ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ"

Transcript

1 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5 Αθήνα, νοµίµως εκπροσωπούµενης, εφεξής χάριν συντοµίας αποκαλουµένης η Εταιρεία και των ακολούθων, οι οποίοι είναι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, µε την εξής ιεραρχική σειρά: α) του/της του µε στοιχεία:α Τ:,ΑΦΜ:, ΟΥ: ιεύθυνση Επάγγελµα: β) του/της του µε στοιχεία:α Τ:,ΑΦΜ:, ΟΥ: ιεύθυνση Επάγγελµα: γ) του/της του µε στοιχεία:α Τ:,ΑΦΜ:, ΟΥ: ιεύθυνση Επάγγελµα: δ) του/της του µε στοιχεία:α Τ:,ΑΦΜ:, ΟΥ: ιεύθυνση Επάγγελµα: ε) του/της του µε στοιχεία:α Τ:,ΑΦΜ:, ΟΥ: ιεύθυνση Επάγγελµα: εφεξής χάριν συντοµίας αποκαλουµένων «Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας» δηλώθηκαν συνεφωνήθησαν και εγένοντο αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.- Η Εταιρεία διεξάγει όλες τις χρηµατιστηριακές και συναφείς συναλλαγές και εργασίες και παρέχει όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες που προβλέπουν το εγκεκριµµένο καταστατικό της, η άδεια λειτουργίας της και η νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του.σ. του Χ.Α.Α. και οι συναλλαγές που διενεργεί και οι υπηρεσίες που παρέχει, βρίσκονται µέσα στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που απαγορεύουν την νοµιµοποίηση χρήµατος που προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες, των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που απαγορεύουν την χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών και γενικά των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τον χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Επίσης η Εταιρεία είναι µέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και υποχρεούται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις του.σ. αυτού. 2. Οι Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (εφεξής συνδικαιούχοι ΚΕΜ), δηλώνουν υπεύθυνα µε την παρούσα ότι καθένας από αυτούς διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, µε στοιχεία αντίστοιχα α)...β)...γ)...δ)..., ότι δεν υπόκεινται σε οιοδήποτε από τους όρους και περιορισµούς της ισχύουσας νοµοθεσίας τηρούν δε στην Εταιρεία κωδικό Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, µε αριθµό µέσω του οποίου η Εταιρεία προβαίνει στην αγοραπωλησία αξιογράφων για λογαριασµό τους. Οι συνδικαιούχοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν αµέσως και εγγράφως την Εταιρεία για την τυχόν µελλοντική 1

2 µεταβολή οιουδήποτε από τα άνω στοιχεία. ΙΙ. ΕΝΤΟΛΗ και ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους της παραπάνω ΚΕΜ παρέχει µε την παρούσα σε κάθε ένα από τους λοιπούς συνδικαιούχους την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα έναντι της Εταιρείας να κινεί ένας από τους συνδικαιούχους µόνος του χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών, απεριορίστως την παραπάνω ΚΕΜ µε εντολές τις οποίες θα δίδει προς την Εταιρεία και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προέρχεται σε αγορές µετοχών και όλων εν γένει των αξιογράφων που επιτρέπει εκάστοτε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας οι οποίες και θα περιέρχονται στην άνω ΚΕΜ, σε πωλήσεις µέρους ή όλων των τίτλων που περιέχονται στην άνω ΚΕΜ, µεταφορά µέρους ή όλων των τίτλων που περιέρχονται στην άνω ΚΕΜ σε αυτοτελή (ατοµική) µερίδα δική του ή οιουδήποτε άλλου συνδικαιούχου της άνω ΚΕΜ ή άλλου τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, να µεταφέρει χρεώγραφα εν γένει από την ατοµική µερίδα του προς την άνω ΚΕΜ και γενικά να κινεί την άνω ΚΕΜ απεριορίστως και να προέρχεται στο κλείσιµο της άνω ΚΕΜ. Οι διδόµενες αµοιβαία µεταξύ των συνδικαιούχων της άνω ΚΕΜ µε το παρόν εντολές, πληρεξουσιότητες και δικαιώµατα ισχύουν για αόριστο, και χωρίς περιορισµό, χρονικό διάστηµα και δεσµεύουν την Εταιρεία µέχρις το πέρας της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από της επιδόσεως στην Εταιρεία µε δικαστικό επιµελητή από οιοδήποτε συνδικαιούχο της άνω ΚΕΜ εγγράφου ανακλήσεως των παρασχεθεισών κατά τα άνω εντολών, πληρεξουσιότητος και δικαιωµάτων. Ο καθένας από τους Συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εφόσον είναι ενήλικος και ικανός προς δικαιοπραξία, και εφ όσον εξακολουθούν να ισχύουν οι άνω εντολές, εξουσιοδοτήσεις και δικαιώµατα ενεργώντας µόνος του και χωρίς την σύµπραξη οποιουδήποτε άλλου από τους λοιπούς συνδικαιούχους, διαβιβάζει προς την Εταιρεία τις εντολές του είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω της συνεργαζόµενης Α.Ε.Ε.., µε την επωνυµία «Γ&Ν ΓΚΟΝΗ Α.Ε.Ε..». Οι αυτοπροσώπως διδόµενες εντολές είναι προφορικές ή γραπτές. Ως προφορική εντολή θεωρείται η εντολή η οποία δίδεται στην Εταιρεία στο νόµιµο εκπρόσωπό της ή σε εντεταλµένο υπάλληλό της είτε απευθείας είτε δια τηλεφώνου. Ως έγγραφη εντολή θεωρείται και η εντολή που δίδεται µέσω Fax εφόσον εκ του εγγράφου και του κειµένου βεβαιούται αναµφιβήτητα η ταυτότητα του εντολέως. Σε κάθε περίπτωση, οι διαβιβαζόµενες εντολές προς την Εταιρεία (ανεξαρτήτως τρόπου διαβίβασης τους προς την Εταιρεία) θα είναι συγκεκριµένες κατά ποσότητα, τεµάχια, τιµή κλπ., αλλιώς η Εταιρεία δικαιούται µονοµερώς, κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή της, αζηµίως για αυτήν, και χωρίς να ενηµερώσει τον εντολέα είτε να µην εκτελέσει είτε να τις εκτελέσει κατά την απόλυτη κρίση της. Οι συνδικαιούχοι της ΚΕΜ έχουν την πλήρη ευθύνη για ζηµιές τις οπόιες τυχόν θα υποστούν από λανθασµένη διαβίβαση της εντολής, ή παρανόηση ή πλάνη ή πλαστοπροσωπία. Η Εταιρεία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και προς διασφάλιση της ορθότητας των µεταβιβαζοµένων εντολών, καταγράφει-ηχογραφεί και αρχειοθετεί όλες τις τηλεφωνικές συνοµιλίες του συνδικαιούχου της άνω ΚΕΜ µε τις οποίες αυτός δίδει προφορικές εντολές. Ο συνδικαιούχος της άνω ΚΕΜ που επικοινωνεί τηλεφωνικά µε την Εταιρεία θα ενηµερώνεται για την ανωτέρω καταγραφή κατά την έναρξη της τηλεφωνικής τους συνοµιλίας µε την Εταιρεία µε ηχογραφηµένο προφορικό µήνυµα. Σε περίπτωση προφορικής εντολής η Εταιρεία έχει το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητεί αµέσως την έγγραφη επιβεβαίωση των προς αυτήν απευθυνόµενων εντολών από τον δίδοντα την εντολή. Στην αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µην προβεί στην εκτέλεση της σχετικής εντολής του συνδικαιούχου της άνω ΚΕΜ. Ενόψει των ανωτέρω, οι Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας παρέχουν δια της παρούσης στην Εταιρεία την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στις ακόλουθες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πράξεις µετά από προφορική ή έγγραφη εντολή ενός µόνον από αυτούς: Ι.Α.- Στην αγορά επ ονόµατι των Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας µε εγγραφή της χρέωσης στον κοινό χρηµατιστηριακό λογαριασµό που τηρείται για τον ανωτέρω κωδικό, µετοχών και όσων χρεογράφων επιτρέπει η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας. 2

3 Β.- Στην ολική ή µερική πώληση των χρεογράφων που περιέχονται στην άνω ΚΕΜ µε εγγραφή της πίστωσης του αντίστοιχου ποσού στον χρηµατιστηριακό λογαριασµό που τηρείται στον κωδικό των Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας. Γ.- Στην µεταφορά µετοχών κλπ. από την ΚΕΜ σε ατοµική µερίδα οιουδήποτε από τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ ή/και τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, και αντίστροφα (από ατοµική µερίδα στην ΚΕΜ) εφ όσον τούτο επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Εταιρεία δικαιούται και υποχρεούται να αρνηθεί να εκτελέσει εντολή οιουδήποτε από τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ για την οποία (εντολή) απαιτείται εκ της εκάστοτε κειµένης νοµοθεσίας εντολή συγκεκριµµένου συνδικαιούχου ή σύµπραξη όλων των συνδικαιούχων..- Οι Συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δίδουν στην Εταιρεία εξουσιοδότηση χρήσης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα και στον Λογαριασµό Αξιών που τηρείται στο Σ.Α.Τ. στο όνοµά τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, συµπληρώνοντας και υπογράφοντας και το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης Χρήσης. ΙΙ. Η Εταιρεία εξουσιοδοτείται από τώρα και δια του παρόντος από όλους τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ να εισπράττει για λογαριασµό των Συνδικαιούχων της άνω ΚΕΜ κάθε χρηµατική απαίτηση η οποία θα ενσωµατώνεται στα ανωτέρω αξιόγραφα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερίσµατα κ.λ.π. (εκτός εάν πρόκειται για χρεόγραφα υποκείµενα σε ανανέωση και ένας εκ των συνδικαιούχων έχει δώσει στην Εταιρεία προ της εκάστοτε λήξεως τους, εντολή ανανεώσεως) και θα πιστώνει µε το αντίστοιχο ποσό τον ανωτέρω κωδικό των Συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας εντός ευλόγου χρόνου. Η Εταιρεία εξουσιοτείται από τώρα και δια του παρόντος από όλους τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ να παραλαµβάνει τα χρεόγραφα τα οποία προέρχονται από κάθε είδους ενσωµατωµένο δικαίωµα όπως split, διανοµή δωρεάν µετοχών από κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών κ.λ.π. και να τα φυλάσσει εφόσον ένας εκ των συνδικαιούχων το επιθυµεί. Επίσης η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής εντολής ενός µόνον εκ των συνδικαιούχων, συµµετέχει στην κάλυψη έκδοσης κάθε είδους αξιογράφων, ασκεί δικαιώµατα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές και δικαιώµατα προτιµήσεως σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, σε εκδόσεις οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές και παραλαµβάνει τα νέα αξιόγραφα. Η διενέργεια όλων των παραπάνω από την Εταιρεία, προϋποθέτει την ύπαρξη ωρίµων ικανών πιστωτικών υπολοίπων στον λογαριασµό των Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ή την προκαταβολή εκ µέρους τους, των αντίστοιχων απαιτουµένων χρηµατικών ποσών. Σχετικά µε τα ανωτέρω αξιόγραφα, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τις δηµοσιεύσεις κατ άρθρο 843 επ. του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, ούτε να µετέχει σε Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων Ανωνύµων Εταιρειών, παρά µόνο κατόπιν ρητής σχετικής εντολής ενός µόνον εκ των Συνδικαιούχων της άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας. III. Η Εταιρεία θα καταβάλλει τα οφειλόµενα προς τους συνδικαιούχους από αυτή ώριµα χρηµατικά υπόλοιπα που προκύπτουν από αγοραπωλησίες όλων των ανωτέρω αξιογράφων στον παρακάτω κοινό τραπεζικό λογαριασµό των Συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, κατόπιν σχετικής εντολής ενός µόνον εξ αυτών: ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: IV. Ολοι οι συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ παρέχουν δια του παρόντος στην Εταιρεία την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα όπως, µέσω των οργάνων της, και ιδίως µέσω των χρηµατιστηριακών της εκπροσώπων ή µέσω των υπαλλήλων της Εταιρείας που αυτή θα εξουσιοδοτεί, να υπογράφει για λογαριασµό τους και 3

4 επ ονόµατί τους, κάθε αναγκαίο έγγραφο για την επίτευξη των ανωτέρω εντολών τους. V.α) Οι παραπάνω εντολές, πληρεξουσιότητες και δικαιώµατα που παρέχουν όλοι οι Συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ προς την Εταιρεία ισχύουν για αόριστο, και χωρίς περιορισµό, χρονικό διάστηµα και δεσµεύουν την Εταιρεία µέχρις το πέρας της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από της επιδόσεως στην Εταιρεία µε δικαστικό επιµελητή από οιοδήποτε συνδικαιούχο της άνω ΚΕΜ εγγράφου ανακλήσεως των παρασχεθεισών κατά τα άνω εντολών, πληρεξουσιότητος και δικαιωµάτων. β) Η Εταιρεία διατηρεί αντίστοιχα το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωση της µόνον προς τον συνδικαιούχο που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισηςστην άνω ΚΕΜ να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζηµίως δι αυτήν την παρούσα. Οι µέχρι της καταγγελίας αυτής εντολές θα εκτελούνται και η εκκαθάριση των συναλλαγών θα διενεργείται µε βάση τους όρους της παρούσας. VI. Ολοι οι Συνδικαιούχοι της άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δηλώνουν ότι έχουν γνώση του γεγονότος ότι όλες οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους µειώσεως της αξίας των µετοχών τους τους οποίους δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν όλοι οι συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ και για τους οποίους (κινδύνους) η Εταιρεία ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει. VII. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα πινακίδια (που αποδεικνύουν µόνο την εκτέλεση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών) και οι αποδείξεις (που αυτές µόνον αποδεικνύουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Εταιρείας και Συνδικαιούχων που δηµιουργούνται από τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές των πινακιδίων, τις οποίες αποδείξεις- παρέχει η Εταιρεία στον συνδικαιούχο που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα) είναι συντεταγµένα και φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται από την Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις των Εποπτευουσών Αρχών. VIII. Στην περίπτωση που οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας διενεργούν συναλλαγές µέσω της ΑΕΕ ρητά δηλώνουν ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις επιλογές που περιέχονται στις εντολές της ΑΕΕ προς αυτήν, οι οποίες τεκµαίρονται ότι έχουν την προηγούµενη έγκρισή τους και τις οποίες οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας θεωρούν από τώρα έγκυρες, γνήσιες και ισχυρές. Οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, σε περίπτωση συνεργασίας τους µε την ΑΕΕ οφείλουν να γνωρίζουν ότι (βάσει της Εγκυκλίου αρ. 6/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς): Οι ΑΕΕ παρέχουν αποκλειστικά την Επενδυτική Υπηρεσία «Λήψη και ιαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και µεριδίων που εκδίδονται από οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. Επίσης η ΑΕΕ µπορεί επιπρόσθετα να παρέχει και επενδυτικές συµβουλές που αφορούν κινητές αξίες και µερίδια που εκδίδονται από οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων. Η Α.Ε.Ε.. δεν επιτρέπεται να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε πελάτες της. Η Α.Ε.Ε.. δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση συγκεκριµένων µετοχών. Η Α.Ε.Ε.. οφείλει να συνάπτει µε τους πελάτες της έγγραφες συµβάσεις και να επιµελείται για την ενηµέρωση των πελατών τους σχετικά µε τις συναλλαγές τους. IX. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους γενικούς όρους συνεργασίας. Όλοι οι συνδικαιούχοι της άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση των κατωτέρω γενικών όρων συνεργασίας, αντελήφθησαν το περιεχόµενό τους και τους αποδέχονται στο σύνολό τουςκαι ειδικά κάθε ένα από αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση αλλαγής της νοµοθεσίας ή της µερικής ή ολικής κήρυξης ως άκυρου κάποιου εκ των όρων συναλλαγών ή της τροποποίησης κάποιου εξ αυτών, ισχύουν οι λοιποί Γενικοί Όροι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Α. Ολες οι προς την Εταιρεία διδόµενες εντολές ενός µόνον εκ των συνδικαιούχων της άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, είναι ανέκκλητες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου και µία ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η Εταιρεία δεν δεσµεύεται από τυχόν εµπρόθεσµη ανάκληση εντολής, εφ όσον αυτή έχει διαβιβαστεί περαιτέρω προς εκτέλεση, ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη για την εκτέλεσή της, ακόµη και προκαταρκτική. Β. Τυχόν ασάφειες του περιεχοµένου εντολής ή εντολών, οφειλόµενες σε τεχνικούς λόγους (όπως διακοπή λειτουργίας ή πληµµελής λειτουργία µέσων, συστηµάτων, υποδοµών κ.λ.π. ανεξαρτήτως αιτίας) ή σε λόγους που αφορούν έναν συνδικαιούχο 4

5 της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εκτελούνται, εφ όσον τούτο είναι εφικτό, από την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της και αζηµίως για αυτήν, των συνδικαιούχων ευθυνόµενων αποκλειστικά για τις εντεύθεν οποιασδήποτε φύσεως συνέπειες και παραιτουµένων ρητώς του τυχόν δικαιώµατος να ζητήσουν την ακύρωση της αντίστοιχης ή των αντίστοιχων δικαιοπραξιών και της χρηµατιστηριακής ή των χρηµατιστηριακών συναλλαγών ή αποζηµίωση οιασδήποτε φύσεως, είδους ή ποσού από την Εταιρεία. Γ. Η Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της και αζηµίως για αυτήν, να αρνηθεί την εκτέλεση διδοµένων σ αυτήν εντολών, στην περίπτωση όπου τυχόν υφίστανται υπόνοιες για απόπειρα συγκάλυψης ή νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες οποιασδήποτε φύσεως, µέσω της εκτέλεσης εντολών.. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί αζηµίως για αυτήν την εκτέλεση εντολής ή εντολών συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εφ όσον οι συνδικαιούχοι δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις, βάσει του παρόντος, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας. Ε. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς και αζηµίως για αυτήν να µην προβεί στην εκτέλεση κάποιας εντολής ενός συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, σε περίπτωση κατά την οποία οι συνδικαιούχοι δεν έχουν καταθέσει εκ των προτέρων, στο ταµείο της Εταιρείας είτε ποσό που να καλύπτει το τίµηµα (επί αγοράς) είτε δεν υπάρχουν καταχωρηµένοι τίτλοι στην µερίδα και λογαριασµό Σ.Α.Τ., για την οποία έχει δοθεί στην Εταιρεία, εξουσιοδότηση χρήσης (επί πώλησης). Η παρούσα δεν αποτελεί ούτε περιέχει «σύµβαση ανοίγµατος πίστωσης µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό» και «σύµβαση παροχής πιστώσεων τριηµέρου για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών» ούτε αποτελεί προσύµφωνο καταρτίσεως των άνω συµβάσεων. Τέτοιου αντικειµένου συµβάσεις και οι ειδικώτεροι όροι της είναι δυνατόν να καταρτισθούν µεταγενέστερα (υπό µορφή προσαρτηµάτων στην παρούσα), αποκλειστικά και µόνον εγγράφως και µε κοινή συµφωνία όλων των συµβαλλοµένων στο παρόν. 2. Η µη διατύπωση, εγγράφως, από έναν συνδικαιούχο, αντιρρήσεων σχετικά µε εκτελεσθείσες εντολές αυτών, εντός µιας (1) ώρας από την στιγµή που περιήλθε στον συνδικαιούχο που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ή µε οποιονδήποτε τρόπο τοιαύτη ενηµέρωση, σε κάθε δε περίπτωση, το αργότερο µέχρι την π.µ. της εποµένης εργάσιµης ηµέρας µετά την ηµέρα κατά την οποία διενεργήθηκε η συναλλαγή, θεωρείται αµαχήτως, ότι συνιστά έγκριση της χρηµατιστηριακής συναλλαγής ή των συναλλαγών, περί των οποίων η ενηµέρωση. Το αυτό ισχύει αναλόγως και για την περίπτωση, όπου από την τοιαύτη ενηµέρωση συνάγεται ότι συγκεκριµένη εντολή δεν εκτελέστηκε, για οποιονδήποτε λόγο. 3. Η Εταιρεία θα γνωστοποιεί εγγράφως τη θέση του χαρτοφυλακίου (statement) της άνω ΚΕΜ µόνον στο συνδικαιούχο που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ταχυδροµικά µε απλή (όχι συστηµένη) επιστολή στη διεύθυνσή του που αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ή στην τυχόν νέα διεύθυνση η οποία θα γνωστυοπιηθεί εγγράφως. Σε καµµιά περίπτωση και για κανέα λόγο δεν µπορεί να γεννηθεί ευθύνη της εταιρείας για µη επαρκή ενηµέρωση, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαµβανοµένου αποκλειστικά και µόνον από τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ. Ο συνδικαιούχος που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρησης στην άνω ΚΕΜ οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την εταιρεία για τυχόν αντιρρήσεις τις οποίες τυχόν έχει κατά του περιεχοµένου του άνω εγγράφου. Η άπρακτη παρέλευση δέκα πέντε (15) ηµερών από της αποστολής της άνω γνωστοποιήσεως τεκµαίρει αµαχήτως τη συµφωνία όλων των συνδικαιούχων της άνω ΚΕΜ µε το περιεχόµενο της γνωστοποιήσεως. 4. Η Εταιρεία ευθύνεται. µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια αυτής και των προστηθέντων από αυτήν υπαλλήλων και χρηµατιστηριακών εκπροσώπων. 5. Η καταβολή των οφειλοµένων προς την εταιρεία ποσών σε περιπτώσεις αγοράς µετοχών θα γίνεται οπωσδήποτε µέχρι την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της ηµέρας συναλλαγής. Οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας θα δύναται (κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους και σχετικής εγγράφου συναινέσεως της Εταιρείας) να καλύψουν το χρεωστικό τους υπόλοιπο που προήλθε από συγκεκριµένες αγορές συναλλαγές, εντός τριών (3) ηµερών από την ηµέρα της αγοράς-συναλλαγής, µόνο εφ όσον το χρεωστικό τους υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το 30% του εκάστοτε κοινού χαρτοφυλακίου τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία, δυνάµει ανεκκλήτου εντολής, πληρεξουσιότητος και δικαιώµατος τα οποία παρέχουν από τώρα µε το παρόν όλοι οι συνδικαιούχοι της άνω ΚΕΜ στην εταιρεία, θα προβαίνει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, σε εκποίηση των µετοχών για την αγορά των οποίων οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δεν έχουν καταβάλει το τίµηµα. Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιµήµατος, η Εταιρεία δεν θα προβαίνει, για λογαριασµό των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κινητών αξιών. Η καταβολή των οφειλόµενων κεφαλαίων που προκύπτουν από την πώληση µετοχών θα γίνεται από την Εταιρεία προς τους συνδικαιούχους ατόκως την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την 5

6 ηµεροµηνία πώλησης κατά τα αναφερόµενα κατωτέρω στο άρθρο 8 του παρόντος. 6. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να συµψηφίζει απαιτήσεις της κατά των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, µε ανταπαιτήσεις των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, κατά της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε πώληση τίτλων εάν αυτοί δεν εµφανίζονται προ της πωλήσεως, στην µερίδα του λογαριασµού Σ.Α.Τ. για την οποία η Εταιρεία έχει εξουσιοδότηση χρήσης. 7. Οι προς την Εταιρεία καταβολές χρηµάτων γίνονται µε εξ ολοκλήρου πίστωση των τραπεζικών της λογαριασµών, τους οποίους εκάστοτε γνωστοποιεί η Εταιρεία στον Πελάτη. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής δεν ελευθερώνει τον υπόχρεο συνδικαιούχο Κοινής Επενδυτικής Μερίδας. 8. Οι καταβολές χρηµάτων από την Εταιρεία προς τους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας γίνονται µε κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνύουν και στον οποίο είναι συγκύριοι όλοι οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας. 9. Η Εταιρεία ουδεµία φέρει ευθύνη για σφάλµατα ως προς τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασµών τα οποία της δόθηκαν από τους συνδικαιούχους. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρηµάτων από την Εταιρεία εφαρµόζεται µόνον κατόπιν ειδικής συµφωνίας, κατά περίπτωση. 10. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόµενων από τους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ποσών πέραν των τριών ηµερών, η εταιρεία θα χρεώνει τον λογαριασµό τους µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας, υπολογιζόµενου από την τέταρτη ηµέρα µετά την συναλλαγή. Οι οφειλόµενοι χρεωστικοί τόκοι υπολογίζονται και χρεώνονται µηνιαία µε χρέωση του κοινού λογαριασµού που διατηρούν οι συνδικαιούχοι στην Εταιρεία και έκδοση σχετικού παραστατικού. Πέραν τούτων, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα, κατ εφαρµογή του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Ν.3632/1928 και χωρίς προηγούµενη όχληση των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, (οι οποίοι δια της παρούσης δίδουν από τώρα την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα στην Εταιρεία) να ρευστοποιήσει το κοινό χαρτοφυλάκιο τους εν όλω ή εν µέρει µε εκποίηση µετοχών κλπ. τους οποίους θα επιλέξει η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της για να καλύψει το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού τους, κατά τα ανωτέρω. 11. Για τις εκτελούµενες χρηµατιστηριακές συναλλαγές ως αµοιβή ορίζεται ποσοστό επί της αξίας εκάστης συναλλαγής, µε ελάχιστη προµήθεια ανά πινακίδιο το ποσό των 2,93 ΕΥΡΩ. Συµφωνείται ότι η Εταιρεία θα δικαιούται µονοµερώς να τροποποιήσει τα παραπάνω ποσοστά και ποσά προµήθειας, ενηµερώνοντας εκ των προτέρων, σχετικά, τον συνδικαιούχο που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρησης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Μεταβιβαστικά, φόροι, τέλη καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα προκύψει στο µέλλον επιβαρύνει την Κοινή Επενδυτική Μερίδα. 12. Ρητά συµφωνείται ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας (και ανήκει είτε στην ΚΕΜ είτε σε ατοµική µερίδα κάθε ενός από τους συνδικαιούχους της άνω ΚΕΜ) και γενικά, που τηρείται ή φυλάσσεται σ αυτήν για λογαριασµό τους, συνιστά ασφάλεια υπέρ της Εταιρείας, το οποίο αυτή µπορεί να κρατεί για διασφάλιση της εκπλήρωσης κάθε υφιστάµενης, µελλοντικής ή υπό αίρεση υποχρέωσης των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας προς αυτήν, καθώς και να προβαίνει στην εκποίηση κατά την απόλυτη κρίση της, αξιών κυριότητας των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, εισπράττοντας δι ίδιόν της λογαριασµό το τίµηµα αυτών για την ικανοποίηση απαιτήσεών της κατ αυτών. Οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ευθύνονται για την αποκατάσταση ζηµιών που τυχόν θα υποστεί η Εταιρεία ως συνέπεια της παραπάνω εκποίησης. 13. Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς, σύµφωνα µε το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του Ν. 5638/1932. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία, µε την προσκόµιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, τροποποιεί τα στοιχεία της µερίδας, προβαίνοντας στην διαγραφή του αποβιώσαντα συνδικαιούχου, διατηρώντας κατά τα λοιπά την ιεραρχική σειρά των συνδικαιούχων όπως έχει αποτυπωθεί στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Εάν τυχόν αποβιώσει ο ιεραρχικά πρώτος στην καταχώρηση συνδικαιούχος τη θέση του καταλαµβάνει αυτοδικαίως ο επόµενος κατά σειρά συνδικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της να διατηρήσει την ίδια ΚΕΜ ή να την καταργήσει και να ανοίξει νέα ΚΕΜ µε τους λοιπούς συνδικαιούχους, µε την σειρά που εµφανίζονται στην παλαιά ΚΕΜ και να ενηµερώσει εγγράφως όλους τους συνδικαιούχους. 14. Όταν λόγω θανάτου συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, αποµείνει επιζών ένας µόνο συνδικαιούχος, οι καταχωρηµένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα αξίες, περιέρχονται στον τελευταίο επιζώντα συνδικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ενοποίηση της Κοινής Επενδυτικής µε την ατοµική του µερίδα. 15. Οποιοσδήποτε εκ των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, έχει το δικαίωµα µεταφοράς του συνόλου ή µέρους των χρεογράφων από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην ατοµική Μερίδα του, καθώς και το αντίστροφο, µετά από γραπτή αίτησή 6

7 του προς την Εταιρεία. 16. Όλη η επικοινωνία, αλληλογραφία και η εν γένει ενηµέρωση των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, από πλευράς της Εταιρείας καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων πάσης φύσεως και περιεχοµένου αφορωσών την άνω ΚΕΜ θα γίνεται και θα αποστέλλεται στον συνδικαιούχο που εµφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρησης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. 17. εν επιτρέπεται σύσταση επικαρπίας σε αξίες που είναι καταχωρηµένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα. 18. Επιθυµούµε ΝΑΙ ΟΧΙ (διαγράφεται η αντίθετη λέξη) την συµµετοχή µας στην χρηµατική διανοµή (µερισµάτων κ.λ.π.) µέσω της Εταιρείας. 19. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Αρµόδια δικαστήρια, για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα σύµβαση, είναι αυτά των Αθηνών. 20. Προς σύσταση και απόδειξη των ανωτέρω συντάξαµε το παρόν έγγραφο, οι συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι το µελέτησαν προσεκτικά και αντελήφθησαν το περιεχόµενό του και το υπογράψαµε. Οι Συνδικαιούχοι: α) Θεώρηση γνησίου υπογραφής β) Θεώρηση γνησίου υπογραφής γ) Θεώρηση γνησίου υπογραφής δ) Θεώρηση γνησίου υπογραφής ε) Θεώρηση γνησίου υπογραφής Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 7

8 ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙ Α Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Στοιχεία οµάδας Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ιακριτικό όνοµα της κοινής επενδυτικής µερίδας Παραλήπτης αλληλογραφίας ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Χώρα Τηλέφωνο Fax Στοιχεία µελών Κοινής Επενδυτικής Μερίδας Μερίδα Επίθετο Όνοµα Πατρώνυµο Α..Τ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Μερίδα Λογαριασµός Κωδικός 8

9 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α.Φ.Μ..Ο.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ο ανωτέρω αναγραφόµενος, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία µου είναι αληθή και ότι σε περίπτωση αλλαγής αυτών είµαι υποχρεωµένος να ενηµερώσω την εταιρεία αµέσως και εγγράφως. Σε ενάντια περίπτωση εγκρίνω τις ενέργειες της Εταιρείας (π.χ. επιδόσεις, ειδοποιήσεις) που δίνονται µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι : Τα κάθε φύσεως χρηµατικά ποσά και κινητές αξίες που παραδίδω στην Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών και λοιπών εν γένει συναλλαγών, δεν προέρχονται από παράνοµες πράξεις ή εγκληµατικές δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν.2331/1995 καθώς επίσης ότι κάθε φύσεως κινητές αξίες, των οποίων παραγγέλλω την πώληση µέσω της Εταιρείας, µας (στους συνδικαιούχους Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσιες και ελεύθερες βαρών, δεσµεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονοµικών ή λοιπών αµφισβητήσεων, δηλώνω δε ότι αναλαµβάνω ρητά την υποχρέωση σε διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσω οποιαδήποτε ζηµιά υποστεί εντεύθεν η Εταιρεία. ηλώνω ειδικότερα ότι τις µετοχές και λοιπές κινητές αξίες, των οποίων θα δίδω εντολή πώλησης, τις έχουµε (οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας) αποκτήσει νοµίµως, ενδεικτικά είτε µε χρηµατιστηριακές και λοιπές κατά περίπτωση πράξεις αγοράς µέσω µελών του χρηµατιστηρίου ( ή άλλων κατά περίπτωση εταιρειών) είτε µε δηµόσια εγγραφή, κατά την εισαγωγή των µετοχών στο χρηµατιστήριο. Περαιτέρω δηλώνω και βεβαιώνω ότι θα τηρώ τις διατάξεις νόµων που απαγορεύουν την χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών προς όφελος µας ή προς όφελος τρίτου και επίσης ότι θα απέχω από κάθε συµπεριφορά, πράξη ή παράληψη, η οποία ενέχει ή αποσκοπεί σε επηρεασµό ή νόθευση της χρηµατιστηριακής αγοράς και εν γένει της αγοράς κινητών αξιών και εν γένει χρηµατοπιστωτικών µέσων. ηλώνω υπεύθυνα επίσης και βεβαιώνω την Εταιρεία ότι: Είµαι εν είµαι Ι. Μέλος του.σ. της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωµένη αγορά (κατά την παρ.14 του άρθρου 2 του Ν.2396/1996) της εταιρείας µε επωνυµία ΙΙ. ιευθυντικό στέλεχος της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωµένη αγορά εταιρείας µε την επωνυµία ΙΙΙ. Μέτοχος µε συµµετοχή ίση ή µεγαλύτερη του 5% του κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη Οργανωµένη αγορά εταιρείας µε την επωνυµία 9

10 ΙV. Μέλος του.σ. ή ιευθυντικό Στέλεχος (Γενικός ιευθυντής, ιευθύνων Σύµβουλος ή ιαχειριστής) : α) Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή Πιστωτικού Ιδρύµατος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, Ανώνυµης Χρηµατιστηριακής Εταιρείας ή Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 παρ.2 και 30 του Ν.2396/1996, β) Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή γ) Ανώνυµης Εταιρείας ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. V. Πρόσωπο που υποχρεούται σε δήλωση σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.2533/1997, δηλαδή: Μέλος του.σ. του Χ.Α. ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή. Μέλος του.σ. της Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή. Μέλος του.σ. ελεγχόµενης από το Χ.Α. ανωνύµου εταιρείας ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή. Κατέχων διευθυντική θέση στην Ε.Κ. Μέλος του.σ. κάθε άλλου φορέα οργανωµένης χρηµατιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή κατέχων διευθυντική θέση σ αυτόν. Πρόσωπο που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής στο Χ.Α.Α. ή σε άλλη Οργανωµένη αγορά, από θυγατρική εταιρεία του Χ.Α.Α. κατά την έννοια της παρ.42ε του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Ανώνυµη εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο ανάλογου σκοπού της αλλοδαπής. Μέλος των οργάνων διοίκησης σωµατείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν µέλη του Χρηµατιστηρίου, θεσµικούς επενδυτές, µετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηµατιστηριακής ή άλλης Οργανωµένης αγοράς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ηµοσιογράφος, µέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δηµοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, που προσφέρουν πληροφόρηση ή σχολιασµό σε τακτική βάση επί θεµάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Μέλος του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης ισοδύναµης εποπτικής αρχής της αλλοδαπής. ιευθυντής της ιεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηµατιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ή άλλου ισοδύναµου φορέα της αλλοδαπής. Μέλος του.σ. του Χ.Α.Α. ή άλλης Οργανωµένης αγοράς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού (γονέας, τέκνο) µε πρόσωπο που έχει µία από τις ανωτέρω ιδιότητες. ηλώνω επίσης ότι θα γνωστοποιώ στην Εταιρεία κάθε µεταβολή των ως άνω στοιχείων που µε αφορούν χωρίς καµία καθυστέρηση. Ρητά, µε την παρούσα, παρέχω την συναίνεσή µου στη επεξεργασία και ιδίως στην καταχώριση και αποθήκευση σε Αρχείο από τους υπαλλήλους των αρµόδιων τµηµάτων της Εταιρείας, των ατοµικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων µου που δηλώνω στην Εταιρεία, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργώ µέσω της Εταιρείας, δηλώνω δε ότι ενηµερώθηκα πριν την υπογραφή της παρούσης συµβάσεως µε την Εταιρεία από τους αρµόδιους υπαλλήλους της µε τρόπο σαφή για την επεξεργασία των δεδοµένων από την Εταιρεία, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδοµένων (χρηµατιστηριακές εταιρείες κ.λ.π.) και το δικαίωµα πρόσβασης στο Αρχείο της Εταιρείας. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ (ισχύει ως δείγµα υπογραφής) 10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Στην Αθήνα σήμερα μεταξύ της Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με αριθμ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5 Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 1/58/ ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 1/58/ ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ι. Κωδικός Πελάτη... Αρ. Μερίδας στο ΣΑΤ...... Αρ. Λογ/σµού στο ΣΑΤ...... ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 115 28 Αθήνα www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Κατ άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.

Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Δήλωση Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42 Αθήνα, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : Στην Αθήνα σήµερα, την..../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ- ΡΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 06015/006/Β/86/0135) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3884/2010. Άρθρο 6 Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000 Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρητώς συµφωνείται, ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση δεν

2. Ρητώς συµφωνείται, ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση δεν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Σ - Λ Η Ψ Η Σ, Ι Α Β Ι Β Α Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ν Τ Ο Λ Ω Ν- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / 18.11.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα