ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙ ARAG Δ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α + Β + Γ ΕΡΜΗΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2016

2 Περιεχόμενα Σελ. Α. ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Άρθρα 30)...3 Β. ΜΕΡΟΣ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΜΗΜΑ 2: ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Άρθρα 19)...15 Γ. ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑ 3: ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ('Άρθρα 12)...26 Δ. ΜΕΡΟΣ Δ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ 4: ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε. ΜΕΡΟΣ Ε ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ 5: ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ.. 51 Ε. Έντυπο Πληροφοριών Π.Δ. 252/ Ζ. Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ...54 Η. Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ...55 Θ. Δήλωση Παραλαβής..56 Ι. Οδηγίες σε περίπτωση Ζημίας

3 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ./τος 400/70, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4364/16, του Ν. 2496/97, του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση αυτού από το ΠΔ 237/1986, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3557/2007, του Ν. 3746/2009 και του Ν. 4261/2014 όπου δεν τροποποιείται από τους άνω ειδικούς Νόμους και τις Γενικές και Ειδικές Διατάξεις του παρόντος, που είναι σύμφωνες με τους προηγούμενους Νόμους. Στους παρόντες γενικούς και ειδικούς όρους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί με τις αντίστοιχες ερμηνείες : Ασφαλιστής: είναι η ανώνυμη αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «EVOLUTION INSURANCE COMPANY LTD» που εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα. Εταιρεία : Η Q ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής των ασφαλιστών Λήπτης της Ασφάλισης: είναι το φυσικό ή νομικό εκείνο πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ασφαλιζόμενος: είναι το φυσικό ή νομικό εκείνο πρόσωπο το οποίο αντλεί τα δικαιώματα του από την ασφαλιστική σύμβαση και για χάρη του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Ασφαλιστική Σύμβαση: είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία η Εταιρία αναλαμβάνει, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κίνδυνου. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, το πιστοποιητικό ασφάλισης ( cover note ), τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση της συμφωνηθείσες τροποποιήσεις. Ασφαλιστικό Ποσό: είναι το ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο καταβάλλει η Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Ασφάλιστρο: είναι το ποσό που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Ασφαλιστική Αξία: είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλιζοµένου αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται με βάση τον τύπο και την παλαιότητα του. Ασφάλισμα ή Αποζημίωση: είναι η υποχρέωση του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται σε χρηματική παροχή ή σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας. Απαλλαγή: είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί. Περίοδος Ασφάλισης: είναι η χρονική εκείνη περίοδος εντός της οποίας η Εταιρία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη. Αυτοκίνητο: είναι το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο τροχοφόρο όχημα που κινείται επί εδάφους και όχι επί τροχιών, με τη βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως αριθμού τροχών. Ως αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεμένο με το κυρίως όχημα ή μη, ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα. Ατύχημα Ζημία: είναι κάθε εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο και ξένο προς τη πρόθεση του ασφαλισμένου περιστατικό, το οποίο θα έχει αποδεδειγμένα συμβεί στην περίοδο ασφάλισης και προκαλεί υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Κέντρο Πληροφοριών: είναι η υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του N 4364/16 2

4 Άρθρο 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 1. H παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρία ο λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια και με βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του ζητήθηκε. Ανάλογα και με αυτά υπολογίστηκαν τα ασφάλιστρα. 2. Η πρόταση ασφάλισης δεν αποτελεί σύμβαση ασφάλισης και δεν δεσμεύει την Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο. Εφόσον η Εταιρία αποδεχτεί την ασφάλιση, η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης κι η ημερομηνία έναρξης της θα αποδεικνύονται μόνο από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που εκδίδεται από την Εταιρία, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο αντιπροσώπους της. 3. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλιζοµένου καθορίζονται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που εκδόθηκε με βάση την υποβληθείσα πρόταση ασφάλισης, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 4. Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν ισχύει, ενώ σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Άρθρο 2. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στην Εταιρία, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο κι αποδεικνύεται έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει η Εταιρία στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος. 2. Στην περίπτωση που συμβεί ατύχημα μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και πριν την καταβολή του συμφωνημένου ποσού ασφαλίστρων, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης να της καταβάλλουν κάθε ποσό (κεφάλαιο, τόκους, δικαστικές δαπάνες κλπ) που κατέβαλε εξωδίκως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ικανοποίηση τρίτων. Τυχόν προσφορά ή καταβολή ασφαλίστρων μετά την επέλευση του κινδύνου δεν αναιρεί το ανωτέρω δικαίωμα της Εταιρίας. 3. Η Εταιρία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου. 4. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Άρθρο 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 1. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημιές προξενούμενες εξ αμελείας από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, όπως αυτές περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις παρακάτω περιπτώσεις : α) θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων, 3

5 β) τραυματισμού προσώπων, γ) υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης και δ) υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. 2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης η αστική ευθύνη των προσώπων α) που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως, β) που επελήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία και γ) που συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο εφόσον γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχο του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. 3. Δεν θεωρούνται τρίτοι : α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση και δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 4. Η ασφάλιση καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση, κατέχοντος την κατά νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, πλην των ανωτέρω εξαιρέσεων. 5. Εάν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει και αυτούς με την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού ασφάλισης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ιδίως για την περίπτωση όπου το αυτοκίνητο πρόκειται να μετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, ως αγώνες ή διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας. Άρθρο 4. Επέκταση αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού Με την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη και υπό την προϋπόθεση της καταβολής των ανάλογων ασφαλίστρων συμφωνείται ότι επεκτείνεται η ασφαλιστική κάλυψη και καλύπτονται και οι υλικές ζημίες οχήματος συγγενικών προσώπων πρώτου βαθμού του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η επέκταση αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι και το όχημα είναι ασφαλισμένο στην Εταιρία ενώ διευκρινίζεται ότι το ανώτατο όριο κάλυψης των Υλικών Ζημιών αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 6β Π.Δ. 237/86. Άρθρο 5. Επέκταση αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες μεταξύ οχημάτων του ιδίου ιδιοκτήτη Με την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη και υπό την προϋπόθεση της καταβολής των ανάλογων ασφαλίστρων συμφωνείται ότι σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα δύο ή περισσοτέρων οχημάτων, ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου του παρόντος συμβολαίου, τότε κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του Π.Δ 237/1986, επεκτείνεται η ασφαλιστική κάλυψη και καλύπτονται και οι υλικές ζημίες του αναίτιου, για το ατύχημα, οχήματος. Η επέκταση αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι και το όχημα είναι ασφαλισμένο στην Εταιρία, ενώ διευκρινίζεται ότι το ανώτατο όριο κάλυψης των Υλικών Ζημιών, αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 6β Π.Δ. 237/86.» Άρθρο 6. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ. 4

6 1. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας ( Συμφωνία της Κρήτης 2002 ). 2. Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης ( πράσινη κάρτα ), που ισχύει στις χώρες αυτές σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙ της ως άνω ενοποιημένης συμφωνίας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης η και του ασφαλισμένου, με την έκδοση ειδικής πρόσθετης πράξης επέκτασης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν ισχύει για χώρους αερολιμένων όπου κινούνται αεροσκάφη Άρθρο 7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. 1. Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για κάθε ατύχημα δεν είναι δυνατόν να υπερβεί κατά κεφάλαιο το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό, ανεξάρτητα από το επιδικαζόμενο ποσό και από τον αριθμό των ζημιωθέντων. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως ενιαίο ατύχημα. 2. Αν ο ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως πέραν του ασφαλίσματος έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως και σε ολόκληρο Άρθρο 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 1. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία της Εταιρίας με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με την Εταιρία. 2. Ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρία, αμελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση. Η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς τον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο στη δηλούμενη από αυτούς τελευταία τους διεύθυνση. Άρθρο 9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ. 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 2. Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της μέσα σε προθεσμία ενός ( 1 ) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία αν μέσα σ ένα ( 1 ) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει 5

7 αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός ( 1 ) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα υποστεί ο ασφαλιστής εξ αιτίας της πιο πάνω παράβασης. 6. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, μέσα σε ( 14 ) δεκατέσσερις ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται: 1. Να ειδοποιήσει εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο μέσα σε οκτώ ( 8 ) εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του στο ατύχημα. 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. 3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 4. Να προωθεί στην Εταιρία, το αργότερο μέσα σε οκτώ ( 8 ) εργάσιμες ημέρες, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που αφορά στην επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό, εφόσον του ζητηθεί. 5. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης. Είναι ανίσχυρη για την Εταιρία, οποιαδήποτε ομολογία ευθύνης του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου η οποιαδήποτε συμφωνία που επαυξάνει την ευθύνη του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Αν ο ασφαλισμένος, παρόλα αυτά, προβεί σε τέτοιες αναγνωρίσεις, ομολογίες ή συμφωνίες ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρία εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών του και δεν θα δικαιούται αποζημίωσης από την Εταιρία. 6. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική 6

8 ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. 7. Αν ο ασφαλισμένος αρνείται ή αμφισβητεί την ευθύνη του και προτίθεται να κινήσει δικαστικό αγώνα κατά του - κατά την άποψη του - υπαίτιου και της ασφαλιστικής του Εταιρίας, οφείλει αφενός μεν να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία, αφ ετέρου δε να της παραδίδει αντίγραφα των δικογράφων του. Η Εταιρία ανεξάρτητα από τις πιο πάνω προθέσεις του ασφαλισμένου, δικαιούται να αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της το διακανονισμό ή μη της ζημίας τον προσδιορισμό υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας, την άσκηση ή μη ένδικων μέσων ή βοηθημάτων και λοιπά. Εάν υπάρξει διάσταση απόψεων μεταξύ Εταιρίας και ασφαλισμένου, η Εταιρία αποφασίζει μόνη της κατά τα συμφέροντα της περί του πρακτέου, οπότε ο ασφαλισμένος δικαιούται μεν να κινηθεί ατομικά σύμφωνα με τις απόψεις του, δεν δικαιούται όμως να επικαλεστεί αυτές ή βλάβη των συμφερόντων του για να αντιταχθεί στην απόφαση της Εταιρίας ή να παρεμποδίσει την εφαρμογή της. 8. Ο ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν, παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει, αν τούτο το επιθυμεί, η Εταιρία ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. 9. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεων τους παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει από αυτούς την αποζημίωση που ορίζεται από το Νόμο. Άρθρο 11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. 1. Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου και εξαιρούνται από την ασφάλιση ζημιές που προκλήθηκαν : από οδηγό ο οποίος στερείται την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. ( Ν. 2696/1999 ) όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. Αν το αυτοκίνητο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα ανήκει κατά κυριότητα σε επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, το δικαίωμα αναγωγής του ασφαλιστή ασκείται μόνο κατά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον υφίσταται έγκυρο μισθωτικό έγγραφο από αυτοκίνητο όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η εν λόγω χρήση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις : α) αν η Εταιρία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/1976 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλιζοµένου και του αντισυμβαλλόμενου και β) οι ανωτέρω απαλλακτικές ρήτρες ισχύουν έστω και αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει υπογράψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον τις αποδέχτηκε παραλαμβάνοντας το συμβόλαιο, καταβάλλοντας τα ασφάλιστρα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Άρθρο 12. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 1. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται από την Εταιρία συνδυαστικά με βάση τα παρακάτω στοιχεία που συνιστούν τους παράγοντες καθορισμού τους και έχουν ως εξής α) για το όχημα με βάση τη χρήση, την ιπποδύναμη, τον τύπο, την έδρα, την περιοχή κυκλοφορίας και την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του, β) για τον οδηγό με βάση την ηλικία, το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση, την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ικανότητας οδήγησης, το ιστορικό ζημιών, τις ποινές για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. όπως 7

9 ισχύουν κάθε φορά ή όποιο άλλο κριτήριο θεωρείται απαραίτητο για την Εταιρία και γ) τα τιμολόγια της Εταιρίας. 2. Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή του τιμολογίου από την Εταιρία τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. 3. Η καταβολή χρημάτων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που δεν καταρτισθεί τελικά η ασφαλιστική σύμβαση. 4. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή στοιχείων του οχήματος, ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. 5. Με την παρούσα σύμβαση συμφωνείται κι εφαρμόζεται σύστημα υπολογισμού ασφαλίστρων με εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις αυτών, αναλόγως του αριθμού των ζημιών που προκαλούνται σε κάθε ασφαλιστική περίοδο. Η Εταιρία έχει δημιουργήσει μια κλίμακα κατηγοριών ασφάλισης την οποία δύναται να τροποποιήσει και η οποία περιλαμβάνει μια βασική κατηγορία ασφάλισης, μια κατώτατη κατηγορία και μια ανώτατη κατηγορία. Tα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται μετά τη λήξη κάθε αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης στην ίδια ή σε άλλη ασφαλιστική Εταιρία με βάση την ακόλουθη κλίμακα, ανάλογα με την έλλειψη ζημίας, στη δωδεκάμηνη αυτή περίοδο ή ανάλογα με τον αριθμό των ζημιών που επήλθαν κατά την περίοδο αυτή με τήρηση των κανόνων που αναφέρονται ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κατηγορίες Αντίστοιχα ασφάλιστρα % 8 Κατηγορίες Αντίστοιχα ασφάλιστρα % 20 80% 9-4% 19 72% 8-8% 18 64% 7-12% 17 56% 6-16% 16 48% 5-20% 15 40% 4-24% 14 32% 3-28% 13 24% 2-32% 12 16% 1-36% 11 8% 10 0% Βασική κατηγορία ασφάλισης ορίζεται η κατηγορία ασφάλισης ενός πρωτοασφαλιζόμενου οχήματος και είναι η κατηγορία ( 10 ). Όποιος και αν είναι ο αριθμός των ετήσιων ασφαλιστικών περιόδων χωρίς ζημιά, δεν θα γίνεται υπέρβαση της κατώτατης κατηγορίας ασφάλισης. Σε περίπτωση ζημιών, όποιος και αν είναι ο αριθμός των ζημιών, δεν θα γίνεται υπέρβαση της ανώτατης κατηγορίας ασφάλισης. Μετά τη λήξη της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου, για κάθε ζημιά που συνέβη εντός αυτής, τα ασφάλιστρα προσαυξάνονται με το ορισμένο κάθε φορά από την Εταιρία ποσοστό αύξησης. Σε αντίθετη περίπτωση μη ύπαρξης ζημιάς, τα ασφάλιστρα θα μειώνονται με το ποσοστό μείωσης το οποίο είναι το 50% του ποσοστού αύξησης. Η παραπάνω επιβάρυνση ή έκπτωση των ασφαλίστρων θα αποδίδεται στη λήξη κάθε ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου και θα υπολογίζεται πάνω στα ασφάλιστρα της βασικής

10 κατηγορίας ασφάλισης ( π.χ. κατηγορία 10 ). Η παραπάνω αναπροσαρμογή ακολουθεί την ως άνω κλίμακα ασφάλισης και δημιουργεί έκπτωση ή επιβάρυνση ανάλογα με τον αριθμό ή μη των ζημιών της προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου στην ίδια Εταιρία ή στις άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ή ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Σε περίπτωση ατυχήματος όταν το ασφαλιζόμενο όχημα οδηγείται από οδηγό που δεν έχει συμπληρώσει το 23 Ο έτος της ηλικίας του ή οδηγείται από οδηγό που έχει λάβει για πρώτη φορά άδεια ικανότητας οδηγού για την κατηγορία του ασφαλιζόμενου οχήματος εντός του τελευταίου 12μήνου, χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στην Εταιρία και χωρίς να εισπραχθεί το σχετικό ασφάλιστρο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλιζόμενο ή/και το λήπτη της ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως και σε ολόκληρο, αμέσως με πρόσθετη πράξη να καταβάλλει επασφάλιστρο 50% από την ημερομηνία του ατυχήματος, για το υπολειπόμενο διάστημα έως τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του οδηγού, επιβάλλεται ποινή 50% επί του παρόντος τιμολογίου η οποία εισπράττεται με πρόσθετη πράξη. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΔΗΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 Σε περίπτωση ατυχήματος όταν το ασφαλιζόμενο όχημα οδηγείται από οδηγό που έχει συμπληρώσει το 75 Ο έτος της ηλικίας του, χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στην Εταιρία και χωρίς να έχει εισπραχθεί το σχετικό ασφάλιστρο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλιζόμενο ή/και το λήπτη της ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως και σε ολόκληρο, αμέσως με πρόσθετη πράξη, να καταβάλλει επασφάλιστρο 30% από την ημερομηνία του ατυχήματος, για το υπολειπόμενο διάστημα έως τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του οδηγού, επιβάλλεται ποινή 30% επί του παρόντος τιμολογίου η οποία εισπράττεται με πρόσθετη πράξη. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Η Εταιρία προσφέρει εκπτώσεις α) λόγω Ιδιότητας και β) λόγω πρόσκτησης νέων εργασιών, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την τρέχουσα εμπορική πολιτική της εταιρίας και με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται στην Πρόταση Ασφάλισης. Άρθρο 13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒONUS ΜALUS. 1. Με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου με την παροχή αυτή προστατεύεται ( δεν επηρεάζεται ) η κατηγόρια Bonus - Malus για τις χρήσεις οχημάτων όπου η κάλυψη είναι υποχρεωτική έως δύο ζημιές που τυχόν συμβούν σε κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Για την επόμενη ανανέωση συνεπάγεται αυτόματα άνοδο 2 βαθμών για κάθε ζημία από τη κατηγόρια που βρισκόταν. 2. Με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου με την παροχή αυτή προστατεύεται ( δεν επηρεάζεται ) η κατηγόρια Bonus - Malus για τις χρήσεις οχημάτων όπου η κάλυψη είναι προαιρετική αποκλειστικά και μόνο για την πρώτη ζημιά που τυχόν συμβεί σε κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης.για την επόμενη ανανέωση συνεπάγεται αυτόματα άνοδο 10 βαθμών από την κατηγορία που βρισκόταν Άρθρο 14. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ. 1. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τίθεται εν ισχύ μόνο μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των αναλογούντων ασφαλίστρων. 2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να παραλάβει το ασφαλιστήριο καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση μόνο μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ασφαλίστρων. 3. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει και δεν θεωρείται έγκυρη, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας με πλήρη φορολογικά στοιχεία. 9

11 Άρθρο 15. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομουμένου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται στον κληρονόμο αυτοδικαίως, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως για τη μη αποδοχή τους τον ασφαλιστή, εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου αυτής. 2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα ( 30 ) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε Εταιρία υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της Εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. 3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Άρθρο 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία. Άρθρο 17. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύσουν αυτήν οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία. 2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας, είτε ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην Εταιρία. 3. Η Εταιρία μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο και βαρύνετε με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 4. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή, θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην Εταιρία. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της. 5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 11 Α του Π.Δ. 237/1986 και του παρόντος άρθρου, η Εταιρία ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 11 Α του Π.Δ. 237/1986, η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30ή ημέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η Εταιρία δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου 10

12 ζημιωθέντος τη λύση της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την ενημέρωση των προηγούμενων εδαφίων. Άρθρο 18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης να αρνηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση που (α) αυτό διαφοροποιείται από τις πληροφορίες που περιέχονταν στην πρόταση ασφάλισης ή (β) δεν του έχουν παραδοθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι γενικοί και ειδικοί όροι του ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα εναντίωσης πρέπει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από το λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης (άρθρο 2, παρ. 5 και 6 Ν.2496/97) (εμπεριέχεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους ) Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την περιέλευσης του στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. Άρθρο 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης, σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους, να υπαναχωρήσει εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί την ασφάλιση αυτή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από το λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την περιέλευσης του στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. Άρθρο 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Μετά από έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της αιτήσεως του ασφαλισμένου είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. Άρθρο 21. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας. Άρθρο 22. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που αφορά στην επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό, εφόσον του ζητηθεί. Άρθρο 23. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρίας και των Ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Άρθρο 24. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Κάθε αξίωση του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μετά τέσσερα έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση. Η αξίωση του τρίτου που ζημιώθηκε παραγράφεται μετά την πάροδο 11

13 πέντε ( 5 ) ετών από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής. Άρθρο 25. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα ασφάλιστρα και να τροποποιεί τους γενικούς και ειδικούς όρους και να μην αποδέχεται πλέον προς ασφάλιση συγκεκριμένους κινδύνους, σε κάθε περίπτωση και κατά την ανανέωση της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης. Η καταβολή των ασφαλίστρων μετά τις ανωτέρω μεταβολές ισούται με ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των νέων όρων Άρθρο 26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ. 1. Ειδικά για τις αναφερόμενες ασφαλίσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος, η παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του ατυχήματος στην Εταιρία εντός οκτώ ( 8 ) εργάσιμων ημερών, συνεπάγεται την απαλλαγή της Εταιρίας από την υποχρέωση της για αποκατάσταση της ζημιάς. 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, οφείλει να προβεί σε κάθε ενέργεια στην οποία θα προέβαινε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημίας, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος 3. Οφείλει να διευκολύνει και να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ερευνητές τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση των αιτιών για την επέλευση και εκτίμηση της ζημίας. 4. Ο ασφαλισμένος δια του παρόντος παρέχει στον ασφαλιστή την εντολή και πληρεξουσιοδότηση να τον εκπροσωπεί, αν αυτή το επιθυμεί, ενώπιος πάσης φύσεως αρχή και να ζητά οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία σχετική με την επέλευση του κινδύνου. 5. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, η Εταιρία δικαιούται να συμψηφίσει στην οφειλόμενη αποζημίωση κάθε ζημία που επήλθε από την παράβαση αυτή. 6. Σε περίπτωση επιστροφής καταβληθέντων ασφαλίστρων και εφόσον η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω διαμεσολαβούντος προσώπου, η Εταιρία δικαιούται να καταβάλλει στο διαμεσολαβούντα το παν ποσό ασφαλίστρων που τυχόν οφείλει στο λήπτη της ασφάλισης, ο οποίος διορίζει με το παρόν τον ανωτέρω διαμεσολαβούντα πληρεξούσιο και αντίκλητο του. 7. Σε περίπτωση ζημίας/ατυχήματος δεν επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα λόγω ακύρωσης συμβολαίου. 8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθούν, µε απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλουν στον ασφαλιστή αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Άρθρο 27. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ. 1. Το ασφαλιζόμενο ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας από ένα ή περισσότερα ατυχήματα μέσα στην ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδους ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων. Η ευθύνη της Εταιρίας δεν δύναται να υπερβεί το ασφαλιζόμενο ποσό και αν ακόμα από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι. 2. Η Εταιρία σε περίπτωση μερικής ζημίας δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, αντί να καταβάλει χρηματική αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου σε συνεργείο επιλογής της. 3. Η εταιρία σε περίπτωση Ολικής καταστροφής του οχήματος, δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, αντί να καταβάλει χρηματική αποζημίωση να αναλάβει να μεταβιβάσει με έξοδα δικά της πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο δικαιούχο του ασφαλίσματος ή αν δεν έχει ορισθεί στο λήπτη της ασφάλισης, ένα όχημα ιδίου εργοστασίου κατασκευής, μοντέλου, κυβισμού και ηλικίας, χωρίς να έχει υποστεί ζημία. 12

14 4. Αν το ασφαλισμένο ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του αυτοκινήτου ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών ( άρθρο 198 Ε.Ν. ). 5. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς από ασφαλιζόμενο κίνδυνο το σύνολο των ασφαλίστρων γίνεται αυτομάτως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλιζόμενου αντικειμένου το σύνολο των ασφαλίστρων γίνεται αυτομάτως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το συμβόλαιο ακυρώνεται λόγω μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμφέροντος. Άρθρο 28. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. 1. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, λαμβάνεται ως βάση η πραγματική αξία του αυτοκινήτου ή των βλαβέντων ανταλλακτικών αυτού κατά το χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, λαμβανομένης υπ όψη της φθοράς και παλαιότητας των. 2. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους, αναφερόμενες στην κτήση του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της αποζημίωσης, εφ όσον ο δικαιούχος του ασφαλίσματος κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής τους. Σε περίπτωση μερικής ζημιάς, εφ όσον η ασφαλισμένη αξία του αυτοκινήτου έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς, η Εταιρία δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών, το ποσό που αναλογεί στους επιβαρύνοντες αυτά δασμούς. 3. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το ταχύτερο στη διάθεση της Εταιρίας το αυτοκίνητο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται να προβεί ο ίδιος σε αποκατάσταση της ζημιάς προ της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. 4. Σε περίπτωση ζημιάς το ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό της καταβληθείσας αποζημίωση. Εφόσον η αποζημίωση γίνεται λόγω ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια και ολοσχερώς άκυρο, χωρίς καμία επιστροφή ασφαλίστρων. 5. Σε κάθε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης αφαιρείται η συμφωνηθείσα απαλλαγή, είτε αυτή είναι εκ ποσοστού, είτε είναι ορισμένου ποσού, είτε είναι συνδυαστική. 6. Στις περιπτώσεις των προσθέτων καλύψεων οχημάτων που απαιτούν αποκατάσταση ζημιών, εφόσον τα ανταλλακτικά του οχήματος αντικατασταθούν με καινούργια, υπολογίζεται κι αφαιρείται από την αποζημίωση επί των ανταλλακτικών, ως απαλλαγή, ποσοστό παλαιότητας ως κατωτέρω: Με τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους κυκλοφορίας ποσοστό 5% και 5% επιπλέον για κάθε επόμενο έτος έως το δέκατο, με ανώτατο όριο απαλλαγής το 50%. Άρθρο 29. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προκλήθηκαν από τις παρακάτω περιπτώσεις, εκτός εάν ρητά και ειδικά συμφωνήθηκε με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το αντίθετο, με την καταβολή ειδικού πρόσθετου ασφάλιστρου. Ειδικότερα εξαιρούνται και δεν καλύπτονται ζημίες : 1. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης και του οδηγού του αυτοκινήτου, είτε των προστηθέντων υπ αυτών προσώπων στην οδήγηση του αυτοκινήτου. 2. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις καθώς και σε επίσημους ή μη ( αυτοσχέδιους ) αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές. 3. Από τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις ( είτε προ είτε μετά την κήρυξη του πολέμου ), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους καθώς και από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών, τρίτων ή μη. 13

15 4. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. 5. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλης φυσικής διαταραχής. 6. Από οδηγό που στερείται την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και όταν η άδεια έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή έχει λήξει η ισχύς της και δεν έχει ανανεωθεί ( άρθρο 95 Κ.Ο.Κ. ) 7. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. και ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω παράβαση τελεί ή όχι σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος 8. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση και για άλλη ιπποδύναμη από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του. Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται και οι ζημίες που προκαλούνται από δίκυκλα ή Ε.Ι.Χ. κατά το χρόνο που αυτά χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. 9. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο, ανεξάρτητα από πταίσμα του οδηγού, είτε κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, είτε κατά την οδήγηση και ανεξάρτητα του εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση της ζημιάς. 10. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του. 11. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό ή από τη διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως του οχήματος. 12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό. 13. Εντός ιδιωτικών ή δημόσιων φυλασσομένων χώρων στάθμευσης, ανεξάρτητα από την καταβολή μισθώματος ή όχι, εντός ιδιόκτητων ή αποκλειστικής χρήσης χώρων του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης, περιφραγμένων ή όχι, καθώς και εντός συνεργείων επισκευής οχημάτων, εκθέσεων αυτοκινήτων και προβλητών. 14. Κατά το χρόνο που το όχημα βρίσκεται σε οχηματαγωγό, φορτηγίδα ή άλλο πλοίο ή σιδηρόδρομο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από αυτά, καθώς και ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από την με οποιονδήποτε τρόπο, διαμετακόμιση του ασφαλισμένου οχήματος. 15. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος ως εργαλείου ειδικού τύπου οχήματος, εργαλείου ή μηχανήματος ή φορτηγού. 16. Δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από το ασφαλισμένο όχημα όταν τούτο κινείται επί πεζοδρομίου ή πεζόδρομου ή προαυλίων χώρων ή πυλωτής. 17. Δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από προεξέχοντα πρόσθετα διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα που προστέθηκαν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μέρος του οχήματος και τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν επικίνδυνα για τους επιβάτες ή τους λοιπούς χρήστες της οδού. 18. Από όχημα το οποίο δεν διαθέτει την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια κυκλοφορίας ή στερείται πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας λόγω παράβασης του Κ.Ο.Κ. 19. Ζημιές σε ασφαλισμένο όχημα που έχει υποστεί μετατροπή ισχύος του κινητήρα που δεν έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και στην Εταιρία. Επίσης εξαιρούνται και δεν καλύπτονται, αν δεν συμφωνήθηκε ρητά το αντίθετο, α) ζημιές προξενούμενες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο συνεπεία κακής συντήρησής του, β) ζημιές προκαλούμενες στα ελαστικά του αυτοκινήτου εφόσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση, 14

16 γ) επί ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης συμφωνίας, δ) ζημιές που θα προκληθούν σε χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών προοριζόμενων για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή σε οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία και ε) ζημιές προξενούμενες άμεσα ή έμμεσα συνεπεία δολιοφθοράς ενεργούμενης από πρόσωπα που δρουν κατ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης. Άρθρο 30. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλισμένου, ο τελευταίος δικαιούται να προσφύγει για την επίλυσή της σε διαδικασία διαιτησίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρο 164 του Ν 4364/16, μη αποκλειομένου του δικαιώματός του να προσφύγει στα δικαστήρια. ΜΕΡΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι παρακάτω περιγραφόμενες καλύψεις παρέχονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου. Εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι και οι όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, καθώς και οι παρακάτω ειδικές διατάξεις. Άρθρο 1. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ. 1. Καμία ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας και αποθετικές ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. 2. Η ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων δεν καλύπτει ζημιές που θα υποστεί το όχημα από τους καλυπτόμενους κινδύνους, όταν αυτό βρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν ειδικώς συμφωνηθεί άλλως. Άρθρο 2. ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. Η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει τις ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς ή πτώσεως κεραυνού. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημίες του αυτοκινήτου εξ εκρήξεως αυτού. Εξαιρούνται ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς, προκληθείσας λόγω τρομοκρατικών ενεργειών, ή κακόβουλης βλάβης, οι οποίες για να καλυφθούν απαιτείται πέραν της κάλυψης από πυρκαγιά να υπάρχουν και σχετικές πρόσθετες καλύψεις, συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών και κακόβουλης βλάβης. Επίσης εξαιρούνται ζημίες του ασφαλιζοµένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς εξαιτίας διαρροής υγραερίου εφ όσον: α) δεν έχει δηλωθεί αλλαγή στο μηχανολογικό και β) δεν έχει πληρωθεί πρόσθετο επασφάλιστρο. Άρθρο 3. ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ. 1. Με ειδική συμφωνία και την προϋπόθεση ότι υπάρχει η κάλυψη πυρός και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου (Ν 2496/97), καλύπτονται οι υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή άλλες αιτίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή όχι, από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταβολή αποζημίωσης είναι να υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη ζημιογόνα ενέργεια από τρομοκρατική οργάνωση και να έχει επιληφθεί η αρμόδια Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. 15

17 2. Επίσης με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου καλύπτονται οι υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή άλλες αιτίες που προκαλούνται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών, αρκεί αυτές να μην είχαν στόχο την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης. Καλύπτονται ζημίες προκαλούμενες αμέσως ή εμμέσως εκ πυρκαγιάς, προκληθείσας λόγω τρομοκρατικών ενεργειών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάλυψη πυρός αυτοκινήτου και ότι έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα όπως ορίζει ο Ν. 2496/97. Άρθρο 4. ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΣΕ Α ΚΙΝΔΥΝΟ. 1. Με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου καλύπτονται ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης, πτώσης κεραυνού και έκρηξης του 2. Η συγκεκριμένη κάλυψη δίδεται συνδυαστικά με την κάλυψη κινδύνου ιδίων ζημιών. Άρθρο 5. ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 1. Με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου καλύπτεται η ασφάλιση ιδίων ζημιών, η οποία καλύπτει ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, προκαλούμενες αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή κι ανατροπή του. 2. Η κατά των παραπάνω κινδύνων ασφάλιση, δεν καλύπτει ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Για την κάλυψη τους απαιτείται ειδική γραπτή συμφωνία. 3. Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημιές εφ όσον αυτές προκλήθηκαν σε χρόνο που το αυτοκίνητο είχε αυτογνώμονα αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχό του, δηλαδή αυθαίρετα χωρίς τη γνώση και τη θέληση του νόμιμου κατόχου. 4. Ρητά δηλώνεται και συμφωνείται ότι δεν καλύπτονται ζημίες όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδήγησης χωρίς να έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της ή είναι μεγαλύτερος των 75 ετών, είναι ιδιοκτήτης ή ο λήπτης της ασφάλισης και δεν έχει δηλωθεί στον ασφαλιστή κατά τη σύναψη της ασφάλισης και εισπραχθεί ανάλογο επασφάλιστρο. Σε διαφορετική περίπτωση (εάν ο οδηγός που προξένησε το ατύχημα δεν είναι ιδιοκτήτης ή ο λήπτης της ασφάλισης) η ζημιά καλύπτεται μόνο εφόσον εισπραχθεί 50% επασφάλιστρο όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδήγησης χωρίς να έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της, και 30% επασφάλιστρο όταν ο οδηγός είναι μεγαλύτερος των 75 ετών επί των ετησίων ασφαλίστρων της κάλυψης της αστικής ευθύνης συμβολαίου και της κάλυψης ιδίων ζημιών κατά το χρόνο κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση κάλυψης της ζημιάς με την καταβολή επασφαλίστρου ο λήπτης της ασφάλισης θα συμμετέχει στην όλη ζημιά κατά ποσοστό 50% στις δύο πρώτες περιπτώσεις και 30% στην τρίτη περίπτωση. 5. Ειδικά συμφωνείται ότι στα cabrio οχήματα εξαιρούνται οι ζημιές που θα προκληθούν στην οροφή από οποιαδήποτε αιτία. 6. Ειδικά για την καταβολή αποζημίωσης ιδίων ζημιών προαπαιτούμενο είναι σε κάθε περίπτωση το συμβάν να δηλώνεται στην Αστυνομική Αρχή, η οποία θα καλείται και θα επιλαμβάνεται την ώρα του συμβάντος, άλλως η ζημιά δεν θα καλύπτεται. 7. Δεν ισχύει η κάλυψη ιδίων ζημιών κατά την μεταφορά του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη της περίπτωσης αυτής με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 16

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ασφαλιστικής κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις καλύψεις που παρέχονται με αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός και εάν τροποποιούνται από κάποιον αντίθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Οκτώβριος 2016 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, όπως ισχύει, τις διατάξεις που περιέχονται στην Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 795/8-4-1978 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5. 1.Ορισμοί Σελίδα 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5. 1.Ορισμοί Σελίδα 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5 1.Ορισμοί Σελίδα 5 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 5 3.Ισχύς της Ασφάλισης Σελίδα 5 4.Αντικείμενο Ασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο.

Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο. Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2015 Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19027 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4364/2016, ν.489/1976, του π.δ. 237/1986, του ν. 2496/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)...

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)... Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων... 3 ΑΡΘΡΟ 1ο - Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης... 3 ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύς της Ασφάλισης... 3 ΑΡΘΡΟ 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΝ19.17/3.16/10000

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΝ19.17/3.16/10000 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΝ19.17/3.16/10000 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...23 Αστική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι... 3 Γ E N I K O I O P O I... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ KAΛYΨEΩN... 3 Άρθρο 1. Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 1α. Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή Προμηθευτής στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. /τος 400/70, του Ν.489/76, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 περιπτ. Η του Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/96 και το άρθρο 4 α του Ν. 2251/94, όπως ισχύουν : I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 01/07/2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα