ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.)». 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) με τις νόμιμες τροποποιήσεις τους αποτελούν μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης και Παροχής και τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), στο εξής καλούμενη ως «η Εταιρία» και των Πελατών / Καταναλωτών, στους οποίους η Εταιρία παρέχει Φυσικό Αέριο εντός του Νομού Αττικής. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ενέργειας και περί προστασίας καταναλωτών, καθώς και από την υπ αριθ.δ1/18887/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην Εταιρία (Φ.Ε.Κ. 1521/ ). 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών οι ακόλουθες έννοιες ή ορισμοί έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται παρακάτω : Άδεια είναι η υπ αριθ. Δ1/18887/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην Εταιρία. Αίτηση Σύνδεσης και Παροχής είναι η αίτηση προς κατάρτιση Σύμβασης για Σύνδεση με το Σύστημα Διανομής και Παροχή φυσικού αερίου που υπογράφει ο Καταναλωτής και απευθύνει στην Εταιρία. Αρχή νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) του Άρθρου 4 του Νόμου 2773/1999 ή οιαδήποτε άλλη Αρχή την αντικαταστήσει. Εσωτερική Εγκατάσταση είναι το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων μετά το σημείο σύνδεσης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Εταιρία είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.). Παροχετευτικός Αγωγός ή Παροχετευτικό Δίκτυο είναι το τμήμα της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό ως και τον μετρητή αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων του. Καταναλωτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση ή / και στη Σύμβαση και το οποίο έχει μερική ή ολική κυριότητα, κατοχή ή χρήση του ακινήτου που θα συνδεθεί με το Σύστημα Διανομής και στο οποίο θα προμηθεύει η Εταιρία Φυσικό Αέριο. Κεντρικός Αγωγός είναι το σύστημα αγωγών διανομής αερίου, στο οποίο συνδέονται οι Παροχετευτικοί Αγωγοί. 1

2 Λογαριασμός Κατανάλωσης είναι η αναλυτική τιμολόγηση Παροχής Φυσικού Αερίου στον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων Φόρων (Φ.Π.Α.), Παγίων Τελών, καθώς και του Τέλους Σύνδεσης και των ειδικών Τελών για δαπάνες διακοπής Σύνδεσης και αποφυγής διαρροών Φυσικού Αερίου και κάθε άλλη οφειλή του Καταναλωτή προς την Εταιρία που αποστέλλεται περιοδικά στον Καταναλωτή για πληρωμή. Μετρητής είναι εγκατάσταση κυριότητας της Εταιρίας, ακόμα και όταν εγκαθίσταται στο χώρο του Καταναλωτή, με όργανα μέτρησης ή και ρύθμισης πίεσης του Φ.Α. Σημείο Σύνδεσης είναι το σημείο εξόδου του μετρητή. Στο σημείο αυτό γίνεται μεταφορά της ιδιοκτησίας του αερίου από την Εταιρία στον Καταναλωτή. Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρίας και του Καταναλωτή με την έγκριση από την Εταιρία της Αίτησης Σύνδεσης (αίτηση προς κατάρτιση σύμβασης). Η Σύμβαση περιλαμβάνει σαν αναπόσπαστο μέρος της την Αίτηση Σύνδεσης, τους παρόντες Γενικούς Όρους με τις νόμιμες τροποποιήσεις τους, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας και του Καταναλωτή. Σύνδεση νοείται η σύνδεση εγκατάστασης ενός Καταναλωτή με το Σύστημα Διανομής. Οι όροι «Συνδέω», «Διακόπτω» και «Διακοπή Σύνδεσης» θα ερμηνεύονται ανάλογα. Σύστημα Διανομής ή Σύστημα είναι το Σύστημα Διανομής Φυσικού Αερίου που υπάρχει ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθεί από την Εταιρία και εκτείνεται μέχρι τη στρόφιγγα εξόδου του μετρητή του Καταναλωτή. Τέλος Σύνδεσης νοείται το τέλος που καταβάλλει ο Καταναλωτής στην Εταιρία για το κόστος Σύνδεσής του. Τιμολόγιο Παροχής ή Σύστημα Τιμολόγησης είναι η Τιμολόγηση του Καταναλωτή από την Εταιρία για την παροχή και διανομή Φυσικού Αερίου, μη περιλαμβανομένων του Τέλους Σύνδεσης και των ειδικών Τελών, όπως τα Τέλη για δαπάνες διακοπής Σύνδεσης και αποφυγής διαρροών φυσικού αερίου. Χρέωση Ισχύος είναι πάγια τέλη που καταβάλλονται περιοδικά από τη στιγμή εγκατάστασης του Μετρητή και που δεν εξαρτώνται από την ποσότητα Φυσικού Αερίου που καταναλώνεται σε ημερήσια βάση. Η Χρέωση Ισχύος μπορεί να τελεί σε συνάρτηση με την ποσότητα Φυσικού Αερίου που καταναλώνεται ή αναμένεται να καταναλωθεί σε ένα (1) ημερολογιακό έτος ή σε μία ημέρα αιχμής της ζήτησης από το Σύστημα Διανομής. Διευκρινίζεται ότι οι τίτλοι-επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων Συναλλαγών έχουν τεθεί προς διευκόλυνση και δεν προσδιορίζουν αποκλειστικώς το περιεχόμενο των άρθρων. 3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.1. Η Εταιρία οφείλει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να αρχίσει την παροχή Φυσικού Αερίου εντός ευλόγου χρόνου, μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής Η Εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί σε Σύνδεση και Παροχή φυσικού αερίου, όταν ο Καταναλωτής δεν παρέχει στην Εταιρία (άνευ αντιτίμου) τις απαραίτητες πληροφορίες, τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάστασή του ή δεν συμφωνεί να προκαταβάλει το νόμιμο Τέλος Σύνδεσης και να παράσχει την εγγύηση του άρθρου 8.1 των παρόντων Όρων. 3.3 Η Εταιρία δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των Καταναλωτών, όσον αφορά στη Σύνδεσή τους με το Σύστημα ή στους όρους, σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιεί τη Σύνδεση ή παρέχει Φυσικό Αέριο. Δύναται όμως η Εταιρία να παρέχει περαιτέρω διευκολύνσεις σε προνομιακούς καταναλωτές ή πελάτες με ειδικές ανάγκες, όπως αυτοί ορίζονται στην Άδεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της Αρχής, μπορούν να συμφωνηθούν ειδικοί όροι Σύνδεσης ή και Παροχής στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση της ανάπτυξης 2

3 της αγοράς του Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την ανάπτυξη του Συστήματος που προβλέπεται στην Άδεια Η Εταιρία στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αναμένεται ότι η ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου θα υπερβεί τις 0,1 GWh, δύναται να συμφωνήσει τη Σύνδεση και Παροχή Φυσικού Αερίου υπό όρους της επιλογής της Η Εταιρία παρέχει Φυσικό Αέριο στον Καταναλωτή μετά την εγκατάσταση του κατάλληλου Παροχετευτικού Αγωγού και του αντίστοιχου μετρητή στο χώρο του Καταναλωτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 των παρόντων Όρων. Η Εταιρία παρέχει το Φυσικό Αέριο στον Καταναλωτή στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης Φυσικού Αερίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Άδειας, όπως αυτές τροποποιούνται εκάστοτε από την Αρχή. Ο Καταναλωτής οφείλει να καταβάλει το αντίστοιχο Τέλος Σύνδεσης. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την υποβολή της Αίτησης Σύνδεσης και Παροχής, ο Καταναλωτής δηλώνει τη χρήση, για την οποία προορίζεται το Φυσικό Αέριο. Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής προβαίνει σε αλλαγή του δηλωθέντος και συμφωνηθέντος τρόπου χρήσης του παρεχόμενου σε αυτόν Φυσικού Αερίου, παραβιάζει τη Σύμβασή του. Η Εταιρία σε αυτή την περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα είτε να διακόψει την παροχή Φυσικού Αερίου και να επιδιώξει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της, είτε κατόπιν ελέγχου στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του Καταναλωτή, εφαρμοζομένου και του δικαιώματος του άρθρου 9.1 των παρόντων Όρων, να αλλάξει τον τρόπο χρήσης του παρεχόμενου Φυσικού Αερίου με τις ανάλογες συνέπειες σε Εγγύηση και Τιμολόγιο Παροχής. Το Φυσικό Αέριο που παρέχει η Εταιρία καταναλώνεται αποκλειστικά στην εγκατάσταση του Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα περαιτέρω παροχής των ποσοτήτων αερίου που του παρέχει η Εταιρία σε οιοδήποτε άλλο ακίνητο ή σε οιονδήποτε άλλον Καταναλωτή στο ίδιο ακίνητο, εκτός και εάν έχει ειδικά προηγηθεί γραπτή σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας. 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 5.1. Η Εταιρία καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, το περιεχόμενο του Τιμολογίου Παροχής, τη χρέωση ισχύος, τα λοιπά επιβαλλόμενα Τέλη και κάθε άλλη οφειλή του Καταναλωτή Η Εταιρία δικαιούται να αναπροσαρμόζει το περιεχόμενο του Τιμολογίου Παροχής και λοιπών οφειλών του Καταναλωτή, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους περιορισμούς της Άδειας. Εφόσον ο καθορισμός του περιεχομένου του Τιμολογίου Παροχής δεν προκύπτει αμέσως από τα καθοριζόμενα από την Αρχή, η Εταιρία δύναται εκάστοτε να καθορίζει το Τιμολόγιο Παροχής που θα της επιτρέπει : (α) να ανακτά τις δαπάνες της για την αγορά Φυσικού Αερίου, (β) να ανακτά τις δαπάνες, με τις οποίες επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται στην Άδεια, και (γ) να επιτυγχάνει απόδοση από την ημερομηνία αναθεώρησης, ίση με μία εύλογη απόδοση επί της κεφαλαιουχικής αξίας του Συστήματος Διανομής, λαμβάνοντας υπόψη : (i) την εκάστοτε εναπομένουσα Διάρκεια της Αδείας και (ii) το κεφάλαιο που δαπάνησε η Εταιρία μετά την ημερομηνία αναθεώρησης για την ενίσχυση και ανανέωση του Συστήματος Διανομής, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Άδεια ως προς την παροχή ή/ και διανομή φυσικού αερίου μετά την ημερομηνία αναθεώρησης και στο βαθμό που οι ως άνω δαπάνες και κεφάλαιο δαπανώνται από την Εταιρία με την απαιτούμενη επιμέλεια. 3

4 5.3. Ο καθορισμός των Τιμολογίων Παροχής, εφόσον αυτά κυμαίνονται ανάλογα με τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που παρέχονται, γίνεται με αναφορά στην ποσότητα σε κιλοβατώρες (kwh) Φυσικού Αερίου που παρέχεται Ο Καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει τις χρεώσεις κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, τα τέλη σύνδεσης, τους αναλογούντες φόρους (Φ.Π.Α.), τη χρέωση ισχύος, ειδικά ή άλλα τέλη, καθώς και λοιπά Τέλη, τα οποία προβλέπονται στη Σύμβαση Σε περίπτωση τροποποιήσεως Σύνδεσης από την Εταιρία, κατόπιν αιτήσεως του Καταναλωτή, η Εταιρία δικαιούται να απαιτήσει από τον Καταναλωτή εύλογες δαπάνες για την τροποποίηση αυτή Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τόκους με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας επί οιωνδήποτε απαιτητών και ληξιπρόθεσμων οφειλών του Καταναλωτή. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.1 Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης εκδίδεται περιοδικά, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Σύστημα Τιμολόγησης της Εταιρίας. 6.2 Στο Λογαριασμό Κατανάλωσης περιλαμβάνονται: Χρέωση ισχύος Χρέωση της κατανάλωσης του Φυσικού Αερίου ανά κιλοβατώρα (KWh) αερίου, με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Τιμολόγια Παροχής της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να χρεώνει έναντι κατανάλωσης και να εκδίδει αντίστοιχα εκκαθαριστικό λογαριασμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα Πέραν της χρέωσης ισχύος, ειδικά και άλλα Τέλη και οιεσδήποτε άλλες οφειλές του Καταναλωτή προς την Εταιρία Ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και οποιοσδήποτε άλλος εκάστοτε ισχύων φόρος ή τέλος. 6.3 Ο Καταναλωτής υποχρεούται να εξοφλεί κάθε λογαριασμό κατανάλωσης έως την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σε αυτόν, η οποία καθορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή του. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου εξοφλήσεως οιασδήποτε οφειλής του Καταναλωτή προς την Εταιρία, θα αποστέλλεται στον Καταναλωτή επιστολή όχλησης για τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του, δια της οποίας θα απαιτείται η άμεση εξόφληση της, άλλως η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει νομιμότοκο εξόφληση και, μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης, να διακόψει αζημίως την παροχή Φ.Α.. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα της πλήρους αποσύνδεσης και αφαίρεσης του μετρητή, εάν ο Καταναλωτής κατ εξακολούθηση αδυνατεί να εξοφλεί εμπρόθεσμα τις οφειλές του προς την Εταιρία. 6.4 Η αποστολή του λογαριασμού κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία της Εταιρίας με τον Καταναλωτή, θεωρείται έγκυρη, εφόσον απευθύνεται στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του Καταναλωτή. 6.5 Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει λάβει το λογαριασμό κατανάλωσης, οφείλει να απευθυνθεί προς την Εταιρία εντός ευλόγου χρόνου, ενημερώνοντάς τη σχετικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρία δύναται να εφαρμόσει αναλογικά την ανωτέρω παράγραφο 6.3 των παρόντων Όρων. 7. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.1 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο μερών σε σχέση με τα ποσά που χρεώνονται στο Λογαριασμό: Ο Καταναλωτής οφείλει να εγείρει εγγράφως την εν λόγω διαφωνία με την Εταιρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του σχετικού λογαριασμού. 4

5 7.1.2 Η Εταιρία οφείλει να απαντήσει στον Καταναλωτή εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική ειδοποίηση. 7.2 Εάν λυθεί η διαφωνία, το οφειλόμενο ποσό, με τις τυχόν τροποποιήσεις, καταβάλλεται κατά την ορισμένη ημερομηνία. 7.3 Εάν δεν λυθεί η διαφωνία, τότε ο Καταναλωτής οφείλει να εξοφλήσει τον αρχικό Λογαριασμό στο σύνολό του, εντός της ορισμένης προθεσμίας πληρωμής και η διαφωνία θα λυθεί με βάση τους όρους του άρθρου 23, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12, σύμφωνα με το οποίο το ζήτημα υποβάλλεται στο όργανο επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 15, του Νόμου του Φυσικού Αερίου. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 8.1 Η Εταιρία δικαιούται να ζητά από τον Καταναλωτή οποτεδήποτε καταβολή άτοκης εγγύησης, ως εξασφάλιση για την πληρωμή τυχόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Φυσικού Αερίου και να αξιώνει την αναπροσαρμογή της, εφόσον διαπιστώσει σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της χρέωσης του λογαριασμού κατανάλωσης του Καταναλωτή. 8.2 Η Εγγύηση επιστρέφεται από την Εταιρία στον Καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 των παρόντων Όρων. 9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 9.1 Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει το απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας της Εταιρίας επί του Παροχετευτικού Δικτύου, καθώς και επί οιασδήποτε εγκατάστασης, η οποία κατασκευάζεται για το σκοπό της παροχής Φυσικού Αερίου στο ακίνητο του Καταναλωτή, ανεξαρτήτως του ποσού που κατέβαλε ο Καταναλωτής ως Τέλος Σύνδεσης. Ο Καταναλωτής έχει την ιδιοκτησία και την πλήρη ευθύνη επί των εγκαταστάσεων, πέραν του Σημείου Σύνδεσης. Η Εταιρία μπορεί μονομερώς να τροποποιήσει, να αλλάξει, να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Παροχετευτικό Δίκτυο. Οι δαπάνες αυτών των τροποποιήσεων ή / και αντικαταστάσεων βαρύνουν την Εταιρία, εκτός εάν αυτές οι αλλαγές ή / και αντικαταστάσεις πραγματοποιούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Καταναλωτή ή για οιονδήποτε λόγο σχετικό με το ακίνητο του Καταναλωτή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε περαιτέρω εγκαταστάσεις στο ακίνητο του Καταναλωτή, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει την παρεχόμενη ποσότητα Φυσικού Αερίου ή εάν η κατανάλωση του παρεχόμενου Φυσικού Αερίου γίνεται για τη χρήση που έχει συμφωνηθεί. 9.2 Ο Καταναλωτής δεν δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Εταιρίας στις εγκαταστάσεις του Παροχετευτικού Δικτύου. Ο Καταναλωτής οφείλει, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης, να επιτρέπει την πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Εταιρίας οιαδήποτε ώρα από τις 7.00 έως τις κατά τη διάρκεια της ημέρας για τη διεξαγωγή ελέγχων, δοκιμών ή προσαρμογών των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων ή για την αποσύνδεση της παροχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η είσοδος θα επιτρέπεται μετά από σύντομη ειδοποίηση του Καταναλωτή ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 9.3 Κάθε τυχόν άρνηση του Καταναλωτή προς τους υπαλλήλους της Εταιρίας να επιθεωρούν, να ελέγχουν, να τροποποιούν και να ρυθμίζουν το Μετρητή ή οιοδήποτε άλλο σημείο του Παροχετευτικού Δικτύου θεωρείται παράβαση της Συμβάσεως Παροχής και δίνει στην Εταιρία το δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη Σύμβαση, είτε να αποσυνδέσει τον Καταναλωτή από το Σύστημα Διανομής και να διακόψει την παροχή σε αυτόν φυσικού αερίου. 10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 10.1 Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την προστασία του Παροχετευτικού Δικτύου της Εταιρίας που βρίσκεται στο ακίνητό του ή στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, στο οποίο 5

6 βρίσκεται το ακίνητό του. Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση του Καταναλωτή ή οιουδήποτε τρίτου στο Παροχετευτικό Δίκτυο, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί ο Μετρητής. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για οιαδήποτε βλάβη, φθορά, παραβίαση σφραγίδων ή τροποποίηση, προκαλούμενη από παρόμοια παρέμβαση. Σε περίπτωση παρεμβάσεως, η Εταιρία δικαιούται να διεκδικήσει κάθε νόμιμη αποζημίωση από τον Καταναλωτή για την αποκατάσταση της ζημίας. Αμέσως μόλις ο Καταναλωτής διαπιστώσει παρόμοια παρέμβαση, βλάβη, φθορά ή τροποποίηση, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρία Ο Καταναλωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς και προδιαγραφές, όσον αφορά την κατασκευή και συντήρηση της Εσωτερικής του Εγκατάστασης. Ο Καταναλωτής ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή λειτουργία των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Πριν από την έναρξη της παροχής Φυσικού Αερίου στο χώρο του Καταναλωτή εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν επιθεώρηση ασφαλείας στην ολοκληρωμένη Εσωτερική Εγκατάσταση του Καταναλωτή, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Καταναλωτή. Εάν η Εσωτερική Εγκατάσταση κριθεί ακατάλληλη, η Σύνδεση δεν πραγματοποιείται. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να χρεώσει στον Καταναλωτή, σύμφωνα με το Σύστημα Τιμολόγησης, επιπλέον επισκέψεις τεχνικών για υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών στην Εσωτερική Εγκατάσταση του Καταναλωτή. Η άσκηση του δικαιώματος για επιθεώρηση της εσωτερικής εγκατάστασης δεν συνιστά έγκριση της εσωτερικής εγκατάστασης και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί, ούτε περιορίζει την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος ευθύνη του Καταναλωτή Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου i). είτε αμέσως σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας των εσωτερικών εγκαταστάσεων ή ii). είτε σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης του Καταναλωτή με τις υποδείξεις των τεχνικών της Εταιρίας που αφορούν επισκευές των εσωτερικών εγκαταστάσεων για λόγους ασφάλειας, τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία: α. Ο Καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως για τα μέτρα που πρέπει να λάβει και του χορηγείται συγκεκριμένη προθεσμία προς συμμόρφωση, β. Ο Καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης του με τις υποδείξεις των τεχνικών της Εταιρίας, η τελευταία θα προβεί σε διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου, γ. Η Εταιρία πριν προβεί σε διακοπή παροχής συντάσσει έκθεση μη συμμόρφωσης μετά από αυτοψία των εγκαταστάσεων. 11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, να επιθεωρεί την Εσωτερική Εγκατάσταση και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες δοκιμές για την ασφαλή λειτουργία της, χωρίς να εξαιρείται ο Καταναλωτής από την ευθύνη που φέρει για την ορθή λειτουργία των επιμέρους εγκαταστάσεων και συσκευών του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Εσωτερική Εγκατάσταση δεν είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς και προδιαγραφές της Εταιρίας, η Εταιρία δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση της Εσωτερικής Εγκατάστασης με το Παροχετευτικό Δίκτυο. Τα ανωτέρω δεν μειώνουν την ευθύνη του Καταναλωτή όσον αφορά την Εσωτερική Εγκατάσταση. 12. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 12.1 Η Εταιρία εγκαθιστά στο ακίνητο του Καταναλωτή την κατάλληλη διάταξη μέτρησης για τη μέτρηση του όγκου του παρεχομένου Φυσικού Αερίου. Η μέτρηση των καταναλωθέντων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου θα πραγματοποιείται περιοδικά, σύμφωνα με τις σχετικές ενδείξεις και μόνον του μετρητή που έχει εγκατασταθεί στο χώρο του Καταναλωτή, εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία και για τους τοπικούς διαφραγραματικούς μετρητές στο εσωτερικό δίκτυο. Εάν συμφωνηθεί με τον Καταναλωτή η εγκατάσταση και τοπικών μετρητών θα γίνεται ειδική συμφωνία για τη χρήση των μετρητών αυτών και τη μέτρηση των καταναλωθέντων ποσοτήτων Η Εταιρία επιθεωρεί κατά περιοδικά διαστήματα το Μετρητή, προκειμένου να λαμβάνει την ένδειξή του για τον προσδιορισμό του όγκου του Φυσικού Αερίου που παρασχέθηκε στον 6

7 Καταναλωτή. Η ένδειξη του Μετρητή αποτελεί απόδειξη του παρασχεθέντος όγκου Φυσικού Αερίου. Η Εταιρία διατηρεί αρχείο των ενδείξεων Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Καταναλωτή και Εταιρίας ως προς τον μετρητή ή την ένδειξή του, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να επιθεωρήσει το μετρητή και να τον αντικαταστήσει, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει βλάβη σε αυτόν Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση του μετρητή διαπιστωθεί ότι υφίσταται βλάβη ή ανακρίβεια ως προς τις μετρήσεις του: (i) θα γίνεται διόρθωση του όγκου του Φυσικού Αερίου, το οποίο θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επιθεώρηση του μετρητή, (ii) η διόρθωση αυτή θα συμφωνείται μεταξύ του Καταναλωτή και της Εταιρίας ή, σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζεται από το όργανο επίλυσης διαφωνιών, που προβλέπεται στην παράγραφο 15 του Άρθρου 7 του Νόμου περί Φυσικού Αερίου. (iii) με το επόμενο τιμολόγιο θα γίνεται αντίστοιχη διόρθωση (αύξηση ή μείωση) στο λογαριασμό που έχει εξοφληθεί ή οφείλεται από τον Καταναλωτή, κατά την αντίστοιχη περίοδο και, όπου απαιτείται, θα γίνονται διορθωτικές πληρωμές από την Εταιρία στον Καταναλωτή ή αντιστρόφως. Κάθε άλλη διαφωνία μεταξύ του Καταναλωτή και της Εταιρίας, σε σχέση με οποιονδήποτε μετρητή ή ένδειξή του, θα παραπέμπεται προς επίλυση στο όργανο επίλυσης διαφωνιών που προβλέπεται στην παράγραφο 15 του Άρθρου 7 του Νόμου περί Φυσικού Αερίου Ο Μετρητής θεωρείται ότι λειτουργεί ορθά, εάν οι μετρήσεις είναι ακριβείς με περιθώριο απόκλισης + / - 2% Ο Καταναλωτής δικαιούται να υποβάλει αίτηση στην Εταιρία για τη διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την ορθή λειτουργία του Μετρητή. Η Εταιρία υποχρεούται να πραγματοποιεί τον έλεγχο που της έχει ζητηθεί εντός ευλόγου χρόνου. Η Εταιρία υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα τον Καταναλωτή για την ακριβή ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του ελέγχου αυτού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μπορεί να είναι παρών ο ίδιος ο Καταναλωτής ή / και εμπειρογνώμονας της επιλογής του. Εάν αποδειχθεί από τον έλεγχο ότι ο Μετρητής λειτουργεί ορθά, τότε το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον Καταναλωτή. Εάν ο Μετρητής δεν λειτουργεί ορθά, τότε τα σχετικά έξοδα βαρύνουν την Εταιρία. Απαγορεύεται η διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου στο Μετρητή από τον ίδιο τον Καταναλωτή. Παραβίαση της απαγορεύσεως αυτής από τον Καταναλωτή θεωρείται παρέμβαση στον εξοπλισμό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο των Όρων. 13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η Σύμβαση λήγει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής στην Εταιρία από τον Καταναλωτή του τέλους σύνδεσης και της εγγύησης. Με τη λήξη αυτού του έτους η Σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως για αόριστο διάστημα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων καταγγελίας που αναφέρονται κατωτέρω. 14. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 14.1 Η Εταιρία δύναται να διακόπτει την παροχή Φυσικού Αερίου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις και όπου είναι απαραίτητο, να προβαίνει σε αποσύνδεση του Καταναλωτή από το Σύστημα Διανομής: (α) Μετά από αίτηση του Καταναλωτή ή όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών που έχει ζητήσει ο Καταναλωτής, (β) Εφόσον, κατά την κρίση της Εταιρίας, η συνέχιση της παροχής ενέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία υποχρεούται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να ειδοποιεί τον Καταναλωτή το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την επικείμενη διακοπή παροχής και, εκτός εάν ο Καταναλωτής ζητήσει το αντίθετο, να προβαίνει εκ νέου στην παροχή σε εύλογο χρόνο από τη διαπίστωση ότι ο κίνδυνος που επέβαλε τη διακοπή παροχής δεν υφίσταται πλέον. 7

8 (γ) Όταν ο Καταναλωτής είναι υπερήμερος ως προς τις οφειλές του ή έχει παραβεί οποιονδήποτε ουσιώδη όρο της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δύναται αρχικά να διακόψει και εν συνεχεία να αποσυνδέσει την εγκατάσταση του Καταναλωτή, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 6.3. Εφόσον ο Καταναλωτής παύσει να είναι υπερήμερος ή άρει οποιαδήποτε παράβαση της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής, η Εταιρία υποχρεούται να προβεί στην επανασύνδεση της εγκατάστασης και στην εκ νέου παροχή Φυσικού Αερίου. (δ) Όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής ή αναβάθμισης του Συστήματος Διανομής. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υφίσταται ανωτέρα βία ή έκτακτη ανάγκη, η Εταιρία γνωστοποιεί στον Καταναλωτή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την επικείμενη αποσύνδεσή του, εκθέτοντας τους λόγους για την αποσύνδεση και την αναμενόμενη διάρκειά της. Επίσης, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Καταναλωτή τυχόν μεταβολή στην αναμενόμενη διάρκεια της αποσύνδεσης, όταν αυτή υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη διάρκεια που είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει. (ε) Όταν η Εταιρία διαπιστώνει ότι ο Καταναλωτής δεν έχει κάνει χρήση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών, κατ ελάχιστον. (στ) Σε κάθε περίπτωση, όπου κατά την κρίση της Εταιρίας έχει υπαιτίως προκληθεί από τον Καταναλωτή βλάβη ή παραβίαση του μετρητή ή αγωγού πριν το μετρητή ή σε κάθε άλλη περίπτωση κλοπής ή απόπειρας κλοπής Φυσικού Αερίου από το Σύστημα Διανομής, (ζ) Στην περίπτωση Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής με διακοπτόμενη παροχή, όταν ο Καταναλωτής δεν έχει συμμορφωθεί με τους όρους αυτής, (η) Σε περίπτωση πτώχευσης του Καταναλωτή, η παροχή Φυσικού Αερίου διακόπτεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής αποφάσεως, έως ότου ο σύνδικος της πτώχευσης δηλώσει είτε ότι θα υπεισέλθει ο ίδιος στη Σύμβαση, είτε ότι επιθυμεί τη λύση αυτής. Εάν ο σύνδικος υπεισέλθει στη Σύμβαση, υποχρεούται στην εξ ολοκλήρου εξόφληση του υπάρχοντος χρέους του πτωχεύσαντος προς την Εταιρία. 15. ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα επανασύνδεσης σε εύλογο χρόνο μετά από σχετικό αίτημά του προς την Εταιρία και αφού εκπληρώσει όλες τις εκάστοτε απαιτούμενες προϋποθέσεις που θέτει η Εταιρία, εξοφλήσει όλα τα χρέη του προς την Εταιρία και καταβάλει τα έξοδα αποσύνδεσης και τυχόν έξοδα αφαίρεσης εξοπλισμού, καθώς και τα έξοδα επανεγκατάστασης και επανασύνδεσης. Εάν έχει παρέλθει διάστημα ενός (1) έτους από την αποσύνδεση ή τη λήξη της σύνδεσης, τότε η αίτηση επανασύνδεσης αντιμετωπίζεται ως αίτηση νέας σύνδεσης. Στην περίπτωση που η αποσύνδεση έγινε βάσει των παραγράφων 14(α), 14(γ), 14(ε), 14(στ), 14(ζ) και 14(η) ανωτέρω, η Εταιρία δικαιούται να απαιτήσει από τον Καταναλωτή τα έξοδα που κατέβαλε για την αποσύνδεση ή / και την επανασύνδεση. 16. ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Εταιρία δικαιούται να μειώνει την παροχή, το πρώτον προς τους Καταναλωτές με Σύνδεση διακοπτόμενης παροχής, εν συνεχεία στους λοιπούς καταναλωτές και τέλος, εάν είναι απόλυτη ανάγκη, στους Προνομιακούς καταναλωτές και τους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση Φυσικού Αερίου από το Σύστημα Διανομής. 17. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση λύεται : (α) Αυτοδίκαια εντός επτά (7) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία που ο Καταναλωτής θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία ότι έπαψε να είναι κύριος ή κάτοχος της εγκατάστασης, παρέχοντας όλα τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαιο πώλησης, συμβόλαιο μίσθωσης κλπ.), τα οποία λογικά απαιτούνται για να επιβεβαιωθεί το αληθές αυτής της δήλωσης. Εάν δεν υπάρξει η παραπάνω έγγραφη ειδοποίηση, η παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει και ο Καταναλωτής εξακολουθεί να 8

9 είναι υπεύθυνος και υπόχρεος έναντι της Εταιρίας για την πληρωμή των οφειλών που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση και των οφειλών για τυχόν καταναλώσεις από πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν το Αέριο που θα συνεχίσει να παρέχεται. (β) Με έγγραφη καταγγελία του Καταναλωτή εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου έλαβε γνώση από την Εταιρία της αύξησης του Τιμολογίου Παροχής ή της τροποποίησης των παρόντων Όρων. (γ) Με καταγγελία του Καταναλωτή οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση του πρώτου (1) έτους ισχύος της Σύμβασης Παροχής, χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς την Εταιρία. (δ) Με καταγγελία οιουδήποτε μέρους, εάν το άλλο μέρος παραβιάσει οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, κατόπιν γραπτής προειδοποίησης εντός τριάντα (30) ημερών και η λήξη της Σύμβασης ισχύει άνευ ετέρου με την πάροδο αυτών των τριάντα (30) ημερών Με τη λήξη της Σύμβασης : (α) Ο Καταναλωτής οφείλει να σταματήσει την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από την ημέρα τερματισμού της Σύμβασης. (β) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μέρος του Παροχετευτικού Δικτύου και να σταματήσει την παροχή Φυσικού Αερίου στο χώρο του Καταναλωτή από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης. (γ) Η Εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει τον Καταναλωτή σχετικά με όλα τα ποσά που ο Καταναλωτής οφείλει στην Εταιρία, καθώς και για τα ποσά που η Εταιρία οφείλει στον Καταναλωτή σε σχέση με το ποσό που ο τελευταίος κατέθεσε ως Εγγύηση. (δ) Η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει στον Καταναλωτή ή ο Καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στην Εταιρία το καθαρό ποσόν που οφείλει το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο κατά τα ανωτέρω. 18. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Καταναλωτής δεν δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει μερικά ή ολικά τη Σύμβαση, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Ο Καταναλωτής ειδοποιεί αμέσως την Εταιρία σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στην κατοχή του ακινήτου του. Η Εταιρία μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει μέρος ή όλη τη Σύμβαση με απλή ανακοίνωση προς τον Καταναλωτή ή με δημόσια ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποκτών είναι, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Εταιρίας, ικανός να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τον Καταναλωτή. 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η Εταιρία δύναται, ενημερώνοντας την Αρχή και τον Καταναλωτή, να διακόψει ολοκληρωτικά ή μερικά την παροχή Αερίου για λόγους ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας ενδεικτικά θεωρούνται οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, σεισμοί, εμπάργκο, απεργίες, αδυναμία της Εταιρίας να προμηθευτεί Φυσικό Αέριο, αδυναμία προσβάσεως για εγκατάσταση, ανάκληση της Αδείας, καθώς και κάθε άλλο γεγονός, το οποίο είναι λογικά πέραν του ελέγχου της Εταιρίας και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά την ημερομηνία της Σύνδεσης. Η ολική ή μερική διακοπή της Σύνδεσης για λόγους ανωτέρας βίας δεν συνεπάγεται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για τον Καταναλωτή. Η Εταιρία θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να αποκατασταθεί η Σύνδεση σε περίπτωση διακοπής για λόγους ανωτέρας βίας το συντομότερο δυνατό. Οποιοδήποτε συμβάν ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσει τον Καταναλωτή από την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων έως το χρόνο του συμβάντος. 20. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Καταναλωτής δίδει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρία να καταγράφει και να καταρτίζει Αρχεία Δεδομένων, με βάση τους λογαριασμούς κατανάλωσης του Καταναλωτή και τις συναλλαγές του με 9

10 την Εταιρία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ανάγκη ορθής διαχείρισης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του νόμου (φορολογικές, διοικητικές κλπ.). Επίσης, ο Καταναλωτής γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωσή τους. Με την υπογραφή της Αίτησης Σύνδεσης και Παροχής Φυσικού Αερίου, ο Καταναλωτής συμφωνεί με την παράγραφο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία αναγράφεται στην Αίτηση και η οποία αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιτρέπω να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ), καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού κατανάλωσης Φυσικού Αερίου στο Αρχείο Καταναλωτών που διατηρεί η Εταιρία και ρητά συναινώ στη χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες της Εταιρίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενημέρωσής μου για το Φυσικό Αέριο, της σύνδεσης και παροχής Φυσικού Αερίου, της τεχνικής υποστήριξης και της αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης. Γνωρίζω επίσης ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που με αφορούν, καθώς και δικαίωμα να ζητώ τη διόρθωσή τους, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Αρχείου Καταναλωτών». 21. ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Η Εταιρία μεριμνά ώστε το προσωπικό της να έχει τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, με σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία της ιδιοκτησίας του Καταναλωτή. Στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρία να εισέρχεται σε εγκατάσταση Καταναλωτή, οφείλει το εν λόγω προσωπικό να φέρει ταυτότητα με τα ατομικά του στοιχεία ή να φορά κατάλληλη στολή, για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του. Η Εταιρία διατηρεί επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία αρμόδια για την: (α) παροχή πληροφοριών στους Καταναλωτές, κατόπιν αιτήσεώς τους, και απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την παροχή Φυσικού Αερίου στην Αττική, (β) επεξεργασία των Αιτήσεων, (γ) παραλαβή, εξέταση και απάντηση εγγράφως σε παράπονα του Καταναλωτή. Η Εταιρία υποχρεούται να εξετάζει και να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στους Καταναλωτές, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη κάθε παραπόνου. 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους παρόντες Γενικούς Όρους για ειδικό και σπουδαίο λόγο, αφού προηγουμένως ενημερώσει την Αρχή, εντός προθεσμίας τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών. Ενδεικτικά η Εταιρία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, σε περίπτωση τροποποίησης της Άδειας και σε συμμόρφωση προς αυτή. Η ως άνω τροποποίηση ή αύξηση τίθεται σε ισχύ μετά από τριάντα (30) ημέρες, αφότου ο Καταναλωτής ειδοποιηθεί εγγράφως από την Εταιρία. Κατ εξαίρεση, οι παραπάνω προθεσμίες δεν ισχύουν και μπορούν να ισχύσουν συντομότερες προθεσμίες, εάν αυτό επιβάλλεται από τροποποίηση της Άδειας ή από άμεση νομοθετική ή κοινοτική επιταγή. Ο Καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου έλαβε γνώση από την Εταιρία της αύξησης του Τιμολογίου Παροχής ή της τροποποίησης των παρόντων Γενικών Όρων. 23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά που προκύπτει ή έχει σχέση με τη Σύμβαση επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών. 10

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει.

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/15.03.2001),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Σ Τ Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Σ Σήμερα στις ( ) του μήνα..... του 201... ημέρα. μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), με ΑΦΜ 090052773

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL AND ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN» (εφεξής «GREEN») και ο Πελάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1. Αντικείμενο Όρων Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού κατάλληλου για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (εφεξής ο «Εξοπλισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύου Τηλέθέρµανσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2003 συνεδρίασης του.σ της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 18/2003 Στην Κοζάνη σήµερα 13/03/2003 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ACB ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL AND ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN» (εφεξής «GREEN») και ο Πελάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα