Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747"

Transcript

1 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM Register your product and get support at

2 Välkommen till Philips Saecos värld! Registrera dig på för att få SV råd och uppdateringar om underhållet. I det här häftet återges kortfattat instruktionerna för kaffemaskinens korrekta drift och avkalkningsprocedur. Gå in på för att ladda ned den senaste versionen av bruksanvisningen (se modellnumret som anges på omslaget). Welkom in de wereld van Philips Saeco! Registreer u op de site om tips en updates te ontvangen over het onderhoud van uw machine. In dit boekje zijn de instructies voor de juiste werking en het ontkalken van uw machine in het kort beschreven. Voor uitgebreide instructies ga naar om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden (gebruik het modelnummer op de omslag als referentie). Velkommen til Philips Saeco! Registrer deg på for tips og oppdateringer om vedlikehold av maskinen din. Dette heftet inneholder korte instruksjoner om kor- NO rekt bruk og avkalking av maskinen. Se for å laste ned den siste versjonen av bruksanvisningen (bruk modellnummeret på forsiden).

3 Tervetuloa Philips Saecon maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa FI ja saat huoltoa koskevia neuvoja ja päivityksiä. Tässä opaskirjassa annetaan keittimen oikeaa käyttöä ja kalkinpoistoa koskevat lyhyet ohjeet. Täydelliset ohjeet löytyvät verkkosivustolta josta voit ladata käyttöoppaan viimeisimmän version (katso viitteeksi kannessa ilmoitettu mallinumero). Suomi Svenska Nederlands Norsk Dansk Ελληνικά Velkommen til Philips Saeco! Registrer dig på for at få gode råd DA og opdateringer om, hvordan du vedligeholder din maskine. Denne brochure indeholder en hurtigguide til, hvordan du bruger og afkalker din maskine. Den komplette vejledning finder du ved at gå til og downloade den seneste version af brugsanvisningen (se modelnummeret på omslaget). Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Philips Saeco! Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα GR WELCOME για να λαμβάνετε συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία και την αφαλάτωση της μηχανής. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης (χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου που φαίνεται στο εξώφυλλο).

4 SV INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR... 6 FÖRSTA INSTALLATIONEN FÖRSTA ESPRESSON/KAFFEN MIN IDEALISKA ESPRESSO REGLERING AV KAFFEKVARN ATT SKUMMA MJÖLK OMSTÄLLNING ÅNGA/KAFFE VARMVATTEN AVKALKNING RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN RENGÖRING AV ÅNGRÖRET/PANNARELLON MASKINENS SIGNALER UNDERHÅLLSPRODUKTER INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 8 EERSTE INSTALLATIE EERSTE ESPRESSO/KOFFIE MIJN FAVORIETE ESPRESSO KOFFIEMOLEN INSTELLEN MELK OPSCHUIMEN OVERGANG VAN STOOM NAAR KOFFIE HEET WATER MAKEN ONTKALKING REINIGING VAN DE ZETGROEP REINIGING VAN STOOMPIJPJE/PANNARELLO WAARSCHUWINGSLAMPJES ONDERHOUDSPRODUCTEN NO - INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER FØRSTE INSTALLASJON FØRSTE ESPRESSO/KAFFE MIN FAVORITTESPRESSO REGULERING AV KAFFEKVERN SKUMME MELK DAMP/KAFFE-OVERGANG VARMT VANN AVKALKING RENGJØRING AV KAFFEENHET RENGJØRING AV DAMPRØR/PANNARELLO SIGNALER VEDLIKEHOLDSPRODUKTER... 44

5 FI - SISÄLTÖ TURVAMÄÄRÄYKSET ENSIMMÄINEN ASENNUS ENSIMMÄINEN ESPRESSO/KAHVI OMA PARAS ESPRESSOKAHVINI KAHVIMYLLYN SÄÄTÄMINEN MAIDON VAAHDOTTAMINEN HÖYRY/KAHVI VALINTAKYTKIN KUUMA VESI KALKINPOISTO KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS HÖYRYPUTKEN/PANNARELLON PUHDISTUS KEITTIMEN MERKIT TUOTTEET HUOLTOA VARTEN Svenska Suomi Nederlands Norsk DA - INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTE INSTALLATION FØRSTE ESPRESSO/KAFFE MIN FAVORITESPRESSO JUSTERING AF KAFFEKVÆRNEN SÅDAN SKUMMER DU MÆLK SKIFT MELLEM DAMP/KAFFE VARMT VAND AFKALKNING RENGØRING AF KAFFEENHED RENGØRING AF DAMPRØR/PANNARELLO MASKINSIGNALER PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Dansk Ελληνικά GR - ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟ ΕΣΠΡΕΣΟ/ΚΑΦΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΑΦΕ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΦΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΤΜΟΥ/PANNARELLO ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 64

6 6 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften SV SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att läsa säkerhetsanvisningarna noga och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker. Spara denna manual för framtida bruk. Varning Koppla maskinen till ett lämpligt eluttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data. Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor. Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten. Risk för elchock! Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador! Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna. Ta bort stickkontakten från eluttaget: - om det uppstår driftstörningar. - om maskinen inte används under en längre tid. - innan rengöring av maskinen. Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer. Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade. Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika eventuella faror. Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn. Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten. För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen. Försiktighetsåtgärder Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer. Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta. Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor. Häll aldrig något annat än bönkaffe i bönkaffebehållaren. Om malt kaffe, pulverkaffe, eller något annat ämne läggs inuti bönkaffebehållaren kan det skada maskinen. Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent.

7 Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra. Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten. Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Maskinen meddelar när den behövs avkalkas. Om detta moment inte utförs kommer apparaten att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin! Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen. Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet skulle kunna utsättas för föroreningar. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen. Bortskaffande - Förpackningsmaterialen kan återvinnas. - Maskin: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln. - Lämna maskinen och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral. Enligt artikel 13 i den italienska lagdekreten av den 25 juli 2005, nr. 151: Genomförande av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter liksom bortskaffande av avfall. Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas över till en behörig återvinningscentral för att kunna återvinna de elektriska och elektroniska komponenterna. Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämtningsföretag eller affären där ni har köpt produkten. Den här Philips-apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält. 7 Svenska Nederlands

8 8 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, om ongewenste schade aan personen of zaken te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging. Let op Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken! Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden! Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen. Haal de stekker uit het stopcontact: - in geval van storingen; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt; - voordat de machine wordt gereinigd. Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan. Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkend servicecentrum van Philips om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar. De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen. Waarschuwingen De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.

9 Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Vul het reservoir altijd alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater. Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende. Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie! Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt. Verwerking van het apparaat - De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking". Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Dit Philips apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. 9 Svenska Nederlands

10 10 Instruktioner Instructies FÖRSTA INSTALLATIONEN EERSTE INSTALLATIE H 2 O MAX SV Sätt in droppuppsamlaren helt och hållet. machine. Plaats het lekbakje in de Ta ut vattenbehållaren. Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Haal het waterreservoir uit de machine. Vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine. Ta bort locket. Verwijder de deksel. Fyll på bönkaffebehållaren. Vul het koffiebonenreservoir. i stickkontakten i maskinen. SVSätt Steek de voedingskabel in de machine. Sätt i huvudkontakten i vägguttaget. Försäkra dig om att kontrollratten är i läge. Let erop dat de funktieknop in de stand staat. Tryck på huvudströmbrytaren för att knäppa på. Zet de machine aan met de aan/uit toets. Steek de stekker in het stopcontact. Lysdioden börjar då blinka snabbt. Het rode led lampje begint snel te knipperen. SVPlacera en behållare (1L) under ång-/varmvattenröret. het stoom-/heetwaterpijpje. Plaats een kan (1L) onder Vrid kontrollratten till läge. Draai de funktieknop in de stand. När lysdioden blinkar långsamt och vatten flödar ut i en jämn ström ska du vrida tillbaka kontrollratten till läge. Sedan börjar lysdioderna blinka långsamt (uppvärmningsläge). Wanneer het rode led lampje langzaam knippert en het water gelijkmatig uit de machine stroomt, moet u de functieknop in de stand te zetten. Het led lampje knippert langzaam (verwarming).

11 Instruktioner Instructies 11 Nederlands Svenska in behållaren under SVSätt munstycket. Plaats de kan onder de koffietuit. Kontrolllamporna blinkar moturs. Lite tillflöde av varmvatten. De controlelampjes knipperen tegen de klok in. De afgifte van heet water begint. Vänta tills tillflödet av vatten upphör. Lysdioden lyser nu stadigt. Wacht tot de machine de afgifte van het water beëindigt. Het led lampje gaat continu branden. på knappen. Maskinen börjar brygga kaffe. Vänta tills bryggningen är klar. Töm behållaren. Placera en behållare under SVTryck ång-/varmvattenröret. Druk op de toets. De machine maakt een koffie. Leeg hierna de kan. Plaats de kan onder het stoom-/heetwaterpijpje. H 2 O SV MAX Vrid kontrollratten till läge. Draai de funktieknop in de stand. Häll ut resten av vattnet. Lysdioden lyser nu stadigt. De machine geeft het resterende water in het reservoir af. gaat con- Het led lampje tinu branden. Vrid kontrollratten till läge. Draai de funktieknop in de stand. Ta ut vattenbehållaren. Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Haal het waterreservoir uit de machine. Vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.

12 12 Instruktioner Instructies SV Maskinen är nu redo för att brygga kaffe. Nu kunt U koffie zetten. FÖRSTA ESPRESSON/KAFFEN EERSTE ESPRESSO / KOFFIE en kopp under munstycket. SVPlacera Plaats een kopje onder de koffietuit. Försäkra dig om att kontrollratten är i läge. Let erop dat de funktieknop in de stand staat. Tryck på knappen för att brygga en espresso eller... Druk op de toets om een espresso te zetten......tryck på knappen för att brygga en kaffe....druk op de toets om een koffie te zetten. MIN IDEALISKA ESPRESSO MIJN FAVORITE ESPRESSO OK SVPlacera en kopp under munstycket. koffietuit. Plaats een kopje onder de Håll knappen nedtryckt. Houd de toets ingedrukt. Lysdioden blinkar. Vänta tills den önskade mängden har uppnåtts... Het led lampje knippertveelheid Wacht tot de gewenste hoe- espresso is gezet släpp sedan knappen för att avbryta utflödet. Sparad!...laat de toets los. Geprogrammeerd!

13 Du kan bara reglera inställningarna för kaffekvarnen när maskinen håller på att mala kaffebönor. REGLERING AV KAFFEKVARN KOFFIEMOLEN INSTELLEN Instruktioner Instructies 13 Svenska Nederlands SV Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen terwijl de machine aan het malen is. Tryck ned och vrid på vridknappen för kaffemalningen ett steg i taget. Druk en draai de regelknop voor de afstelling van de maalfijnheid met één klik per keer. 1 1 Välj ( ) för grovmalning mildare smak. Selecteer ( ) voor een grove maling - lichtere smaak. 2 2 SVVälj ( ) för finmalning starkare smak.brygg 2 3 koppar för att känna skillnaden. Om kaffet är vattnigt, ändra på kaffekvarnens inställningar. Selecteer ( ) voor een fijne maling - sterkere smaak. Zet 2-3 kopjes koffie om het verschil te kunnen proeven. Indien de koffie waterig is, moet u de instelling van de koffiemolen verder wijzigigen. Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. ATT SKUMMA MJÖLK MELK OPSCHUIMEN SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de stoomafgifte kan er wat heet water vrijkomen. Fyll en kanna till 1/3 med kall mjölk. Vul een kan voor 1/3 met koude melk. Placera Pannarellon eller Vrid kontrollratten till läge. Maskinen håller på att värmas upp och efter några sekunder kommer ånga att flöda ång-/varmvattenröret i mjölken. ut ur maskinen. Steek de Pannarello of het stoom-/heetwaterpijpje in de melk. Draai de funktieknop in de stand. De machine begint met verwarmen en na enkele seconden begint de afgifte van de stoom.

14 14 Instruktioner Instructies mjölken genom att utföra försiktiga cirkulära rörelser med kannan, i riktning uppåt och nedåt. SVSkumma Schuim de melk op door met de kan kleine ronddraaiende bewegingen omhoog en omlaag te maken. Vrid tillbaka kontrollratten till läge för att stoppa utflödet. Draai de funktieknop terug naar de stand om de afgifte te stoppen. Efter att ånga flödat ut måste du först låta maskinen svalna innan du kan brygga en kaffe. Omställning ÅNGA/KAFFE Overgang van STOOM NAAR KOFFIE SV Nadat de machine stoom afgegeven heeft, moet hij eerst afkoelen. Daarna kunt u pas koffie zetten. Lysdioden blinkar snabbt för att visa att maskinen är överhettad. Het led lampje knippert snel om aan te geven dat de machine te heet is. Placera en behållare under ång-/varmvattenröret. Plaats een kan onder het stoom-/heetwaterpijpje. flöda ut. SV Vrid kontrollratten till läge. Varmvatten kommer att heet water af. Draai de funktieknop in de stand. De machine geeft nu När lysdioden lyser stadigt, vrid tillbaka kontrollratten till läge för att stoppa utflödet. Maskinen är redo för att brygga kaffe. Wanneer het led lampje continu brandt, moet u de funktieknop terug in de stand zetten om de afgifte te stoppen. Hierna kunt u koffie zetten.

15 Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. VARMVATTEN HEET WATER MAKEN Instruktioner Instructies 15 Svenska Nederlands SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de heet water afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Placera en kopp under ång-/ varmvattenröret. Plaats een kopje onder het stoom-/heetwaterpijpje. Vrid kontrollratten till läge. Draai de funktieknop naar de stand. Maskinen håller på att värmas upp och efter några sekunder kommer varmvatten att flöda ut. De machine begint met verwarmen en na enkele seconden begint de afgifte van heet water. Vrid tillbaka kontrollratten till läge för att stoppa utflödet. Draai de funktieknop terug naar de stand om de afgifte te stoppen.

16 16 Instruktioner Instructies AVKALKNING 30 MIN. ONTKALKING - 30 MIN. När den röda lysdioden börjar blinka snabbt samtidigt som den gröna lysdioden lyser måste du avkalka maskinen. Om dessa moment inte utförs kommer din maskin att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. SV Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på en optimal nivå. Avkalkningsmedlet kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna snabbguide för användning. Varning: Drick inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel. Varning: När avkalkningscykeln väl har börjat måste du fullfölja den ända till slutet. När processen är igång kan du inte stänga av maskinen genom att trycka på huvudströmbrytaren. Om du har dragit ur elkabeln för att stänga av, måste du nu sätta i den igen. Slå på maskinen och gör om avkalkningsprocessen från steg 9. Wanneer het rode led lampje heel snel begint te knipperen en het groene led lampje aan is, moet u de machine ontkalken. Indien U uw machine niet ontkalkt zal deze ophouden met goed te functioneren; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Gebruik alleen het ontkalkingsmiddel van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het ontkalkingsmiddel is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten verder op in dit boekje. Let op: Drink nooit het ontkalkingsmiddel en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel. Let op: Wanneer het ontkalkingsproces gestart is, moet u het volledig voltooien. Het is dan niet mogelijk de machine uit te schakelen met de aan/uit toets. Mocht u de voedingskabel hebben losgemaakt, dan moet u deze weer aansluiten, de machine aanzetten en het ontkalkingsproces vanaf punt 9 herhalen. H 2 O MAX SV Förberedelser Voorbereiding Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i dess läge. Leeg het lekbakje en plaats het weer terug. Ta bort Pannarellon och vattenfiltret Intenza + (om tillämpligt). Verwijder de Pannarello en de waterfilter Intenza+ indien aanwezig. Töm vattenbehållaren och häll i hela flaskan med Saeco avkalkningsmedel. Haal het waterreservoir uit de machine en leeg het. Voeg de gehele inhoud van het ontkalkingsmiddel toe. Fyll på med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen. Vul het reservoir met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine.

17 Instruktioner Instructies 17 Nederlands Svenska Om du inte stänger av maskinen kommer du att brygga en kaffe istället för att aktivera avkalkningscykeln! SV Stäng av maskinen! indien U de machine niet uitzet, zet de machine koffie in plaats van het ontkalkingsproces te starten. Zet de machine uit! Vrid kontrollratten till läge. Draai de functieknop in de stand. Ställ en stor behållare under ång-/varmvattenröret. Plaats een ruime kom onder het heetwater-/stoompijpje. SV Avkalkning Ontkalking Tryck på knapparna och samtidigt i ca 5 sekunder. Druk gelijktijdig de toetsen en gedurende circa 5 seconden in. Den röda lysdioden börjar blinka snabbt och kommer att fortsätta med detta under hela avkalkningscykeln. Maskinen tömmer ut avkalkningsvätskan internt i droppuppsamlaren vid flera intervaller om en minut. Det kommer inte ut något från ång-/varmvattenröret. Det här kommer att ta cirka 5 minuter. Het rode led lampje begint heel snel te knipperen en blijft dit doen gedurende de gehele ontkalkingscyclus. De machine geeft nu meerdere keren in tussenpozen van ongeveer 1 minuut het ontkalkingsmiddel af in het lekbakje. Dit gebeurt intern in de machine en niet via het heetwater-/stoompijpje. Dit alles duurt ongeveer vijf minuten. SV När den gröna lysdioden tänds, vrid kontrollratten till läge. Efter cirka 1 minut tömmer maskinen ut vätska genom ång-/varmvattenröret under flera intervaller om en minut, ända tills vattenbehållaren är tom. Det här kommer att ta cirka 15 minuter. Wanneer het groene led lampje aan gaat, zet u de functieknop in de stand Na ongeveer 1 minuut geeft de machine meerdere keren in tussenpozen van ongeveer 1 minuut het ontkalkingsmiddel af via het heetwater-/stoompijpje totdat het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 15 minuten. När den gröna lysdioden börjar blinka långsamt, vrid kontrollratten till läge. Den röda lysdioden tänds. Wanneer het groene led lampje langzaam begint te knipperen, zet u de functieknop in de stand. Het rode led lampje gaat branden.

18 18 Instruktioner Instructies H 2 O MAX SVTöm den stora behållaren och droppuppsamlaren och sätt tillbaka dem. weer terug. Verwijder de kom en het lekbakje, leeg ze en plaats ze Sköljningsscykel 1 Eerste spoeling Skölj vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Haal het waterreservoir uit de machine; spoel het om en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine. läge. Maskinen kommer att ladda de inre kretsarna. SV När den gröna lysdioden tänds, vrid kontrollratten till functieknop in de stand. De machine voert een korte vulcyclus van het interne circuit uit. Wanneer het groene led lampje aan gaat, zet u de Sedan börjar den gröna lysdioden blinka långsamt. Vrid kontrollratten till läge. Maskinen tömmer ut vattnet internt i droppuppsamlaren. Det kommer inte att flöda ut något från ång-/varmvattenröret. Wanneer het groene led lampje langzaam begint te knipperen, zet u de functieknop in de stand. De machine geeft nu water af in het lekbakje. Dit gebeurt intern in de machine en niet via het heetwater-/stoompijpje. När den gröna lysdioden tänds, vrid kontrollratten till läge. Maskinen tömmer nu Sedan börjar den gröna lysdioden blinka långsamt. ut vätska genom ång-/varmvattenröret tills vattenbehållaren är tom. Vrid kontrollratten till läge. Den röda lysdioden tänds. Om du vill stoppa utflödet (till exempel för att tömma behållaren), vrid kontrollratten till läge. För att starta utflödet igen, vrid tillbaka kontrollratten till läge. Wanneer het groene led lampje aan gaat, zet u de functieknop in de stand. Nu Wanneer de afgifte klaar is, begint het led lampje geeft de machine water af via het heetwater-/stoompijpje totdat het reservoir leeg is. langzaam te knipperen. Zet de functieknop in de stand. Het rode led lampje gaat branden. Indien u de waterafgifte wilt onderbreken (bijvoorbeeld om de kom te legen), zet u de functieknop in de stand. Om de afgifte weer verder te laten gaan, zet u de keuzeschakelaar in de stand. SV

19 Instruktioner Instructies 19 H 2 O MAX Nederlands Svenska SVTöm den stora behållaren och droppuppsamlaren och sätt tillbaka dem. weer terug. Verwijder de kom en het lekbakje, leeg ze en plaats ze Sköljningsscykel 2 Tweede spoeling Skölj vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Haal het waterreservoir uit de machine; spoel het om en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine. När den gröna lysdioden tänds, vrid kontrollratten till Sedan stänger maskinen av sig. Den röda lysdioden l läge. släcks. Vrid kontrollratten till läge. Maskinen tömmer ut vätska genom ång-/varmvattenröret tills vattenbehållaren är tom. Hierna schakelt de machine zichzelf uit. Het rode led lampje gaat uit. Zet de functieknop in de stand. functieknop in de stand. De machine geeft water af via het heetwater-/stoompijpje totdat het reservoir leeg is. SV Wanneer het groene led lampje aan gaat, zet u de Skölj droppuppsamlaren och sätt tillbaka den. Haal het lekbakje uit de machine, spoel het om en plaats het terug. H 2 O MAX vattenfiltret Intenza + (om tillämpligt). SV Sätt tillbaka Pannarellon och waterfilter Intenza+ (indien aanwezig) weer terug. Plaats de Pannarello en de Skölj vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Haal het waterreservoir uit de machine; spoel het om en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine. Starta maskinen för att göra kaffe. Zet de machine weer aan om koffie te zetten.

20 20 Instruktioner Instructies RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN REINIGING VAN DE ZETGROEP SV Ta bort sumplådan och öppna serviceluckan. en open de servicedeur. Verwijder de koffiediklade Tryck ned och ta bort bryggruppen. Druk op de zetgroep en haal deze eruit. Utför underhåll av bryggruppen. Voer het onderhoud van de zetgroep uit. Kontrollera placeringen. Controleer de uitlijning. Tryck ned och sätt in bryggruppen. Druk op de zetgroep en plaats deze terug. RENGÖRING AV ÅNGRÖRET/PANNARELLON REINIGING VAN STOOMPIJPJE/PANNARELLO utan Pannarello: zonder Pannarello: Dagligen Dagelijks med Pannarello: met Pannarello: ång-/varmvattenröret med en fuktig trasa för att SVRengör avlägsna mjölkrester. Reinig het stoom-/heetwaterpijpje met een vochtige doek om melkresten te verwijderen. Ta bort Pannarellons ytterdel och rengör den med friskt dricksvatten. Verwijder het buitenste gedeelte van de Pannarello en was het met vers water af.

21 RENGÖRING AV ÅNGRÖRET/PANNARELLON REINIGING VAN STOOMPIJPJE/PANNARELLO Instruktioner Instructies 21 Svenska utan Pannarello: zonder Pannarello: Veckovis Wekelijks med Pannarello: met Pannarello: Nederlands ång-/varmvattenröret med en fuktig trasa för att SVRengör avlägsna mjölkrester. Reinig het stoom-/heetwaterpijpje met een vochtige doek om melkresten te verwijderen. Ta bort Pannarellons ytterdel och rengör den med friskt dricksvatten. Verwijder het buitenste gedeelte van de Pannarello en was het met vers water af. med färskt dricksvatten och torka med en trasa. Sätt tillbaka skyddsgreppet. Haal de beschermende handgreep van het stoom-/heetwaterpijpje af. Was het met vers water en droog het met een doek. Schuif deze daarna weer terug. SV Ta bort skyddsgreppet från ång-/varmvattenröret. Tvätta Dra av Pannarellons överdel från ång-/varmvattenröret. Rengör den med friskt dricksvatten. Rengör ång-/varmvattenröret med en fuktig trasa. Sätt tillbaka Pannarellons ytterdel. Schuif het bovenste gedeelte van de Pannarello van het stoom-/heetwaterpijpje. Was het met vers water. Reinig het stoom-/heetwaterpijpje met een vochtige doek. Schuif het Pannarello deel weer terug.

22 22 Instruktioner Instructies MASKINENS SIGNALER WAARSCHUWINGSLAMPJES SV Lyser stadigt Maskinen har nu värmts upp och är redo. Continu aan Machine op temperatuur. Blinkar långsamt Maskinen håller på att värmas upp. Langzaam knipperend Machine is aan het opwarmen. Blinkar snabbt Skydd mot överhettning är aktivt. Låt lite varmvatten rinna ut först. Snel knipperend Beveiliging tegen oververhitting geactiveerd. Maak eerst heet water. blinkar snabbt och lysdioden lyser stadigt Du måste avkalka maskinen! Om du inte utför avkalkningen kommer din maskin att sluta fungera korrekt. Detta täcks INTE av garantin! zeer snel knipperen en led continu aan U moet uw machine ontkalken! Wanneer U dit niet doet, zal uw machine ophouden met goed te functioneren. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. SV blinkar snabbt och lysdioden lyser blinkar snabbt och blinkar långsamt. blinkar snabbt och lyser stadigt. stadigt Vrid kontrollratten till läge. Skölj vattenbehållaren och fyll på den upp Vrid kontrollratten till läge. till MAX-nivån. Maskinen befinner sig i avkalkningsfasen. Fullfölj avkalkningsprocessen ända till slutet. snel knipperend en continu aan snel knipperend en langzaam knipperend. Spoel het reservoir en vul het met vers snel knipperend en continu aan. Draai de funktieknop naar de stand. Draai de funktieknop naar de stand. water tot het MAX niveau. De machine is in de ontkalkingsmodus. Voltooi de ontkalkingsprocedure.

23 Instruktioner Instructies 23 SV Nederlands Svenska Lyser stadigt Maskinen håller på att brygga en dubbel espresso. Continu aan De machine maakt twee kopjes k o ffi e. Blinkar långsamt Maskinen håller på att programmera mängden kaffe som ska bryggas. Langzaam knipperend De machine is de hoeveelheid te zetten koffee aan het programmeren. SV Lyser stadigt Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten. Continu aan Vul het waterreservoir met vers water. Lyser stadigt Maskinen ska vara påslagen när du fyller bönkaffebehållaren eller tömmer sumplådan. Continu aan Vul het koffiebonenreservoir of leeg de koffiediklade wanneer de machine aan is. Blinkar snabbt Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten och starta utflödet av varmvatten. Snel knipperend Vul het reservoir met vers water en maak heet water. Blinkar långsamt Maskinen börjar inte brygga kaffe. Kontrollera att alla delar (bryggrupp, sumplåda, vattenbehållare, kontrollratt) sitter som de ska och att luckan är stängd. Langzaam knipperend De machine zet geen koffie. Controleer of alle onderdelen (zetgroep, koffiediklade, waterreservoir, bedieningsknop) op de juiste manier geplaatst zijn en of de deur gesloten is. SV Blinkar moturs Maskinen befinner sig mitt i en sköljnings- och självrengöringscykel. Tegen de klok in knipperend De machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit. Blinkar växelvis Avvikelse i bryggruppen: Försök brygga en ny espresso. Om en om knipperend Storing in de zetgroep: probeer nog een espresso te maken. Blinkar samtidigt Maskinen fungerar inte. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova 2 eller 3 gånger. Kontakta Philips Saeco hotline om maskinen INTE startar. Gelijktijdig knipperend De machine werkt niet. Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Indien de machine NIET start, neem dan contact op met de consumentenlijn van Philips Saeco.

24 24 Underhållsprodukter Onderhoudsproducten go to UNDERHÅLLSPRODUKTER ONDERHOUDSPRODUCTEN INTENZA+ SVVattenfiltret produktnummer: CA6702 Waterfilter INTENZA+ productnummer: CA6702 SV Underhållskit produktnummer: CA6706 Onderhoudskit productnummer: CA6706 kontrollera tillgänglighet och inköpsmöjligheter i ditt land. Bezoek de Philips On line shop (indien beschikbaar in uw land) om de beschikbaarheid en de aankoopmogelijkheden in uw land na te gaan. SV Besök Philips webbbutik för att produktnummer: CA6700 SV Avkalkningsmedel productnummer: CA6700 Ontkalkingsmiddel produktnummer: HD5061 SV Smörjfett productnummer: HD5061 Smeervet

25 go to Underhållsprodukter Onderhoudsproducten 25 Nederlands Svenska

26 26 Sikkerhetsinstruksjoner Turvamääräykset NO - SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse. Advarsler Koble maskinen til et egnet strømuttak med spenning i samsvar med maskinens tekniske data. Ikke la strømkabelen henge ned fra bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater. Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann (fare for elektrisk støt!). Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning! Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter. Ta støpselet ut av kontakten: - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter. - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid. - før rengjøring av maskinen. Trekk i støpselet og ikke i selve strømkabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet. Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare. Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år. Maskinen kan brukes av barn over 8 år, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de overvåkes av en voksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn av en voksen. Hold maskinen og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år. Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med manglende erfaring og eller kjennskap til maskinen, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de er under oppsyn av en voksen. Pass på at barna ikke leker med maskinen. Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen. Forsiktig Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser. Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate. Ikke plasser maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder. Putt kun kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen. " La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner noen deler. Ikke hell varmt eller kokende vann i behol-

27 deren. Bruk kun kaldt vann uten kullsyre. Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok. Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Maskinen varsler om når den behøver avkalking. Manglende avkalking vil føre til at maskinen slutter å virke korrekt. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garantien! Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen. Ikke la det være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen. Avhending - Emballasjematerialet kan resirkuleres. - Maskin: Dra ut støpselet og kutt strømkabelen. - Lever maskinen og strømkabelen inn til et servicesenter eller en offentlig avfallshåndteringsstasjon. I henhold til art. 13 i det italienske lovdekretet nr. 151 av 25. juli 2005: "Ikrafttredelse av direktivene 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/ EF, angående reduksjon av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, og kassering av avfall". Dette produktet er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF. Sikkerhetsinstruksjoner Turvamääräykset leveres inn til en kompetent innsamlingsstasjon for resirkulering av de elektriske og elektroniske komponentene. Ved å avhende dette produktet på korrekt måte bidrar du til å ta vare på miljøet og til å beskytte personer mot mulige negative konsekvenser som vil kunne komme av en feilaktig håndtering av produktet ved avhending. For ytterligere informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av produktet ber vi deg om å ta kontakt med lokale myndigheter, lokalt avfallshåndteringsselskap, eller butikken der du har kjøpt produktet. Dette Philips-apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter. 27 Norsk Suomi -symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall. I stedet må det

28 28 Sikkerhetsinstruksjoner Turvamääräykset FI - TURVAMÄÄRÄYKSET Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Varoituksia Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja. Älä koskaan upota keitintä, pistoketta tai virtajohtoa veteen (sähköiskun vaara). Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara! Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja. Poista pistoke seinäpistorasiasta: - Jos tapahtuu toimintahäiriö. - Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. - Ennen keittimen puhdistamista. Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä. Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut. Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet. Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn. Huomautuksia Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt. Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä. Laita kahvipapusäiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön. Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.

29 Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä. Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää. Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä! Älä säilytä keitintä alle 0 C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoja. Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä. Hävittäminen - Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. - Laite: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto. - Toimita laite ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten. 25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lain tasoisen asetuksen nro pykälän mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevien vaarallisten aineiden käytön vähentämistä sekä jätteiden hävittämistä koskevien direktiivien 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY täytäntöönpanemiseksi. Tämä tuote noudattaa Euroopan direktiivin 2002/96/EY vaatimuksia. Sikkerhetsinstruksjoner Turvamääräykset Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sopivaan jätteiden keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaosien kierrätystä varten. Tuotteen hävittäminen oikein edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat aiheutua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöiän lopussa. Jos haluat lisätietoja tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, yhdyskuntajätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin. Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. 29 Norsk Suomi

30 30 Bruksanvisning Ohjeet FØRSTE INSTALLASJON ENSIMMÄINEN ASENNUS H 2 O MAX FI dråpesamleren helt inn. NOSett Ta ut vannbeholderen. Fyll med friskt drikkevann opp til MAX-nivået og sett den inn i maskinen igjen. Aseta tippa-alusta paikalleen. Irrota vesisäiliö. Täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita takaisin keittimeen. Ta av lokket. Irrota kansi. Fyll kaffebønnebeholderen. Täytä kahvipapusäiliö. kabelen inn på maskinen. NOSett sähköjohto keittimeen. FITyönnä Sett kabelen inn i veggkontakten. Työnnä sähköpistoke seinäpistorasiaan. Pass på at velgeren er i posisjonen. Varmista, että ohjausnuppi on asennossa. Trykk på hovedbryteren for å slå på maskinen. Paina virtakatkaisinta päälle kytkemiseksi. -lampen begynner å blinke raskt. Valo alkaa vilkkua nopeasti. en beholder (1l) Sett velgeren i posisjonen. NOPlasser under damp-/varmtvannsrøret. astia (1 litra) höyry/ Käännä ohjausnuppi FIAseta kuumavesiputken alle. asentoon. Når -lampen blinker langsomt og vannet strømmer jevnt ut, setter du velgeren tilbake til posisjonen. Da begynner -lampen å blinke langsomt (oppvarmingsmodus). Kun valo vilkkuu hitaasti ja vettä tulee tasaisesti, käännä ohjausnuppi takaisin asentoon. Sitten valo alkaa vilkkua hitaasti (lämmitysvaihe).

31 Bruksanvisning Ohjeet 31 FI beholderen under NOPlasser uttaket. Aseta astia suuttimen alle. Varsellampen blinker mot klokkeretningen. Det kommer ut litt varmt vann. Merkkivalot vilkkuvat vastapäivään. Annostellaan hieman kuumaa vettä. Vent til vannuttaket stanser. -lampen lyser nå uten å blinke. Odota, että veden annostelu pysähtyy. Valo palaa nyt kiinteästi. Suomi Norsk FI NOTrykk på -tasten. Maskinen begynner å tilberede kaffe. Vent til tilberedingen er ferdig. Tøm beholderen. Plasser beholderen under damp-/varmtvannsrøret. Paina näppäintä. Keitin aloittaa kahvin annostelun. Odota, kunnes annostelu on suoritettu loppuun. Tyhjennä astia. Aseta astia höyry/kuumavesiputken alle. H 2 O MAX NO FI Sett velgeren i posisjonen. Käännä ohjausnuppi asentoon. Før ut alt restvann. -lampen lyser uten å blinke. Annostele kaikki jäljellä oleva vesi. Nå setter du velgeren i posisjonen. Valo palaa kiinteästi. Käännä nyt ohjausnuppi asentoon. Ta ut vannbeholderen. Fyll med friskt drikkevann opp til MAX-nivået og sett den inn i maskinen igjen. Irrota vesisäiliö. Täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita takaisin keittimeen.

32 32 Bruksanvisning Ohjeet FI NO Nå er maskinen klar til å tilberede kaffe. Nyt keitin on valmis kahvin valmistusta varten. FØRSTE ESPRESSO / KAFFE ENSIMMÄINEN ESPRESSO / KAHVI FI en kopp under uttaket. Pass på at velgeren er i posisjonen. NOSett Aseta kuppi suuttimen alle. Varmista, että ohjausnuppi on asennossa. Trykk på tasten for å...trykk på tasten tilberede espresso... å tilberede kaffe. Paina näppäintä espressokahvin annostelua varten... for...paina näppäintä tavallisen kahvin annostelua varten. MIN FAVORITTESPRESSO OMA PARAS ESPRESSOKAHVINI OK FI en kopp under uttaket. Trykk og hold -tasten NOSett inne. Aseta kuppi suuttimen alle. Paina ja pidä painettuna näppäintä. -lampen blinker. Vent til du når ønsket mengde... Valo vilkkuu. Odota, kunnes saavutetaan haluttu määrä og slipp tasten for å avbryte. Lagret!... vapauta näppäin lopettaaksesi. Tallennettu!

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD HD8767

Quick Instruction Guide Type HD HD8767 Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.SAECO.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8750 INSTRUCTIONS

Type HD8750 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8750 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på  för att få råd och Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8828 HD8834 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8964

Quick Instruction Guide Type HD8964 Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8964 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Suomi Dansk Register

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8761, HD8764, HD8861

Quick Instruction Guide Type HD8761, HD8764, HD8861 Quick Instruction Guide Type HD8761, HD8764, HD8861 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8763

Quick Instruction Guide Type HD8763 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8763 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά Dansk

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Nederlands Type HD8753 - HD8884 ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco DTP number: B00 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8769

Quick Instruction Guide Type HD8769 Quick Instruction Guide Type HD8769 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8768

Quick Instruction Guide Type HD8768 Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8768 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Suomi Ελληνικά Dansk Register

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

HD8831. Quick Instruction Guide. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8831. Quick Instruction Guide.  Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8831 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8966

Quick Instruction Guide Type HD8966 Quick Instruction Guide Type HD8966 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8754 INSTRUCTIONS

Type HD8754 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Nederlands Svenska Type HD8754 INSTRUCTIONS ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco N. DTP: B00 Ελληνικά Dansk Suomi Norsk READ THESE

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8942 SNELGIDS - ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Type HD8942 SNELGIDS - ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει οιανδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Type

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8920 INSTRUCTIONS

Type HD8920 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8920 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Suomi Nederlands Norsk Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8943 / HD8944 SUP 038

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 Type HD894 / HD8944 SUP 08 SNELGIDS - ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing alvorens de machine te gebruiken. Lees de in de handleiding beschreven veiligheidsvoorschriften aandachtig.

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8852 INSTRUCTIONS

Type HD8852 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Svenska Nederlands Type HD8852 ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco N. DTP: B001 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Suomi Norsk READ

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

Tervetuloa Philipsin maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa ja saat

Tervetuloa Philipsin maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa  ja saat Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 Norsk READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Quick Instruction Guide Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886 Suomi Norsk Quick Instruction Guide Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.SAECO.COM/SUPPORT TO DOWNLOAD THE LATEST USER MANUAL Dansk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23 MÖJLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23 DAGLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

AHB53011LW. NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 16 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL

AHB53011LW. NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 16 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL AHB53011LW NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 16 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...4 3. BEDIENING...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR BARMHÄRTIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

AHB52111LW. NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 15 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL

AHB52111LW. NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 15 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL AHB52111LW NL Gebruiksaanwijzing 2 Vrieskist EL Οδηγίες Χρήσης 15 Οριζόντιος καταψύκτης USER MANUAL 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...4 3. BEDIENING...6

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8967 / HD8968 / HD8969

Quick Instruction Guide Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Dansk Ελληνικά Suomi Norsk Quick Instruction Guide Type HD8967 / HD8968 / HD8969 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.SAECO.COM/SUPPORT TO DOWNLOAD THE LATEST USER MANUAL App

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 DAGLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 12 Φροντίδα και

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 GR MATMÄSSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327 ISTRUZIONI PER L'USO OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 MÖJLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Αγαπητέ κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 19

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 19 LAGAN GR NL HGC3K ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Gebruiksaanwijzing Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации

Gebruiksaanwijzing Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EL Οδηγίες Χρήσης 20 Ψυγειοκαταψύκτης RU Инструкция по эксплуатации 40 Холодильник-морозильник SCT71800S1 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...

Διαβάστε περισσότερα

Type RI8263, SUP047RG GAGGIA VELASCA PRESTIGE INSTRUKCJA OBSŁUGI GEBRUIKSAANWIJZING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Type RI8263, SUP047RG GAGGIA VELASCA PRESTIGE INSTRUKCJA OBSŁUGI GEBRUIKSAANWIJZING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type RI8263, SUP047RG GAGGIA VELASCA PRESTIGE INSTRUKCJA OBSŁUGI GEBRUIKSAANWIJZING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ESPRESSO 1 2 5 6 3 7 8 4 9 10 11 12 13 CAPPUCCINO 21 14 ESPRESSO LUNGO MILK FROTH 20 15 A ROMA STRENGTH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLD KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR MATMÄSSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine NL GEBRUIKSAANWIJZING GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ 32 A B C 12 3 1 16 15 14 13 2 11 10 7 8 9 24 26 21 22 18 19 20 23 4 6 25 5 17 EN INSTRUCTION MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 FROSTIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Vrieskist Οριζόντιος καταψύκτης Arca congeladora Arcón congelador

Vrieskist Οριζόντιος καταψύκτης Arca congeladora Arcón congelador NL Gebruiksaanwijzing 2 EL Οδηγίες Χρήσης 12 PT Manual de instruções 23 ES Manual de instrucciones 33 Vrieskist Οριζόντιος καταψύκτης Arca congeladora Arcón congelador ZFC51400WA Inhoud Veiligheidsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 26

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 26 NL KYLSLAGEN GR NEDERLANDS Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de bijbehorende nationale telefoonnummers. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

NOVEMBER 2016 AL: 150. TYD: 3 uur

NOVEMBER 2016 AL: 150. TYD: 3 uur - - GRAAD FINALE ASSESSERING ERING VRAESTEL NOVEMBER 06 TOTAAL: AL: 50 TYD: 3 uur - - INSTRUKSIES:. Hierdie vraestel bestaan uit 0 vrae.. Beantwoord alle vrae. 3. Toon alle stappe in die berekenings. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα