ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1

2 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2

3 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη ζηελ ύπαξμε ηνπ θσηόο. Εκείο κέζα από ηε κεραλή καο βιέπνπκε ην θσο πνπ αλαθινύλ ηα αληηθείκελα, όπσο ηα βνπλά, ν νπξαλόο θαη ην ρόξην ηεο πην θάησ εηθόλαο, κε ηε κνξθή πνπ θηάλνπλ ζηνλ αηζζεηήξα ή ζηα κάηηα καο. 3

4 4

5 Όηαλ ην θσο πέζεη πάλσ ζε έλα αληηθείκελν ηόηε απηό από θάζε ηνπ ζεκείν αλαθιά ην θσο πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο. Γηα ην ιόγν απηό δελ κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε έλα ηεηξάγσλν ηκήκα θσηνεπαίζζεηεο επηθάλεηαο απέλαληη ζε έλα αληηθείκελν ειπίδνληαο όηη ζα απνηππσζεί ε εηθόλα ηνπ ζηνλ αηζζεηήξα. Οη αθηίλεο πνπ αλαθιά ην αληηθείκελν ζα πέζνπλ επάλσ ζηελ επηθάλεηα κε κεγάιε αηαμία θαη ην απνηέιεζκα δελ ζα είλαη ε θσηνγξαθία ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά έλα νκνηόκνξθν ζάκπσκα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αηζζεηήξα. Γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα εηθόλα είλαη απαξαίηεην λα κεζνιαβήζεη κηα ζπζθεπή πνπ ζα ειέγρεη ην θσο, κηα ζπζθεπή πνπ ζα νδεγεί ηηο θσηεηλέο αθηίλεο ώζηε απηέο λα κελ πέθηνπλ ηπραία θαη ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αηζζεηήξα, κηα ζπζθεπή πνπ ζα ζπγθεληξώλεη θαη ζα νδεγεί ηηο αθηίλεο ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηα νξαηή εηθόλα πνπ ζα θέξλεη ηηο αθηίλεο ηνπ θάζε ζεκείνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. 5

6 Ο Φακός φς Ρσθμιζηής ηοσ Φφηός Πξηλ από ηεηξαθόζηα ρξόληα ν Daniel Barbaro έθαλε έλα ελδηαθέξνλ πείξακα. Αύμεζε ην άλνηγκα ηνπ ζθνηεηλνύ ηνπ ζαιάκνπ, πνπ είρε ην κέγεζνο δσκαηίνπ θαη θάιπςε ηελ ηξύπα κε έλα ζπγθιίλνληα θαθό πνπ πήξε από γπαιηά πξεζβπσπίαο. Ο θαθόο απηόο εύθνια ζρεκάηηζε είδσια πνιύ αλώηεξα από ηα πξνεγνύκελα θαη ν Barbaro έιεγε κε ραξά όηη είδε «απνρξώζεηο, ρξώκαηα, ζθηέο, θηλήζεηο, ζύλλεθα, θπκαηηζκό λεξώλ, πέηαγκα πνπιηώλ θαη άιια αθόκα». Ο Barbaro είρε επηλνήζεη γηα ηνλ ζθνηεηλό ζάιακν ηεο επνρήο ηνπ έλαλ θαιύηεξν ηξόπν γηα λα κεηαηξέπεη ηηο θσηεηλέο αθηίλεο ζε εηθόλεο, πνπ αμηνπνηήζεθε κε ηνλ εξρνκό ηεο θσηνγξαθίαο. Γηαηί νη κεραλέο κε θαθό όρη κόλν δίλνπλ πην θαζαξή θσηνγξαθία από ηε κεραλή κε νπή αιιά αθόκα δέρνληαη θαη αξθεηό θσο γηα θσηνγξάθηζε ζε ρξόλν θιάζκαηνο ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 6

7 Εύθνια κπνξεί θαλείο λα θξαηά ηε κεραλή κε ην θαθό ζηα ρέξηα θαη λα παίξλεη θαζαξέο θσηνγξαθίεο ζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ε κεραλή κε ηελ νπή. Οη πεξηζζόηεξνη ζεκεξηλνί θαθνί θσηνγξάθηζεο βαζίδνληαη ζην ζπγθιίλνληα θαθό ηνπ Barbaro. Ο θαθόο απηόο είλαη πην παρύο ζην θέληξν θαη ιεπηόηεξνο ζηα άθξα, κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη πνιιέο θσηεηλέο αθηίλεο πνπ πξνέξρνληαη από θάζε ζεκείν ηνπ ζέκαηνο θαη λα ηηο θάκςεη ώζηε λα ζπγθιίλνπλ όιεο ζε έλα ζεκείν. Τν ζεκείν ηεο ζύγθιηζεο νλνκάδεηαη «εζηία ηνπ θαθνύ» θαη βξίζθεηαη επάλσ ζε κηα θαηαθόξπθε επηθάλεηα, ην εζηηαθό επίπεδν. Σηνλ αηζζεηήξα κηαο κεραλήο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην εζηηαθό επίπεδό ηεο, απνηππώλεηαη κηα ζεηξά από κηθξά είδσια πνπ ηα δεκηνπξγεί ε ζύγθιηζε αλαξίζκεησλ θσηεηλώλ αθηίλσλ. 7

8 8

9 ΦΑΚΟ Ο θαθόο είλαη ην πην ζεκαληηθό κέξνο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Έλαο θαιόο θαθόο είλαη απαξαίηεηνο γηα κηα θαιή θσηνγξαθία. Η πνηόηεηα ησλ θαθώλ δεκηνπξγεί ηελ θαζαξή θαη αθξηβή εηθόλα. Μηα θαζαξή εηθόλα είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο εηδηθώλ νπηηθώλ γπαιηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθνύ. Κάζε ζηνηρείν είλαη γπαιηζκέλν κε πνιύ κηθξέο αλνρέο θαη όια ηα ζηνηρεία ζπλδπάδνληαη καδί ζρεκαηίδνληαο έλα ζύζηεκα πνπ θηλείηαη καιαθά θαη κε αθξίβεηα γηα λα εζηηάζεη. 9

10 Από ηι αποηελείηαι ένας θακός Εμσηεξηθό πεξίβιεκα Αξηζκό ακθίθνηισλ θαη ακθίθπξησλ θαθώλ Δαθηύιην εζηίαζεο Δαθηύιην γηα ην zoom (ζε θαθνύο zoom) Σην κπξνζηηλό κέξνο, πάζα γηα λα βηδώλνπλ θίιηξα Σην πίζσ κέξνο, κεραληζκό ζύλδεζεο κε ην ζώκα ηεο κεραλήο Ηιεθηξηθέο επαθέο γηα κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηώλ από ην ζώκα ηεο κεραλήο ζην θαθό Δηάθξαγκα θαη ειεθηξνληθό κέξνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κνηέξ γηα ηελ απηόκαηε εζηίαζε 10

11 11

12 12

13 Υαρακηηριζηικά ηφν θακών Εζηηαθή απόζηαζε ζε mm Εύξνο εζηηαθήο απόζηαζεο ζε θαθνύο zoom (28-70mm) Δηάκεηξνο ησλ θίιηξσλ ηνπ θαθνύ ζε mm Μέγηζην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο f/1.8, 2.8, 4 Σε θαθνύο zoom ζπλαληνύκε θαη κεηαβιεηά κέγηζηα δηαθξάγκαηα f/ Τν κεγαιύηεξν κέγηζην δηάθξαγκα είλαη ζηε κηθξή εζηηαθή απόζηαζε θαη ην κηθξόηεξν κέγηζην ζηε κεγάιε εζηηαθή απόζηαζε 13

14 Φακός zoom Φαθόο κεηαβιεηώλ εζηηαθώλ απνζηάζεσλ ή δνπκ (zoom lens): Φαθόο πνιιαπιώλ εζηηαθώλ απνζηάζεσλ πνπ νξίδεηαη από ηελ ειάρηζηε θαη κέγηζηε εζηηαθή απόζηαζε πνπ κπνξεί λα επηηύρεη. Μπνξεί λα είλαη 2Φ δειαδή λα δηπιαζηάδεη ηελ εζηηαθή απόζηαζε (π.ρ ) ή 3Φ (π.ρ ) ή θαη κεγαιύηεξνο. Έλαο θαθόο δνπκ κπνξεί λα έρεη δύν δαθηπιίνπο, έλα γηα ηελ εζηίαζε θαη έλα γηα ηελ αιιαγή εζηηαθώλ απνζηάζεσλ ή θαη νη δύν ιεηηνπξγίεο λα γίλνληαη κε ηνλ ίδην δαθηύιην (πεξηζηξνθηθά θαη κπξνο πίζσ). Μπνξεί, επίζεο, λα έρεη δύν κέγηζηα αλνηρηά δηαθξάγκαηα γηα θάζε αθξαία εζηηαθή απόζηαζε (π.ρ /3,5-4,5). 14

15 15

16 Δίδη θακών Έλαο θαιόο θαθόο δελ είλαη απαξαίηεηα ν θαηάιιεινο γηα θάζε είδνο εξγαζίαο. Έηζη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δηάθνξα είδε θαθώλ πνπ καο βνεζνύλ αλάινγα κε ην ηη ζα ζέιακε λα θσηνγξαθίζνπκε. Ο θαλνληθόο θαθόο δίλεη εηθόλεο κε κέγεζνο θαη πξννπηηθή πνπ θαίλνληαη θαλνληθέο ζην κάηη. Ο επξπγώληνο θαθόο δίλεη κηθξόηεξε εηθόλα από απηή πνπ βιέπνπκε αιιά κε κεγαιύηεξε γσλία ιήςεο. Ο ηειεθαθόο κεγεζύλεη ηελ εηθόλα καθξηλώλ αληηθεηκέλσλ. 16

17 Η βαζηθή δηαθνξά ζηα ηξία είδε θαθώλ είλαη ε ΔΣΙΑΚΗ ΑΠΟΣΑΗ Standard (θαλνληθόο) Φαθόο κε εζηηαθή απόζηαζε 50mm. Wide angle (επξπγώληνο) Φαθόο κε εζηηαθή απόζηαζε κηθξόηεξε από 50mm. Δειαδή 35mm, 28mm, 18mm, 10mm. Telephoto (ηειεθαθόο) Φαθόο κε εζηηαθή απόζηαζε κεγαιύηεξε από 50mm. Δειαδή 70mm 105mm 200mm 400mm Zoom είλαη νη θαθνί κε κεηαβιεηή εζηηαθή απόζηαζε. Δειαδή mm, 28-70mm, mm, 10-20mm. 17

18 Η Δζηιακή Απόζηαζη ηοσ Φακού Η πην ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ θαθώλ είλαη ε εζηηαθή ηνπο απόζηαζε, δειαδή ε απόζηαζε αλάκεζα ζην νπηηθό θέληξν ηνπ θαθνύ θαη ηνπ αηζζεηήξα ηεο κεραλήο*. Απηή ε απόζηαζε κεηξηέηαη όηαλ ν θαθόο είλαη εζηηαζκέλνο ζην άπεηξν (δειαδή ζε κηα απόζηαζε απνκαθξπζκέλε, ώζηε ην θσο λα θηάλεη ζε απηόλ κε αθηίλεο ζρεδόλ παξάιιειεο). *Ο αηζζεηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην εζηηαθό επίπεδν ηνπ θαθνύ. 18

19 Οπηηθό θέληξν 19

20 Ο θαθόο κε κηθξή εζηηαθή απόζηαζε θάλεη απόηνκε δηάζιαζε ησλ αθηηλώλ πνπ εζηηάδνπλ πίζσ θαη θνληά ζην θαθό θαη ζρεκαηίδνπλ κηθξό είδσιν. Όζν πην κεγάιε είλαη ε εζηηαθή απόζηαζε ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε δηάζιαζε ησλ αθηηλώλ. Τν είδσιν ζρεκαηίδεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην θαθό θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη κεγαιύηεξεο. Τν κέγεζνο ηνπ εηδώινπ απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αύμεζε ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο. Αλ ν θαθόο ησλ 25mm ζρεκαηίδεη είδσιν 1.2 εθ ηόηε ν θαθόο ησλ 50mm ζα ζρεκαηίζεη είδσιν κε κέγεζνο 2.4 εθ. Εθόζνλ έλαο θαθόο κε κεγάιε εζηηαθή απόζηαζε ζρεκαηίδεη κεγαιύηεξν ην είδσιν ελόο ζέκαηνο, δελ ζα κπνξεί λα πεξηιάβεη παξά κόλν κηθξόηεξν ηκήκα ηεο εηθόλαο ηνπ ζέκαηόο ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα έρνπκε κείσζε ζηε γσλία παξαηήξεζεο. 20

21 21

22 Οι θακοί ζήμερα Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα είλαη απηόκαηεο εζηίαζεο (Auto focus) θαη zoom: Σε όινπο ππάξρεη θνπκπί γηα επηινγή ηεο ρεηξνθίλεηεο εζηίαζεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην autofocus απνηπγράλεη Σηνπο πεξηζζόηεξνπο θαθνύο ππάξρεη θαη ην θνπκπί γηα ηελ επηινγή ηνπ Image stabilization Ο επόκελνο δηαρσξηζκόο ησλ θαθώλ έρεη λα θάλεη κε ην κέγεζνο ηνπ αηζζεηήξα ηεο κεραλήο. Υπάξρνπλ θαθνί πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε όιεο ηηο κεραλέο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ηνπ αηζζεηήξα ηεο κεραλήο, (full frame ή κηθξόηεξν) θαη θαθνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε κεραλέο κε αηζζεηήξα κηθξόηεξν από full frame (24Φ36mm). Canon EF-S, Nikon DX, SONY DT, Pentax DA, Sigma DC, Tamron Di- II 22

23 Image stabilization Φακός με ηαθεροποιηηή εικόνας (image stabilization lens): Φαθόο κε ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο εηθόλαο, ην νπνίν κεηώλεη ηηο δνλήζεηο θαηά ηε ιήςε (IS-Canon, VR-Nikon, O.I.S-Panasonic, OS-Sigma, VC-Tamron). Φξήζηκνο όηαλ απαηηείηαη κεγάινο ρξόλνο έθζεζεο θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηξίπνδα, ηδηαίηεξα ζε θαθνύο κε κεγάιε εζηηαθή απόζηαζε (>100mm) πνύ επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο δνλήζεηο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Όηαλ ε κεραλή είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ηξίπνδα ζπζηήλεηαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα απελεξγνπνηνύκε ην Image Stabilization. Μεηνλέθηεκά ηνπ ην πςειό θόζηνο θαη ε θαηαλάισζε ξεύκαηνο από ηελ κπαηαξία. Σήκεξα ππάξρεη θαη ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο εηθόλαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζώκα ηεο κεραλήο (SONY, PENTAX). 23

24 Διζαγφγή ηοσ όροσ crop factor Σηηο Digital θσηνγξαθηθέο κεραλέο ην κέγεζνο ηνπ αηζζεηήξα (sensor) ζπγθξίλεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ αξλεηηθνύ (24Φ36mm). Full frame νλνκάδεηαη ν αηζζεηήξαο ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο είλαη ίζν κε ην κέγεζνο ηνπ αξλεηηθνύ. Κάπνηεο κεραλέο ρξεζηκνπνηνύλ full frame αηζζεηήξα θαη θάπνηεο αηζζεηήξεο κε κηθξόηεξν κέγεζνο. Crop factor είλαη ε αλαινγία ηεο δηαγσλίνπ ελόο full frame αηζζεηήξα κε ηε δηαγώλην ελόο αηζζεηήξα κε κηθξόηεξν κέγεζνο (X1.3, X1.5, X1.6, X2) 24

25 Η εζηηαθή απόζηαζε όισλ ησλ θαθώλ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεραλέο κε αηζζεηήξα κηθξόηεξν από full frame πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην crop factor. Η εζηηαθή απόζηαζε ελόο θαθνύ 50mm κεηαηξέπεηαη ζε 75mm ζε κεραλή κε crop factor X1.5. Έλαο θαθόο zoom mm κεηαηξέπεηαη ζε mm όηαλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεραλή κε crop factor X1.3. Απηό ηζρύεη θαη γηα ηνπο θαθνύο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζε κεραλέο κε αηζζεηήξα κηθξόηεξν από full frame. 25

26 26

27 27

28 Προβλήμαηα θακών Αλ κπνξνύζακε λα θάλνπκε κηα θάζεηε ηνκή ζην θαθό κηαο ζύγρξνλεο κεραλήο ζα αλαθαιύπηακε κηα πνιπζύλζεηε θαηαζθεπή. Οη θαιύηεξνη θσηνγξαθηθνί θαθνί ζηηο κέξεο καο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπλδπαζκνί πνιιώλ ζηνηρείσλ (δει. απιώλ θαθώλ) ππνινγηζκέλνη γηα αθξηβέζηεξε εζηίαζε κε πνηθίιεο ζπλζήθεο θσηηζκνύ, θάηη πνπ δελ ζα κπνξνύζε πνηέ λα θάλεη έλαο απιόο ζπγθιίλνληαο θαθόο. Ο αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ ζε έλα πνιπζύλζεην θαθό αξρίδεη από δύν ζε κηα απιή θηελή κεραλή, γηα λα θηάζεη ζε είθνζη θαη πάλσ ζε έλα πνιύπινθν θαθό δνπκ. 28

29 29

30 Ο ζύλζεηνο θαθόο δίλεη ηε ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα ηηο εθηξνπέο, ηηο αιινηώζεηο δειαδή πνπ παξνπζίαδαλ νη θσηνγξαθίεο, αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαθώλ ζην θσο. Όηαλ νη θσηεηλέο αθηίλεο πεξλνύλ κέζα από έλα θαθό δελ αληηδξνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα. Αξρηθά, ηα ρξώκαηα δηαζιώληαη κε δηαθνξεηηθή γσλία ην θαζέλα, π.ρ. ην κπιε ζρεκαηίδεη κεγαιύηεξε γσλία δηάζιαζεο από ην θόθθηλν. Έηζη όηαλ κηα κπιε θαη κηα θόθθηλε δέζκε θσηόο μεθηλνύλ από έλα ζεκείν παξάιιεια θαη κπαίλνπλ καδί ζην θαθό ζα βγνπλ από απηόλ ζε ειάρηζηα δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη ηόηε δελ ζα πέζνπλ επάλσ ζην sensor ζην ίδην αθξηβώο ζεκείν. Απηό ζα είλαη ην θαηλόκελν ηεο ρξσκαηηθήο εθηξνπήο, ην νπνίν θάλεη ηηο θσηνγξαθίεο λα κελ είλαη θαζαξέο. Σηηο έγρξσκεο εηδηθόηεξα παξνπζηάδνληαη παξάμελεο αιινηώζεηο όπσο κπιε πιαίζην ζηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ θαη θίηξηλν ζην αλζξώπηλν πξόζσπν. 30

31 Δελ ζα κπνξνύζακε λα απνθύγνπκε ηε ρξσκαηηθή εθηξνπή αλ ρξεζηκνπνηνύζακε θαθό κε έλα κόλν ζηνηρείν. Μόλε ε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ ζα δηόξζσλε ηελ εθηξνπή. Απηό γίλεηαη γηαηί ε θακππιόηεηα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θαη ην είδνο ηνπ γπαιηνύ, από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν, επεξεάδνπλ ηε δηάζιαζε ηεο θάζε αθηίλαο. Τελ ηδηόηεηα απηή εθκεηαιιεύεηαη ν θαηαζθεπαζηήο θαθώλ. Γλσξίδνληαο κε αθξίβεηα ηε ρξσκαηηθή εθηξνπή ηνπ πξώηνπ θαθνύ, ζρεδίαζε έλα δεύηεξν θαθό από δηαθνξεηηθό γπαιί θαη θακππιόηεηα, ππνινγηζκέλν λα θάλεη ρξσκαηηθή εθηξνπή εληειώο αληίζεηε από ηελ πξώηε. Όηαλ ηνπο δύν απηνύο θαθνύο ηνπο ρξεζηκνπνηνύκε καδί, νη εθηξνπέο εμνπδεηεξώλνπλ ε κηα ηελ άιιε θαη ηόηε όια ηα ρξώκαηα πνπ μεθηλνύλ από έλα ζεκείν εζηηάδνληαη ζην ίδην ζεκείν επάλσ ζην sensor. 31

32 Η εμνπδεηέξσζε ησλ νπηηθώλ ζθαικάησλ κε ηε ρξήζε ησλ αληηζέησλ ηνπο εθαξκόδεηαη θαη ζε άιιεο εθηξνπέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο απινύο θαθνύο. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ έλαο αθξηβόο θαθόο έρεη πνιιά ζηνηρεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, επεμεξγάζηεθαλ κε αλνρέο κηθξόηεξεο από ιίγα εθαηνκκπξηνζηά ηνπ εθαηνζηνύ θαη δνθηκάζηεθαλ κε αθηίλεο ιέηδεξ. Τν έλα ζηνηρείν βνεζά ζηε δηόξζσζε ηεο εθηξνπήο ησλ άιισλ, ελώ ηα άιια ζηνηρεία δηνξζώλνπλ ηηο δηθέο ηνπ εθηξνπέο. Τειηθά, κεηά από έλα ιεπηό ζπλδπαζκό ησλ νπηηθώλ θαηλνκέλσλ, όιεο νη εθηξνπέο δηνξζώλνληαη θαη κηα θαζαξή θσηνγξαθία απνηππώλεηαη ζηνλ αηζζεηήξα ηεο κεραλήο. 32

33 Γιάθραγμα Φακών Apperture Τν δηάθξαγκα είλαη έλα από ηα πιένλ ρξήζηκα κέξε ηνπ θαθνύ θαη ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο γεληθόηεξα θαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ θαζνξίδεη ελ πνιινίο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπ θαθνύ. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ποζόηηηας ηοσ θφηός πνπ πεξλά από ην θαθό ζην ζώκα ηεο κεραλήο γηα λα γξάςεη ζηελ θσηνεπαίζζεηε επηθάλεηα θαη είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ καθοριζμό ηοσ βάθοσς πεδίοσ. Αθνύ πεηξακαηηζηνύκε ζηελ αξρή γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα «αηζζαλζνύκε» ην πώο θαη πόζν επεξεάδεη ηηο θσηνγξαθίεο καο, κεηά κπνξνύκε λα «παίμνπκε» κε ην εξγαιείν απηό γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εηθόλεο όπσο εκείο ζέινπκε. 33

34 Σι είναι ηο διάθραγμα ηοσ θακού; Είλαη ε νπή ζηε βάζε ηνπ θαθνύ κεηαβιεηήο δηακέηξνπ πνπ δηακέζνπ απηήο πεξλά ην θσο ζηελ πιάηε ηεο κεραλήο. Σπκβνιίδεηαη κε ην ιαηηληθό γξάκκα f θαη αλαθέξεηαη ζαλ f/stop. Είλαη ν ιόγνο ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο ηνπ θαθνύ πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ αλνίγκαηνο. Δίλεη ην λνύκεξν ζηελ αλαγξαθόκελε αξίζκεζε ηνπ δηαθξάγκαηνο ζην δαθηπιίδη ηνπ θαθνύ θαη είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ην πξαγκαηηθό ηεο άλνηγκα. Δειαδή f/2.8 είλαη κεγαιύηεξν άλνηγκα, καο δίλεη πεξηζζόηεξν θσο θαη f/22 είλαη κηθξόηεξν άλνηγκα, καο δίλεη ιηγόηεξν θσο. Επίζεο, ζα πνύκε όηη κεγαιύηεξν δηάθξαγκα καο δίλεη κηθξόηεξν βάζνο πεδίνπ θαη κηθξόηεξν f αληίζηνηρα κεγαιύηεξν βάζνο πεδίνπ. Μπνξείηε εμάιινπ λα ην δηαπηζηώζεηε θαη κόλνη ζαο ηξαβώληαο ην ίδην θάδξν κε δηαθνξεηηθά f/stop. 34

35 35

36 Η πνζόηεηα ηνπ θσηόο πνπ πεξλά κέζα από θάζε άλνηγκα δηαθξάγκαηνο είλαη ε δηπιάζηα από ηελ πνζόηεηα πνπ πεξλά κέζα από ην επόκελν άλνηγκα θαη ε κηζή από απηή πνπ πεξλά κέζα από ην πξνεγνύκελν άλνηγκα. 36

37 37

38 Παίζονηας με ηο διάθραγμα Τνπνζεηήζηε ηε κεραλή ζαο ζην Manual θαη αθνινύζσο επηιέμεηε άλνηγκα δηαθξάγκαηνο f/8, κεηά βάιηε εθείλε ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην θσηόκεηξν ηεο κεραλήο ζαο δίλεη έλδεημε 0 θαη ηξαβήμηε κηα θσηνγξαθία. Σηε ζπλέρεηα αλνίμηε ην δηάθξαγκα ζην f/5.6, f/4, f/2.8 ηξαβώληαο θάζε θνξά κηα θσηνγξαθία. Σπλερίζηε επηιέγνληαο πην θιεηζηά δηαθξάγκαηα f/11, f/16, f/22. Τη παξαηεξείηε; Σηε δηάξθεηα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο κελ αιιάμεηε ηελ ηαρύηεηα ηεο κεραλή ζαο νύηε λα κεηαθηλήζεηε ηε κεραλή. Οη παξαηεξήζεηο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην πώο θαη πόζν επεξεάδεηαη ε πνζόηεηα ηνπ θσηόο πνπ πεξλά από ην θαθό ζηε κεραλή κε ηελ αιιαγή ηνπ δηαθξάγκαηνο. 38

39 39

40 Βάθος πεδίοσ Από νιόθιεξε ηελ εηθόλα πνπ βιέπνπκε ηελ ώξα ηεο θσηνγξάθεζεο κόλν έλα επίπεδν από όιν ην ζέκα απνηππώλεηαη κε απόιπηε επθξίλεηα πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα ηεο κεραλήο καο. Είλαη ην επίπεδν ζην νπνίν επηιέγνπκε λα εζηηάζνπκε κε ην θαθό καο. Θέκαηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά θαη πίζσ από ην ζεκείν απόιπηεο επθξίλεηαο θαη κέζα ζε κηα απόζηαζε, εκθαλίδνληαη ρσξίο λα είλαη απόιπηα εζηηαζκέλα. Η απόζηαζε απηή νλνκάδεηαη βάζνο πεδίνπ. 40

41 Τν βάζνο πεδίνπ δελ έρεη θαζνξηζκέλα όξηα. Πξννδεπηηθά ε εηθόλα αιιάδεη από έληνλα θαζαξή ζε ιηγόηεξν θαζαξή. Τξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ ειέγρνπλ ηελ ηηκή ζην βάζνο πεδίνπ: 1. Σο διάθραγμα, 2. Η εζηιακή απόζηαζη ηοσ θακού, και 3. Η απόζηαζη θακού και θέμαηος. Υρήζεις βάθοσς πεδίοσ * Μηθξό βάζνο: πνξηξαίηα (απαξαίηεην;;;), θνληηλέο ιήςεηο, ζηνύληην θιπ. * Μεγάιν βάζνο: ηνπία, θσηνγξαθία δξόκνπ, ξεπνξηάδ θιπ. 41

42 Βάθος πεδίοσ είλαη ε ελδηάκεζε απόζηαζε κέζα ζην εύξνο ηεο νπνίαο ηα αληηθείκελα θαίλνληαη λεηαξηζκέλα (θαζαξά, sharp). Αιιηώο, είλαη ηερληθά ζσζηό λα πνύκε όηη είλαη ε δώλε απνδεθηήο νμύηεηαο κπξνζηά θαη πίζσ από ην λεηαξηζκέλν ζεκείν. Η ζσζηή ρξήζε ηνπ βάζνπο πεδίνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ηνλίδνπκε ζεκεία ηνπ θάδξνπ πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη λα ηα «πξνβάινπκε» κέζα από ηε θσηνγξαθία καο. 42

43 Βάθος πεδίοσ άνοιγμα διαθράγμαηος 50mm f/22 50mm f/4.5 50mm f/11 43

44 135mm f/ mm f/11 135mm f/22 44

45 Βάθος πεδίοσ Δζηιακή απόζηαζη 28mm f/11 50mm f/11 135mm f/11 45

46 Βάθος πεδίοσ-απόζηαζη 50mm f/11 Μαθξηά Κνληά Πνιύ θνληά 46

47 Αθξαίν παξάδεηγκα 47

48 Φακός με κλίμακες διαθραγμάηφν, αποζηάζεφν και βάθη πεδίοσ

49 Προοπηική Όηαλ ν θσηνγξάθνο ζέιεη λα απμήζεη ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο έρεη ζεκαζία αλ πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ην ζέκα ηνπ ή αλ ρξεζηκνπνηεί θαθό κε κεγαιύηεξε εζηηαθή απόζηαζε; Η απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή. Οη εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ δείρλνπλ ηηο ιεπηέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδεη ην θαζέλα από απηά ηα δύν ζπζηήκαηα. Η πξώηε ζεηξά θσηνγξαθηώλ είλαη απνηέιεζκα από έλα πείξακα πνπ έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο θαθό zoom κε κεραλή compact. Οη θσηνγξαθίεο ηξαβήρηεθαλ από ηελ ίδηα πάληα ζέζε. Γηα ηελ πξώηε, ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ ήηαλ 28mm, γηα ηε δεύηεξε ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ ήηαλ 60mm θαη γηα ηελ ηξίηε εηθόλα ν θαθόο ήηαλ ζηα 118mm. 49

50 28mm 60mm 118mm 50

51 Όπσο ήηαλ θπζηθό, ν θαθόο κε ηε κηθξόηεξε εζηηαθή απόζηαζε έδσζε ηε κηθξόηεξε εηθόλα ηεο πξνηνκήο θαη είρε πνιύ κεγάιε γσλία θάιπςεο. Ο θαθόο κε ηε κεγαιύηεξε εζηηαθή απόζηαζε έδσζε ηελ πην ζηελή άπνςε, ηε κεγέζπλζε δειαδή ελόο ηκήκαηνο ηεο αξρηθήο εηθόλαο. Τν θεθάιη είλαη κεγαιύηεξν αιιά ην ίδην έγηλε θαη κε ηνλ ηνίρν ηεο εθθιεζίαο θαη ηα θάγθεια. Η κεγέζπλζε απηή δελ άιιαμε ηελ πξννπηηθή γηαηί δελ άιιαμε ε ζρέζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο πξνηνκήο θαη ησλ γύξσ αληηθεηκέλσλ. Τν θεθάιη βξίζθεηαη ην ίδην ηκήκα ηνπ ηνίρνπ ζε όιεο ηηο εηθόλεο ρσξίο λα πιεζηάδεη πνηέ πξνο ηελ νξνθή. 51

52 Οη θσηνγξαθίεο ηεο θάησ ζεηξάο ιήθζεθαλ θαη νη ηξεηο κε θαθό 28mm πνπ πιεζίαδε όκσο ζπλέρεηα πξνο ζηελ πξνηνκή. Καζώο ε κεραλή πιεζίαδε, άιιαδε θαη ε πξννπηηθή. Σηελ ηξίηε θσηνγξαθία ε πξνηνκή δελ είλαη ζην ίδην ζεκείν ηνπ ηνίρνπ αιιά έθηαζε ηελ νξνθή ηεο εθθιεζίαο. Τα θάγθεια θαίλνληαη ηώξα λα είλαη ςειόηεξα από ηελ πξνηνκή. Απηή ηελ αιιαγή ζηελ πξννπηηθή ζα βιέπαηε θη εζείο αλ πιεζηάδαηε νη ίδηνη ηελ πξνηνκή. 52

53 53

54 Διδικοί θακοί Φακός «μάηι υαριού» (fish eye lens): Υπεξεπξπγώληνο θαθόο 180 κνηξώλ. Έρεη ζπλήζσο εζηηαθή απόζηαζε 15 ή 16 mm. Φακός μάκρο (macro lens): Φαθόο ηθαλόο λα εζηηάζεη ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε (π.ρ. κέρξη θαη 25 εθ. γηα έλαλ λνξκάι) θαη ηθαλόο λα απνδίδεη θαιύηεξα ζε ηέηνηα απόζηαζε. Ιδαληθά, έλαο κάθξν θαθόο πξέπεη λα δίλεη είδσιν κε ζρέζε κεγέζπλζεο 1:1 πξνο ην αληηθείκελν. 54

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα