Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική"

Transcript

1 Καθηγητής Γιώργος Παπαστάµκος Ευρωβουλευτής Ν.Δ. Μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ενηµερωτικό Δελτίο Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική Κρίσιµα Σηµεία των νοµοθετικών προτάσεων της Κοµισιόν επί τη βάσει των οποίων θα συν-νοµοθετήσουν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο Υπουργών Η Κοµισιόν προέβη στις 12 Οκτωβρίου στην ανακοίνωση των (επτά) νοµοθετικών προτάσεών της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (Υπουργών Γεωργίας) για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) µετά το Το διαπραγµατευτικό θεµέλιο της "νέας εταιρικής σχέσης Ευρώπης-Αγροτών" συνεπάγεται ποσοτικές και ποιοτικές µεταβολές. Μεταβολές, οι οποίες θα σφραγίσουν το µέλλον της Ελλάδος της Υπαίθρου. Η σύνολη αξιολόγηση των νοµοθετικών προτάσεων της Κοµισιόν αποκαλύπτει µεταρρυθµιστικό δυναµικό, που πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο µίας εις βάθος συζήτησης στο πλαίσιο του εθνικού µας συστήµατος δράσης. Πέραν της όποιας εστίασης στο τί συνεπάγεται ποσοτικά η νέα ΚΑΠ, ειδικά για την Ελλάδα, είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ευθυγραµµίσει τα µελλοντικά ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία µε τους ιδίους πολιτικούς στόχους, δηλαδή µε ποιον τρόπο θα καταστεί η ελληνική αγροτική οικονοµία βιώσιµη, ανταγωνιστική, πραγµατικός µοχλός εξόδου της χώρας µας από την οικονοµική κρίση. Κατωτέρω παρατίθενται πρώτες αξιολογικές παρατηρήσεις επί των νοµοθετικών προτάσεων της Κοµισιόν: (Ανα)κατανοµή των πόρων 1. Καθεστώς Άµεσων Ενισχύσεων Προκειµένου να επιτευχθεί 'δικαιότερη' κατανοµή των αµέσων ενισχύσεων µεταξύ κρατών µελών, η Επιτροπή εισηγείται τη σταδιακή αναπροσαρµογή των επιπέδων άµεσης ενίσχυσης ανά εκτάριο, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών ως προς το ύψος των µισθών και του κόστους των εισροών. Ειδικότερα, στα κράτη µέλη µε επίπεδο αµέσων ενισχύσεων κάτω του 90% του µέσου όρου ΕΕ, θα µειωθεί η απόκλιση κατά ένα τρίτο. Η εν λόγω σύγκλιση θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε επίπεδο αµέσων ενισχύσεων άνω του µέσου όρου ΕΕ. Από 1ης Ιανουαρίου 2019 όλα τα ενεργοποιηµένα δικαιώµατα ενίσχυσης εντός ενός κράτους µέλους ή µίας περιφέρειας θα πρέπει να έχουν ενιαία µοναδιαία αξία. Αναπροσαρµόζεται το κατ' έτος εθνικό ανώτατο όριο για κάθε κράτος µέλος (συνολική αξία όλων των χορηγούµενων δικαιωµάτων ενίσχυσης, εθνικό απόθεµα και ανώτατα όρια προσθέτων ενισχύσεων) ως προς κάθε κράτος µέλος, το οποίο για την Ελλάδα ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα, αντιπαραβαλλόµενα κατωτέρω µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου: 1

2 Πρόταση Κανονισµού -Παράρτηµα ΙΙ (σε χιλ. ευρώ) Η µ ε ρ ο λ ο γ ι α κό έτος Ελλάς Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 73/2009- Παράρτηµα ΙV (σε εκατ. ευρώ) Ηµερολογιακό έτος Ελλάς 2 561, , , ,3 Η 'δίκαιη' κατανοµή των πόρων της ΚΑΠ µεταξύ των γεωργών των 27 Κρατών Μελών διεκδικεί ήδη κορυφαία θέση στη διαπραγµατευτική στρατηγική των κρατών µελών εν µέσω έντονης κριτικής ως προς τις σηµαντικές αποκλίσεις ανά κράτος µέλος. Εν προκειµένω, η Ελλάς εµφανίζεται ότι λαµβάνει αναλογικά τις µεγαλύτερες ενισχύσεις. Βεβαίως, θα ήταν προς το συµφέρον της χώρας µας ο υπολογισµός της αξίας των ενισχύσεων να γίνει επί τη βάσει της επιλέξιµης και όχι της (κατά πολύ µικρότερης) χρησιµοποιούµενης γης. Όπως έχω κατ' επανάληψη επισηµάνει, υφίσταται εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του µέσου ύψους ενισχύσεων. Εάν ληφθούν υπόψη οι µέσες ενισχύσεις ανά δικαιούχο και όχι ανά εκτάριο γης, τότε η Ελλάς καταλαµβάνει µία από τις χαµηλότερες θέσεις. Ως προς την κατανοµή των πόρων της ΚΑΠ, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάδειξης αντικειµενικών κριτηρίων, επί τη βάσει των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού γεωργικού τοµέα, όπως το µερίδιο του γεωργικού εισοδήµατος στο ΑΕΠ, το πλήθος και η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το ποσοστό των γεωργικών γαιών µε φυσικά και άλλα µειονεκτήµατα, οι περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές, το ποσοστό απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα. Η "δίκαιη" κατανοµή των πόρων της ΚΑΠ δεν ταυτίζεται µε την "ίση" κατανοµή, η οποία θα παρέβλεπε τις έντονες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών. Η διατήρηση των πόρων στα επίπεδα που ισχύουν σήµερα είναι διαπραγµάτευση οπισθοφυλακής. Στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης των συνολικών κονδυλίων της ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου αναµένονται πιέσεις για περαιτέρω µεταφορά πόρων υπέρ άλλων πολιτικών της ΕΕ. Ως προς την κατανοµή των πόρων της ΚΑΠ στα επιµέρους κράτη µέλη ασκούνται ήδη έντονες πιέσεις για ριζικότερη ανακατανοµή εκ µέρους όσων το ύψος ενισχύσεων είναι (πολύ) κατώτερο του µέσου όρου της ΕΕ. Επίσης, στη 'δικαιότερη' κατανοµή των αµέσων ενισχύσεων θα συµβάλλει, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, η αποµάκρυνση από το ιστορικό µοντέλο. Επιβάλλεται καθεστώς δηµοσιονοµικής πειθαρχίας προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση των ανωτάτων ορίων του Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου ως προς τη χρηµατοδότηση του α' πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις και µέτρα αγοράς). Ειδικότερα, όταν προβλέπεται υπέρβαση των κατ' έτος ανωτάτων ορίων για τη χρηµατοδότηση των εν 2

3 λόγω µέτρων, τότε θα ορίζεται αναπροσαρµογή του ύψους των αµέσων ενισχύσεων για το οικονοµικό έτος. H διάρθρωση του συστήµατος των αµέσων ενισχύσεων θα περιλαµβάνει την καλούµενη βασική ενίσχυση, καθώς και πρόσθετες ενισχύσεις. Βασική ενίσχυση-στρεµµατική ενίσχυση σε επίπεδο κράτους-µέλους ή περιφέρειας: Η Κοµισιόν θα ορίζει κατ' έτος το εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, αφαιρώντας από το συνολικό ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο τα ποσά που προορίζονται για τις πρόσθετες ενισχύσεις. Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης θα υπολογίζεται διαιρώντας το εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο µε τον αριθµό των δικαιωµάτων ενίσχυσης. Τα κράτη µέλη που θα επιλέξουν να εφαρµόσουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε επίπεδο περιφέρειας, θα πρέπει να καθορίσουν τις περιφέρειες µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως τα αγρονοµικά και τα οικονοµικά τους χαρακτηριστικά, τις προοπτικές της γεωργίας στην περιφέρεια ή τη θεσµική-διοικητική τους διάρθρωση. Η κατανοµή του εθνικού ανωτάτου ορίου µεταξύ των επιµέρους περιφερειών θα πρέπει να γίνει µε αντικειµενικά και µη εισάγοντα διακρίσεις κριτήρια. Στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης θα χορηγηθεί στήριξη στους γεωργούς, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαιώµατα ενίσχυσης α) µέσω της πρώτης χορήγησης, β) από το εθνικό απόθεµα ή γ) βάσει µεταφοράς. Ως προς το σηµείο α) θα χορηγηθούν δικαιώµατα ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης στους 'ενεργούς' γεωργούς (βλ. ορισµό κατωτέρω), οι οποίοι ενεργοποίησαν τουλάχιστον ένα δικαίωµα ενίσχυσης κατά το Κατ' εξαίρεση, δικαιώµατα ενίσχυσης θα αποκτήσουν και γεωργοί, οι οποίοι δεν ενεργοποίησαν κανένα δικαίωµα ενίσχυσης το 2011, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις (π.χ. εφόσον παρήγαγαν αποκλειστικά οπωροκηπευτικά και/ή καλλιεργούσαν αποκλειστικά αµπελώνες). Ενίσχυση στο πλαίσιο του βασικού συστήµατος θα χορηγείται στους γεωργούς κατόπιν ενεργοποίησης ενός δικαιώµατος ενίσχυσης ανά 'επιλέξιµο εκτάριο' (όπως αυτό ορίζεται στην πρόταση Κανονισµού). Πρόσθετες ενισχύσεις: - πρόσθετη ενίσχυση (30% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου) στους γεωργούς που εφαρµόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον, - εθελοντική πρόσθετη ενίσχυση (έως 5% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου) για τους γεωργούς σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα (συµπληρωµατική της ισχύουσας ήδη ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα), την οποία τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν σε όλες τις περιοχές που ορίζονται ως τέτοιες (ορεινές, µειονεκτικές περιοχές πλην των ορεινών, περιοχές που πλήττονται από ειδικά µειονεκτήµατα) ή να περιορίζουν τις πληρωµές σε ορισµένες εξ' αυτών, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, - υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση (έως 2% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου) στους νέους γεωργούς κατά την εγκατάσταση για διάστηµα έως 5 έτη (συµπληρωµατική της ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα). Το ποσό της 3

4 ενίσχυσης θα προκύπτει µε πολλαπλασιασµό του ισοδυνάµου του 25% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, που κατέχει ο γεωργός, επί τον αριθµό των ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων. Ακόµη, προνοείται απλοποιηµένο σύστηµα υπέρ των µικρών γεωργών (έως 10% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου), οι οποίοι θα λαµβάνουν κατ' αποκοπήν πληρωµή, που θα αντικαθιστά όλες τις άµεσες πληρωµές. Το ύψος της ενίσχυσης θα κυµαίνεται από 500 έως 1000 ευρώ. Εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρµογής "γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίµα και το περιβάλλον" οι γεωργοί, οι οποίοι θα επιλέξουν (υποβάλλοντας σχετική αίτηση έως τις 15 Οκτωβρίου 2014) το εν λόγω σύστηµα. Περαιτέρω, προβλέπεται εθελοντική συνδεδεµένη ενίσχυση για τοµείς (µεταξύ της ευρείας δέσµης τοµέων που ορίζονται στην πρόταση Κανονισµού) ή περιφέρειες ενός Κράτους Μέλους, όπου συγκεκριµένοι τύποι γεωργίας ή γεωργικοί τοµείς βρίσκονται αντιµέτωποι µε δυσκολίες και είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί από οικονοµικής, και/ή κοινωνικής και/ή περιβαλλοντικής σκοπιάς. Θα παρέχεται ενίσχυση στο βαθµό που απαιτείται, προκειµένου να δηµιουργηθεί κίνητρο για τη διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες (έως 5% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου µε κατ' εξαίρεση δυνατότητα επέκτασης α) έως και 10% ή ακόµη και β) άνω του 10% υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις). Ορισµός ενεργού γεωργού: Προτείνεται η µη καταβολή ενισχύσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον συντρέχει ένα από τα ακόλουθα: είτε α) το ετήσιο ποσό των αµέσων ενισχύσεων είναι κατώτερο του 5% των συνολικών εισοδηµάτων που απέκτησαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος, είτε β) οι γεωργικές τους εκτάσεις είναι κυρίως εκτάσεις που φυσικώς διατηρούνται σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και δεν ασκούν στις εν λόγω εκτάσεις 'ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα'. Κατ' εξαίρεση δεν θα εφαρµόζεται η ως άνω πρόνοια στους γεωργούς, οι οποίοι έλαβαν άµεσες πληρωµές ύψους χαµηλοτέρου των 5000 ευρώ κατά το προηγούµενο έτος. (Προκύπτει διαφοροποίηση ως προς προγενέστερη πρόταση που επεξεργαζόταν η Κοµισιόν, σύµφωνα µε την οποία η µη καταβολή θα ίσχυε για πρόσωπα των οποίων τα ετήσια έσοδα από την γεωργική δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών εισοδηµάτων που αποκτώνται από όλες τις οικονοµικές τους δραστηριότητες, εξαιρουµένων των δηµοσίων επιδοτήσεων δυνάµει της εφαρµογής της ΚΑΠ). Αναµφίβολα, ο ορισµός του ενεργού γεωργού, που εισηγείται η Κοµισιόν, εγείρει ένα κρίσιµο ερώτηµα, ήτοι κατά πόσο επιλέγουµε τη διεύρυνση των δικαιούχων ή τη στόχευση των πόρων στους κατ' επάγγελµα γεωργούς. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη αµέσων ενισχύσεων: Προτείνεται η µη καταβολή ενισχύσεων στις περιπτώσεις, στις οποίες το συνολικό ποσό της ετήσιας πληρωµής, που θα λαµβάνει ένας γεωργός, θα είναι κατώτερο των 100 ευρώ ή η επιλέξιµη περιοχή της καλλιέργειας είναι κάτω του ενός εκταρίου. Δεδοµένης, ωστόσο, της ετερογενούς διάρθρωσης των εκµεταλλεύσεων, τα κράτη µέλη θα µπορούν να εφαρµόζουν κατώτατα επίπεδα (εντός των ορίων που προβλέπονται στην πρόταση Κανονισµού, τα οποία ως προς την Ελλάδα ορίζονται στα 400 ευρώ και 4

5 0,4 εκτάρια), τα οποία ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη κατάστασή τους. Η Ελλάς, σύµφωνα µε την πρόταση της Κοµισιόν, δύναται να µην εφαρµόσει ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τη λήψη αµέσων ενισχύσεων στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Προοδευτική µείωση έως και οροφή: Στον αντίποδα, προβλέπεται προοδευτική µείωση έως και οροφή στην καταβολή των αµέσων ενισχύσεων, λαµβανοµένης, βεβαίως, υπόψη της έντασης της µισθωτής εργασίας. Οροφή δεν θα ισχύει ως προς τις 'πράσινες' ενισχύσεις. Μείωση: - κατά 20% για ποσά άνω των έως και ευρώ, - κατά 40% για ποσά άνω των έως και ευρώ, - κατά 70% για ποσά άνω των έως και ευρώ, - κατά 100% για ποσά άνω των ευρώ. Τα ως άνω ποσά αµέσων ενισχύσεων, προκύπτουν κατόπιν αφαίρεσης των καταβληθέντων και δηλωθέντων µισθών κατά το προηγούµενο έτος, περιλαµβανοµένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται µε την εργασία από το συνολικό ποσό των αµέσων ενισχύσεων. Δεν θα καταβάλλονται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, για τους οποίους έχει κριθεί ότι τεχνηέντως δηµιούργησαν τις συνθήκες εκείνες, που θα τους επέτρεπαν την αποφυγή των επιπτώσεων του ως άνω περιορισµού. Επιδιώκεται, εν προκειµένω, η αποτροπή καταστρατήγησης της εν λόγω πρόνοιας, µέσω λ.χ. πολυτεµαχισµού των αγροτεµαχίων. Οι εξοικονοµούµενοι πόροι, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, θα παραµένουν στο κράτος µέλος προέλευσης και θα χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων µε σηµαντική συνεισφορά στην καινοτοµία στο πλαίσιο του β' πυλώνα. Δηµιουργία εθνικού αποθέµατος από τα κράτη µέλη: Προς τούτο, κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του συστήµατος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη µέλη θα προβούν σε γραµµική ποσοστιαία µείωση (όχι άνω του 3%) του ανωτάτου ορίου του συστήµατος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη θα χρησιµοποιούν το εθνικό απόθεµα για να κατανέµουν δικαιώµατα ενίσχυσης, µε αντικειµενικά κριτήρια, και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού, κατά προτεραιότητα σε νέους γεωργούς που εκκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Τα κράτη µέλη µπορούν να κάνουν χρήση του εθνικού αποθέµατος προκειµένου να: - καταβάλουν πληρωµές σε γεωργούς, σε περιοχές που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση και/ή προγράµµατα ανάπτυξης που σχετίζονται µε µορφή δηµόσιας παρέµβασης, προκειµένου να αποτραπεί η εγκατάλειψη των γαιών και/ή να αντισταθµισθούν συγκεκριµένα µειονεκτήµατα στις εν λόγω περιοχές, - αυξήσουν γραµµικά την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης υπό το σύστηµα βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Ευελιξία µεταξύ των δύο πυλώνων 5

6 Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη (µε απόφασή τους έως την 1η Αυγούστου 2013) να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για µέτρα του πυλώνα Ανάπτυξης της Υπαίθρου έως και 10% των πόρων του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου (άµεσες ενισχύσεις). Αντιστρόφως, ορισµένα κράτη µέλη (στα οποία δεν συµπεριλαµβάνεται η Ελλάς) δύνανται να κάνουν χρήση πόρων του β' πυλώνα (έως 5% του εθνικού φακέλου) για την καταβολή αµέσων ενισχύσεων. Πληρωµές για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, θα λαµβάνουν πρόσθετη ενίσχυση -ανά επιλέξιµο εκτάριο- οι γεωργοί που εφαρµόζουν πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον, οι οποίες θα βαίνουν πέραν των υποχρεώσεων της πολλαπλής συµµόρφωσης, ως ακολούθως: - αµειψισπορά: στις περιπτώσεις όπου η αρόσιµος γη ξεπερνά τα 3 εκτάρια, θα πρέπει να περιλαµβάνονται 3 τουλάχιστον διαφορετικές καλλιέργειες, µε την κύρια καλλιέργεια να µην υπερβαίνει το 70% της αροσίµου γης - µόνιµοι λειµώνες, - περιοχή οικολογικής έµφασης: οι γεωργοί θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον το 7% των επιλεξίµων εκταρίων (εξαιρουµένων των εκτάσεων που διατηρούνται ως µόνιµοι λειµώνες) ως περιοχή οικολογικής έµφασης (π.χ. ζώνες ανάσχεσης, αγρανάπαυση, διατήρηση χαρακτηριστικών τοπίου, αναδασωµένες περιοχές). Εύλογες είναι οι ανησυχίες των ευρωπαϊκών γεωργικών φορέων για τις επιπτώσεις των προτάσεων της Κοµισιόν περί επιβολής πρόσθετων προϋποθέσεων συµµόρφωσης επί της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού γεωργικού τοµέα, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιµέτωπος µε τις πιέσεις των αθρόων εισαγωγών προϊόντων τρίτων χωρών ελαστικότερων προδιαγραφών. Πολλώ δε µάλλον που η Κοµισιόν δεν θέτει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των εισαγοµένων σε ισοδύναµες προδιαγραφές µε τα εντός ΕΕ παραγόµενα προϊόντα, παρά τη σθεναρή στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση, όπως, άλλωστε, αποτυπώθηκε στην Έκθεσή µου, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, "Ευρωπαϊκή Γεωργία και Διεθνές Εµπόριο". Υποστηρίζω ότι τα περιβαλλοντικά µέτρα θα πρέπει να είναι απλά στην εφαρµογή τους, να συνοδεύονται από επαρκές αντιστάθµισµα και να µην δηµιουργούν επιπρόσθετο διοικητικό άχθος τόσο στους παραγωγούς όσο και στις εθνικές διοικήσεις. Υποστηρίζω δε την ανάγκη ενός καταλόγου πλειόνων µέτρων, στον οποίο θα συµπεριληφθούν και µέτρα που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της χώρας µας και των λοιπών µεσογειακών κρατών µελών (π.χ. µόνιµες καλλιέργειες, όπως οπωρώνες, αµπελώνες, ελαιώνες, οι οποίες εµφανίζουν σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη). Επίσης, αυτοδικαίως δικαιούχοι της εν λόγω πρόσθετης ενίσχυσης θα είναι οι γεωργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις βρίσκονται ολικώς ή µερικώς σε περιοχές 'Natura 2000', υπό την προϋπόθεση ότι οι πρακτικές τους συνάδουν µε τους στόχους που ορίζει το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών). 6

7 Δεδοµένης της αναγνωρισµένης επωφελούς επίδρασης των συστηµάτων βιολογικής γεωργίας στο περιβάλλον, άνευ άλλου τινός, θα λαµβάνουν την πρόσθετη ενίσχυση οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (Κανονισµός (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91). 2. Ανάπτυξη της Υπαίθρου Ως προς τον πυλώνα για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, αναφέρονται συνοπτικά ορισµένες εκ των προτάσεων που εισηγείται η Κοµισιόν. Διατηρούνται οι στρατηγικοί στόχοι της πολιτικής της Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ως προς την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα, τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Συµφώνως προς την στρατηγική ΕΕ 2020, οι ανωτέρω στόχοι εξειδικεύονται περαιτέρω στο πλαίσιο έξι προτεραιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες και θα αποτελέσουν τη βάση του προγραµµατισµού εκ µέρους των κρατών µελών. Ο κατάλογος των επιµέρους µέτρων επανεξετάσθηκε και εισήχθησαν ορισµένες τροποποιήσεις. Κατά την Κοµισιόν, δεδοµένου ότι πλείστα µέτρα εξυπηρετούν πλείονες στόχους δεν κρίνεται πλέον σκόπιµη η οµαδοποίησή τους σε άξονες. To Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας θα λειτουργούν υπό Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο µέσω Εταιρικών Συµβάσεων που θα συνάπτει η Κοµισιόν µε τα επιµέρους κράτη µέλη. Η Κοµισιόν ζητεί τον εκ των προτέρων καθορισµό µετρήσιµων στόχων και δεικτών αποτελεσµάτων στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών µελών. Πέραν των όποιων ενστάσεων ως προς το πρόσθετο διοικητικό άχθος, η νέα αυτή προσέγγιση αποτελεί πρόκληση για ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων µε πραγµατικούς αναπτυξιακούς όρους για την Ελλάδα της υπαίθρου. Κατά την Κοµισιόν, οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές µε φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα πρέπει να προσδιορίζονται επί τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. Ειδικά ως προς τις περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα, προβλέπεται επαναπροσδιορισµός τους, λαµβάνοντας υπόψη βιοφυσικά κριτήρια. Η Κοµισιόν αναγνωρίζει την αναγκαιότητα µεταβατικών διατάξεων ενόψει της διακοπής των πληρωµών σε περιοχές, οι οποίες δεν θα εντάσσονται πλέον στο καθεστώς, άµα τη εφαρµογή των νέων κριτηρίων. Προβλέπεται ειδικό µέτρο για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας (µετατροπή και διατήρηση), ενώ ενθαρρύνονται συλλογικές συµβάσεις ή συνεργασία µεταξύ γεωργών για την κάλυψη µεγαλύτερων εκτάσεων. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των παραγωγών σε συστήµατα ποιότητος προϊόντων, θα παρέχεται στήριξη για νέες (µόνον) συµµετοχές και για χρονικό διάστηµα που δεν θα ξεπερνά την πενταετία. 7

8 Στο πλαίσιο των προτεινόµενων εργαλείων για τη διαχείριση κινδύνων περιλαµβάνονται η στήριξη των ταµείων αλληλασφάλισης, καθώς και η θέσπιση ενός νέου εργαλείου για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος. Σηµειώνεται τέλος ότι στις προτάσεις της Κοµισιόν για τη νέα ΚΑΠ εντάσσεται και η επέκταση του πεδίου εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Παγκοσµιοποίησης, ώστε να στηρίζονται οι γεωργοί, οι οποίοι πλήττονται από το άνοιγµα της ευρωπαϊκής αγοράς γεωργικών προϊόντων. Πάγια θέση µου είναι η παραµονή των ευρωπαίων γεωργών στην παραγωγή και προφανώς δεν αποτελεί λύση η αποζηµίωσή τους. Συνεπώς, η ΕΕ οφείλει εκ των προτέρων να λαµβάνει υπόψη και να προασπίζει τα γεωργικά συµφέροντα κατά τη διαπραγµάτευση και σύναψη εµπορικών συµφωνιών µε τρίτες χώρες. Υποστηρίζω την αναγκαιότητα αποτελεσµατικών εργαλείων ρύθµισης της αγοράς και διαχείρισης των κινδύνων, ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και σταθεροποίησης του εισοδήµατος, δεδοµένης της εντεινόµενης αστάθειας των τιµών και της ρευστότητας στις γεωργικές αγορές, καθώς και των αυξανόµενων περιβαλλοντικών/ κλιµατικών κινδύνων και διατροφικών κρίσεων. Το ελληνικό σύστηµα διακυβέρνησης οφείλει, έστω και αυτήν την υστάτη ώρα, να εκπονήσει τις απαραίτητες µελέτες προσοµοίωσης, οι οποίες θα αποτελέσουν ασφαλή οδοδείκτη τόσο κατά το στάδιο της διαπραγµάτευσης, όσο και της εφαρµογής του µελλοντικού ρυθµιστικού πλαισίου της ΚΑΠ (µεταξύ άλλων, ως προς τον ορισµό του ενεργού αγρότη, τον προσδιορισµό των επιµέρους περιφερειών της χώρας για την κατανοµή των ενισχύσεων, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα, τις εθελοντικές άµεσες ενισχύσεις, όπως είναι οι συνδεδεµένες). * * * Ως γνωστόν, η Κοµισιόν έχει ήδη δηµοσιοποιήσει τις από 29 Ιουνίου 2011 προτάσεις της σχετικά µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 386,9 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ (ΣΕ ΤΡΈΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΈΣ 2011) Πρώτος πυλώνας: άμεσες πληρωμές και μέτρα αγοράς Δεύτερος πυλώνας: ανάπτυξη της υπαίθρου Επιπλέον -πέραν της ΚΑΠ-πόροι Ασφάλεια τροφίμων 281,8 δισ.ευρώ 89,9 δισ.ευρώ 15,2 δισ.ευρώ Σύνολο 2,2 δισ.ευρώ 8

9 Επισιτιστικά προγράμματα απόρων Αποθεματικό για τη διαχείριση κρίσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο παγκοσμιοποίησης Έρευνα και Καινοτομία στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της βιο-οικονομίας, και της βιώσιμης γεωργίας (εντός του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία) 2,5 δισ. ευρώ 3,5 δισ. ευρώ έως 2,5 δισ. ευρώ 4,5 δισ. ευρώ Η Κοµισιόν οµιλεί για 'πάγωµα' ως προς τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ. Ερωτήµατα ανακύπτουν από την σύγκριση µεταξύ σταθερών τιµών στις οποίες εκφράζονται οι πόροι της ΚΑΠ για την δηµοσιονοµική περίοδο και τρεχουσών τιµών της περιόδου Σε κάθε περίπτωση, εν σχέσει προς την αφετηριακή απαισιοδοξία, η πρόταση της Επιτροπής αξιολογείται ως εύλογη βάση διαπραγµατεύσεων. Εν προκειµένω, αναγνωρίζεται ως καθοριστική η σθεναρή στάση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 9

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος «Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.10.2003 L 270/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης

Διαβάστε περισσότερα