ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ. Πρωτ.: ΕΕ13809 Αθήνα, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 8 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "PARTHENOS. POOLING ACTIVITIES RESOURCES AND TOOLS FOR HERITAGE E-RESEARCH NETWORKING, OPTIMIZATION AND SYNERGIES" Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη: Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 432/81και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β1/819 διυπουργική απόφαση. Την με αρ.πρωτ. 8193/ επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β για την Ακαδημία Αθηνών ΕΛΚΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Την Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚΒ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414/τ.Β/ ). Την από Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες της Πράξης "PARTHENOS. Pooling Activities Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies", που υλοποιείται στo πλαίσιο της πρόσκλησης «H2020-INFRADEV Topic: INFRADEV »(κωδικός πράξης ) (Horizon 2020), με συντοντιστή το PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITA DI FIRENZE (PIN)και μέλος την Ακαδημία Αθηνών (υπεύθυνη: Ελένη Κατσιαδάκη, Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών), ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη του έργου για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες η δε έναρξη την 1/5/

2 Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π ΡΑ Ξ Η Σ Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνοχής της έρευνας στον ευρύτερο τομέα των Γλωσσικών Σπουδών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και συναφών τομέων μέσα στο θεματικό σύμπλεγμα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών. Ενσωματώνει πρωτοβουλίες, ηλεκτρονικές υποδομές και άλλες υποδομές παγκόσμιου επιπέδου, και οικοδομεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικά, αν και αλληλένδετα, πεδία. Το έργο PARTHENOS θα επιτύχει αυτόν τον στόχο με τον καθορισμό και την υποστήριξη κοινών προτύπων, το συντονισμό κοινών δράσεων, την εναρμόνιση του καθορισμού και της εφαρμογής πολιτικών, καθώς και με την από κοινού ανάπτυξη υπηρεσιών και κοινών λύσεων για τα ίδια προβλήματα. Σκοπός του είναι να παράσχει κοινές λύσεις για τον καθορισμό και την εφαρμογή κοινών πολιτικών και λύσεων: για τον κύκλο ζωής των δεδομένων στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στα γλωσσικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του τομέα που απαιτούν εξειδικευμένο σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνοντας προβλέψεις για τη χρήση και επανάχρηση δεδομένων σε συνθήκες διεπιστημονικότητας, για την εφαρμογή κοινών πολιτικών ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και πρόσβασης καθώς και κοινών πολιτικών επιμέλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης διατήρησης, για κριτήρια ποιότητας και για έγκριση και πιστοποίηση δεδομένων, για διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και για την αντιμετώπιση των ευαίσθητων δεδομένων και ζητημάτων ιδιωτικότητας. Προβλέπονται επίσης μελέτες για καινοτόμες μεθόδους στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τυποποίηση και διαλειτουργικότητα, κοινά εργαλεία για υπηρεσίες εστιασμένες σε δεδομένα, όπως η ανεύρεση πόρων, υπηρεσίες αναζήτησης, αξιολόγηση της ποιότητας των μεταδεδομένων, η επισημείωση των πηγών, δράσεις επικοινωνίας, και κοινές δράσεις κατάρτισης. Χτισμένο γύρω από τις δύο πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές του τομέα, το DARIAH και το CLARIN, και με τη συμμετοχή όλων των συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, το PARTHENOS θα δώσει οδηγίες, πρότυπα, μεθόδους, υπηρεσίες και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους του και από ολόκληρη την ερευνητική κοινότητα. Θα αξιοποιήσει τα κοινά στοιχεία και τις συνέργειες για να επιτύχει τη βέλτιστη χρήση πόρων σε συναφείς τομείς. Στο έργο μετέχουν οι παρακάτω φορείς και υποδομές: 1. PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITADI FIRENZE (PIN)- συντονιστής 2. Institut National de Recherche en Informatique et enautomatique (INRIA) 3. CLARIN ERIC 4. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 2

3 5. The Provost, Fellows Foundation Scholars & the OtherMembers of Board of the College of the Holy & UndividedTrinity of Queen Elizabeth near Dublin (TCD) 6. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 7. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 8. Agencia Estatal Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC) 9. Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH) 10. King s College London (KCL) 11. Oesterrechische Akademie der Wissenschaften (OEAW) 12. Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle BibliotecheItaliane e per l Informazione Bibliografica (MIBACT-ICCU) 13. George-August Universitaet Goettingen StiftungOeffentlichen Rechts (UGOE) 14. Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino -S.I.S.M.E.L. Associazione (SISMEL) 15. Ακαδημία Αθηνών (AA) Αναλυτικά η Ακαδημία Αθηνών μετέχει στις εξής δράσεις: WP 1 Project coordination and management Αντικείμενα αυτού του πακέτου εργασίας είναι: - Ο συντονισμός του έργου και η παρακολούθηση της προόδου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η έγκαιρη παράδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και η επίτευξη των στόχων, ως προς το χρόνο και τον προϋπολογισμό. - Η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του έργου και της υψηλού επιπέδου ποιότητας όλων των αποτελεσμάτων - Η εποπτεία των διαδικασιών διαχείρισης και λήψης αποφάσεων του έργου - Η διαχείριση της σύμβασης και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της Επιτροπής - Η εξασφάλιση αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης και διαδικασιών έγκαιρων πληρωμών. Όλοι οι φορείς θα μετέχουν στις απαραίτητες συναντήσεις. WP 2 Community involvement and requirements Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να συγκεντρώσει τις ανάγκες και τις εμπειρίες των μελών του έργου(ερευνητικές κοινότητες, ερευνητικές υποδομές ESFRI και εκτός ESFRI, άλλα έργα) να τις οργανώνει και να τροφοδοτήσει με αυτές ως απαιτήσεις προς εφαρμογή η οποία θα υλοποιηθεί από τα ΠΕ3, 4, 5, 6, καθώς και ως υπόβαθρο για το σχεδιασμό της κατάρτισης (ΠΕ7) και της επικοινωνίας (WP8). Το πακέτο εργασίας είναι επίσης υπεύθυνο για την αξιολόγηση από τη σκοπιά της κοινότητας των λύσεων που προτείνονται από το έργο. WP 3 Common policies and implementation strategies Αυτό το πακέτο εργασίας έχει ως αντικείμενο όλες τις πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση των δεδομένων και των εφαρμογών τους. Ασχολείται επίσης με μελέτες πρόβλεψης, καθώς αναμένεται ότι μελλοντικά εικονικά περιβάλλοντα έρευνας θα βασίζονται σε δεδομένα και ως εκ τούτου, θα 3

4 επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της προσβασιμότητάς τους. WP 4 Standardization Αυτό το πακέτο εργασίας αφορά τα πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί με βάση τις ανάγκες της κοινότητας και ορίζονται / διαχειρίζονται / συντηρούνται από διεθνείς πρωτοβουλίες. Η εργασία συνίσταται στην προσαρμογή και, αν είναι απαραίτητο (και δυνατό), επέκταση προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα. Τα πρότυπα αφορούν όλες τις πτυχές της ψηφιακής δραστηριότητας, από μεμονωμένα στοιχεία μέχρι έγγραφα και συλλογές. Περιλαμβάνουν επίσης διαδικασίες που είναι μια σημαντική πτυχή της γνωστικών πεδίων που χρησιμοποιούν υλικούς πόρους. WP 5 Interoperability and semantics Το πεδίο εφαρμογής αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι η σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Εάν η τεχνική διαλειτουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί με προτυποποίηση, η συμφωνία για έννοιες προϋποθέτει εμβάθυνση και δημιουργία ενός διασυνυφασμένου δικτύου δεδομένων, πόρων και ερευνών. Αυτό το πακέτο εργασίας θα καθορίσει ένα κοινό πλαίσιο αναπαράστασης της γνώσης και τις σχετικές διαδικασίες χρήσης για τον κλάδο προκειμένου να ενσωματώσει τη γνώση για όλα τα αντικείμενα, τα μέσα, τα σύνολα δεδομένων και την επιστημική τους κατάσταση σε μια ανοικτή επιστημονική ροή εργασιών με βασική γνώση αναφοράς. Θα υπερβεί τη συσσώρευση των ψηφιακών πόρων ως αδόμητων δεδομένων αποσπασμένων από τους παρόχους και στερούμενων επαρκούς χαρακτηρισμού. Θα αξιολογηθούν με στόχο την ποιότητα και την αξιοπιστία, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση, η επανάχρηση, η βελτίωση ή αντικατάστασή τους από καλύτερη γνώση. Αυτό θα γίνει με ρητή αναπαράσταση θεμελιωδών επιστημονικών δραστηριοτήτων δημιουργίας πόρων, από αναπαράσταση της προέλευσης της γνώσης με τρόπο που να μπορεί να ιχνηλατηθεί σε όλους τους πόρους και, τελικά, μπορεί να επιτυγχάνει τη σύνδεση με πρωτογενείς γνωσιακούς πόρους, αλλά, το πιο σημαντικό, θα επιτρέψει τη σύνδεση των πόρων με τους δημιουργούς τους και επιμελητές τους, ως ζώντα αντικείμενα σε ένα δυναμικό οικοσύστημα δημιουργίας και παραγωγής γνώσης. Το πακέτο εργασίας θα βασίζεται σε ένα γενικό μοντέλο ροής της γνώσης που προκύπτει από την αλληλεπίδραση επιστημονικών δραστηριοτήτων με διακριτούς ρόλους και καταστάσεις των πόρων. Θα μοντελοποιήσει τη σχετική κατάσταση των πόρων και των γνωσιακών αντικειμένων σε αυτή τη ροή, δημιουργώντας έννοιες εκδόσεων και "δυναμικών πόρων». Σε αντίθεση με τα περισσότερα ισχύοντα μοντέλα, ο "πυρήνας" δεν θα είναι ένας κοινός παρονομαστής αλλά μία κοινή γενίκευση υπό την οποία εντάσσονται όλες οι ειδικεύσεις. Συνεπώς, θα επιτρέψει γενικές επερωτήσεις και λειτουργίες διαχείρισης στις οποίες εμπίπτουν όλοι οι πόροι ανεξαρτήτως ειδικότητας του γνωστικού πεδίου. WP 6 Services and tools Το σύνθημα αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι «κάνε τα πράγματα να συμβούν", δεδομένου ότι δημιουργεί τα εργαλεία και υπηρεσίες για τον εμπλουτισμό και τη διασύνδεση ψηφιακών πόρων. Παρέχει πόρους, υπηρεσίες και εργαλεία, αξιολογώντας όσα είναι διαθέσιμα και συμπληρώνοντάς 4

5 τα όπου είναι αναγκαίο. WP 7 Skills, professional development and advancement Αυτό το πακέτο εργασίας επικεντρώνεται στην μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση και προώθηση μιας αναδυόμενης κατηγορίας ερευνητών των οποίων η έρευνα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων υποδομών ΤΠΕ ως βάση για τη μεθοδολογική τους προσέγγιση στη δημιουργία γνώσης. WP 8 Communication, dissemination and outreach Η επικοινωνία είναι ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας: όχι μόνο για να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για το τι συμβαίνει στο πλαίσιο του έργου, αλλά πάνω απ' όλα για την ευαισθητοποίησή τους ως προς τη δυναμική της καινοτομίας που προκύπτει από το έργο, τα επιτεύγματα και τις λύσεις του. Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ω Ν. Π Ρ Ο Σ Ο Ν ΤΑ - Κ Α Θ Η Κ Ο Ν ΤΑ Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των ακόλουθων θέσεων ως εξής: 1. Μέχρι έξι συνεργάτες πτυχιούχους κλάδων ανθρωπιστικών επιστημών (ΚΩΔ 01) Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συμμετέχει στις Ομάδες Έργου των εξής Πακέτων Εργασίας: WP 2 Community involvement and requirements και συγκεκριμένα των Δράσεων 2.1 Definition of users requirements about data policies,2.2 Definition of standardization requirements και 2.4 Definition of education and training requirements WP 3 Common policies and implementation strategies και συγκεκριμένα της Δράσης 3.4 Foresight study and interdisciplinary research agenda WP 5 Interoperability and semantics και συγκεκριμένα της Δράσης 5.4 Design of the Joint Resource Registry WP 6 Services and tools και συγκεκριμένα της Δράσης 6.4 Implementation of the Joint Tool Registry WP 7 Skills, professional development and advancement και συγκεκριμένα της Δράσης 7.4 Definition of higher education curricula του έργου αρμοδιότητας της Ακαδημίας Αθηνών Δράσεις και παραδοτέα: Δράση 2.1 Definition of users requirements about data policies Παραδοτέο D2.1 Report on user requirements Δράση 2.2 Definition of standardization requirements Παραδοτέο D2.3 Report on the assessment of data policies and standardization 5

6 Δράση 2.4Definition of education and training requirements Παραδοτέο D2.2 Report on the assessment of the education and training plans and activities Δράση 3.4 Foresight study and interdisciplinary research agenda ΠαραδοτέοD3.3 Foresight study and interdisciplinary research agenda Δράση 5.4Design of the Joint Resource Registry Παραδοτέο D5.2 Report on the design of the Joint Resource Registry Δράση 6.4 Implementation of the Joint Tool Registry Παραδοτέα D6.3 Report on the implementation of the Joint Resource Registry (interim) D6.5 Report on the implementation of the Joint Resource Registry (final) Δράση 7.4 Definition of higher education curricula Παραδοτέο D7.5 Report on academic curricula Διάρκεια απασχόλησης: Εντός της χρονικής διάρκειας του έργου 1/5/ /4/2019 ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων και παραδοτέων. Ανθρωπομήνες και αμοιβή: Συνολικά 35 ανθρωπομήνες με συνολική αμοιβή μέχρι ,00 συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων. Η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/ Εθνολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στους παραπάνω κλάδους της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency) Εμπειρία σε συναφή έργα ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. 2. Ένας (1) συνεργάτης μηχανικός πληροφορικής (ΚΩΔ 02) Ο συνεργάτης μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του Πακέτων Εργασίας WP 4 Standardization και συγκεκριμένα της Δράσης 4.3 Standardization of reference resources του έργου αρμοδιότητας της Ακαδημίας Αθηνών. Δράσεις και παραδοτέα: Δράση 4.3 Standardization of reference resources 6

7 Παραδοτέο D4.3 Standardization Survival Kit Διάρκεια απασχόλησης: Εντός της χρονικής διάρκειας του έργου 1/5/ /4/2019 ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων και παραδοτέων. Ανθρωπομήνες και αμοιβή: Συνολικά 11 ανθρωπομήνες με συνολική αμοιβή μέχρι ,00 συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων. Η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής Διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής Εμπειρία στη συγγραφή, εκτέλεση και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και σε θέματα διαχείρισης δεδομένων Άριστη γνώση χρήσης λογισμικών συστημάτων ανοιχτού κώδικα για την υλοποίηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων Αποδεδειγμένη άριστη γνώση και χρήση γλώσσας προγραμματισμού Java (J2EE) καθώς και τεχνολογιών Spring Data και Hibernate. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πρότυπα και εργαλεία στα πλαίσια των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων NoSQL καθώς και Graph databases Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη σε διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. 3. Ένας (1) συνεργάτης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (ΚΩΔ 03) Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του Πακέτων Εργασίας WP 8 Communication, dissemination and outreach και συγκεκριμένα της Δράσης 8.6 Publicity and outreach του έργου αρμοδιότητας της Ακαδημίας Αθηνών. Δράσεις και παραδοτέα: Δράση 8.6 Publicity and outreach Παραδοτέο D8.6 Final communication report Διάρκεια απασχόλησης: Εντός της χρονικής διάρκειας του έργου 1/5/ /4/2019 ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων και παραδοτέων. Ανθρωπομήνες και αμοιβή: 3 ανθρωπομήνες με αμοιβή έως 9.000,00 συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων. Η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 7

8 Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά προτίμηση σε θετικές επιστήμες ή Μηχανικού λογισμικού Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Αποδεδειγμένη 12μηνη εμπειρία στη διαχείριση έργων ψηφιακού πολιτισμού Αποδεδειγμένη 12μηνηεμπειρία σε συναφή έργα ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών. Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο συντονισμό και παρακολούθηση έργων που υλοποιούνται από πολλούς συνεργαζόμενους φορείς Εμπειρία συμμετοχής στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πυλών πληροφόρησης. Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων αποτελεί η υλοποίηση προσωπικής συνέντευξης στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν οι τρεις υποψήφιοι, ανά κωδικό στελέχους, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τρίτη θέση, θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής τριμελούς επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των ενδιαφερομένων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8

9 Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26). στ) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Η Επιτροπή Αναθέσεων και Διαγωνισμών του Έργου θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών υπομνημάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Ειδικά ως προς το απαραίτητο προσόν της κατοχής μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, αν αυτό δεν υπάρχει, είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Η οριστική επιλογή θα γίνει μετά από συνεντεύξεις μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση θα αναδείξει τον επικρατέστερο υποψήφιο ανά ειδικότητα και θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με αυτόν. Αν η υπογραφή της σύμβασης δεν καταστεί δυνατή, η επιτροπή επιλέγει τον αμέσως επόμενο υποψήφιο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου ο συνεργάτης, για οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης, τότε η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος επαναλαμβάνεται για τον συγκεκριμένο συνεργάτη. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως εξής: 9

10 Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης για συνεργάτες πτυχιούχους κλάδων ανθρωπιστικών επιστημών (ΚΩΔ 01) α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία (Μόρια) 1 Εμπειρία σε έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο 1-2 έτη έτη 7 >4 έτη 10 2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική στις ανθρωπιστικές 4 επιστήμες 3 Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 6 4 Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης έως 20 Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης για συνεργάτη συνεργάτης μηχανικός πληροφορικής (ΚΩΔ 02) α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία (Μόρια) 1 Καλή γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων NoSQL καθώς και Graph databases 3 2 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη σε διαχείριση γεωχωρικών 3 δεδομένων 3 Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης έως 20 Πίνακας 3: Κριτήρια αξιολόγησης για συνεργάτη πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (ΚΩΔ 03) α/α Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθμολογία (Μόρια) 1 Εμπειρία στο συντονισμό και παρακολούθηση έργων που υλοποιούνται μέσω συνεργαζόμενων φορέων1-2 έτη 3-4 έτη >4 2 Εμπειρία συμμετοχής στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πυλών πληροφόρησης. 3 Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας. 2 4 Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης έως Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βιογραφικών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν όποιο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων. Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Π Ο Υ Θ Α Α Π Α Ι Τ Η Θ Ο Υ Ν Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Ν Α Ψ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ 10

11 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, είναι τα εξής: Φωτοτυπία των Τίτλων Σπουδών ή αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν υπόκεινται σε καμία από τις κατηγορίες των παραγράφων α έως ε. της ενότητας «Κριτήρια μη αποδοχής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία. Βεβαίωση/εις που να αποδεικνύει/ουν την/τις Προϋπηρεσία/ες ή άλλα προσόντα του ενδιαφερόμενου. Υποβολή αντιγράφων πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση, κατά την πρόσληψη, αντιγράφων των απαραίτητων τίτλων επικυρωμένων. Τ Ρ Ο Π Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Για την είσπραξη της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής ο συνεργάτης που θα επιλεγεί υποχρεούται στην έκδοση παραστατικών που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Η πληρωμή του συνεργάτη θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και θα πραγματοποιείται με βάση τις χρηματοροές του προγράμματος. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση (βλ. Υπόδειγμα στο παράρτημα Ι) συνοδευόμενη από: Βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφα τίτλων σπουδών Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία Λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα απαιτήσεων του φύλλου συμμόρφωσης που αντιστοιχεί στην ειδικότητα που αφορά η αίτηση (παράρτημα 2). σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Προς την Ακαδημία Αθηνών ΕΛΚΕ 11

12 Αφορά την υποβολή προτάσεων για την σύναψη 5 συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης "PARTHENOS. Pooling Activities Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies" Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, 3ος όροφος, Σόλωνος 84, Αθήνα, μέχρι την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 μ.μ. Σε περίπτωση αποστολής με οποιοδήποτε τρόπο (ΕΛΤΑ, COURRIER) θα πρέπει η πρόταση να κατατεθεί στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα υποβολής. Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των βιογραφικών στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τo ίδιo ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπόδειγμα αίτησης Όνομα :. Επώνυμο :. Δ/νση :. Τηλέφωνο :. Ε-mail : Αθήνα,././.. Προς την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Θέμα: Υποβολή πρότασης στου πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ακαδημίας Αθηνών για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου της πράξης με τίτλο "PARTHENOS. Pooling Activities Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies". Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλω υποψηφιότητα για να απασχοληθώ ως 1 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "PARTHENOS. Pooling Activities Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies". Με τιμή [Υπογραφή] [Ονοματεπώνυμο] Συνημμένα δικαιολογητικά: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πίνακες Απαιτήσεων- Φύλλο Συμμόρφωσης 2 o Ειδικότητα ανθρωπιστικών επιστημών (ΚΩΔ 01) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/ Εθνολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στους παραπάνω κλάδους της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency) Εμπειρία σε συναφή έργα ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Διάρκεια εμπειρίας σε έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική στις ανθρωπιστικές επιστήμες Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο o Μηχανικός πληροφορικής (ΚΩΔ 02) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σχολών της αλλοδαπής Διδακτορικό δίπλωμα στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής Εμπειρία στη συγγραφή, εκτέλεση και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και σε θέματα διαχείρισης δεδομένων Άριστη γνώση χρήσης λογισμικών συστημάτων ανοιχτού κώδικα για την 2 Συμπληρώνεται ο πίνακας που αντιστοιχεί στην ειδικότητα την οποία αφορά η αίτηση. 14

15 υλοποίηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων Αποδεδειγμένη άριστη γνώση και χρήση γλώσσας προγραμματισμού Java (J2EE) καθώς και τεχνολογιών Spring Data και Hibernate. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πρότυπα και εργαλεία στα πλαίσια των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Καλή γνώση συστημάτων βάσεων δεδομένων NoSQL καθώς και Graph databases Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη σε διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων o Συνεργάτης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (ΚΩΔ 03) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά προτίμηση σε θετικές επιστήμες ή Μηχανικού λογισμικού Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ Αποδεδειγμένη 12μηνη εμπειρία στη διαχείριση έργων ψηφιακού πολιτισμού Αποδεδειγμένη 12μηνηεμπειρία σε συναφή έργα ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπειρία στο συντονισμό και παρακολούθηση έργων που υλοποιούνται από πολλούς συνεργαζόμενους φορείς Εμπειρία συμμετοχής στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πυλών πληροφόρησης Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας 15

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα