Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη"

Transcript

1 Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης μελέηης: Να δηεξεπλήζνπκε ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη ηελ πάρπλζε ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ, θαζώο θαη ηηο αιιαγέο απηώλ από ηελ αλνζνπαξέκβαζε, ζε αζζελείο κε πξώηκε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Τλικό και μέθοδοι: Μειεηήζακε 39 αζζελείο πνπ πιεξνύζαλ ηα αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Ρεπκαηνινγίαο. Όινη νη αζζελείο είραλ δηάξθεηα λόζνπ κηθξόηεξε ηνπ ελόο έηνπο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ρξήζε ηξνπνπνηεηηθώλ θαξκάθσλ ηεο λόζνπ (DMARDs) ή/θαη ζηεξνεηδώλ. Απνθιείζζεθαλ από ηε κειέηε αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε, ζπξενεηδνπά- ζεηα, λνζήκαηα ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξώλ, θαζώο θαη αζζελείο κε ζύλδξνκν Cushing, ππέξηαζε θαη παρπζαξθία. Η ιήςε ηνπ αίκαηνο έγηλε κεηά από 12 ώξεο λεζηεία θαη ηα δείγκαηα θπγνθε- ληξήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ ακέζσο, ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη έλα ρξόλν κεηά ηε ζεξαπεία. Η νιηθή ρνιεζηεξόιε (TC), ηα ηξη- γιπθεξίδηα (TG) θαη ε πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε (HDL) πξνζδηνξίζζεθαλ κε ελδπκηθέο κεζόδνπο. Η ρακειήο ππθλόηε- ηαοιηπνπξσηεΐλε (LDL) ππνινγίζζεθε κε ηε κέζνδν ησλ Friedewald θαη ζπλ. Επηπξόζζεηα, όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε πιήξε θιηληθό θαη εξγαζηεξηαθό έιεγρν. Η ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ πξνζδηνξίζζεθε κε ηε κέηξεζε ηεο θιίκαθαο γηα ηελ ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ ζε 28 αξζξώζεηο (DAS 28). Η κέηξεζε ηεο πάρπλζεο ηνπ ελδνζειίνπ (ΙΜΣ) έγηλε ηαπηόρξνλα κε ηε ιήςε ηνπ αίκαηνο, κε ςεθηαθή αλάιπζε θσηνγξαθηώλ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ, πνπ δηελεξγήζεθε ζε ππεξερνηνκνγξάθν πςειήο αλάιπζεο δηπιήο δηάζηαζεο (7MHz Acuzon Phillips). Σέινο κεηξήζεθαλ ν IgM ξεπκαηνεηδήο παξάγνληαο, ε C-αληηδξώζα πξσηεΐλε (CRP) θαη ε ηαρύηεηα θαζίδεζεο εξπζξώλ (ΣΚΕ). Οη αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε DMARDs, ζύκθσλα κε ηπραηνπνηεκέλν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Αποηελέζμαηα: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 30 γπλαίθεο θαη 9 άλδξεο ειηθίαο 53,6+15,3 εηώλ κε δηάξθεηα λόζνπ 0,8+0,3 ρξόληα θαη κέζν όξν ελεξγόηεηαο λόζνπ 5,8+0,9. Μεηά από έλα ρξόλν ζεξαπείαο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο (233,3+66,2 mg/dl έλαληη 216,8 + 45,3 mg/dl, r=0,67, ξ <0,0001), ηεο LDL (155+54,5 mg/dl έλαληη 133,9+32,1 mg/dl, r=0,59, ξ <0,0001) θαη ησλ ηξηγιπθεξίδησλ (144,1±62,9mg/dl έλαληη ,7 mg/dl, r=0,79, ξ <0,0001), ελώ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο HDL (48,4+15,2 mg/dl έλαληη 57,0+12,6 mg/dl, r=0,54, ξ <0,001). Ο ιόγνο TC/HDL ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλνο πξηλ ηε ζεξαπεία ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ κεηά ηε ζεξαπεία (4,9+1,3 έλαληη 3,8+0,8, r=0,48, ξ <0,006). Οη ΙΜΣ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ειαηηώζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία (δεμηά θνηλή θαξσηίδα: 0,772+0,291 cm έλαληη 0,632+0,116 cm, Κ),41, ξ <0,03 θαη αξηζηεξή: 0,759+0,258 cm έλαληη 0,632+0,116 cm, r=0,39, ξ <0,04). Παξάιιεια παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ δείθηε ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ DAS 28, ηεο CRP θαη ηεο ΣΚΕ έλα ρξόλν κεηά ηε ζεξαπεία (5,8+0,94 έλαληη 2,5+0,82, r=0,33, ξ

2 <0,03, 23,7+6,2 mg/dl έλαληη 3,9+1,6 mg/dl, r=0,39, ξ <0,01, 37,95+40,0 mm έλαληη 12,38+7,07 mm, r=0,44, ξ <0,04). σμπεράζμαηα: Οη αζζελείο κε πξώηκε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα παξνπζηάδνπλ δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη θάπνην βαζκό πάρπλζεο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο βειηηώλνληαη κε ηελ πξώηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηεο βαζηθήο λόζνπ θαη ρσξίοηε ρξήζε ππνιηπηδαηκηθώλ θαξκάθσλ. Ο πξώηκνο θαη επηζεηηθόο ζεξαπεπηηθόο έιεγρνο ηεοελεξγόηεηαοηεο ΡΑ κπνξεί λα ειαηηώζεη ηνλ θίλδπλν ηεο αζεξνζθιεξπληηθήο εμειηθηηθήο δηεξγαζίαο θαη ησλ θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ ζηνπο αζζελείο. Όροι εσρεηηρίοσ: ρεσμαηοειδής αρθρίηιδα, δσζλι- πιδαιμία, DAS 28, πάτσνζη ενδοθηλίοσ, πρώιμη παρέμβαζη. ΔΗΑΓΧΓΖ Επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ απμεκέλε ζλεηόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα από θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα ζηνπο αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα (ΡΑ) 15. Οη θιαζηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ δελ επαξθνύλ γηα λα εμεγήζνπλ απηή ηελ απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ζηε ΡΑ 6. Έλαο ππνζεηηθόο κεραληζκόο είλαη ε δηαηαξαρή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο αζζελείο κε ελεξγή θαη αζεξάπεπηε λόζν θαη ίζσολα είλαη παξάγνληαο αλάπηπμεο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 7. Πξόζθαηεο κειέηεο εζηηάδνπλ ζην ξόιν ηεο θιεγκνλήο ηόζν ζηελ επηηαρπλόκελε αζεξνζθιήξπλζε 8 9 όζν θαη ζηελ αύμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ζηνπο αζζελείο κε ΡΑ 10. Οη θνηλέο θαξσηίδεο είλαη εύθνια πξνζπειάζηκεο κε ππεξερνηνκνγξαθηθέο ηερληθέο πςειήο αλάιπζεο πνπ είλαη ηθαλέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αζεξνζθιήξπλζε ζε ππνθιηληθό ζηάδην θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη δεπηεξεπόλησο λα αλαδείμνπκε ηελ επηηαρπλόκελε αζεξνζθιήξπλζε ζε αζζελείο κε πξώηκε ΡΑ πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία κε ηξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ θάξκαθα (DMARDs) ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδή. ΤΛΗΚΟ - ΜΔΘΟΓΟΗ 1. Αζθενείς Μειεηήζακε 39 αζζελείο κε ΡΑ πνπ πιεξνύζαλ ηα αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Ρεπκαηνινγίαο (1987) θαη κε δηάξθεηα λόζνπ κηθξόηεξε ηνπ ελόο έηνο 14. Καλέλαο αζζελήο δε ιάκβαλε θνξηηθνζηεξνεηδή ή DMARDs θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο. Από ηε κειέηε απνθιείζζεθαλ αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ππνιηπηδαηκηθά θάξκαθα, νηζηξνγόλα ή β-απνθιεη- ζηέο, άηνκα κε νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό δπζιηπη- δαηκίαο ή αζζελείο πνπ έπαζραλ από ζαθραξώδε δηαβήηε, ππνζπξενεηδηζκό, παρπζαξθία, λε- θξσζηθό ζύλδξνκν, αιθννιηζκό, επαηνπάζεηα ή ζύλδξνκν Cushing. Οη αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ, ζύκθσλα κε πξνζρεδηαζκέλν πξσηόθνιιν, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ην δηάζηεκα ελόο έηνπο ζηε Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ. 2 Μεηρήζεις εργαζηηριακών και κλινικών παραμέηρων Όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε πιήξε θιηληθό θαη εξγαζηεξηαθό έιεγρν θαη κέηξεζε ηεο C- αληηδξώζαο πξσηεΐλεο (CRP) θαη ηεο ηαρύηεηαο θαζίδεζεο ησλ εξπζξώλ (ΣΚΕ). Παξάιιεια θαηαγξάθεθαλ θιηληθέο παξάκεηξνη, όπσο ε ε- λεξγόηεηα ηεο λόζνπ γηα 28 αξζξώζεηο (DAS 28), ε πξσηλή δπζθακςία θαη ν αξηζκόοησλ αξζξώζεσλ κε νίδεκα θαη πόλν. Η ιήςε αίκαηνο γηα νιηθή ρνιεζηεξόιε (TC), ηξηγιπθεξίδηα (TG) θαη πςειήο ππθλόηεηαοιηπνπξσηεΐλε (HDL) έγηλε κεηά από 12 ώξεο λεζηεία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ελδπκηθή κέζνδνο γηα ηε κέηρηζη ησλ επηπέδσλ ηνπο. Η ρακειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε (LDL) ππνινγίζζεθε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ Friedewald θαη ζπλ. 15, ε ΣΚΕ κε ηε κέζνδν Westergren, ελώ ε CRP θαη ν IgM ξεπκαηνεηδήο παξάγνληαο (RF) κε λεθεινκεηξία. Σα δείγκαηα θπγνθεληξήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ ακέζσο, ηόζν ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο όζν θαη έλα ρξόλν κεηά ηε ρνξεγεζείζα ζεξαπεία. Σαπηόρξνλα κε ηε ιήςε ηνπ αίκαηνο κεηξήζεθε θαη ην πάρνο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ησλ αζζελώλ, κε ππεξερνηνκνγξάθε- κα πςειήο αλάιπζεο δηπιήο δηάζηαζεο (7MHz Acuzon Phillips) θαη θαηαγξάθεθε ε πάρπλζε ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή θνηλή θαξσηίδα. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ από ηνλ ίδην εμεηαζηή ζηα ζεκεία κε ηε κεγαιύηεξε πάρπλζε ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο. Μεηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε όινη νη αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε DMARDs ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδή ζύκθσλα κε ηπραηνπνηεκέλν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα.

3 ΠΗΝΑΚΑ 1.ΚΛΗΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΠΡΧΗΜΖ ΡΑ. ηελ έλαξμε (ε=39) Μεηά ηε ζεξαπεία (ε=31) Ρ Φύιν (Α/Γ) 9/30 7/24 Ηιηθία (έηε) 53,6±15,3 54,6±15,3 NS Δείθηεο ζσκαηηθνύ βάξνπο (Kg/m 1 ) 25,5±3,3 24,5±3,3 NS RF (+/-) 30/9 24/7 NS CRP (mg/dl) 23,7±6,2 3,9+1,6 <0,01 ΣΚΕ 37,9±40,0 12,4+7,1 <0,04 DAS 28 5,8±0,9 2,5±0,8 <0,03 Κάπληζκα 0 0 TC (mg/dl) 233,3±66,3 216,8+45,3 <0,0001 LDL (mg/dl) 155,1 ±54,5 133,9+32,1 <0,0001 HDL (mg/dl) 48,5+7 5,3 57,0±12,6 <0,001 TG (mg/dl) 144,1 ±63,0 135,2±63,7 <0,0001 TC/HDL 4,9+1,3 3,8±0,8 <0,006 DMARDs (%) Μεζνηξεμάηε 20 (51,7%) 18 (58,0%) Λεθινπλνκίδε 10 (25,6%) 6 (19,3%) Κπθινζπνξίλε A 9 (23%) 7 (22,5%) Πξεδληδόλε <7,5mg/day 39 (100%) 31 (100%) - Εικόνα 1. Υπεπησογπάθημα δεξιάρ κοινήρ καπωηίδαρ ππιν ηη θεπαπεία (IMT=0,15cm) (Α) και μεηά ηη θεπαπεία (IMT=0,05cm) (Β). Παπαηηπείηαι μείωζη ηηρ πάσςνζηρ ηος ενδοθηλίος.

4 3. ηαηιζηική ανάλσζη Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε student-t test θαη κε Wilcoxon test όπσο θαη όπνπ απαηηήζεθε. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ θαη ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Πξόθεηηαη γηα 30 γπλαίθεο θαη 9 άλδξεο πξηλ ηε ζεξαπεία θαη 24 γπλαίθεο θαη 7 άλδξεο κεηά ηε ζεξαπεία. Η κέζε ειηθία ήηαλ 53,6+15,3 θαη ε κέζε δηάξθεηα λόζνπ 0,8+0,3 ρξόληα. Είθνζη αζζελείο (51,2%) έιαβαλ κεζνηξεμάηε (ΙΟΙ 5ε~^/εβδνκάδα) θαη ζπκπιήξσκα θπιιηθνύ νμένο (lmg/εκέξα). Δέθα αζζελείο (25,6%) έιαβαλ ιεθινπλνκίδε (20ηη^/εκέξα), ελώ ελλέα αζζελείο (23%) έιαβαλ πξεδληδόλε κε αξρηθή δόζε 7,5ηη^/εκέξα θαη πξννδεπηηθή κείσζε αλάινγα κε ηελ θιηληθή βειηίσζε πνπ παξνπζίαζαλ. Οη δόζεηο ησλ DMARDs παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Οθηώ αζζελείο απνζύξζεθαλ από ηε κειέηε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελόο έηνπο. πγθεθξηκέλα, δύν αζζελείο άιιαμαλ ηόπν θαηνηθίαο θαη δελ είραλ πξόζβαζε ζην θέληξν, κία αζζελήο δηέθνςε ηελ αγσγή κε ζθνπό ηελ εγθπκνζύλε, δύν αζζελείο απνζύξζεθαλ νηθεηνζειώο θαη ηξεηο ρξεζηκνπνίεζαλ αληηιηπηδαηκηθά θάξκαθα, παξά ηελ αληίζεζε ηνπ πξσηνθόιινπ. Σα επίπεδα (κέζε ηηκή+sd) ηεο CRP θαη ηεο ΣΚΕ ειαηηώζεθαλ κεηά ηε ζεξαπεία θαηά 21,7+6,2 mg/dl έλαληη 3,9+1,6mg/dl, r=0,39, ξ <0,01 θαη 37,95±40 mm έλαληη 12,38+7,07 mm, r=0,44, ξ <0,04 αληίζηνηρα, θαζώο παξνπζίαζε κείσζε θαη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε DAS 28 (5,8+0,94 έλαληη 2,5±0,82, ξ <0,03). Σα επίπεδα (κέζε Tipn±SD) tcovtc, LDL θαη TG ήηαλ ζεκαληηθά ειαηησκέλα κεηά ηε ζεξαπεία (233,3 + 66,2 mg/dl έλαληη 216,8+45,3 mg/dl, ξ <0,0001, 155±54,5 mg/dl έλαληη 133,9+32,1 mg/dl, ξ <0,0001 θαη 144,1 ±62,9 mg/dl έλαληη 1 35±63,7mg/dl, ξ <0,0001 αληίζηνηρα), ζε αληίζεζε κε ηα επίπεδα ηεο Η DL, πνπ παξνπζίαζαλ αύμεζε κεηά ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή (48,4+15,2 mg/dl έλαληη 57+12,6 mg/dl, ξ<0,001). Επηπξόζζεηα ε ζρέζε ηεοσο πξνο ηελ HDL ρνιεζηεξόιε (κέζε ηηκή+sd) ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλε πξηλ ηε ζεξαπεία (4,9+1,3 έλαληη 3,8+0,8, ξ<0,006). Δελ εκθαλίζηεθε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ κεηηοιη- πηδαηκηθέο παξακέηξνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ (ΙΜΣ), ν κέζνο όξνο (cm±sd) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απμεκέλνο πξηλ ηε ζεξαπεία θαη παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε κεηά, ηόζν ζηε δεμηά (0,772+0,291 cm έλαληη 0,632+0,116 cm, ξ <0,03) όζν θαη ζηελ αξηζηεξή (0,759±0,258 cm έλαληη 0,632±0,116 cm, r=0,39, ξ <0,04) θνηλή θαξσηίδα (εηθόλα 1). ε έλαλ αζζελή κε ΡΑ δηαπηζηώζεθε θαξσηηδηθή πιάθα. ΤΕΖΣΖΖ Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαζνξηζηεί αλ ε ζεξαπεία ζηελ πξώηκε ΡΑ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην παζνινγηθό ιηπηδαηκηθό πξνθίι ησλ αζζελώλ. Οη αζζελείο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο δελ ιάκβαλαλ θνξηηθνζηεξνεηδή, DMARDs ή ππνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία. Μεηά από έλα ρξόλν ζεξαπείαο κε DMARDs θαη θνξηηθνζηεξνεηδή παξαηεξήζεθε ειάηησζε ζηα επίπεδα tcovtc, LDL, TG, αύμεζε ηεο HDL κε ζπλνδό ειάηησζε ηεο πάρπλζεο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ όηη ε πξώηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ειέγρεη ηε θιεγκνλή ζηε ΡΑ θαη ηαπηόρξνλα θαίλεηαη λα βειηηώλεη ην δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι ησλ αζζελώλ. Πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηεο CRP, ησλ ιηπηδίσλ θαη ηεο εθδήισζεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ζε αζζελείο ρσξίο ζπλππάξρνπζα ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή. ηηο κειέηεο απηέο ε CRP πςειήο επαηζζεζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δείμεη κηθξέο δηαθνξέο δηαθύκαλζεο κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα ησλ ηηκώλ ηεο 16,17. Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη θαηά ηε θιεγκνλώδε δηεξγαζία ηεο ΡΑ ν νξγαληζκόο πθίζηαηαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο θαη ηε κεηαβνιή ησλ αληρλεύζηκσλ ζπγθεληξώζεσλ νξηζκέλσλ απνιηπνπξσηετλώλ Ωζηόζν ζε θάπνηεο άιιεο δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ δηαηαξαγκέλνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι θαη ησλ δεηθηώλ ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ 20. Η δηθή καο κειέηε ζπκθσλεί κε πξνεγνύκελεο 16 " 19, κε ηε δηαθνξά όκσο όηη νη ηηκέο ηεο CRP πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ θαζ' εκέξα πξάμε ήηαλ πνιιαπιάζηα απμεκέλεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ

5 εξεπλεηώλ. Παξά ηνλ αξηζκό ησλ κειεηώλ, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι ή αλ ε ίδηα ε ύπαξμε θιεγκνλήο θαη κόλν επζύλεηαη άκεζα γηα ην δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι ησλ αζζελώλ κε ελεξγή ΡΑ. Πξόζθαηα πεξηγξάθεθε όηη ε ζρέζε ησλ πξσηετλώλ νμείαο θάζεο κε ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηελ παξέθθιηζε ζην κεηαβνιηζκό ησλ ιηπηδίσλ είλαη παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζηνπο α- ζζελείο 21 κε ΡΑ. Σα δεδνκέλα απηά ππνδεηθλύνπλ όηη ε γεληθεπκέλε θιεγκνλή ζηνπο αζζελείο κε ελεξγό ΡΑ δηαηαξάζζεη ην ιηπηδαηκηθό ηνπο πξνθίι θαη δξα σο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο α- ζεξνζθιήξπλζεο, ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν δηαηαξαρήο ησλ ιηπηδίσλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο αλαθνξέο πνπ δείρλνπλ όηη ε ΣΚΕ θαη ε CRP ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πάρπλζε ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ 10, ελώ αληίζεηα θάπνηεο άιιεο δελ ην επηβεβαηώλνπλ Η κειέηε καο, ζε ζπκθσλία κε άιιεο 10, δείρλεη βειηίσζε ηεο πάρπλζεο ηνπ ΙΜΣησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ. Η ΣΚΕ είλαη έλαο κε εηδηθόο δείθηεο θιεγκνλήο θαη πξσηίζησο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ηλσδνγόλνπ σο απάληεζε ζηε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή. Σν η- λσδνγόλν, νη αλνζνζθαηξίλεο θαη άιιεο δηαιπηέο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο ηξνπνπνηνύλ ην ε- ιεθηξνζηαηηθό κηθξνπεξηβάιινληνπ αίκαηνο θαη πξνθαινύλ ζπζζώξεπζε εξπζξνθπηηάξσλ θαη απμεκέλε θαζίδεζή ηνπο 24. Παξάιιεια ε ζύλζεηε θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αηκαηηθήο πήμεο παίδεη βαζηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο ζξνκβνγέλεζεο 25. Μειέηεο πνπ δείρλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ηλσδνγόλνπ (όπσο απηό αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ΣΚΕ) θαη ηεο ΙΜΣ ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ ππνδειώλνπλ πσο ε αιιειεπίδξαζε θιεγκνλήο-πήμεο είλαη ζεκαληηθή ζηελ αζεξνγέλεζε 26 27, αλ θαη ν αθξηβήο κεραληζκόο δελ είλαη απόιπηα θαηαλνεηόο. Η ρξόληα θιεγκνλή ζηε ΡΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάγνληαο επηηαρπλόκελεο αζεξνζθιήξπλζεο θαη θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαηαξαρή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι ησλ αζζελώλ. Η ππόζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ απμεκέλεο ΣΚΕ θαη απμεκέλεο ζλεζηκόηεηαο από θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα, αλεμάξηεηα από άιινπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο, ζε αζζελείο κε ΡΑ 28. πκπεξαζκαηηθά, από ηελ παξνύζα κειέηε θαίλεηαη όηη ε ελεξγόο πξώηκε ΡΑ ζπλνδεύεηαη από δηαηαξαγκέλν ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη πάρπλζε ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ θνηλώλ θαξσηίδσλ, ηα νπνία βειηηώλνληαη κε άκεζε ζεξαπεπηηθή αλνζνπαξέκβαζε θαη έιεγρν ηεο θιεγκνλήο, ρσξίο ηε ρξήζε ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο. Ο απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο ηεο βαζηθήο λόζνπ θαίλεηαη λα βειηηώλεη ην ιηπηδαηκηθό πξνθίι θαη λα ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ. ABSTRACT Lipoprotein profile in patients with early rheumatoid arthritis. The effect of antirheumatic therapy: a prospective study A.N. Georgiadis 1, E.S. Lourida 2, P.V. Voulgari 1, A.D. Tselepis 2, A.A. Drosos 1 1 Rheumatology Clinic, Department of Internal Medicine, Medical School, University of ioannina department of Chemistry, University of Ioannina Objective: To investigate the lipoprotein profile and arterial wall thickening changes with immunointervention in early rheumatoid arthritis (RA) patients. Materials and methods: We studied 39 patients who met the 1987 American College of Rheumatology revised criteria for RA. All patients had a disease duration of less than one year, without prior use of disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) or/and steroids. Patients with diabetes mellitus, hypothyroidism, liver and kidney disease, as well as those with Cushing syndrome, hypertension, obesity, were excluded from the study. All blood samples were taken after overnight fast and were immediately centrifuged and analyzed at baseline and after one year of therapy. Total cholesterol

6 (TC), triglycerides (TG), and high density cholesterol (HDL) were determined by enzymatic methods. Low density cholesterol (LDL) was evaluated by the formula of Friedewald et al. In addition all patients had a complete physical and laboratory investigation.disease activity was assessed by measuring the disease activity for 28 joint indices scale (DAS 28). The intima-media thickness (IMT) was measured at the time of blood sampling on digitized still images (7MHz Acuzon Phillips). Finally IgM rheumatoid factor (RF), C- reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) were also measured. The patients were treated with DMARDs, according to a randomized computer system. Results: There were 30 women, 9 men with a mean age of years with disease duration years and mean disease activity of months. After a year of treatment a statistically significant decrease of TC, LDLandTG ( mg/dl vs mg/dl, r=0.67, ξ <0.0001; mg/dl vs mg/dl, r=0.59, ξ <0.0001; ±62.9 mg/dl vs mg/dl, r=0.79, ξ <0.0001), while a significant increase of HDL was noted ( mg/dl vs 57±12.6 mg/dl, r=0.54, ξ <0.001). The ratio of total cholesterol/hdl cholesterol was also significantly higher before treatment ( vs , r=0.48, ξ <0.006). Common carotid artery IMTs were significantly decreased after therapy (right carotid artery 0.772±0.291 cm vs 0.632±0.116 cm, r=0.41, ξ <0.03 and left carotid artery cm vs cm, r=0.39, ξ <0.04). On the other hand, a significant decrease of DAS 28, CRP and ESR were noticed after a year of treatment (5.8±0.94 vs , r=0.33, ξ <0.03, 23.7±6.2 mg/dl vs mg/dl, r=0.39, ξ <0.01, 37.95±40 mm vs mm, r=0.44, ξ <0.04). Conclusion: Early RA patients were associated with adverse lipid profile and degree of thickness of the common carotid arteries, which improved after therapy without the use of lipid lowering agents. Thus, early and aggressive treatment controls the disease activity and can reduce the risk of atherosclerotic process and cardiovascular events in RA patients. Key words: early rheumatoid arthritis, DAS 28, lipoprotein profile, arterial wall thickening changes. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1\ Isomaki HA, Mutru O, Koota K. Death rate and causes of death in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1975; 4: Mutru O, Laakso M, Isomaki H, Koota K. Ten year mortality and causes of death in patients with rheumatoid arthritis. BMJ (Clin Res Ed) 1985; 290: Watson DJ, Rhodes T, Guess HA. All-cause mortality and vascular events among patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, or no arthritis in the UK General Practice Research Database. J Rheumatol 2003; 30: Pinals RS. Survival in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1987; 30: Wallberg-jonsson S, Ohman ML, Dahlqvist SR. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with seropositive rheumatoid arthritis in Northern Sweden, j Rheumatol 1997; 24: Del Rincon I, Williams K, Stern MP et al. High incidence of cardiovascular events in a rheumatoid arthritis cohort not explained by traditional cardiac risk factors. Arthritis Rheum 2001; 44: Park YB, Lee SK, Lee WK et al. Lipid profiles in untreated patients with rheumatoid arthritis, j Rheumatol 1999; 26: Manzi S, Wasko MC. Inflammation-mediated rheumatic diseases and atherosclerosis. Ann Rheum Dis 2000; 59: Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated

7 atherosclerosis: an extraarticular feature of rheumatoid arthritis? Arthritis Rheum 2002; 46: Park YB, Ahn CW, Choi HK et al. Atherosclerosis in rheumatoid arthritis: morphologic evidence obtained by carotid ultrasound. Arthritis Rheum 2002; 46: Li R, Cai J, Tegeler C et al. Reproducibility of extracranial carotid atherosclerotic lesions assessed by B-mode ultrasound: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Ultrasound Med Biol 1996; 22: Salonen ]T, Salonen R. Ultrasound B-mode imaging in observational studies of atherosclerotic progression. Circulation 1993; 87: Pignoli P, Tremoli E, Poli A et al. Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging. Circulation 1986; 74: Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988; 31: Friedewald WT, Levy Rl, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18: Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ et al. Inflammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. Ν Engl J Med 1997; 336: Ridker PM, Hennekens CH, Buring JE et al. C- reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women. Ν Engl J Med 2000; 342: Rossner S, Lofmark C. Dyslipoproteinaemia in patients with active, chronic polyarthritis. A study on serum lipoproteins and triglyceride clearance (intravenous fat tolerance test). Atherosclerosis 1977; 28: Rantapaa-DahlqvistS, Wallberg-jonsson S, Dahlen G. Lipoprotein (a), lipids, and lipoproteins in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1991; 50: Yoo HW. Dyslipoproteinemia in patients with active rheumatoid arthritis: Effects of disease activity, sex, and menopausal status on lipid profiles.) Rheumatol 2004; 31: Dessein PH, Stanwix AE, Joffe Bl. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis versus osteoarthritis: acute phase response related decreased insulin sensitivity and high-density lipoprotein cholesterol as well as clustering of metabolic syndrome features in rheumatoid arthritis. Arthritis Res [Internet] 2002; [cited May 12, 2004] 4:R5. Available from: com/content/4/5/r Dessein PH, Stanwix AE, Joffe Bl. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis versus osteoarthritis: acute phase response related decreased insulin sensitivity and high-density lipoprotein cholesterol as well as clustering of metabolic syndrome features in rheumatoid arthritis. Arthritis Res [Internet] 2002; [cited May 12, 2004] 4:R5. Available from: com/content/4/5/r Jonsson SW, Backman C, Johnson Ο et al. Increased prevalence of atherosclerosis in patients with medium term rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2001; 28: Kumeda Y, Inaba M, Goto Η et al. Increased thickness of the arterial intima-media detected by ultrasonography in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46: Kushner I. Erythrocyte sedimentation rate and the acute phase response. In: Kelley WN, Harris ED Jr, Ruddy S, Sledge CB, editors. Textbook of Rheumatology. WB Saunders, Philadelphia 1989, p

8 25. Esmon CT. Does inflammation contribute to thrombotic events? Haemostasis 2000; 30(Suppl 2): del Rincon I, Williams K, Stern MP et al. Association between carotid atherosclerosis and markers of inflammation in rheumatoid arthritis patients with healthy subjects. Arthritis Rheum 2003; 48: Blackburn WD Jr. Validity of acute phase proteins as markers of disease activity. J Rheumatol Suppl 1994; 42: Wolfe F, Hawley D), Anderson j. Inflammation as measured by the ESR predicts cardiovascular mortality across all rheumatic disorders: a 25- year prospective study of 5,822 patients. Arthritis Rheum 1999; 42(suppl): S299.

9

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Υποκλινική αθηροσκλήρυνση σε ασθενείς με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επίδραση της ανοσοπαρέμβασης: προοπτική συγκριτική μελέτη

Υποκλινική αθηροσκλήρυνση σε ασθενείς με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επίδραση της ανοσοπαρέμβασης: προοπτική συγκριτική μελέτη Ανασκόπηση Ερευνητική Εργασία EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2007,18(3):265-274 2007,18(2):265-Α Υποκλινική αθηροσκλήρυνση σε ασθενείς με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επίδραση της ανοσοπαρέμβασης: προοπτική συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ;

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; 16 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΙΦΝΕ, Ναύπιην, Ινύληνο 2017 Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηξεληεξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γείθηεο πξώηκσλ αγγεηαθώλ βιαβώλ ζε αζζελείο κε Σύλδξνκν Απνθξαθηηθώλ Απλνηώλ ζηνλ Ύπλν

Γείθηεο πξώηκσλ αγγεηαθώλ βιαβώλ ζε αζζελείο κε Σύλδξνκν Απνθξαθηηθώλ Απλνηώλ ζηνλ Ύπλν Γείθηεο πξώηκσλ αγγεηαθώλ βιαβώλ ζε αζζελείο κε Σύλδξνκν Απνθξαθηηθώλ Απλνηώλ ζηνλ Ύπλν Παζράιεο Σηεηξόπνπινο 1, Φξύζα Βνγηαηδή 2, Κσλζηαληίλνο Αξρνληνγεώξγεο 1, Μαξία Ξαλζνπδάθε 1, Δπαγγειία Νέλα 1, Αξγύξεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ Θέµατα προς συζήτηση Επιδηµιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΣΙΟ, Δ.ΓΔΩΡΔΛΗ, Β.ΣΟΤΠΑ, Ι.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, Ν.ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α.ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ

Κ.ΚΙΣΙΟ, Δ.ΓΔΩΡΔΛΗ, Β.ΣΟΤΠΑ, Ι.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, Ν.ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α.ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ 26o ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΑΒΖΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ Κ.ΚΙΣΙΟ, Δ.ΓΔΩΡΔΛΗ, Β.ΣΟΤΠΑ, Ι.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, Ν.ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α.ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, EUROMEDICA ΕΙΑΓΩΓΗ Άηνκα > 80 εηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ?

Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ? Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ? Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Τκήκα Ιαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Α Πξνπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases CHINESE JOURNAL OF ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY # * 272129 connective tissue diseasectd 2009 1 2013 4 CTD CTD CTD CTD 780 438 56. 2% 195 25. 0% 85 10. 9% 44 5. 6% SSc 18 2. 3% 286 36. 7% 8. 7% P < 0.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά anti-tnfα θεραπεία σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Πρώτη φορά anti-tnfα θεραπεία σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Πρώτη φορά anti-tnfα θεραπεία σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Γκίκας Κατσιφής MD, PhD, RhMSUS Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 9o Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Χσξίαζε Ολύρσλ θαη Αξζξίηηδα. Ρεγόπνπινο Δεκήηξεο

Χσξίαζε Ολύρσλ θαη Αξζξίηηδα. Ρεγόπνπινο Δεκήηξεο Χσξίαζε Ολύρσλ θαη Αξζξίηηδα Ρεγόπνπινο Δεκήηξεο Η πξνζβνιή ησλ νλύρσλ ζηε Χσξίαζε παξαηεξείηαη ζε πνζνζηό 50-70% ησλ πεξηζηαηηθώλ, κε ζπλνιηθή επίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ζε πνζνζηό 80-90%. Μεκνλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2). Η απώλεια των ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

08/05/12 7. Θεραπεία (Ι) **

08/05/12 7. Θεραπεία (Ι) ** 08/05/12 7. Θεραπεία (Ι) ** Σκοπός Είδη θεραπευτικών μελετών Είναι τα αποτελέσματα της μελέτης έγκυρα; Είναι τα αποτελέσματα της μελέτης σημαντικά; Σχετικός και απόλυτος κίνδυνος Number Needed to Treat

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καπδιαγγειακή νόζορ ζε αζθενείρ με ππώιμη πεςμαηοειδή απθπίηιδα. Αθανάζιορ Ν Γευπγιάδηρ Ιαηπόρ Ρεςμαηολόγορ

Καπδιαγγειακή νόζορ ζε αζθενείρ με ππώιμη πεςμαηοειδή απθπίηιδα. Αθανάζιορ Ν Γευπγιάδηρ Ιαηπόρ Ρεςμαηολόγορ Καπδιαγγειακή νόζορ ζε αζθενείρ με ππώιμη πεςμαηοειδή απθπίηιδα Αθανάζιορ Ν Γευπγιάδηρ Ιαηπόρ Ρεςμαηολόγορ CVD κύπια αιηία θανάηος - ρεδόλ 200.000 ζαλάηνπο (UK) - Τπνινγίδεηαη όηη θνζηίδνπλ ζηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

Aνοζοθαινόησπος λεμθοκσηηάρων περιθερικού αίμαηος ζε αζθενείς με ενεργό πνεσμονική θσμαηίωζη.

Aνοζοθαινόησπος λεμθοκσηηάρων περιθερικού αίμαηος ζε αζθενείς με ενεργό πνεσμονική θσμαηίωζη. Aνοζοθαινόησπος λεμθοκσηηάρων περιθερικού αίμαηος ζε αζθενείς με ενεργό πνεσμονική θσμαηίωζη. Kήηηαο Α 1, Καξακνύηζηνο Α 2, Καηζάλνο Φ, Γόγαιε Α 1, Μαηζαίνπ Μ 1, Φαξίζεο Α 1, Κσλζηαληόπνπινο Σ 1, Γαζθαιόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ

Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ Αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία Γπλαίθα 58 εηώλ Ύςνο : 1,55 m 2 Βάξνο : 69 kg BMI : 28,7 ΑΠ : 127/84 mmhg ΗΚΓ: SR, 68bpm. Αηνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Biosimilars. Κατώτερα? Ανώτερα? Ανοσογονικό(τερα)?

Biosimilars. Κατώτερα? Ανώτερα? Ανοσογονικό(τερα)? Biosimilars Κατώτερα? Ανώτερα? Ανοσογονικό(τερα)? Concentration µg/ml ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 20 0 15 0 InflectraTM 5 mg/kg 10 0 Remicade 5 mg/kg 50 0-50 0 4 8 12 16 20 24 180 360 540 720 900 10801260

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα