ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde."

Transcript

1 EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI

2 PRÓLOGO (1-130) Escena ante el palacio - La nodriza explica la disensión entre Medea y Jasón (vv , 46-48). ΤΡΟΦΟΣ περ µεγ στη γ γνεται σωτηρ α ταν γυν πρ ς νδρα µ διχοστατ. 15 ν ν δ χθρ π ντα κα νοσε τ φ λτατα. προδο ς γ ρ α το τ κνα δεσπ τιν τ µ ν γ µοις σων βασιλικο ς ε ν ζεται γ µας Κρ οντος πα δ ς α συµν χθον ς. Μ δεια δ δ στηνος τιµασµ νη 20 βο µ ν ρκους ἀνακαλε δ δεξι ς π στιν µεγ στην κα θεο ς µαρτ ρεται ο ας ἀµοιβ ς ξ σονος κυρε. κε ται δ σιτος σ µ φε σ ἀλγηδ σι τ ν π ντα συντ κουσα δακρ οις χρ νον, 25 πε πρ ς ἀνδρ ς σθετ δικηµ νη. [ ] (Los niños entran en escena) ἀλλ ο δε πα δες κ τρ χων πεπαυµ νοι 46 στε χουσι µητρ ς ο δ ν ννοο µενοι κακ ν ν α γ ρ φροντ ς ο κ ἀλγε ν φιλε. - La nodriza y el pedagogo dialogan sobre el desamparo de los niños (vv ). ΤΡΟΦΟΣ τ κν ἀκο εθ ο ος ε ς µ ς πατ ρ 82 λοιτο µ ν µ δεσπ της γ ρ στ µ ς ἀτ ρ κακ ς γ ν ς φ λους λ σκεται. ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΣ τ ς δ ο χ θνητ ν ρτι γιγν σκεις τ δε 85 ς π ς τις α τ ν το π λας µ λλον φιλε PÁRODO ( ) EPISODIO 1º ( ) - Medea denuncia la desigualdad que sufre la mujer (vv , ). π ντων δ σ στ µψυχα κα γν µην χει 230 γυνα κ ς σµεν ἀθλι τατον φυτ ν ς πρ τα µ ν δε χρηµ των περβολ π σιν πρ ασθαι δεσπ την τε σ µατος λαβε ν κακο γ ρ το τ τ λγιον κακ ν. κἀν τ δ ἀγ ν µ γιστος κακ ν λαβε ν 235 χρηστ ν ο γ ρ ε κλεε ς ἀπαλλαγα γυναιξ ν ο δ ο ν τ ἀν νασθαι π σιν. [ ] µ ν δ ἀν γκη πρ ς µ αν ψυχ ν βλ πειν

3 λ γουσι δ µ ς ς ἀκ νδυνον β ον ζ µεν κατ ο κους ο δ µ ρνανται δορ κακ ς φρονο ντες ς τρ ς ν παρ ἀσπ δα 250 στ ναι θ λοιµ ν µ λλον τεκε ν παξ. ἀλλ ο γ ρ α τ ς πρ ς σ κ µ κει λ γος σο µ ν π λις θ δ στ κα πατρ ς δ µοι β ου τ νησις κα φ λων συνουσ α γ δ ρηµος πολις ο σ βρ ζοµαι 255 πρ ς ἀνδρ ς κ γ ς βαρβ ρου λελ σµ νη. - Diálogo entre Creonte y Medea (vv , , , 348, ). ΧΟΡΟΣ ρ δ κα Κρ οντα τ σδ νακτα γ ς στε χοντα καιν ν γγελον βουλευµ των. 270 ΚΡΕΩΝ σ τ ν σκυθρωπ ν κα π σει θυµουµ νην Μ δειαν ε πον τ σδε γ ς ξω περ ν φυγ δα λαβο σαν δισσ σ ν σαυτ τ κνα κα µ τι µ λλειν ς γ βραβε ς λ γου το δ ε µ κο κ πειµι πρ ς δ µους π λιν 275 πρ ν ν σε γα ας τερµ νων ξω β λω. [ ] ἀλλ ξελ ς µε κο δ ν α δ σ λιτ ς 326 Κρ. φιλ γ ρ ο σ µ λλον δ µους µο ς. Μη. πατρ ς ς σου κ ρτα ν ν µνε αν χω. Κρ. πλ ν γ ρ τ κνων µοιγε φ λτατον πολ. Μη. φε φε βροτο ς ρωτες ς κακ ν µ γα. [ ] 330 Κρ. τ δ α βι ζ κο κ ἀπαλλ σσ χθον ς Μη. µ αν µε µε ναι τ νδ ασον µ ραν. [ ] 340 Κρ. κιστα το µ ν λ µ φυ τυραννικ ν. [ ] 348 ν ν δ ε µ νειν δε µ µν φ µ ραν µ αν 355 ο γ ρ τι δρ σεις δειν ν ν φ βος µ χει. - Medea medita su terrible venganza (vv , ). πολλ ς δ χουσα θανασ µους α το ς δο ς 376 ο κ ο δ πο πρ τον γχειρ φ λαι [ ] κα δ τεθν σι τ ς µε δ ξεται π λις 386 τ ς γ ν συλον κα δ µους χεγγ ους ξ νος παρασχ ν σεται το µ ν δ µας ο κ στι. µε νασ ο ν τι σµικρ ν χρ νον ν µ ν τις µ ν π ργος ἀσφαλ ς φαν 390 δ λ µ τειµι τ νδε κα σιγ φ νον ν δ ξελα ν ξυµφορ µ ἀµ χανος α τ ξ φος λαβο σα κε µ λλω θανε ν 3

4 κτεν σφε τ λµης δ ε µι πρ ς τ καρτερ ν. ο γ ρ, µ τ ν δ σποιναν ν γ σ βω 395 µ λιστα π ντων κα ξυνεργ ν ε λ µην κ την µυχο ς να ουσαν στ ας µ ς χα ρων τις α τ ν το µ ν ἀλγυνε κ αρ. πικρο ς δ γ σφιν κα λυγρο ς θ σω γ µους πικρ ν δ κ δος κα φυγ ς µ ς χθον ς. 400 ἀλλ ε α φε δου µηδ ν ν π στασαι Μ δεια βουλε ουσα κα τεχνωµ νη ρπ ς τ δειν ν ν ν ἀγ ν ε ψυχ ας. 403 ESTÁSIMO 1º ( ) EPISODIO 2º ( ) - Medea reprocha a Jasón su desvergüenza (vv , , , , ) ο ν ν κατε δον πρ τον ἀλλ πολλ κις 446 τραχε αν ργ ν ς ἀµ χανον κακ ν. [ ] παγκ κιστε το το γ ρ σ ε πε ν χω 465 γλ σσ µ γιστον ε ς ἀνανδρ αν κακ ν λθες πρ ς µ ς λθες χθιστος γεγ ς θεο ς τε κἀµο παντ τ ἀνθρ πων γ νει ο τοι θρ σος τ δ στ ν ο δ ε τολµ α φ λους κακ ς δρ σαντ ναντ ον βλ πειν 470 ἀλλ µεγ στη τ ν ν ἀνθρ ποις ν σων πασ ν ἀνα δει. ε δ πο ησας µολ ν γ τε γ ρ λ ξασα κουφισθ σοµαι ψυχ ν κακ ς σ κα σ λυπ σ κλ ων. κ τ ν δ πρ των πρ τον ρξοµαι λ γειν 475 σωσ σ ς σασιν λλ νων σοι τα τ ν συνεισ βησαν ργ ον σκ φος. [ ] α τ δ πατ ρα κα δ µους προδο σ µο ς 483 τ ν Πηλι τιν ε ς ωλκ ν κ µην σ ν σο πρ θυµος µ λλον σοφωτ ρα [ ] 485 τοιγ ρ µε πολλα ς µακαρ αν λλην δων θηκας ἀντ τ νδε θαυµαστ ν δ σε 510 χω π σιν κα πιστ ν τ λαιν γ ε φε ξοµα γε γα αν κβεβληµ νη φ λων ρηµος σ ν τ κνοις µ νη µ νοις [ ] 513 ΧΟΡΟΣ δειν τις ργ κα δυσ ατος π λει 520 ταν φ λοι φ λοισι συµβ λωσ ριν. 4

5 - Medea rechaza la ayuda de Jasón (vv ) κακο γ ρ ἀνδρ ς δ ρ νησιν ο κ χει. ἀλλ ο ν γ µ ν δα µονας µαρτ ροµαι ς π νθ πουργε ν σο τε κα τ κνοις θ λω 620 σο δ ο κ ἀρ σκει τἀγ θ ἀλλ α θαδ φ λους ἀπωθ τοιγ ρ ἀλγυν πλ ον. ESTÁSIMO 2º ( ) EPISODIO 3º ( ) - Egeo promete acoger a Medea en Atenas (vv , , ). ΑΙΓΕΥΣ τ γ ρ σ ν µµα χρ ς τε συντ τηχ δε Α γε κ κιστ ς στ µοι π ντων π σις. 690 Αι. τ φ ς σαφ ς µοι σ ς φρ σον δυσθυµ ας. Μη. ἀδικε µ σων ο δ ν ξ µο παθ ν. Αι. τ χρ µα δρ σας φρ ζε µοι σαφ στερον. Μη. γυνα κ φ µ ν δεσπ τιν δ µων χει. Αι. που τετ λµηκ ργον α σχιστον τ δε [ ] 695 Μη. λωλα κα πρ ς γ ξελα νοµαι χθον ς. Αι. πρ ς το τ δ λλο καιν ν α λ γεις κακ ν. 705 Μη. Κρ ων µ λα νει φυγ δα γ ς Κορινθ ας. Αι. δ σων ο δ τα τ π νεσα. Μη. λ γ µ ν ο χ. καρτερε ν δ βο λεται. [ ] 708 Αι. ο τω δ χει µοι σο µ ν λθο σης χθ να 723 πειρ σοµα σου προξενε ν δ καιος ν. - Medea revela sus planes criminales (vv , , , , 816, 818) Ζε κη τε Ζην ς λ ου τε φ ς ν ν καλλ νικοι τ ν µ ν χθρ ν φ λαι 765 γενησ µεσθα κε ς δ ν βεβ καµεν ν ν λπ ς χθρο ς το ς µο ς τε σειν δ κην. [ ] ἤδη δ π ντα τἀµ σοι βουλε µατα 772 λ ξω δ χου δ µ πρ ς δον ν λ γους. π µψασ µ ν τιν ο κετ ν σονα ς ψιν λθε ν τ ν µ ν α τ σοµαι. 775 µολ ντι δ α τ µαλθακο ς λ ξω λ γους ς κα δοκε µοι τα τα κα καλ ς χει 777 [ ] τ κνα γ ρ κατακτεν 792 τ µ ο τις στιν στις ξαιρ σεται 5

6 δ µον τε π ντα συγχ ασ σονος ξειµι γα ας φιλτ των πα δων φ νον 795 φε γουσα κα τλ σ ργον ἀνοσι τατον. [ ] τω τ µοι ζ ν κ ρδος ο τε µοι πατρ ς 798 ο τ ο κος στιν ο τ ἀποστροφ κακ ν. µ ρτανον τ θ ν κ ξελ µπανον 800 δ µους πατρ ιους ἀνδρ ς λληνος λ γοις πεισθε σ ς µ ν σ ν θε τε σει δ κην. [ ] ΧΟΡΟΣ ἀλλ κτανε ν σ ν σπ ρµα τολµ σεις γ ναι [ ] 816 σ δ ν γ νοι γ ἀθλιωτ τη γυν. 818 ESTÁSIMO 3º ( ) EPISODIO 4º ( ) - Medea finge ante Jasón y éste alaba su cambio de actitud (vv , 908, ) γ δ µαυτ δι λ γων ἀφικ µην 872 κἀλοιδ ρησα Σχετλ α τ µα νοµαι κα δυσµενα νω το σι βουλε ουσιν ε χθρ δ γα ας κοιρ νοις καθ σταµαι 875 π σει θ ς µ ν δρ τ συµφορ τατα γ µας τ ραννον κα κασιγν τους τ κνοις µο ς φυτε ων ο κ ἀπαλλαχθ σοµαι θυµο τ π σχω θε ν ποριζ ντων καλ ς [ ] 879 α ν γ ναι τ δ ο δ κε να µ µφοµαι [ ] 908 ἀλλ ς τ λ ον σ ν µεθ στηκεν κ αρ 911 γνως δ τ ν νικ σαν ἀλλ τ χρ ν βουλ ν γυναικ ς ργα τα τα σ φρονος. µ ν δ πα δες ο κ ἀφροντ στως πατ ρ πολλ ν θηκε σ ν θεο ς σωτηρ αν 915 ο µαι γ ρ µ ς τ σδε γ ς Κορινθ ας τ πρ τ σεσθαι σ ν κασιγν τοις τι. ἀλλ α ξ νεσθε τ λλα δ ξεργ ζεται πατ ρ τε κα θε ν στις στ ν ε µεν ς Medea envía a sus hijos con regalos para la princesa (vv , ) [ ] πε θειν δ ρα κα θεο ς λ γος χρυσ ς δ κρε σσων µυρ ων λ γων βροτο ς. [ ] 965 ἀλλ τ κν ε σελθ ντες πλουσ ους δ µους πατρ ς ν αν γυνα κα δεσπ τιν δ µ ν 970 κετε ετ ξαιτε σθε µ φε γειν χθ να 6

7 κ σµον διδ ντες ESTÁSIMO 4º ( ) EPISODIO 5º ( ) - Entre dudas Medea se despide de sus hijos (vv. 1012, , , , ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΣ τ δα κατηφε ς µµα κα δακρυρροε ς [ ] 1012 κο φως φ ρειν χρ θνητ ν ντα συµφορ ς δρ σω τ δ ἀλλ βα νε δωµ των σω κα παισ π ρσυν ο α χρ καθ µ ραν τ κνα τ κνα σφ ν µ ν στι δ π λις κα δ µ ν λιπ ντες ἀθλ αν µ ο κ σετ α ε µητρ ς στερηµ νοι γ δ ς λλην γα αν ε µι δ φυγ ς. [ ] 1024 µ ν ποθ δ στηνος ε χον λπ δας 1032 πολλ ς ν µ ν [ ] 1033 [ ] ν ν δ λωλε δ 1035 γλυκε α φροντ ς. σφ ν γ ρ στερηµ νη λυπρ ν δι ξω β οτον ἀλγειν ν τ µο µε ς δ µητ ρ ο κ τ µµασιν φ λοις ψεσθ ς λλο σχ µ ἀποστ ντες β ου. φε φε τ προσδ ρκεσθ µ µµασιν τ κνα 1040 τ προσγελ τε τ ν παν στατον γ λων α α τ δρ σω καρδ α γ ρ ο χεται γυνα κες µµα φαιδρ ν ς ε δον τ κνων. ο κ ν δυνα µην χαιρ τω βουλε µατα τ πρ σθεν ξω πα δας κ γα ας µο ς. [ ] 1045 φιλτ τη χε ρ φ λτατον δ µοι στ µα 1071 κα σχ µα κα πρ σωπον ε γεν ς τ κνων. [ ] χωρε τε χωρε τ ο κ τ ε µ προσβλ πειν 1076 ο α τ ς µ ς ἀλλ νικ µαι κακο ς. κα µανθ νω µ ν ο α δρ ν µ λλω κακ θυµ ς δ κρε σσων τ ν µ ν βουλευµ των σπερ µεγ στων α τιος κακ ν βροτο ς El mensajero anuncia la muerte de la princesa y de Creonte (VV. 1122, ) ΑΓΓΕΛΟΣ Μ δεια φε γε φε γε. [ ] 1122 λωλεν τ ραννος ἀρτ ως κ ρη 1125 Κρ ων θ φ σας φαρµ κων τ ν σ ν πο. κ λλιστον ε πας µ θον ν δ ε εργ ταις 7

8 τ λοιπ ν ἤδη κα φ λοις µο ς σ. ΑΓΓΕΛΟΣ τ φ ς φρονε ς µ ν ρθ κο µα ν γ ναι El mensajero narra la muerte de la princesa (vv , , ) ΑΓΓΕΛΟΣ [ ] ε θ ς δ µ ν ς πατρ ς δ µους 1177 ρµησεν δ πρ ς τ ν ἀρτ ως π σιν φρ σουσα ν µφης συµφορ ν πασα δ στ γη πυκνο σιν κτ πει δραµ µασιν. [ ] 1180 διπλο ν γ ρ α τ π µ πεστρατε ετο 1185 χρυσο ς µ ν ἀµφ κρατ κε µενος πλ κος θαυµαστ ν ει ν µα παµφ γου πυρ ς π πλοι δ λεπτο σ ν τ κνων δωρ µατα λευκ ν δαπτον σ ρκα τ ς δυσδα µονος. φε γει δ ἀναστ σ κ θρ νων πυρουµ νη 1190 σε ουσα χα την κρ τ τ λλοτ λλοσε ψαι θ λουσα στ φανον ἀλλ ἀραρ τως σ νδεσµα χρυσ ς ε χε π ρ δ πε κ µην σεισε µ λλον δ ς τ σως λ µπετο. π τνει δ ς ο δας συµφορ νικωµ νη. [ ] 1195 πατ ρ δ τλ µων συµφορ ς ἀγνωσ φνω προσελθ ν δ µα προσπ τνει νεκρ µωξε δ ε θ ς κα περιπτ ξας χ ρας κυνε προσαυδ ν τοι δ δ στηνε πα τ ς σ δ ἀτ µως δαιµ νων ἀπ λεσεν τ ς τ ν γ ροντα τ µβον ρφαν ν σ θεν τ θησιν ο µοι συνθ νοιµ σοι τ κνον El mensajero y el coro reflexionan sobre la desgracia sucedida (vv ) ΑΓΓΕΛΟΣ θνητ ν γ ρ ο δε ς στιν ε δα µων ἀν ρ 1228 λβου δ πιρρυ ντος ε τυχ στερος λλου γ νοιτ ν λλος ε δα µων δ ν ο ΧΟΡΟΣ οιχ δα µων πολλ τ δ ν µ ρ κακ ξυν πτειν νδ κως σονι. τλ µον ς σου συµφορ ς ο κτ ροµεν κ ρη Κρ οντος τις ε ς ιδου δ µους ο χ γ µων κατι τ ν σονος ESTÁSIMO 5º ( ) ÉXODO ( ) 8

9 - Jasón conoce la muerte de sus hijos e intercambia reproches con Medea (vv , , , 1361, ) ΧΟΡΟΣ π λας ἀνο ξας σ ν τ κνων ψ φ νον χαλ τε κλ ιδας ς τ χιστα πρ σπολοι κλ εθ ρµο ς ς δω διπλο ν κακ ν. [ ] 1315 τ τ σδε κινε ς κἀναµοχλε εις π λας 1317 νεκρο ς ρευν ν κἀµ τ ν ε ργασµ νην πα σαι π νου το δ. ε δ µο χρε αν χεις λ γ ε τι βο λ χειρ δ ο ψα σεις ποτ 1320 τοι νδ χηµα πατρ ς Ηλιος πατ ρ δ δωσιν µ ν ρυµα πολεµ ας χερ ς. µ σος µ γιστον χθ στη γ ναι θεο ς τε κἀµο παντ τ ἀνθρ πων γ νει τις τ κνοισι σο σιν µβαλε ν ξ φος 1325 τλης τεκο σα κ µ παιδ ἀπ λεσας. κα τα τα δρ σασ λι ν τε προσβλ πεις κα γα αν ργον τλ σα δυσσεβ στατον λοι. γ δ ν ν φρον τ τ ο φρον ν τ κ δ µων σε βαρβ ρου τ ἀπ χθον ς 1330 λλην ς ο κον γ µην κακ ν µ γα πατρ ς τε κα γ ς προδ τιν σ θρ ψατο. τ ν σ ν δ ἀλ στορ ε ς µ σκηψαν θεο κτανο σα γ ρ δ σ ν κ σιν παρ στιον τ καλλ πρ ρον ε σ βης ργο ς σκ φος ἤρξω µ ν κ τοι νδε νυµφευθε σα δ παρ ἀνδρ τ δε κα τεκο σ µοι τ κνα ε ν ς κατι κα λ χους σφ ἀπ λεσας. ο κ στιν τις το τ ν λλην ς γυν τλη ποτε. [ ] 1340 σ δ ο κ µελλες τ µ ἀτιµ σας λ χη τερπν ν δι ξειν β οτον γγελ ν µο [ ] 1355 κα τ γε λυπ κα κακ ν κοινων ς ε. [ ] 1361 τ κνα µητρ ς ς κακ ς κ ρσατε Μη. πα δες ς λεσθε πατρ ι ν σ. Ια. ο το νυν µ δεξι σφ ἀπ λεσεν Μη. ἀλλ βρις ο τε σο νεοδµ τες γ µοι. Ια. λ χους σφε κ ξ ωσας ο νεκα κτανε ν Μη. σµικρ ν γυναικ π µα το τ ε ναι δοκε ς

10 - Destino final de Medea y Jasón (vv ). α τ δ γα αν ε µι τ ν ρεχθ ως Α γε συνοικ σουσα τ Πανδ ονος σ δ σπερ ε κ ς κατθαν κακ ς κακ ς ργο ς κ ρα σ ν λειψ ν πεπληγµ νος πικρ ς τελευτ ς τ ν µ ν γ µων δ ν * * * * * M E L I C A Extra finem et modum et causam et ordinem ΧΟΡΟΣ (vv ) νω ποταµ ν ερ ν χωρο σι παγα κα δ κα κα π ντα π λιν στρ φεται ἀνδρ σι µ ν δ λιαι βουλα θε ν δ ο κ τι π στις ραρε. ΧΟΡΟΣ (vv ) ρωτες π ρ µ ν γαν λθ ντες ο κ ε δοξ αν ο δ ἀρετ ν παρ δωκαν ἀνδρ σιν ε δ λις λθοι Κ πρις ο κ λλα θε ς ε χαρις ο τως. ΧΟΡΟΣ (vv ) πολλ ν ταµ ας Ζε ς ν λ µπ πολλ δ ἀ λπτως κρα νουσι θεο κα τ δοκηθ ντ ο κ τελ σθη τ ν δ ἀδοκ των π ρον η ρε θε ς. τοι νδ ἀπ βη τ δε πρ γµα. 10

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Plotinus, Enneades IV, 8 (6) 1, 1-17 Π τ ς ς τ σ ματα αϑ δου τ ς ψυχ ς Πολλ ις γ ι μ νος ς μαυτ ν το σ ματος α γιν μ νος τ ν μ ν λλων ξω, μαυτο δ σω, ϑαυμαστ ν λ ον ν λλος, α τ ς ττονος μο ας

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα