ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας Ανακύκλωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας λίτρων, 660 λίτρων και 240 λίτρων καθώς και επίστυλων μεταλλικών απορριμματοδεκτών χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων έκαστος με τον στύλο στήριξης και το σταχτοδοχείο, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κέρκυρας ως εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ CPV ΟΜΑΔΑ Α Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 660 λίτρων με πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων με χρωματισμό και πλαστικό καπάκι κατάλληλα διαμορφωμένο ανάλογα με το ανακυκλώσιμο είδος ΟΜΑΔΑ Β Επίστυλος μεταλλικός απορριμματοδέκτης χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων με μεταλλικό καπάκι Μεταλλικός στύλος με σταχτοδοχείο, ύψους 1,20 m περίπου, κατάλληλος για στήριξη έως τεσσάρων επίστυλων απορριμματοδεκτών χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων έκαστος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση επιτόπου του στύλου με μεταλλικά βύσματα (ούπα) βαρέως τύπου. Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας ,00 34,00 400,00 240,00 60, Απορριµµατοφόροι κάδοι

2 O συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ,10 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/ Άρθρο 1 παρ. Ζ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/ ), και ισχύει Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/ ) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β / «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β / «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. 2

3 Το Ν.4368/ (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που στο άρθρο 93 αντικατέστησε το άρθρο 5 του ν. 4354/2015 (Α 176) αναφορικά με την έναρξη ισχύος του Μέρους Β του Ν. 4281/2014, Όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την δημοσίευση της διακήρυξης, καθώς και όλες οι συναφείς ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Άρθρο 3 ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 1. Η Σύμβαση 2. Η Διακήρυξη 3. Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 4. Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου 5. Τιμολόγιο 6. Συγγραφή Υποχρεώσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Τεχνική έκθεση Άρθρο 4 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Άρθρο 5 ο : Κατάθεση δείγματος - Τεχνική Προσφορά - Τεχνικές Προδιαγραφές Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη κάδων. Το αποδεικτικό αποστολής των δειγμάτων θα περιέχεται στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Τα δείγματα κάδων θα πρέπει να περιέλθουν στο Δήμο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιληφθούν επί ποινή αποκλεισμού: πλήρης τεχνική περιγραφή και ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus) των προς προμήθεια κάδων. Όλα τα τεχνικά στοιχεία θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα ενώ τα prospectus / κατασκευαστικά φυλλάδια γίνονται αποδεκτά και στη γλώσσα προέλευσης του προϊόντος. τα πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να διαπιστωθεί αν οι προσφέροντες διαθέτουν : 1. πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO για το εργοστάσιο κατασκευής των κάδων (πλαστικών τροχήλατων και μεταλλικών επίστυλων) 2. πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη των ειδών τα πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί αν οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης, δηλαδή : 1. Οι προσφερόμενοι κάδοι θα διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης CE 2. Όσον αφορά τους πλαστικούς τροχήλατους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν τα αναλυτικά τεστ ελέγχου κατά ΕΝ 840 από πιστοποιημένους φορείς ή από αναγνωρισμένα για ποιοτικούς ελέγχους εργαστήρια. 3

4 Υ.Δ. του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν σε αυτή και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει ήδη στη διάθεσή του τα προσφερόμενα είδη και ως εκ τούτου δεν εξαρτάται από τον κατασκευαστικό οίκο για την εκτέλεση της προμήθειας, δεν απαιτείται η υποβολή της δήλωσης του εκπροσώπου του εργοστασίου, αλλά Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του προσφέροντα σχετικά με την κατοχή των προσφερόμενων ειδών. Υ.Δ. του Ν 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Από το Δήμο Κέρκυρας τίθεται ως χρόνος παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ένα τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ο προσφέρων κατά την προσφορά του μπορεί να ορίσει μικρότερο ή μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης, ο οποίος όμως επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι πάνω από τέσσερεις (4) μήνες. Υ.Δ. του Ν 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται: 1.Ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού δεν θα είναι μικρότερος των δύο (2) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το Δήμο. 2.Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι προσφέροντες δεσμεύονται να προμηθεύουν ανταλλακτικά, το οποίο επί ποινή αποκλεισμού δεν θα είναι μικρότερο από δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το Δήμο. 3.Το χρονικό διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών το οποίο επί ποινή αποκλεισμού δεν θα είναι μεγαλύτερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της έγγραφης αίτησης από τον Δήμο. Δ) Τεχνικές προδιαγραφές ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 ΛΙΤΡΩΝ Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι 1100 λίτρων θα αποτελούνται από: α) το κυρίως σώμα (κορμός) β) το σκέπασμα (καπάκι) γ) Τους τέσσερεις τροχούς κυλίσεως Επίσης θα πρέπει: Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, πλαστικοί τροχήλατοι με χωρητικότητα περίπου 1100 λίτρων. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να ανταποκρίνονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840. Να είναι μεγάλης αντοχής, να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά οικιακά και ογκώδη απορρίμματα από εμπορικές κ.λ.π. δραστηριότητες. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 4

5 Να είναι απολύτως συμβατοί με τους υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης τύπου βραχιόνων και χτένας των απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων του Δήμου. Να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 440 κιλών και θα φέρουν 4 τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου. Κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε βάση μέσω ενσφαίρου τριβέως (ρουλεμάν) και θα συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται, με χωριστά ποδόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα του ποδιού. Στο πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα ή μπαγιονέτ για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι για να έχει απόλυτη στεγανότητα. Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα. 1. Υλικό κατασκευής Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι κλπ) θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χύτευση μονομπλόκ με έγχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (injection) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι από πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, στις απότομες κλιματολογικές μεταβολές και στην επίδραση διαφόρων χημικών παραγόντων, το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου ενώ το χρώμα θα πρέπει να είναι σε απόχρωση, της επιλογής της Υπηρεσίας με βάση την διαθέσιμη γκάμα της εταιρείας. 2. Το κυρίως σώμα (κορμός) Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα από τυχόν ανατροπή και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα με τη χρήση του μηχανισμού ανύψωσης του απορριμματοφόρου. Λόγω του βάρους των απορριμμάτων αλλά και των καταπονήσεων που δέχονται οι κάδοι κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή τους, θα πρέπει το κυρίως σώμα των κάδων να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά την χρήση τους. Στο κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να ανοιχθούν όσο το δυνατόν λιγότερες τρύπες π.χ. για στήριξη ποδομοχλού, στήριξη χειρολαβών κ.λ.π. ώστε να μην μειωθεί η μηχανική του αντοχή. Πάνω στα πλευρικά τοιχώματα των κάδων και περίπου στο κέντρο τους θα υπάρχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις που θα φέρουν δυο ισχυρούς κυλινδροειδείς πείρους ανάρτησης, με μήκος 50 mm τουλάχιστον (έκαστος) και διάμετρο Φ mm που χρησιμεύουν για την ανύψωση και εκκένωση των κάδων από τον μηχανισμό με βραχίονες και ειδική υποδοχή κατά τη χύτευση σε όλο το μήκος της εμπρός πλευράς των κάδων κατάλληλης για μηχανισμό ανύψωσης τύπου χτένας των απορριμματοφόρων. Οι κάδοι στο κυρίως σώμα θα πρέπει να φέρουν χειρολαβές κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να γίνεται εύκολη μετακίνηση και ασφαλή χρήση. 3. Καπάκι κάδου α. Θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο για διευκόλυνση απορροής των νερών της βροχής. Θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. β. Θα είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, ώστε να αντέχει στις καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. 5

6 γ. Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα των κάδων με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες και θα έχει δυνατότητα αναστροφής κατά 270 ο. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. ε) Το καπάκι θα ανοίγει εύκολα προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβών ή με τη χρήση ποδομοχλού. Ο ποδομοχλός θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. Το σύστημα των αρθρώσεων θα έχει ειδική κατασκευή ώστε να έχει μικρή διαδρομή το ποδοπετάλ και να μη χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού. Επίσης ο ποδομοχλός θα φέρει ειδικό αμορτισέρ ώστε το καπάκι να κλείνει με ομαλή σταθερή ταχύτητα μετά το άνοιγμά του. 4. Τροχοί Οι κάδοι θα φέρουν τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm με αντοχή φορτίου τουλάχιστον 200 kg ο καθένας. Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200mm, ικανής αντοχής φορτίου. β. Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να είναι η μετακίνησή τους εύκολη. γ. Να στηρίζονται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα (ρουλεμάν) και να συνδέονται στον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. δ. Να φέρουν πέδηση όσον αφορά τους δύο εμπρόσθιους τροχούς, που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση, θα πρέπει να ενεργοποιείται με απλό πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη για τους εργαζομένους στην καθαριότητα. 5. Διαστάσεις - Χωρητικότητες Βάρη α. Η κατασκευή των κάδων θα πρέπει να ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840. β. Το καθαρό βάρος των κάδων πρέπει να είναι έως 60 κιλά και το πάχος τοιχώματος του σώματος περίπου 6 χιλιοστά γ. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 440 κιλά. 6. Άλλα στοιχεία α. Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. β. Το χρώμα των κάδων θα είναι της επιλογής του Δήμου γ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 840-1/2/5/6 και σήμανση CE. δ. Στο εμπρόσθιο τμήμα των κάδων θα υπάρχει αυτοκόλλητη αδιάβροχη έγχρωμη πινακίδα διαστάσεων 40 Χ 60 εκ. περίπου στην οποία τα αναγραφόμενα στοιχεία θα δοθούν από το Δήμο Επίσης σε εμφανές σημείο στο κυρίως σώμα του κάδου θα αναγράφονται ανάγλυφα ή ανεξήτηλα τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός (σειράς παραγωγής) Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα Το συνολικό ή καθαρό ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (kg) 6

7 Η σήμανση CE Η σήμανση EN 840 Το έτος κατασκευής Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση των κάδων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, με τη προϋπόθεση ότι τηρείται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 660 ΛΙΤΡΩΝ Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι 660 λίτρων θα αποτελούνται από: α) το κυρίως σώμα (κορμός) β) το σκέπασμα (καπάκι) γ) Τους τέσσερεις τροχούς κυλίσεως Επίσης θα πρέπει: Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, πλαστικοί τροχήλατοι με χωρητικότητα περίπου 660 λίτρων. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να ανταποκρίνονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840. Να είναι μεγάλης αντοχής, να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά οικιακά και ογκώδη απορρίμματα από εμπορικές κ.λ.π. δραστηριότητες. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. Να είναι απολύτως συμβατοί με τους υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης τύπου βραχιόνων και χτένας των απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων του Δήμου. Να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 265 κιλών και θα φέρουν 4 τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου. Κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε βάση μέσω ενσφαίρου τριβέως (ρουλεμάν) και θα συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται, με χωριστά ποδόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα του ποδιού. Στο πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα ή μπαγιονέτ για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι για να έχει απόλυτη στεγανότητα. Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα. 1. Υλικό κατασκευής Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι κλπ) θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χύτευση μονομπλόκ με έγχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (injection) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι από πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, στις απότομες κλιματολογικές μεταβολές και στην επίδραση διαφόρων χημικών παραγόντων, το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου ενώ το χρώμα θα πρέπει να είναι σε απόχρωση, της επιλογής της Υπηρεσίας με βάση την διαθέσιμη γκάμα της εταιρείας. 2. Το κυρίως σώμα (κορμός) Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα από τυχόν 7

8 ανατροπή και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα με τη χρήση του μηχανισμού ανύψωσης του απορριμματοφόρου. Λόγω του βάρους των απορριμμάτων αλλά και των καταπονήσεων που δέχονται οι κάδοι κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή τους, θα πρέπει το κυρίως σώμα των κάδων να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά την χρήση τους. Στο κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να ανοιχθούν όσο το δυνατόν λιγότερες τρύπες π.χ. για στήριξη ποδομοχλού, στήριξη χειρολαβών κ.λ.π. ώστε να μην μειωθεί η μηχανική του αντοχή. Πάνω στα πλευρικά τοιχώματα των κάδων και περίπου στο κέντρο τους θα υπάρχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις που θα φέρουν δυο ισχυρούς κυλινδροειδείς πείρους ανάρτησης, με μήκος 50 mm τουλάχιστον (έκαστος) και διάμετρο Φ mm που χρησιμεύουν για την ανύψωση και εκκένωση των κάδων από τον μηχανισμό με βραχίονες και ειδική υποδοχή κατά τη χύτευση σε όλο το μήκος της εμπρός πλευράς των κάδων κατάλληλης για μηχανισμό ανύψωσης τύπου χτένας των απορριμματοφόρων. Οι κάδοι στο κυρίως σώμα θα πρέπει να φέρουν χειρολαβές κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να γίνεται εύκολη μετακίνηση και ασφαλή χρήση. 3. Καπάκι κάδου α. Θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο για διευκόλυνση απορροής των νερών της βροχής. Θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. β. Θα είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, ώστε να αντέχει στις καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. γ. Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα των κάδων με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες και θα έχει δυνατότητα αναστροφής κατά 270 ο. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. ε) Το καπάκι θα ανοίγει εύκολα προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβών ή με τη χρήση ποδομοχλού. Ο ποδομοχλός θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. Το σύστημα των αρθρώσεων θα έχει ειδική κατασκευή ώστε να έχει μικρή διαδρομή το ποδοπετάλ και να μη χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού. Επίσης ο ποδομοχλός θα φέρει ειδικό αμορτισέρ ώστε το καπάκι να κλείνει με ομαλή σταθερή ταχύτητα μετά το άνοιγμά του. 4. Τροχοί Οι κάδοι θα φέρουν τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm με αντοχή φορτίου τουλάχιστον 200 kg ο καθένας. Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200mm, ικανής αντοχής φορτίου. β. Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να είναι η μετακίνησή τους εύκολη. γ. Να στηρίζονται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα (ρουλεμάν) και να συνδέονται στον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. δ. Να φέρουν πέδηση όσον αφορά τους δύο εμπρόσθιους τροχούς, που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση, θα πρέπει να ενεργοποιείται με απλό πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ 8

9 (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη για τους εργαζομένους στην καθαριότητα. 5. Διαστάσεις - Χωρητικότητες Βάρη α. Η κατασκευή των κάδων θα πρέπει να ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840. β. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων χωρητικότητας 660 λίτρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 265 κιλά. 6. Άλλα στοιχεία α. Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. β. Το χρώμα των κάδων θα είναι της επιλογής του Δήμου γ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 840-1/2/5/6 και σήμανση CE. δ. Στο εμπρόσθιο τμήμα των κάδων θα υπάρχει αυτοκόλλητη αδιάβροχη έγχρωμη πινακίδα διαστάσεων 40 Χ 60 εκ. περίπου στην οποία τα αναγραφόμενα στοιχεία θα δοθούν από το Δήμο Επίσης σε εμφανές σημείο στο κυρίως σώμα του κάδου θα αναγράφονται ανάγλυφα ή ανεξήτηλα τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός (σειράς παραγωγής) Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα Το συνολικό ή καθαρό ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (kg) Η σήμανση CE Η σήμανση EN 840 Το έτος κατασκευής Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση των κάδων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, με τη προϋπόθεση ότι τηρείται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 ΛΙΤΡΩΝ Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι 240 λίτρων θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) και θα αποτελούνται από: α) το κυρίως σώμα (κορμός) το οποίο θα έχει το κατάλληλο χρώμα ανάλογα με το ανακυκλώσιμο υλικό β) το σκέπασμα (καπάκι) το οποίο θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ανάλογα με το ανακυκλώσιμο υλικό γ) Τους δυο τροχούς κυλίσεως Επίσης θα πρέπει: Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, πλαστικοί τροχήλατοι με χωρητικότητα 240 λίτρων. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 840 όσον αφορά σχήμα, διαστάσεις, τρόπο κατασκευής και αντοχή. Να είναι μεγάλης αντοχής, να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά οικιακά και ογκώδη απορρίμματα από εμπορικές κ.λ.π. δραστηριότητες. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. Να είναι απολύτως συμβατοί με τους υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης τύπου χτένας των απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων του Δήμου. Να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 95 κιλών και θα φέρουν 2 τροχούς σταθερής κατεύθυνσης ένα σε κάθε γωνία του κάδου. Οι τροχοί θα στηρίζονται σε οριζόντιο άξονα από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής αντοχής. 9

10 Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα. 1. Υλικό κατασκευής Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι κλπ) θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χύτευση μονομπλόκ με έγχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (injection) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι από πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, στις απότομες κλιματολογικές μεταβολές και στην επίδραση διαφόρων χημικών παραγόντων. Το χρώμα θα πρέπει να είναι σε απόχρωση, της επιλογής της Υπηρεσίας με βάση την διαθέσιμη γκάμα της εταιρείας. 2. Το κυρίως σώμα (κορμός) Το κυρίως σώμα του κάδου θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες και σχήμα κωνικό με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή που να εξασφαλίζει τη πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα. Λόγω του βάρους των απορριμμάτων αλλά και των καταπονήσεων που δέχονται οι κάδοι κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή τους, θα πρέπει το κυρίως σώμα των κάδων να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά την χρήση τους. Στο κυρίως σώμα ο κάδος θα πρέπει να φέρει χειρολαβές κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να γίνεται εύκολη μετακίνηση και ασφαλή χρήση. Επίσης κατά τη χύτευση θα υπάρχει σε όλο το μήκος της εμπρός πλευράς των κάδων ειδική υποδοχή κατάλληλη για μηχανισμό ανύψωσης τύπου «χτένας» του απορριμματοφόρου. 3. Καπάκι κάδου α. Θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο για διευκόλυνση απορροής των νερών της βροχής. Θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση ανάλογα με το ανακυκλώσιμο είδος ( χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα), και κατάλληλες νευρώσεις. Θα ανοίγει εύκολα προς τα επάνω με το χέρι με την βοήθεια χειρολαβών. β. Θα είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, ώστε να αντέχει στις καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. γ. Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα των κάδων με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες και θα έχει δυνατότητα αναστροφής κατά 270 ο. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 4. Τροχοί Ο κάθε κάδος θα φέρει δυο τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου 200 mm. Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: α. Να είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου 200 mm ικανής αντοχής φορτίου. β. Να φέρουν πλαστική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα ώστε να εξασφαλίζεται αθόρυβη και εύκολη κύλιση των κάδων. γ. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι. 5. Διαστάσεις - Χωρητικότητες Βάρη α. Η κατασκευή των κάδων θα πρέπει να ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840. β. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 95 κιλά. 10

11 6. Άλλα στοιχεία α.οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. β. Το χρώμα των κάδων θα είναι της επιλογής του Δήμου γ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 840-1/5/6 και σήμανση CE. δ. Στο εμπρόσθιο τμήμα των κάδων θα υπάρχει αυτοκόλλητη αδιάβροχη έγχρωμη πινακίδα διαστάσεων 20 Χ 40 εκ. περίπου στην οποία τα αναγραφόμενα στοιχεία θα δοθούν από το Δήμο. Επίσης σε εμφανές σημείο στο κυρίως σώμα του κάδου θα αναγράφονται ανάγλυφα ή ανεξήτηλα τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός (σειράς παραγωγής) Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα Το συνολικό ή καθαρό ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (kg) Η σήμανση CE Η σήμανση EN 840 Το έτος κατασκευής Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση των κάδων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, με τη προϋπόθεση ότι τηρείται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840 ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ Οι επίστυλοι μεταλλικοί απορριμματοδέκτες με μεταλλικό καπάκι χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων ο κάθε ένας θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 χιλιοστού περίπου. Περιμετρικά στο κορμό τους θα φέρουν διακοσμητικές διατρήσεις και ραβδονευρώσεις. Το επάνω μέρος θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση (χείλος) για την αποφυγή ατυχημάτων, την ενίσχυση της αντοχής αλλά και για την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καπακιού το οποίο θα φέρει άνοιγμα κατάλληλου μεγέθους για τη ρήψη μικροαντικειμένων (χαρτί-πλαστικό-γυαλί-μέταλλο). Ο πυθμένας θα είναι από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλιοστού για την εύκολη διαφυγή υγρών. Οι μεταλλικοί απορριμματοδέκτες θα διαθέτουν ειδικούς βραχίονες για την σταθερή στερέωσή τους σε στύλο στήριξης και θα φέρουν μεντεσέ προκειμένου να ασφαλίζονται στη κατακόρυφη θέση. Οι βραχίονες θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 2 χιλιοστών τουλάχιστον και θα συνδέονται στο στύλο στήριξης με ανοξείδωτες βίδες. Οι βραχίονες αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν: ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις ευκολία αδειάσματος των απορριμματοδεκτών παρέχοντας τη δυνατότητα κλίσης άνω των 160 ο ευκολία αντικατάστασης των απορριμματοδεκτών σε περίπτωσης ζημιάς Στους απορριμματοδέκτες θα αναγράφονται με ανεξίτηλη εκτύπωση ή πινακίδα τα εξής: - Στοιχεία εργοστασίου κατασκευής - «ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» - το είδος των απορριμμάτων που θα δέχεται κάθε κάδος ( χαρτί-πλαστικό-γυαλί-μέταλλο) Επί ποινή αποκλεισμού οι επιστύλιοι απορριμματοδέκτες θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE. 11

12 Οι επίστυλοι απορριμματοδέκτες θα είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, σε απόχρωση επιλογής του Δήμου. Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υπόχρεος για την τοποθέτηση των επίστυλων απορριμματοδεκτών στους στύλους στήριξης. ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ Ο στύλος στήριξης των επίστυλων κάδων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη σωλήνα διαμέτρου Φ 60 χιλιοστών περίπου, πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2 χιλιοστών, ύψους περίπου 1,20 μέτρα και θα είναι καλαίσθητος, παραδοσιακής μορφής. Στο κάτω μέρος του στύλου θα υπάρχει κατάλληλα τοποθετημένη μέσω ενισχυτικών πτερυγίων ή άλλης διαμόρφωσης, πλάκα εδράσεως από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών, σχήματος κυκλικού ή πολυγώνου και κατάλληλου μεγέθους ώστε να εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή. Ο στύλος θα έχει δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι τεσσάρων (4) επίστυλων μεταλλικών απορριμματοδεκτών με μεταλλικό καπάκι, χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων ο κάθε ένας, στο ίδιο ή διαφορετικό ύψος, καθώς και ενός σταχτοδοχείου χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων με κατάλληλη διάταξη για σβήσιμο τσιγάρων. Το σταχτοδοχείο αυτό θα είναι τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ευκολία αδειάσματος και ασφάλεια κατά κλοπής. Η στερέωση του στύλου επί του δαπέδου (άσφαλτος, μπετό, πλακόστρωση ή κυβόλιθος) θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή με μεταλλικά βύσματα (ούπα) βαρέως τύπου μήκους τουλάχιστον 150 χιλιοστών τα οποία θα βιδωθούν στη πλάκα εδράσεως. Ο στύλος στήριξης όπως και οι επίστυλοι απορριμματοδέκτες θα είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, σε απόχρωση επιλογής του Δήμου. Άρθρο 6 ο : Εγγυήσεις συμμετοχής & καλής εκτέλεσης της προμήθειας Βάσει του άρθρου 157 του Ν4281/2014 οι Προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα αφορά μια ΟΜΑΔΑ των υπό προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ ειδών χωρίς τον ΦΠΑ ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α: 1) Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό 2) Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 660 λίτρων με πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό 3) Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων με χρωματισμό και πλαστικό καπάκι κατάλληλα διαμορφωμένο ανάλογα με το ανακυκλώσιμο είδος ποσό εγγυητικής επιστολής ,00 Χ 2% = 3.695,40 12

13 ΟΜΑΔΑ Β: 1) Επίστυλος μεταλλικός απορριμματοδέκτης χωρητικότητας περίπου 40 λίτρων με μεταλλικό καπάκι 2) Μεταλλικός στύλος με σταχτοδοχείο, ύψους 1,20m περίπου, κατάλληλος για στήριξη έως τεσσάρων επίστυλων απορριμματοδεκτών χωρητικότητας περίπου 40 λίτρα έκαστος. ποσό εγγυητικής επιστολής ,00 Χ 2% = 288,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΟΜΑΔΕΣ Α + Β ): 3.983,40 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. που αναλογεί & κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στη περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Άρθρο 6 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής Υ.Δ. του Ν 1599/86 στην οποία θα δεσμεύονται ότι η προσφορά τους ισχύει για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την υποβολή της. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 7 ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των δειγμάτων, των προσκομισθέντων δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς και των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων, όπως αυτά θα δηλωθούν στα Φύλλα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος της παρούσας. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: Η ποιότητα των κάδων και η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των κάδων. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας Η εξυπηρέτηση (service) μετά τη πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή Το χρονικό διάστημα παράδοσης ανταλλακτικών Κατά την αξιολόγηση η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τους προσφέροντες, για κάθε ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β) βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης : 13

14 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (1) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (80-120) (2) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = (1) Χ (2) 1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 1 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 40 % 2 Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, 30% αποδοτικότητα, πιστοποιήσεις, αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού). Β1 = ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% 1 Χρόνος παράδοσης των ειδών 5% 2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 10% 3 Τεχνική υποστήριξη (Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, τεχνική βοήθεια, ανταλλακτικά κλπ) 15 % Β2 =ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2 ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΒ=ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ = Β1+Β2 Σχετικά με τη βαθμολογία των κριτηρίων σημειώνουμε ότι : Βαθμό 100 παίρνει ένα κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του διαγωνισμού Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές Η βαθμολογία μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς όταν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν καλύπτονται πλήρως αλλά οι διαφορές κρίνονται επουσιώδεις Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα κριτηρίων με βαθμολογία μικρότερη του 80 απορρίπτεται. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις για την προσφορά τους μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας ώστε να προκύψει το ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1 ης και 2 ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (Β1, Β2) και στη συνέχεια αθροίζοντας τις δυο αυτές ΟΜΑΔΕΣ (Β1 + Β2) θα προκύψει η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒ). 14

15 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές. Η κατακύρωση τελικά γίνεται ανά ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β) στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά κρίνεται συμφερότερη. Συμφερότερη προσφορά για κάθε ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών ( ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β) είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο (Λ) της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒ) προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο : (Λ) = ΣΒ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Ε.Δ. κατατάσσει τους προσφέροντες και εισηγείται σχετικά. Άρθρο 8 ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προθεσμία παράδοσης των κάδων στον Δήμο ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ο προσφέρων κατά την προσφορά του μπορεί να ορίσει μικρότερο χρόνο παράδοσης, για το σύνολο ή για μέρος των προσφερόμενων ειδών. Οι μεταλλικοί επίστυλοι απορριμματοδέκτες θα πρέπει να έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί στις θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η προμήθεια μπορεί να παραδοθεί και παραληφθεί τμηματικά, σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης που θα ορίσει ο διαγωνιζόμενος στην προσφορά του. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή. Άρθρο 9 ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,10 με Φ.Π.Α. 23 % και θα βαρύνει τον Κ.Α του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Κέρκυρας με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 15

16 Άρθρο 10 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. Κέρκυρα Κέρκυρα Κέρκυρα Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑ ΩΝ Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω: Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 4.5). 1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι 1100 λίτρων θα αποτελούνται από: α) το κυρίως σώμα (κορμός) β) το σκέπασμα (καπάκι) γ) Τους τέσσερεις τροχούς κυλίσεως Επίσης θα πρέπει: Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, πλαστικοί τροχήλατοι με χωρητικότητα περίπου 1100 λίτρων. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να ανταποκρίνονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840. Να είναι μεγάλης αντοχής, να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά οικιακά και ογκώδη απορρίμματα από εμπορικές κ.λ.π. δραστηριότητες. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. Να είναι απολύτως συμβατοί με τους υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης τύπου βραχιόνων και χτένας των απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων του Δήμου. Να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 440 κιλών και θα φέρουν 4 τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου. Κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε βάση μέσω ενσφαίρου τριβέως (ρουλεμάν) και θα συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται, με χωριστά ποδόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα του ποδιού. Στο πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με 17

18 σπείρωμα ή μπαγιονέτ για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι για να έχει απόλυτη στεγανότητα. Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα. 1. Υλικό κατασκευής Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι κλπ) θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χύτευση μονομπλόκ με έγχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (injection) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι από πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, στις απότομες κλιματολογικές μεταβολές και στην επίδραση διαφόρων χημικών παραγόντων, το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου ενώ το χρώμα θα πρέπει να είναι σε απόχρωση, της επιλογής της Υπηρεσίας με βάση την διαθέσιμη γκάμα της εταιρείας. 2. Το κυρίως σώμα (κορμός) Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα από τυχόν ανατροπή και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα με τη χρήση του μηχανισμού ανύψωσης του απορριμματοφόρου. Λόγω του βάρους των απορριμμάτων αλλά και των καταπονήσεων που δέχονται οι κάδοι κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή τους, θα πρέπει το κυρίως σώμα των κάδων να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά την χρήση τους. Στο κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να ανοιχθούν όσο το δυνατόν λιγότερες τρύπες π.χ. για στήριξη ποδομοχλού, στήριξη χειρολαβών κ.λ.π. ώστε να μην μειωθεί η μηχανική του αντοχή. Πάνω στα πλευρικά τοιχώματα των κάδων και περίπου στο κέντρο τους θα υπάρχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις που θα φέρουν δυο ισχυρούς κυλινδροειδείς πείρους ανάρτησης, με μήκος 50 mm τουλάχιστον (έκαστος) και διάμετρο Φ mm που χρησιμεύουν για την ανύψωση και εκκένωση των κάδων από τον μηχανισμό με βραχίονες και ειδική υποδοχή κατά τη χύτευση σε όλο το μήκος της εμπρός πλευράς των κάδων κατάλληλης για μηχανισμό ανύψωσης τύπου χτένας των απορριμματοφόρων. Οι κάδοι στο κυρίως σώμα θα πρέπει να φέρουν χειρολαβές κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να γίνεται εύκολη μετακίνηση και ασφαλή χρήση. 3. Καπάκι κάδου α. Θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο για διευκόλυνση απορροής των νερών της βροχής. Θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. β. Θα είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, ώστε να αντέχει στις καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. γ. Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα των κάδων με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες και θα έχει δυνατότητα αναστροφής κατά 270 ο. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. ε) Το καπάκι θα ανοίγει εύκολα προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβών ή με τη χρήση ποδομοχλού. Ο ποδομοχλός θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. Το σύστημα των 18

19 αρθρώσεων θα έχει ειδική κατασκευή ώστε να έχει μικρή διαδρομή το ποδοπετάλ και να μη χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού. Επίσης ο ποδομοχλός θα φέρει ειδικό αμορτισέρ ώστε το καπάκι να κλείνει με ομαλή σταθερή ταχύτητα μετά το άνοιγμά του. 4. Τροχοί Οι κάδοι θα φέρουν τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm με αντοχή φορτίου τουλάχιστον 200 kg ο καθένας. Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200mm, ικανής αντοχής φορτίου. β. Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να είναι η μετακίνησή τους εύκολη. γ. Να στηρίζονται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα (ρουλεμάν) και να συνδέονται στον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. δ. Να φέρουν πέδηση όσον αφορά τους δύο εμπρόσθιους τροχούς, που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση, θα πρέπει να ενεργοποιείται με απλό πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη για τους εργαζομένους στην καθαριότητα. 5. Διαστάσεις - Χωρητικότητες Βάρη α. Η κατασκευή των κάδων θα πρέπει να ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840. β. Το καθαρό βάρος των κάδων πρέπει να είναι έως 60 κιλά και το πάχος τοιχώματος του σώματος περίπου 6 χιλιοστά γ. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 440 κιλά. 6. Άλλα στοιχεία α. Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. β. Το χρώμα των κάδων θα είναι της επιλογής του Δήμου γ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, να διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 840-1/2/5/6 και σήμανση CE. δ. Στο εμπρόσθιο τμήμα των κάδων θα υπάρχει αυτοκόλλητη αδιάβροχη έγχρωμη πινακίδα διαστάσεων 40 Χ 60 εκ. περίπου στην οποία τα αναγραφόμενα στοιχεία θα δοθούν από το Δήμο Επίσης σε εμφανές σημείο στο κυρίως σώμα του κάδου θα αναγράφονται ανάγλυφα ή ανεξήτηλα τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός (σειράς παραγωγής) Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα Το συνολικό ή καθαρό ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (kg) Η σήμανση CE Η σήμανση EN 840 Το έτος κατασκευής Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση των κάδων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, με τη προϋπόθεση ότι τηρείται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840 Εγγύηση 2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως με ΥΔ Ν1599/86 ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): 19

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16REQ005549552 2016-12-11 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2017

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/ 2017 Προϋπολογισμός: 39.878,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ KA: 20.7135.0002 CPV: 34928480-6 [Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων] 1 Αρ. Μελ. 30 /2017 CPV: 34928480-6 [Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων]

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 28/04/2014 Αρ.Πρωτ: 11671/2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμάτων 1.100 lt Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια 127 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt

Θέμα: Προμήθεια 127 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελ. : 16 /2016 Προϋπολογισμός 29.999,94 Θέμα: Προμήθεια 127 τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt ΧΑΪΔΑΡΙ 14 / 06 / 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π51/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.981,40

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003445324 2015-12-07

15REQ003445324 2015-12-07 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Καρπενησίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 5.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυρομμάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 13 / 6 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7848 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης :31 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.941,40 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ/ΣΗΣ 1.100 λίτρων. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 3 / 9 / 2015 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 4.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» και θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Οι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Tίτλος: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2016» Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-Χ5Λ. Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος Ίφου Μαρία...

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-Χ5Λ. Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος Ίφου Μαρία... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 7581/04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/30-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 15 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 39071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 223/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΣΜΟΥ : ,20 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο της προµήθειας Η συγγρ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΣΜΟΥ : ,20 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο της προµήθειας Η συγγρ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 69.415,20 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20-7135.002 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 20.7135.0001 20.7135.0004

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια Κάδων ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού &

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π69/2011 ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 30/9/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 28701 ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ νση Καθαριότητας Ανακυκλωσης Και Πρασίνου Ταχ. /νση : Μητρο ολίτη Αντωνίου κ Τάκη Πετρο ούλου Τ.Κ : 27100 Πληροφορίες : Γιαννό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια 160 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 lt

Θέµα: Προµήθεια 160 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 lt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ. : 20 /2017 Προϋπολογισµός: 39.997,44 Θέµα: Προµήθεια 160 τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π28/2010 ΠΡΟΫΠ: 70.110,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π28/2010 ΠΡΟΫΠ: 70.110,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π28/2010 ΠΡΟΫΠ: 70.110,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σε συνέχεια του υπ. αριθµ. 11706/28.6.2011 εγγράφου του γραφείου προµηθειών για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Νέα Σμύρνη 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Τόλιος ΤΗΛ.: 2132025873 FAX: 2139333836 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.984,00 30.6262.001 / 1.984,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π45/2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00

16REQ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Α. ΜΕΛΕΣΗ 11 / 2016 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Σεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 72/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : Κ.Α.: ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : Κ.Α.: ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240lt, 770lt και 1100lt καθώς και επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών με βάση στήριξης προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 76/20-04-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων» ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 239.816,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩΗ0-Κ4Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩΗ0-Κ4Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 12066/01-07-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/26-06-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Aρ.Πρωτ.: Δ.Υ./E/33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 3 / 2017 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια Μεταλλικών τροχήλατων κάδων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοµιδής Απορριµµάτων Χωρητικότητας /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π65/2015 ΠΡΟΫΠ: 89.999,10 K.A.: 20.7135.0001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τίτλος: Προμήθεια πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ» Κ.Α. 35.7135.006, Προϋπολογισμός Μελέτης : 4.960,00 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π51 /11 ΠΡΟΫΠ. : 15000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υγρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 10/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 10/ 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η 10/ 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 LIT ΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926 ΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 17/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 17/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 17/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ έτους 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 129.995,40 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΠΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ - 1 - ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:74280/05-09-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1) Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 95/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Πλαστικών κάδων απορριμμάτων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Πλαστικών κάδων απορριμμάτων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015»

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015» Κ.Μ. Π21/2015 ΠΡΟΫΠ. : 11.860,89 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.079,60 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση. Σελ. 3 Περιγραφικό Τιμολόγιο. Σελ. 4 Προϋπολογισμός Μελέτης. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ Σκύρος, 03/04/ 2014 ΤΗΛ: 22223 50319 FAX: 22220 91716 Αρ. Πρωτ. 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14PROC001965600

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια κάδων συλλογής απορριµµάτων» ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00. CPV: Απορριµµατοφόροι Κάδοι ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια κάδων συλλογής απορριµµάτων» ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00. CPV: Απορριµµατοφόροι Κάδοι ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Η Μ Ο Σ Π Λ ΑΤΑ Ν Ι Α /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ TMHMA ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Αρ. Μελέτης 4/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.716,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) Μ

Διαβάστε περισσότερα

(Ως προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής)

(Ως προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 400 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ Κ.Α CPV :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 400 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ Κ.Α CPV : ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Αικ. Καπετανάκη Τηλ. 210 6082432 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 400 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ CPV : 34928480-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.593,60 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ" Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ" Κ.Α. 20.6641.09 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.780,00 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Δ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Δ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Δ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.461,20 Κ.Α. 30.6265.007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 178 / 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 178 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 178 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 119.275,79 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%) ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ποσό 14.981,40 ευρώ

1. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ποσό 14.981,40 ευρώ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 17/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 8002 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα