ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)"

Transcript

1 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : (Α) (Β) (Γ) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split), Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Α), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ άρθρο 4 παρ. 4 α κ.ν. 2190/20, προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς αξίας, προς νέας αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, Μείωση, κατ άρθρο 4 παρ. 4 α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή έχει διαμορφωθεί συνεπεία των ανωτέρω), και πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου, Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: Έκτακτη Γενική Συνέλευση Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2/3 του συνόλου των 1/2 του συνόλου των 1/5 του συνόλου των 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. Προτείνεται η (κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος κατ εξουσιοδότηση της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως, αν ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίο για σκοπούς της υπό θέμα 2 ο διαδικασίας), ταυτόχρονη, εκ παραλλήλου και από κοινού, μετά τροποποιήσεως (ως κατωτέρω) των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Τραπέζης:

2 (Α) (Β) (Γ) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού αυτών λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split), Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Α, ανωτέρω), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ άρθρο 4 παρ. 4 α κ.ν. 2190/1920 αποθεματικού, προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς αξίας, προς νέας αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, Μείωση, κατ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη συνεπεία των ανωτέρω), και πίστωση του ποσού της μειώσεως στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου, Σημειώνεται ότι: (Ι) (ΙΙ) Η ανωτέρω συνένωση (reverse split) των κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, δια αντιστοίχου μεταβολής του αριθμού και της ονομαστικής αξίας αυτών, διενεργείται άνευ οιασδήποτε μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ή, γενικότερον, των ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζης, και, Η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης είναι λογιστικής φύσεως και, ως τοιαύτη: (α) (β) Δεν μεταβάλλει τον αριθμό των υφισταμένων (μετά τη συνένωση) κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, Διενεργείται άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, και συνεπώς δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, της Τραπέζης, τελεί δε υπό την αίρεση εγκρίσεως της Τραπέζης της Ελλάδος (άρθρο 87 παρ. 1 ν. 3601/2007) και του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 4 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920). Αντιστοίχως προτείνεται όπως (εφόσον η ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου επισυμβεί) τροποποιηθεί, ως κατωτέρω, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου). Συγκεκριμένα, η νέα παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προτείνεται όπως διαμορφωθεί και (μετ έγκριση υπό των αρμοδίων αρχών) ισχύσει ως ακολούθως, ΆΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ.., διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων.. κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, και προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70 παραλλήλως δε, προστεθεί, στο άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού, νέα υποπαρ. (ια), που κατά λέξη έχει ως εξής: 5.2(ια) Από τη δυνάμει της, από Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως :

3 (Ι) Ταυτόχρονη, εκ παραλλήλου και από κοινού: (i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης εκ του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ, δια αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών από ,00, σε, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split), (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό (i), ανωτέρω), συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του κατ άρθρο 4 παρ. 4 α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού, και (iii) Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου (ως διεμορφώθη υπό (ii), ανωτέρω) κατά το ποσό των Ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών από Ευρώ σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ άρθρο 4 παρ. 4 α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού, ήτοι ποσού Ευρώ, Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία όπως, επί (ανάγκης) μεταβολής, κατά τα ανωτέρω, του μετοχικού κεφαλαίου, προβεί στην ταυτοποίηση των οικείων αριθμητικών μεγεθών και, βάσει αυτής, στην αντίστοιχη συμπλήρωσή των στα υπό τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού.

4 Θέμα 2 ο : Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ εφαρμογή του ν. 3864/2010, δια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών ή/και δια εισφοράς εις είδος. Περιορισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετόχων, και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως του προνομιούχου μετόχου, επί της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Χορήγηση δια το υπολειπόμενο τμήμα δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων, μετά δικαιώματος αυτών και προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεγγραφή. Έκδοση και διανομή νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών της Τραπέζης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της κατ άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920 εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: Έκτακτη Γενική Συνέλευση Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2/3 του συνόλου των 1/2 του συνόλου των 1/5 του συνόλου των 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. Η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ήταν, και (συνεχίζει να) αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο της Τραπέζης, η οποία καλείται να προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση ποσού Ευρώ εκατ., δυνάμει σχετικής εκτιμήσεως της Τραπέζης της Ελλάδος. Η υπόψη κεφαλαιακή ενίσχυση θα διενεργηθεί εις εκτέλεση και κατ εφαρμογή του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως (ως τούτο ορίζεται κατωτέρω). Η Τράπεζα, όλως προσφάτως, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, εκ της οποίας η κεφαλαιακή της βάση ενισχύθηκε ουσιωδώς και εκ της οποίας αναμένονται σημαντικές συνέργειες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω: (Ι) Προτείνει όπως, μετ ολοκλήρωση της υπό θέμα 1 ο ημερησίας διατάξεως διαδικασίας, η Τράπεζα αντλήσει κεφάλαια ύψους έως εκατ. Ευρώ, συμφώνως προς το ν. 3864/2010 και την εκτελεστική αυτού νομοθεσία (το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως ), κατά τα ακολούθως διαλαμβανόμενα, δυνάμει αυξήσεως του κοινού μετοχικού κεφαλαίου αυτής (η Αύξηση,

5 συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), δια καταβολής μετρητών ή/και δια εισφορά εις είδος, με την έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων μετοχών (οι Νέες Μετοχές ), κατ αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα συνολικώς αντληθησόμενα υπό την παρούσα απόφαση κεφάλαια και παρονομαστή την (ορισθησόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω) τιμή διαθέσεως αυτών, (i) (ii) (iii) Ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,30 Ευρώ, ήτοι προς την ονομαστική αξία των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ως αυτή θέλει διαμορφωθεί μετ ολοκλήρωση της υπό θέμα 1 ο της ημερησίας διατάξεως διαδικασίας, Τιμής διαθέσεως ίσης προς αυτή που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, ενεργώντας κατ άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, δυνάμει προς αυτό εξουσιοδοτήσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, θέλει προσδιορίσει εντός της χρονικής περιόδου, και συμφώνως προς τους όρους, του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως, και Εις αναλογία Νέων προς (/) παλαιές Μετοχές, αυτή που θα προκύψει μετ ορισμό υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. (συμφώνως προς το εδ. (ii), ανωτέρω) της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, άνευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών (ειμή μόνο, αν απαιτηθεί, για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως). Τοιουτοτρόπως, μετ ολοκλήρωση της (υπό θέμα 1 ο ) διαδικασίας, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης προτείνεται όπως μεταβληθεί κατά τα ακολούθως οριζόμενα, ήτοι: τροποποιουμένου του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού ως ακολούθως, ΆΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων.. κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, και προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70. και προστιθεμένου, στο άρθρο 5 παρ. 2 υποπαρ. (ια) του Καταστατικού, νέας περιπτ. (ΙΙ) που κατά λέξη έχει ως εξής: (ΙΙ) Επακόλουθη, της υπό σκέλος (Ι) της υποπαρ. (ια), συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ, αναλυομένου κατά το ποσό μεν των.. Ευρώ δια καταβολής μετρητών, και κατά το ποσό των. Ευρώ δια εισφοράς εις είδος υπό του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρεογράφων κυριότητος του ιδίου και εκδόσεως του European Financial Stability Fund, με την έκδοση και διάθεση κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ τιμής εκδόσεως και τιμής διαθέσεως, συνολικού ποσού Ευρώ, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

6 ως άπαντα τα αριθμητικά μεγέθη θέλουν συμπληρωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από της οριστικοποιήσεως αυτών δια της λήξεως της διαδικασίας Αυξήσεως. II. Ειδικότερα, η (δι Αυξήσεως) άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων προτείνεται, συμφώνως προς το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως, όπως διενεργηθεί ως ακολούθως: (Α) Κατά το ποσό έως 550 εκατ. Ευρώ, δια καταβολής μετρητών (η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση, συμπεριλαμβανομένου της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), (1) Mετά χορηγήσεως: (i) (ii) Δικαιωμάτων προτιμήσεως για το ποσό των 457,1 εκατ. Ευρώ υπέρ των κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, συνεπεία (και) καταργήσεως του επ αυτών δικαιώματος προτιμήσεως του προνομιούχου μετόχου (άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920), και Δικαιώματος υπέρ των κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης προς εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτου τμήματος εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως, υπό την αίρεση της εμπροθέσμου, προσηκούσης και ολοσχερούς ενασκήσεως των αναλογουσών εις έκαστο προεγγραφόμενο (και, κατά την ημερομηνία ενασκήσεως, κατεχομένων) δικαιωμάτων προτιμήσεως επί Νέων Μετοχών, νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο προεγγραφής θα είναι υπό εκάστου προεγγραφομένου ποσό (και αντιστοίχως αριθμός Νέων Μετοχών) έως το τυχόν αδιάθετο εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως κατόπιν της εν όλω ή εν μέρει ενασκήσεως (ή μη) υπό των κοινών μετόχων των χορηγηθεισών εις αυτούς δικαιωμάτων προτιμήσεως, και (xi) εάν ο αριθμός των αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, πλην αν το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει άλλως αποφασίσει, (2) Άνευ χορηγήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως, βάσει επισυναπτομένης στο παρόν Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δια το ποσό των 92,9 εκατ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), ένεκα εφαρμογής του άρθρο 13 παρ. 10 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920, συνεπεία περιορισμού των δικαιωμάτων προτιμήσεως των παλαιών κοινών μετόχων, και καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως του παλαιού προνομιούχου μετόχου, προς το σκοπό διαθέσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει (και) προς αυτό εξουσιοδοτήσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, των αναλογουσών στα καταργηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως μετοχών, κατ ελευθέρα κρίση, σε ευφήμως γνωστούς επενδυτάς ή/και σε λοιπά πρόσωπα.

7 (Β) Κατά το ποσό έως των εκατ. Ευρώ, δια της εις είδος εισφοράς υπό του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (το Ε.Τ.Χ.Σ. ) χρεογράφων κυριότητος αυτού και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (το E.F.S.F. ), άνευ δικαιώματος προτιμήσεως επί του υπόψη σκέλους υπέρ των παλαιών (κοινών και του προνομιούχου) μετόχων της Τραπέζης (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. πρώτο και δεύτερο σε συνδυασμό με το άρθρο και 5 παρ. 4 εδ. πρώτο του Καταστατικού), νοουμένου ότι: ΙΙΙ. (i) Η Αύξηση, (Α) (Β) Kατά μεν το σκέλος της εις είδος εισφοράς, τελεί υπό την έγκριση: (x) Ειδικής Συνελεύσεως του προνομιούχου μετόχου (άρθρο 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920), που κεχωρισμένως θα συγκληθεί, και (xi) της Τραπέζης της Ελλάδος (άρθρο 87 παρ. 1 ν. 3601/2007), Κατά δε το σκέλος της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως, υπό την έγκριση (και) Ειδικής Συνελεύσεως του προνομιούχου μετόχου (άρθρο 13 παρ. 10 και 12 κ.ν. 2190/1920). (ii) (iii) (iv) Η Αύξηση κατ αμφότερα τα σκέλη (ήτοι, δια καταβολής μετρητών και δια εισφοράς εις είδος) δεν δύναται σωρευτικώς να υπερβαίνει το ποσό των εκατ. Ευρώ. Οι (δι ενασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής, ή/και συνεπεία περιορισμού/καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως, ή/και λόγω διαθέσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν ακαλύπτου υπολοίπου) αποκτήσαντες μετοχές εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως θα λάβουν πλήρως τους κατ άρθρο 3 της Π.Υ.Σ. 38/2012 παραστατικούς τίτλους κτήσεως μετοχών (warrants) υπό τους αναγραφομένους στο Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως όρους. Οι, κατ αμφότερα τα σκέλη της Αυξήσεως, εκδοθησόμενες νέες μετοχές θα είναι στο σύνολό τους κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,30 Ευρώ, ήτοι προς την ονομαστική αξία των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ως αυτή θέλει διαμορφωθεί μετ ολοκλήρωση της υπό θέμα 1 ο της ημερησίας διατάξεως διαδικασίας. (v) Tυχόν αδιάθετο (μετ ολοκλήρωση ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής, ως και της προς τρίτους διαθέσεως Νέων Μετοχών λόγω περιορισμού/καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως) υπόλοιπο εκ της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως, (δύναται να) διατίθεται κατ ελευθέρα κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς μετόχους ή και λοιπά πρόσωπα (γενικώς καλουμένων ως τρίτων), δια ιδιαιτέρας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρα 5.4 του Καταστατικού και, δια παραπομπής, 13 παρ. 8 εδ. έκτο κ.ν. 2190/1920. (vi) Σε περίπτωση που η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως και ολοσχερώς (δι ενασκήσεως δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής, μετά διάθεση προς τρίτους Νέων Μετοχών λόγω περιορισμού/καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως, ως και μετά διάθεση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν ακαλύπτου υπολοίπου), τότε:

8 (αα) (ββ) Αν μεν η κάλυψη της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως υπολείπεται του ποσού των 550 εκατ. Ευρώ αλλά ισούται προς ή υπερβαίνει το ποσό των 457,1 εκατ. Ευρώ, τότε η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση θα ισχύει για το πράγματι καλυφθέν ποσό και οι τοιουτοτρόπως προκύπτουσες αδιάθετες μετοχές (ήτοι, έως αντλουμένου ποσού κεφαλαίων 92,9 εκατ. Ευρώ), συναθροιζόμενες μετά του υπολοίπου τμήματος εκ της Αυξήσεως (ήτοι έως αντληθέντος ποσού κεφαλαίων εκατ. Ευρώ), θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου (ήτοι για αντληθησόμενο ποσό κεφαλαίων έως 4.113,9 εκατ. Ευρώ) υπό του Ε.Τ.Χ.Σ., η δε τιμή διαθέσεως των ούτως αναλαμβανομένων μετοχών θα καταβληθεί υπό του τελευταίου δια της εις είδος εισφοράς ισοπόσου (αποτιμηθείσας) αξίας χρεογράφων κυριότητός του Ε.Τ.Χ.Σ. και εκδόσεως του E.F.S.F., Αν αντιστρόφως η κάλυψη της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως υπολείπεται του ποσού των 457,1 εκατ., Ευρώ, τότε, υπό τις ακόλουθες διακρίσεις: (x) Αν μεν η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί κατ ελάχιστο ποσό ίσο προς ή ανώτερο των 257,1 εκατ. Ευρώ, τότε, τα ποσά της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως (κατά το οικείο σκέλος) ως και γενικότερον της Αυξήσεως, προσαρμόζονται αναλογικώς στο πράγματι καλυφθέν (δι αποφάσεως του οικείου οργάνου της Τραπέζης περί προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού), το δε υπολειπόμενο μη καλυφθέν ποσό διατίθεται κεχωρισμένως υπό της Τραπέζης και αναλαμβάνεται κεχωρισμένως υπό του ΕΤΧΣ, συμφώνως προς το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως, μέσω εκδόσεως υπό της πρώτης (δια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατ άρθρο 3 α παρ. 1 περίπτ. β κ.ν. 2190/1920), και καλύψεως υπό του δευτέρου, υπό αίρεση μετατρεψίμων ομολογιών του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 38/2012. (xi) Αν δε η Συνολική εις Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί καθ οιοδήποτε ποσό υπολειπόμενο των 257,1 εκατ. Ευρώ, τότε αυτή παύει άνευ ετέρου και εξ ολοκλήρου να παράγει έννομες συνέπειες (πλην ως προς τους δικαιούχους Νέων Μετοχών που θέλουν άλλως αποφασίσει και τούτο γνωρίσει προς την Τράπεζα ταυτοχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής), με συνέπεια τυχόν ενασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως/προεγγραφής θα λογίζονται ως μηδέποτε ενασκηθέντα και τυχόν καταβληθέντα ως προς αυτά ποσά θα τυγχάνουν επιστρεπτέα ατόκως υπό της Τραπέζης, οι δε τοιουτοτρόπως προκύπτουσες αδιάθετες μετοχές, συναθροιζόμενες μετά του υπολοίπου τμήματος εκ της Αυξήσεως, θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου (ήτοι έως αντληθησόμενο ποσό κεφαλαίων εκατ. Ευρώ) υπό του Ε.Τ.Χ.Σ., η δε τιμή διαθέσεως των ούτως αναλαμβανομένων μετοχών θα καταβληθεί υπό του τελευταίου δια εις είδος εισφοράς ισοπόσου (αποτιμηθείσας) αξίας χρεογράφων κυριότητός του Ε.Τ.Χ.Σ. και εκδόσεως του E.F.S.F.,

9 (vii) Η τιμή διαθέσεως των Νέων, κατ αμφότερα τα σκέλη της Αυξήσεως, Μετοχών, ήτοι δια καταβολής μετρητών και δια εισφοράς εις είδος, θα είναι αριθμητικώς όμοια, ταυτόσημη και ισόποση, και θέλει προσδιορισθεί/ανακοινωθεί, από κοινού μετά του αριθμού των Νέων Μετοχών, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, μετ εκτίμηση των κρατουσών χρηματοοικονομικών συνθηκών, εντός δωδεκαμήνου από της ημερομηνίας της παρούσης, βάσει των όρων και εντός των χρονικών ορίων του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως, κατ ενάσκηση εξουσίας που η Γενική Συνέλευση θα χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920. IV. Αναφορικά με τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές, (i) (ii) (iii) Το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα αχθεί εις πίστωση του λογαριασμού Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο, Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (θα) δύναται να υπερβαίνει την, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή αυτών, και Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της διαχειριστικής χρήσεως 2013 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 3723/2008. V. Την αποκλειστική διάθεση του καθαρού ποσού της Αυξήσεως, (ήτοι, μετ αφαίρεση εξ αυτής των δαπανών εκδόσεως) προς το σκοπό περαιτέρω ενισχύσεως των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης. νοουμένου ότι η διάθεση των ούτως αντληθησομένων κεφαλαίων θα χωρήσει κατά το χρονοδιάγραμμα του (σχεδίου) ενημερωτικού δελτίου και υπό τη αυτονόητη δέσμευση της Τραπέζης ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. VI. Τον ορισμό, ως προθεσμίας ενασκήσεως (υπό των κατόχων) των δικαιωμάτων προτιμήσεως, αποκλειστικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, νοουμένου ότι: (i) (ii) (iii) Η προθεσμία ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα είναι αντιστοίχως και προθεσμία τυχόν ενασκήσεως δικαιωμάτων προεγγραφής, η δε τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα είναι (και) τιμή ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής, Η έναρξη και λήξη των ανωτέρω προθεσμιών θέλει αποφασισθεί και γνωστοποιηθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, και H ενάσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως/προεγγραφής θα διενεργείται, ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου, στον αυτό φορέα έναντι συγχρόνου (προ)καταβολής ή/και δεσμεύσεως ισοπόσων κεφαλαίων, σύμφωνως προς διαδικασίες που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει θέσει και στο επί της Αυξήσεως ενημερωτικό δελτίο θέλει περιγράψει, άλλως δικαιώματα προτιμήσεως/προεγγραφής μη εμπροθέσμως και προσηκόντως ενασκηθέντα, αποσβένυνται. VΙI. Ως δικαιούχοι (των δικαιωμάτων) προτιμήσεως των Νέων Μετοχών, ορίζονται:

10 (Α) (Β) Οι κάτοχοι κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών οι οποίοι, κατ άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως (ως ημερομηνίας αποκοπής νοουμένης της πρώτης εργασίμου ημέρας που οι μετοχές της Τραπέζης θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών άνευ δικαιώματος προτιμήσεως), ως η ανωτέρω ημερομηνία θέλει καθοριστεί και ανακοινωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα (συνεχίσουν να) διατηρούν, ή άλλως θα αποκτήσουν, τα υπόψη δικαιώματα κατά το χρόνο ενασκήσεως αυτών, και Όσοι, διαρκούσης της περιόδου διαπραγματεύσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απέκτησαν και εξακολουθούν να κατέχουν αυτά, υπομνησκομένου, κατά τα λοιπά, ότι τα δικαιώματα προτιμήσεως είναι ελευθέρως μεταβιβαστά και, διαρκούσης της περιόδου ενασκήσεως αυτών και έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας λήξεως αυτής, αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. VIII. Ως δικαιούχοι προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών ορίζονται εκείνα εκ των υπό παρ. VII (ανωτέρω) προσώπων τα οποία, εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς, θα ενασκήσουν άπαντα τα εις αυτούς αναλογούντα (και, κατά τον χρόνο ενασκήσεως κατεχόμενα υπ αυτών) δικαιώματα προτιμήσεως επί Νέων Μετοχών, νοουμένου ότι τα δικαιώματα προεγγραφής τυγχάνουν αμεταβίβαστα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, ΙΧ. Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρο 11 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 (περί δυνατότητος παρατάσεως της οικείας προθεσμίας) και μη παραβλαπτομένων των περιορισμών εκ του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως, ορίζεται έως και τετράμηνη προθεσμία καταβολής του ποσού Αυξήσεως (μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς) αρχομένης από του προσδιορισμού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, πλην αν ενωρίτερον η υπόψη καταβολή ήθελε ολοκληρωθεί. Χ. Παρέχεται η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, επ ονόματι και για λογαριασμό της Τραπέζης, επιμεληθεί της (υλοποιήσεως της) Αυξήσεως, ρυθμίζοντας λοιπά ουσιαστικά και διαδικαστικά περί αυτήν ζητήματα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα