Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ. /νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX: Αριθ. Πρωτ Φ Αθήνα 01 Ιουνίου 2006 ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διαδικασίας πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώµα πενήντα ένα (51) ιδιωτών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως Πυροσβέστες Εποχικής απασχόλησης». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος 1.- Έχοντας υπόψη : α.- Τις διατάξεις του Π..124/2003 (Α 108) «Κανονισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» όπως συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. β.- Την Φ / απόφαση Υπουργού ηµόσιας Τάξης «Κατανοµή Εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες». γ.- Την Φ / απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος «Ανακοίνωση διαδικασίας πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώµα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ιδιωτών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως Πυροσβέστες Εποχικής απασχόλησης». δ.- Την ΙΠΠ/Φ.εγκρ.12/109/6025/ Πράξη της Τριµελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.55/1998 «Έγκριση πρόσληψης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ε.- Τις υφιστάµενες κενές θέσεις πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης σε διάφορες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος. α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 2.- Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ µ ε τη διαδικασία πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώµα πενήντα ένα (51) Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που δεν θα ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες, για την κάλυψη παροδικής φύσης εποχικών αναγκών των Υπηρεσιών του, οι οποίοι θα καλύψουν ισάριθµες κενές θέσεις που προέκυψαν, µετά την διαδικασία πρόσληψης σύµφωνα µε την Φ / απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, όπως αυτές φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3.- Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. α.- Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, όπως το συνηµµένο υπόδειγµα, µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της παρούσης, από µέχρι και , τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 08:00 µέχρι και 13:00 στις έδρες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Σώµατος (εκτός των Πυροσβεστικών Κλιµακίων) για τις οποίες διενεργείται διαδικασία πρόσληψης καθώς και στα Πυροσβεστικά Κλιµάκια των νησιών που δεν λειτουργεί Πυροσβεστική Υπηρεσία. 1

2 β.- Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους υποψηφίους, να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς διορθώσεις, σβησίµατα κ.λ.π. διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές. γ.- Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδροµικά ή µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαµβάνονται υπόψη για την συµµετοχή στη διαδικασία πρόσληψης. 4.- Προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης. 1.- Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να προσληφθούν, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας της υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψής τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης: α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή οµογενείς. β. Να έχουν ηλικία: (1) Οι υποψήφιοι για τις Κατηγορίες Α συµπληρωµένο το 18 ο έτος και να µην έχουν υπερβεί το 50 ο. Από αυτούς προτάσσονται κατά την πρόσληψη οι έχοντες ηλικία µέχρι και 40 ετών και αν δεν καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόµενες θέσεις από υποψήφιους µε αυτή την ηλικία, λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις υποψηφίων µέχρι και 45 ετών και σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυσσόµενες θέσεις λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των υποψηφίων µέχρι και 50 ετών. (2) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Β συµπληρωµένο το 21 ο έτος και να µην έχουν υπερβεί το 55 ο. Από αυτούς προτάσσονται κατά την πρόσληψη οι έχοντες ηλικία µέχρι και 45 ετών και αν δεν καλυφθούν όλες οι προκηρυσσόµενες θέσεις από υποψήφιους µε αυτή την ηλικία λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις υποψηφίων µέχρι και 50 ετών και σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυσσόµενες θέσεις λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των υποψηφίων µέχρι και 55 ετών. (3) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Γ συµπληρωµένο το 18 ο έτος και να µην έχουν υπερβεί το 40 ο έτος. Το ίδιο όριο ηλικίας ισχύει και προκειµένου για οδηγούς αυτής της κατηγορίας. (4) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία συµπληρωµένο το 18 ο έτος και να µην έχουν υπερβεί το 55 ο. γ. Να έχουν καλή σωµατική και ψυχική υγεία, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για την κατάταξη των µονίµων πυροσβεστών (Π..133/2002). δ. Να µην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος ή πληµµελήµατος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Ο όρος «καταδίκη» περιλαµβάνει και την καταδίκη µε αναστολή και ποινικό σωφρονισµό. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεµφθεί σε δίκη δια βουλεύµατος, µπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν προσλαµβάνονται αν µέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφαση πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητο αθωωτικό βούλευµα ή απόφαση. ε. Για όσους έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος από τη ασική ή Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να µην έχει καταγγελθεί η σύµβαση πρόσληψής τους για λόγους πειθαρχικούς ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας. 2.- Οι ενδιαφερόµενοι ανάλογα µε τα προσόντα τους µπορούν να είναι υποψήφιοι σε όποια από τις παρακάτω κατηγορίες και σε όσες από τις αναγραφόµενες στην Ανακοίνωση Πυροσβεστικές Υπηρεσίες επιθυµούν: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Ειδικότητα : Εργάτη πυρόσβεσης διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, προσλαµβανόµενοι βοηθούν τους µόνιµους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντα τους (πρόληψη-καταστολή πυρκαγιών και διασώσεις). 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Ειδικότητα: Οδηγού πυροσβεστικών οχηµάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής να έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ κατηγορίας και να είναι ικανοί για οδήγηση πυροσβεστικών οχηµάτων. Προσλαµβανόµενοι εκτελούν ανάλογα καθήκοντα µε αυτά των µονίµων πυροσβεστικών υπαλλήλων που οδηγούν πυροσβεστικά οχήµατα και όταν απαιτείται βοηθούν και τους µόνιµους στα πυροσβεστικά καθήκοντά τους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Ειδικότητα: Οδηγοί Αεροµεταφερόµενων Πεζοπόρων Τµηµάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές υνάµεις των Ενόπλων υνάµεων (Λ.Ο.Κ Ο.Υ.Κ Πεζοναύτες). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στις Ειδικές υνάµεις προσλαµβάνονται υποψήφιοι που έχουν τετράµηνη εµπειρία µε την ίδια ειδικότητα στο Πυροσβεστικό Σώµα ή τη ασική Υπηρεσία, ή που είναι εθελοντές πυροσβέστες σύµφωνα µε το Ν. 1951/1991 (Α 84) επί ένα (1) πλήρες έτος και αν και πάλι δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε εµπειρία ή εθελοντές, προσλαµβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα προσόντα αυτά. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας αυτής εκτός των παραπάνω προσόντων να έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ κατηγορίας και να είναι ικανοί για οδήγηση πυροσβεστικών οχηµάτων. Προσλαµβανόµενοι εκτελούν ανάλογα καθήκοντα µε αυτά των µονίµων πυροσβεστικών υπαλλήλων που οδηγούν πυροσβεστικά οχήµατα και όταν απαιτείται βοηθούν και τους µόνιµους στα πυροσβεστικά καθήκοντά τους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ειδικότητα: Πυροφυλάκων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσλαµβανόµενοι στελεχώνουν τα πυροφυλάκια. 5.- Κατανοµή αριθµού θέσεων αλληλοσυµπλήρωση πινάκων α. Οι πενήντα µία (51) θέσεις κατανέµονται σύµφωνα µε τις κενές θέσεις κατά πόλη και κατηγορία όπως φαίνονται στον συνηµµένο πίνακα της παρούσης. β.- Για την κατηγορία Γ δεν προκηρύσσονται θέσεις γυναικών ενώ για τις κατηγορίες Β και οι θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτονται ανεξάρτητα από φύλο των υποψηφίων. Για την κατηγορία Α οι κενές θέσεις που προέκυψαν µετά την Φ / απόφαση Α.Π.Σ. είναι µόνο ανδρών. γ.- Σε περίπτωση µη κάλυψης του αριθµού των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω µη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να συµπληρώνονται από επιτυχόντες του ίδιου πίνακα της πλησιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νοµού, όπως αυτή καθορίζεται στην ανακοίνωση, και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. 6.- ικαιολογητικά υποψηφίων Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να προσληφθούν, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης σε µια ή περισσότερες από τις αναγραφόµενες στο συνηµµένο πίνακα Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σε κάθε Υπηρεσία και για κάθε κατηγορία χωριστά που επιθυµούν να προσληφθούν µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 3

4 α. Αίτηση, σύµφωνα µε το προκαθορισµένο από το Πυροσβεστικό Σώµα υπόδειγµα. β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας γ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης, οι υποψήφιοι οδηγοί. δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, οι έγγαµοι. ε. Βεβαίωση του οικείου ήµου ή Κοινότητας, ότι είναι µόνιµοι κάτοικοι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α 237). στ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας οδηγού από το Ταµείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών όσοι είναι ασφαλισµένοι σ αυτό και όσοι είναι στο ΙΚΑ βεβαίωση του εργοδότη που πιστοποιείται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο υποψήφιος εργάστηκε ως επαγγελµατίας οδηγός µε άδεια Γ κατηγορίας και άνω, για όσους έχουν αυτό το προσόν, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του υποψήφιου για το αληθές των στοιχείων που βεβαιώνονται από τον εργοδότη, µε παράλληλη προσκόµιση των αντίστοιχων επικυρωµένων φωτοαντιγράφων των ενσήµων. Όσοι είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώµα ως οδηγοί Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης ή τις Ένοπλες υνάµεις ως Ε.Π.Υ. οδηγοί, η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να εκδοθεί από το ιοικητή της Υπηρεσίας που είχε προσληφθεί ο υποψήφιος. ζ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας Εθελοντή Πυροσβέστη από τον ιοικητή της αρµόδιας κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όσοι έχουν αυτό το προσόν. η. Βεβαίωση προϋπηρεσίας Εποχικού Πυροσβέστη από τον ιοικητή της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή το ασάρχη, όσοι έχουν αυτό το προσόν. θ. Βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ, οι µακροχρονίως άνεργοι. ι. Βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου ταµείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων µε την οποία να βεβαιώνεται ο χαρακτηρισµός των ιδίων ή των γονέων τους ως πολυτέκνων, θεωρηµένη από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων. ια. Πιστοποιητικό τύπου Α, όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές υνάµεις των Ενόπλων υνάµεων (Λ.Ο.Κ.- Ο.Υ.Κ. - Πεζοναύτες) και είναι υποψήφιοι για την κατηγορία Γ. 7.- Υποχρεώσεις αυτών που θα δέχονται δικαιολογητικά υποψηφίων 1. Σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία για την οποία διενεργείται διαδικασία πρόσληψης ο ιοικητής αυτής και σε περίπτωση κωλύµατος ο νόµιµος αναπληρωτής του, δέχεται τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων και: α.- Ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα της σύνταξης αυτών και την εµπρόθεσµη υποβολή τους. β.- Επιστρέφει εγγράφως µε αποδεικτικό παραλαβής τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν είναι σύµφωνα µε την προκήρυξη, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους που αυτά δεν γίνονται δεκτά. γ.- Υποβάλει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων καθηµερινά και µετά από σχετικό έλεγχο στην αρµόδια για το Νοµό Επιτροπή Πρόσληψης. 2. Προκειµένου για Πυροσβεστικά Κλιµάκια νησιών που δεν λειτουργεί Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Προϊστάµενος αυτών βοηθά στο ως άνω έργο του ιοικητή έχει τις προαναφερόµενες στην περίπτωση (α) υποχρεώσεις και διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων στο ιοικητή της Υπηρεσίας που υπάγεται το Κλιµάκιο. 8.- Κριτήρια-Τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων 1.- Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας, λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσληψης τα ακόλουθα κριτήρια, που βαθµολογούνται ως εξής: α. Για τους υποψήφιους : 1.Όλων των Κατηγοριών πλην της Γ : (1) Οι µόνιµοι κάτοικοι του ήµου ή Κοινότητας που εδρεύει η Υπηρεσία, στην οποία επιθυµούν να προσληφθούν, λαµβάνουν 300 µόρια. 4

5 (2) Οι µόνιµοι κάτοικοι των όµορων, µε το ήµο ή Κοινότητα της έδρας, ήµων, λαµβάνουν 200 µόρια. (3) Οι µόνιµοι κάτοικοι των άλλων ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού στον οποίο ανήκει η Υπηρεσία που επιθυµούν να προσληφθούν, λαµβάνουν 100 µόρια. (4) Οι µόνιµοι κάτοικοι ήµων ή Κοινοτήτων των άλλων Νοµών, της ίδιας Περιφέρειας λαµβάνουν 50 µόρια. 2.Της Κατηγορίας Γ : (1) Οι µόνιµοι κάτοικοι ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία που επιθυµούν την πρόσληψη, λαµβάνουν 300 µόρια. (2) Οι µόνιµοι κάτοικοι ήµων ή Κοινοτήτων των άλλων Νοµών της ίδιας Περιφέρειας λαµβάνουν 200 µόρια. Οι οδηγοί της κατηγορίας αυτής λαµβάνουν 20 µόρια αν έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης κατηγορίας και άνω. 3.Της Κατηγορίας : Οι µόνιµοι κάτοικοι ήµων ή Κοινοτήτων που βρίσκεται το Πυροφυλάκιο προτάσσονται έναντι των άλλων υποψηφίων ανεξάρτητα του συνολικού αριθµού των µορίων. β. Οι µακροχρονίως άνεργοι λαµβάνουν 200 µόρια. Η ιδιότητα αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα του Ο.Α.Ε.. γ. Οι έγγαµοι λαµβάνουν 50 µόρια και από αυτούς οι έχοντες ανήλικα τέκνα, 20 µόρια επιπλέον για κάθε ανήλικο παιδί. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων λαµβάνουν επιπλέον και 100 µόρια. δ. Οι εθελοντές πυροσβέστες, σύµφωνα µε το Ν. 1951/1991, λαµβάνουν 50 µόρια για κάθε πλήρες ηµερολογιακό έτος εθελοντικής υπηρεσίας. Για να προσµετρηθούν τα 50 µόρια στη συνολική βαθµολογία πρέπει να έχουν την ιδιότητα τους αυτή µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης τους. ε. Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Β λαµβάνουν 20 µόρια αν έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης Κατηγορίας και άνω. Αν ο υποψήφιος έχει άδεια οδήγησης και Ε µόνο για ένα από αυτά τα διπλώµατα πριµοδοτείται. Επίσης για κάθε πλήρες έτος προϋπηρεσίας ως επαγγελµατία οδηγού λαµβάνουν 50 µόρια. ( ιευκρινίζεται ότι πλήρες έτος νοείται αυτός που έχει 300 ένσηµα). στ. Οι υποψήφιοι που αποδεδειγµένα έχουν προσληφθεί µε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη ανεξαρτήτως ειδικότητας πριν την ισχύ του παρόντος διατάγµατος από τη ασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώµα ή προσλαµβάνονται εφεξής λαµβάνουν 80 µόρια για κάθε αντιπυρική περίοδο πρόσληψής τους ανεξάρτητα από την κατηγορία που επιθυµούν να προσληφθούν. 2.- Η συνολική βαθµολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή (100). Σε περίπτωση ισοβαθµίας προτάσσεται εκείνος που είναι µόνιµος κάτοικος του ήµου ή της Κοινότητας, που εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την οποία ενεργείται η πρόσληψη και ακολούθως εκείνος µε την περισσότερη εµπειρία. Επί νέας ισοβαθµίας, ο έγγαµος µε τα περισσότερα ανήλικα παιδιά και σε περίπτωση ιδίου αριθµού παιδιών ο νεώτερος στην ηµεροµηνία γέννησης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Πρόσληψης παρουσία των ισοβαθµούντων υποψηφίων. 3.- Η ικανότητα των οδηγών που προσλαµβάνονται διαπιστώνεται, πριν την πρόσληψή τους, µε εξέταση από την Επιτροπή που προβλέπεται για κάθε Υπηρεσία και για την αντίστοιχη εξέταση των µονίµων οδηγών πυροσβεστικών υπαλλήλων. 9.- Πίνακες επιτυχόντων εξετάσεις υγειονοµικές-αθλητικές 1.- Μετά το τέλος των διαδικασιών η Επιτροπή Πρόσληψης για κάθε Νοµό συντάσσει πίνακα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, κατά κατηγορία για κάθε Υπηρεσία του Νοµού, που διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης ο οποίος υπογράφεται από όλα τα µέλη της και υποβάλλεται, µε µέριµνα του Προέδρου της µαζί µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο ιοικητή του οικείου Νοµού για κύρωση. Οι πίνακες µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστηµα της οικείας Υπηρεσίας για την οποία διεξάγεται η διαδικασία 5

6 πρόσληψης. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ασκήσουν ΕΝΣΤΑΣΗ, για εκείνα τα στοιχεία που δεν υπολογίστηκαν ορθά, ενώπιον της παρακάτω αναφερόµενης Επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία η οποία αρχίζει την εποµένη της αναρτήσεως των πινάκων και λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται για τη βασιµότητά τους από τριµελή Επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε Περιφερειακή ιοίκηση Π.Υ., µε απόφαση Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος και αποτελείται από το ιοικητή της οικείας Περιφερειακής ιοίκησης Π.Υ. και δύο (2) Ανώτερους Αξιωµατικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώµατος. Για τις υγειονοµικές και αθλητικές εξετάσεις δεν επιτρέπεται επανεξέταση. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, η Επιτροπή προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί µε αποδεικτικό την απόφασή της. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων σύµφωνα µε την παρούσα συντάσσεται συµπληρωµατικά του αρχικού αντίστοιχου κυρωµένου πίνακα σύµφωνα µε την Φ / Απόφαση Α.Π.Σ. και ισχύει για δύο (2) χρόνια. Επιτυχών σε διαδικασία πρόσληψης, που δικαιούται να προσληφθεί και σε άλλη αντιπυρική περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν έχει το δικαίωµα νέας πρόσληψης, αν για οποιοδήποτε λόγο αρνηθεί ή απωλέσει το δικαίωµα αυτό σε µία αντιπυρική περίοδο. 2.- Σε περίπτωση µη κάλυψης του αριθµού των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω µη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να συµπληρώνονται από επιτυχόντες του ίδιου πίνακα και προκειµένου για την Κατηγορία Α και του ιδίου φύλλου της πλησιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νοµού, όπως αυτή καθορίζεται στην ανακοίνωση, και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. 3.- Υγειονοµικές και Αθλητικές Εξετάσεις των υποψηφίων θα διενεργηθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα από µέχρι και Εντός αυτού του διαστήµατος οι Επιτροπές πρόσληψης υποχρεούνται να διενεργήσουν τις εν λόγω εξετάσεις σε χρόνο και ώρες που ειδικότερα θα προσδιορίσουν και παράλληλα θα ανακοινώσουν στους υποψήφιους. 4.- Από τους κυρωµένους πίνακες κατάταξης, όπως αυτοί διαµορφώθηκαν οριστικά µετά και την εξέταση των ενστάσεων, αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό προσλαµβανοµένων για κάθε Υπηρεσία, καλείται από την αρµόδια Επιτροπή Πρόσληψης για κάθε Νοµό για παραποµπή στο πλησιέστερο Κρατικό Νοσοκοµείο προς πιστοποίηση της καλής κατάστασης της υγείας τους. 5.- Οι υποψήφιοι προσκοµίζουν το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, που τους χορηγήθηκε από την επιτροπή πρόσληψης, στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νοµού που είναι αρµόδια για την υγειονοµική υπηρεσία των πυροσβεστικών υπαλλήλων και αυτή αποφασίζει για την καταλληλότητα ή µη αυτών. Στη συνέχεια και µόνον για τους επιτυχόντες των Κατηγοριών Α και Γ (εργάτη αεροµεταφεροµένων και οδηγού) καλείται από τον οικείο πίνακα αριθµός υποψηφίων ίσος µε αυτόν που ανακοινώθηκε, και υποβάλλεται σε αθλητικές εξετάσεις. Οι αθλητικές εξετάσεις ενεργούνται από την αρµόδια για κάθε Νοµό Επιτροπή Πρόσληψης, η οποία βοηθείται στο έργο της από αναγκαίο αριθµό Πυροσβεστικών υπαλλήλων και περιλαµβάνουν : α) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα µε λαβή βάρους 25 κιλών έκαστος, για υποψήφιους που έχουν ηλικία µέχρι 35 ετών, σε απόσταση 80 µέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών µε το έδαφος σε χρόνο 50 (µια προσπάθεια) και για υποψήφιους που έχουν ηλικία πάνω από 35 ετών, σε απόσταση 50 µέτρων µε τις ίδιες προϋποθέσεις και τον ίδιο χρόνο, και β) ρόµος 400 µέτρων σε χρόνο 1 30 (µία προσπάθεια) για υποψήφιους µέχρι 35 ετών και σε χρόνο 2 (µία προσπάθεια) για υποψήφιους πάνω από 35 ετών Πρόσληψη 1.- Η πρόσληψη ενεργείται µε απόφαση του ιοικητή της προσλαµβάνουσας Υπηρεσίας. Προκειµένου για τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια, η πρόσληψη ενεργείται µε απόφαση του ιοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται αυτά. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται 6

7 υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του προσλαµβανοµένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργασίας και ο µέγιστος χρόνος διάρκειας της σύµβασης. Η απόφαση πρόσληψης αποστέλλεται µε τον προσφορότερο τρόπο και µε απόδειξη στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του προσλαµβανοµένου, ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία µέσα στην αποκλειστική προθεσµία, που ρητά καθορίζεται σε αυτήν. Η σύµβαση εργασίας αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογράφεται από τον προσλαµβανόµενο και το ιοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης. Η απόφαση πρόσληψης ανακαλείται, αν ο ενδιαφερόµενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά, µε την εκπνοή της προθεσµίας για ανάληψη υπηρεσίας. 2.- Οι προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον επιθυµούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόµενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του Π..124/2003 υγεία, που διαπιστώνεται κάθε φορά µε νέες ιατρικές εξετάσεις, προσλαµβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης µε την ίδια ειδικότητα πέρα από την φετινή αντιπυρική περίοδο µέχρι και δύο (2) ακόµα αντιπυρικές περιόδους. Κατ εξαίρεση οι προσλαµβανόµενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιµασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο µνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους Πειθαρχικό δίκαιο Απόλυση 1.- Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισµού των πειθαρχικών παραπτωµάτων, βεβαίωσης αυτών, καταγγελιών, αρµοδίων οργάνων για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δικαιοδοσίας, επικύρωσης, αυξοµείωσης, άρσης ποινών, θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε φορά για τους πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώµατος εφαρµόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγµατος. 2.- Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλλονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α. Έγγραφη επίπληξη. β. Πρόστιµο µέχρι τις αποδοχές ενός µήνα. γ. Καταγγελία της σύµβασης από την Υπηρεσία. Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται, εφόσον δε δικαιολογείται καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Η καταγγελία της σύµβασης επιβάλλεται µε πράξη του ιοικητή της οικείας Περιφερειακής ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ύστερα από γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κατηγορία του προσωπικού αυτού µε απόφαση του οικείου ιοικητή και αποτελείται από τρεις (3) Αξιωµατικούς του Σώµατος, εκ των οποίων ο ένας είναι ανώτερος. Λόγοι που δικαιολογούν την καταγγελία της σύµβασης από την Υπηρεσία, είναι ιδίως, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πληµµελής εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊσταµένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες. 3.- Η απόλυση ενεργείται µε απόφαση του ιοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης µε εξαίρεση τα Κλιµάκια, στα οποία ενεργείται µε απόφαση του ιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπαγωγής τους. Το ίδιο όργανο προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες προς τις αρµόδιες αρχές ενέργειες σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύµβασης. 4.- Εποχικός πυροσβέστης του οποίου η σύµβαση εργασίας καταγγέλλεται από την Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να προσληφθεί για άλλη αντιπυρική περίοδο. 5.- Υποψήφιοι που κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους προσκοµίζουν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά, πέραν των ποινικών ευθυνών, δεν προσλαµβάνονται σε µελλοντικούς διαγωνισµούς για εποχικούς και µόνιµους πυροσβέστες Αξιολόγηση Εποχικών Πυροσβεστών 1. Για κάθε εποχικό πυροσβέστη που προσλαµβάνεται µε την παρούσα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 124/2003, ο αρχαιότερος Αξιωµατικός της Υπηρεσίας πρόσληψης και 7

8 προκειµένου για Πεζοπόρο Τµήµα, ο επικεφαλής Αξιωµατικός, συντάσσει αµέσως µε τη λύση της σύµβασης πρόσληψής τους, έκθεση υπηρεσιακής απόδοσης, η οποία λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του Σώµατος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωµατεύει ο ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρόσληψης του εποχικού, βαθµολογείται αιτιολογηµένα η επαγγελµατική του απόδοση και ικανότητα και προτείνεται η επαναπρόσληψη ή µη αυτού. 2. Για την επαγγελµατική του απόδοση και ικανότητα βαθµολογούνται µε ακέραιο αριθµό από 1 µέχρι 10 στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: α. Η απόδοση στα καθήκοντα. β. Η φυσική ικανότητα και αντοχή και γ. Η πειθαρχία. εν προσλαµβάνεται εκ νέου όποιος βαθµολογείται µε πέντε (5) και κάτω, έστω και σε ένα εκ των επιµέρους κριτηρίων. Ο τύπος της έκθεσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται µε την υπ. αριθµ Φ / ιαταγή Α.Π.Σ. (εγκύκλιος 108) ηµοσίευση ανακοίνωσης Η απόφασή µας αυτή να αναρτηθεί στα Πυροσβεστικά Καταστήµατα και περίληψη αυτής να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα και στις εφηµερίδες «Έθνος» και «Απογευµατινή». Η υποχρέωση δηµοσίευσης στην τοπική εφηµερίδα και αν δεν υπάρχει σε εφηµερίδα του οικείου Νοµού ανατίθεται στο ιοικητή της Π.Υ. για την οποία διενεργείται διαδικασία πρόσληψης.- Ο Αρχηγός Ανδρέας Κόης Αντιστράτηγος Π.Σ. 8

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ή µ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν,

Ο ή µ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 30-11-2017 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 10.908 Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού - Μητρώων & ιαδικασιών Προσωπικού Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη δύο (2) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210-5242508 Email : idiotikou_dikaiou@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: 21-12-2016 Ν.Π... «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αριθµ.Πρωτ.:1381 ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 27 774 Fax: 2292 0 25060 E-mail: thorikoslavreotikis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Στρ. Σαράφη 1 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 329540 Συκιές, 02/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.: 1536 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29/12/2011 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 205037 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 712 02 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΒΟΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. ΤΟ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. ΤΟ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 16-02-17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 230 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΠ «. ΒΙΚΕΛΑΣ» έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 22-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 49 Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ Υ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύµη 14-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ.: 2496 ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ταχ. /νση: Αθηνών 99, Τ.Κ , Καλαµάτα Καλαµάτα, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ταχ. /νση: Αθηνών 99, Τ.Κ , Καλαµάτα Καλαµάτα, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ταχ. /νση: Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαµάτα Καλαµάτα, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 48434 Έχοντες υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Κων/νος Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. O Πρόεδρος του.σ. του ΝΠ ήµου Πλατανιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. O Πρόεδρος του.σ. του ΝΠ ήµου Πλατανιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 07-05-2018 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 115 ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι Χανίων Τ.Κ.73014 Πληρ. Γιακουµάκη Βαρβάρα Τηλ.2821340026 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 7 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 7 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 1085/ 311.31 ΑΘΗΝΑ : 03-10-2013 E.Mail: E.Dalla@elta-net.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 7 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση:63077 Καλλιθέα Πληροφ.: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλ.:23740-20065,Φαξ:23740-24851 Email:kedik@otenet.gr Καλλιθέα, 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.:1823/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 11/12/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4919- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Ν.Π... «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Ν.Π... «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο: 15-11-2017 Ν.Π... «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αριθ. πρωτ.: 1776 ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 27 774 Fax: 2292 0 25060 E-mail:thorikoslavreotikis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 55 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 55 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 1121/ 311.31 ΑΘΗΝΑ : 23-08-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 55 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 31812 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή164 Τ.Κ.: 54248 Θεσσαλονίκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610-310666, 2610-311824 Fax. 2610-317108 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

, 25-08-2014 . 306 2/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10.

, 25-08-2014  . 306 2/2014   1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαµος, 25-08-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 306 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ιεύθυνση: Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 671100 εσωτ. 168 Συκιές, 16/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Χαλάνδρι, 16.7.14 Αριθµ. πρωτ.: 17762 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση : Λ. Χερσονήσου Τ.Κ. : 70014 Τηλ. : 28970 22840 Πληροφορίες : Αργυράκη Μ. Fax : 28973 40052 Ε- mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: 24-3-2011 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 3726/ 311.31 Θεσσαλονίκη 01.10.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρέθυµνο 21/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ469Η2Ι-Ω3Ζ. H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/1/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 331 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλογιαννάκης Στέλιος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: dim@ samothraki.gr Σαμοθράκη 20/11/2013 Αρίθμ. Πρωτ.: 7222 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 50887 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν,

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 1/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 8.347 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Tαχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 22-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 21160 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ταχ. /νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 Τ.Κ.: 35008 Καµένα Βούρλα Πληρ/ρίες: Μπακάρα Α. Τηλ: 22353-50026

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι 24-02-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.:2132074641 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΝΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 18-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8554 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΚΙΗ-ΖΨΜ 2013». 2013).

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΚΙΗ-ΖΨΜ 2013». 2013). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος, 10.12.2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.201 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α..Ι.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 22-04-201 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 16476 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/201 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ν)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ν) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν. Δ/νση: Νίσυρος Μανδράκι Ταχ. Κωδ.: 85303 Δωδ/σα Τηλ.: 22423-60520 Φαξ: 22420-49579 E-mail: dikenisyrou@gmail.com Νίσυρος, 26 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.:61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16 / 11 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16 / 11 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 16 / 11 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. πρωτ. 62749 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιας απασχόλησης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Πλ.Ελευθερίας 3 Τ.Κ. 35100 Λαµία Λαµία, 20/05/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 26020/1375 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 13692

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 13692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 27-5-2011 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 13692 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Πειραιά & Αιγαίου

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Πειραιά & Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή /νση Πειραιά & Αιγαίου Α. Π. Π012 /4749 / 311.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 04-09-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 57Α / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία 03 /03 /2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 3779 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου Τ.Κ :30500 Τηλ:26423 60450 ΦΑΞ: 26423 60414 E-mail: dimamfil@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 25/10/2013. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 25/10/2013. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΗ3-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 25/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:38592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 15-06- 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 20-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 035314 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ταχ. /νση: Β. Σοφίας 9 & ημ. Μόσχα Τηλ. Κέντρο:2132038000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 10-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 20234 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση Τ.Κ Τηλ Fax E-mail Πεζά 70100 Ηράκλειο 2813401111 2810743464 info@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 3-11-2017 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:1158 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα, 27-07-2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 57999 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 Ο Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 6 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 6 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 1134/ 311.31 ΑΘΗΝΑ : 31-10-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 6 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Σέρρες, 11 Μαρτίου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 25/9/2012 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 84792 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Χαριλάου Τρικουπη 10 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ασαρχείο ιδυµοτείχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ασαρχείο ιδυµοτείχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. /νση : Αδριανουπόλεως 1 Τ.Κ., Πόλη : 683 00, ιδ/χο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891 4.Την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/24010/1959/1420/08.09.2016 (ΦΕΚ 2863/08.09.2016 τεύχος Β ) Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αριθμ. Πρωτ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ηράκλειο Αριθμ. Πρωτ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε Υ Α Δ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28-01-2013 Αριθμ. Πρωτ. 601 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 973 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

Λέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 973 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Λέρος 15-11-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 973 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Πληροφορίες : Συριδάκη Ευαγγελία Ταχ. Δ/νση : Λακκί Λέρος Τ. Κ. 85400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 11.09.2017 Αρ.Πρωτ.: 6106 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα: 29-05-2013 ΝOMΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8347 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ανθρωπίνου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Πέραμα Ταχ. Κώδ.: 74052 Πληροφορίες: Μ. Ματθαιακάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι, 30/11/2017 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 64150 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλ.Επικ.:2132074641 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ:18/08/2015 Αριθ.πρωτ.:2144 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 6 /2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΛΧΔ-Β17. Τηλ.: Φαξ:

ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΛΧΔ-Β17. Τηλ.: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΝ ΡΟΜΑΝΑ εσκάτη 27 Νοεµβρίου 2013 /νση: Ανδροµάνας 2 Αριθµ. Πρωτ.: 349 Τ.Κ. 51200 εσκάτη Τηλ.: 24623-51122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τζερµιάδων 7-1-2013 ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος, 26 Ιουνίου 2017 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8119 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα