και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA"

Transcript

1 Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

2 Interchange of Data between Administrations 2 Κατάλογος κοινών εργαλείων και τεχνικών του IDA Το άρθρο 5 της απόφασης 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του (tm)υµβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση µιας σειράς δράσεων και µέτρων µε σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ αυτά αφορά τα κοινά εργαλεία και τεχνικές: Η Κοινότητα εξασφαλίζει την απόκτηση από την αγορά ή, αν η αγορά δεν µπορεί ν ανταποκριθεί προσηκόντως στις απαιτήσεις, την ανάπτυξη κοινών εργαλείων και τεχνικών για εφαρµογές τοµεακών δικτύων µε σκοπό τη µείωση του συνολικού κόστους που συνδέεται µε την ανάπτυξη εφαρµογών, τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση των τεχνικών λύσεων, τη µείωση του χρόνου που απαιτείται για την εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων και τον εκσυγχρονισµό της συντήρησης των συστηµάτων. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα εντοπίζει και καθορίζει, εντός των τοµεακών δικτύων, θεµελιώδεις και επαναλαµβανόµενες λειτουργικότητες οι οποίες µπορεί να σχηµατίσουν τη βάση κοινών εργαλείων και τεχνικών ή ενοτήτων. Ενθαρρύνει, επίσης, την ανάπτυξη και τη χρήση παροµοίων κοινών εργαλείων και τεχνικών και ενοτήτων από τα τοµεακά δίκτυα ειδικότερα, εξασφαλίζεται η διάδοση καταλλήλων λύσεων, που αναπτύσσονται εντός ενός τοµεακού δικτύου. Εκτός από τα στοιχεία που αντλούνται απευθείας από τα τοµεακά δίκτυα του IDA, στην ανάπτυξη κοινών εργαλείων και τεχνικών συµβάλλουν και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα άλλα µέτρα στο πλαίσιο των δράσεων διαλειτουργικότητας του IDA (ασφάλεια, διαλειτουργικότητα περιεχοµένου και διασφάλιση της ποιότητας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ/ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

3 3 Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Εργαλεία και τεχνικές τουida Συλλογή δεδοµένων ιάδοση δεδοµένων Από κοινού χρήση δεδοµένων Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης Υπηρεσίες εφαρµογών CIRCA Υπηρεσίες ροής εργασίας IDA-MT E-procurement Συνολική αναζήτηση Nat Lex IEIP IDA-QA Πιστοποίηση RAPEX ιαλειτουργικότητα του περιεχοµένου της πληροφορίας MoReq MIReG Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Πύλη της κοινοτικής διοίκησης Portal toolkit Υπηρεσίες υποστήριξης STATEL E-Link Υπηρεσίες καταλόγου Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τον κατάλογο κοινών εργαλείων και τεχνικών του IDA και περιγράφει τα λειτουργικά εργαλεία και τεχνικές, καθώς και άλλα εργαλεία και τεχνικές που βρίσκονται στο στάδιο της ανάλυσης και/ή της ανάπτυξης. Το IDA παρέχει τα εξής λειτουργικά εργαλεία και τεχνικές: εργαλείο συνεργασίας / CIRCAα διαλογική χάραξη πολιτικής / IPMα διασφάλιση ποιότητας / IDA QAα διαλειτουργικότητα του περιεχοµένου της πληροφορίας / MoReqα εργαλείο συνεργασίας / Portal toolkitα εργαλείο συλλογής δεδοµένων / STATEL. Το IDA εξετάζει επίσης εργαλεία και τεχνικές σε επιπλέον τοµείς (βλ. παράπλευρο πίνακα): Λογισµικό Χρήση λογισµικού ανοικτής πηγής

4 Interchange of Data between Administrations 4 CIRCA Τι είναι το CIRCA; Το CIRCA (Κέντρο επικοινωνίας και πληροφόρησης για τις διοικήσεις) συνιστά περιβάλλον διαδικτυακής βάσης το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση και προσφέρει κοινό εικονικό χώρο για οµάδες εργασίας και δίκτυα, καθιστώντας εφικτή την αποτελεσµατική και ασφαλή από κοινού χρήση πόρων και εγγράφων. Το CIRCA είναι διαρθρωµένο γύρω από οµάδες συµφερόντων κοινώς, αποτελεί ιδιωτικό χώρο εργασίας για µια οµάδα ατόµων που πρέπει να συνεργάζονται προκειµένου να επιτύχουν κοινούς στόχους και να διεκπεραιώσουν κοινά καθήκοντα. Αν και όλες οι οµάδες έχουν πρόσβαση στην ίδια σειρά χαρακτηριστικών, το περιβάλλον µπορεί να προσαρµοστεί πλήρως στις ανάγκες µιας δεδοµένης οµάδας συµφερόντων και η πρόσβαση στις πληροφορίες δύναται να περιοριστεί στα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας. Το CIRCA συνιστά εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράµµατος IDA. Άδειες εκµετάλλευσης δύνανται να χορηγηθούν δωρεάν σε ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, οργανισµούς και εθνικές διοικήσεις για εγκατάσταση στους δικούς τους εξυπηρετητές. Το CIRCA βασίζεται σε λογισµικό ανοικτής πηγής. Ποιες υπηρεσίες µπορεί να προσφέρει το CIRCA; Το CIRCA παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και οµαδικής εργασίας. Υπηρεσίες διαχείρισης Οµάδες συµφερόντων: Το CIRCA είναι διαρθρωµένο γύρω από οµάδες συµφερόντων. Συνιστά, δηλαδή, ιδιωτικό χώρο εργασίας που προορίζεται για µια οµάδα ατόµων τα οποία πρέπει να συνεργάζονται προκειµένου να επιτύχουν κοινούς στόχους και να διεκπεραιώσουν κοινά καθήκοντα. Το περιβάλλον µπορεί να προσαρµοστεί πλήρως στις ανάγκες µιας δεδοµένης οµάδας συµφερόντων και η πρόσβαση στις πληροφορίες µπορεί να περιοριστεί στα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας. Κατηγορία πρόσβασης: Συνήθως τα µέλη µιας οµάδας εργασίας αναλαµβάνουν διαφορετικούς ρόλους, όπως του προέδρου, του συνεργάτη, του γραµµατέα ή του µέλους. Το CIRCA προσφέρει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των ρόλων αυτών µε την παροχή διαφόρων κατηγοριών πρόσβασης, εξατοµικεύοντας τα δικαιώµατα πρόσβασης των χρηστών σε ειδικά τµήµατα δεδοµένων, λειτουργίες και ενέργειες στο πλαίσιο της οµάδας συµφερόντων. Μια ειδική κατηγορία πρόσβασης, η Leader, παρέχει πρόσθετα προνόµια διοίκησης, διαχείρισης και προσαρµογής της οµάδας συµφερόντων. ιοίκηση: Το CIRCA παρέχει τη δυνατότητα πλήρους εξ αποστάσεως ελέγχου όσον αφορά την εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης, τη διαµόρφωση και την προσαρµογή των οµάδων συµφερόντων. Υπηρεσίες οµαδικής εργασίας Βιβλιοθήκη: Τα έγγραφα αποθηκεύονται σε πλήρως προσαρ- µόσιµες ενότητες και υποενότητες, µε παράλληλη υποστήριξη της πολυγλωσσίας, δυνατότητα ελέγχου των διαφόρων εκδόσεων και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τη διαθεσιµότητα εγγράφων. Τα έγγραφα µπορούν να φορτωθούν, να προβληθούν και να ληφθούν σε απευθείας σύνδεση ή να αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Κατάλογος: ιαχείριση του καταλόγου των µελών και των αρµοδίων επαφής. Χώρος συνάντησης: Για ανακοινώσεις, συνεδριάσεις, ηµερήσιες διατάξεις και κατάλογο συµµετεχόντων, καθώς και λειτουργικότητα εικονικού φόρουµ (π.χ. χώρος συνοµιλίας). Οµάδες συζήτησης: Φόρουµ συζήτησης µεταξύ µελών των οµάδων συµφερόντων. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ιεπαφή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας ειδοποίησης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ασφάλεια: Ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά ασφάλειας ευθυγραµµισµένα προς τους κανονισµούς ασφάλειας της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Αναζήτηση: Πολύγλωσση αναζήτηση οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο περιλαµβάνεται στο χώρο µιας οµάδας συµφερόντων. για τους χρήστες βρίσκονται στη διεύθυνση: home

5 5 Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA IPM Τι είναι το IPM; Η πρωτοβουλία διαλογική χάραξη πολιτικής (IPM) αποβλέπει στη βελτίωση της διακυβέρνησης µέσω της χρήσης του ιαδικτύου για τη συλλογή και την ανάλυση των αντιδράσεων της αγοράς µε σκοπό την αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το εργαλείο διαδικτυακής βάσης παρέχει τη δυνατότητα στα κοινοτικά όργανα και στις δηµόσιες διοικήσεις τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου, να συγκεντρώνουν αυθόρµητες αντιδράσεις στην αγορά (µηχανισµός ανατροφοδότησης) και να κινούν διαδικασίες διαβούλευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (µηχανισµός διαβούλευσης), ώστε να ανταποκρίνονται ταχύτερα και ακριβέστερα στα αιτήµατα των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.τούτο θα επιτρέψει στη διαδικασία χάραξης πολιτικής να προσλάβει περισσότερη διαφάνεια, να καλύψει περισσότερους τοµείς και να αποκτήσει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Ποιες υπηρεσίες µπορεί να προσφέρει το IPM; Τόσο ο µηχανισµός ανατροφοδότησης όσο και ο µηχανισµός διαβούλευσης συνίστανται σε ερωτηµατολόγια/βάσεις δεδοµένων σε απευθείας σύνδεση τα οποία περιλαµβάνουν κυρίως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθώς και δυνατότητα σύνταξης κειµένου για πιο πολύπλοκες ερωτήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να παρέχονται στις 11 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανοικτές διαβουλεύσεις απευθύνονται πάντα άµεσα στους ενδιαφεροµένους. Ανάλογα µε το θέµα, µπορούν να απευθύνονται σε περιορισµένη οµάδα ενδιαφεροµένων (µε κωδικό σύνδεσης και πρόσβασης) ή να είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό. Η παροχή στοιχείων στο µηχανισµό ανατροφοδότησης δεν πραγµατοποιείται από τους ενδιαφεροµένους αλλά από επιλεγµένους ενδιάµεσους φορείς. Οι φορείς αυτοί κωδικοποιούν τις περιπτώσεις που γνωστοποιούν ιδιώτες στη βάση δεδοµένων ανατροφοδότησης. Τα αποτελέσµατα, µόλις υποβληθούν, τροφοδοτούνται αυτοµάτως σε βάση δεδοµένων απευθείας σύνδεσης. Η εν λόγω βάση δεδοµένων διαθέτει ενσωµατωµένα εργαλεία για την αναζήτηση στατιστικών στοιχείων και κειµένων, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισµού και επιλογής πεδίων που απαιτούν ανάλυση. Ποια είναι τα επαναχρησιµοποιήσιµα στοιχεία του IPM; Τα επαναχρησιµοποιήσιµα στοιχεία είναι δύο: τα αποτελέσµατα που συγκεντρώνονται στη βάση δεδοµένων ανατροφοδότησης και τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τα αποτελέσµατα που συγκεντρώνονται µέσω του µηχανισµού ανατροφοδότησης του IPM αναλύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, στη συνέχεια, εξετάζονται από τα κράτη µέλη. Τα εν λόγω αποτελέσµατα µπορούν να παρουσιαστούν µε διάφορους τρόπους ώστε να επισηµανθούν τα προβλήµατα και ο τοµέας ή ο κλάδος πολιτικής µε τον οποίο σχετίζονται. Τούτο επιτρέπει στις δηµόσιες διοικήσεις να ξεπερνούν τις πρακτικές δυσκολίες και να προτείνουν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, βάσει της εµπειρίας που έχουν αποκοµίσει από την αγορά, καθώς και να παρακολουθούν τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών. Η ανατροφοδότηση θα παράσχει συγκεκριµένα παραδείγµατα προβληµάτων τα οποία έχουν αντιµετωπίσει εκπρόσωποι επιχειρήσεων, καταναλωτές, φοιτητές κ.λπ. κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους. Το πρωτότυπο του µηχανισµού ανατροφοδότησης χρησιµοποιείται ήδη από τοπικούς ενδιάµεσους φορείς (δηλαδή, τα εµπορικά επιµελητήρια), καθώς και από τις διοικήσεις των κρατών µελών για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Στις διαβουλεύσεις σε απευθείας σύνδεση µπορούν να συµµετάσχουν πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις που καλούνται να διατυπώσουν την άποψή τους σχετικά µε νέες πρωτοβουλίες µέσω του ιαδικτύου. Τα εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα κράτη µέλη και τις δηµόσιες διοικήσεις προκειµένου τα τελευταία να διενεργήσουν τις δικές τους διαβουλεύσεις ή να εφαρµόσουν µηχανισµούς ανατροφοδότησης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Ποιοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν την προδιαγραφή IPM; Τα ευρωπαϊκά όργανα και οι δηµόσιες διοικήσεις για να προτείνουν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής βάσει της πρακτικής εµπειρίας που έχουν αποκοµίσει από την αγορά (µε την εισαγωγή νέας νοµοθεσίας ή την τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας). Οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις για να συµµετέχουν εντονότερα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν σε νέες πρωτοβουλίες (µε τη συµµετοχή σε ανοικτές διαβουλεύσεις) και να παρέχουν ανατροφοδότηση για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. για τους χρήστες βρίσκονται στη διεύθυνση

6 Interchange of Data between Administrations 6 IDA QA Τι είναι το IDA QA; Το IDA QA (διασφάλιση της ποιότητας) συνιστά πρωτοβουλία για τη βελτίωση, αφενός, του τρόπου µε τον οποίο καθορίζονται οι στόχοι και οι απαιτήσεις του προγράµµατος και, αφετέρου, της ποιότητας της διαχείρισης του προγράµµατος και των παραδοτέων στο πλαίσιο του προγράµµατος. Η ενδεικνυόµενη ενέργεια µε τον ενδεικνυόµενο τρόπο Το IDA QA αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική/µεθοδολογία που πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια του προγράµµατος IDA. Ο στόχος του εν λόγω προγράµµατος ποιότητας για όλη τη σειρά τοµεακών προγραµµάτων και οριζόντιων δράσεων του IDA είναι να διευκολύνει την κάλυψη των επιχειρηµατικών αναγκών µε τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για τη διασφάλιση της ποιότητας και εργαλείων αυτοαξιολόγησης γενικής χρήσης. Οι υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας µπορούν να παρέχονται σε προγράµµατα του IDA κατόπιν σχετικού αιτήµατος. Αφορούν ειδικότερα την καθοδήγηση σχετικά µε τις µετρήσεις, την ανάλυση κόστους-οφέλους και την αξιολόγηση των κινδύνων. Ποια είναι τα επαναχρησιµοποιήσιµα στοιχεία του IDA QA; Στρατηγική και µεθοδολογία του IDA QA Η στρατηγική και η µεθοδολογία του IDA QA αποτελούν ουσιαστικά διαρκή και συγκεντρωτική δραστηριότητα ελέγχου της ποιότητας η οποία διευκολύνει την κοινή κατανόηση και συµφωνία σχετικά µε καίρια ζητήµατα του προγράµµατος, όπως η διατύπωση των απαιτήσεων των χρηστών, ο καθορισµός των στόχων του προγράµµατος, καθώς και των ρόλων και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο αυτού, των καθοριστικών παραγόντων επιτυχίας, των κινδύνων, των περιορισµών και του οργανωτικού αντικτύπου. Τούτο ισχύει για όλο τον κύκλο ζωής ενός προγράµµατος IDA και ιδίως κατά το στάδιο εφικτότητας. Βάσει του προγράµµατος IDA QA έχει διαµορφωθεί πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης στη κοινότητα IDA σε θέµατα διασφάλισης της ποιότητας κατά τα τέσσερα διαφορετικά επίπεδα του συστήµατος διαχείρισης: τη στρατηγική, τη λειτουργία, το πρόγραµµα και το προϊόν.

7 7 Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗ- ΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Εργαλεία ποιότητας IDA Έχουν αναπτυχθεί κοινά εργαλεία ποιότητας στο επίπεδο του προγράµµατος µέσω µιας σειράς οδηγών, προτύπων και καταλόγων ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας τα οποία διατίθενται στην αγορά και τις µεθοδολογίες που έχουν ήδη καταρτιστεί στα κράτη µέλη. Η σειρά αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία που σχετίζονται µε τον κύκλο ζωής ενός προγράµµατος: Στάδιο εφικτότητας: Συνολική εφαρµογή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Στάδια ανάπτυξης / εφαρµογής: Σχέδιο διαχείρισης και ποιότητας του προγράµµατος (PMQP) Σχέδιο διαχείρισης της διάρθρωσης Σχέδιο διαχείρισης των δοκιµών Προδιαγραφές των δοκιµών Απαιτήσεις χρήστη Απαιτήσεις λογισµικού/συστήµατος Τεχνική σχεδίαση Οδηγός χρήστη Στάδιο µετά την εφαρµογή / λειτουργίας: Οδηγός αξιολόγησης του προγράµµατος Σχέδιο ποιότητας της λειτουργίας Συµφωνία για το επίπεδο υπηρεσιών Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ιστοχώρο του IDA (http://europa.eu.int/ispo/ida)

8 Interchange of Data between Administrations 8 MoReq Τι είναι το MoReq; Το MoReq (Model Requirements for the management of electronic records - απαιτήσεις υποδειγµάτων για τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων) συνιστά εκτενή προδιαγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων για τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων. Το εργαλείο αυτό περιγράφει υπόδειγµα του τρόπου µε τον οποίο σχέδια αρχείων, αρχεία και εγγραφές σχετίζονται µεταξύ τους, και εφαρµόζεται τόσο στα ηλεκτρονικά όσο και στα υβριδικά αρχεία (δηλαδή, στα αρχεία που περιέχουν εγγραφές τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη µορφή). Το MoReq θεωρεί ότι το συγκεκριµένο υπόδειγµα και οι λειτουργικές απαιτήσεις θα εφαρµοστούν από το ERMS (σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγραφών). Ωστόσο, δεν διευκρινίζει το ERMS - µόνο τις εργασίες που πρέπει να επιτελεί. Ο καθορισµός του τρόπου εφαρµογής του ERMS αποτελεί αρµοδιότητα του χρήστη. Το MoReq περιλαµβάνει επίσης αναλυτικό υπόδειγµα µεταδεδοµένων για τη διαχείριση εγγραφών. Το MoReq είναι δοµοστοιχειωτή προδιαγραφή γενικής χρήσης. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να προστεθούν επιπλέον λειτουργίες συναφείς µε την εκάστοτε περίπτωση ή να αφαιρεθούν, όπου ενδείκνυται, οι προαιρετικές πτυχές του MoReq. Επιπροσθέτως, καλύπτονται και άλλες ανάγκες, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, η ψηφιακή διατήρηση και τα υβριδικά αρχεία. Η εν λόγω προδιαγραφή συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών τρόπων εργασίας µε τη θεωρία διαχείρισης εγγραφών, καλύπτοντας, π.χ., την ταξινόµηση, τη διαχείριση εγγράφων, τη ροή εργασίας, τα µεταδεδοµένα και άλλες συναφείς τεχνολογίες. Επιπλέον, το έγγραφο καλύπτει µεγάλο εύρος αναγκών - για διάφορες χώρες, διάφορες βιοµηχανίες και διάφορους τύπους εγγραφών. Η προδιαγραφή αυτή προορίζεται να λειτουργήσει ως υπόδειγµα και όχι ως κανόνας για όλες τις πιθανές εφαρµογές του ERMS. ιάφοροι τοµείς επιχειρήσεων, διάφορες κλίµακες, διάφοροι τύποι οργανώσεων και άλλοι παράγοντες δύνανται να εισαγάγουν πρόσθετες ειδικές προδιαγραφές. Επιπροσθέτως, η προδιαγραφή είναι γραµµένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµόζεται σε φορείς τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού χώρου οι οποίοι επιθυµούν να εφαρµόσουν ένα σύστηµα ERMS, ή οι οποίοι επιθυµούν να αξιολογήσουν την ικανότητα του ERMS που ήδη χρησιµοποιούν. Ποιοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν την προδιαγραφή MoReq; υνητικοί χρήστες ERMS: ως βάση για την κατάρτιση πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Χρήστες ERMS: ως βάση για τον λογιστικό ή άλλο έλεγχο ενός υφιστάµενου ERMS. Φορείς κατάρτισης: ως έγγραφο αναφοράς για την προετοιµασία κατάρτισης σχετικά µε τη διαχείριση εγγραφών, και ως υλικό µαθηµάτων. Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα: ως διδακτικό µέσο. Φορείς παροχής και ανάπτυξης ERMS: για την καθοδήγηση της ανάπτυξης του προϊόντος µε την επισήµανση της απαιτούµενης λειτουργικότητας. Πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης εγγραφών: για την καθοδήγηση όσον αφορά τη φύση των προς παροχή υπηρεσιών. υνητικοί χρήστες υπηρεσιών διαχείρισης εγγραφών από εξωτερικούς φορείς: ως βοήθεια για τον καθορισµό των προς παροχή υπηρεσιών. Το MoReq µπορεί να τηλεφορτωθεί δωρεάν από τον ιστοχώρο του IDA (http://europa.eu.int/ispo/ida)

9 9 Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA IDA Portal toolkit Τι είναι το IDA Portal toolkit; Οι πύλες είναι κόµβοι µετάβασης σε πληροφορίες σχετικά µε διαδικτυακά, διεπιχειρησιακά και εταιρικά περιβάλλοντα. εδοµένου ότι η πύλη συνιστά διεπαφή µε πολλαπλά συστήµατα, όπως βάσεις δεδοµένων και διαδικτυακές υπηρεσίες, αποτελεί σηµαντικό µέσο ενσωµάτωσης. Το IDA portal toolkit σχεδιάστηκε αρχικώς από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος για να καλυφθούν οι ανάγκες του δικτύου EIONET σε πυλαίες υπηρεσίες αναπτύχθηκε, δε, περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράµµατος IDA. Το IDA portal toolkit βασίζεται σε λογισµικό ανοικτής πηγής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το CIRCA. Άδειες εκµετάλλευσης µπορούν να αποκτηθούν δωρεάν από ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, οργανισµούς και εθνικές διοικήσεις για εγκατάσταση στους δικούς τους εξυπηρετητές. Ποιες υπηρεσίες µπορεί να παράσχει το IDA portal toolkit; Βάσεις δεδοµένων µε συνδέσµους Πρόκειται για βάση δεδοµένων URL, όπου οι σύνδεσµοι είναι ιεραρχικώς ταξινοµηµένοι σε κατηγορίες. Ανακοινώσεις και νέα Ο δίαυλος νέων για ανακοινώσεις είναι ενσωµατωµένος στη βάση δεδοµένων µε συνδέσµους ώστε τα νέα να µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µεταξύ άλλων συνδέσµων. Όλα τα νέα διαδίδονται µέσω του µορφοτύπου RSS Εκχώρηση της αρµοδιότητας διαχείρισης του περιεχοµένου Εκχώρηση της αρµοδιότητας για τη διαχείριση των URL και των νέων σε άτοµα άλλα από το διαχειριστή. ελτία ύφους Όλες οι σελίδες αποκτούν αυτοµάτως οµοιόµορφη εµφάνιση και λειτουργία καθώς χρησιµοποιούν τα παρεχόµενα δελτία ύφους. Ο διαχωρισµός του περιεχοµένου και της µορφής επιτρέπει την άµεση ενσωµάτωση των αλλαγών. Συχνότερες ερωτήσεις Έχει σχεδιαστεί ειδική ενότητα για την εξέταση των συχνότερων ερωτήσεων και για την ευχερέστερη ανταπόκριση στα αιτήµατα που υποβάλλουν οι χρήστες. Τα στοιχεία αυτά διαδίδονται επίσης µε RSS. ιαχείριση γνώσεων και ενσωµάτωση του CIRCA Το CIRCA παρέχει στις οµάδες συµφερόντων του τις περισσότερες από τις απαιτούµενες λειτουργίες διαχείρισης βασικών γνώσεων. Η πύλη προσδίδει εταιρική διάσταση. Μια γέφυρα επιτρέπει τη µετάθεση των αποθηκευτικών χώρων εγγράφων του CIRCA και τη συγχώνευσή τους µε την πύλη. Τούτο καθίσταται εφικτό επειδή όλες οι υπηρεσίες και οµάδες συµφερόντων του CIRCA παρέχουν ανοικτές µεταπληροφορίες σε µορφότυπο RSS. Ως εκ τούτου, οι οµάδες συµφερόντων του CIRCA µπορούν να εµφανίζονται σαν δίαυλοι στην πύλη. Μπορούν να παρασχεθούν διάφορες προβολές ανά και µεταξύ κατηγοριών και οµάδων συµφερόντων στο περιεχόµενο, και µπορεί να δηµιουργηθεί υπηρεσία Τι νέα;. Ευρετήριο συνεργαζόµενων πυλών Η λειτουργία αυτή συνδέεται µε την προηγούµενη και την επόµενη. Εκφεύγει των ορίων των παραδοσιακών καταλόγων, ικανοποιώντας την ανάγκη καθορισµού των διαδικασιών σχετικά µε τον τρόπο της από κοινού χρήσης πληροφοριών εκ µέρους των εταίρων, των πληροφοριών που πρέπει να προσφέρουν, και της περιγραφής των υπηρεσιών τους και των επιχειρήσεών τους. Η εν λόγω λειτουργία αποβλέπει στη δηµιουργία αρχιτεκτονικής αρχείου υπηρεσιών που να παρέχει πρότυπο τρόπο για την οικοδόµηση αρχείου, την υποβολή ερωτηµάτων σε άλλα και την παροχή της δυνατότητας σε αυτά που έχουν καταχωρηθεί να διαλειτουργούν και να χρησιµοποιούν από κοινού πληροφορίες συνολικά και µε κατανεµηµένο τρόπο. Αναζήτηση Η πύλη καθιστά εφικτή την αναζήτηση στις δηµόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες όλων των ιστοχώρων, καθώς και στους εξυπηρετητές του CIRCA. Εξατοµίκευση Όλες οι παραπάνω λειτουργικότητες δεν µπορούν εύκολα να εφαρµοστούν σε µία µόνο οθόνη χρήστη. Μπορεί ακόµα να υπάρξουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάθε δίαυλος θα προέρχεται από διαφορετικούς εξυπηρετητές. Για το λόγο αυτό, η πύλη, στις προσεχείς εκδόσεις της, θα παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής: ο χρήστης θα µπορεί να επιλέξει τους διαύλους που επιθυµεί να δει σε εξατοµικευµένη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις:

10 Interchange of Data between Administrations 10 STATEL Τι είναι το STATEL; Το STATEL προσφέρει τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον διαφάνειας για τη διαβίβαση αρχείων σε φορείς ανάπτυξης εφαρµογών και παρέχει λειτουργικότητα προστιθεµένης αξίας, όπως διαφανή κρυπτογράφηση και προσαρµογή του µεγέθους του αρχείου στα χαρακτηριστικά του δικτύου µέσω κατάτµησης. Πρόκειται για εργαλείο που αναπτύχθηκε από την EUROSTAT στο πλαίσιο του προγράµµατος IDA και το οποίο λειτουργεί σε Η/Υ και σε πλατφόρµα UNIX. Ποιες υπηρεσίες µπορεί να προσφέρει το STATEL; Υπηρεσίες εφαρµογών: Υπηρεσίες αµφίδροµης διαβίβασης αρχείων µεταξύ εφαρµογών. Βιβλιοθήκη API και διεπαφή εντολών που επιτρέπουν υπηρεσίες διαφάνειας όσον αφορά τη διαβίβαση αρχείων µεταξύ εφαρµογών εγκατεστηµένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ανεξάρτητα από τον βασικό µηχανισµό διαβίβασης. Υπηρεσίες διαβίβασης αρχείων: Εγγυηµένη παράδοση χωρίς µεσολάβηση του χρήστη. Τα δεδοµένα που διαβιβάζονται µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας πρέπει να τηρούνται µε διαφάνεια σε εφεδρικό αρχείο και αναδιαβιβάζονται αυτοµάτως όταν το αποµακρυσµένο µέρος επισηµαίνει την απώλεια όλων ή µέρους των δεδοµένων που αποτελούσαν αντικείµενο της διαβίβασης. Περιβάλλον συστήµατος ιαφανής κατάτµηση αρχείων, που καθιστά εφικτή τη διαβίβαση πολύ µεγάλων αρχείων ακόµη και όταν το µέσο διαβίβασης επιβάλλει περιορισµούς ως προς το µέγεθος του αρχείου ή του µηνύµατος (Fr. X400, SMTP). Παροχή ονοµάτων αρχείων ανεξάρτητα από το ξένιο λειτουργικό σύστηµα. Παροχή πληροφοριών σχετικά µε το καθεστώς των αρχείων που παραλαµβάνονται και διαβιβάζονται (διαβιβάζονται, παραλήφθηκαν, χρησιµοποιούνται) µέσω του API. υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών εφαρµογών µέσω της ίδιας εγκατάστασης, παρέχοντας ξεχωριστές ροές δεδοµένων και ένα µηχανισµό για την αποφυγή ακούσιας χρήσης ή διαγραφής αρχείων από άλλες τέτοιες εφαρµογές. Τα αρχεία που έχουν διαβιβαστεί µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη σωστή πληροφόρηση ως προς το καθεστώς και τη χρήση τους. για τους χρήστες βρίσκονται στη διεύθυνση Περιβάλλον συστήµατος Εφαρµογή ιεπαφή API / Cmd Υπηρεσία διαβίβασης αρχείων Κρυφό τµήµα στις εφαρµογές Εφαρµογή ιεπαφή API / Cmd Φ υ σ Τοπικό δίκτυο ι κ ή π ο Τείχη προστασίας / εξυπηρετητές µεσολάβησης ρ ε ί Περιβάλλον δικτύου α τ η ς δ ι α β WAN ιαδίκτυο / TESTA ί β α σ η ς Τείχη προστασίας / εξυπηρετητές µεσολάβησης α ρ ί ο χ ε υ Τοπικό δίκτυο Εργαλεία σύνδεσης, παρακολούθησης και υποστήριξης

11 11 Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Προσεχώς... Υπηρεσίες ροής εργασίας για επιτροπές Σειρά υπηρεσιών ροής εργασίας οι οποίες υποστηρίζουν τα τυπικά γραµµατειακά καθήκοντα των επιτροπών, όπως των πολυάριθµων επιτροπών τις οποίες διαχειρίζεται η Επιτροπή. Αυτόµατη µετάφραση για τα δίκτυα IDA Επέκταση του συστήµατος αυτόµατης µετάφρασης που χρησιµοποιείται από την Επιτροπή και άλλα θεσµικά όργανα µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών στα δίκτυα IDA και στις διοικήσεις των κρατών µελών. eprocurement Μηχανισµοί διαλειτουργικότητας για τη διασφάλιση διοικητικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολική αναζήτηση στον τοµέα eu.int Εργαλεία που επιτρέπουν στα αιτήµατα αναζήτησης να καλύπτουν το περιεχόµενο όλων των διαδικτυακών εξυπηρετητών των θεσµικών οργάνων, των οργανισµών και των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Nat Lex Ενιαία σηµείο πρόσβασης, µε τυποποιηµένη διεπαφή αναζήτησης, σε υπηρεσίες παροχής νοµικών πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση στα κράτη µέλη. Πιστοποίηση και χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής Γέφυρα ΑΠ: παροχή λύσεων για τη διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των εθνικών αρχών πιστοποίησης (ΑΠ) των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων. Χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής: βελτίωση της εφαρµοσιµότητας και της διαλειτουργικότητας της χρήσης S/MIME παράλληλα µε τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για την υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων. Πύλη της κοινοτικής διοίκησης (πύλη κινητικότητας) Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ που επιθυµούν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος µέλος. Ενιαία εφαρµογή: elink Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες και επιχειρήσεις, και παροχή ασφαλούς επικοινωνίας µεταξύ των διοικήσεων. Υπηρεσίες καταλόγου Συντονισµένη χρήση υπηρεσιών καταλόγου στο πλαίσιο των δικτύων IDAα συστάσεις σχετικά µε τους µηχανισµούς συντονισµού, τις διεπαφές, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες. Χρήση λογισµικού ανοικτής πηγής Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση λογισµικού ανοικτής πηγής σε δηµόσιες διοικήσεις και διευκόλυνση της ανταλλαγής εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών. σχετικά µε το IDA και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρόντα κατάλογο βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Περαιτέρω ερωτήσεις µπορούν να αποστέλλονται απευθείας στο IDA, στην εξής διεύθυνση: Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης - RAPEX Εντοπισµός κοινών απαιτήσεων ως προς την υποδοµή και τη λειτουργικότηταα καθορισµός γενικού πλαισίου γύρω από το οποίο µπορούν να δηµιουργηθούν συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης. MIReG (Managing Information Resources for egovernment - ιαχείριση πληροφοριακών πόρων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) Τυποποίηση της χρήσης µεταδεδοµένων από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κοινοβούλια, και ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης µεταδεδοµένων για την υποστήριξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας.

12 Το IDA είναι µια στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιοποιεί τις προηγµένες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας ως µέσο στήριξης της γρήγορης ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των διοικήσεων των κρατών µελών. Στόχος είναι η υποστήριξη των κοινοτικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, η διευκόλυνση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η επιτάχυνση του ρυθµού υλοποίησης της εκάστοτε πολιτικής. Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Περισσότερες σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στον ιστοχώρο του IDA: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του (c) Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2002 Παρά το γεγονός ότι το παρόν έγγραφο συντάχθηκε µε ιδιαίτερη προσοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των παρατιθέµενων σε αυτό στοιχείων, ούτε αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση τους. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται µε τον όρο ότι θα γίνεται µνεία της πηγής.

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι ιδάσκοντες: Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α

(Π.Υ.Σ. 7/ , ΦΕΚ Α Απόσπασμα Από τα πρακτικά της δεκάτης πέμπτης (15ης) συνεδρίασης της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Υ.Σ. 7/28-4-2011, ΦΕΚ Α 102/4-5-2011). Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων»

«Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ «Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP)

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) 1. Επισκόπηση Η Αναφορά Προόδου (COP) είναι μια ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω της οποίας η επιχείρηση ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΤΗΛ. 210 2719100, ΦΑΞ: 210 2718133 SDC HRMS Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστηµα διαχείρισης προσωπικού SDC

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, Αθήνα, 8.4.2009 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ Με την απόφαση µε αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΟ ΠΟ Σ Σ ΥΣ Τ ΗΜ Α ΤΟ Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα