ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,17 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά,, διάφορα τρόφιμα) και αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού) και γάλατος εργαζομένων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής κατασκήνωσης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λεβαδέων. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσό ,17 θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια, αλλά χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της μελέτης. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). Για τις ομάδες 1 έως και 9 της μελέτης κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών της μελέτης, καθώς το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν εκδίδει Δελτίο Μέσων Τιμών των αντίστοιχων προιόντων. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 22/12/ /2014 Λιβαδειά 22/12/2014 Η Διευθυντρια Η Συντάξας Παπαγεωργίου Μαρία Άννα Μαρία Σαβράμη 2

3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2015»,. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) β) του Ν. 2286/95 γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση ) δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 5ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). 3

4 Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-πληρωμή Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού. 4 Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 22/ 12/ /2014 Λιβαδειά 22/12/2014 Η Διευθυντρια Η Συντάξας Παπαγεωργίου Μαρία Άννα Μαρία Σαβράμη 4

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΟΜΑΔΑ 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΑΛΑΤΙ: λευκό, κρυσταλιζέ, ιωδιούχο συσκευασμένο σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο 800 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 2. ΑΛΕΥΡΙ: Α ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 3. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό αεροστεγή φάκελο γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 4. ΑΥΓΑ: Θα πρέπει να είναι Α ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και να είναι μεσαίου βάρους από γρ., συσκευασμένα σε εξάδες. 5. ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 6. ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ: φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεμαχίων, βάρους 0,3 γρ. ανά τεμάχιο. 7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 8. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: θα είναι ολικής αλέσεως με σοκολάτα, σε χάρτινη συσκευασία των 375 γρ., δεν θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης, β)σύνθεση του προϊόντος και γ)περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 9. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: θα είναι σε συσκευασία ειδικού για τη φύλαξή τους αεροστεγούς φακέλου 375 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, η σύνθεση του προϊόντος και η περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, οξύτητας 0-1%, να είναι ελληνικό και σε συσκευασία ειδικής φιάλης 1 λιτ. και να πληροί τους όρους των υγειονομικών διατάξεων. 11. ΖΑΧΑΡΗ: λευκή, κρυσταλλική σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού παρασκευασμένη στην Ελλάδα. 12. ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ: αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 13. ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι, να 5

6 μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα. 14. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ : σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία των 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 15. ΚΑΝΕΛΛΟΞΥΛΟ: κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 16. ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: σε συσκευασία 1 κιλού gel. 17. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ: σκόνη για την παρασκευή κρέμας συσκευασμένη σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 200 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 18. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι. 19. ΚΥΜΙΝΟ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 20. ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ: Θα διατίθενται σε φακελάκια 3 τεμαχίων των 8-10 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 21. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT: σε ειδικό για την φύλαξή της κεσεδάκι 250 γρ. σφραγισμένο αεροστεγώς και με επιπλέον καπάκι φύλαξης που συντηρείται στο ψυγε Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα θα φέρει δε ημερομηνία λήξης του προϊόντος που θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσή του. 22. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: εγχώριας παραγωγής (ροδάκινο, βερίκοκο ή φράουλα) σε βάζο γυάλινο γρ όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 23. ΜΕΛΙ: εγχώριας παραγωγής σε γυάλινο ή μεταλλικό βάζο 450 γρ. ειδικό για την φύλαξή του. 24. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ: τριμμένο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 20 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 25. ΜΠΑΧΑΡΙ: Θα διατίθενται σε συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 26. ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: ειδική για την ζαχαροπλαστική σκόνη σε φακελάκι 16 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 27. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ MΙΡΑΝΤΑ : σε ειδική για την φύλαξή τους συσκευασία 275 γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. 28. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ : τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεϊνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική συσκευασία των 250 γρ. Θα παρασκευάζονται και θα συσκευάζονται στην Ελλάδα. 29. ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: ειδικό κιτίο 500 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα ΞΥΔΙ: κατάλληλα συσκευασμένο σε φιάλη πλαστική 670 ml όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 31. ΠΑΡΙΖΑΚΙ: προϊόν βραστό, ελληνικό σε συσκευασία των 330 γρ. όπου θα αναγράφεται η σύνθεση, ο μέσος όρος διατροφικών στοιχείων και η ημερομηνία λήξης. Να πληροί τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 32. ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ: μαύρο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 33. ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ : θα διατίθενται σε συσκευασία 250 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 6 6

7 34. ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 400γρ, χωρίς συντηρητικά, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 35. ΡΕΒΥΘΙΑ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. 36. ΡΙΓΑΝΗ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 50 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 37. ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ: εγχώριο τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 38. ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ: εγχώριο τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 39. ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ: τύπου Αμερικής τυποποιημένο σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς που θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 40. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ :από 100% σκληρό σίτο, θα διατίθενται σε συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 41. ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία 200 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 42. ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ :στιγμιαίο ρόφημα κακάο το οποίο περιέχει βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Θα διατίθενται σε συσκευασία 500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. 43. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ: συσκευασμένος σε ειδικό κιτίο 500 γρ. στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 44. ΤΡΑΧΑΝΑΣ: γλυκός, που θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα από 100% σιμιγδάλι και 180 γρ. γάλα ανά συσκευασία των 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 45. ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: εγχώριες τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένες από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. 46. ΦΑΡΙΝΑ: αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Α ποιότητας λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 500 γρ. στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 47. ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: εγχώρια τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς απαλλαγμένα από ξένα σώματα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. 48. ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ: Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 180 γρ. για την τριμμένη και γρ. για τις φρυγανιές. Θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 49. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σιμιγδάλι. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΟΜΑΔΑ 2) 7 7

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη κρεοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. Το κρέας να είναι από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι άσπρο για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής ). Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. Πρέπει δε να είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ ΜΠΟΥΤΙ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι άσπρο για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 2. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-12 μηνών) ΧΚ: από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ: τύπου 65% Α. Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. 8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ( ΟΜΑΔΑ 3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Τα κατεψυγμένα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σχετικά προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών και αλλοιωμένων ειδών. Οπωσδήποτε δε να είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ: Α ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα τμήματα στην ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης. 2. ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ: Α ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα τμήματα στην ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης. 3. ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ : Α ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα τμήματα στην ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία κατάψυξης. 4. ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ: συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 450 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 5. ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ : συσκευασμένο σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 450 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής της όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 8

9 6. ΑΡΑΚΑΣ: κατεψυγμένος σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου 1 κιλού. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα είναι ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 7. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ: κατεψυγμένα σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου 1 κιλού. Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του όπου θα φθάνει στην ορισμένη από τον παρασκευαστή θερμοκρασία κατάψυξης. Θα είναι ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ( ΟΜΑΔΑ 4) ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη Αρτοποιίας πρέπει να είναι Α ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΨΩΜΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ: φρέσκο καθαρού βάρους 500gr. Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 2. ΤΣΟΥΡΕΚΙ: Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή του. 3. ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους. 4. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους. 5. ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ-ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΙΚ ΝΤΟΝΑΤΣ:. Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους 6. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία γρ., το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληρεί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΟΜΑΔΑ 5) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα από ξένα σώματα. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει 9

10 όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια νωπά ομοιογενή χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα. 2. ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ: Α ποιότητας εγχώριες χωρίς κτυπήματα και καφέ στίγματα. 3. ΣΠΑΝΑΚΙ: Α ποιότητας εγχώριο νωπό χωρίς ξένα σώματα. 4. ΠΑΤΑΤΕΣ: εγχώριες Α ποιότητας. 5. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ: εγχώρια Α ποιότητας. 6. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: εγχώρια Α ποιότητας. 7. ΣΚΟΡΔΑ (το ένα) εγχώρια Α ποιότητας. 8. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ: εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα Α ποιότητας 9. ΚΑΡΟΤΑ: Α ποιότητας εγχώρια νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα. 10. ΛΑΧΑΝΟ: Α ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα. 11. ΝΤΟΜΑΤΕΣ: Α ποιότητας εγχώριες ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα γδαρσίματα και στίγματα σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση (ούτε άγουρες ούτε υπερώριμες). 12. ΑΓΓΟΥΡΙΑ: εγχώρια, νωπά τρυφερά χωρίς χτυπήματα και γδαρσίματα 13. ΣΕΛΙΝΟ: Α ποιότητας εγχώριο, φρέσκο. 14. ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριος, φρέσκος Α ποιότητας 15. ΑΝΗΘΟΣ: δέμα 450 γρ. εγχώριο, φρέσκο Α ποιότητας 16. ΜΗΛΑ: στάρκιν Α ποιότητας εγχώρια χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 17. ΛΕΜΟΝΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 18. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ομοιογενή, ζουμερά κατάλληλα προς βρώση χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα 19. ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 20. ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα, κουκούτσια και στίγματα. 21. ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Α ποιότητας φρέσκες χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 22. ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Α ποιότητας εγχώριες, φρέσκες, ομοιογενείς, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 23. ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά ομοιογενή χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 24. ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 25. ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Α ποιότητας εγχώριο, φρέσκο μέχρι 10 κιλών χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 26. ΠΕΠΟΝΙ: Α ποιότητας εγχώριο, φρέσκο, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 27.ΚΕΡΑΣΙΑ: Α ποιότητας εγχώρια, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα 28.ΠΡΑΣΣΑ: Α ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα 29.ΜΑΡΟΥΛΙΑ: Α ποιότητας εγχώριο νωπά, τρυφερά, χωρίς μαύρα στίγματα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ( ΟΜΑΔΑ 6) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερα: 1. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: πλήρες κιτίο 410 γρ. το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με ίση ποσότητα νερού και θα αποδίδει 820 γρ. πλήρες γάλα. Τα λιπαρά του γάλακτος δεν θα είναι άνω των 7,8 %. Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα του κιτίου

11 2. ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ: παραδοσιακή Α κατηγορίας (τα τρίμματα αποκλείονται) και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 3. ΚΑΣΕΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ: παραδοσιακό Α κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 4. GOUDE (τυρί για τόστ) σε φέτες: Α κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να παράγεται δε σε χώρες της Ε.Ο.Κ. 5. ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Η Ε.Ε.: Α κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να παράγεται δε σε χώρες της Ε.Ο.Κ. 6. ΓΙΑΟΥΡΤΙ: κεσές 500 γρ. 10%λιπαρά Α κατηγορίας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 1 μήνα από την ημερομηνία παράδοσής της. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ( ΟΜΑΔΑ 8) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ:Η προμήθεια αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιδιαίτερα: 1. Βαμβάκι υδρόφιλο βαμβάκι 70 γρ 2. Αλάτι πλυντηρίου πιάτων ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες, σε συσκευασία 1 κιλού. 3. Αλάτι πλυντηρίου ρούχων ειδικό αλάτι για πλυντήριο ρούχων, αποτρέπει τα άλατα και καθαρίζει τους σωλήνες, σε συσκευασία 1 κιλού. 4. Ξεραχνιάστρα που εφαρμόζει σε τηλεσκοπικό κοντάρι για τον καθαρισμό των ταβανιών. 5. Χλώριο παχύρευστο ULTRA, 750 KAI 1250 ml παχύρρευστο, κατάλληλο για γενικό καθαρισμό, απολύμανση και λεύκανση. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 6. Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 7. Υγρό τζαμιών Υγρό για τζάμια 750 ml με αντλία ψεκασμού, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 8. Υγρό πατώματος, Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 1000ml, σε διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 9. Χαρτί υγείας. Χαρτί υγείας μονόφυλλο, από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό. 10. Χαρτοπετσέτες, αρίστης ποιότητας, απαλές απορροφητικές, ανθεκτικές, σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία των 110 φύλλων. 11. Χαρτί κουζίνας Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, γραμμαρίων, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. 12. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε ταμπλέτες ή σκόνη αρίστης ποιότητας. 13. Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης, αρίστης ποιότητας, μη τοξικά, ανθεκτικά,

12 ελαστικά. Ζεύγος μεσαίου μεγέθους Νο 7-7,5. Τυποποιημένα σε πλαστική σακούλα ανά ζεύγος. 14. Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά- Latex) Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση 15. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα συσκευασία 70 μεζούρες 16. Κουβάς στίφτης σετ Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων με στίφτη. 17. Σακούλες απορριμμάτων 55Χ75 συσκευασία 20 τεμ.σε ρολό Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 52Χ75cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων σε ρολό. 18. Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια, Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 48X50cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι παρθένο υλικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 40 τεμαχίων σε ρολό. 19. Σακούλες απορριμμάτων ΓΙΓΑΣ, διαστάσεων 80Χ1,10 cm, από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. 20. Σύρμα κουζίνας ανοξείδωτο, υψηλής ανθεκτικότητας και καθαριστικής ικανότητας. Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τους ρύπους, παρουσιάζοντας την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων. Να είναι ανθεκτικό στα κοινά καθαριστικά και να μην οξειδώνεται. 21. Υγρό καθαρισμού αλάτων 1 λίτρο Για όλες τις επιφάνειες, εκτός από φυσικά πορώδη υλικά (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 1 λίτρου. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες ευρωπαϊκής ένωσης 22. Υγρό πιάτων 4 lt και 750 ml, ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ τσάϊ κλπ, συμπυκνωμένο. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 23. Πιγκάλ (βουρτσάκι wc) Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση 24. Υγρό σαπούνι χεριών, αρίστης ποιότητας για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 1 και 4 λίτρων. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 25. Μαλακτικό ρούχων συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί, να βοηθά στο εύκολο σιδέρωμα, συσκευασία 5 λίτρων. 26. Σκούπα αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωμα με ειδικά επεξεργασμένες ίνες που να μπορεί να προσαρμόζεται σε ξύλινο κοντάρι. 27. Σφουγγαρίστρα απλή και επαγ/κη. Περίπου τύπου wettex, από βισκόζη, πολυεστέρα, και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 28. Ξύλινο ή μεταλλικό κοντάρι σκούπας, αρίστης ποιότητας, μήκους 1,30 μέτρα περίπου, κατάλληλο για σκούπα συνθετική. 29. Κοντάρι αλουμινίου, αρίστης ποιότητας μήκους 1,5 μέτρων περίπου, κατάλληλο για επαγγελματική σφουγγαρίστρα. 30. Πετσέτα τύπου wettex, πανάκια γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας, απορροφητικά και ανθεκτικά για καθαρισμό επιφανειών ( Νο 3 ή 4). Συσκευασμένα σε κατάλληλη τυποποιημένη συσκευασία, εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι διαστάσεις και η προέλευση. 31. Χαρτομάντιλα (κουτί) χαρτομάντιλα σε κουτί 90 τεμαχίων 2φυλλα 32. Λοσιόν οινοπνεύματος σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου έως

13 ml. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 33. Υγρό τουαλέτας παχύρευστο ή GEL, καθαριστικό και αρωματικό υγρό τουαλέτας 750 ml που να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να αρωματίζει με αναγραφόμενα εξωτερικά του μπουκαλιού τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. 34. Υγρό αποφρακτικό σωληνώσεων, σε συσκευασία 1 lt. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 35. Αποφρακτικό σε σκόνη, για νεροχύτες και νιπτήρες. Διατηρεί τις σωληνώσεις καθαρές και εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές. Σε συσκευασία των 100 γρ. εξωτερικά της οποίας θα αναγράφονται τα συστατικά, οι οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 36. Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους, μελάνι, χαλιά, κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5λίτρων και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης 37. Ενισχυτικό πλυντηρίου ρούχων ενισχυτική σκόνη πλύσης σε συσκευασία των 75 γρ. για το πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τα ρούχα. 38. Φαράσι πλαστικό αρίστης ποιότητας. 39. Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (εκθαμβωτικό), αρίστης ποιότητας, σε μορφή υγρού σε πλαστική συσκευασία βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 40. Σφουγγαράκι κουζίνας με συνθετικό συρματάκι αρίστης ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π., να είναι απορροφητικό, υδρόφιλο και να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο. Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστική συσκευασία. 41. Υγρό καθαριστικό χαλιών, και σαμπουάν μηχανής, για βαθύ καθαρισμό των χαλιών και εξουδετέρωση των οσμών σε συσκευασία 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 42. Απολυμαντικό καθαριστικό, χωρίς ενεργό χλώριο, για απολύμανση σε όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Με αντλία ψεκασμού σε συσκευασία των 750 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 43. Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως, αρίστης ποιότητας, σε συσκευασία των 450 ml. Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση. 44. Σκόνη καθαρισμού, για μπάνια, σκεύη και κουζίνες σε πλαστική συσκευασία 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 45. Μωρομάντηλα, σε συσκευασία των τεμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και η προέλευση. 46. Μεμβράνη τροφίμων, πλαστική 1 κιλού 30 cm, κατάλληλη να διατηρεί τρόφιμα, τυποποιημένη σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης, η προέλευση και οι διαστάσεις. 47. Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουμίνιο, κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα φρέσκα και υγιεινά. Μήκους 30 μέτρων Χ0,30 cm. σε ρολό. Τυποποιημένη σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης, η προέλευση και οι διαστάσεις. 48. Σακούλες τροφίμων, μεσαίου μεγέθους σε συσκευασία 20 τεμαχίων, κατάλληλες για τη διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο. Να είναι από υλικό αδρανές ώστε να αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτες τροποποιήσεις στην σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. 49. Κατσαριδοκτόνο ΣΠΡΕΥ των 300 ml που να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας 13 13

14 και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 50. Χειροπετσέτες λευκές αντοχής, σε κυτίο από χαρτόνι 250 φύλλων περίπου ανά τεμάχιο. 51. Συσκευή πλαστική χειροπετσέτας. 52. Κάδος συλλογής απορριμμάτων, οικιακής χρήσης πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού, πλαστικός από P.V.C. 53. Λεκάνη πλαστική,κατάλληλη για χρήση τροφίμων lt. 54. Καλαθάκι τουαλέτας, στρογγυλό μικρό με πετάλ. 55. Απλώστρα ρούχων μεσαίου μεγέθους. 56. Φιάλες υγραερίου, μικρές για γκαζάκι, αρίστης ποιότητας, 100% βουτάνιο για σταθερή φλόγα και ιδανική καύση. 14 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 22 / 12/ /2014 Λιβαδειά 22/12/2014 Η Διευθυντρια Η Συντάξας Παπαγεωργίου Μαρία Άννα Μαρία Σαβράμη 14

15 15 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ( ΟΜΑΔΑ 7) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ: Τα υπό προμήθεια γάλα, το οποίο προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές συστατικά γάλατος όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Προδιαγραφές συστατικά γάλατος ανά 100 ml. Γάλα φρέσκο Ενέργεια KJ 275, KC 66 Υδατάνθρακες G 4,7 Λιπαρά G 3,6 Ασβέστιο Mg Φώσφορος Mg Βιταμίνη A Mg Βιταμίνη B2 Mg 0,15-0,50 Βιταμίνη B12 Mg 0,4-1,3 Βιταμίνη D IU 2-6,6 Σε κάθε κουτί γάλατος θα αναγράφετε η ημέρα συσκευασίας και η διάρκεια κατανάλωσης και θα είναι σε εμφανές σημείο ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λιβαδειά 22/ 12/ /2014 Λιβαδειά 22 /12/2014 Η Διευθυντήρια O Συντάξας Αθανασία Κοϊτσάνου Λουκάς Γκικόπουλος 15

16 16 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ποσότητα Αξία 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,00 150,00 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 70 1,40 98,00 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 1,90 342,00 4 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,40 200,00 5 ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΚΙΛΑ 6 20,00 120,00 6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,00 50,00 7 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΙΦΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,50 15,00 8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΛΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 160 2,50 400,00 9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 375gr ΤΕΜΑΧΙΑ 70 2,90 203,00 10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 500 4, ,00 11 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 110 0,80 88,00 12 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,00 40,00 13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 310 0,70 217,00 14 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 240 0,70 168,00 15 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,50 10,00 16 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,90 29,00 17 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 1 kg ΤΕΜΑΧΙΑ 12 1,10 13,20 18 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2,00 100,00 19 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 420 0,85 357,00 20 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 4,30 43,00 21 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,00 25,00 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ 22 ΕΠΑΛΕΙΨΗ SOFT 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 300 1,70 510,00 23 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 120 1,60 192,00 24 ΜΕΛΙ 450gr ΤΕΜΑΧΙΑ 125 5,00 625,00 25 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,30 13,00 26 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,89 8,90 27 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 16gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,00 40,00 28 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 275gr ΤΕΜΑΧΙΑ 300 1,05 315,00 29 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ- ΜΠΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 280 0,70 196,00 30 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 700 0,70 490,00 31 ΞΥΔΙ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,60 60,00 16

17 17 32 ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2,50 150,00 33 ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 12,00 180,00 34 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,50 75,00 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,90 152,00 36 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2,40 240,00 37 ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 11,00 220,00 38 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,80 160,00 39 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 220 1,30 286,00 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 240 1,30 312,00 41 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,90 13,50 42 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,70 7,00 43 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,50 50,00 44 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΣΥΜΠ. 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,65 78,00 45 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 3,20 192,00 46 ΦΑΚΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 340 1,21 411,40 47 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,10 165,00 48 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 260 1,70 442,00 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2,10 126,00 50 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 180 1,10 198,00 51 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 320 2,90 928,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ποσότητα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. Αξία 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,00 10, ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,40 84,00 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,90 152,00 4 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 0,40 320,00 5 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 5τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,00 2,00 6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΠΛΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 2,50 200,00 7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 60 4,00 240,00 8 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,80 32,00 9 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,00 80,00 10 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,70 70,00 11 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 20gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,50 5,00 12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 200 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 5 2,00 10,00 13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,85 85,00 17

18 14 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 4,30 8,60 15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ SOFT 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,70 85,00 16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,60 32,00 17 ΜΕΛΙ 450gr ΤΕΜΑΧΙΑ 16 5,00 80,00 18 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1,30 3,90 19 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 16gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,00 20,00 20 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ- ΜΠΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,70 42,00 21 ΞΥΔΙ 500 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,60 3,00 22 ΠΙΠΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 12,00 36,00 23 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,50 75,00 24 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 18 1,90 34,20 25 ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 11,00 55,00 26 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,80 24, ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,30 78,00 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΣΥΜΠ. 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,65 32,50 29 ΦΑΚΕΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,21 60,50 30 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ) 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,10 88,00 31 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,10 63,00 32 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 Lt ΤΕΜΑΧΙΑ 2 9,35 18,70 33 ΔΑΦΝΗ 50gr ΤΕΜΑΧΙΑ 2 2,00 4,00 34 ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,50 30,00 35 ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 1,27 381,00 36 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,20 12,00 37 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 1lt ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1,30 408,00 38 ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 400 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 5 2,32 11,60 39 ΚΕΤΣΑΠ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,00 40,00 40 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 4,50 45,00 41 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 40 2,00 80,00 42 ΜΠΕΙΚΟΝ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 6,56 32,80 ΠΑΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 43 (συσκ. 1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 25 4,95 123,75 44 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕ ΚΙΛΑ 5 7,25 36,25 45 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 συσκ. 500gr TEMAXIA 80 0,87 69,60 46 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ (συσκ. 500gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,89 106,80 47 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 250gr ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,50 500,00 ΣΥΝΟΛΑ 4.010, ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ποσότητα Αξία 1 ΑΛΑΤΙ 400gr ΤΕΜΑΧΙΑ 985 1,00 985,00 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 2 ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 3 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00

19 4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 5 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 6 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 7 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1 8 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ποσότητα Αξία 1 2 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΚΙΛΑ 400 9, ,00 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 400 9, ,00 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ 900 3, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ποσότητα Αξία 1 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥΧ/Κ(8-12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 100 9,60 960,00 2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ 100 3,70 370,00 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΚΙΛΑ 60 5,44 326,40 4 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΚΙΛΑ 100 9,52 952,00 5 ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΚΙΛΑ 60 6,58 394,80 6 ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 100 5,93 593,00 7 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ) ΚΙΛΑ 80 6,60 528,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.124,20 ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ποσότητ α (ανε υ ΦΠΑ ) Αξία 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ65%Α ΚΙΛΑ , ,00 19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00

20 20 ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ποσότητ α Αξία 1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 180 7, ,00 2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 50 6,91 345,50 3 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ ΚΙΛΑ 50 8,50 425,00 4 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ κατεψ/να KΙΛΑ 120 3,20 384,00 5 ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/να ΚΙΛΑ 120 2,40 288,00 6 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500gr ΤΜΧ 50 2,20 110,00 7 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500gr ΤΜΧ 30 3,27 98,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.910,60 ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ποσότητα Αξία 1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 100 7,00 700,00 2 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΜΧ 400 0,20 80,00 3 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚ. 800gr ΤΜΧ 80 3, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.076,00 ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ποσότητ α Αξία 1 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 840 7, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ κατεψ/να KΙΛΑ , ΑΡΑΚΑΣ κατεψ/να ΚΙΛΑ , ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΑ 840 4, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 18-06-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7242 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 4-6-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6649 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Αρχισυνταξία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ Διατροφολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Συμβουλές για κέηκ πετυχημένο: - Πρέπει το αλεύρι να είναι κοσκινισμένο - Να είναι ο φούρνος προθερμασμένος - Να μην ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα