CARMEN AUREUM PITHAGORICUM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CARMEN AUREUM PITHAGORICUM"

Transcript

1 CARMEN AUREUM PITHAGORICUM (ca. 300 a. Chr. n.) Π υ θ α γ ο ρ ι κ ὰ χ ρ υ σ ᾶ ἔ π η Textus: The Pythagorean 'Golden Verses'. With Introduction and Commentary by Johan C. Thom. (Religions in the Graeco-Roman World. 123.) E. J. Brill: Leiden - New York - Köln Ἀθανάτους µὲν πρῶτα θεούς, νόµωι ὡς διάκεινται, τίµα καὶ σέβου ὅρκον. ἔπειθ' ἥρωας ἀγαυούς τούς τε καταχθονίους σέβε δαίµονας ἔννοµα ῥέζων σούς τε γονεῖς τίµα τούς τ' ἄγχιστ' ἐγγεγαῶτας. 5 τῶν δ' ἄλλων ἀρετῆι ποιεῦ φίλον ὅστις ἄριστος. πραέσι δ' εἶκε λόγοισ' ἔργοισί τ' ἐπωφελίµοισι. µηδ' ἔχθαιρε φίλον σὸν ἁµαρτάδος εἵνεκα µικρῆς, ὄφρα δύνῆι δύναµις γὰρ ἀνάγκης ἐγγύθι ναίει. Ταῦτα µὲν οὕτως ἴσθι, κρατεῖν δ' εἰθίζεο τῶνδε 10 γαστρὸς µὲν πρώτιστα καὶ ὕπνου λαγνείης τε καὶ θυµοῦ. πρήξηις δ' αἰσχρόν ποτε µήτε µετ' ἄλλου µήτ' ἰδίηι πάντων δὲ µάλιστ' αἰσχύνεο σαυτόν. εἶτα δικαιοσύνην ἀσκεῖν ἔργωι τε λόγωι τε, µηδ' ἀλογίστως σαυτὸν ἔχειν περὶ µηδὲν ἔθιζε, 15 ἀλλὰ γνῶθι µέν, ὡς θανέειν πέπρωται ἅπασιν, χρήµατα δ' ἄλλοτε µὲν κτᾶσθαι φιλεῖ, ἄλλοτ' ὀλεσθαι. ὅσσα δὲ δαιµονίαισι τύχαις βροτοὶ ἄλγε' ἔχουσιν, ἣν ἂν µοῖραν ἔχηις, ταύτην φέρε µὴδ' ἀγανάκτει. ἰᾶσθαι δὲ πρέπει καθ' ὅσον δύνηι, ὧδε δὲ φράζευ 20 οὐ πάνυ τοῖς ἀγαθοῖς τούτων πολὺ Μοῖρα δίδωσιν. Πολλοὶ δ' ἀνθρώποισι λόγοι δειλοί τε καὶ ἐσθλοί προσπίπτουσ', ὧν µήτ' ἐκπλήσσεο µήτ' ἄρ' ἐάσηις εἴργεσθαι σαυτόν. ψεῦδος δ' ἤν πέρ τι λέγηται, πράως εἶχ'. ὃ δέ τοι ἐρέω, ἐπὶ παντὶ τελείσθω 25 µηδεὶς µήτε λόγωι σε παρείπηι µήτε τι ἔργωι πρῆξαι µηδ' εἰπεῖν, ὅ τί τοι µὴ βέλτερόν ἐστιν. Βουλεύου δὲ πρὸ ἔργου, ὅπως µὴ µωρὰ πέληται δειλοῦ τοι πράσσειν τε λέγειν τ' ἀνόητα πρὸς ἀνδρός. ἀλλὰ τάδ' ἐκτελέειν, ἅ σε µὴ µετέπειτ' ἀνιήσει. 30 πρᾶσσε δὲ µηδὲ ἓν ὧν µὴ ἐπίστασαι, ἀλλὰ διδάσκευ ὅσσα χρεών, καὶ τερπνότατον βίον ὧδε διάξεις. 1

2 οὐ δ' ὑγιείας τῆς περὶ σῶµ' ἀµέλειαν ἔχειν χρή, ἀλλὰ ποτοῦ τε µέτρον καὶ σίτου γυµνασίων τε ποιεῖσθαι. µέτρον δὲ λέγω τόδ', ὃ µή σ' ἀνιήσει. 35 εἰθίζου δὲ δίαιταν ἔχειν καθάρειον ἄθρυπτον καὶ πεφύλαξο τοιαῦτα ποιεῖν, ὁπόσα φθόνον ἴσχει. µὴ δαπανᾶν παρὰ καιρὸν ὁποῖα καλῶν ἀδαήµων µηδ' ἀνελεύθερος ἴσθι. µέτρον δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄριστον. πρᾶσσε δὲ ταῦθ', ἅ σε µὴ βλάψει, λόγισαι δὲ πρὸ ἔργου. 40 Μὴ δ' ὕπνον µαλακοῖσιν ἐπ' ὄµµασι προσδέξασθαι, πρὶν τῶν ἡµερινῶν ἔργων τρὶς ἕκαστον ἐπελθεῖν «πῆι παρέβην; τί δ' ἔρεξα; τί µοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;» ἀρξάµενος δ' ἀπὸ πρώτου ἐπέξιθι καὶ µετέπειτα δειλὰ µὲν ἐκπρήξας ἐπιπλήσσεο, χρηστὰ δὲ τέρπευ. 45 Ταῦτα πόνει, ταῦτ' ἐκµελέτα, τούτων χρὴ ἐρᾶν σε ταῦτά σε τῆς θείης Ἀρετῆς εἰς ἴχνια θήσει ναὶ µὰ τὸν ἁµετέραι ψυχᾶι παραδόντα τετρακτύν, παγὰν ἀενάου φύσεως. ἀλλ' ἔρχευ ἐπ' ἔργον θεοῖσιν ἐπευξάµενος τελέσαι. Τούτων δὲ κρατήσας 50 γνώσεαι ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ' ἀνθρώπων σύστασιν, ἧι τε ἕκαστα διέρχεται, ἧι τε κρατεῖται, γνώσηι δ', ἣ θέµις ἐστί, φύσιν περὶ παντὸς ὁµοίην, ὥστε σε µήτε ἄελπτ' ἐλπίζειν µήτε τι λήθειν. γνώσηι δ' ἀνθρώπους αὐθαίρετα πήµατ' ἔχοντας 55 τλήµονας, οἵτ' ἀγαθῶν πέλας ὄντων οὔτ' ἐσορῶσιν οὔτε κλύουσι, λύσιν δὲ κακῶν παῦροι συνιᾶσιν. τοίη µοῖρ' αὐτῶν βλάπτει φρένας ὡς δὲ κύλινδροι ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλα φέρονται ἀπείρονα πήµατ' ἔχοντες. λυγρὰ γὰρ συνοπαδὸς Ἔρις βλάπτουσα λέληθεν 60 σύµφυτος, ἣν οὐ δεῖ προάγειν, εἴκοντα δὲ φεύγειν. Ζεῦ πάτερ, ἦ πολλῶν κε κακῶν λύσειας ἅπαντας, εἰ πᾶσιν δείξαις, οἵωι τῶι δαίµονι χρῶνται. ἀλλὰ σὺ θάρσει, ἐπεὶ θεῖον γένος ἐστὶ βροτοῖσιν, οἷς ἱερὰ προφέρουσα φύσις δείκνυσιν ἕκαστα. 65 Ὧν εἴ σοί τι µέτεστι, κρατήσεις ὧν σε κελεύω ἐξακέσας, ψυχὴν δὲ πόνων ἀπὸ τῶνδε σαώσεις. ἀλλ' εἴργου βρωτῶν ὧν εἴποµεν ἔν τε Καθαρµοῖς ἔν τε Λύσει ψυχῆς, κρίνων καὶ φράζευ ἕκαστα ἡνίοχον γνώµην στήσας καθύπερθεν ἀρίστην. 70 ἢν δ' ἀπολείψας σῶµα ἐς αἰθέρ' ἐλεύθερον ἔλθηις, ἔσσεαι ἀθάνατος, θεός ἄµβροτος, οὐκέτι θνητός. 2

3 I VERSI D'ORO I. PREPARAZIONE: Anzitutto venera gli Dei immortali a seconda che dalla Legge divina sono disposti; ma rispetta il giuramento della tua fede. Poi onora gli incliti eroi e gli spiriti illuminati, operando in conformità della Legge. II. PURIFICAZIONE: Sii buon figlio, giusto fratello, tenero sposo e buon padre. Scegli per amico chi, fra tutti, sia ottimo per virtù; cedi ai suoi dolci consigli, imita le sue utili azioni. Non odiare il tuo amico per un leggero fallo, sinché tu lo possa; perché una legge severa unisce la Potenza alla Necessità. Sappi ciò dunque, ed abituati a frenare queste cose: sopratutto il ventre ed il sonno, la lussuria e la collera. Nulla commetter di turpe né in pubblico né in segreto: più che degli altri abbi vergogna di te stesso. Poi sii ossequiente alla giustizia colle opere e colla parola. Non agire mai senza riflettere. Considera che un potere invincibile ordina di morire. Le ricchezze e gli onori ora affluiscono, ora si perdono facilmente. Ben gravi dolori soffrono gli uomini per volontà divina; giudicali per quello che sono, sopportali e taci; leniscili per quanto ti è possibile e ricordati che agli uomini buoni il destino non arreca i più forti dolori. Agli uomini molte parole buone e cattive pervengono dalle quali non lasciarti commuovere o circuire; ma quando sia proferita la menzogna allontanatene ed attendi. E ciò che ti dirò sia in tutto osservato: nessuno né con parole né con l'opera ti persuada a fare né a dire ciò che per te non è veramente buono. Prendi consiglio prima di agire affinché non ne conseguano cose funeste. Proprio dell'uomo meschino è il fare e dire cose futili e sciocche. Tu compi cose che in seguito non possano nuocerti. Ciò che non conosci non fare, ma impara ciò che è necessario; in tal modo ti formerai una lietissima vita. Non conviene trascurare la salute del corpo, ma bisogna usare moderazione nel bere, negli alimenti e negli esercizi in modo che tale misura non ti abbia a nuocere. Abituati ad usare vitto semplice, non raffinato, ed astienti dal fare tutte quelle cose che attirano l'invidia. Non spendere oltre la giusta misura quando non sai fare cose buone, ma non essere avaro; ottima è la moderazione in ogni cosa ed in quelle che ti possono recar danno; prima di agire rifletti. III. PERFEZIONE: Né concederai il sonno ai languidi occhi senza avere esaminato le opere compiute nel giorno: in che peccai? che cosa feci? quale dovere non compii? Esamina accuratamente, incominciando dalla prima, le tue azioni: quindi rimproverati delle cattive e delle buone rallegrati. Ciò sforzati di fare, in ciò esercitati; in seguito abbine compiacimento: questo ti condurrà sulle orme della vita divina. 3

4 Te lo giuro per Colui che rivelò alla nostra anima la sacra Tetrade, fonte perenne della Natura. Inizia il tuo lavoro ma invoca prima gli Dei onde sia condotto a buon fine. Che se opererai così conoscerai l'essenza degli Dei immortali e degli uomini mortali e come ogni cosa si svolge e come si arresti e conoscerai come sia Legge osservi in tutte le cose una eguale Natura: così non avrai vani desiderii, né cosa alcuna ti rimarrà occulta. Imparerai che i mali che affliggono gli uomini sono da essi stessi voluti; infelici, che essendo vicini ai belli non li osservano né intendono; pochi comprendono il modo di liberarsi dai mali. Tale destino offusca le menti dei mortali che, a guisa di ruote, vengono sospinti qua e là, soffrendo infinite sventure, perché la deplorevole discordia li accompagna con insidia inseparabile la quale non conviene accogliere ma non resisterle e fuggire. Dio! Voi salvereste tutti da molti mali se a tutti rivelaste qual sia il loro dèmone. Ma tu confida, perché divina é l'origine degli uomini ai quali la Natura si scopre dei suoi veli e mostra le singole cose. Delle quali cose se tu in parte scoprirai l'arcano e ti atterrai a quanto ti prescrivo, libererai l'animo tuo da queste afflizioni. Astienti dai cibi di cui ti informai nelle purificazioni; medita la liberazione dell'anima, ponendo in atto una retta giustizia. Considera ciascuna cosa dando il primo posto alla ragione, ottima direttrice. Che se, abbandonato il corpo, salirai all'etere radioso, sarai immortale iddio, incorruttibile, né più soggetto alla morte. (Versione di Francesco Diaz De Palma Da: PITAGORA, I Versi d Oro con esame, spiegazione e sviluppo di Fabre d Olivet, prefazione e traduzione di Francesco Diaz De Palma, Laterza, Bari, 1931, pp. 1-4). 4

5 Gli Aurei Detti di Pitagora Prima gl Idii immortali, a norma di lor gerarchia, adora: e l Orco poi venera, e i fulgidi Eroi indiati. Ai sotterranei Dàimoni esegui le offerte di rito, e ai genitori fa onore, e ai nati più prossimi a te. Degli altri, ogni più egregio per merito renditi amico, lui con serene parole, con utili azioni imitando. Né in ira averlo, per lieve mancanza l amico, a potere tuo: ché già, accanto al potere, convive la Necessità. Quindi di tai cose tu sappi, e sappi infrenar queste altre: lo stomaco anzitutto, e così il sonno, e sì il sesso, e sì la brama. Turpezza, perciò, non con altri farai, e non da solo: pudore abbi anzi con te più di tutto. Poi sempre, a detti e in fatti, esercitare equità, e abituarti a mai essere, in cosa veruna, avventato, e ricòrdati che, insomma, a tutti è pur d uopo morire. Quindi, ricchezze, oggi cerca acquistarne, esitarne domani; e quanti, per daimoniche sorti, han dolori i mortali, quei che tu n abbia in destino, sopportali calmo, senz ira. Curarli, sì, ti conviene, a tutto potere: e pensare che non poi molti, ai buoni, la Mòira dolori ne dà. Discorsi, a umano orecchio, ne sogliono, e vili ed egregi, battere: tu, né di quelli ti urtar, né da questi permetti ch altri ti stolga: e se mai venga detta menzogna, con calma tu le resisti: ed, in tutto, adempi quanto ora ti dico. Niuno, né con parole mai, né con opere, a indurti valga, a mai dire o far cosa che a te poi il meglio non fosse. Prima di agire rifletti, perciò: che non seguan stoltezze; ché fare o dir stoltezze, la è cosa da uomo dappoco. Ma tu le cose farai, che poi non ti nuocciano: niuna, quindi, che assai bene esperto tu non ne sia; ma, quanto davvero è d uopo, impara, e vita lietissima avrai. D uopo è così, non già incuria aver per l igiene del corpo, ma ed in bevanda e in cibo, e nella palestra, misura serbar: misura ciò dico, che niuna mai noia ti rechi. Quindi a una dieta ti adusa, pulita, ma senza mollezze; quindi dal compier ti astieni ogn atto che susciti invidia. Così, oltre il congruo non spendere, a mo di chi il bello non sa, nè già esser gretto: misura, in tutto, è davver nobiltà. Non fare insomma il tuo male, e pondera prima di agire. Onde anzitutto dal sonno, per quanto soave, sorgendo, subito dàtti ben cura di quanto in giornata vuoi fare. E non il sonno negli occhi, per quanto languenti, accettare, prima che ogn atto tuo diurno, tre volte abbi tratto ad esame: Dove son stato? che ho fatto? qual obbligo non ho adempiuto? 5

6 E dal principio partendo, percorri anche il dopo del dopo. Bassezze hai fatto? ten biasima. Elette azioni? ti allegra. Di quelle affliggiti, a queste ti adopra, ed a ciò ti appassiona: a ciò che della virtus divina sull orme porrà. Sì, sì: per Quegli che all anime nostre ha trasmessa la Tetrade, fonte alla eterni-fluente Natura. Ma all opra ti accingi tu, il compimento pregandone ai Numi: e da essi afforzato, saprai degli Iddii immortali, saprai degli umani caduchi, l essenza ond uno trapassa, ond altri si volve ed impera. Saprai Themi, che sia; Natura, a sé identica ovunque; e il non sperare l'insperabile, e il non lasciar nulla inspiegato. Saprai che gli uomini prove sopportan da essi accettate. Miseri: accanto a loro sta il bene, e nol vede né ode niuno, e, la liberazione dei mali, la scorgono pochi; tal Parca il senno ai mortali deprava! E ne son trabalzati qua, e là, come su mobili rulli, tra urti infiniti. Trista seguace è congenita in essi un occulta e maligna irosità, da eccitarsi non già, ma allentarsi e fuggirsi. Zeus padre, eh sì, li torresti pur tutti a pur molte sciagure, se a tutti ti degnassi svelare di qual dàimone han l uso. Ma tu, coraggio: l origine di quei mortali è divina, a cui Natura va aprendo le arcane virtù ch ella spiega. Se di essi in te c è qualcosa, verrai sin là dove ti esorto, reintegrato e silente, e l anima immune da mali. Ma lascia i cibi ch io dissi, nei dì che a far pura e disciolta l anima intendi: ed osserva, discevera e vàluta tutto, e Intelligenza sovrana erigi ad auriga dall alto. Così, se il corpo lasciando, nell etere libero andrai, spirìtuo nume immortale, non più vulnerabil, sarai. (Da Introduzione alla Magia, a cura del Gruppo di Ur, Edizioni Mediterranee, Roma, 1971, , vol. II, pp. 8-9). 6

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del PREGHIERE LITURGICHE Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino e Vicariato arcivescovile della Campania-

Διαβάστε περισσότερα

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

L Oratio IV di Temistio

L Oratio IV di Temistio Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di Ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana (XX ciclo) L Oratio IV di Temistio Studio sulla tradizione manoscritta, testo

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

Seconda edizione: giugno 2013

Seconda edizione: giugno 2013 2 Seconda edizione: giugno 2013 Copyright 2013 Zanichelli editore s.p.a., Bologna [9951] Questa opera è una banca dati costituita ai sensi dell art. 102 bis della L. 633/1941 da Zanichelli editore s.p.a.

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO LA PACE [La skenè rippresenta la casa der protagonista. Sò ppresenti du' servi, riconoscibbili dar zinale tipico de li schiavi.

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA LA FEDRA DI EURIPIDE L in-lusione di Ippolito ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάντ ἀεί, τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κάλβος ως εκδότης, κριτικός και ποιητής: οι σημειώσεις στην «Ωδή εις Ιονίους» και η έκδοση των Χαρίτων του Φώσκολου. 1.

Ο Κάλβος ως εκδότης, κριτικός και ποιητής: οι σημειώσεις στην «Ωδή εις Ιονίους» και η έκδοση των Χαρίτων του Φώσκολου. 1. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ο Κάλβος ως εκδότης, κριτικός και ποιητής: οι σημειώσεις στην «Ωδή εις Ιονίους» και η έκδοση των Χαρίτων του Φώσκολου 1. Εισαγωγικά πορεία του Κάλβου ως εκδότη, κριτικού της ποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

Lessico greco per radici

Lessico greco per radici Lessico greco per radici by Manuela Padovan e Giuseppe Frappa ἄγ - condurre, guidare, trascorrere ἄγω - io conduco, io guido ἀγ-ών, -ῶνος, ὁ - agone, gara, lotta ἀν-άγ-ω - io salpo, io parto ἄξ-ιος, -α,

Διαβάστε περισσότερα

La justice divine ; le cas de Polycrate

La justice divine ; le cas de Polycrate La justice divine ; le cas de Polycrate Homère, Odyssée 1.28-43 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, τόν ῥ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης τοῦ ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.

Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι. Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.) Ελένη Τσουραπά Η µελέτη του συστήµατος διακυβέρνησης στο πολιτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

SCELTA DI RIVESTIMENTO / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

SCELTA DI RIVESTIMENTO / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ Colorissime SCELTA DI RIVESTIMENTO / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ESTERNO / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ RIVESTIMENTI ORGANICI / Categoria / ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Κατηγορία DIN 55928-8-XP NFXP

Διαβάστε περισσότερα