Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2006R1301 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (EE L 238 της , σ. 13) Τροποποιείται από: M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 289/2007 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2007 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 298 της , σ. 32 (1301/2006)

2 2006R1301 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1, καθώς και τα αντίστοιχα άρθρα των άλλων κανονισμών σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Κοινότητα έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανοίξει δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εισαγωγές προϊόντων στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής υπόκεινται σε σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης ( 2 ), καθώς και διάφορες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, όπως και αποφάσεις του Συμβουλίου για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής σε αυτόνομη βάση, προβλέπουν διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης όσον αφορά δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που υπόκεινται σε σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής. (3) Προκειμένου να απλουστευθούν και να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα των μηχανισμών διοικητικής διαχείρισης και ελέγχου, πρέπει να καθορισθούν κοινοί όροι για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που υπόκεινται σε σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής και των οποίων η διαχείριση πρέπει να πραγματοποιείται με μέθοδο σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά κατανέμονται κατ αναλογία των συνολικών ποσοτήτων που ζητήθηκαν (εφεξής «μέθοδος ταυτόχρονης εξέτασης») ή με μέθοδο εισαγωγής βάσει εγγράφων που πρόκειται να εκδίδονται από τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει επίσης να περιέχουν κανόνες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τα πιστοποιητικά, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται όπου χρειάζεται, επιπροσθέτως προς ή κατά παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 3 ). (4) Πρέπει να ανοίξει μια ενιαία ετήσια περίοδος εισαγωγικών ποσοστώσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που ( 1 ) ΕΕ L 270 της , σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της , σ. 11). ( 2 ) ΕΕ L 349 της , σ Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1340/98 (ΕΕ L 184 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ L 152 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1233/2006 (ΕΕ L 225 της , σ. 14).

3 2006R1301 EL εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παραστεί ανάγκη να προβλεφθούν υποπερίοδοι στο πλαίσιο της ετήσιας περιόδου εισαγωγικών ποσοστώσεων. (5) Η πείρα έχει δείξει ότι χρειάζεται να θεσπισθούν διατάξεις προκειμένου να αποτρέπεται η υποβολή ανακριβών εγγράφων. Πρέπει, επομένως, να καθιερωθεί κατάλληλο σύστημα κυρώσεων και να καθορισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις. (6) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1 ), εφαρμόζεται για τη διαχείριση δασμολογικών μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 2 ), ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται σε άλλους τομείς. Υφίστανται ειδικές διατάξεις αυτού του είδους για τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής. Ωστόσο, προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με την κοινοτική επιτήρηση, οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. (7) Όσον αφορά τη μέθοδο ταυτόχρονης εξέτασης, πρέπει να θεσπισθούν λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι να καλύπτουν την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες. Επ αυτού, προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ώστε οι αιτούντες να μην μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της μίας αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού εισαγωγής για τον ίδιο αύξοντα αριθμό ποσόστωσης όσον αφορά μια δεδομένη περίοδο ή υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση. Συν τοις άλλοις, οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνον στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών και στο οποίο είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ. (8) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις οι οποίες να διέπουν την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής. Οι άδειες πρέπει να εκδίδονται μετά την πάροδο επαρκούς περιόδου αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Παρ όλα ταύτα, εάν οι ποσότητες τις οποίες καλύπτουν οι αιτήσεις για πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για την σχετική περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για την κατανομή πρέπει να χρησιμοποιείται, όπου ενδείκνυται, συντελεστής κατανομής. Μετά την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή, μπορεί, όμως, να χρειασθεί προσαρμογή του αποτελέσματος όσον αφορά τα δεκαδικά ψηφία, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα σημειωθεί υπέρβαση της διαθέσιμης ποσότητας. (9) Πρέπει να προβλεφθεί καθορισμός της περιόδου ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της κοινοτικής επιτήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, για λόγους ορθής διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ώστε τα πιστοποιη- ( 1 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 402/2006 (ΕΕ L 70 της , σ. 35). ( 2 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της , σ. 13).

4 2006R1301 EL τικά εισαγωγής να μην ισχύουν μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, ακόμη και αν η μέρα αυτή είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες ( 1 ). Εάν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας του πιστοποιητικού εισαγωγής δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό λόγω περίπτωσης ανωτέρας βίας, τότε πρέπει μόνον να δικαιούται να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους έκδοσης του πιστοποιητικού για ακύρωσή του και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, να μην υποβάλει αίτηση για παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. (10) Πρέπει επίσης να θεσπισθούν οι εφαρμοστέοι κανόνες όσον αφορά το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να προσκομισθεί απόδειξη ότι χρησιμοποιήθηκαν τα πιστοποιητικά. (11) Για λόγους ορθής διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες εγκαίρως. (12) Πρέπει να καθορισθούν κοινοί όροι για το σύστημα διαχείρισης με βάση έγγραφα εκδιδόμενα από τρίτες χώρες, όπως είναι τα πιστοποιητικά εξαγωγής. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών διαχείρισης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και ορισμός 1. Υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται σε κανονισμούς της Επιτροπής, ειδικά για ορισμένες ποσοστώσεις, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κοινοί κανόνες για τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής οργάνωσης αγοράς. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που παρατίθενται στο παράρτημα I. 2. Οι κανονισμοί της Επιτροπής που διέπουν μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, της οποίας η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής οργάνωσης αγοράς, δύνανται να προβλέπουν ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για την εν λόγω δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. C1 3. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά εισαγωγής, πλην των περιπτώσεων που ο παρών κανονισμός προβλέπει άλλως. ( 1 ) ΕΕ L 124 της , σ. 1.

5 2006R1301 EL Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής» νοείται μια συγκεκριμένη ποσότητα εμπορευμάτων τα οποία μπορούν να εισαχθούν κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης περιόδου, με ολική (ολική αναστολή) ή μερική παρέκκλιση (μερική αναστολή) από τους συνήθεις ισχύοντες δασμούς. Άρθρο 2 Περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης 1. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής είναι ανοικτές για περίοδο δώδεκα συνεχών μηνών, εφεξής «περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής». 2. Η περίοδος της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί σε διάφορες υποπεριόδους. Άρθρο 3 Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο αιτών για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από κανονισμούς της Επιτροπής και διέπουν μια δεδομένη ποσόστωση εισαγωγής παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες και οι σχετικές εσφαλμένες πληροφορίες είναι αποφασιστικής σημασίας για την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους: α) απαγορεύουν στον αιτούντα να εισαγάγει εμπορεύματα στο πλαίσιο της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για ολόκληρη την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η διαπίστωση, και β) αποκλείουν τον αιτούντα από το σύστημα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά, για τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Ωστόσο, τα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εάν ο αιτών αποδείξει, και πεισθεί η αρμόδια αρχή, ότι η κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν οφείλεται σε σοβαρή αμέλειά του ή ότι οφείλεται σε «ανωτέρα βία» ή σε προφανές σφάλμα. 2. Εάν ο αιτών υποβάλει σκοπίμως εσφαλμένο έγγραφο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1: α) απαγορεύεται στον εν λόγω αιτούντα να εισαγάγει εμπορεύματα στο πλαίσιο της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, για ολόκληρη την περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η διαπίστωση, και β) αποκλείεται ο εν λόγω αιτών από το σύστημα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά, για τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, κατά τη διάρκεια των επομένων δύο περιόδων της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. 3. Σε περίπτωση που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εισαγωγές πριν από τη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2, ανακτώνται τυχόν προκύπτοντα αδικαιολόγητα χρηματοοικονομικά οφέλη. 4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου ( 1 ), οι κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την επιβολή τυχόν επιπρόσθετων κυρώσεων δυνάμει άλλων διατάξεων του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου. ( 1 ) ΕΕ L 312 της , σ. 1.

6 2006R1301 EL Άρθρο 4 Επιτήρηση των εμπορευμάτων Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες προϊόντων που ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής κατά τη διάρκεια των μηνών που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Άρθρο 5 Αιτούντες Οι αιτούντες υποβάλλουν, κατά τη στιγμή της πρώτης αίτησής τους για μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, συνοδευόμενη από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεώς τους, έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο προϊόντων, καλυπτόμενων από τη σχετική κοινή οργάνωση αγοράς, με τρίτες χώρες: κατά το 12μηνο που προηγείται άμεσα της στιγμής υποβολής της συγκεκριμένης αιτήσεως, και κατά το 12μηνο που προηγείται άμεσα του 12μήνου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση. Η εμπορική δραστηριότητα με τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά είτε με την προσκόμιση των τελωνειακών εγγράφων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεόντως θεωρημένων από τις τελωνειακές αρχές, στα οποία ο αιτών αναφέρεται ως παραλήπτης, είτε με την προσκόμιση του τελωνειακού εγγράφου εξαγωγής, δεόντως θεωρημένου από τις τελωνειακές αρχές. Εκτελωνιστές ή αντιπρόσωποι δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΘΟΔΟΣΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗΣΕΞΕΤΑΣΗΣ Άρθρο 6 Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά εισαγωγής 1. Οι αιτούντες πιστοποιητικά εισαγωγής δεν υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τον ίδιο αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης που αφορά μια περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Σε περίπτωση που ο αιτών υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, δεν είναι αποδεκτή καμία από τις αιτήσεις του. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, πρέπει να συσταθεί εγγύηση. Η εγγύηση επιστρέφεται για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν μεν αιτήσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί πιστοποιητικό κατόπιν της εφαρμογής του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 3. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο για τη διαχείριση μιας δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, οι κανονισμοί της Επιτροπής που διέπουν την εν λόγω δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ενδέχεται να προβλέπουν επιπρόσθετους όρους. Μπορούν, ιδίως, να προ-

7 2006R1301 EL βλέπουν την εφαρμογή ενός συστήματος σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση των ποσοστώσεων πραγματοποιείται με την παραχώρηση δικαιωμάτων εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής, σε δεύτερο. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 5, το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζονται κατ αναλογία, σε περίπτωση που εφαρμοσθεί σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής. 4. Ο αύξων αριθμός της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 20 των αιτήσεων για πιστοποιητικά εισαγωγής και των πιστοποιητικών εισαγωγής. 5. Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής δεν μπορεί να αφορά, κατά την περίοδο ή υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, ποσότητα η οποία υπερβαίνει την καθορισμένη ποσότητα ή, κατά περίπτωση, το όριο βάσει των κανονισμών της Επιτροπής που διέπουν την δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής για την εν λόγω περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. 6. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής υποβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν την εν λόγω δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. Η περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται της περιόδου ή υποπεριόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. 7. Οι ποσότητες αναφέρονται κατά βάρος, όγκο σε ολόκληρες μονάδες ή τεμάχια, και όχι σε κλάσματά τους, στις αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής. Άρθρο 7 Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής 1. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται εντός συγκεκριμένης περιόδου, που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, σύμφωνα με τα μέτρα που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Πιστοποιητικά εκδίδονται για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α). Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για ποσότητες που δεν είχαν κοινοποιηθεί. 2. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 αναφέρουν ότι οι ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις για πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για την περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή κατανομής, τον οποίο εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τις ποσότητες που καλύπτονται από κάθε αίτηση για πιστοποιητικό. Ο συντελεστής κατανομής υπολογίζεται ως εξής: [(διαθέσιμη ποσότητα/ζητηθείσα ποσότητα) 100] % Σε περίπτωση που εφαρμόζεται, η Επιτροπή προσαρμόζει αυτόν τον συντελεστή, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνεται, σε καμία περίπτωση, υπέρβαση των διαθέσιμων ποσοτήτων για την περίοδο ή υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. 3. Εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσότητες που καλύπτονται από αιτήσεις για πιστοποιητικά, με εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή κατανομής στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη μονάδα.

8 2006R1301 EL Οι ποσότητες που δεν έχουν κατανεμηθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας υποπεριόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής καθορίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11. Οι εν λόγω ποσότητες προστίθενται αυτομάτως στην επόμενη υποπερίοδο προς αναδιανομή. Ωστόσο, δεν μεταφέρεται καμία ποσότητα στην επόμενη περίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Άρθρο 8 Περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 ισχύουν για μια περίοδο ισχύος που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής. Εν πάση περιπτώσει, τα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν ισχύουν μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71. Εάν η περίοδος ισχύος ενός πιστοποιητικού εισαγωγής λήγει την τελευταία ημέρα της σχετικής περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, όταν εκδίδεται, αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 24 του πιστοποιητικού εισαγωγής μια από τις θεωρήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, σε καμία περίπτωση, δεν παρατείνεται μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Άρθρο 9 Δασμός Ο δασμός που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 24 του πιστοποιητικού εισαγωγής με ένα από τα υποδείγματα ενδείξεων που παρατίθενται στο παράρτημα III. Άρθρο 10 Απόδειξη της χρησιμοποίησης των πιστοποιητικών Για τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται το άρθρο 35 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000. Άρθρο 11 Κοινοποιήσεις στην Επιτροπή 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) τις συνολικές ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από αιτήσεις για πιστοποιητικά εντός συγκεκριμένης περιόδου που καθορίζεται στους κανονισμούς της Επιτροπής που διέπουν τη σχετική δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, κατόπιν της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων β) τις ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία έχουν εκδώσει

9 2006R1301 EL γ) τις ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) κοινοποιούνται το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου ισχύος των συγκεκριμένων πιστοποιητικών. 2. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του εντύπου που διατίθεται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. 3. Οι κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με περιεχόμενο «ουδέν», αποστέλλονται το αργότερο έως τις (ώρα Βρυξελλών) κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Για τους σκοπούς των κοινοποιήσεων προς την Επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου, όπου γίνεται μνεία εργασίμων ημερών σε κανονισμό της Επιτροπής που διέπει μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής, θεωρείται ως μνεία των εργασίμων ημερών της Επιτροπής, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣΧΩΡΕΣ Άρθρο 12 Γενικές αρχές Σε περίπτωση που η διαχείριση μιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής πραγματοποιείται με χρήση μεθόδου που βασίζεται σε έγγραφο εκδιδόμενο από τρίτη χώρα, το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό έκδοσης του κράτους μέλους, μαζί με την αίτηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής με το οποίο σχετίζεται το έγγραφο αυτό. Το πρωτότυπο του εγγράφου φυλάσσεται από τον εν λόγω αρμόδιο οργανισμό. Άρθρο 13 Αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής, πιστοποιητικά εισαγωγής και κοινοποιήσεις Το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4, τα άρθρα 8, 9 και 10, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και, όπου εφαρμόζεται, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζονται κατ αναλογία σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος διαχείρισης με βάση έγγραφα εκδιδόμενα από τρίτες χώρες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

10 2006R1301 EL Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

11 2006R1301 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία», όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08 και 2008/09, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών ( 1 ). Δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβόσιτου και σόργου στην Ισπανία και αραβόσιτου στην Πορτογαλία ( 2 ). Δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες ( 3 ). ( 1 ) ΕΕ L 178 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 177 της , σ. 4. ( 3 ) ΕΕ L 316 της , σ. 1.

12 2006R1301 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 Στα βουλγαρικά: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) 1182/71 не се прилага Στα ισπανικά: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71 Στα τσεχικά: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije Στα δανικά: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse Στα γερμανικά: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung Στα εσθονικά: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata Στα ελληνικά: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται Στα αγγλικά: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply Στα γαλλικά: L article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 1182/ 71 ne s applique pas Στα ιταλικά: L articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica Στα λεττονικά: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro Στα λιθουανικά: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma Στα ουγγρικά: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni Στα ολλανδικά: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing Στα πολωνικά: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania Στα πορτογαλικά: On. o 4 do artigo 3. o do Regulamento (CEE) n. o 1182/71 não se aplica Στα ρουμανικά: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică Στα σλοβακικά: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje Στα σλοβενικά: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja Στα φινλανδικά: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta Στα σουηδικά: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas

13 2006R1301 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 Στα βουλγαρικά: Мито Регламент (ЕО) / Στα ισπανικά: Derecho de aduana Reglamento (CE) n o / Στα τσεχικά: Celní sazba nařízení (ES) č. / Στα δανικά: Toldsats forordning (EF) nr. / Στα γερμανικά: Zollsatz Verordnung (EG) Nr. / Στα εσθονικά: Tollimaks määrus (EÜ) nr / Στα ελληνικά: Δασμός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. / Στα αγγλικά: Customs duty Regulation (EC) No / Στα γαλλικά: Droit de douane: règlement (CE) n o / Στα ιταλικά: Dazio: regolamento (CE) n. / Στα λεττονικά: Muitas nodoklis Regula (ΕΚ) Nr. / Στα λιθουανικά: Muito mokestis Reglamentas (EB) Nr. / Στα ουγγρικά: Vámtétel: / /ΕΚ rendelet Στα ολλανδικά: Douanerecht: Verordening (EG) nr. / Στα πολωνικά: Stawka celna rozporządzenie (WE) nr / Στα πορτογαλικά: Direito aduaneiro: Regulamento (CE) n. o / Στα ρουμανικά: Taxă vamală: Regulamentul (CE) nr. / Στα σλοβακικά: Clo nariadenie (ES) č. / Στα σλοβενικά: Carina: Uredba (ES) št. / Στα φινλανδικά: Tulli Asetus (EY) N:o / Στα σουηδικά: Tull Förordning (EG) nr /

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2402 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2402/96 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δασμολογική ποσόστωση είναι ετήσιας διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Η δασμολογική ποσόστωση είναι ετήσιας διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. L 309/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2007 για καθορισμό των εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών. (6) Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο

(5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών. (6) Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο 15.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 533/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 328/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 για τον καθορισμό, για το έτος 2010, των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών

Διαβάστε περισσότερα

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών 16.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 539/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(5) Ισχύει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, (6) Για λόγους διασφάλισης της κανονικότητας των εισαγωγών

(5) Ισχύει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, (6) Για λόγους διασφάλισης της κανονικότητας των εισαγωγών 29.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης και προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/25 15.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 620/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2009 όσον αφορά τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το βόειο κρέας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0979 EL 25.12.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 979/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2007 σχετικά με το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο L 309/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1383/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2007 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1385 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2007 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010R0479 EL 01.05.2015 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14550/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 639 AGRIORG 114 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών

(4) Προκειμένου να διασφαλιστείο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, (5) Πρέπει να διασφαλιστείη διαχείριση των δασμολογικών 12.7.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 812/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 207/092 (NLE) 979/7 FISC 80 ECOFIN 707 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 02.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992R2719 EL 01.01.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕOΚ) αριθ. 2719/92 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Σεπτεμβρίου 1992 περί συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0028/2014 2011/0465(COD) 06.02.2014 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα