ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΘΗΝΑ Α.Π ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟ ΙΑΚΟΜΙ ΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ Σας ενηµερώνουµε, ότι µε την υπ αρ. 12/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΑΒ, θα διενεργηθεί διαπραγµάτευση άνευ δηµοσίευσης της σχετικής προκήρυξης για την ανάδειξη Ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα ανατεθεί η κάλυψη του προσωπικού ατυχήµατος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακοµιδες του ΕΚΑΒ µε τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι από 20/04/2012 έως 20/6/2012 (2 µήνες). Η πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Κατόπιν αυτού και µε γνώµονα το κατεπείγον του θέµατος-η ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακοµιδες του ΕΚΑΒ λήγει στις , σας προσκαλούµε εφόσον επιθυµείτε - να υποβάλλετε την οικονοµική σας προσφορά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ,στη διεύθυνση :Τέρµα Οδού Υγείας και Μεσογείων, µέχρι την Τρίτη και ώρα 11.00πµ, µε την ένδειξη στο φάκελο «ιαπραγµάτευση για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος του προσωπικού στα ασθενοφόρα και τις αεροδιακοµιδες του ΕΚΑΒ». Η διενέργεια της διαπραγµάτευσης θα γίνει στα γραφεία του ΕΚΑΒ την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα 11:00πµ. Ο εκπρόσωπος της Εταιρίας σας,οφείλει να προσκοµίσει στην Επιτροπή αποδεικτικό νόµιµης εκπροσώπησης καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

2 1.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενη στην επιχείρηση. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Αναλυτικές πληροφορίες του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ: (www.ekab.gr) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας στα παρακάτω τηλέφωνα: , 126 κ. Χανιώτης

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του ΕΚΑΒ για την ασφάλιση του προσωπικού του, των συνεργατών που συνεπικουρούν το έργο του και όσους εντέλλονται από το ΕΚΑΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Βασική ασφάλεια ΖΩΗΣ Απώλεια ζωής Για όλες τις ασφαλιζόµενες οµάδες όλο το 24ώρο. Βασική ασφάλεια ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Για όλες τις ασφαλιζόµενες οµάδες. Απώλεια ζωής συνέπεια ατυχήµατος.- εν ώρα εργασίας. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα συνέπεια ατυχήµατος. - εν ώρα εργασίας Μόνιµη Μερική Ανικανότητα συνέπεια ατυχήµατος. - εν ώρα εργασίας Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία συνέπεια ατυχήµατος. Για όλες τις ασφαλιζόµενες οµάδες εν ώρα εργασίας. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα ασφάλισης έχει κάθε εργαζόµενος του ΕΚΑΒ ο όποιος εντέλλεται από αυτό ασφαλίζεται υποχρεωτικά.. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι κατηγορίες των ασφαλιζόµενων οµάδων γίνονται προς διευκόλυνση περιγραφής της παρεχόµενης εργασίας (εµπλεκόµενες ειδικότητες) και τη χρησιµοποίηση του κατάλληλου και αναγκαίου µέσου µεταφοράς. ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 4. ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6. ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ. Χρησιµοποιούµενο µέσο µεταφοράς -ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ -ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ -Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ -ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ -ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΙΚΥΚΛΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ -ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ -ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

4 5. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ ΕΣ 1.. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑ ΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΟ ΜΕΣΟ 1. Προσωπικό τοµέα ασθενοφόρων. ιασώστες, Νοσηλευτές νοσηλεύτριες, οδηγοί - συνοδηγοί, πληρώµατα ασθενοφόρων, και λοιποί εντελλόµενοι. 2. Ιατροί τοµέα ασθενοφόρων Ιατροί ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ασθενοφόρα Ειδικές κινητές µονάδες ΙΧ επιβατηγά Βοηθητικά οχήµατα συνεργείου Βοηθητικά οχήµατα µεταφοράς προσωπικού Προσωπικό τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών ιασώστες, οδηγοί - συνοδηγοί, πληρώµατα ασθενοφόρων. 4. Ιατροί τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών Ιατροί 5. Προσωπικό τοµέα αεροµεταφορών ιασώστες, Νοσηλευτές νοσηλεύτριες, οδηγοί - συνοδηγοί, πληρώµατα ασθενοφόρων, και λοιποί εντελλόµενοι. 6. Ιατροί τοµέα αεροµεταφορών Ιατροί 7. Προσωπικό που επιβιβάζεται σε πλωτά µέσα ιασώστες, Νοσηλευτές νοσηλεύτριες, οδηγοί - συνοδηγοί, πληρώµατα ασθενοφόρων, Ιατροί, και λοιποί εντελλόµενοι. ίκυκλες µοτοσικλέτες Χρησιµοποίηση κατάλληλου πτητικού µέσου του Ελληνικού ηµοσίου ή οποιουδήποτε άλλου ιδιωτικού φορέα, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό αεροµεταφορέα (Α.Ο.C). Χρησιµοποίηση κατάλληλου πτητικού µέσου του Ελληνικού Στρατού. Χρησιµοποίηση κατάλληλου πτητικού µέσου του ΕΚΑΒ το οποίο συντηρεί και διαχειρίζεται ο Ελληνικός Στρατός για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ. Χρησιµοποιούµενα πτητικά µέσα ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη. Επιβιβαζόµενοι σε πλωτά µέσα του Ελληνικού ηµοσίου ή του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού ή οποιουδήποτε άλλου ιδιωτικού φορέα (πολιτικά πλοία ακτοπλοΐας) εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοοϊας.

5 Βασική ασφάλεια κινδύνου ΖΩΗΣ Απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία για όλες τις ασφαλιζόµενες οµάδες και κατηγορίες όλο το 24ώρο ευρώ Βασική ασφάλεια κινδύνου ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Απώλεια ζωής συνεπεία ατυχήµατος.- ασφαλιζόµενες οµάδες κατηγορίες ευρώ Μόνιµη Ολική Ανικανότητα συνέπεια ατυχήµατος.- ασφαλιζόµενες οµάδες1.2.4 κατηγορίες, ευρώ Μόνιµη Μερική Ανικανότητα συνέπεια ατυχήµατος.- ασφαλιζόµενες οµάδες1.2.4 κατηγορίες, επί.% ευρώ Βασική ασφάλεια κινδύνου ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Απώλεια ζωής συνεπεία ατυχήµατος.- ασφαλιζόµενες οµάδα 3 κατηγορίες, 5, ευρώ Μόνιµη Ολική Ανικανότητα συνέπεια ατυχήµατος.- ασφαλιζόµενη οµάδα 3 κατηγορίες, 5, ευρώ Μόνιµη Μερική Ανικανότητα συνέπεια ατυχήµατος.- ασφαλιζόµενη οµάδα 3 κατηγορίες,5,6..επί.. % ευρώ Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία συνέπεια ατυχήµατος. Ηµερήσια αποζηµίωση από την 10η ηµέρα του ατυχήµατος και για χρονική διάρκεια έως τη συµπλήρωση 104 εβδοµάδων δικαιούνται Α) όλοι οι ιατροί ανεξαρτήτως ασφαλιζόµενης οµάδας και κατηγορίας καθώς και το προσωπικό τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών (ασφαλιζόµενης οµάδας 2 κατηγορίας 3) και το προσωπικό τοµέα αεροδιακοµιδών (ασφαλιζόµενη οµάδα 3 κατηγορία 5) ποσό 60,00 ευρώ. Β) το λοιπό προσωπικό των ασφαλιζοµένων οµάδων και κατηγοριών ποσό 40,00 ευρώ.

6 6. ΠΙΝΑΚΑΣ Β- ΑΣΦΑΛΙΖΌΜΕΝΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΟΜΑ ΩΝ. ΟΜΑ ΕΣ 1. ΑΣΦΑΛ. ΟΜΑ ΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Προσωπικό τοµέα ασθενοφόρων και λοιποί εντελλόµενοι. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΟΜΑ ΩΝ - Πληρώµατα, οδηγοί- συνοδηγοί - Νοσηλευτές = Ιατροί τοµέα ασθενοφόρων - Ιατροί = Προσωπικό τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών 4. Ιατροί τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών - ιασώστες, πληρώµατα = 46 - Ιατροί = Προσωπικό τοµέα αεροµεταφορών και λοιποί εντελλόµενοι. - ιασώστες, πληρώµατα - Νοσηλευτές = Ιατροί τοµέα αεροµεταφορών - Ιατροί = Το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών που µετεπιβιβάζεται σε πλωτά µέσα ΣΥΝΟΛΑ - όλο το προσωπικό που κατά περίπτωση εντέλλεται για την επιβίβαση του στο πλωτό µέσο άτοµα 8. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παραπάνω καλύψεις ατυχήµατος ισχύουν για το προσωπικό του ΕΚΑΒ καθώς και αυτό που εντέλλεται από το ΕΚΑΒ και επιβαίνει σε ασθενοφόρα, ΕΙΧ, µοτοσικλέτες, αεροπορικά και πλωτά µέσα. I. Ως ασφαλιζόµενος χρόνος νοείται, Α) για µεν την ασφάλεια ΖΩΗΣ (θάνατος από οποιαδήποτε αιτία) όλο το 24ώρο. Β) Για την ασφάλεια ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (θάνατος ή Μόνιµη Ολική Ανικανότητα ή Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, από οποιαδήποτε αιτία ατυχήµατος) και την ασφάλιση της ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (από οποιαδήποτε αιτία ατυχήµατος), ως ασφαλιζόµενος χρόνος εν ώρα εργασίας νοείται, 1 ώρα πριν την µετάβαση στο χώρο εργασίας του ασφαλισµένου, κατά την εργασία του, και 1 ώρα κατά την επιστροφή του στον τόπο αναχώρησής του.

7 Το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθορίζεται ανά περίπτωση από την αρµόδια διεύθυνση και τροποποιείται ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες τις υπηρεσίας. II. Οι ασφαλισµένοι να καλύπτονται εντός και εκτός Ελλάδος, όλες οι καλύψεις να ισχύουν το ίδιο για το εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας και η πρόσκαιρη. III. Στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (θάνατος από οποιαδήποτε αιτία), και στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (θάνατος, Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, από οποιαδήποτε αιτία ατυχήµατος), η εταιρία να καταβάλλει το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο στο δικαιούχο ή στους δικαιούχους του. IV. Το προσωπικό που λαµβάνει µέρος στις µαζικές καταστροφές, να είναι καλυµµένο µε τους ίδιους όρους, µέχρι τη στιγµή της επιστροφής τους στον τόπο αναχώρησης. Αυτό να περιλαµβάνει και το χρονικό διάστηµα παραµονής τους στον τόπο ατυχήµατος, εντός και εκτός της χώρας. V. Ατύχηµα να θεωρείται, κάθε σωµατική βλάβη και ο θάνατος που προέρχεται από βίαιη, αιφνιδιαστική, τυχαία και εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του ασφαλισµένου, τα ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στην προσπάθεια διασώσεως προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς επίσης και τα ατυχήµατα που οφείλονται σε πυρκαγιά οποιασδήποτε αιτίας και κεραυνό. Ατυχήµατα να θεωρούνται και τα Τροχαία µε ευθύνη ή όχι του οδηγού, καθώς και η πρόσκρουση σε δέντρο, τοίχο κ.λ.π. VI. Το ασφάλιστρο να υπολογιστεί ετησίως ανά άτοµο. Τα ασφάλιστρα να καταβάλλονται στην Εταιρία µετά την λήξη κάθε τριµήνου. Υποχρέωση των εταιριών που θα υποβάλλουν προσφορά να περιγράψουν τον τρόπο υπολογισµού και καταβολής ασφαλίστρων, για την κάθε κάλυψη ξεχωριστά, ατοµικά, ανά οµάδα, µηνιαία και ετήσια. Υποχρέωση της εταιρίας να καταθέτει ανά τρίµηνο πληρωµής της, ονοµαστικό κατάλογο συµβάντων αποζηµιώσεων που έχει υποστεί ως ζηµία, ξεχωριστά για την κάθε κάλυψη και ονοµαστικά. VII. Ο συσσωρευµένος κίνδυνος να είναι για κάθε ένα γεγονός. (ΠΙΝΑΚΑΣ - Γ -). ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 1. Προσωπικό τοµέα ασθενοφόρων. 2. Ιατροί τοµέα ασθενοφόρων 3. Προσωπικό τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών 4. Ιατροί τοµέα δικύκλων µοτοσικλετών 5. Προσωπικό τοµέα αεροµεταφορών 6. Ιατροί τοµέα αεροµεταφορών 7. Προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών και Ιατροί ως επιβιβαζόµενοι στα πλωτά µέσα * ** *** **** * έως κάλυψης θέσεων που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου. ** έως κάλυψης θέσεων που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου. *** Σε ελάχιστες περιπτώσεις κλιµάκιο έως έξη εργαζοµένων. **** Σε περιπτώσεις ως µετεπιβίβαση σε πλωτό µέσο. VIII. Οι καταστάσεις αυτών που θα συµµετέχουν στις Αεροµεταφορές, θα στέλνονται στην Εταιρία στο τέλος κάθε µήνα.

8 Η αναγγελία για την ειδική πρόσθετη πράξη του συνεργάτη συνεπικουρούµενου που εντέλλεται από το ΕΚΑΒ και του κλιµακίου που θα µεταβεί για την αντιµετώπιση των παθόντων φαινοµένου καταστροφής, θα αποστέλλεται στην εταιρία τις πρώτες εργάσιµες ώρες µετά την αναχώρηση τους. Το κόστος ασφάλισης, οι καλύψεις και οι αποζηµιώσεις τους θα είναι αντίστοιχες µε του προσωπικού των οµάδων και των κατηγοριών τους που περιγράφονται. Ο συσσωρευµένος κίνδυνος θα είναι αναλογικός µε τον αριθµό ατόµων που θα στελεχώνει το κλιµάκιο µε κόστος και καλύψεις ασφάλισης του προσωπικού των αεροδιακοµιδών. IX. Οι ασφαλιζόµενοι της οµάδας αεροδιακοµιδών, να καλύπτονται σε οποιαδήποτε περίπτωση εκτέλεσης αεροδιακοµιδών εντός και εκτός, από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, εφόσον χρησιµοποιεί πτητικά µέσα του Ελληνικού ηµοσίου (Πολιτικά και Στρατιωτικά), και οποιουδήποτε άλλου ιδιωτικού φορέα, που διαθέτει πιστοποιητικό µεταφορέα (Α.Ο.C), καθώς και τα πτητικά µέσα του ΕΚΑΒ τα οποία συντηρεί και διαχειρίζεται ο Ελληνικός Στρατός. X. Σε περίπτωση που οι ασφαλιζόµενοι χρειαστεί να συµµετέχουν σε οµάδα διαφορετικής κατηγορίας απ αυτήν που ανήκουν και επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος, να ισχύουν και για αυτούς οι καλύψεις και οι παροχές της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία συµµετέχουν. Ακόµη κι αν η εταιρεία ενηµερωθεί για την συµµετοχή τους στην οµάδα µετά την έλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. XI. Τα ποσοστά ανικανότητας δύνανται να διαφοροποιούνται µεταξύ των δεξιών και αριστερών µελών του σώµατος, µε δυνατότητα επουσιωδών αποκλίσεων εκ του πίνακα ποσοστών της Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας προς όφελος του ασφαλισµένου. Για τις περιπτώσεις µόνιµης µερικής ανικανότητας που δεν θα αναγράφονται σε πίνακα µε τα ποσοστά της ανικανότητας, η αποζηµίωση να καθορίζεται κατά το µέτρο που µειώθηκε η ικανότητα του ασφαλισµένου για οποιαδήποτε προσοδοφόρα εργασία, ανεξάρτητα από την ειδικότητά του. Ο Πίνακας θα είναι κοινός για όλες τις κατηγορίες επισυναπτόµενος. Με δικαίωµα διαπραγµάτευσης, µε δυνατότητα απόκλισης επουσιώδη διαφοροποιήσεως ως προς τα ποσοστά (%) του ενδεικτικού πίνακα. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Απώλεια όλου του βραχίονα ή του χεριού 80% Απώλεια της κίνησης όλου του ώµου 80% Ολική απώλεια της κίνησης όλου του 80% αγκώνα ή του καρπού Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη 80% Ολική απώλεια των τριών δακτύλων εκτός 64% από τον αντίχειρα και το δείκτη Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός 72% δακτύλου εκτός από το δείκτη Ολική απώλεια του δείκτη και ενός 64% δακτύλου εκτός του αντίχειρα Ολική απώλεια του αντίχειρα 64% Ολική απώλεια του δείκτη 64% Ολική απώλεια του µέσου ή του παράµεσου 56% ή του µικρού δακτύλου Ολική απώλεια των δύο από τους 64% τελευταίους αυτούς δακτύλους Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού και όλων 80% των δακτύλων Απώλεια όλης της κνήµης και όλου του 80% ποδιού

9 Κάταγµα κνήµης ή ποδιού που δεν έκλεισε 56% (όχι πωρωµένο Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έκλεισε 64% (όχι πωρωµένο) Κάταγµα του ταρσού που δεν έκλεισε ( όχι 64% πωρωµένο) Ολική απώλεια της κίνησης του ισχίου ή 64% γονάτου Ολική απώλεια του µεγάλου δακτύλου του 16% ποδιού Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού 12% Βράχυνση του ποδιού τουλάχιστον πέντε 24% (5) εκ. του µέτρου Απώλεια όρασης ενός µατιού ή µείωση στο 80% µισό της όρασης και των δύο µατιών Ολική και αθεράπευτη κώφωση στο ένα 40% αυτί Ολική και αθεράπευτη κώφωση και στα δύο 80% αυτιά Κάταγµα στο κάτω σαγόνι που δεν έκλεισε 40% (όχι πωρωµένο) Αγκύλωση µέρους σπονδυλικής στήλης µε 80% παραµόρφωση Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση 56% θώρακα και οργανικές ανωµαλίες XII. Περιγραφή απαιτήσεων µε βάση τις παροχές. Θάνατος από ατύχηµα. Να καταβάλλεται το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο στους δικαιούχους του ασφαλισµένου, σε περίπτωση θανάτου αυτού από ατύχηµα Μόνιµη ολική ανικανότητα. Να καταβάλλεται το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο στον ίδιο τον ασφαλισµένο ή στους δικαιούχους, σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα. Μόνιµη µερική ανικανότητα. Να καταβάλλεται στον ίδιο τον ασφαλισµένο ή στους δικαιούχους ποσοστό τοις % επί του κεφαλαίου της ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ανάλογα µε το βαθµό της ανικανότητας, µε βάση το συνηµµένο πίνακα.. Πρόσκαιρη ανικανότητα. Να καταβάλλεται η ηµερήσια παροχή από τη 10η ηµέρα και για διάστηµα έως τη συµπλήρωση 104 εβδοµάδων, σε περίπτωση αποχής του ασφαλισµένου από την εργασία του, στον ίδιο τον ασφαλισµένο ή στους δικαιούχους του. Ασφάλεια ζωής. Να καταβάλλεται το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο στους δικαιούχους του ασφαλισµένου, σε περίπτωση θανάτου αυτού. XIII. Η οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται µόνο στο πλαίσιο των ζητούµενων ασφαλιστικών κινδύνων (κάλυψη παροχή). Τα ασφάλιστρα θα είναι κοστολογηµένα ατοµικά και για την κάθε παροχή ξεχωριστά, όπως το παρακάτω προτεινόµενο σχέδιο. Είδος ασφάλισης κατηγορία ατοµικά µηνιαία ετήσια Σύνολο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ασφαλιζόµενες οµάδες

10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑ Ασφαλιζόµενες οµάδες Ασφαλιζόµενη οµάδα µε παροχή 40,00 Ασφαλιζόµενη οµάδα µε παροχή 60,00 XIV. Οι βασικές απαιτήσεις και οι ειδικοί όροι βεβαιώνονται για την αποδοχή τους από τις εταιρείες µε υπεύθυνη ρητή δήλωση, η οποία όταν δεν κατατίθεται µε την προσφορά λαµβάνεται ως λόγος αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. XV. Να υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης και των λοιπών οµάδων εργαζοµένων ( ιοικητικοί, Τεχνικοί συνεργείου αυτοκινήτων, Καθαρίστριες), µε τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις της ασφαλιζόµενης οµάδας 1 κατηγορίας 1 προσωπικού τοµέα ασθενοφόρων µε ξεχωριστή κοστολόγηση για ένα άτοµο της κάθε κατηγορίας (ειδικότητας) ιοικητικός, τεχνικός συνεργείου αυτοκινήτων, καθαρίστριά. XVI. Οι παραπάνω ειδικοί όροι, να υπερισχύουν παντός αντίθετου Γενικού Έντυπου Όρου. Σηµείωση:1. Στατιστικά στοιχεία πληροφορίες όπως ηλικιακές οµάδες, κινήσεις (παρεχόµενο έργο από το ΕΚΑΒ) για όλες τις κατηγορίες, καθώς και ζηµίες µπορούν οι εταιρίες µε αίτηση τους να λάβουν γνώση. Σηµείωση:2. Προτάσεις που θα βελτιώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές µελλοντικά, προαιρετικά µπορούν να υποβληθούν ξεχωριστά.

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα