Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ"

Transcript

1 Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα τησ Μϋςησ περιόδου : 7 οσ -10 οσ αιώνασ ). Σρύκαλα ISBN Μαρτυρολόγια και υναξϊρια απ τα πρωτοχριςτιανικϊ χρόνια ϋωσ τον 6 ο αι. μ.χ.: Η πρώιμη Βυζαντινό περύοδοσ μϋςα απ τουσ βύουσ των αγύων. Σα αγιολογικϊ κεύμενα τησ πρώιμησ βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. Επιςημϊνςεισ και Παρατηρόςεισ ημειώςεισ και παρατηρόςεισ ςτην ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ απ τον 11 ο ωσ το 15 ο αι. Σα αγιολογικϊ κεύμενα τησ περιόδου. (υμβολό ςτη μελϋτη των βύων των αγύων, απ τον 11 ο ωσ τον 15 ο αι., ωσ ιςτορικών πηγών). Σρύκαλα ISBN Προώπόθεςη τησ εςωτερικόσ δόμηςησ και ςύνθεςησ των μελετών μου αυτών αποτελούν οριςμϋνα κριτόρια κατηγοριοπούηςησ των αγύων, τα οπούα διατρϋχουν το βαςικό κορμό τουσ και διαπλϋκουν τα εςωτερικϊ τουσ «νόματα». ξέταςη Βίων τῆσ ἐποχῆσ τῆσ Εἰκονομαχίασ Ὅπωσ οἱ χρονογράφοι καί οἱ ἱςτορικοί, ἔτςι καί τά ἁγιολογικά κείμενα τῆσ ἐποχῆσ τῆσ Εἰκονομαχίασ ἐκπροςωποῦν τή γραμμή τῶν εἰκονόφιλων καί μάλιςτα, ςυχνά, μέ μεγάλη ἔμφαςη καί ὑπερβολή. Σά κείμενα αὐτά εἶναι ἀφιερωμένα ςτούσ μάρτυρεσ τῆσ

2 Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ εἰδήςεισ τῶν καθαρά ἱςτορικῶν ἔργων. 2 Ἀπό τούσ πολλούσ βίουσ τῆσ εἰκονομαχικῆσ περιόδου μέ ἰδιαίτερη ἱςτορική ἀξία, εἶναι ὁ Βίοσ τοῦ τεφάνου τοῦ Νέου ( 767) πού ςτηρίζεται ςέ παλιότερεσ διηγήςεισ τοῦ τεφάνου, διακόνου τῆσ Ἁγίασ οφίασ, γράφτηκε τό 808 καί ἀποτελεῖ τή ςπουδαιότερη καί ἀρχαιότερη ἐξιςτόρηςη τῶν εἰκονοκλαςτικῶν διωγμῶν τοῦ Κωνςταντίνου Ε. Σά μειονεκτήματα πού χαρακτηρίζουν ςυνήθωσ τό φιλολογικό αὐτό εἶδοσ, ἀντιςταθμίζονται ςτήν περίπτωςη αὐτή ἀπ τήν ἀφθονία τῶν ἱςτορικῶν λεπτομερειῶν. 3 Πηγή πρώτησ ἀξίασ εἶναι ἐπίςησ καί ὁ Βίοσ τοῦ Νικήτα, ἡγουμένου τῆσ Μονῆσ Μηδικίου ςτή Βιθυνία ( 824), ὁ ὁποῖοσ ςυντάχθηκε νωρίσ μετά τό θάνατο τοῦ ἁγίου ἀπ τό μαθητή τοῦ Θεοςτήρικτο. Ἀνεκτίμητη ἀξία, ὄχι τόςο γιά τήν ἱςτορία τῆσ Εἰκονομαχίασ, ὅςο γιά τήν ἐςωτερική ἱςτορία τῆσ βυζαντινῆσ αὐτοκρατορίασ τῆσ Μέςησ περιόδου, ἔχει ἐπίςησ ὁ Βίοσ τοῦ Φιλαρέτου τοῦ λεήμονα ( 792), πού ςυντάχθηκε τό 821/822. ημαντική ἱςτορική ἀξία ἔχουν καί ὁ Βίοσ τοῦ Ἰωάννη, ἐπιςκόπου Γοτθίασ καθώσ καί οἱ Πράξεισ τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 Μαρτύρων, 4 πού γράφτηκαν ἀπό ἕναν ςύγχρονο μέ τά γεγονότα ςυγγραφέα. τήν πρώτη ςειρά ἀνάμεςα ςτά φιλολογικά εἴδη πού ἄνθηςαν χάρη ςτήν εἰκονομαχία πρέπει νά τοποθετήςουμε τίσ βιογραφίεσ εὐςεβῶν προςώπων τῆσ ἐποχῆσ, ἰδιαίτερα ἐκείνων πού δοξάςτηκαν ςτόν ἀγῶνα κατά τῆσ εἰκονομαχίασ. Αὐτοί οἱ βίοι, πού μᾶσ διαςώθηκαν ςέ μεγάλο ἀριθμό, παρουςιάζουν δυςκολίεσ ςτήν ἐρμηνεία τουσ καί καμιά φορά εἶναι παραπλανητικοί: γιατί ἀντιγράφουν ὁ ἕνασ τόν ἄλλο

3 γιατί περιέχουν ἄφθονεσ ςυμβατικέσ περιγραφέσ γιατί οἱ ςυγγραφεῖσ τουσ ἔχουν ςυχνά ἀπόλυτη ἄγνοια γιά τά πράγματα τῆσ ἐποχῆσ τουσ καί μεταχειρίζονται ἐλάχιςτα ἀκριβή φραςεολογία τέλοσ, γιατί εἶναι μεροληπτικοί ατό ἐξυπακούεται ὄχι μόνο εἰσ βάροσ τῶν εἰκονοκλαςτῶν, ἀλλά καί ἀπέναντι ςέ καθετί κοςμικό. Ὡςτόςο, μέςα ςτή ςιωπή τῶν ἄλλων πηγῶν, ἡ «φιλολογία» ατή εἶναι γιά μᾶσ ςημαντική. τούσ βίουσ ατούσ εἶναι ποχρεωτική ἡ ἀναφορά ςτήν παιδική ἠλικία καί τή νεότητα τοῦ ἥρωα 5 κι ἄν πολλοί ἀπό τούσ βιογραφουμένουσ δείχνουν ἀπό τήν πιό νεαρή ἡλικία τουσ μιά πηγή ἀπέχθεια πρόσ τήν κοςμική παιδεία, ἄλλοι πῆραν ἐκπαίδευςη καί μόρφωςη εὔπορού ἀςτοῦ. 6 τήν ἐποχή τῆσ εἰκονομαχίασ ἀναφέρεται ὁ βίοσ τοῦ Θεοδώρου τοῦ ὁμολογητή, ἡγουμένου τῆσ μονῆσ τοῦ τουδίου. Θεόδωροσ γεννήθηκε κατά τούσ χρόνουσ τοῦ Κων/νου τοῦ Κοπρώνυμου (741) ἀπ τό Φωτεινό καί τή Θεοκτίςτη. Ἀφοῦ ἔγινε μοναχόσ καί χειροτονήθηκε ἱερέασ ἀπ τόν Πατριάρχη Σαράςιο, μετά τήν παρέλευςη ὁριςμένου χρόνου διαδέχθηκε τόν θεῖο τοῦ Πλάτωνα ςτήν ἡγουμενία τῆσ μονῆσ τοῦ τουδίου. 7 πειδή ἤλεγξε τόν ατοκράτορα Κων/νο, γιό τῆσ Εἰρήνησ (780) μαζί μέ τόν Σαράςιο, διότι χώριςε τή νόμιμη γυναῖκα του καί παντρεύτηκε ἄλλη, ὁ Σαράςιοσ ἐκπίπτει ἀπ τόν πατριαρχικό θρόνο καί ὁ Θεόδωροσ τουδίτησ 8 δέρνεται καί ἐξορίζεται ςτή Θες/νίκη. Ὅταν ὁ Κων/νοσ ὁ τ τυφλώθηκε καί διώχθηκε ἀπ τό θρόνο, ὁ Θεόδωροσ ἀνακλήθηκε ἀπ τήν ἐξορία, ἀλλά ὅταν ὁ Νικηφόροσ ἀνέβηκε ςτό θρόνο (802), ἐξορίςτηκε καί πάλι ςτή Θες/νίκη. Ὅταν ἀνέλαβε τήν ἐξουςία ὁ Λέων Ε ὁ Ἀρμένιοσ (813), ὁ Θεόδωροσ ἐξορίςτηκε ςτή λίμνη τῆσ Ἀπολλωνιάδασ καί ἀπό ἐκεῖ ςτάλθηκε ςτό θέμα τῶν Ἀνατολικῶν, ὅπου δέχθηκε ἑκατό ραβδιςμούσ ςτήν πλάτη καί βαςανίςτηκε ἀπ τόν ςτρατηγό τοῦ θέματοσ. Ἀπό ἐκεῖ τόν μετέφεραν ςέ φυλακή τῆσ μύρνησ ὅπου

4 παρέμεινε ὡσ τό 820 πού ὁ Μιχαήλ ὁ Σραυλόσ πῆρε τό θρόνο. Σότε ἀνακλήθηκε ὁ Θεόδωροσ τουδίτησ ἀπ τήν ἐξορία καί ἀφέθηκε ἐλεύθεροσ. ύμφωνα μέ τό Μιχαήλ, τό μαθητή του πού ἔγραψε τό βίο του, ὡσ πρόσ τήν ἐμφάνιςη ἦταν ἀδύνατοσ καί ξερακιανόσ, μέ κιτρινωπό χρῶμα ςτό πρόςωπο, μέ γκρίζα μαλλιά καί φαλακρόσ. Μιά Κυριακή τῶν Βαΐων, ὅταν τό θρόνο κατεῖχε ὁ Λέων Ε ὁ Ἀρμένιοσ, ὁ Θεόδωροσ ὁ τουδίτησ εἶπε ςτούσ μοναχούσ του, νά πάρουν ςτά χέρια τουσ μιά εἰκόνα ὁ καθένασ καί νά τίσ περιφέρουν γύρω ἀπ τό μοναςτήρι, κάνοντασ λιτανεία καί ψάλλοντασ τό τροπάριο «Σήν ἄχραντον εἰκόνα ςου προςκυνοῦμεν, ἀγαθέ», καί ἄλλουσ ὕμνουσ «νικοποιούσ» τῶν Ἁγίων εἰκόνων. Ἀκούγοντασ μέ τά ἴδια του τά ατιά τό γεγονόσ ὁ ατοκράτορασ, φοβέριςε τόν Ἅγιο μέ ἀπεςταλμένουσ του, ἀλλά ατόσ δέν πτοήθηκε, μᾶσ διηγεῖται ὁ μαθητήσ του ςτό βίο του, καί κλείνει τή διήγηςή του μέ τά ἑξῆσ: «τέθη μετά τῶν ἁγίων ὁ ἅγιοσ, μετά τῶν μαρτύρων ὁ μάρτυσ, οὗ ὁ φθόγγοσ ἐξῆλθεν εἰσ πᾶςαν τήν οἰκουμένην, ἀπέθανεν ὁ πολέμιοσ τῶν ἁγιομάχων, τῶν εἰκονοκλαςτῶν ὁ ἐλεγκτήσ, τῶν βαςιλέων ὁ διδακτήσ». 9 (Σό ἡρωώκό πνεῦμα τῶν λεγομένων θυμίζουν δημοτικό τραγούδι).

5 πιςκόπηςη Βίων τῆσ ἐποχῆσ τῆσ Εἰκονομαχίασ Θεόφιλοσ ὁ νέοσ ἔζηςε ςτά τέλη τοῦ 8 ου αἰῶνα (785) ἐπί Κων/νου καί Εἰρήνησ καί ἦταν γέννημα θρέμα τῆσ Κων/πολησ. Προχειρίςτηκε ςτρατηγόσ τοῦ θέματοσ τῶν Κιβυρραιτῶν καί ἀπέπλευςε μέ τό ςτόλο τῶν Βυζαντινῶν γιά ναυμαχία ἐναντίον τῶν Ἀράβων. βίοσ του μᾶσ πληροφορεῖ πῶσ εἶχε ἄλλουσ δύο ςτρατηγούσ μαζί του γιά βοήθεια, οἱ ὁποῖοι τόν φθονοῦςαν. Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθέσ ὁ βιογράφοσ του παραθέτει τό ἀκόλουθο περιςτατικό: ὅταν οἱ αρακηνοί πληςίαςαν τό ςτόλο τῶν Βυζαντινῶν, τότε ὁ Θεόφιλοσ μαζί μέ τούσ δύο ςυναδέλφουσ του ςτρατιωτικούσ, μπῆκε ἐπικεφαλήσ του γιά νά τούσ πολεμήςει. ρμώντασ ςτή μέςη τοῦ ςτόλου τῶν αρακηνῶν, μέ μηχανέσ καί τεχνάςματα τούσ κατέβαλε δείχνοντασ μεγάλη γενναιότητα. Ὅμωσ ἐξαιτίασ τῆσ ζήλειασ τουσ οἱ δύο ςυςτράτηγοί του τόν ἄφηςαν ἀβοήθητο καί ἔφυγαν. Οἱ αρακηνοί, ἐπειδή εἶχαν περιςςότερα πλοῖα ἀπ τά δικά του, περικύκλωςαν τό ςτολίςκο του καί τόν ςυνέλαβαν. Κατόπιν τόν πῆραν αἰχμάλωτο ςτόν τόπο τουσ, ὅπου τόν κράτηςαν φυλακιςμένο τέςςερα χρόνια. 10 Οἱ παραπάνω πληροφορίεσ γιά τίσ ναυτικέσ ςυμπλοκέσ Βυζαντινῶν καί Ἀράβων ςτό τέλοσ τοῦ 8 ου αἰῶνα, πρέπει νά ςυνεκτιμηθοῦν καί νά διαςταυρωθοῦν μέ τίσ πληροφορίεσ τῶν Βυζαντινῶν ἱςτορικῶν τῆσ ἴδιασ ἐποχῆσ γιά τήν ἵδρυςη τοῦ ναυτικοῦ θέματοσ τῶν Κιβυρραιωτῶν ςέ ςυνάρτηςη μέ τίσ πειρατικέσ ἐπιδρομέσ τῶν Ἀράβων ςτό Αἰγαῖο. 11 Ὅςιοσ καί ὁμολογητήσ Ἀθανάςιοσ ἐν τῷ Παυλοπετρίῳ (τοπωνύμιο-περιοχή ςτήν Κων/πολη) διαπεραιώθηκε ςτά μέρη τοῦ πορθμοῦ τῆσ Νικομήδειασ καί ἐκεῖ ἔγινε μοναχόσ ς ἕνα μοναςτήρι. Ἡ φήμη του ἔφταςε καί ςτόν ατοκράτορα καί ςτά χρόνια τοῦ Λέοντα Ε τοῦ Ἀρμένιου βαςανίςτηκε καί ἐξορίςτηκε γιά τήν εἰκονολατρεία του (813). 12 πίςησ ὁ Προκόπιοσ ὁ

6 Δεκαπολίτησ ἐπί Λέοντοσ Γ τοῦ Ἰςαῦρου (740) «ὁμολόγηςε» τήν ὀρθοδοξία καί τήν εἰκονολατρεία του (Ἴςωσ νά ςυνδέεται μέ τόν Γρηγόριο τόν Δεκαπολίτη). πίςησ ὁ Ὅςιοσ καί ὁμολογητήσ Βαςίλειοσ, γνώριμοσ καί φίλοσ τοῦ Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου ἔζηςε τήν ἐποχή τοῦ Λέοντα Γ τοῦ Ἰςαῦρου (740) καί ὁμολόγηςε κι ατόσ τήν εἰκονολατρεία του. τό βίο τοῦ ςίου Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου του ἐν τῷ λύμπῳ διαβάζουμε πώσ ατόσ γεννήθηκε κατά τόν 24 ο χρόνο τῆσ βαςιλείασ τοῦ Λέοντοσ Γ τοῦ Ἰςαύρου (740), μέ πατέρα τόν Μυριτρίκην ἤ Μυριτζίκιον καί μητέρα τήν Ἀναςταςώ, ςτήν περιοχή τῆσ Βιθυνίασ. 13 Ὅταν ἔφταςε ςέ ἀνδρική ἠλικία, ςυμμετεῖχε ςτήν ἐκςτρατεία τοῦ ατοκράτορα κατά τῶν Βουλγάρων. τόν πόλεμο ατό ἀπέδειξε μεγάλη γενναιότητα ςκοτώνοντασ πολλούσ Βούλγαρουσ καί ἐλευθερώνοντασ πολλούσ Βυζαντινούσ. Ἄν καί πολλοί μελετητέσ τοῦ βίου του τόν θεωροῦν ςλαβογεννή (ςλαβικῆσ καταγωγῆσ), ὡςτόςο τό ςυμπέραςμά τουσ ατό ςτηρίζεται ςτή γλωςςολογική ἀνάλυςη τῶν κυρίων ὀνομάτων τοῦ πατέρα καί τῆσ μητέρασ του κι ὄχι ςέ ἄμεςη πληροφόρηςη ἀπ τό βίο του. Ἀργότερα ο Ἅγιοσ Ἰωαννίκιοσ ἔγινε ἀναχωρητήσ ςτό ὄροσ τοῦ Σριχάλικοσ καί ἔπειτα μετέβη ςτό μοναςτήρι τῶν Αζάρων, καταλήγοντασ ςτά βουνά τῆσ Κοντουρίασ. Σέλοσ πεθαίνει ςτό μοναςτήρι τοῦ Ἀντιδίου. 14 Ὅςιοσ καί ὁμολογητήσ τέφανοσ ὁ νέοσ ἔζηςε κατά τούσ χρόνουσ τοῦ Ἀρτεμίου-Ἀναςταςίου (713) ὅταν Πατριάρχησ ἦταν ὁ Γερμανόσ. Γεννήθηκε ςτήν Κων/πολη καί οἱ γονεῖσ του ὀνομάζονταν Ἰωάννησ καί Ἄννα. Ἔγινε ἡγούμενοσ ςτό ὄροσ τοῦ Ἁγίου Αξεντίου καί φυλακίςτηκε ἀπ τόν Κων/νο τόν Ε ςτό Πραιτώριο, ςτό ὁποῖο ἦταν φυλακιςμένοι, ςύμφωνα μέ τό βιογράφο του, κι ἄλλοι ἐξέχοντεσ μοναχοί καί ἐκλεγμένοι ἡγούμενοι μοναςτηριῶν, οἱ ὁποῖοι ςυγκεντρώθηκαν ἐκεῖ ἀπό διάφορουσ τόπουσ τῆσ ατοκρατορίασ γιά τά

7 εἰκονολατρικά τουσ φρονήματα. Ὅλοι κι ὅλοι ἦταν ςαρανταδύο. Ξαφνικά ὁ βιογράφοσ τοῦ τεφάνου τοῦ νέου, κι ἐνῶ μᾶσ δίνει τήν ἐντύπωςη πώσ πολόγιςε ὅλουσ τούσ φυλακιςμένουσ μοναχούσ δίνοντασ τόν ἀριθμό ςαρανταδύο, μιλᾶ γιά ἄλλουσ τριακόςιουσ φυλακιςμένουσ ςτό Πραιτώριο πού βριςκόντουςαν μέ κάποιουσ ςίουσ ὀνόματι Πέτρο καί Ἀνδρέα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κομμένεσ μύτεσ, ατιά, χέρια, γένια καί ἄλλοι εἶχαν τυφλωθεῖ. Ατή ἡ περςυςςώρευςη φυλακιςμένων μοιάζει περβολική καί ὕποπτη, ἀλλά βοηθᾶ τό βιογράφο τοῦ Ἁγίου νά πεῖ ὅτι ἡ φυλακή μετατράπηκε ςέ μοναςτήρι ἀπ τόν τέφανο τό νέο. Ἀφοῦ ἔμεινε ἔντεκα μῆνεσ ςτή φυλακή, ὁ Ἅγιοσ βαςανίζεται καί θανατώνεται καί οἱ δήμιοι ςέρνουν τό λείψανό του γυμνό ςτήν ἀγορά. 15 Ὅςιοσ Ἰωάννησ, ἐπίςκοποσ Πολυβότου, ςτίσ ἀρχέσ τῆσ βαςιλείασ τοῦ Λέοντοσ τοῦ Γ τοῦ Ἰςαύρου (716), ςτηλίτευςε τήν εἰκονομαχία τοῦ ατοκράτορα καί ςτή ςυνέχεια, ςύμφωνα μέ τό βίο του, τιμώρηςε τούσ Ἄραβεσ πού κατοικοῦςαν ςτήν περιοχή γύρω ἀπ τό Ἀμόριο τῆσ Φρυγίασ, μέ θεώκή τιμωρία καί ἔτςι τούσ ἀνάγκαςε νά τοῦ ἀποδώςουν τούσ χριςτιανούσ αἰχμαλώτουσ τουσ. Σό γεγονόσ ατό δείχνει τό ρόλο τοῦ ἐπιςκόπου ςτίσ διαπραγματεύςεισ καί ςυμφωνίεσ μέ τόν ἐχθρό γιά τήν ἐξαγορά αἰχμαλώτων. 16 τό βίο τοῦ Μιχαήλ τοῦ ύγκελλου καί μολογητοῦ διαβάζουμε πώσ καταγόταν ἀπ τήν Ἱερουςαλήμ, ἦταν γιόσ γονέων εςεβῶν καί μορφώθηκε καί μέ τήν ἔξω ςοφία τῶν λλήνων καί μέ τήν ἔςω τῶν Χριςτιανῶν. 17 Ἔγινε μοναχόσ, ὅπωσ καί ἡ μητέρα του μέ τίσ κόρεσ τησ, ὅταν πέθανε ὁ πατέρασ τῆσ οἰκογένειασ. Ἡ περίπτωςη μιᾶσ ὁλόκληρησ οἰκογένειασ πού ἀκολουθεῖ τή «μοναχική πολιτεία» εἶναι ςυχνότερη κατά τήν πρώώμη βυζαντινή περίοδο παρά κατά τή μέςη ὡςτόςο δέν ἀποτελεῖ ςπανιότατη ἐξαίρεςη, ἀλλά μᾶλλον ἐντάςςεται ςτούσ κοινούσ τόπουσ τῶν βίων τῶν ἁγίων.

8 Μιχαήλ κατόπιν γίνεται ἀναχωρητέσ ςέ ςπήλαιο καί οἱ ἅγιοι Θεόδωροσ καί Θεοφάνησ οἱ «γραπτοί» πού χειροτονήθηκαν ἱερεῖσ ἦρθαν κοντά του νά τόν ἐπιςκεφθοῦν. Σότε ὁ Μιχαήλ χειροτονεῖται ύγκελλοσ ἀπ τόν πατριάρχη Ἱεροςολύμων. Οἱ τρεῖσ ὅςιοι (Μιχαήλ, Θεόδωροσ, Θεοφάνησ) ςτέλνονται ἀπ τόν πατριάρχη ςτή Ρώμη (προφανῶσ γιά ςυνομιλίεσ μέ τόν πάπα) καί ςτή ςυνέχεια ςτήν Κων/πολη γιά νά κάνουν κάποιεσ ἀναφορέσ ςτόν Λέοντα Ε τόν Ἀρμενιο (813) καί τόν πατριάρχη Θεόδοτο ςχετικά μέ τήν ἀπαγόρευςη τῆσ προςκύνηςησ τῶν εἰκόνων. Λέων ὁ Ε ἐξορίζει γιά τήν εἰκονολατρία τουσ τόν Θεόδωρο καί τόν Θεοφάνη, ἐνῶ τόν Μιχαήλ καί τόν ἀδελφό του Ἰώβ τούσ φυλακίζει ςτό πραιτώριο. πί Μιχαήλ τοῦ Σαυλοῦ (820) ὁ Μιχαήλ ἐξορίζεται ς ἕνα μοναςτήρι τῆσ Πλουςιάδεσ. Ἡ ἐξορία ςέ μοναςτήρι γιά ἕναν εἰκονολάτρη μοναχό εἶναι πρᾶγμα ἄξιο ἀπορίασ, καθώσ τά μοναςτήρια, γενικά, ἦταν κέντρα λατρείασ καί παραγωγῆσ εἰκόνων. 18 Ἅγιοσ Εθύμιοσ, ἐπίςκοποσ άρδεων ὁ ὁμολογητήσ ἔδραςε κατά τούσ χρόνουσ τοῦ Κων/νου καί τῆσ Εἰρήνησ (780). Ἤλεγξε τόν ατοκράτορα Νικηφόρο γιά τόν γάμο τοῦ γιοῦ του ταυράκου (807), γιά τήν «παράνομη» ζωή του, καί γι ατό ἐξορίςτηκε μαζί μ ἄλλουσ ἐπιςκόπουσ ςτήν Παταλαρέα τῆσ Δύςησ. 19 Ἀπό τότε μέχρι τήν ὁμολογία του, ςέ διάςτημα δηλαδή 29 χρόνων, δέν μπόρεςε νά ξαναπάρει τή μητρόπολή του. Ὅταν ἔγινε ατοκράτορασ ὁ Λέων Ε ὁ Ἀρμένιοσ ξαναεξορίςτηκε, λόγω τῆσ εἰκονολατρείασ του, ςτήν Ἄςςο (Ἀπολλωνία) κοντά ςτό Ἀχδραμύττιο. πί Μιχαήλ τοῦ Σραυλοῦ (820) ἀνακαλεῖται ἀπ τήν ἐξορία ἀλλά ςύμφωνα μέ τόν βίο του, ἀναγκάζεται νά μήν προςκυνᾶ τίσ εἰκόνεσ. Ἀργότερα ὅμωσ ἐξορίζεται καί πάλι ςτόν Ἀκρίτα (ἀκρωτήριο ςτή Μαύρη θάλαςςα), ὅπου πεθαίνει ἀπ τά βαςανιςτήρια. (Ὑπάρχει καί ἡ ἄποψη ὅτι μαρτύρηςε ἐπί Θεοφίλου). 20

9 τό βίο τοῦ ὁςίου Εαρέςτου ἤ Εαρίςτου πού ἔζηςε ἐπί Λέοντοσ Ε Ἀρμενίου (γεν. 815), 21 βρίςκουμε τήν πληροφορία πώσ ὁ ἅγιοσ μαζί μέ τόν πατέρα του ςτήν Κων/πολη ὅπου φιλοξενήθηκαν ἀπ τόν ςυγγενή τουσ Βρυέννιο, ὁ ὁποῖοσ ἀργότερα τιμήθηκε μέ τό ἀξίωμα τοῦ Πατρικίου. Μόλισ πέραςαν λίγεσ μέρεσ ἀπ τήν ἄφιξή τουσ ςτήν Κων/πολη ἀπ τήν ἐπαρχία τῶν Γαλατῶν, ἡ ατοκράτειρα Θεοδώρα ςύζυγοσ τοῦ Θεοφίλου, ςτέλνει τόν Πατρίκιο Βρυέννιο πρέςβη ςτούσ Βουλγάρουσ. Ἄραγε ἡ Θεοδώρα εἶχε αναλάβει ἀρμοδιότητεσ ἐπί τῆσ ἐξωτερικῆσ πολιτικῆσ τοῦ Βυζαντινοῦ κράτουσ ἤ ὁ εἰκονολάτρησ βιογράφοσ τοῦ ἁγίου Εαρέςτου, ἐξυψώνει ςκόπιμα τό ρόλο τησ ςτίσ κρατικέσ ποθέςεισ, λόγω τῆσ εἰκονοφιλίασ τησ; Ὅπωσ καί νά χει τό πρᾶγμα ὁ Βρυέννιοσ παίρνει μαζί του ςτή Βουλγαρία τόν ςυγγενή του Εάρεςτο. Φθάνοντασ ς ἕναν τόπο πού ὀνομαζόταν κόπελοσ ςυναντᾶ ἕναν γέροντα καί βρίςκει κι ἕνα βιβλίο τοῦ ὁςίου φραίμ τοῦ ύρου καί γίνεται μοναχόσ. Ἀργότερα ὁ προ..θείσ γέροντασ ἐφοδιάζει τόν Εάρεςτο μέ εχέσ καί ςυςτατικέσ ἐπιςτολέσ καί τόν ςτέλνει ςτή Μονή τοῦ τουδίου. 22 Ἀργότερα «ἁγίαςε» καί τό λείψανό του ἐνταφιάςτηκε ςτή μονή τοῦ Κοκκοροβίου. ἅγιοσ Θεόδωροσ ὁ Γραπτόσ καί ὁ ἀδελφόσ του Θεοφάνησ ὁ ποιητήσ καί Γραπτόσ πῆρξαν μεγάλοι ἀγωνιςτέσ τῆσ εἰκονολατρείασ, βαςανίςτηκαν ἐπί Θεοφίλου (830) 23 καί κατά προςταγή τοῦ ατοκράτορα «γράφτηκαν» μέ πυρωμένο ςίδηρο ςτό μέτωπό τουσ ςκωπτικοί ἰαμβικοί ςτίχοι. 24 Ὅςιοσ Θαδδαῖοσ ἦταν δοῦλοσ τοῦ ςίου Θεοδώρου τοῦ τουδίτου, πού ἀφοῦ ἔλαβε μέ ατοκρατορική ἄδεια τή μονή τοῦ τουδίου καί τήν ἔκανε κοινόβιο, ἐλευθέρωςε τό Θαδδαῖο καί τόν ἔκανε μοναχό ςτή μονή του. 25 ( Θαδδαῖοσ ἦταν δοῦλοσ πού προῆλθε ἀπό αἰχμαλωςία, ὅπωσ θά δειχτεῖ παρακάτω). Μιά φορά, ὅπωσ μᾶσ παραδίδει ὁ βίοσ του, ὁ Ὅςιοσ Θαδδαῖοσ πῆγε μαζί μέ τόν Θεόδωρο τουδίτη ςτό

10 ατοκρατορικό παλάτιο καί ἤλεγξε τόν εἰκονομάχο ατοκράτορα (τόν Μιχαήλ Σραυλό: 820, ἤ τό γιό του Θεόφιλο: 829), μπροςτά ςτή ςύγκλητο: ατοκράτορασ θυμωμένοσ πρόςταξε νά τοποθετηθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ Χριςτοῦ καταγῆσ καί ν ἀναγκαςτεῖ ὁ Ὅςιοσ Θαδδαῖοσ ἀπό δυνατούσ ἄνδρεσ νά τήν πατᾶ χωρίσ νά τό θέλει. Θαδδαῖοσ «ἕβριςε τόν ατοκράτορα καί ατόσ ντράπηκε γιατί ἐξυβρίςτηκε ἀπό ἕναν ἀγροῖκο καί κύθη κατά τό γένοσ». Ἀπ τήν πληροφορία ατή μποροῦμε νά ποθέςουμε πώσ ὁ Θαδδαῖοσ, ὄντασ δοῦλοσ καί «κύθησ», πρέπει νά χε πιαςτεῖ αἰχμάλωτοσ ἀπ τούσ Βυζαντινούσ ςέ κάποια μάχη (πού διηξήγαγε, ἴςωσ, ὁ Λέων Ε : ) μέ τούσ Βουλγάρουσ. 26 Εἶναι γνωςτή ἄλλωςτε ἡ ςυνήθεια τῶν Βυζαντινῶν νά ὀνομάζουν ςύγχρονούσ τουσ λαούσ μέ παλιότερα ὀνόματα λαῶν τῆσ ἀρχαιότητασ πού κατοικοῦςαν ςτίσ ἴδιεσ περιοχέσ (ἀρχαιομανάι τῶν Βυζαντινῶν). 27 Θαδδαῖοσ δάρθηκε μέ χοντρά ραβδιά ἕωσ θανάτου καί ἀφοῦ οἱ βαςανιςτέσ του τόν ἔδεςαν ἀπ τά πόδια, τόν ἔςυραν ςά ψοφίμι ἀκάθαρτο ς ὅλη τήν ἀγορά καί ἀφοῦ τόν ἔριξαν κοντά ςτό τεῖχοσ τῆσ πόλησ ὅπου βριςκόταν ἡ βρύςη τοῦ νεροῦ, γύριςαν καί πλύθηκαν ςά νά εἶχαν πιάςει πρᾶγμα ἀκάθαρτο. κηνέσ ὅπωσ ἡ παραπάνω, ὅπου ὁ ἐξευτελιςμόσ ἑνόσ Ἁγίου γίνεται ταυτόχρονα δημόςιο θέαμα, ςυναντῶνται ςυχνά ςτήν περίοδο τῆσ εἰκονομαχίασ. 28 Ἡ ὁςία Θεοδώρα ἡ ἀπό Καιςαρείασ γεννήθηκε τό ἔτοσ 716 ἐπί Λέοντοσ τοῦ Ἰςαύρου, τοῦ πατέρα τοῦ Κων/νου τοῦ Κοπρωνύμου. 29 Καταγόταν ἀπό περιφανέσ γένοσ, κόρη τοῦ Θεοφίλου τοῦ πατρικίου καί τῆσ Θεοδώρασ. ὁςία Θεοδώρα προςφέρθηκε ἀπ τούσ γονεῖσ τησ, ἐπειδή ἄργηςαν πολύ νά τήν ἀποκτήςουν καί τήν εἶχαν ἀφιερώςει ςτήν ἁγία Ἄννα ςτή μονή τοῦ Ριγιδίου, ὅπου πῆρχε ναόσ τῆσ Ἁγίασ Ἄννασ. Λέοντασ ὁ Ἴςαυροσ, ζητῶντασ νά βρεῖ γυναῖκα γιά τό γιό του Χριςτόφορο, τόν ὁποῖο εἶχε ανακηρύξει

11 καίςαρα, καταλήγει ςτή Θεοδώρα, τήν ἀποχωρίζει μέ βία ἀπ τό μοναςτήρι τησ καί τήν ἀναγκάζει νά πάει ςτήν Κων/πολη. τή ςυνέχεια ἔγιναν ὅλεσ οἱ ἐτοιμαςίεσ τοῦ γάμου καί ετρεπίςτηκε ὁ νυφικόσ θάλαμοσ. Ὅμωσ, ἐνῶ γινόντουςαν οἱ ἐτοιμαςίεσ, αἰφνίδια ρώπη. Ἀμέςωσ ςτάλθηκε ὁ γιόσ τοῦ Βαςιλιά καί ποψήφιοσ γαμπρόσ ςτό μέτωπο νά πολεμήςει ἐπικεφαλήσ τοῦ ςτρατεύματοσ καί κατά τήν πρώτη μάχη τραυματίζεται ἀπ' τούσ Βουλγάρουσ καί πεθαίνει. 30 τό ἄκουςμα τῆσ χαρμόςυνησ γι ατήν εἴδηςησ ἡ Θεοδώρα παίρνει χρυςάφι, ἀςήμι, μαργαριτάρια καί πολύτιμα ἐνδύματα ἀπ τό παλάτι καί φεύγει κρυφά γιά τό μοναςτήρι τησ μέ πλοῖο. 31 Προφανῶσ τά λικά ατά ἀγαθά, θά τά ἐνέταςςε ςτήν περιουςία τοῦ μοναςτηριοῦ. ύμφωνα μέ τό βίο τησ ὁ δεύτεροσ γιόσ τοῦ ατοκράτορα, μετά τή φυγή τησ, πῆγε ςτό μοναςτήρι νά τή βρεῖ καί ἐπειδή τή βρῆκε κουρεμένη, δηλαδή μοναχή, μέ παλιά καί ξεςχιςμένα ἐνδύματα, τήν ἄφηςε ςτήν ἡςυχύα τησ καί δέν τήν ἐνόχληςε. Ἡ τελευταία ατή πληροφορία εἶναι ἀμφιςβητήςιμη ὡσ γεγονόσ, καθώσ ὁ λόγοσ πού ὁ δεύτεροσ γιόσ τοῦ ατοκράτορα ἀφήνει ςτήν ἡςυχία τησ τή Θεοδώρα, ἐνῶ ἀπέςπαςε ἀπ τό παλάτι τόςα πολύτιμα ἀντικείμενα, εἶναι τουλάχιςτον ἀφελήσ. 32 τό βίο τοῦ ςίου Θεοφυλάκτου, ἐπιςκόπου Νικομηδείασ, πού καταγόνταν ἀπ τά μέρη τῆσ ἀνατολῆσ καί γεννήθηκε τό 779, πάρχουν ἀρκετέσ πληροφορίεσ γιά γεγονότα καί πρόςωπα τῆσ ἐποχῆσ (9 οσ αἰώνασ). Θεοφύλακτοσ ἦρθε ςτήν Κων/πολη καί ἔπιαςε φιλίεσ μέ τόν μετέπειτα πατριάρχη Σαράςιο, 33 ὅταν ἀκόμη ἦταν προταςηκρήτησ (δηλαδή πρῶτοσ ἀνάμεςα ς ατούσ πού πηρετοῦςαν ςτήν ατοκρατορική γραμματεία). Ὅταν ὁ Σαράςιοσ ἔγινε Πατριάρχησ, ἀφοῦ παραιτήθηκε ὁ Παῦλοσ ὁ Κύπριοσ πού εἶχε διοριςτεῖ πατριάρχησ ἀπ τούσ εἰκονομάχουσ, ὁ Θεοφύλακτοσ μαζί μέ τόν Μιχαήλ υννάδων γίνονται μοναχοί καί ςτέλνονται ἀπ τόν

12 Σαράςιο ςτό μοναςτήριο πού βρίςκεται ςτήν εἴςοδο τῆσ Μαύρησ θάλαςςασ. Οἱ δύο ατοί Ἅγιοι ἦταν παρόντεσ ςτήν Ζ Οἰκουμενική ύνοδο. Μετά τή ςύνοδο ὁ Σαράςιοσ ἔκρινε πώσ οἱ δύο πατέρεσ εἶναι ἄξιοι ἀρχιερωςύνησ: ἔτςι προχειρίζει τόν Μιχαήλ ἐπίςκοπο ςτά ύνναδα (μεγάλη πόλη τῆσ Φρυγίασ, ξακουςτή γιά τά μάρμαρά τησ) καί τόν Θεοφύλακτο, ἐπίςκοπο ςτή Νικομήδεια. κεῖ ὁ Θεοφύλακτοσ ἀνέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δραςτηριότητα: ἔχτιςε ἐκκληςίεσ καί νοςοκομεῖα, προςτάτευςε τίσ χῆρεσ καί τά ὀρφανά, ἔκανε ἐλεημοςύνεσ, προςφέροντασ προςωπικά τίσ πηρεςίεσ του ςτούσ καταφρονημένουσ καί τούσ ἀναξιοπαθοῦντεσ: γέμιζε μιά φιάλη μέ ζεςτό νερό, μᾶσ λέει ὁ βιογράφοσ του, καί μ ατό ἔπλυνε καί καθάριζε μέ τά ἴδια του τά χέρια, τούσ τυφλούσ, τούσ χωλούσ καί ὅςουσ ἀςθενεῖσ εἶχαν γενικά ςωματικέσ ἀναπηρίεσ. Ὅταν ὁ Σαράςιοσ πέθανε, ἔχοντασ παραμείνει ἐπί 19 ἔτη ςτόν πατριαρχικό θρόνο, ἔγινε πατριάρχησ ὁ Νικηφόροσ, ὁ ὁποῖοσ ἔρχεται ςέ ςύγκρουςη μέ τόν Λέοντα τόν Ἀρμένιο (813) γιά τό ζήτημα τῶν εἰκόνων. Νικηφόροσ ςυγκεντρώνει ςτήν Κων/πολη πολλούσ καί ἐκλεκτούσ ἀρχιερεῖσ δηλ. τόν Κυζίκου Αἰμιλιανό, τόν άρδεων Εθύμιο, τόν Θεςςαλονίκησ Ἰωςήφ, τόν Ἀμορίου Εδόξιο, τόν υννάδων Μιχαήλ, τόν Νικομηδείασ Θεοφύλακτο καί ἄλλουσ, προκειμένου νά πείςουν τόν ατοκράτορα γιά τό ὅτι πρέπει νά προςκυνοῦνται οἱ εἰκόνεσ. 34 Κι ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖσ «ςιώπηςαν» μπροςτά ςτήν ἀμετακίνητη γνώμη τοῦ ατοκράτορα, ὁ Θεοφύλακτοσ τοῦ προέβλεψε τόν ἀφανιςμό του, ἐξαιτίασ τῆσ κακοδοξίασ του. ατοκράτορασ θύμωςε καί ἐξορίζει τούσ ἀρχιερεῖσ: τόν Νικηφόρο πατριάρχη ἐξορίζει ςτη Θάςο, τόν Μιχαήλ υννάδων ςτήν Εδοκιάδα τῆσ Καππαδοκίασ καί τόν Θεοφύλακτο ςτό τρόβηλο, παραθαλάςςια τοποθεςία ςτό Θέμα τῶν Κιββυραιωτῶν.

13 Σριάντα χρόνια ἔζηςε ὁ Θεοφύλακτοσ ςτήν ἐξορία ὥςπου πέθανε. Μέ τήν ἀναςτήλωςη τῶν εἰκόνων ἀπ τή Θεοδώρα τό 842, ὁ πατριϊχησ Μεθόδιοσ μετέφερε ἀπ τό τρόβηλο τό λείψανο τοῦ Θεοφυλάκτου καί τό ἀπέθεςε ςέ ναό πού ἔχτιςε ςτή Νικομήδεια. Ἔτςι ὁ Θεοφύλακτοσ μετά θάνατον ξαναπήγε ςτήν ἕδρα του. 35 βίοσ τοῦ Θεοφυλάκτου εἶναι ἀπ τούσ πιό λεπτομερειακούσ καί ςαφείσ βίουσ τῆσ ἐποχῆσ τῆσ εἰκονομαχίασ. Οἱ ἀναφορέσ του ςέ πρόςωπα γεγονότα καί χρονολογίεσ ἐπιβεβαιώνονται κι ἀπ ἄλλεσ ἱςτορικέσ πηγέσ. Ἀντιθέτωσ ἀρκετοί βίοι ἁγίων τῆσ ἴδιασ ἐποχῆσ χαρακτηρίζονται ἀπό γενικότητεσ ἀςάφεια, κοινοτυπία καθώσ κι ἀπό ἔλλειψη ςυγκεκριμένων ἱςτορικῶν πληροφοριῶν, ὅπωσ, γιά παράδειγμα ὁ βίοσ τοῦ ὁςίου Παύλου Πλουςιάδοσ, τοῦ ὁμολογητοῦ. 36 Θεοφάνησ ὁ ὁμολογητήσ ὁ λεγόμενοσ τῆσ ιγριανῆσ καί κείμενοσ ἐν τῷ μεγάλῳ ἀγρῷ, γεννήθηκε ςτά χρόνια τοῦ Λέοντα τοῦ Ἰςαύρου (735) καί ἦταν γιόσ τοῦ Ἰςαάκ καί τῆσ Θεοδότησ. Ὅταν πέθανε ὁ πατέρασ του, ἡ μητέρα του τόν ἀνάγκαςε νά παντρευτεῖ χωρίσ νά τό θέλει καί μέ τή γυναῖκα του ςυμβίωςε ὀκτώ χρόνια. πειδή ὅμωσ ἀγαποῦςε τό μοναχικό βίο, κρατοῦςε ἀκόμη καί ἔγγαμοσ τήν παρθενία του καί ἔπειςε καί τή ςύζυγό του μάλιςτα νά κάνει καί ἐκείνη τό ἴδιο. Ἀλλά ὁ πεθερόσ του, ὅπωσ μᾶσ παραδίδει ὁ βίοσ του, τόν ἀνάγκαζε νά ἐπιτελεῖ τά ςυζυγικά του καθήκοντα. Μάλιςτα μαζί μέ τόν Λέοντα τόν Ἴςαυρο, ὁ πεθερόσ του τόν ἐμπόδιζε ἀπ τό ςκοπό τῆσ παρθενίασ. Σά παραπάνω πού ἀναφέρονται ςτό βίο τοῦ Θεοφάνουσ, φαντάζουν περβολικά καί ἀφελή, ὅμωσ προςπαθώντασ κάποιοσ νά τά ἑρμηνεύςει μέ βάςη τό ἱςτορικό πλαίςιο τῆσ ἐποχῆσ, φτάνει ςτό ςυμπέραςμα πώσ ἡ ςύγκρουςη πεθεροῦ καί γαμπροῦ ὀφειλόταν ςτό ὅτι ὁ πρῶτοσ ἦταν εἰκονομάχοσ καί ὁ δεύτεροσ φανατικόσ εἰκονολάτρησ. 37 Ἀπ τήν ἄλλη μεριά ἡ ἐμπλοκή τοῦ ατοκράτορα Λέοντα Γ τοῦ Ἰςαύρου, μέςω τῆσ γνωριμίασ του μέ τόν πεθερό, ςτήν προςωπική ζωή

14 τοῦ Θεοφάνη, γίνεται κατανοητή μόνο μέςα ςτά παραπάνω ςυμφραζόμενα: γι ατό ὁ ατοκράτορασ ςτέλνει τόν εἰκονολάτρη Θεοφάνη ἔξω ἀπ τήν Κων/πολη, ς ἕνα κάςτρο τῆσ Κυζίκου γιά νά βοηθήςει ςτό χτίςιμο καί τήν ἀνέγερςή του. Σελικά τό κάςτρο ὁλοκληρώνεται μέ ἔξοδα τοῦ Θεοφάνη, ςύμφωνα μέ τήν προςταγή τοῦ ατοκράτορα. δῶ ἔχουμε μία ἐνδιαφέρουςα περίπτωςη ἀναγκαςτικῆσ χρηματικῆσ ςυνειςφορᾶσ ςέ ὀχυρωματικά ἔργα, πού ἐπιβάλλεται ἀπ τόν εἰκονομάχο ατοκράτορα ςάν ἀντίποινο ςτήν εἰκονολατρεία τοῦ Θεοφάνη. 38 Ὅταν ὁ Ἅγιοσ ἔγινε εἰκοςιενόσ ἔτουσ, πέθανε καί ὁ πεθερόσ του καί ὁ ατοκράτορασ Λέων Γ ὁ Ἴςαυροσ. πί Εἰρήνησ πού οἱ εἰκόνεσ ἀποκαθίςτανται (780), ἐλεύθεροσ πιά ὁ Θεοφάνησ ἀπ τά «δεςμά» τῶν εἰκονομάχων καί τοῦ γάμου του, μοίραςε ςτούσ πένητεσ τά πάρχοντά του καί ἐλευθέρωςε τούσ δούλουσ του. τήν τίμια ςύζυγό του ἔδωςε πολλά χρήματα καί τήν ἔκανε μοναχή ςέ μοναςτήρι τῶν Πριγκηπόννηςων, μετανομάζοντάσ την Εἰρήνη ἀντί Μεγαλούσ. Σό ὅτι ἔδωςε χρήματα ςτή ςύζυγό του, εἶναι ἕνα γεγονόσ πού ἐπιδέχεται πολλέσ ἑρμηνεῖεσ: α) προςπαθοῦςε νά τήν ἀποζημιώςει γιά τή διάλυςη τοῦ γάμου τουσ, β) τῆσ ἀπέδιδε μέ ατό τόν τρόπο, τήν προίκα πού εἶχε λάβει πρίν τό γάμο τουσ, γ) ἐνδυνάμωνε τή θέςη τησ ςτό μοναςτήρι, ἀφοῦ ἡ δωρεά τησ θά ἐνίςχυε τή μοναςτική περιουςία. τή ςυνέχεια ὁ Θεοφάνησ πῆγε ςτό βουνό τῆσ ιγριανῆσ καί ἔγινε μοναχόσ ςτή μονή τοῦ Πολιχίνου ἤ Πολυχρονίου, ὅπου κλείςτηκε ς ἕνα κελλί καί καταγινόταν ἀποκλειςτικά μέ τήν καλλιγραφία (ἀντιγραφή χειρογράφων). 39 Ἀπ τήν καλλιγραφία κέρδιζε τά ἀναγκαῖα πρόσ τό ζῆν καί μετά ἀπό ἕξη χρόνια, ἀναχώρηςε ἀπ τό μοναςτήρι του καί πῆγε ςτό νηςί πού ὀνομάζεται Καλώνυμοσ ἤ Καλόλιμνοσ καί πόκειται ςτόν ἐπίςκοπο Νικομηδείασ. Ἀφοῦ ἔχτιςε ἐκεῖ

15 μεγάλο μοναςτήρι, ἐπέςτρεψε ςτό βουνό τῆσ ιγριανῆσ. 40 Κατά τό πεντηκοςτό ἔτοσ τῆσ ἡλικίασ του ἔπαθε λιθίαςη (ἀςθένεια τῶν νεφρῶν καί τῆσ οροδόχου κύςτεωσ) καί ἀπό τότε ἔμεινε κλινήρησ. Ὅταν ἀνέβηκε ςτό θρόνο ὁ Λέων Ε ὁ Ἀρμένιοσ (813), κάλεςε τόν Ἅγιο Θεοφάνη νά πάει ςτήν Κων/πολη καί νά εχηθεῖ ςτόν ατοκράτορα νικηφόρα ἔκβαςη ςτήν ἐκςτρατεία του ἐναντίον τῶν Βουλγάρων. 41 τό ςημεῖο ατό τοῦ βίου διακρίνεται ἡ προςπάθεια τοῦ βιογράφου τοῦ ὁ Θεοφάνη, Μιχαήλ τοῦ Πατριάρχη, νά ἀποδώςει τό τυχόν νικηφόρο ἀποτέλεςμα τῆσ ἐκςτρατείασ κατά τῶν Βουλγάρων ςτίσ δεήςεισ καί τίσ εχέσ τοῦ εἰκονολάτρη Ἁγίου καί ὄχι ςτή ςτρατηγική καί ςτρατιωτική ἱκανότητα τοῦ εἰκονομάχου ατοκράτορα. 42 Ἅγιοσ ὡσ νομοταγήσ πολίτησ, ἄν καί κλινήρησ, μπῆκε ἀπό τήν ἅμαξα ςτό πλοῖο καί πῆγε ςτήν Κων/πολη, ἀλλά δέν εἶδε τό ἄςχημο πρόςωπο τοῦ ατοκράτορα. Λέων τοῦ ἔςτειλε μήνυμα πώσ ἄν προςχωροῦςε ςτούσ εἰκονομάχουσ, θά πρόςφερε πολλά ἀγαθά καί ς ατόν καί ςτό μοναςτήρι του ἀντιθέτωσ, ἄν ὁ Ἅγιοσ δέν πείθονταν, θά τόν κρεμοῦςε ςέ ξῦλο πρόσ παραδειγματιςμό. Καί ἐπειδή ὁ Ἅγιοσ ἀρνήθηκε τήν προςφορά του, τόν παρέδωςε ςτόν πατριάρχη Ἰωάννη τόν Μάντη, ὁ ὁποῖοσ ἦταν ςοφόσ καί πειςτικόσ εἰκονομάχοσ, γιά νά πείςει τό Θεοφάνη μέ τά λόγια του. Ἡ ςυνάντηςή τουσ καί ἡ ςυνακόλουθη φιλονικία τουσ ςυνέβηςαν ςτή μονή τῶν εργίου καί Βάκχου (κοντά ςτό μέγα παλάτιο) καί φυςικά ὁ Θεοφάνησ κατατρόπωςε μέ τά ἐπιχειρήματά του τόν εἰκονομάχο πατριάρχη. πατριάρχησ πού ἀντί νά ἀποκτήςει πόληψη ρήτορα ἀπόκτηςε πόληψη βάρβαρου καί ἀγράμματου, ςύμφωνα μέ τό βιογράφο τοῦ Θεοφάνη, ντροπιάςτηκε μπροςτά ςτόν ατοκράτορα. τή ςυνέχεια ὁ ατοκράτορασ μεταφέρει τό Θεοφάνη ςτά παλάτια τοῦ λευθερίου καί τόν κλείνει ς ἕνα πολύ

16 ςκοτεινό οἴκημα μάλιςτα διόριςε καί φύλακεσ γιά νά μήν μπορεῖ κανένασ νά τόν πηρετήςει (προφανώσ ἀπό τούσ περιοίκουσ καί τόν λαό). Ἔτςι φυλακιςμένοσ παρέμεινε δύο χρόνια. Ὕςτερα ἐξορίςτηκε ςτή αμοθράκη καί εἰκοςιτρεῖσ μέρεσ, μετά τήν ἄφιξή του ςτό νηςί, πέθανε. ατοκράτορασ Λέων Ε ὁ Ἀρμένιοσ τελικά δέν πραγματοποίηςε τήν ἀρχική του ἀπειλή νά κρεμάςει τόν Θεοφάνη ςέ ξύλο, ἀλλά ςύμφωνα μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ βίου του τόν πέβαλε ςέ πιό ἤπιεσ τιμωρίεσ. Σό γεγονόσ ατό καθώσ καί ἡ περβολή ςτό ἐπειςόδιο μέ τόν πατριάρχη Ἰωάννη φανερώνουν τήν προςπάθεια τῶν εἰκονολατρικῶν ἁγιογραφικῶν κειμένων νά ἀμαυρώςουν τούσ εἰκονομάχουσ ατοκράτορεσ καί πατριάρχεσ, ἀκόμη κι ὅταν ατοί ἦταν ἱκανοί ςτρατιωτικοί ἤ ςημαντικοί λόγιοι. 43 Γι ατό καί ἡ φύςη τῶν κειμένων ατῶν, ὡσ ἱςτορικῶν πληγῶν, εἶναι ἀκανθώδησ. 44 Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ Νικηφόρου πατριάρχη, ἔγινε μέ ἐνέργειεσ τοῦ πατριάρχη Μεθοδίου τό 843, μετά τήν ἀναςτήλωςη τῶν εἰκόνων, ὁ ὁποῖοσ ἔπειςε τήν Θεοδώρα μέ τό γιό τησ Μιχαήλ νά ςτείλουν ἀνθρώπου γιά νά μεταφέρουν τό λείψανο τοῦ Νικηφόρου ςτήν Κων/πολη. Μαζί τουσ πῆγε καί ὁ πατριάρχησ Μεθόδιοσ μέ τή ςυνοδεία ἱερέων καί μοναχῶν. Βρῆκαν τό λείψανο ἄφθαρτο μετά ἀπό δεκαεννέα χρόνια ἀπ τό θάνατο τοῦ Νικηφόρου, τό ἔβαλαν ςέ ατοκρατορικό πλοῖο καί τό ἔφεραν ςτήν Κων/πολη μέ λαμπάδεσ καί ὕμνουσ. Ὅταν τό πλοῖο διέςχιζε τό πέραςμα ἀπέναντι ἀπ τήν ἀκρόπολη, ὁ ατοκράτορασ καί ὅλη ἡ ςύγκλητοσ κρατώντασ λαμπάδεσ ςτά χέρια, ἔτρεξαν νά τό προώπαντήςουν καί νά τό ἀςπαςτοῦν. Ἔπειτα τό ςήκωςαν ςτούσ ὥμουσ τουσ καί τό ἀπόθεςαν ςτήν Ἁγία οφία. κεῖ ἔκαναν ἀγρυπνία καί τό πρωΐ τό μετέφεραν ςτό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποςτόλων ςτίσ δεκατρεῖσ Μαρτίου, ἡμέρα τῆσ ἐξορίασ τοῦ Νικηφόρου. 45

17 Ἡ παραπάνω βυζαντινή τελετουργία τῆσ Μέςησ περιόδου εἶναι κοινόσ τόποσ πού ἀκολουθεῖται ςέ ἀνακομιδέσ τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων. τό βίο τοῦ ςίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου (γεννήθηκε περίπου τό ἤ 837 ςτήν Εἰρηνόπολη τῆσ Ἰςαυρικῆσ Δεκαπόλεωσ) παρακολουθοῦμε τό ταξίδι τοῦ Ἁγίου ἀπ τή Δεκάπολη ςτή Ρώμη, ἀπ τή Ρώμη ςτή Θες/νίκη, ἀπ τή Θες/νίκη ςτήν Κων/πολη, ἀπό ἐκεῖ ςτόν Ὄλυμπο τῆσ Βιθυνίασ, τό περίφημο μοναςτικό κέντρο τῆσ ἐποχῆσ, καί ξανά ςτήν Κων/πολη. Οἱ πολλέσ μετακινήςεισ ἀπό τόπο ςέ τόπο καί τά πολλά ταξίδια εἶναι κοινόσ τόποσ ς ὅλουσ ςχεδόν τούσ βίουσ τῆσ Πρώώμησ ἀλλά καί τῆσ Μέςησ βυζαντινῆσ περιόδου. βιογράφοσ τοῦ Γρηγορίου Δεκαπολίτου διάκονοσ Ἰγνάτιοσ γράφει τό βίο του περιγρϊφοντασ ταυτόχρονα και τισ ευρύτερεσ ςυνθόκεσ τησ εικονομαχικόσ περιόδου.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήμων Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ K αί ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Σεβαστοί Πατέρες, Τήν 12η τοῦ μηνός Μαΐου τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (1903-1984) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ἐπιμέλεια Χαρᾶς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου Θέρος 2011 Ὁ Ἰωάννης Παπαδᾶτος τοῦ Σπυρίδωνος Παπαδάτου καί τῆς Ἀγγελικῆς Παπαδάτου τό γένος Γουρζῆ, γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Παναγιώτου Ζαμάνη, τ. Υπ/ντού Τραπέζης της Ελλάδος Τρίτη, 20 Ιούλιος :52

Η Ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Παναγιώτου Ζαμάνη, τ. Υπ/ντού Τραπέζης της Ελλάδος Τρίτη, 20 Ιούλιος :52 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 16, σελ. 38) (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας Ο Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ τό φθινόπωρο τοῦ 1946, δηλαδή, ἀμέσως σχεδόν μετά τήν λήξη τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων.

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΤΕΥΧΟΣ 42 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσήγηση πραγματοποιηθεῖσα στό Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 2. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ IVANA DJURDJEV Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ Ὁ ἅγιος Νεκτάριος προσφέρει τό Θεοτοκάριον εἰς τήν Παναγίαν Παρθένον ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό... Θεώνη Μαρίνου Μπούρα Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Υπότιτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Η ευθύνη μεταφοράς, διαφύλαξης, συντήρησης, συναρμολογήσεως και αποσυναρμολογήσεως της Σκηνής του Μαρτυρίου ανήκε στη φυλή α) Ρουβήν β) Συμεών γ) Λευί δ) Ιούδα 2. Σύμφωνα με το Γ Βασιλειών ( 6/37εξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα