4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1 Φορολογικοί νόµοι και η αγορά 2.2 Ο λογιστής και η φορολογία 2.3 Ο φοροτέχνης εσωτερικός ελεγκτής 2.4 Οι εξωτερικοί ελεγκτές 2.5 Η εκπαίδευση και η φορολογία 2.6 Ο προσδιορισµός του στόχου 2.7 Η µεταβλητότητα 2.8 Η πολυπλοκότητα, οι ασάφειες και τα κενά 2.9 Άλλες παράµετροι 2.10 Ο προσδιορισµός του δρόµου για το στόχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Ο ΝΟΜΟΣ 4172/13 ΚΑΙ ΗΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 3.1 Εισαγωγή 3.2 Εκκίνηση 3.3 Μεταβολές 3.4 Το ιστορικό 3.5 Η σηµερινή εικόνα 3.6 ιοικητικές αποφάσεις Εκδότες και τίτλοι 3.7 ιοικητικές αποφάσεις Συνοπτική Περιγραφή και Επισηµάνσεις 3.8 ιοικητικές αποφάσεις Σηµαντικότητα, Όγκος, ΦΕΚ, Άρθρα που σχετίζονται 3.9 ιοικητικές αποφάσεις Έντυπα 3.10 Οι εξουσιοδοτήσεις για διοικητικές πράξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Το αντικείµενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ 1) (άρθρα: 1,7) 4.3 Ορισµοί - Νοµικές Οντότητες και Συνδεµένα Μέρη (ΚΦΕ -2) (άρθρα: 2) 4.4 Φορολογική Κατοικία (ΚΦΕ-3) (άρθρα: 4) 4.5 Μόνιµη Εγκατάσταση (ΚΦΕ-4) (άρθρα: 6) 4.6 Φορολογητέο Εισόδηµα, Κατοικία και Φορολογία, Πίστωση Φόρου στην Αλλοδαπή (ΚΦΕ-5) (άρθρα: 3, 7, 9) 4.7 Εισόδηµα Ηµεδαπής και Αλλοδαπής, Φορολογικό Έτος (ΚΦΕ 6) (Άρθρα: 5, 8)

2 4.8 Αντικείµενο του Φόρου για τα Φυσικά Πρόσωπα και Εξαρτώµενα Μέλη (ΚΦΕ-7) (άρθρα: 10, 11) 4.9 Προσδιορισµός Εισοδήµατος από Μισθωτές Υπηρεσίες (ΚΦΕ 8) (άρθρα: 12) 4.10 Παροχές σε είδος για τα φυσικά πρόσωπα(κφε 9) (άρθρα: 13) 4.11 Απαλλαγές από το φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΚΦΕ 10) (άρθρα: 14) 4.12 Συντελεστές φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και µη µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας (ΚΦΕ 11) (άρθρα: 15, 20) 4.13 Μειώσεις στο φόρο µισθωτών υπηρεσιών (ΚΦΕ 12) (άρθρα: 16, 17, 18, 19) 4.14 Κέρδη και εκπιπτόµενες δαπάνες επιχειρηµατικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων και δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας(κφε 13) (άρθρα: 21, 22) 4.15 Μη εκπιπτόµενες δαπάνες (ΚΦΕ 14) (άρθρα: 23) 4.16 Αποσβέσεις (ΚΦΕ 15) (άρθρα: 24) 4.17 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ΚΦΕ 16) (άρθρα: 26) 4.18 Αποθέµατα, Ζηµιές, Εξωλογιστικός προσδιορισµός, Συντελεστές φόρου, Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (ΚΦΕ 17) (άρθρα: 25, 27, 27Α,28, 29) 4.19 Τεκµήρια: Βασική προσέγγιση, Αµφισβήτηση, Υπολογισµός φόρου, Λοιπά Θέµατα (ΚΦΕ 18) (άρθρα: 30, 31, 34) 4.20 Τεκµήρια: Γενικές Ρυθµίσεις για Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ 19) (άρθρα: 31) 4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) 4.22 Τεκµήρια: Σκάφη, Αεροπλάνα και σχετικά µέσα (ΚΦΕ 21) (άρθρα: 31) 4.23 Τεκµήρια: Ελάχιστο τεκµήριο, κατοικίες, λοιπά τεκµήρια (ΚΦΕ 22) (άρθρα: 31) 4.24 Τεκµήρια: απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ΚΦΕ 23) (άρθρα: 32) 4.25 Τεκµήρια: Εξαιρέσεις από τα τεκµήρια, Εισπράξεις µειωτικές των τεκµηρίων, Ανάλωση κεφαλαίου (ΚΦΕ 24) (άρθρα: 33, 34) 4.26 Εισόδηµα από κεφάλαιο: Μορφή, είδη, συντελεστές, εξάντληση φορολογίας, µερίσµατα, τόκοι (ΚΦΕ 25) (άρθρα: 35, 36, 37, 40) 4.27 ικαιώµατα (Royalties) (ΚΦΕ-26) (άρθρα: 38) 4.28 Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (ΚΦΕ-27) (άρθρα: 39) 4.29 Συντελεστής για Υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, Γενικές ρυθµίσεις και απαλλαγή από το φόρο Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας, Εξαίρεση φορολογίας υπεραξίας µεταβίβασης τίτλων (ΚΦΕ 28) (άρθρα: 41, 42, 43) 4.30 Είδη µεταβιβάσεων Ακίνητης Περιουσίας και Απαλλαγές (ΚΦΕ 29) (άρθρα: 41) 4.31 Αποπληθωρισµός Υπεραξίας Ακίνητης Περιουσίας, Αξία κτήσης, Αξία Πώλησης (ΚΦΕ 30) (άρθρα: 41) 4.32 Μεταβίβαση Τίτλων: Γενικά, Τιµή Κτήσης, Τιµή Πώλησης (ΚΦΕ 31) (άρθρα: 42) 4.33 Παράγωγα (ΚΦΕ 32) (άρθρα: 42) 4.34 Νοµικά Πρόσωπα: Αντικείµενο Φόρου, Υποκείµενα πρόσωπα, Απαλλασσόµενα Πρόσωπα (ΚΦΕ 33) (άρθρα: 44, 45, 46) 4.35 Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα Νοµικών Προσώπων, και Φορολογικοί Συντελεστές, Παρακράτηση (ΚΦΕ 34) (άρθρα: 47, 58)

3 4.36 Ενδοοµιλικές συναλλαγές, Υποκεφαλαιοδότηση (ΚΦΕ 35) (άρθρα: 49, 50) 4.37 Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων (ΚΦΕ 36) (άρθρα: 48) 4.38 Μεταφορά Λειτουργιών (ΚΦΕ 37) άρθρα: 51) 4.39 Εισφορά Ενεργητικού Έναντι Μετοχών: Αντικείµενο και Ορισµοί, Απαλλαγές, Λοιπά Θέµατα (ΚΦΕ 38) (άρθρα: 52) 4.40 Εισφορά Ενεργητικού Έναντι Μετοχών: Προϋποθέσεις για τις Απαλλαγές (ΚΦΕ-39) (άρθρα: 52) 4.41 Ανταλλαγή Μετοχών (ΚΦΕ 40) (άρθρα: 53) 4.42 Συγχωνεύσεις και ιασπάσεις: Έννοιες και Περιεχόµενο (ΚΦΕ 41) (άρθρα: 54) 4.43 Συγχωνεύσεις και ιασπάσεις: Απαλλαγές, Λοιπά (ΚΦΕ 42) (άρθρα: 54) 4.44 Συγχωνεύσεις και ιασπάσεις: Προϋποθέσεις (ΚΦΕ 43) (άρθρα: 54) 4.45 Μεταφορά Έδρας SE ή SCE (ΚΦΕ 44) (άρθρα: 55) 4.46 Νοµικά Πρόσωπα: Φορολογητέο Εισόδηµα: Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων, Εκκαθάριση (ΚΦΕ 45) (άρθρα: 56, 57) 4.47 Φορολόγηση στην Πηγή για µισθούς και συντάξεις (ΚΦΕ 46) (άρθρα: 59, 60) 4.48 Παρακράτηση Φόρου: Υπόχρεοι, Πληρωµές υποκείµενες (ΚΦΕ 47) (άρθρα: 61, 62) 4.49 Απαλλαγή Ενδοοµιλικών Πληρωµών (ΚΦΕ-48) (άρθρα: 63) 4.50 Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου (ΚΦΕ 49) (άρθρα: 64) 4.51 Κράτη µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό καθεστώς (ΚΦΕ 50) (άρθρα: 65) 4.52 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρίες: Γενικά, Προϋποθέσεις (ΚΦΕ 51) (άρθρα: 66) 4.53 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρίες: Εξαιρέσεις για προϋποθέσεις, Εισοδήµατα που εξετάζονται (ΚΦΕ 52) (άρθρα: 66) 4.54 Υποβολή ήλωσης Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, Υπεραξία µεταβίβασης ακινήτων (ΚΦΕ 53) (άρθρα: 67, 67Α, 68) 4.55 Προκαταβολή Εισοδήµατος Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Φυσικών Προσώπων (ΚΦΕ 54) (άρθρα: 69, 70) 4.56 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων (ΚΦΕ 55) (άρθρα: 71) 4.57 Μεταβατικές ιατάξεις και Έναρξη Ισχύος (ΚΦΕ 56) (άρθρα: 72) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5.1 Εισαγωγή 5.2 Αιτιολογική Έκθεση 5.3 Αποσβέσεις για τη χρήση 2013 (ΠΟΛ.1216/ ) 5.4 Φορολογία µεταβίβασης µετοχών ( 12Β ΕΞ 2013/ ) 5.5 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα ( 6Α ΕΞ 2013/ ) 5.6 Επιστροφή φόρου εισοδήµατος (ΠΟΛ 1287/ ) 5.7 Προέγκριση ενδοοµιλικής τιµολόγησης (ΠΟΛ.1284/ ) 5.8 Τιµές κτήσης τίτλων πριν την αποϋλοποίηση (ΠΟΛ.1004/ ) 5.9 Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών (ΠΟΛ.1007/ ) 5.10 Τιµές κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις (ΠΟΛ.1008/ ) 5.11 ΠΟΛ.1010/

4 5.12 ηλώσεις για παρακράτηση φόρων επί µερισµάτων, τόκων και δικαιωµάτων (ΠΟΛ.1011/ ) 5.13 Οι δηλώσεις για παρακρατούµενους τρεις µέρες πριν τη λήξη του διµήνου (ΠΟΛ.1012/ ) 5.14 Πληροφόρηση για εκµίσθωση ακινήτων (ΠΟΛ.1013/ ) 5.15 ήλωση φόρου υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων (ΠΟΛ.1014/ ) 5.16 Τροποποίηση ΚΦΑΣ από Ν. 4223/13 (ΠΟΛ.1023/ ) 5.17 Προκαταβολή φόρου για αρχιτέκτονες και µηχανικούς (ΠΟΛ.1025/ ) 5.18 Παρακράτηση για εργολάβους και ενοικιαστές δηµοσίων εσόδων (ΠΟΛ.1027/ ) 5.19 Παρακράτηση από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για αµοιβές αγαθών ή υπηρεσιών (ΠΟΛ.1028/ ) 5.20 Πίστωση φόρου αλλοδαπής «ΠΟΛ.1026/ » 5.21 Παρακράτηση από δικηγόρους για αµοιβές και µερίσµατα «ΠΟΛ.1031/ » 5.22 Ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά τυχερά παιχνίδια (Ε.Ε.Ε.Π. αριθµ. απόφ. 93/2/ ) 5.23 Μέσο επιτόκιο αγοράς (ΠΟΛ.1034/ ) 5.24 Παράταση δηλώσεων για την Κεφαλονιά (ΠΟΛ.1037/ ) 5.25 Κοινοποίηση του ΚΦΕ στο ΙΚΑ (Γ32/46/ ) 5.26 Απαλλαγή παρακράτησης µισθωτών λόγω αναπηρίας ( 12Α ΕΞ ) 5.27 Παρακράτηση από Φυσικά Πρόσωπα για αµοιβές (ΠΟΛ.1048/ ) 5.28 Παρακράτηση και απόδοση φόρου για µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις (ΠΟΛ.1049/ ) 5.29 Έµµεσες τεχνικές ελέγχου (ΠΟΛ.1050/ ) 5.30 Παρακράτηση και απόδοση φόρου για µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις ( 12Α ΕΞ ) 5.31 Παρακράτηση από τα Ταµεία στις αµοιβές ιδιωτικών κλινικών ( 12Β ΕΞ ) 5.32 Κράτη µε προνοµιακό καθεστώς για το 2014 ( ΕΞ ) 5.33 Για παρακράτηση από µισθούς Μελών.Σ. Ανώνυµης Εταιρίας ( 12Α ΕΞ ) 5.34 Μη συνεργάσιµα κράτη για το 2014 ( ΟΣ Γ ΕΞ ) 5.35 Αποδείξεις δαπανών (ΠΟΛ.1070/ ) 5.36 Άρση του τραπεζικού απορρήτου (Γνωµ. Εισ. Αρείου Πάγου αριθµ. 1/ ) 5.37 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρίες (ΠΟΛ.1076/ ) 5.38 Καταστάσεις πελατών προµηθευτών (ΠΟΛ.1078/ ) 5.39 Υπεραξία µεταβίβασης τίτλων ( 12A ΕΞ ) 5.40 Φόροι που εµπίπτουν στον ΚΦΕ και τον ΚΦ ( 12Α ΕΞ ) 5.41 Για τις δηλώσεις Φ.Ε. του 2013 (ΠΟΛ.1085/ ) 5.42 Για έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τη δήλωση για το 2013 ( 12Α ΕΞ ) 5.43 Μεταφορείς και παρακράτηση ( 12Α ΕΞ ) 5.44 Αποδείξεις δαπανών (ΠΟΛ.1090/ ) 5.45 Για παρακράτηση από µισθούς Μελών.Σ. Ανώνυµης Εταιρίας ( 12Α ΕΞ )

5 5.46 Έµµεσες τεχνικές ελέγχου (ΠΟΛ.1094/ ) 5.47 Ατοµικές επιχειρήσεις και χρήση ( 12Α ΕΞ ) 5.48 Για παρακράτηση από µισθούς Μελών.Σ. Ανώνυµης Εταιρίας ( 12A ΕΞ ) 5.49 Φάκελος Τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών (ΠΟΛ.1097/ Εισφορά αλληλεγγύης για τα Φυσικά Πρόσωπα (ΠΟΛ.1099/ ) 5.51 Παρακράτηση για µισθούς και συντάξεις (ΠΟΛ. 1104/ ) 5.52 Κατ' επάγγελµα ενασχόληση µε αγοραπωλησίες τίτλων (ΠΟΛ.1105/ ) 5.53 Μερίσµατα πλοιοκτητριών εταιριών και τεκµήρια (ΠΟΛ.1106/ ) 5.54 Τιµές κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις (ΠΟΛ.1119/ ) 5.55 Παρακράτηση από Φυσικά Πρόσωπα για αµοιβές και παρακρατήσεις από τους ηµόσιους Φορείς (ΠΟΛ.1120/ ) 5.56 Φόρος υπεραξίας µεταβίβασης ακινήτων (ΠΟΛ.1121/ ) 5.57 Τιµές και χρόνος κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις και υπολογισµός υπεραξίας (ΠΟΛ.1122/ ) 5.58 Παρακράτηση για αµοιβές συµβολαιογράφων ( 12A ΕΞ ) 5.59 Αµοιβές ηµάρχων και Αντιδηµάρχων ( 12A ΕΞ Φορολόγηση ΝΕΠΑ ( 12Β ΕΞ ) 5.61 Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών (ΠΟΛ.1143/ ) 5.62 Φάκελος Τεµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών «ΠΟΛ.1144/ » 5.63 Ζηµιές εταιριών από διάσπαση Ν. 2166/93 ( 12Β ΕΞ ) 5.64 Αποσβέσεις για διαφορετικές δραστηριότητες ( 12Γ ΕΞ ) 5.65 Φορολόγηση αντιρρησιών συνείδησης ( 12A ΕΞ ) 5.66 Φορολόγηση αιρετών των ΟΤΑ για το 2013 ( 12A ΕΞ ) 5.67 Ανακαίνιση παραχωρηµένου δωρεάν ακινήτου ( 12Α ΕΞ ) 5.68 Ζηµιά υποκαταστήµατος αλλοδαπής ( 12Β ΕΞ ) 5.69 Τιµές και χρόνος κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις (ΠΟΛ.1168/ ) 5.70 Φορείς γενικής κυβέρνησης που δεν είναι στο σχετικό Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ ( 12Β ΕΞ 2014/ ) 5.71 Λειτουργία Υγειονοµικών Επιτροπών στο ΙΚΑ (Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 50/ ) 5.72 Τροποποιητικές δηλώσεις (ΠΟΛ.1174/ ) 5.73 Μεταβολή κατοικίας Μόνιµου Κατοίκου Ελλάδας (ΠΟΛ.1177/ ) 5.74 Φορολόγηση αγροτών (13%) ( 12 Α ΕΞ ) 5.75 Εργολήπτες και παρακράτηση ( 12 Α ΕΞ ) 5.76 Για προσδιορισµό συνδεµένων µερών (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ / ) 5.77 Παρακρατήσεις από τα "Νοµικά Πρόσωπα" των ΟΤΑ (Αριθµ. πρωτ.: οικ.: 33615/ ) 5.78 Καθυστέρηση πληρωµής µισθών και φόρος ( 12A ΕΞ 2014/ ) 5.79 Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρίες (ΠΟΛ.1211/ ) 5.80 Εξόφληση µε τραπεζικά µέσα (ΠΟΛ.1216/ )

6 5.81 Παρακράτηση και απόδοση φόρου για µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις (ΠΟΛ.1217/ ) 5.82 Επιδόµατα Επικίνδυνης Εργασίας σε Υγειονοµικούς ( 12Α ΕΞ 2014/ ) 5.83 ιανοµή µερίσµατος σε δηµοσίους υπαλλήλους (Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: οικ. 2/77786/Α0024/ ) 5.84 Παροχές σε είδος (ΠΟΛ.1219/ ) 5.85 Κανονισµός λειτουργίας Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Φ.51010/οικ.19976/861/ ) 5.86 Έσοδα λαχειοπωλών ( 12Α ΕΞ 2014/ ) 5.87 Φορολόγηση γραφίστα ( 12Α ΕΞ 2014/ ) 5.88 Αµοιβές συµβολαιογράφων και Καταστάσεις Πελατών ( 15Β ΕΞ 2014/ ) 5.89 Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα (Κ.Υ.Α. αριθµ /Γ 1.2/ ) 5.90 Παρακράτηση από συµβολαιογράφους (Γ..Φ ΕΞ 2014/ ) 5.91 Συνδεµένα µέρη (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ / ) 5.92 Υπεραξία µεταβίβασης ακινήτων (ΠΟΛ.1251/ ) 5.93 Παροχές σε είδος ( ΕΞ 2014/ ) 5.94 Φορολογική Κατοικία (ΠΟΛ.1260/ ) 5.95 Για εταιρίες του Ν. 89/67 (ΠΟΛ.1261/ ) 5.96 Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών (ΠΟΛ.1264/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 6.1 Εισαγωγή 6.2 Από µηδενική βάση 6.3 Πηγές και εισοδήµατος και διαφοροποίηση συντελεστών 6.4 Εκπιπτόµενες δαπάνες 6.5 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 6.6 Αµοιβές σε είδος και αµοιβές επιχειρηµατιών 6.7 Συνδεµένα πρόσωπα 6.8 Έµµεσες τεχνικές ελέγχου, τεκµήρια 6.9 Φορολογική κατοικία και Offshore 6.10 Έλεγχος αλλοδαπών εταιριών 6.11 Υποκεφαλαιοδότηση 6.12 Φορολόγηση της υπεραξίας 6.13 Μετασχηµατισµοί 6.14 Άλλες µεταβολές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 7.1 Μεταρρυθµίσεις Η Ελληνική προσέγγιση 7.2 Αρχικές ρυθµίσεις και οι επιδράσεις των αλλαγών 7.3 Συνοχή και συµβατότητα µε τις διεθνείς πρακτικές 7.4 Οι διοικητικές αποφάσεις και οι κίνδυνοι που περικλείουν 7.5 Πόσοι έχουν πεισθεί;

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ Άγαµα τέκνα (έκπτωση ποσών) 31 1κ Αγνώστου πηγής προσ/ση περοιουσίας 48 3 Αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων (καταργήθηκε) 8 1στ Αγορά αυτοκινήτων για µεταπώληση 18 γ Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα