ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ /53/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Νικόλαος Μηλιώτης Αντιπρόεδρος 3. Τζόγια Γρουζή Τακτικό Μέλος 4. Αιμιλία Μόσχου Τακτικό Μέλος 5. Αλίκη Λούβρου Τακτικό Μέλος 6. Γεράσιμος Φόρτες Τακτικό Μέλος 7. Ιωάννης Κορφιάτης Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Φέτση Θεόδωρος και η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανή Τζανετάτου. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ /19048/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.. Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 2ο Η.Δ.: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 1

2 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτές εισηγήσεις της αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλω Κουτούκη, οι οποίες έχουν ως εξής: Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 3. Το Ν.2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 5. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 6. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. 7. Την ανάγκη προμήθειας πολυμηχανήματος (φαξ και εκτυπωτής) για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 8. Την ανάγκη προμήθειας μιας σφραγίδας για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 9. Την ανάγκη προμήθειας ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Κέρκυρας 10. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για την αποξύλωση παλαιού κλιματιστικού και τοποθέτηση σωληνώσεων νέου κλιματιστικού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 11. Την αριθμ. 87-9/ απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ για τη διαφημιστική καταχώριση της ΠΕ Κέρκυρας στο ένθετο δ της εφημερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» της 26 ης Αυγούστου, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ 12. Την αριθμ. 89-9/2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ για την συμμετοχή της ΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαρμάρου την 18 η Αυγούστου Την αριθμ /7038 αίτηση του Βιτουλαδίτη Θωμά του Κων/νου για επιστροφή ποσού μη χρησιμοποιηθέντος παραβόλου για μεταβίβαση αυτοκινήτου 14. Την ανάγκη τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ του αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις κάτωθι δαπάνες και την απευθείας ανάθεση στους παρακάτω προμηθευτές, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα: 2

3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ A 123,00 Προμήθεια πολυμηχανήματος (φαξ και εκτυπωτής) για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Ιnfodata Mεσσιάν Ι. & Σία ΕΕ, ΑΦΜ: A 120,00 Προμήθεια σφραγίδας για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Πιέρρος Δ.Αλέξανδρος ΑΦΜ: Α 700,00 Προμήθεια ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Quest X) για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Κέρκυρας Ιnfodata Mεσσιάν Ι. & Σία ΕΕ, ΑΦΜ: Εργασίες αποξύλωσης παλαιού κλιματιστικού και τοποθέτησης A 99,00 σωληνώσεων νέου κλιματιστικού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕ ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ ΑΦΜ: Α 2.460,00 Διαφημιστική καταχώριση της ΠΕ Κέρκυρας στο ένθετο δ της εφημερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» της 26 ης Αυγούστου, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ, για το αφιέρωμα «διακοπές τον Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα απόλαυση σε πιο προσιτές τιμές» (87-9/ απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ) Εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 3

4 Α 1.000,00 Μουσικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (μουσική βραδιάσυναυλία με θέμα το έντεχνο ελληνικό τραγούδι) )με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαρμάρου την 18 η Αυγούστου 2012 (89-9/2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ) Γεώργιος Σταμ. Τρύφωνας, Μουσικός, ΑΦΜ: Α Α 135,00 105,00 Επιστροφή ποσού μη χρησιμοποιηθέντος παραβόλου για μεταβίβαση αυτοκινήτου Έκδοση ΧΕΠ, στο όνομα το υπαλλήλου της Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικόλαο Κατέχη του Σωκράτη, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την έκδοση του ΧΕΠ, που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2012 του φορέα - ΚΑΕ Α. Το ΧΕΠ θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την έκδοση αντίστοιχου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ του αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακού αυτοκινήτου Βιτουλαδίτης Θωμάς του Κων/νου ΑΦΜ: Νικόλαος Κατέχης του Σωκράτη Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση προϋπολογισμό έτους 2012 της ΠΕ Κέρκυρας. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους φορείς και τους ΚΑΕ όπως περιγράφονται ανωτέρω. Ε.Π. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α.α. Μέλλω Κουτούκη Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 15. Το άρθρο 176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 4

5 16. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 17. Το Ν.2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 18. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 19. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 20. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. 21. Την ανάγκη προμήθειας ψυγειοκαταψύκτη για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας για τη συντήρηση των εμβολίων, λόγω σοβαρής βλάβης του υπάρχοντος ψυγείου 22. Την αριθμ. 58-7/2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ για την από κοινού οργάνωση του Εαρινού Φεστιβάλ Παξών 2012, Αυγούστου 2012, από την ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και το Δήμο Παξών 23. Την αριθμ /2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ για την συμμετοχή της ΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον αθλητικό Σύλλογο «ΒΟΛΙΣ», Αυγούστου Την ανάγκη ασφάλισης του αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακού αυτοκινήτου 25. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών και εργασίες συνεργείου για το αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις κάτωθι δαπάνες και την απευθείας ανάθεση στους παρακάτω προμηθευτές, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ Ο Σ Ο Σ Ε Ε Υ Ρ Ω ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 5

6 Α 399,00 Προμήθεια ψυγειοκαταψύκτη (WHIRPOOL NF WTE 2921A + NFW) για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας για τη συντήρηση των εμβολίων, λόγω σοβαρής βλάβης του υπάρχοντος ψυγείου ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α Α 7.000,00 ως ακολούθως: α ,00: διαμονή 12 καλλιτεχνών και 2 συντονιστών x 7 διανυκτερεύσεις β : διατροφή 14 ατόμων x 7 ημέρες γ. 570,00 ως εξής: 480,00 για έντυπο υλικό προβολής δηλ. 200 προγράμ-ματα 32 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 90,00 για 30 αφίσες Α3 έγχρωμες δ. 80,00: μπάνερ έγχρωμο 2,5 μ x 1μ 1.496,00 (αθλητικό υλικό για 76 εμφανίσεις x 16,00 + ΦΠΑ) Από κοινού οργάνωση του Εαρινού Φεστιβάλ Παξών 2012 (Internationale Ensemble Modern Akademie), Αυγούστου 2012, από την ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και το Δήμο Παξών (απόφαση 58-7/2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ) Συμμετοχή της ΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Άμμο) με τον αθλητικό Σύλλογο «ΒΟΛΙΣ», Αυγούστου 2012 (απόφαση 99-10/2012 της Επιτροπής ΤΑΠ) α. ΠΛΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, ΑΦΜ: και Νίκος Μπογδάνος, ΣΟΥΣΤΑΣ, ΑΦΜ: β. ΓΙΟΣ, Γεράσιμος Ανεμογιάννης, ΑΦΜ: και ΤΟΛΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑ, Απόστολος Αργυρός, ΑΦΜ: γ. IMAGE DIGITAL DESIGN, Ελβίρα Μεταλληνού, ΑΦΜ: δ. ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΓΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΜ: CORFU SPORT, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ- ΤΥΠΩΜΑΤΑ, ΑΦΜ:

7 Α Α Α 583,54 309,40 (217,15 για ανταλλακτικά και 92,25 για τις εργασίες συνεργείου) Ασφάλιση για ένα έτος του αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακού αυτοκινήτου Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συνεργείου για το αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ AE HYUNDAI IONIAN SERVICES AE Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση προϋπολογισμό έτους 2012 της ΠΕ Κέρκυρας. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους φορείς και τους ΚΑΕ όπως περιγράφονται ανωτέρω. Ε.Π. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α.α. ΜΕΛΛΩ ΚΟΥΤΟΥΚΗ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τις κάτωθι δαπάνες, για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση προϋπολογισμό έτους 2012 της ΠΕ Κέρκυρας και την απευθείας ανάθεση στους παρακάτω προμηθευτές, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ Σ ΚΑΕ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ A 123,00 Προμήθεια πολυμηχανήματος (φαξ και εκτυπωτής) για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Ιnfodata Mεσσιάν Ι. & Σία ΕΕ, ΑΦΜ:

8 A 120,00 Προμήθεια σφραγίδας για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Πιέρρος Δ.Αλέξανδρος ΑΦΜ: Α 700,00 Προμήθεια ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Quest X) για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Κέρκυρας Ιnfodata Mεσσιάν Ι. & Σία ΕΕ, ΑΦΜ: A 99,00 Εργασίες αποξύλωσης παλαιού κλιματιστικού και τοποθέτησης σωληνώσεων νέου κλιματιστικού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘ ΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ ΑΦΜ: Α Α 135,00 105,00 Επιστροφή ποσού μη χρησιμοποιηθέντος παραβόλου για μεταβίβαση αυτοκινήτου Έκδοση ΧΕΠ, στο όνομα το υπαλλήλου της Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικόλαο Κατέχη του Σωκράτη, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την έκδοση του ΧΕΠ, που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2012 του φορέα - ΚΑΕ Α. Το ΧΕΠ θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την έκδοση αντίστοιχου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ του αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακού αυτοκινήτου Βιτουλαδίτης Θωμάς του Κων/νου ΑΦΜ: Νικόλαος Κατέχης του Σωκράτη Α 399,00 Προμήθεια ψυγειοκαταψύκτη (WHIRPOOL NF WTE 2921A + NFW) για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας για τη συντήρηση των εμβολίων, λόγω σοβαρής βλάβης του υπάρχοντος ψυγείου ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 8

9 Α 583,54 309,40 Ασφάλιση για ένα έτος του αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ AE Α Α (217,15 για ανταλλακ τικά και 92,25 για τις εργασίες συνεργεί ου) Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συνεργείου για το αριθμ. ΚΥ8461 ΕΙΧ Υπηρεσιακό αυτοκίνητο HYUNDAI IONIAN SERVICES AE ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τις κάτωθι δαπάνες, για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση προϋπολογισμό έτους 2012 της ΠΕ Κέρκυρας και την απευθείας ανάθεση στους παρακάτω προμηθευτές, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Α 2.460,00 Διαφημιστική καταχώριση της ΠΕ Κέρκυρας στο ένθετο δ της εφημερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» της 26 ης Αυγούστου, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ, για το αφιέρωμα «διακοπές τον Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα απόλαυση σε πιο προσιτές τιμές» (87-9/ απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ) Εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Α 1.000,00 Μουσικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (μουσική βραδιάσυναυλία με θέμα το έντεχνο ελληνικό τραγούδι) )με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαρμάρου την 18 η Αυγούστου 2012 (89-9/2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ) Γεώργιος Σταμ. Τρύφωνας, Μουσικός, ΑΦΜ:

10 Α 7.000,00 ως ακολούθως: α ,00: διαμονή 12 καλλιτεχνών και 2 συντονιστών x 7 διανυκτερεύσεις β : διατροφή 14 ατόμων x 7 ημέρες γ. 570,00 ως εξής: 480,00 για έντυπο υλικό προβολής δηλ. 200 προγράμ-ματα 32 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 90,00 για 30 αφίσες Α3 έγχρωμες δ. 80,00: μπάνερ έγχρωμο 2,5 μ x 1μ Από κοινού οργάνωση του Εαρινού Φεστιβάλ Παξών 2012 (Internationale Ensemble Modern Akademie), Αυγούστου 2012, από την ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και το Δήμο Παξών (απόφαση 58-7/2012 απόφαση της Επιτροπής ΤΑΠ) α. ΠΛΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, ΑΦΜ: και Νίκος Μπογδάνος, ΣΟΥΣΤΑΣ, ΑΦΜ: β. ΓΙΟΣ, Γεράσιμος Ανεμογιάννης, ΑΦΜ: και ΤΟΛΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑ, Απόστολος Αργυρός, ΑΦΜ: γ. IMAGE DIGITAL DESIGN, Ελβίρα Μεταλληνού, ΑΦΜ: δ. ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΓΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΜ: Α 1.496,00 (αθλητικό υλικό για 76 εμφανίσεις x 16,00 + ΦΠΑ) Συμμετοχή της ΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Άμμο) με τον αθλητικό Σύλλογο «ΒΟΛΙΣ», Αυγούστου 2012 (απόφαση 99-10/2012 της Επιτροπής ΤΑΠ) CORFU SPORT, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ- ΤΥΠΩΜΑΤΑ, ΑΦΜ: Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Φόρτε Γεράσιμου, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά και καταθέτει την εξής τοποθέτηση: Καταψηφίζω οποιαδήποτε χρηματοδότηση για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς σε όλες τις Π.Ε. γιατί πλέον η υπόθεση έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η επιτροπή τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού, δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά με την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων (ουσιαστικά επιχορήγησης των σωματείων) και έχει εξελιχθεί σε βιομηχανία επιχορηγήσεων δίχως καμία άλλη προσφορά στην παραγωγή πολιτιστικού, αθλητικού και τουριστικού έργου και μάλιστα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Περιφέρεια. Κάποιες φορές μάλιστα έρχονται στην οικονομική επιτροπή οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις δίχως καν απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Προτείνω να υπάρξουν κανόνες συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της ΠΙΝ με τους τοπικούς αθλητικούς, πολιτιστικούς φορείς, με την θέσπιση 10

11 συγκεκριμένων κριτηρίων. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτή η τοποθέτησή μου να συνοδεύει από εδώ και πέρα σε κάθε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά ψηφοφορία για χρηματοδότηση εκδηλώσεων. Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2012 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.. Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπυρίδων Σπύρου ΤΑ ΜΕΛΗ Νικόλαος Μηλιώτης Τζόγια Γρουζή Αιμιλία Μόσχου Αλίκη Λούβρου Γεράσιμος Φόρτες Ιωάννης Κορφιάτης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Διαμάντη 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 1 η Δεκεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 1 η Δεκεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 1 η Δεκεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 243-18/2012

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα