Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη"

Transcript

1 Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης μελέηης: Να δηεξεπλήζνπκε ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη ηελ πάρπλζε ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ, θαζώο θαη ηηο αιιαγέο απηώλ από ηελ αλνζνπαξέκβαζε, ζε αζζελείο κε πξώηκε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Τλικό και μέθοδοι: Μειεηήζακε 39 αζζελείο πνπ πιεξνύζαλ ηα αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Ρεπκαηνινγίαο. Όινη νη αζζελείο είραλ δηάξθεηα λόζνπ κηθξόηεξε ηνπ ελόο έηνπο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ρξήζε ηξνπνπνηεηηθώλ θαξκάθσλ ηεο λόζνπ (DMARDs) ή/θαη ζηεξνεηδώλ. Απνθιείζζεθαλ από ηε κειέηε αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε, ζπξενεηδνπά- ζεηα, λνζήκαηα ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξώλ, θαζώο θαη αζζελείο κε ζύλδξνκν Cushing, ππέξηαζε θαη παρπζαξθία. Η ιήςε ηνπ αίκαηνο έγηλε κεηά από 12 ώξεο λεζηεία θαη ηα δείγκαηα θπγνθε- ληξήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ ακέζσο, ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη έλα ρξόλν κεηά ηε ζεξαπεία. Η νιηθή ρνιεζηεξόιε (TC), ηα ηξη- γιπθεξίδηα (TG) θαη ε πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε (HDL) πξνζδηνξίζζεθαλ κε ελδπκηθέο κεζόδνπο. Η ρακειήο ππθλόηε- ηαοιηπνπξσηεΐλε (LDL) ππνινγίζζεθε κε ηε κέζνδν ησλ Friedewald θαη ζπλ. Επηπξόζζεηα, όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε πιήξε θιηληθό θαη εξγαζηεξηαθό έιεγρν. Η ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ πξνζδηνξίζζεθε κε ηε κέηξεζε ηεο θιίκαθαο γηα ηελ ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ ζε 28 αξζξώζεηο (DAS 28). Η κέηξεζε ηεο πάρπλζεο ηνπ ελδνζειίνπ (ΙΜΣ) έγηλε ηαπηόρξνλα κε ηε ιήςε ηνπ αίκαηνο, κε ςεθηαθή αλάιπζε θσηνγξαθηώλ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ, πνπ δηελεξγήζεθε ζε ππεξερνηνκνγξάθν πςειήο αλάιπζεο δηπιήο δηάζηαζεο (7MHz Acuzon Phillips). Σέινο κεηξήζεθαλ ν IgM ξεπκαηνεηδήο παξάγνληαο, ε C-αληηδξώζα πξσηεΐλε (CRP) θαη ε ηαρύηεηα θαζίδεζεο εξπζξώλ (ΣΚΕ). Οη αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε DMARDs, ζύκθσλα κε ηπραηνπνηεκέλν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Αποηελέζμαηα: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 30 γπλαίθεο θαη 9 άλδξεο ειηθίαο 53,6+15,3 εηώλ κε δηάξθεηα λόζνπ 0,8+0,3 ρξόληα θαη κέζν όξν ελεξγόηεηαο λόζνπ 5,8+0,9. Μεηά από έλα ρξόλν ζεξαπείαο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο (233,3+66,2 mg/dl έλαληη 216,8 + 45,3 mg/dl, r=0,67, ξ <0,0001), ηεο LDL (155+54,5 mg/dl έλαληη 133,9+32,1 mg/dl, r=0,59, ξ <0,0001) θαη ησλ ηξηγιπθεξίδησλ (144,1±62,9mg/dl έλαληη ,7 mg/dl, r=0,79, ξ <0,0001), ελώ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο HDL (48,4+15,2 mg/dl έλαληη 57,0+12,6 mg/dl, r=0,54, ξ <0,001). Ο ιόγνο TC/HDL ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλνο πξηλ ηε ζεξαπεία ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ κεηά ηε ζεξαπεία (4,9+1,3 έλαληη 3,8+0,8, r=0,48, ξ <0,006). Οη ΙΜΣ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ειαηηώζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία (δεμηά θνηλή θαξσηίδα: 0,772+0,291 cm έλαληη 0,632+0,116 cm, Κ),41, ξ <0,03 θαη αξηζηεξή: 0,759+0,258 cm έλαληη 0,632+0,116 cm, r=0,39, ξ <0,04). Παξάιιεια παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ δείθηε ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ DAS 28, ηεο CRP θαη ηεο ΣΚΕ έλα ρξόλν κεηά ηε ζεξαπεία (5,8+0,94 έλαληη 2,5+0,82, r=0,33, ξ

2 <0,03, 23,7+6,2 mg/dl έλαληη 3,9+1,6 mg/dl, r=0,39, ξ <0,01, 37,95+40,0 mm έλαληη 12,38+7,07 mm, r=0,44, ξ <0,04). σμπεράζμαηα: Οη αζζελείο κε πξώηκε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα παξνπζηάδνπλ δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη θάπνην βαζκό πάρπλζεο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο βειηηώλνληαη κε ηελ πξώηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηεο βαζηθήο λόζνπ θαη ρσξίοηε ρξήζε ππνιηπηδαηκηθώλ θαξκάθσλ. Ο πξώηκνο θαη επηζεηηθόο ζεξαπεπηηθόο έιεγρνο ηεοελεξγόηεηαοηεο ΡΑ κπνξεί λα ειαηηώζεη ηνλ θίλδπλν ηεο αζεξνζθιεξπληηθήο εμειηθηηθήο δηεξγαζίαο θαη ησλ θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ ζηνπο αζζελείο. Όροι εσρεηηρίοσ: ρεσμαηοειδής αρθρίηιδα, δσζλι- πιδαιμία, DAS 28, πάτσνζη ενδοθηλίοσ, πρώιμη παρέμβαζη. ΔΗΑΓΧΓΖ Επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ απμεκέλε ζλεηόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα από θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα ζηνπο αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα (ΡΑ) 15. Οη θιαζηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ δελ επαξθνύλ γηα λα εμεγήζνπλ απηή ηελ απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ζηε ΡΑ 6. Έλαο ππνζεηηθόο κεραληζκόο είλαη ε δηαηαξαρή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο αζζελείο κε ελεξγή θαη αζεξάπεπηε λόζν θαη ίζσολα είλαη παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 7. Πξόζθαηεο κειέηεο εζηηάδνπλ ζην ξόιν ηεο θιεγκνλήο ηόζν ζηελ επηηαρπλόκελε αζεξνζθιήξπλζε 8 9 όζν θαη ζηελ αύμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ζηνπο αζζελείο κε ΡΑ 10. Οη θνηλέο θαξσηίδεο είλαη εύθνια πξνζπειάζηκεο κε ππεξερνηνκνγξαθηθέο ηερληθέο πςειήο αλάιπζεο πνπ είλαη ηθαλέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αζεξνζθιήξπλζε ζε ππνθιηληθό ζηάδην θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη δεπηεξεπόλησο λα αλαδείμνπκε ηελ επηηαρπλόκελε αζεξνζθιήξπλζε ζε αζζελείο κε πξώηκε ΡΑ πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία κε ηξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ θάξκαθα (DMARDs) ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδή. ΤΛΗΚΟ - ΜΔΘΟΓΟΗ 1. Αζθενείς Μειεηήζακε 39 αζζελείο κε ΡΑ πνπ πιεξνύζαλ ηα αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Ρεπκαηνινγίαο (1987) θαη κε δηάξθεηα λόζνπ κηθξόηεξε ηνπ ελόο έηνο 14. Καλέλαο αζζελήο δε ιάκβαλε θνξηηθνζηεξνεηδή ή DMARDs θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο. Από ηε κειέηε απνθιείζζεθαλ αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ππνιηπηδαηκηθά θάξκαθα, νηζηξνγόλα ή β-απνθιεη- ζηέο, άηνκα κε νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό δπζιηπη- δαηκίαο ή αζζελείο πνπ έπαζραλ από ζαθραξώδε δηαβήηε, ππνζπξενεηδηζκό, παρπζαξθία, λε- θξσζηθό ζύλδξνκν, αιθννιηζκό, επαηνπάζεηα ή ζύλδξνκν Cushing. Οη αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ, ζύκθσλα κε πξνζρεδηαζκέλν πξσηόθνιιν, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ην δηάζηεκα ελόο έηνπο ζηε Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ. 2 Μεηρήζεις εργαζηηριακών και κλινικών παραμέηρων Όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε πιήξε θιηληθό θαη εξγαζηεξηαθό έιεγρν θαη κέηξεζε ηεο C- αληηδξώζαο πξσηεΐλεο (CRP) θαη ηεο ηαρύηεηαο θαζίδεζεο ησλ εξπζξώλ (ΣΚΕ). Παξάιιεια θαηαγξάθεθαλ θιηληθέο παξάκεηξνη, όπσο ε ε- λεξγόηεηα ηεο λόζνπ γηα 28 αξζξώζεηο (DAS 28), ε πξσηλή δπζθακςία θαη ν αξηζκόοησλ αξζξώζεσλ κε νίδεκα θαη πόλν. Η ιήςε αίκαηνο γηα νιηθή ρνιεζηεξόιε (TC), ηξηγιπθεξίδηα (TG) θαη πςειήο ππθλόηεηαοιηπνπξσηεΐλε (HDL) έγηλε κεηά από 12 ώξεο λεζηεία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ελδπκηθή κέζνδνο γηα ηε κέηρηζη ησλ επηπέδσλ ηνπο. Η ρακειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε (LDL) ππνινγίζζεθε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ Friedewald θαη ζπλ. 15, ε ΣΚΕ κε ηε κέζνδν Westergren, ελώ ε CRP θαη ν IgM ξεπκαηνεηδήο παξάγνληαο (RF) κε λεθεινκεηξία. Σα δείγκαηα θπγνθεληξήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ ακέζσο, ηόζν ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο όζν θαη έλα ρξόλν κεηά ηε ρνξεγεζείζα ζεξαπεία. Σαπηόρξνλα κε ηε ιήςε ηνπ αίκαηνο κεηξήζεθε θαη ην πάρνο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ησλ αζζελώλ, κε ππεξερνηνκνγξάθε- κα πςειήο αλάιπζεο δηπιήο δηάζηαζεο (7MHz Acuzon Phillips) θαη θαηαγξάθεθε ε πάρπλζε ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή θνηλή θαξσηίδα. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ από ηνλ ίδην εμεηαζηή ζηα ζεκεία κε ηε κεγαιύηεξε πάρπλζε ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο. Μεηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε όινη νη αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε DMARDs ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδή ζύκθσλα κε ηπραηνπνηεκέλν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα.

3 ΠΗΝΑΚΑ 1.ΚΛΗΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΠΡΧΗΜΖ ΡΑ. ηελ έλαξμε (ε=39) Μεηά ηε ζεξαπεία (ε=31) Ρ Φύιν (Α/Γ) 9/30 7/24 Ηιηθία (έηε) 53,6±15,3 54,6±15,3 NS Δείθηεο ζσκαηηθνύ βάξνπο (Kg/m 1 ) 25,5±3,3 24,5±3,3 NS RF (+/-) 30/9 24/7 NS CRP (mg/dl) 23,7±6,2 3,9+1,6 <0,01 ΣΚΕ 37,9±40,0 12,4+7,1 <0,04 DAS 28 5,8±0,9 2,5±0,8 <0,03 Κάπληζκα 0 0 TC (mg/dl) 233,3±66,3 216,8+45,3 <0,0001 LDL (mg/dl) 155,1 ±54,5 133,9+32,1 <0,0001 HDL (mg/dl) 48,5+7 5,3 57,0±12,6 <0,001 TG (mg/dl) 144,1 ±63,0 135,2±63,7 <0,0001 TC/HDL 4,9+1,3 3,8±0,8 <0,006 DMARDs (%) Μεζνηξεμάηε 20 (51,7%) 18 (58,0%) Λεθινπλνκίδε 10 (25,6%) 6 (19,3%) Κπθινζπνξίλε A 9 (23%) 7 (22,5%) Πξεδληδόλε <7,5mg/day 39 (100%) 31 (100%) - Εικόνα 1. Υπεπησογπάθημα δεξιάρ κοινήρ καπωηίδαρ ππιν ηη θεπαπεία (IMT=0,15cm) (Α) και μεηά ηη θεπαπεία (IMT=0,05cm) (Β). Παπαηηπείηαι μείωζη ηηρ πάσςνζηρ ηος ενδοθηλίος.

4 3. ηαηιζηική ανάλσζη Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε student-t test θαη κε Wilcoxon test όπσο θαη όπνπ απαηηήζεθε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ θαη ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Πξόθεηηαη γηα 30 γπλαίθεο θαη 9 άλδξεο πξηλ ηε ζεξαπεία θαη 24 γπλαίθεο θαη 7 άλδξεο κεηά ηε ζεξαπεία. Η κέζε ειηθία ήηαλ 53,6+15,3 θαη ε κέζε δηάξθεηα λόζνπ 0,8+0,3 ρξόληα. Είθνζη αζζελείο (51,2%) έιαβαλ κεζνηξεμάηε (ΙΟΙ 5ε~^/εβδνκάδα) θαη ζπκπιήξσκα θπιιηθνύ νμένο (lmg/εκέξα). Δέθα αζζελείο (25,6%) έιαβαλ ιεθινπλνκίδε (20ηη^/εκέξα), ελώ ελλέα αζζελείο (23%) έιαβαλ πξεδληδόλε κε αξρηθή δόζε 7,5ηη^/εκέξα θαη πξννδεπηηθή κείσζε αλάινγα κε ηελ θιηληθή βειηίσζε πνπ παξνπζίαζαλ. Οη δόζεηο ησλ DMARDs παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Οθηώ αζζελείο απνζύξζεθαλ από ηε κειέηε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελόο έηνπο. πγθεθξηκέλα, δύν αζζελείο άιιαμαλ ηόπν θαηνηθίαο θαη δελ είραλ πξόζβαζε ζην θέληξν, κία αζζελήο δηέθνςε ηελ αγσγή κε ζθνπό ηελ εγθπκνζύλε, δύν αζζελείο απνζύξζεθαλ νηθεηνζειώο θαη ηξεηο ρξεζηκνπνίεζαλ αληηιηπηδαηκηθά θάξκαθα, παξά ηελ αληίζεζε ηνπ πξσηνθόιινπ. Σα επίπεδα (κέζε ηηκή+sd) ηεο CRP θαη ηεο ΣΚΕ ειαηηώζεθαλ κεηά ηε ζεξαπεία θαηά 21,7+6,2 mg/dl έλαληη 3,9+1,6mg/dl, r=0,39, ξ <0,01 θαη 37,95±40 mm έλαληη 12,38+7,07 mm, r=0,44, ξ <0,04 αληίζηνηρα, θαζώο παξνπζίαζε κείσζε θαη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε DAS 28 (5,8+0,94 έλαληη 2,5±0,82, ξ <0,03). Σα επίπεδα (κέζε Tipn±SD) tcovtc, LDL θαη TG ήηαλ ζεκαληηθά ειαηησκέλα κεηά ηε ζεξαπεία (233,3 + 66,2 mg/dl έλαληη 216,8+45,3 mg/dl, ξ <0,0001, 155±54,5 mg/dl έλαληη 133,9+32,1 mg/dl, ξ <0,0001 θαη 144,1 ±62,9 mg/dl έλαληη 1 35±63,7mg/dl, ξ <0,0001 αληίζηνηρα), ζε αληίζεζε κε ηα επίπεδα ηεο Η DL, πνπ παξνπζίαζαλ αύμεζε κεηά ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή (48,4+15,2 mg/dl έλαληη 57+12,6 mg/dl, ξ<0,001). Επηπξόζζεηα ε ζρέζε ηεοσο πξνο ηελ HDL ρνιεζηεξόιε (κέζε ηηκή+sd) ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλε πξηλ ηε ζεξαπεία (4,9+1,3 έλαληη 3,8+0,8, ξ<0,006). Δελ εκθαλίζηεθε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ κεηηοιη- πηδαηκηθέο παξακέηξνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ (ΙΜΣ), ν κέζνο όξνο (cm±sd) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απμεκέλνο πξηλ ηε ζεξαπεία θαη παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε κεηά, ηόζν ζηε δεμηά (0,772+0,291 cm έλαληη 0,632+0,116 cm, ξ <0,03) όζν θαη ζηελ αξηζηεξή (0,759±0,258 cm έλαληη 0,632±0,116 cm, r=0,39, ξ <0,04) θνηλή θαξσηίδα (εηθόλα 1). ε έλαλ αζζελή κε ΡΑ δηαπηζηώζεθε θαξσηηδηθή πιάθα. ΤΕΖΣΖΖ Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαζνξηζηεί αλ ε ζεξαπεία ζηελ πξώηκε ΡΑ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην παζνινγηθό ιηπηδαηκηθό πξνθίι ησλ αζζελώλ. Οη αζζελείο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο δελ ιάκβαλαλ θνξηηθνζηεξνεηδή, DMARDs ή ππνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία. Μεηά από έλα ρξόλν ζεξαπείαο κε DMARDs θαη θνξηηθνζηεξνεηδή παξαηεξήζεθε ειάηησζε ζηα επίπεδα tcovtc, LDL, TG, αύμεζε ηεο HDL κε ζπλνδό ειάηησζε ηεο πάρπλζεο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ όηη ε πξώηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ειέγρεη ηε θιεγκνλή ζηε ΡΑ θαη ηαπηόρξνλα θαίλεηαη λα βειηηώλεη ην δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι ησλ αζζελώλ. Πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηεο CRP, ησλ ιηπηδίσλ θαη ηεο εθδήισζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ζε αζζελείο ρσξίο ζπλππάξρνπζα ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή. ηηο κειέηεο απηέο ε CRP πςειήο επαηζζεζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δείμεη κηθξέο δηαθνξέο δηαθύκαλζεο κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα ησλ ηηκώλ ηεο 16,17. Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη θαηά ηε θιεγκνλώδε δηεξγαζία ηεο ΡΑ ν νξγαληζκόο πθίζηαηαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο θαη ηε κεηαβνιή ησλ αληρλεύζηκσλ ζπγθεληξώζεσλ νξηζκέλσλ απνιηπνπξσηετλώλ Ωζηόζν ζε θάπνηεο άιιεο δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ δηαηαξαγκέλνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι θαη ησλ δεηθηώλ ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ 20. Η δηθή καο κειέηε ζπκθσλεί κε πξνεγνύκελεο 16 " 19, κε ηε δηαθνξά όκσο όηη νη ηηκέο ηεο CRP πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ θαζ' εκέξα πξάμε ήηαλ πνιιαπιάζηα απμεκέλεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ

5 εξεπλεηώλ. Παξά ηνλ αξηζκό ησλ κειεηώλ, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι ή αλ ε ίδηα ε ύπαξμε θιεγκνλήο θαη κόλν επζύλεηαη άκεζα γηα ην δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι ησλ αζζελώλ κε ελεξγή ΡΑ. Πξόζθαηα πεξηγξάθεθε όηη ε ζρέζε ησλ πξσηετλώλ νμείαο θάζεο κε ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηελ παξέθθιηζε ζην κεηαβνιηζκό ησλ ιηπηδίσλ είλαη παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζηνπο α- ζζελείο 21 κε ΡΑ. Σα δεδνκέλα απηά ππνδεηθλύνπλ όηη ε γεληθεπκέλε θιεγκνλή ζηνπο αζζελείο κε ελεξγό ΡΑ δηαηαξάζζεη ην ιηπηδαηκηθό ηνπο πξνθίι θαη δξα σο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο α- ζεξνζθιήξπλζεο, ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν δηαηαξαρήο ησλ ιηπηδίσλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο αλαθνξέο πνπ δείρλνπλ όηη ε ΣΚΕ θαη ε CRP ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πάρπλζε ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ 10, ελώ αληίζεηα θάπνηεο άιιεο δελ ην επηβεβαηώλνπλ Η κειέηε καο, ζε ζπκθσλία κε άιιεο 10, δείρλεη βειηίσζε ηεο πάρπλζεο ηνπ ΙΜΣησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ. Η ΣΚΕ είλαη έλαο κε εηδηθόο δείθηεο θιεγκνλήο θαη πξσηίζησο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ηλσδνγόλνπ σο απάληεζε ζηε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή. Σν η- λσδνγόλν, νη αλνζνζθαηξίλεο θαη άιιεο δηαιπηέο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο ηξνπνπνηνύλ ην ε- ιεθηξνζηαηηθό κηθξνπεξηβάιινληνπ αίκαηνο θαη πξνθαινύλ ζπζζώξεπζε εξπζξνθπηηάξσλ θαη απμεκέλε θαζίδεζή ηνπο 24. Παξάιιεια ε ζύλζεηε θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αηκαηηθήο πήμεο παίδεη βαζηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζξνκβνγέλεζεο 25. Μειέηεο πνπ δείρλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ηλσδνγόλνπ (όπσο απηό αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ΣΚΕ) θαη ηεο ΙΜΣ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ππνδειώλνπλ πσο ε αιιειεπίδξαζε θιεγκνλήο-πήμεο είλαη ζεκαληηθή ζηελ αζεξνγέλεζε 26 27, αλ θαη ν αθξηβήο κεραληζκόο δελ είλαη απόιπηα θαηαλνεηόο. Η ρξόληα θιεγκνλή ζηε ΡΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάγνληαο επηηαρπλόκελεο αζεξνζθιήξπλζεο θαη θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαηαξαρή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι ησλ αζζελώλ. Η ππόζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ απμεκέλεο ΣΚΕ θαη απμεκέλεο ζλεζηκόηεηαο από θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα, αλεμάξηεηα από άιινπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο, ζε αζζελείο κε ΡΑ 28. πκπεξαζκαηηθά, από ηελ παξνύζα κειέηε θαίλεηαη όηη ε ελεξγόο πξώηκε ΡΑ ζπλνδεύεηαη από δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη πάρπλζε ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ, ηα νπνία βειηηώλνληαη κε άκεζε ζεξαπεπηηθή αλνζνπαξέκβαζε θαη έιεγρν ηεο θιεγκνλήο, ρσξίο ηε ρξήζε ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο. Ο απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο ηεο βαζηθήο λόζνπ θαίλεηαη λα βειηηώλεη ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη λα ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ. ABSTRACT Lipoprotein profile in patients with early rheumatoid arthritis. The effect of antirheumatic therapy: a prospective study A.N. Georgiadis 1, E.S. Lourida 2, P.V. Voulgari 1, A.D. Tselepis 2, A.A. Drosos 1 1 Rheumatology Clinic, Department of Internal Medicine, Medical School, University of ioannina department of Chemistry, University of Ioannina Objective: To investigate the lipoprotein profile and arterial wall thickening changes with immunointervention in early rheumatoid arthritis (RA) patients. Materials and methods: We studied 39 patients who met the 1987 American College of Rheumatology revised criteria for RA. All patients had a disease duration of less than one year, without prior use of disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) or/and steroids. Patients with diabetes mellitus, hypothyroidism, liver and kidney disease, as well as those with Cushing syndrome, hypertension, obesity, were excluded from the study. All blood samples were taken after overnight fast and were immediately centrifuged and analyzed at baseline and after one year of therapy. Total cholesterol

6 (TC), triglycerides (TG), and high density cholesterol (HDL) were determined by enzymatic methods. Low density cholesterol (LDL) was evaluated by the formula of Friedewald et al. In addition all patients had a complete physical and laboratory investigation.disease activity was assessed by measuring the disease activity for 28 joint indices scale (DAS 28). The intima-media thickness (IMT) was measured at the time of blood sampling on digitized still images (7MHz Acuzon Phillips). Finally IgM rheumatoid factor (RF), C- reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) were also measured. The patients were treated with DMARDs, according to a randomized computer system. Results: There were 30 women, 9 men with a mean age of years with disease duration years and mean disease activity of months. After a year of treatment a statistically significant decrease of TC, LDLandTG ( mg/dl vs mg/dl, r=0.67, ξ <0.0001; mg/dl vs mg/dl, r=0.59, ξ <0.0001; ±62.9 mg/dl vs mg/dl, r=0.79, ξ <0.0001), while a significant increase of HDL was noted ( mg/dl vs 57±12.6 mg/dl, r=0.54, ξ <0.001). The ratio of total cholesterol/hdl cholesterol was also significantly higher before treatment ( vs , r=0.48, ξ <0.006). Common carotid artery IMTs were significantly decreased after therapy (right carotid artery 0.772±0.291 cm vs 0.632±0.116 cm, r=0.41, ξ <0.03 and left carotid artery cm vs cm, r=0.39, ξ <0.04). On the other hand, a significant decrease of DAS 28, CRP and ESR were noticed after a year of treatment (5.8±0.94 vs , r=0.33, ξ <0.03, 23.7±6.2 mg/dl vs mg/dl, r=0.39, ξ <0.01, 37.95±40 mm vs mm, r=0.44, ξ <0.04). Conclusion: Early RA patients were associated with adverse lipid profile and degree of thickness of the common carotid arteries, which improved after therapy without the use of lipid lowering agents. Thus, early and aggressive treatment controls the disease activity and can reduce the risk of atherosclerotic process and cardiovascular events in RA patients. Key words: early rheumatoid arthritis, DAS 28, lipoprotein profile, arterial wall thickening changes. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1\ Isomaki HA, Mutru O, Koota K. Death rate and causes of death in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1975; 4: Mutru O, Laakso M, Isomaki H, Koota K. Ten year mortality and causes of death in patients with rheumatoid arthritis. BMJ (Clin Res Ed) 1985; 290: Watson DJ, Rhodes T, Guess HA. All-cause mortality and vascular events among patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, or no arthritis in the UK General Practice Research Database. J Rheumatol 2003; 30: Pinals RS. Survival in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1987; 30: Wallberg-jonsson S, Ohman ML, Dahlqvist SR. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with seropositive rheumatoid arthritis in Northern Sweden, j Rheumatol 1997; 24: Del Rincon I, Williams K, Stern MP et al. High incidence of cardiovascular events in a rheumatoid arthritis cohort not explained by traditional cardiac risk factors. Arthritis Rheum 2001; 44: Park YB, Lee SK, Lee WK et al. Lipid profiles in untreated patients with rheumatoid arthritis, j Rheumatol 1999; 26: Manzi S, Wasko MC. Inflammation-mediated rheumatic diseases and atherosclerosis. Ann Rheum Dis 2000; 59: Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated

7 atherosclerosis: an extraarticular feature of rheumatoid arthritis? Arthritis Rheum 2002; 46: Park YB, Ahn CW, Choi HK et al. Atherosclerosis in rheumatoid arthritis: morphologic evidence obtained by carotid ultrasound. Arthritis Rheum 2002; 46: Li R, Cai J, Tegeler C et al. Reproducibility of extracranial carotid atherosclerotic lesions assessed by B-mode ultrasound: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Ultrasound Med Biol 1996; 22: Salonen ]T, Salonen R. Ultrasound B-mode imaging in observational studies of atherosclerotic progression. Circulation 1993; 87: Pignoli P, Tremoli E, Poli A et al. Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging. Circulation 1986; 74: Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988; 31: Friedewald WT, Levy Rl, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18: Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ et al. Inflammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. Ν Engl J Med 1997; 336: Ridker PM, Hennekens CH, Buring JE et al. C- reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women. Ν Engl J Med 2000; 342: Rossner S, Lofmark C. Dyslipoproteinaemia in patients with active, chronic polyarthritis. A study on serum lipoproteins and triglyceride clearance (intravenous fat tolerance test). Atherosclerosis 1977; 28: Rantapaa-DahlqvistS, Wallberg-jonsson S, Dahlen G. Lipoprotein (a), lipids, and lipoproteins in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1991; 50: Yoo HW. Dyslipoproteinemia in patients with active rheumatoid arthritis: Effects of disease activity, sex, and menopausal status on lipid profiles.) Rheumatol 2004; 31: Dessein PH, Stanwix AE, Joffe Bl. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis versus osteoarthritis: acute phase response related decreased insulin sensitivity and high-density lipoprotein cholesterol as well as clustering of metabolic syndrome features in rheumatoid arthritis. Arthritis Res [Internet] 2002; [cited May 12, 2004] 4:R5. Available from: com/content/4/5/r Dessein PH, Stanwix AE, Joffe Bl. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis versus osteoarthritis: acute phase response related decreased insulin sensitivity and high-density lipoprotein cholesterol as well as clustering of metabolic syndrome features in rheumatoid arthritis. Arthritis Res [Internet] 2002; [cited May 12, 2004] 4:R5. Available from: com/content/4/5/r Jonsson SW, Backman C, Johnson Ο et al. Increased prevalence of atherosclerosis in patients with medium term rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2001; 28: Kumeda Y, Inaba M, Goto Η et al. Increased thickness of the arterial intima-media detected by ultrasonography in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46: Kushner I. Erythrocyte sedimentation rate and the acute phase response. In: Kelley WN, Harris ED Jr, Ruddy S, Sledge CB, editors. Textbook of Rheumatology. WB Saunders, Philadelphia 1989, p

8 25. Esmon CT. Does inflammation contribute to thrombotic events? Haemostasis 2000; 30(Suppl 2): del Rincon I, Williams K, Stern MP et al. Association between carotid atherosclerosis and markers of inflammation in rheumatoid arthritis patients with healthy subjects. Arthritis Rheum 2003; 48: Blackburn WD Jr. Validity of acute phase proteins as markers of disease activity. J Rheumatol Suppl 1994; 42: Wolfe F, Hawley D), Anderson j. Inflammation as measured by the ESR predicts cardiovascular mortality across all rheumatic disorders: a 25- year prospective study of 5,822 patients. Arthritis Rheum 1999; 42(suppl): S299.

9

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα