Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 411/2015 Α Σ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 286 /2016 Σήµερα την 29η του µήνα Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /6/2016 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : Ο ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 35 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, ου έχει ως εξής: Με την 411/2015 το ηµοτικό Συµβούλιο α οφάσισε τη σύναψη και υ ογραφή ρογραµµατικής σύµβασης του ήµου Λαµιέων µε το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, για την υλο οίηση ερευνητικού ρογράµµατος µε τίτλο «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων», καθώς και τον ορισµό εκ ροσώ ου στην Ε ιτρο ή Παρακολούθησης του Άρθρου 7 της σύµβασης. Η αρα άνω α όφαση εστάλη για τον κατά το νόµο ροβλε όµενο έλεγχο στην Α οκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η ο οία µε την υ αριθµ. 8255/210160&8681/ / α όφαση του ασκούντα τα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα, ε ικύρωσε την αρα άνω α όφαση. Ύστερα όµως µετά α ό εκτενέστερη µελέτη της Σύµβασης, το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας ροχώρησε στην διόρθωση και ορθότερη σύνταξη της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον ήµο µας να ως ρος τα συµβαλλόµενα µέλη του Άρθρου 1, ως ρος την ε εξήγηση του αντικειµένου της Σύµβασης του Άρθρου 2 και ως ρος τον τρό ο χρηµατοδότησης ου εριγράφεται στο Άρθρο 4 και την αλλαγή ου ε ιφέρει ο νέος Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου θα ρέ ει να έρθει εκ νέου ρος έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Τίθεται υ όψη του.σ. η Προγραµµατική Σύµβαση η ο οία έχει ως αρακάτω: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

2 Για την υλο οίηση ερευνητικού ρογράµµατος µε τίτλο: «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων». ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1.Ο ήµος Λαµιέων ο ο οίος εκ ροσω είται νόµιµα δια του δηµάρχου του κ. Νικολάου Σταυρογιάννη. 2.Το «Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας», ου νοµίµως εκ ροσω είται α ό τον Ανα ληρωτή Πρύτανη Έρευνας του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Ερευνών Καθ. κ. Ζήση Μαµούρη βάσει του υ. αρ. ΦΕΚ 2653/ ερί «Έγκρισης Α όφασης Πρύτανη ερί ορισµού Ανα ληρωτών Πρυτάνεων του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και ανάθεσης αρµοδιοτήτων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Παρούσα σύµβαση εριέχει: 1.Τη νοµική βάση και το εριεχόµενο της σύµβασης 2.Το αντικείµενο, το σκο ό και το εριεχόµενο του έργου 3.Τη χρονική διάρκεια και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης 4.Τον ροϋ ολογισµό και τη χρηµατοδότηση 5.Τον ορισµό Ε ιστηµονικού Υ ευθύνου του έργου 6.Τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις των συµβαλλόµενων αντισυµβατική συµ εριφορά και ρήτρες 7.Την Ε ιτρο ή Παρακολούθησης εφαρµογής της σύµβασης και τις αρµοδιότητες αυτής 8.Ε ίλυση διαφορών 9.Τελικές διατάξεις Βόλος 27/10/2015 Στο Βόλο σήµερα 27/10/2015 στα γραφεία της Ε ιτρο ής Ερευνών του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας, οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 1.Ο ήµος Λαµιέων ο ο οίος εκ ροσω είται νόµιµα δια του δηµάρχου του κ. Νικολάου Σταυρογιάννη, 2.Το «Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας», νόµιµος εκ ροσω είται α ό τον Ανα ληρωτή Πρύτανη Έρευνας του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Ερευνών Καθ. κ. Ζήση Μαµούρη. Συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα οδέχονται τα ακόλουθα µε: 1.Το άρθρο 225 Ν. 3463/2006 και το άρθρο 25 του Ν. 2783/1999 ερί ρογραµµατικών συµβάσεων. 2.Το µε αριθµό Π 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών αξιο οίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκ αιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας (ΦΕΚ 118/ , τ.α ). 3.Τη µε αριθµό Β1/819/1988 κοινή Υ ουργική Α όφαση Υ ουργών Οικονοµικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 920/ , Τ. Β ) σε συνδυασµό µε την µε αριθµό ΚΑ/679/ Κοινή Α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Ν. 3027/2002 άρθρο 3 αράγραφος 2. 4.Το Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού λαισίου για τη δοµή και τη λειτουργία των ΑΕΙ», ου αντικαθιστά το άρθρο 1 αρ. 2 του Ν. 1268/ Το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 6.Την υ αριθµ 411./2015 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαµιέων. 7.Την υ αριθµ. 8255/210160&8681/ /11/2015 έγκριση της αρα άνω α όφασης α ό την Α οκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας ιεύθυνση ιοίκησης ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Οι συµβαλλόµενοι συµ ράττουν µε την αρούσα ρογραµµατική σύµβαση στην εκτέλεση του έργου «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων». Το ρώτο συµβαλλόµενο µέρος «ήµος Λαµιέων» συµβάλλεται ως κύριος του έργου, το δεύτερο συµβαλλόµενο «Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ)» ως φορέας ε ίβλεψης της διαχείρισης και της υλο οίησης του έργου. Η αρούσα σύµβαση υ ογράφεται α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Α) Το ρώτο συµβαλλόµενο µέρος, ο ήµος Λαµιέων, ως κύριος του έργου, έχει τη βασική ευθύνη της χρηµατοδότησης και της υ οστήριξης του έργου. Β) Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας (εφεξής Π.Θ) έχει την υ οχρέωση να ε ιβλέ ει την υλο οίηση και τη διαχείριση του έργου µε τις διαδικασίες ου ροβλέ ονται µε την αρούσα. Το αντικείµενο του έργου και τα αντίστοιχα αραδοτέα εριγράφονται αρακάτω. Το έργο ου θα εκτελεσθεί για το ήµο Λαµιέων υ ό τη µορφή του αραδοτέου, θα ροετοιµασθεί και θα αραδοθεί σε 2 αντίγραφα σε έντυ α καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείµενο του έργο είναι η διερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης εντός των ορίων του ήµου Λαµιέων και η εκ όνηση έρευνας ροτάσεων βελτίωσης της εικόνας, της λειτουργίας, και της οιότητας του αστικού χώρου µε στόχο την οικονοµική ανά τυξη, την κοινωνική ευηµερία και συνοχή και την οιότητα ζωής των κατοίκων του ήµου.

3 Το ρόβληµα της αρακµής και υ οβάθµισης αστικών εριοχών σε όλο τον ανε τυγµένο κόσµο έχει αναδείξει την «αστική ανά λαση, αναγέννηση και ανά τυξη» ως κεντρικό ζήτηµα των ερευνητικών αναζητήσεων και των µελετητικών ροσ αθειών διεθνώς. Ως κύρια αίτια της υ οβάθµισης αστικών εριοχών ενδεικτικά αναφέρονται: (α) η αρακµή και εγκατάλειψη αλιών βιοµηχανικών συγκροτηµάτων και εριοχών, λιµενικών εγκαταστάσεων και στρατο έδων και η δηµιουργία µεγάλων αστικών κενών, (β) αλλαγές στις χρήσεις γης, τις λειτουργίες, τις οικονοµικές δραστηριότητες στα κέντρα των όλεων, ροσαρµογές στις νέες χωρικές α αιτήσεις, αλλοίωση της εικόνας και εκ τώχευση του νοήµατος της αρχιτεκτονικής και ολιτιστικής κληρονοµιάς, (γ) η γήρανση του κτηριακού δυναµικού σε υκνοδοµηµένες κεντρικές αστικές εριοχές, δυσκολίες συντήρησης/ανανέωσής του και οι τάσεις ροαστιο οίησης κατοίκων και ε ιχειρήσεων, (δ) η υ οβάθµιση του φυσικού εριβάλλοντος στις υκνοδοµηµένες αστικές εριοχές ( εριορισµένοι χώροι ρασίνου, φαινόµενο θερµικής νησίδας, αέρια ρύ ανση) κ.α. Η αρούσα ρογραµµατική σύµβαση µεταξύ του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και του ήµου Λαµιέων αφορά στη διερεύνηση των ζητηµάτων Αστικής Ανά λασης και Ανά τυξη ου αφορά στην ολοκληρωµένη διερεύνηση των αρα άνω ροβληµάτων εντός των ορίων του ήµου Λαµιέων µε στόχο την βιώσιµη ανά τυξη της εριοχής σύµφωνα µε τις διεθνείς τάσεις σε ροβλήµατα αστικής ανά λασης. Ειδικότερα, θα διερευνηθούν τα εξής: Προσδιορισµός υ οβαθµισµένων εριοχών στο ήµο Λαµιέων, ό ως αλιών Βιοµηχανικών Συγκροτηµάτων σε αχρηστία, υ οβαθµισµένων άρκων και λατειών σε υ ολειτουργία, αστικών κενών, υ οβαθµισµένων και υκνοδοµηµένων εριοχών, ου χρήζουν Αστικής Ανά λασης- Ανά τυξης και ροτάσεις δηµιουργίας νέων κτηριακών συγκροτηµάτων και λειτουργιών, και νέων Αστικών Το ίων σύµφωνα µε τις ιεθνείς Προσεγγίσεις και Πρότυ α. Προσδιορισµός Ιστορικών Περιοχών στο ήµο Λαµιέων µε ιδιαίτερη Πολιτιστική Κληρονοµιά ου χρήζουν Αστικής Ανά λασης- Αναγέννησης και Ανά τυξης και ροτάσεις αναγέννησής τους σύµφωνα µε τις ιεθνείς Προσεγγίσεις και Πρότυ α Προσδιορισµός εριοχών στο κέντρο του ήµου Λαµιέων οι ο οίες µετά την οικονοµική κρίση εµφανίζουν οικονοµική συρρίκνωση ε ιχειρήσεων και δηµογραφική συρρίκνωση και χρήζουν ανά λασης και ροτάσεις εφαρµογής οικονοµικών και ολιτικών κινήτρων για Αναγέννηση και βιώσιµη ανά τυξή τους. Προσδιορισµός εριβαλλοντικά ε ιβαρυµένων υκνοδοµηµένων αστικών εριοχών στο ήµο Λαµιέων και ροτάσεις ανά λασης και αναβάθµισής τους µέσω βιοκλιµατικής ροσέγγισης και νέων εριβαλλοντικών τεχνικών µε ψυχρά υλικά. Προσδιορισµός υ οβαθµισµένων ελεύθερων χώρων και χώρων ρασίνου (.χ. άρκα, λατείες) εντός του ήµου Λαµιέων και ροτάσεις ανά λασής τους µέσω των νέων τάσεων το ιακού Σχεδιασµού Προτάσεις δράσεων και έργων στο ήµο Λαµιέων ου εναρµονίζονται και ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις των ηµιουργικών και Ευφυών Πόλεων ( creative and smart cities ) Το αρόν ερευνητικό ρόγραµµα µ ορεί να αντιµετω ίσει ταυτοχρόνως όλα τα αρα άνω ζητήµατα και εδία έρευνας, και ε οµένως, α οτελεί µοναδικό συνδυασµό για την ολοκληρωµένη διερεύνηση ζητηµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, και ειδικότερα το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης, και το Εργαστήριο Μορφολογίας και Σχεδιασµού του Αστικού Χώρου υ ό τη ιεύθυνση της Καθ. Αναστασίας-Ασ ασίας Γοσ οδίνη έχουν όλες τις α αραίτητες ακαδηµαϊκές γνώσεις, καθώς και λούσια εµ ειρία σε ανάλογα ερευνητικά ρογράµµατα. Ε οµένως, αντι ροσω εύουν στην ευρύτερη εριοχή κοντά στο ήµο Λαµιέων το µοναδικό ερευνητικό εταίρο ου µ ορεί να συµβάλει στην ανά τυξη του ήµου Λαµιέων αναφορικά µε ροβλήµατα αστικής ανά λασης, αναγέννησης και ανά τυξης. Σκο ός του έργου είναι η εκ όνηση έρευνας και ροτάσεων αστικής ανά λασης για εριοχές εντός των ορίων του ήµου και η ροετοιµασία της Τεχνικής Υ ηρεσίας του ήµου για την ανταγωνιστικότερη και α οτελεσµατικότερη διεκδίκηση έργων αστικής ανά λασης και αναγέννησης στα λαίσια του νέου Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανά τυξης Το αντικείµενο και ο σκο ός του έργου θα εκ ονηθούν α ό κοινή ερευνητική οµάδα του ήµου Λαµιέων και του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας µε Ε ιστηµονική Υ εύθυνο την Καθηγήτρια κα. Ασ ασία-αναστασία Γοσ ονδίνη του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας. Η οµάδα έργου θα είναι διε ιστηµονική και θα συµ εριλάβει ροσω ικό και των δύο συµβαλλόµενων φορέων. ΑΡΘΡΟ 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε 10 (δέκα) µήνες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της Σύµβασης.

4 ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Η αρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται α ό τον κύριο του έργου, το ήµο Λαµιέων, µε οσό των ,16 (δεκατρείς χιλιάδες Ευρώ) λέον ΦΠΑ 24% - δηλ. συνολικό οσό (δεκα έντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ), το ο οίο εριλαµβάνει κάθε δα άνη του φορέα υλο οίησης. Το άνω οσό είναι καταβλητέο α ό τον ήµο Λαµιέων στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας µε τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, σε δέκα (10) µήνες α ό την υ ογραφή της αρούσης. Η ρόοδος του έργου θα βεβαιώνεται γρα τώς ανά τετράµηνο µε βεβαίωση α ό την Ε ιστηµονική Υ εύθυνη. Το αρα άνω οσό χρηµατοδοτείται α ό εγκεκριµένες αρµοδίως ιστώσεις του τακτικού ροϋ ολογισµού του ήµου Λαµιέων. Η διαχείριση της χρηµατοδότησης του ρογράµµατος θα γίνει µε ευθύνη του ΕΛΚΕ του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και τα οσά θα κατατίθενται α ό τον ήµο Λαµίας στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, Τρά εζα ALPHABANK, Υ οκατάστηµα Βόλου, ιεύθυνση Ιάσονος 60, Αριθµός Λογαριασµού , και σύµφωνα µε την Υ ουργική Α όφαση ΚΑ. 679/ ΑΡΘΡΟ 5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε ιστηµονική Υ εύθυνος ορίζεται η Καθηγήτρια κα. Ασ ασία-αναστασία Γοσ ονδίνη του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας. Ο Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος είναι υ εύθυνος ροσω ικά για την υ οβολή στον κύριο του έργου όλων των εγγράφων και στοιχείων ου α αιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτού α ό την αρούσα και τις κείµενες διατάξεις και α οτελεί τον ε ιστηµονικό σύνδεσµο µεταξύ κυρίου και φορέα υλο οίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ- ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ To δεύτερο συµβαλλόµενο µέρος, ως φορέας υλο οίησης, ευθύνεται έναντι του ήµου Λαµιέων για την ορθή εκτέλεση και λήρη εράτωση του έργου. Ακόµα, έχει την α οκλειστική ευθύνη του έργου ου του ανατίθεται µε την αρούσα σύµβαση, το ο οίο υ οχρεούται να εκτελέσει σύµφωνα µε τις ε ικρατούσες ε ιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ συνοµολογεί ότι έχουν λάβει γνώση των α αιτήσεων του ήµου Λαµιέων. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ ως φορέας υλο οίησης εκ ληρώνει όλες τις συµβατικές του υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση αυτή ε ιδεικνύοντας την ροσήκουσα ικανότητα, ε ιδεξιότητα, µέριµνα και ε ιµέλεια ου α αιτείται για τον σκο ό αυτό. Το ΠΜΣ «Αστική Ανά λαση και Ανά τυξη» ια της Ε ιστηµονικού Υ ευθύνου Καθηγ. Ασ ασίας Γοσ ονδίνη, ενηµερώνει χωρίς υ αίτια βραδύτητα εγγράφως το ήµο για την ρόοδο του έργου σύµφωνα µε την αρούσα σύµβαση. Η έγγραφη ενηµέρωση δεν µεταβάλλει τις συµβατικές δεσµεύσεις των µερών και δεν έχει ως συνέ εια την υ ό ο οιαδή οτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του φορέα υλο οίησης για τη µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ή ε ίδειξη γενικότερα της ενδεδειγµένης συµ εριφοράς του. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ διά της Ε ιστηµονικής Υ ευθύνου του έργου Καθ. Ασ ασίας Αναστασίας Γοσ ονδίνη, ως φορέας υλο οίησης, υ οχρεούται να ε ιδεικνύει σε εκ ρόσω ο του ήµου Λαµιέων, όταν ζητείται, ο οιαδή οτε στοιχείο και να αρέχει ο οιαδή οτε γρα τή ή ροφορική ληροφορία σχετικά µε την εκτέλεση της αρούσας σύµβασης. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ και ο Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος του έργου ευθύνονται αλληλέγγυα α ό την αρούσα σύµβαση έναντι του ρώτου συµβαλλόµενου. Ο ήµος Λαµιέων είναι υ όχρεος για την οµαλή και έγκαιρη χρηµατοδότηση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας και το χρονοδιάγραµµα καταβολής των δόσεων. Ε ίσης, ο ήµος Λαµιέων είναι υ όχρεος για τη συνδροµή του φορέα υλο οίησης µε την αροχή ο οιωνδή οτε στοιχείων, εγγράφων, χαρτών, σχεδίων, βάσεων δεδοµένων, κ.α. κρίνονται α αραίτητα για την υλο οίηση του έργου και βρίσκονται στα αρχεία του. Ε ίσης, αναλαµβάνει την υ οστήριξη της έρευνας εδίου και µέρος των α αιτούµενων µε αυτή εργασιών ό ως θα συµφωνηθεί µε τον Ε ιστηµονικό Υ εύθυνο. Το Π.Θ µ ορεί να καταγγείλει την αρούσα εγγράφως και µέχρις ερατώσεως του έργου για σ ουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακο ή χρηµατοδότησης του ρογράµµατος ή η εξάντληση των σχετικών ιστώσεων. Παράβαση όρου της αρούσας και αντισυµβατική ή αράνοµη ράξη ή αράλειψη των µερών αρέχουν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης µε τα δικαιώµατα και υ οχρεώσεις ου αρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόµου. Στην ερί τωση καταγγελίας της σύµβασης ο φορέας υλο οίησης µε ευθύνη του Ε ιστηµονικού Υ ευθύνου έχει την υ οχρέωση να αραδώσει άµεσα στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά µε το έργο δεδοµένα και στοιχεία ου βρίσκονται στην κατοχή του και αντα οκρίνονται στις αραδοθείσες φάσεις του έργου. Κάθε συµβαλλόµενος δικαιούται να δηµοσιεύσει ή να χρησιµο οιήσει µε ο οιονδή οτε νόµιµο τρό ο, να εφαρµόσει ή να διαθέσει σε τρίτους (εκτός εάν αραβιάζει ροσω ικά δεδοµένα ή α όρρητα κατά νόµο στοιχεία) τα αραδοτέα του έργου µε ή χωρίς αντάλλαγµα ο οτεδή οτε, Οι ισχύουσες διατάξεις ερί νευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζονται εφόσον ροκύψει σχετικό θέµα. Η δηµοσιο οίηση των ροτάσεων

5 ανήκει εξίσου στον ρώτο συµβαλλόµενο ( ήµο Λαµιέων) και στην Ε ιστηµονικά Υ εύθυνη του έργου ως ιευθύντρια του ΠΜΣ «Αστική Ανά λαση και Ανά τυξη». Το Π.Θ διατηρεί τα νευµατικά δικαιώµατα για το αραχθέν έργο. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Για την αρακολούθηση υλο οίησης του έργου της αρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης συνίσταται όργανο µε την ε ωνυµία «Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης». Η Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης α οτελείται α ό τα αρακάτω µέλη: 1)Τον εκ ρόσω ο του ήµου Λαµιέων κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 2)Την εκ ρόσω ο του Π.Θ και του ΠΜΣ «Αστική Ανά λαση και Ανά τυξη» Καθηγήτρια Αναστασία Ασ ασία Γοσ ονδίνη, Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκ ροσώ ων του στην Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης, µετά α ό σχετική έγγραφη γνωστο οίηση ρος τα λοι ά συµβαλλόµενα µέρη και συναίνεση τους ως ρος αυτή την αλλαγή. Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης είναι η υλο οίηση του έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης, η ε ο τεία της εκτέλεσης των ροβλε όµενων - έργων/ενεργειών ως συνόλου και λήψη α οφάσεων για κάθε ζήτηµα, ου τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη σύµβαση αυτή. Ειδικότερα: Παρακολουθεί την ορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Ελέγχει την υλο οίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής. Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο ου κρίνει αναγκαίο για την α ρόσκο τη υλο οίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης Η Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά µία φορά ανά τετράµηνο. Η ε ιτρο ή µ ορεί να καλέσει στις συνεδριάσεις της, εφόσον το κρίνει α αραίτητο, ρος ενηµέρωση, αλλά και για συµβουλευτικούς λόγους, τους φορείς της όλης ου έδειξαν ενδιαφέρον και συµµετείχαν στην σχετική ρόσκληση του ήµου. Οι α οφάσεις της Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης λαµβάνοντας υ όψη α ό τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ- ΙΑΦΩΝΙΕΣ Σε ερί τωση ο οιασδή οτε διαφωνίας ου α ορρέει α ό την ερµηνεία και εφαρµογής της αρούσας σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι καταρχήν θα ροσ αθήσουν να έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας µε όλα τα δυνατά µέσα. Μετά α ό α οτυχία της ανωτέρω αναφερόµενης ροσ άθειας διευθέτησης, ο οιαδή οτε διαφορά ου θα α ορρέει α ό την αρούσα σύµβαση θα λύεται α ό τα αρµόδια δικαστήρια του ήµου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η αρούσα σύµβαση µ ορεί να τρο ο οιηθεί ή να συµ ληρωθεί µόνον εγγράφως, όλοι δε οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον, για τον ο οιονδή οτε λόγο κά οιος όρος της σύµβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν ε ηρεάζει την ισχύ των υ ολοί ων όρων αυτής, οι ο οίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε ερί τωση. Σε ερί τωση ου η εκτέλεση του έργου καταστεί λόγω ανωτέρας βίας, δεν µ ορεί να ζητηθεί αµοιβή. Περί τωση ανωτέρας βίας υ άρχει ιδία ερί τωση α εργίας, ολέµου, στάσης ή ο οιασδή οτε κοινωνικής αναταραχής κατά την ο οία αύουν να λειτουργούν οι δηµόσιες υ ηρεσίες. Σε ε ιβεβαίωση των ανωτέρω συντάθηκε η αρούσα σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυ α α ό τα ο οία κάθε συµβαλλόµενος έλαβε α ό δύο. Για τον ήµο Λαµιέων Ο ήµαρχος ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ Ο Ανα ληρωτής Πρύτανη κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης Καθ. Ζήσης Μαµούρης Κατό ιν των ανωτέρω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

6 1. Την έγκριση της τρο ο οίησης της 411/2015 α όφασης του ηµοτικού Συµβουλίου για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας για τη «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων» ως ρος τα συµβαλλόµενα µέλη του Άρθρου 1, ως ρος την ε εξήγηση του αντικειµένου της Σύµβασης του Άρθρου 2 και ως ρος τον τρό ο χρηµατοδότησης ου εριγράφεται στο Άρθρο 4 και την αλλαγή ου ε ιφέρει ο νέος Φ.Π.Α. και ό ως αυτή αναλυτικά αρουσιάζεται αρα άνω. 2. κατά τα λοι ά να ισχύει η 411/2015 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας για τη «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων» Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία 1. Τρο ο οιεί την 411/2015 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας για τη «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων», η ο οία έχει ως εξής : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την υλο οίηση ερευνητικού ρογράµµατος µε τίτλο: «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων». ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1.Ο ήµος Λαµιέων ο ο οίος εκ ροσω είται νόµιµα δια του δηµάρχου του κ. Νικολάου Σταυρογιάννη. 2.Το «Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας», ου νοµίµως εκ ροσω είται α ό τον Ανα ληρωτή Πρύτανη Έρευνας του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Ερευνών Καθ. κ. Ζήση Μαµούρη βάσει του υ. αρ. ΦΕΚ 2653/ ερί «Έγκρισης Α όφασης Πρύτανη ερί ορισµού Ανα ληρωτών Πρυτάνεων του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και ανάθεσης αρµοδιοτήτων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Παρούσα σύµβαση εριέχει: 1.Τη νοµική βάση και το εριεχόµενο της σύµβασης 2.Το αντικείµενο, το σκο ό και το εριεχόµενο του έργου 3.Τη χρονική διάρκεια και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης 4.Τον ροϋ ολογισµό και τη χρηµατοδότηση 5.Τον ορισµό Ε ιστηµονικού Υ ευθύνου του έργου 6.Τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις των συµβαλλόµενων αντισυµβατική συµ εριφορά και ρήτρες 7.Την Ε ιτρο ή Παρακολούθησης εφαρµογής της σύµβασης και τις αρµοδιότητες αυτής 8.Ε ίλυση διαφορών 9.Τελικές διατάξεις Βόλος 27/10/2015 Στο Βόλο σήµερα 27/10/2015 στα γραφεία της Ε ιτρο ής Ερευνών του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας, οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 1.Ο ήµος Λαµιέων ο ο οίος εκ ροσω είται νόµιµα δια του δηµάρχου του κ. Νικολάου Σταυρογιάννη, 2.Το «Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας», νόµιµος εκ ροσω είται α ό τον Ανα ληρωτή Πρύτανη Έρευνας του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Ερευνών Καθ. κ. Ζήση Μαµούρη. Συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα οδέχονται τα ακόλουθα µε: 1.Το άρθρο 225 Ν. 3463/2006 και το άρθρο 25 του Ν. 2783/1999 ερί ρογραµµατικών συµβάσεων. 2.Το µε αριθµό Π 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών αξιο οίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκ αιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας (ΦΕΚ 118/ , τ.α ). 3.Τη µε αριθµό Β1/819/1988 κοινή Υ ουργική Α όφαση Υ ουργών Οικονοµικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 920/ , Τ. Β ) σε συνδυασµό µε την µε αριθµό ΚΑ/679/ Κοινή Α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Ν. 3027/2002 άρθρο 3 αράγραφος 2.

7 4.Το Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού λαισίου για τη δοµή και τη λειτουργία των ΑΕΙ», ου αντικαθιστά το άρθρο 1 αρ. 2 του Ν. 1268/ Το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 6.Την υ αριθµ.411/2015 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Λαµιέων. 7.Την υ αριθµ. 8255/210160&8681/ έγκριση της αρα άνω α όφασης α ό την Α οκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας ιεύθυνση ιοίκησης ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Οι συµβαλλόµενοι συµ ράττουν µε την αρούσα ρογραµµατική σύµβαση στην εκτέλεση του έργου «ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων». Το ρώτο συµβαλλόµενο µέρος «ήµος Λαµιέων» συµβάλλεται ως κύριος του έργου, το δεύτερο συµβαλλόµενο «Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ)» ως φορέας ε ίβλεψης της διαχείρισης και της υλο οίησης του έργου. Η αρούσα σύµβαση υ ογράφεται α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Α) Το ρώτο συµβαλλόµενο µέρος, ο ήµος Λαµιέων, ως κύριος του έργου, έχει τη βασική ευθύνη της χρηµατοδότησης και της υ οστήριξης του έργου. Β) Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας (εφεξής Π.Θ) έχει την υ οχρέωση να ε ιβλέ ει την υλο οίηση και τη διαχείριση του έργου µε τις διαδικασίες ου ροβλέ ονται µε την αρούσα. Το αντικείµενο του έργου και τα αντίστοιχα αραδοτέα εριγράφονται αρακάτω. Το έργο ου θα εκτελεσθεί για το ήµο Λαµιέων υ ό τη µορφή του αραδοτέου, θα ροετοιµασθεί και θα αραδοθεί σε 2 αντίγραφα σε έντυ α καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείµενο του έργο είναι η διερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης εντός των ορίων του ήµου Λαµιέων και η εκ όνηση έρευνας ροτάσεων βελτίωσης της εικόνας, της λειτουργίας, και της οιότητας του αστικού χώρου µε στόχο την οικονοµική ανά τυξη, την κοινωνική ευηµερία και συνοχή και την οιότητα ζωής των κατοίκων του ήµου. Το ρόβληµα της αρακµής και υ οβάθµισης αστικών εριοχών σε όλο τον ανε τυγµένο κόσµο έχει αναδείξει την «αστική ανά λαση, αναγέννηση και ανά τυξη» ως κεντρικό ζήτηµα των ερευνητικών αναζητήσεων και των µελετητικών ροσ αθειών διεθνώς. Ως κύρια αίτια της υ οβάθµισης αστικών εριοχών ενδεικτικά αναφέρονται: (α) η αρακµή και εγκατάλειψη αλιών βιοµηχανικών συγκροτηµάτων και εριοχών, λιµενικών εγκαταστάσεων και στρατο έδων και η δηµιουργία µεγάλων αστικών κενών, (β) αλλαγές στις χρήσεις γης, τις λειτουργίες, τις οικονοµικές δραστηριότητες στα κέντρα των όλεων, ροσαρµογές στις νέες χωρικές α αιτήσεις, αλλοίωση της εικόνας και εκ τώχευση του νοήµατος της αρχιτεκτονικής και ολιτιστικής κληρονοµιάς, (γ) η γήρανση του κτηριακού δυναµικού σε υκνοδοµηµένες κεντρικές αστικές εριοχές, δυσκολίες συντήρησης/ανανέωσής του και οι τάσεις ροαστιο οίησης κατοίκων και ε ιχειρήσεων, (δ) η υ οβάθµιση του φυσικού εριβάλλοντος στις υκνοδοµηµένες αστικές εριοχές ( εριορισµένοι χώροι ρασίνου, φαινόµενο θερµικής νησίδας, αέρια ρύ ανση) κ.α. Η αρούσα ρογραµµατική σύµβαση µεταξύ του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και του ήµου Λαµιέων αφορά στη διερεύνηση των ζητηµάτων Αστικής Ανά λασης και Ανά τυξη ου αφορά στην ολοκληρωµένη διερεύνηση των αρα άνω ροβληµάτων εντός των ορίων του ήµου Λαµιέων µε στόχο την βιώσιµη ανά τυξη της εριοχής σύµφωνα µε τις διεθνείς τάσεις σε ροβλήµατα αστικής ανά λασης. Ειδικότερα, θα διερευνηθούν τα εξής: Προσδιορισµός υ οβαθµισµένων εριοχών στο ήµο Λαµιέων, ό ως αλιών Βιοµηχανικών Συγκροτηµάτων σε αχρηστία, υ οβαθµισµένων άρκων και λατειών σε υ ολειτουργία, αστικών κενών, υ οβαθµισµένων και υκνοδοµηµένων εριοχών, ου χρήζουν Αστικής Ανά λασης- Ανά τυξης και ροτάσεις δηµιουργίας νέων κτηριακών συγκροτηµάτων και λειτουργιών, και νέων Αστικών Το ίων σύµφωνα µε τις ιεθνείς Προσεγγίσεις και Πρότυ α. Προσδιορισµός Ιστορικών Περιοχών στο ήµο Λαµιέων µε ιδιαίτερη Πολιτιστική Κληρονοµιά ου χρήζουν Αστικής Ανά λασης- Αναγέννησης και Ανά τυξης και ροτάσεις αναγέννησής τους σύµφωνα µε τις ιεθνείς Προσεγγίσεις και Πρότυ α Προσδιορισµός εριοχών στο κέντρο του ήµου Λαµιέων οι ο οίες µετά την οικονοµική κρίση εµφανίζουν οικονοµική συρρίκνωση ε ιχειρήσεων και δηµογραφική συρρίκνωση και χρήζουν ανά λασης και ροτάσεις εφαρµογής οικονοµικών και ολιτικών κινήτρων για Αναγέννηση και βιώσιµη ανά τυξή τους. Προσδιορισµός εριβαλλοντικά ε ιβαρυµένων υκνοδοµηµένων αστικών εριοχών στο ήµο Λαµιέων και ροτάσεις ανά λασης και αναβάθµισής τους µέσω βιοκλιµατικής ροσέγγισης και νέων εριβαλλοντικών τεχνικών µε ψυχρά υλικά.

8 Προσδιορισµός υ οβαθµισµένων ελεύθερων χώρων και χώρων ρασίνου (.χ. άρκα, λατείες) εντός του ήµου Λαµιέων και ροτάσεις ανά λασής τους µέσω των νέων τάσεων το ιακού Σχεδιασµού Προτάσεις δράσεων και έργων στο ήµο Λαµιέων ου εναρµονίζονται και ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις των ηµιουργικών και Ευφυών Πόλεων ( creative and smart cities ) Το αρόν ερευνητικό ρόγραµµα µ ορεί να αντιµετω ίσει ταυτοχρόνως όλα τα αρα άνω ζητήµατα και εδία έρευνας, και ε οµένως, α οτελεί µοναδικό συνδυασµό για την ολοκληρωµένη διερεύνηση ζητηµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του ήµου Λαµιέων. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, και ειδικότερα το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης, και το Εργαστήριο Μορφολογίας και Σχεδιασµού του Αστικού Χώρου υ ό τη ιεύθυνση της Καθ. Αναστασίας-Ασ ασίας Γοσ οδίνη έχουν όλες τις α αραίτητες ακαδηµαϊκές γνώσεις, καθώς και λούσια εµ ειρία σε ανάλογα ερευνητικά ρογράµµατα. Ε οµένως, αντι ροσω εύουν στην ευρύτερη εριοχή κοντά στο ήµο Λαµιέων το µοναδικό ερευνητικό εταίρο ου µ ορεί να συµβάλει στην ανά τυξη του ήµου Λαµιέων αναφορικά µε ροβλήµατα αστικής ανά λασης, αναγέννησης και ανά τυξης. Σκο ός του έργου είναι η εκ όνηση έρευνας και ροτάσεων αστικής ανά λασης για εριοχές εντός των ορίων του ήµου και η ροετοιµασία της Τεχνικής Υ ηρεσίας του ήµου για την ανταγωνιστικότερη και α οτελεσµατικότερη διεκδίκηση έργων αστικής ανά λασης και αναγέννησης στα λαίσια του νέου Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανά τυξης Το αντικείµενο και ο σκο ός του έργου θα εκ ονηθούν α ό κοινή ερευνητική οµάδα του ήµου Λαµιέων και του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας µε Ε ιστηµονική Υ εύθυνο την Καθηγήτρια κα. Ασ ασία-αναστασία Γοσ ονδίνη του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας. Η οµάδα έργου θα είναι διε ιστηµονική και θα συµ εριλάβει ροσω ικό και των δύο συµβαλλόµενων φορέων. ΑΡΘΡΟ 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε 10 (δέκα) µήνες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Η αρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται α ό τον κύριο του έργου, το ήµο Λαµιέων, µε οσό των ,16 (δεκατρείς χιλιάδες Ευρώ) λέον ΦΠΑ 24% - δηλ. συνολικό οσό (δεκα έντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ), το ο οίο εριλαµβάνει κάθε δα άνη του φορέα υλο οίησης. Το άνω οσό είναι καταβλητέο α ό τον ήµο Λαµιέων στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας µε τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, σε δέκα (10) µήνες α ό την υ ογραφή της αρούσης. Η ρόοδος του έργου θα βεβαιώνεται γρα τώς ανά τετράµηνο µε βεβαίωση α ό την Ε ιστηµονική Υ εύθυνη. Το αρα άνω οσό χρηµατοδοτείται α ό εγκεκριµένες αρµοδίως ιστώσεις του τακτικού ροϋ ολογισµού του ήµου Λαµιέων. Η διαχείριση της χρηµατοδότησης του ρογράµµατος θα γίνει µε ευθύνη του ΕΛΚΕ του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας και τα οσά θα κατατίθενται α ό τον ήµο Λαµίας στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, Τρά εζα ALPHABANK, Υ οκατάστηµα Βόλου, ιεύθυνση Ιάσονος 60, Αριθµός Λογαριασµού , και σύµφωνα µε την Υ ουργική Α όφαση ΚΑ. 679/ ΑΡΘΡΟ 5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε ιστηµονική Υ εύθυνος ορίζεται η Καθηγήτρια κα. Ασ ασία-αναστασία Γοσ ονδίνη του Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας. Ο Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος είναι υ εύθυνος ροσω ικά για την υ οβολή στον κύριο του έργου όλων των εγγράφων και στοιχείων ου α αιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτού α ό την αρούσα και τις κείµενες διατάξεις και α οτελεί τον ε ιστηµονικό σύνδεσµο µεταξύ κυρίου και φορέα υλο οίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ- ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ To δεύτερο συµβαλλόµενο µέρος, ως φορέας υλο οίησης, ευθύνεται έναντι του ήµου Λαµιέων για την ορθή εκτέλεση και λήρη εράτωση του έργου. Ακόµα, έχει την α οκλειστική ευθύνη του έργου ου του ανατίθεται µε την αρούσα σύµβαση, το ο οίο υ οχρεούται να εκτελέσει σύµφωνα µε τις ε ικρατούσες ε ιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ συνοµολογεί ότι έχουν λάβει γνώση των α αιτήσεων του ήµου Λαµιέων. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ ως φορέας υλο οίησης εκ ληρώνει όλες τις συµβατικές του υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση αυτή ε ιδεικνύοντας την ροσήκουσα ικανότητα, ε ιδεξιότητα, µέριµνα και ε ιµέλεια ου α αιτείται για τον σκο ό αυτό. Το ΠΜΣ «Αστική Ανά λαση και Ανά τυξη» ια της Ε ιστηµονικού Υ ευθύνου Καθηγ. Ασ ασίας Γοσ ονδίνη, ενηµερώνει χωρίς υ αίτια βραδύτητα εγγράφως το ήµο για την ρόοδο του έργου σύµφωνα µε την αρούσα σύµβαση.

9 Η έγγραφη ενηµέρωση δεν µεταβάλλει τις συµβατικές δεσµεύσεις των µερών και δεν έχει ως συνέ εια την υ ό ο οιαδή οτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του φορέα υλο οίησης για τη µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ή ε ίδειξη γενικότερα της ενδεδειγµένης συµ εριφοράς του. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ διά της Ε ιστηµονικής Υ ευθύνου του έργου Καθ. Ασ ασίας Αναστασίας Γοσ ονδίνη, ως φορέας υλο οίησης, υ οχρεούται να ε ιδεικνύει σε εκ ρόσω ο του ήµου Λαµιέων, όταν ζητείται, ο οιαδή οτε στοιχείο και να αρέχει ο οιαδή οτε γρα τή ή ροφορική ληροφορία σχετικά µε την εκτέλεση της αρούσας σύµβασης. Το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ και ο Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος του έργου ευθύνονται αλληλέγγυα α ό την αρούσα σύµβαση έναντι του ρώτου συµβαλλόµενου. Ο ήµος Λαµιέων είναι υ όχρεος για την οµαλή και έγκαιρη χρηµατοδότηση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας και το χρονοδιάγραµµα καταβολής των δόσεων. Ε ίσης, ο ήµος Λαµιέων είναι υ όχρεος για τη συνδροµή του φορέα υλο οίησης µε την αροχή ο οιωνδή οτε στοιχείων, εγγράφων, χαρτών, σχεδίων, βάσεων δεδοµένων, κ.α. κρίνονται α αραίτητα για την υλο οίηση του έργου και βρίσκονται στα αρχεία του. Ε ίσης, αναλαµβάνει την υ οστήριξη της έρευνας εδίου και µέρος των α αιτούµενων µε αυτή εργασιών ό ως θα συµφωνηθεί µε τον Ε ιστηµονικό Υ εύθυνο. Το Π.Θ µ ορεί να καταγγείλει την αρούσα εγγράφως και µέχρις ερατώσεως του έργου για σ ουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακο ή χρηµατοδότησης του ρογράµµατος ή η εξάντληση των σχετικών ιστώσεων. Παράβαση όρου της αρούσας και αντισυµβατική ή αράνοµη ράξη ή αράλειψη των µερών αρέχουν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης µε τα δικαιώµατα και υ οχρεώσεις ου αρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόµου. Στην ερί τωση καταγγελίας της σύµβασης ο φορέας υλο οίησης µε ευθύνη του Ε ιστηµονικού Υ ευθύνου έχει την υ οχρέωση να αραδώσει άµεσα στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά µε το έργο δεδοµένα και στοιχεία ου βρίσκονται στην κατοχή του και αντα οκρίνονται στις αραδοθείσες φάσεις του έργου. Κάθε συµβαλλόµενος δικαιούται να δηµοσιεύσει ή να χρησιµο οιήσει µε ο οιονδή οτε νόµιµο τρό ο, να εφαρµόσει ή να διαθέσει σε τρίτους (εκτός εάν αραβιάζει ροσω ικά δεδοµένα ή α όρρητα κατά νόµο στοιχεία) τα αραδοτέα του έργου µε ή χωρίς αντάλλαγµα ο οτεδή οτε, Οι ισχύουσες διατάξεις ερί νευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζονται εφόσον ροκύψει σχετικό θέµα. Η δηµοσιο οίηση των ροτάσεων ανήκει εξίσου στον ρώτο συµβαλλόµενο ( ήµο Λαµιέων) και στην Ε ιστηµονικά Υ εύθυνη του έργου ως ιευθύντρια του ΠΜΣ «Αστική Ανά λαση και Ανά τυξη». Το Π.Θ διατηρεί τα νευµατικά δικαιώµατα για το αραχθέν έργο. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Για την αρακολούθηση υλο οίησης του έργου της αρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης συνίσταται όργανο µε την ε ωνυµία «Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης». Η Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης α οτελείται α ό τα αρακάτω µέλη: 1)Τον εκ ρόσω ο του ήµου Λαµιέων κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ 2)Την εκ ρόσω ο του Π.Θ και του ΠΜΣ «Αστική Ανά λαση και Ανά τυξη» Καθηγήτρια Αναστασία Ασ ασία Γοσ ονδίνη, Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκ ροσώ ων του στην Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης, µετά α ό σχετική έγγραφη γνωστο οίηση ρος τα λοι ά συµβαλλόµενα µέρη και συναίνεση τους ως ρος αυτή την αλλαγή. Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης είναι η υλο οίηση του έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης, η ε ο τεία της εκτέλεσης των ροβλε όµενων - έργων/ενεργειών ως συνόλου και λήψη α οφάσεων για κάθε ζήτηµα, ου τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη σύµβαση αυτή. Ειδικότερα: Παρακολουθεί την ορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Ελέγχει την υλο οίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής. Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο ου κρίνει αναγκαίο για την α ρόσκο τη υλο οίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης Η Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά µία φορά ανά τετράµηνο. Η ε ιτρο ή µ ορεί να καλέσει στις συνεδριάσεις της, εφόσον το κρίνει α αραίτητο, ρος ενηµέρωση, αλλά και για συµβουλευτικούς λόγους, τους φορείς της όλης ου έδειξαν ενδιαφέρον και συµµετείχαν στην σχετική ρόσκληση του ήµου. Οι α οφάσεις της Κοινή Ε ιτρο ή Παρακολούθησης λαµβάνοντας υ όψη α ό τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ- ΙΑΦΩΝΙΕΣ Σε ερί τωση ο οιασδή οτε διαφωνίας ου α ορρέει α ό την ερµηνεία και εφαρµογής της αρούσας σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι καταρχήν θα ροσ αθήσουν να έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας µε όλα τα δυνατά µέσα.

10 Μετά α ό α οτυχία της ανωτέρω αναφερόµενης ροσ άθειας διευθέτησης, ο οιαδή οτε διαφορά ου θα α ορρέει α ό την αρούσα σύµβαση θα λύεται α ό τα αρµόδια δικαστήρια του ήµου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η αρούσα σύµβαση µ ορεί να τρο ο οιηθεί ή να συµ ληρωθεί µόνον εγγράφως, όλοι δε οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον, για τον ο οιονδή οτε λόγο κά οιος όρος της σύµβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν ε ηρεάζει την ισχύ των υ ολοί ων όρων αυτής, οι ο οίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε ερί τωση. Σε ερί τωση ου η εκτέλεση του έργου καταστεί λόγω ανωτέρας βίας, δεν µ ορεί να ζητηθεί αµοιβή. Περί τωση ανωτέρας βίας υ άρχει ιδία ερί τωση α εργίας, ολέµου, στάσης ή ο οιασδή οτε κοινωνικής αναταραχής κατά την ο οία αύουν να λειτουργούν οι δηµόσιες υ ηρεσίες. Σε ε ιβεβαίωση των ανωτέρω συντάθηκε η αρούσα σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυ α α ό τα ο οία κάθε συµβαλλόµενος έλαβε α ό δύο. Για τον ήµο Λαµιέων Ο ήµαρχος ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ Ο Ανα ληρωτής Πρύτανη κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης Καθ. Ζήσης Μαµούρης» 2. κατά τα λοι ά ΙΣΧΥΕΙ η 411/2015 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Κατά τη λήψη της ανωτέρω α όφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Αντωνίου-Σιούτα Μαρία, Αντωνίου Αικατερίνη, Χρονάς Αναστάσιος Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γ. Σαγιάς έδωσε αρνητική ψήφο για την τρο ο οίηση του Άρθρου 2 της Σύµβασης, ως ρος την ε εξήγηση του αντικειµένου Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 8 Ιουλίου 2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.

11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 66 /205 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής:

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την κατανοµή πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Λαµιέων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 206 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2012 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 21 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 361 /2014 Σήµερα την 29η

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 45 /2012 Σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 68 /2016 Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 194 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 30 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 471 /2014 Σήµερα την 15η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 32 /2013 Σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 25 /2013 Σήµερα την 7η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 374 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 263/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 64 /2013 Σήµερα την 26η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 454 /2014 Σήµερα την 24η του µήνα Νοεµβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΥ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ : 344 /05 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 0304 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 05 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 71Χ0ΩΛΚ-ΓΥΖ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 451 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου (άρθρο 7 Ν.3852/2010) Ο ήµος Λαµιέων, διοικείται α ό το ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Ε ιτρο ή, την Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 1. Συγκρότηση - Σύνθεση της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης 1. Στον ήµο Λαµιέων θα συγκροτηθεί µε α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου δηµοτική

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 19 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016,

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τηλέφωνο:2424350116 Fax:2424023230 Έχοντας υ όψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 75 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΣΕΣ 22/3/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΣΕΣ 22/3/2010 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΣΕΣ 22/3/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείµενο των Μετα τυχιακών Σ ουδών 1.1. Στόχος 1.2. Είδος σ ουδών 1.2.a Σ ουδές σε Προγράµµατα Μετα τυχιακών Σ ουδών (ΠΜΣ) 1.2.b Εκ όνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα