απόρριψθ αυτϊν και θ ςφνταξθ των αντίςτοιχων πρακτικϊν παραλαβισ ι απόρριψθσ. Τα παραδοτζα παραλαμβάνονται από τθν ΕΡΡΕ, θ οποία εξετάηει και διαβιβάηει εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ ςτον Ανάδοχο εντόσ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ τουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ των παρατθριςεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτζα καταλλιλωσ διορκωμζνα και ςυμπλθρωμζνα. Αναλυτικά τα παραδοτζα αναφζρονται ςτθν παράγραφο Γ6. Θ ΕΡΡΕ μπορεί α) να εγκρίνει τθν παραλαβι του παραδοτζου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, β) να απορρίψει το παραδοτζο, αν αυτό παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ΕΡΡΕ εφόςον διαπιςτϊνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντάςςει πρωτόκολλο παραλαβισ πριν τθν τιμολόγθςθ εισ διπλοφν και το παραδίδει ςτο Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Θ ΕΡΡΕ ζχει το δικαίωμα να προςκαλεί τον Ανάδοχο ςε ςυςκζψεισ, κατά τισ οποίεσ κα ςυηθτοφνται προβλιματα ι γενικϊσ κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ και κα δίδονται οδθγίεσ, κατευκφνςεισ και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν. Β16. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ Θ αμοιβι του αναδόχου κα κατανεμθκεί ςε δφο δόςεισ και θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και μετά τθν ζκδοςθ του πρακτικοφ παραλαβισ των εργαςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι. Ο ανάδοχοσ μειοδότθσ επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ κακαρισ αξίασ, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ: α) 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.), επ αυτοφ Χαρτ/μο 3%, και επ αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, β) παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ επί τθσ κακαρισ αξίασ μετά τθν αφαίρεςθ των κρατιςεων, 8% για υπθρεςίεσ και 4% για τθν προμικεια αγακϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν.4172/2013). 20

21 Β17. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΟΣ ΤΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να ςυνάψει, με δικά του ζξοδα, ςφμβαςθ αςφάλιςθσ Γενικισ Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Τρίτων όπου ωσ τρίτοι κα κεωροφνται οι φοιτθτζσ, επιςκζπτεσ, εν γζνει ςυνεργάτεσ και το προςωπικό τθσ ΕΣΔΥ (αντίγραφο τθσ οποίασ οφείλει να κατακζςει ςτθν ΕΣΔΥ), για πράξεισ ι/και παραλείψεισ υπαλλιλων ι/και εκπροςϊπων τουσ, με εγνωςμζνου κφρουσ αςφαλιςτικι εταιρεία, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιςτον αςφαλιςτικοφσ κινδφνουσ όπωσ ςωματικζσ βλάβεσ ι κάνατο ατόμων, υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα και ομαδικό ατφχθμα. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι / και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε ποιο βακμό καλφπτονται από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, ακόμθ και πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. Β18. ΡΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΡΛΗΩΣΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνεται από τθν ΕΣΔΥ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα τθν υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμελϊσ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ άμεςα, τότε μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΡΡΕ, θ ΕΣΔΥ ζχει το δικαίωμα να περικόψει το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ από τθν αμοιβι του αναδόχου. Ρεραιτζρω θ Ε.Σ.Δ.Υ. ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο τισ από τθ ςφμβαςθ προκακοριςμζνεσ εργαςίεσ, ςε βάροσ του Ανάδοχου, όταν αυτόσ - κατόπιν και γραπτισ ειδοποίθςθσ - δεν εκπλθρϊςει άμεςα τισ υποχρεϊςεισ του. Σε κάκε περίπτωςθ θ ΕΣΔΥ διατθρεί το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ των ανάδοχο ζκπτωτο και να αξιϊςει αποηθμίωςθ. Β19. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ ΚΥΩΣΕΙΣ Θ ΕΣΔΥ για κάκε γενικά παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από το Ν.2286/95, το Ρ.Δ.118/07 και τισ ιςχφουςεσ αποφάςεισ. Τα ανωτζρω διοικθτικά μζτρα, κυρϊςεισ, είναι ανεξάρτθτα των ποινικϊν κυρϊςεων που μπορεί να επιβλθκοφν από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια μετά από διαβίβαςθ του ςχετικοφ φακζλου ςτον Ειςαγγελζα. Τα πρόςτιμα, οι καταλογιςμοί και κάκε άλλθ απαίτθςθ του Δθμοςίου κατά του αναδόχου κα κρατοφνται, από αυτά που πρόκειται να λάβει ο Ανάδοχοσ, ι από τθν κατατεκειμζνθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι κα βεβαιοφται ςαν Δθμόςιο ζςοδο και κα ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ειςπράξεωσ Δθμοςίων εςόδων. Εάν ο Ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ τθν ςυναίνεςθ τθσ ΕΣΔΥ το ζργο, πριν τθν θμερομθνία του χρόνου ςυμβάςεωσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ τθν ΕΣΔΥ ωσ 21

22 ποινικι ριτρα ποςό το φψοσ του οποίου κα κακοριςτεί ςτθν Σφμβαςθ, καταπίπτει δε υπζρ τθσ ΕΣΔΥ ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγυθτικισ του επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Θ Ε.Σ.Δ.Υ. δικαιοφται να προςλάβει ανάδοχο με ελεφκερθ τιμι μζχρι τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ και θ τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ βαρφνει τον εκπεςόντα ανάδοχο ι επιδιϊκεται θ είςπραξθ από τθν ιδιαίτερθ περιουςία του, ανεξάρτθτα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυοδοςίασ του και των προςτίμων που τυχόν κα του επιβλθκοφν. Β20. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςθσ, του Ν. 2286/1995 και του Ρ.Δ. 118/2007, όπωσ ιςχφουν. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι δεςμευτικοί, ιςχφουν υπζρ και κατά των ςυμβαλλομζνων μερϊν και των αντιςτοίχων ειδικϊν και κακολικϊν διαδόχων αυτϊν. Τα μζρθ ςυμφωνοφν και αποδζχονται ότι κάκε ζνασ και όλοι οι όροι και διατάξεισ τθσ παροφςασ είναι βαςικοί και ουςιϊδεισ. Συνεπϊσ αποδζχονται και διαβεβαιϊνουν ότι κακζνα κα εκπλθρϊςει καλόπιςτα όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθν παροφςα. Αν οποιοδιποτε μζροσ ι οποιοςδιποτε όροσ ι οποιαδιποτε διάταξθ τθσ παροφςασ κρικεί από το οποιοδιποτε Δικαςτιριο ι γίνει δεκτό από τα μζρθ ότι αντιβαίνει ςτο νόμο ι είναι μθ εκτελεςτι, θ εγκυρότθτα και θ ιςχφσ των υπολοίπων διατάξεων τθσ παροφςασ δεν κα επθρεαςτεί από το γεγονόσ αυτό. Εφαρμοςτζο Δίκαιο είναι το Ελλθνικό και κάκε διαφορά από τθν παροφςα υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ. Β21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενςτάςεισ προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ AΓΑ:ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ Θζμα: Προκιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016.

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Σθλζφωνο : +302661039813 Fax : +302661040088 Πλθροφορίεσ : κα. πυριδοφλα Κουλοφρθ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ:

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ: Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών Προμηθειών Θμερομθνία 13-10 - 2014 Άνδρου 1 Ακινα 11257 Αρ. Ρρωτ.: 24123 Ρλθρ.: Σ. Νικιτασ, Μ. Φαςοφλα, Σ. Αγγζλαινα Ρροσ: Ωσ Ρ.Δ. Τθλ.: 210 8231277 Θζμα: Σχετ: Πρόχειροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 Για τθν προμικεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομική Διεύθυνζη

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ & ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ & ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ : 28 θσ Οκτωβρίου και Ρλατεία Θρϊων ΤΚ 27100 - ΡΥΓΟΣ Τθλζφωνο : 26210-34154 Fax : 26210-31791 Ρλθροφορίεσ : κ. Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ Θλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

με αρικμό 30/002/10125 / Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX:

με αρικμό 30/002/10125 / Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ Τμιμα Αϋ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Α.Δ.Α. διακιρυξθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ EΝΩΣΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΟΥ με τίτλο: Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Ρροσ : Κάθε ενδιαφερόμενο Αιγάλεω 01/02/2018 Αρ. Πρωτ: 224 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Για την προμήθεια εργαςτηριακοφ εξοπλιςμοφ Τμήματοσ Οπτικήσ και Οπτομετρίασ Α. Ρληροφοριακά ςτοιχεία Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2919/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ-Σμ.Α Ταχ. δ/νςθ: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. :

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. : OAKA, Ανοικτό Κολυμβθτιριο, πφρου Λοφθ, 151 23 Μαροφςι, AΘΘΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/5.5.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ ηθτά να μάκει εάν μπορεί να κεωρεί γνωματεφςεισ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ιατρϊν οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο και ζχουν υποκατάςτθμα ςτο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ Αρ. πρωτ.: Β/14422

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ρειραιάσ, 27 Αυγοφςτου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΑΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα