ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ : Β Πιεξνθνξίεο : η. Γησηάθνπ Σειέθσλν : ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΩΝ (Δ 14) ΣΜΗΜΑ : Α Πιεξνθνξίεο : Δ. Ράπηε Σειέθσλν : Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο : Αζήλα Φαμ: Αζήλα 23/12/2016 Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.60273/2197 ΠΡΟ: Όινπο ηνπο θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΚΟΙΝ: Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Κάληγγνο 29, Αζήλα ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ A 85/ δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4387/2016 «Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο Μεηαξξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΑΡΘΡΟ 2 Εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί Με ηο απ. 2 ηος ν. 4387/2016, εηζάγνληαη νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο ζύληαμεο, ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί, από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ, ηε ζύληαμε γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ. 1

2 ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο εζληθήο ζύληαμεο, ε νπνία δελ ρξεκαηνδνηείηαη από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, αιιά απεπζείαο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη θαηαβάιιεηαη από ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2016 θαη από 1/1/2017 από ηνλ ΔΦΚΑ κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, όπσο νξίδνληαη ζην αξ. 7 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ θαη ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ. ηελ παξάγξαθν 3, πξνζδηνξίδεηαη αληίζηνηρα ε έλλνηα ηνπ αληαπνδνηηθνύ κέξνπο ηεο ζύληαμεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνδνρώλ επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο θαη ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο, ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ αξ. 8 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην αξ. 28 ζε ζπλδπαζκό κε ην αξ. 8 θαη ζα αλαιπζνύλ ζε άιιε εγθύθιηό καο. Σν πνζό ηεο ζύληαμεο, πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ σο άλσ ηκεκάησλ, θαηαβάιιεηαη αλά κήλα. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, νξίδεηαη όηη ε σο άλσ ζύληαμε (απνηεινύκελε από ηελ εζληθή θαη ηελ αληαπνδνηηθή ζύληαμε), απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ελόο αμηνπξεπνύο επηπέδνπ δηαβίσζεο ζε όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, εγθαζηδξύνληαο έλα ζηελό δεζκό κεηαμύ παξνρήο, εηζθνξώλ θαη εηζνδήκαηνο, κε απνηέιεζκα ε παξνρή λα αληηζηνηρεί ζην επίπεδν δηαβίσζεο πνπ δηήγε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ. (Σν θξάηνο έρεη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε όρη κόλν γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο εζληθήο ζύληαμεο από ηε θνξνινγία, αιιά θαη πιήξε εγγπεηηθή ππνρξέσζε γηα ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ηακείσλ). ΑΡΘΡΟ 7 «Εθνική ύνηαξη» ζε ζςνδςαζμό με ηο ΑΡΘΡΟ 27 «Εθαπμογή κοινών κανόνων αζθαλιζμένων ζηο δημόζιο και ιδιωηικό ηομέα» Παπάγπαθορ 1 - Δικαιούσοι ηελ παξάγξαθν απηή, νξίδεηαη όηη δηθαηνύρνη ηεο εζληθήο ζύληαμεο, είλαη όζνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 2

3 Παπάγπαθορ 2 Πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ ηηρ Εθνικήρ ύνηαξηρ ζε ζςνηαξιούσοςρ λόγω γήπαηορ Οξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Δζληθήο ύληαμεο ζε όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα λόγω γήπαηορ. Δηδηθόηεξα: α. Βαζηθή πξνϋπόζεζε (πέξαλ ηεο ζεκειίσζεο ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο όπσο πξνβιέπεηαη γηα θάζε θνξέα αζθάιηζεο) απνηειεί ε μόνιμη θαη νόμιμη δηακνλή ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε, κεηαμύ ηνπ 15 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη ην πξνβιεπόκελν θαηά πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ππνβάιιεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, ν έιεγρνο σο πξνο ηελ πιήξσζε ή κε ηεο αλσηέξσ πξνϋπόζεζεο ειάρηζηνπ ρξόλνπ κόληκεο θαη λόκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, επεθηείλεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξώλεη ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη 67 ν έηνο ηεο ειηθίαο) θαη κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έρεη ζπκπιεξώζεη 25 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ην ηελ πεξίπησζε απηή ν έιεγρνο ηεο δηακνλήο γίλεηαη κέρξη ην 2019, νπόηε ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπκπιεξώζεη 28 έηε δηακνλήο. β. Γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 40 εηώλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμύ ηνπ 15 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην θαηά πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο κεηώλεηαη θαηά 1/40. 3

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ πληαμηνύρνο ιόγσ γήξαηνο, ν νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα ζην 40 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζα ιάβεη ζύληαμε κε 15 έηε αζθάιηζεο ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο. Από ην 40 ν έηνο έσο ην 67 ν έηνο έρεη 27 έηε δηακνλήο ζηε ρώξα θαη σο εθ ηνύηνπ ππνιείπνληαη 13 ρξόληα έσο ηα απαηηνύκελα ζαξάληα ρξόληα δηακνλήο. Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πάλσ ζην νπνίν ζα ππνινγηζηεί ε κείσζε ηνπ 1/40 ζα είλαη ην πνζό ησλ 345,60 επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα 15 ρξόληα αζθάιηζεο, όπσο αλαιύεηαη θαησηέξσ ζηελ παξ. 6 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ. Δπνκέλσο, ην σο άλσ πνζό ζα κεησζεί θαηά 13/40 (13 είλαη ηα έηε πνπ ππνιείπνληαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 40 εηώλ δηακνλήο) θαη σο εθ ηνύηνπ ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 233,28 επξώ. Δάλ όκσο ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ππνβιεζεί όηαλ ν αζθαιηζκέλνο ζα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 70 ν έηνο ηεο ειηθίαο, δειαδή 3 έηε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο, ηόηε ηα έηε δηακνλήο είλαη 30, θαη ζπλεπώο ε εζληθή ζύληαμε ζα κεησζεί θαηά 10/40 θαη ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 276,48 επξώ. ΑΡΘΡΟ 27 παπ. 2β Η παξάγξαθνο 2β ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, ζπκπιεξώλεη ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 2 ηνπ αξ. 7, πξνβιέπνληαο ξεηώο όηη ε αλσηέξσ κείσζε θαηά 1/40 γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 40 εηώλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμύ ηνπ 15 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλεηαη ην θαηά πεξίπησζε όξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ή ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, δελ εθαξκόδεηαη γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο (ηπθινί, πάζρνληεο από Βήηα νκόδπγν κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηάγγηζε θιπ). 4

5 Γηα ηελ θαηεγνξία απηή ζπληαμηνύρσλ, απαηηείηαη κόλν ε πξνϋπόζεζε ηεο κόληκεο θαη λόκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηαμύ ηνπ 15νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, δεδνκέλνπ όηη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο. Άπθπο 7 Παπάγπαθορ 3 Ποζό εθνικήρ ζύνηαξηρ ζηιρ πεπιπηώζειρ ζςνηαξιοδόηηζηρ με μειωμένη ζύνηαξη λόγω γήπαηορ ηηο πεξηπηώζεηο θαηαβνιήο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, δειαδή ζε όξην ειηθίαο κηθξόηεξν από ην θαηά πεξίπησζε πξνβιεπόκελν όξην γηα πιήξε ζύληαμε, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά 1/200 γηα θάζε κήλα (ή 6% γηα θάζε έηνο) πνπ ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο. ε θακία πεξίπησζε ην πνζνζηό κείσζεο ηεο εζληθήο ζύληαμεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό κείσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πέληε έηε ειηθίαο (60 κήλεο), ελώ δελ επηβάιιεηαη ην επηπιένλ πνζνζηό κείσζεο ύςνπο 10% πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.3 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015 θαη ην άξζξν 2 ηεο αξηζ. Φ11321/νηθ.47523/1570/ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 2311, Β ). εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε ζώξεπζεο κεηώζεσλ ιόγσ δηακνλήο θαη ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, ην πνζό ηεο Δζληθήο ύληαμεο πνπ πξνθύπηεη θαηά πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηα έηε αζθάιηζεο βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 7, κεηώλεηαη αξρηθά βάζεη ησλ εηώλ δηακνλήο πνπ ππνιείπνληαη ησλ 40 εηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα βάζεη ηνπ πνζνζηνύ κείσζεο ιόγσ ιήςεο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1) Αζθαιηζκέλνο κε 40 έηη δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκειησκέλν δηθαίσκα ζε κεησκέλε ζύληαμε γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη 5

6 ζπκπιεξσκέλν ην 62 ν έηνο ηεο ειηθίαο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 241,92 επξώ. Καη ηνύην δηόηη γηα ηα 15 έηε αζθάιηζεο ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο (κεηνύκελν θαηά 2% γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 εηώλ) είλαη 345,60 επξώ. Δπηπιένλ θαη δεδνκέλεο ηεο κεησκέλεο ζύληαμεο γήξαηνο θαηά 5 έηε (όξην ειηθίαο πιήξνπο ζύληαμεο ην 67 ν έηνο), ην πνζό ηεο εζληθήο ζα κεησζεί θαηά 6% γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη ηνπ πιήξνπο νξίνπ ειηθίαο θαη ζπλεπώο ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ ζα δηθαησζεί ν σο άλσ αζθαιηζκέλνο ζα είλαη 241,92 [345,60 (345,60 Υ 30%)]. 2) Αζθαιηζκέλνο κε 25 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα, κε ζεκειησκέλν δηθαίσκα ζε κεησκέλε ζύληαμε γήξαηνο (15 έηε αζθάιηζεο θαη ζπκπιεξσκέλν ην 62 ν έηνο ηεο ειηθίαο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 151,20 επξώ. Καη ηνύην δηόηη 345,60 επξώ είλαη ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα 15 έηε αζθάιηζεο θαη δεδνκέλνπ όηη ν αζθαιηζκέλνο είρε 25 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα ην ελ ιόγσ πνζό ζα κεησζεί θαηά 15/40 (ήηνη 216 επξώ) θαη θαηόπηλ 30% πεξαηηέξσ κείσζε (5 έηε λσξίηεξα ζπληαμηνδόηεζε από ην πιήξεο όξην ειηθίαο), δειαδή 151,20 επξώ. ΠΟΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Άπθπο 27 παπ.2 α ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 7 Παπάγπαθορ 4 ηελ παξάγξαθν απηή ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 27, νξίδνληαη ηα πνζνζηά αλαπεξίαο, γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη κεηώζεηο ζην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο θνξέσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, νη νπνίνη ζα ιάβνπλ κεησκέλε ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο, σο αθνινύζσο: α) από 67% έσο θαη 79,99, ρνξεγείηαη ην 75% ηεο εζληθήο ζύληαμεο θαη β) από 50% έσο θαη 69,99%, ρνξεγείηαη ην 50% ηεο εζληθήο ζύληαμεο. ε πεξίπησζε λέαο θξίζεο από ηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, ην ύςνο ηεο εζληθήο ζύληαμεο αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη βάζεη ηνπ λένπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο. 6

7 ηνπο ζπληαμηνύρνπο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο. Δμαίξεζε από ηηο αλσηέξσ πξνζαξκνγέο ησλ πνζνζηώλ αλαπεξίαο, απνηεινύλ όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο (ηπθινί, πάζρνληεο από Βήηα νκόδπγν κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηάγγηζε θιπ). Απηό ζεκαίλεη όηη ε σο άλσ θαηεγνξία ζπληαμηνύρσλ, ζα ιάβεη ην δηθαηνύκελν ζύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο, αλεμαξηήησο πνζνζηνύ αλαπεξίαο, εθόζνλ δηακέλεη λόκηκα θαη κόληκα ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηαμύ ηνπ 15 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο βάζεη ηνπ λ.612/1977, όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 7. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ην ζεκείν απηό θαη δεδνκέλνπ όηη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο λόγω αναπηπίαρ, δελ ειέγρεηαη ε λόκηκε θαη κόληκε δηακνλή ζηελ Διιάδα θαη, σο εθ ηνύηνπ, νύηε θαη ε πξνϋπόζεζε ηεο 15εηνύο αζθάιηζεο, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο, ην νπνίν ζα πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ βάζεη ηνπ βαζκνύ αλαπεξίαο, είλαη ην εμήο: α) Γηα όζνπο έρνπλ μέσπι 15 έηη αζθάλιζηρ, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη ην πνζό ησλ 345,60 εςπώ, ην νπνίν αθνξά ζε ζπληαμηνύρν κε 15 ηνπιάρηζηνλ έηε αζθάιηζεο, ζύκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ αξ. 7. β) Γηα όζνπο έρνπλ από 15 έωρ και 19,9 έηη αζθάλιζηρ, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη θαη εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ. γ) Γηα όζνπο έρνπλ από 20 έηη αζθάλιζηρ και άνω, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη ην πνζό ησλ 384 επξώ. εκεηώλνπκε όηη ηα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζε πεξηπηώζεηο θνξέσλ πνπ κέρξη ζήκεξα δελ ρνξεγνύζαλ ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο κε βαζκίδεο αλαπεξίαο (ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ). 7

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 1) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 80% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 345,60 επξώ. 2) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 80% θαη 25 σπόνια αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη ην πνζό ησλ 384 επξώ. 3) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 70% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 259,2 επξώ, (345,60Υ75%) 4) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 70% θαη 25 έηη αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 288 επξώ (384Υ75%) 5) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 55% θαη 6 έηη αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 172,9 επξώ (345,60Υ50%). 6) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 55% θαη 25 έηη αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 192 επξώ (384Υ50%). 7) πληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηό 67% θαη 18 έηη αζθάιηζεο, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 276,48 επξώ (368,64Υ75%). Άπθπο 7 παπάγπαθορ 5 σοπήγηζη εθνικήρ ζύνηαξηρ ζε πεπίπηωζη ζώπεςζηρ ζςνηάξεων ηελ παξάγξαθν απηή ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ξπζκίδεηαη ην ύςνο ηεο Δζληθήο ύληαμεο πνπ ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε ζώξεπζεο ζπληάμεσλ. Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή κίαο εζληθήο ζύληαμεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εάλ ν ζπληαμηνύρνο, ή ηα δηθαηνδόρα πξόζσπα ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ζαλάηνπ, δηθαηνύηαη λα ιάβεη πέξαλ ηεο κίαο θύξηαο ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ δύν πιήξσλ θύξησλ ζπληάμεσλ, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ κίαο πιήξνπο θαη κίαο κεησκέλεο θύξηαο ζύληαμεο, ρνξεγείηαη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο. ε πεξίπησζε ζπληαμηνύρνπ ή δηθαηνύρνπ δύν κεησκέλσλ θύξησλ ζπληάμεσλ, ρνξεγείηαη ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κία, όκσο ην άζξνηζκα ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο. 8

9 Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζα δνζνύλ κε λεόηεξε εγθύθιηό καο, ζηελ νπνία ζα αλαιύνληαη ηα ζέκαηα ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηελ παξάιιειε αζθάιηζε. Άπθπο 7 παπάγπαθορ 6 πλήπερ ποζό εθνικήρ ζύνηαξηρ Γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ, ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο νξίδεηαη ζε 384 επξώ κεληαίσο θαη θαηαβάιιεηαη αθέξαην εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο θαη επηπιένλ 40 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα. Δμαηξνύληαη νη ζπληαμηνύρνη ιόγσ αλαπεξίαο, γηα ηνπο νπνίνπο, όπσο αλαιύζεθε αλσηέξσ, δελ απαηηείηαη ε πξνϋπόζεζε ηεο δηακνλήο ζηελ ρώξα, θαζώο θαη νη ζπληαμηνδνηνύκελνη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κόλν ε 15εηήο λόκηκε θαη κόληκε δηακνλή. Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο βαίλεη κεηνύκελν θαηά 2% γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 εηώλ, εθόζνλ σζηόζν έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 έηε αζθάιηζεο. Δηδηθόηεξα: Γηα 15 έηη αζθάιηζεο, ην πιήξεο πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη 345,60 εςπώ Γηα 16 έηη αζθάιηζεο, 353,28 εςπώ Γηα 17 έηη αζθάιηζεο, 360,96 εςπώ Γηα 18 έηη αζθάιηζεο, 368,64 εςπώ Γηα 19 έηη αζθάιηζεο, 376,32 εςπώ θαη Από 20 έηη αζθάιηζεο θαη άλσ 384,00 εςπώ εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο θαη επίζεο δελ ζπκπιεξώλεη αθέξαην έηνο αζθάιηζεο, σο εζληθή ζύληαμε ιακβάλεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηα αθέξαηα έηε θαη γηα ηνπο ινηπνύο κήλεο ή θαη εκέξεο αζθάιηζεο ιακβάλεη αλαινγία. 9

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, έρνληαο ζπκπιεξώζεη 17 έηε αζθάιηζεο, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο. Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα 17 έηε αζθάιηζεο, αλέξρεηαη ζε 360,96 επξώ. Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέπαν ηων 17 εηών, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο (8 κήλεο x 25 εκέξεο αζθάιηζεο + 15 εκέξεο αζθάιηζεο = 215 εκέξεο αζθάιηζεο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,50 εςπώ [(368,64 360,96) x 215/300]. πλεπώο, ην ζπλνιηθό πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα 17 έηε αζθάιηζεο, 8 κήλεο θαη 25 κέξεο αλέξρεηαη ζε 366,46 εςπώ (360,96 + 5,50 = 366,46 επξώ). 2) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΝΑΣ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο, έρνληαο ζπκπιεξώζεη 19 έηε αζθάιηζεο θαη 8 κήλεο ζπλζεηηθήο ππεξεζίαο. Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηα 19 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζε 376,32 επξώ. Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέπαν ηων 19 εηών, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο (8 κήλεο ρ 30 εκέξεο αζθάιηζεο = 240 εκέξεο), ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,12 επξώ [( ,32) ρ 240/360= 5,12.] πλεπώο ην ζπλνιηθό πνζό εζληθήο ζύληαμεο γηα 19 έηε αζθάιηζεο θαη 8 κήλεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 381,44 εςπώ (376,32+5,12=381,44 επξώ) 3) Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΝΑΣ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο έρνληαο ζπκπιεξώζεη 19 έηε, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο λαπηηθήο ππεξεζίαο. Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο γηα ηα 19 έηε λαπηηθήο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζε 376,32. Γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο πέξαλ ησλ 19 εηώλ, δειαδή γηα ηνπο 8 κήλεο θαη ηηο 15 εκέξεο (8 κήλεο ρ 30 εκέξεο +15 εκέξεο = 255 εκέξεο) ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 5,44 [( ,32) ρ 255/360 = 5,44 ] Δπνκέλσο, ε εζληθή ζύληαμε πνπ ζα ιάβεη ν παξαπάλσ δηθαηνύρνο, γηα ηα 19 έηε, 8 κήλεο θαη 15 εκέξεο, λαπηηθήο ππεξεζίαο, ζα αλέξρεηαη ζε 381,76 (376,32 + 5,44 = 381,76 ). Ποζό Εθνικήρ ύνηαξηρ για όζοςρ ζςνηαξιοδοηούνηαι με ηο ν.612/

11 Γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ή κε βάζε δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηέο, ην πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο, είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απηό πνπ αληηζηνηρεί ζηα 20 έηε αζθάιηζεο, θαη εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 7, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αξ. 28 παξ. 2β ηνπ λ. 4387/2016, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα ζπληαμηνδνηεζεί ιόγσ γήξαηνο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977, κε 20εηή δηακνλή ζηελ Διιάδα θαη ημέπερ αζθάλιζηρ, ζα ιάβεη σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 384 εςπώ. Αληίζηνηρα, εάλ έρεη 17 έηε αζθάιηζεο, ζα ιάβεη επίζεο σο εζληθή ζύληαμε ην πνζό ησλ 384 εςπώ. ςνςπολογιζμόρ πλαζμαηικών σπόνων ε πεξίπησζε πνπ αζθαιηζκέλνο έρεη αλαγλσξίζεη ρσξίο εμαγνξά πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο, νη νπνίνη αμηνπνηνύληαη μόνο για ηη θεμελίωζη ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, νη ρξόλνη απηνί ζπλππνινγίδνληαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ πνζνύ ηεο εζληθήο ζύληαμεο, όρη όκσο θαη ζε απηό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, όπσο ξεηά νξίδεηαη ζην αξ. 28 παξ. 2δ ηνπ λ. 4387/2016. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Αζθαιηζκέλνο, έρεη αλαγλσξίζεη ρσξίο εμαγνξά 200 εκέξεο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο (αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζεη ηα 15 έηε αζθάιηζεο θαη λα δηθαησζεί ζύληαμεο ζην 67 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν πνζό ηεο εζληθήο ζύληαμεο είλαη 345,60 επξώ. Εξςπακούεηαι όηη νη πιαζκαηηθνί ρξόλνη, νη νπνίνη αλαγλσξίζζεθαλ καηόπιν εξαγοπάρ, γηα ηε ζεκειίσζε θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο 11

12 ζύληαμεο, ζπλππνινγίδνληαη ζηε δηακόξθσζε ηόζν ηεο εζληθήο όζν θαη ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο. Σέινο, πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο εζληθήο ζύληαμεο, από θαη έηνο κε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε βάζε ζπληειεζηή πνπ δηακνξθώλεηαη θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ λ. 4387/2016. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Α. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ Εζωηεπική Διανομή 1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληε Κ.Α. 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Οηθ.Τ 5. Γ/λζε Κ.Α.Μ.Α. (Γ13) 6. Γ/λζε Κ.Α.Α.Α. (Γ14) 7. Γ/λζε Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο Γ16 8. Λνηπέο Γ/λζεηο θαη Απηνηειέο Σκήκα ηεο ΓΓΚΑ 9. Ίξηδα 12

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γλωζηνπνίεζε ξπζκίζεωλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4024/2011, ζρεηηθά κε ηελ κείωζε ηωλ θαηαβαιιόκελωλ ζπληάμεωλ από ην ΔΣΔΑΜ θαη ην ETAT.

ΘΔΜΑ: Γλωζηνπνίεζε ξπζκίζεωλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4024/2011, ζρεηηθά κε ηελ κείωζε ηωλ θαηαβαιιόκελωλ ζπληάμεωλ από ην ΔΣΔΑΜ θαη ην ETAT. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ EΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Γ/ΝΗ ΠΡΟΘΔΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΜΗΜΑ Α Tαρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29 Σαρ. Κωδηθαο: 10110 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΚΑ Α. Γπαθείο Γιοικηηή Αγ. Κσλ/λνπ Αζήλα. Β. Γενική Γ/νζη Απονομών ςνηάξεων Αθαδεκίαο Αζήλα

ΔΦΚΑ Α. Γπαθείο Γιοικηηή Αγ. Κσλ/λνπ Αζήλα. Β. Γενική Γ/νζη Απονομών ςνηάξεων Αθαδεκίαο Αζήλα Αθήνα, 16/2/2018 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗO ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ (Γ17) ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΑΞΖ ΓΖΡΑΣΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ : ηαδίνπ 29 ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Υξόλνη αζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζπληαμηνδόηεζε κεηά ην Ν.2084/92.

ΘΔΜΑ: Υξόλνη αζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζπληαμηνδόηεζε κεηά ην Ν.2084/92. ΘΔΜΑ: Υξόλνη αζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ζπληαμηνδόηεζε κεηά ην Ν.2084/92. αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 θαη 47 παξ.12 ηνπ Ν.2084(ΦΔΚ 165/7-10-92 η.α ) Αλακόξθσζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1)

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σαρ. Δ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γνυζηοποίηζη ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 12 και 16 ηος ν.4387/2016»

ΘΔΜΑ: «Γνυζηοποίηζη ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 12 και 16 ηος ν.4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Γ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αξηζ. Πξση. : νηθ /470. ΠΡΟ: Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) ΚΟΘΝ: ΕΣΕΑ, Γξαθείν Γηνηθεηή ΗΔΘΚΑ, Γξαθείν Γ

ΑΠΟΦΑΗ. Αξηζ. Πξση. : νηθ /470. ΠΡΟ: Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) ΚΟΘΝ: ΕΣΕΑ, Γξαθείν Γηνηθεηή ΗΔΘΚΑ, Γξαθείν Γ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΡΓΑΘΑ, Αζήλα, 7/6/2016 ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΑΦΑΛΘΕΩΝ Γ.Δ.Κ.Α.-Δ15 ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΏΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΟΠΣΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πποϋποθέζειρ ζςνηαξιοδόηηζηρ λόγω γήπαηορ

Πποϋποθέζειρ ζςνηαξιοδόηηζηρ λόγω γήπαηορ Πποϋποθέζειρ ζςνηαξιοδόηηζηρ λόγω γήπαηορ Εγκύκλιορ Ο.Α.Ε.Ε. απ. 55/11.12.2012 Πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγω γήξαηνο βάζεη δηαηάμεωλ λ. 4093/28-11-2012 Αζήλα, 11/12/2012 Αξ. πξωη. ΓΙ Π ΤΝ/Φ1/12/982945

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 Άξζξν πξψην 1.Δηθαηνχρνη α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

αζθαιηζκέλσλ, πνπ δεηνύλ ζύληαμε γήξαηνο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο όηαλ ην πνζό ππνινγίδεηαη κε ην άξζξν 15ηνπ Ν.

αζθαιηζκέλσλ, πνπ δεηνύλ ζύληαμε γήξαηνο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο όηαλ ην πνζό ππνινγίδεηαη κε ην άξζξν 15ηνπ Ν. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Α Θ Ζ Ν Α 1 1 Μ α ΐ ν π 1 9 9 3 Η Γ Ρ Τ Μ Α Κ Ο Η Ν Ω Ν Η Κ Ω Ν Α Φ Α Λ Η Δ Ω Ν Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ Α ξ η ζ, Π ξ σ η, Γ Δ Ν Η Κ Ζ Γ / Ν Ζ Α Φ / Κ Ω Ν Τ Π Ζ Ρ Δ Η Ω Ν. 2 2

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4-8-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.19606/1472 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31 10241 ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31 10241 ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 457Λ4691ΩΓ-ΩΔΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961 Αζήλα, 21. 12. 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γ/ΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 24 / 3 / Αξηζ. Πξωη. : Φ / νηθ / 431. ΠΡΟ : 1. ΔΦΚΑ Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αγ. Κωλζηαληίλνπ Αζήλα

Αζήλα, 24 / 3 / Αξηζ. Πξωη. : Φ / νηθ / 431. ΠΡΟ : 1. ΔΦΚΑ Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αγ. Κωλζηαληίλνπ Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΩΝ (Γ14) Πιεξνθνξίεο : Ι. Παπαδόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΔΝΔΙΑ & ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ Α θαη Β Ταρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29 Ταρ. Κώδηθαο : 101 10 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα