Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία."

Transcript

1 . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης του Pearson, r. Προϋποθέσεις :! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. Στην περίπτωση που δεν ισχύει η προϋπόθεση της κανονικότητας των µεταβλητών, υπολογίζουµε τον αντίστοιχο µη παραµετρικό συντελεστή του Spearman, r s. Ιδιότητες των συντελεστών:! Είναι καθαροί αριθµοί (δεν έχουν µονάδες).! Παίρνουν τιµές από - (αρνητική συσχέτιση), έως + (θετική συσχέτιση). Όπου: o Αρνητική συσχέτιση: µικρές τιµές της µίας µεταβλητής αντιστοιχούν σε µεγάλες τιµές της άλλης και αντίστροφα.. o Θετική συσχέτιση: µικρές τιµές της µίας µεταβλητής αντιστοιχούν σε µικρές τιµές της άλλης και αντίστροφα.. ηλαδή, το πρόσηµο των συντελεστών καταδεικνύει το είδος της σχέσης, ενώ όσο µεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιµή τους, τόσο ισχυρότερη είναι η συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Τέλος, η τιµή µηδέν αντιστοιχεί στη µη ύπαρξη γραµµικής σχέσης.! Είναι µέτρα του βαθµού της γραµµικής σχέσης. Μηδενική υπόθεση: Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος µε το µηδέν (r ή r s = 0, οι µεταβλητές δεν σχετίζονται).

2 έναντι της Εναλλακτικής υπόθεσης: Ο συντελεστής συσχέτισης είναι διάφορος του µηδενός (r ή r s 0, οι µεταβλητές σχετίζονται). SPSS ) Παραµετρικό τεστ Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε, αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στο βάρος των γυναικών, πριν την δίαιτα, και στο ύψος τους (είναι και οι δύο κανονικές µεταβλητές): (Αφού έχει προηγηθεί έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov Smirnov, βλ. Class_2) Analyze # Correlate # Bivariate # Variables: βάζουµε τις µεταβλητές που θέλουµε να ελέγξουµε την συσχέτισή τους, Correlation coefficient: Pearson # Ok Correlations Ύψος Βάρος (πριν) Ύψος Pearson Correlation,000,29** Sig. (2-tailed),,000 N 62 6 Βάρος (πριν) Pearson Correlation,29**,000 Sig. (2-tailed),000, N 6 74 **. Correlation is significant at the 0.0 level (2-tailed). σχόλια: O r είναι ίσος µε +0.29, γεγονός που καταδεικνύει θετική γραµµική συσχέτιση. Αυτό σηµαίνει ότι µικρές τιµές του ύψους αντιστοιχούν σε µικρές τιµές του βάρους και αντίστροφα. Το r δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, δηλαδή δεν έχουµε συσχέτιση ιδιαίτερα µεγάλου βαθµού. Ωστόσο, είναι στατιστικά πολύ σηµαντική, στο επίπεδο του % (p-value < 0.000).

3 2) Μη - Παραµετρικό τεστ Aς υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε, αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην ηλικία των γυναικών (κατανέµεται κανονικά) και στα έτη σπουδών (δεν κατανέµεται κανονικά) : Analyze # Correlate # Bivariate # Variables: βάζουµε τις µεταβλητές που θέλουµε να ελέγξουµε την συσχέτισή τους, Correlation coefficient: Spearman # Ok Correlations Spearman's rho Έτη σχολικής φοίτησης Ηλικία Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the.0 level (2-tailed). Έτη σχολικής φοίτησης Ηλικία,000 -,382**,, ,382**,000,000, O r s είναι ίσος µε , γεγονός που καταδεικνύει αρνητική γραµµική συσχέτιση. Αυτό σηµαίνει ότι µεγάλες ηλικίες αντιστοιχούν σε λίγα χρόνια σπουδών και αντίστροφα Η απόλυτη τιµή του r s δεν είναι πολύ κοντά στο ένα, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µεγάλου βαθµού. Ωστόσο είναι στατιστικά πολύ σηµαντική, στο επίπεδο του % (p-value < 0.000).

4 2. Έλεγχος συσχέτισης ποσοτικών µεταβλητών γραφικά. Graphs # Scatter Plot # Simple# Define: Τοποθετούµε τις µεταβλητές στους δύο άξονες # Ok Ύψος Βάρος (πριν) Βάρος (πριν) Βάρος (µετά) Ηλικία Έτη σχολικής φοίτησης

5 Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ Ε. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Όπως είδαµε, ο συντελεστής συσχέτισης µας πληροφορεί για το αν και κατά πόσο δύο µεταβλητές σχετίζονται. Ωστόσο δεν µας πληροφορεί για το πως σχετίζονται. ηλαδή, τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλονται οι τιµές τις µίας, συναρτήσει της άλλης. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή όταν θέλουµε να διερευνήσουµε τη µεταβολή των τιµών της µίας µεταβλητής (εξαρτηµένη), συναρτήσει των µεταβολών της άλλης (ανεξάρτητης) εφαρµόζουµε στατιστική εξάρτηση ή παλινδρόµηση. Προϋποθέσεις :! Η εξαρτηµένη µεταβλητή να κατανέµεται κανονικά και να έχει επιλεγεί τυχαία. Μοντέλο απλής γραµµικής παλινδρόµησης : Η κύρια ιδέα της γραµµικής εξάρτησης, είναι η δηµιουργία µίας ευθείας, που να εφαρµόζει καλύτερα στα δεδοµένα. Η ευθεία αυτή περιγράφεται από την εξίσωση: E( Yˆ X ) = b + b X () i i 0 i όπου b 0 είναι η σταθερά της και b η κλίση της. ηλαδή, η µέση τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ µεταβάλλεται µε σταθερό ρυθµό, όταν µεταβάλλονται οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής. Έτσι για κάθε µία παρατήρηση της Υ, εκτιµάµε : Y = b + b X + e (2) ˆi 0 i i όπου τα e i είναι τα παρατηρηθέντα υπόλοιπα, δηλαδή η διαφορά της τιµής της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ στο δείγµα, για δεδοµένο Χ (παρατηρούµενη τιµή του Υ),

6 από την τιµή που αναµένουµε για την Υ µε βάση την εξίσωση () (βλ. Γραφική απεικόνιση). Συντελεστής εξάρτησης : Η κλίση της ευθείας, δηλαδή το b, καλείται συντελεστής εξάρτησης, για τον οποίο ισχύουν:! ιαθέτει µονάδες, το λόγο των µονάδων της εξαρτηµένης µεταβλητής προς τις µονάδες της ανεξάρτητης.! Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή. Ο συντελεστής εξάρτησης µπορεί να είναι αρνητικός (αρνητική εξάρτηση), θετικός (θετική εξάρτηση) ενώ όταν είναι µηδέν δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών.! Η µεταβολή της εξαρτηµένης, συναρτήσει της µεταβολής στην ανεξάρτητη, δίνεται µέσο του b κατά τον παρακάτω τρόπο. Ας θεωρήσουµε το µοντέλο: E( Yˆ X ) = b + b X (3) i i 0 i Αν υποθέσουµε ότι η Χ αυξάνεται κατά µία µονάδα, η 3 γράφεται : EY ( ˆ ( X + )) = b + b ( X + ) i i 0 i (4) Προκειµένου να υπολογίσουµε την µεταβολή στην µέση τιµή της Υ, για µία µονάδα αύξησης της Χ, αφαιρούµε τις παραπάνω σχέσεις. E( Yˆ X ) E( Yˆ ( X + )) = b + b ( X + ) b b X = b (5) i i i i 0 i 0 i Είναι εµφανές ότι ο συντελεστής εξάρτησης b εκφράζει το µέσο όρο της µεταβολής της εξαρτηµένης µεταβλητής, όταν η ανεξάρτητη µεταβληθεί κατά µία µονάδα. Τιµή του b ίση µε το µηδέν, κατ επέκταση, ισοδυναµεί µε απουσία εξάρτησης. Προϋποθέσεις καταλοίπων για την εφαρµογή γραµµικής εξάρτησης :! Η µέση τιµή των πραγµατικών υπολοίπων ε i να είναι 0.! Η διακύµανση των ε i να είναι σταθερή.! Τα ε i να είναι ανά δύο ανεξάρτητα και να κατανέµονται κανονικά.

7 Οι παραπάνω προϋποθέσεις των καταλοίπων στον πληθυσµό, εκτιµούνται από τα αντίστοιχα δειγµατικά κατάλοιπα e i, µετά την εφαρµογή της µεθόδου. SPSS Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι θέλουµε να µελετήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλεται το βάρος των γυναικών (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε σχέση µε το ύψος τους (ανεξάρτητη). Η µεταβλητή βάρος κατανέµεται κανονικά, οπότε µπορούµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο. Analyze # Regression # Linear # και βάζουµε την εξαρτηµένη και την ανεξάρτητη µεταβλητή µας στο κατάλληλο πλαίσιο # Ok Model Model Summary Adjusted Std. Error of R R Square R Square the Estimate,29 a,084,079 0,9 a. Predictors: (Constant), Ύψος σχόλιο: R 2 = r 2, δηλαδή το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. R 2 = # Το µοντέλο επεξηγεί το 8.4% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. R 2 = Sum of Square (regression)/ Sum of Square (total) (βλέπε επόµενο πίνακα). ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 745, ,075 4,658,000 a Residual 8929, ,05 Total 20674,74 60 a. Predictors: (Constant), Ύψος b. Dependent Variable: Βάρος (πριν)

8 σχόλιο: Mean Square = Sum of Squares / df M. S. (regression) = # η µεταβλητότητα που ερµηνεύεται από το µοντέλο. M. S. (residuals) = 9.05 # η µεταβλητότητα που υπολείπεται, δηλαδή η µεταβλητότητα που οφείλεται σε άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν έχουµε εισάγει στο µοντέλο µας. F = M. S. (regression)/ M. S. (residuals) # ελέγχουµε αν το µοντέλο εξηγεί σηµαντικό µέρος της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Ο έλεγχος γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση: MS(reg)=MS(res), δηλαδή F=. Model (Constant) Ύψος Unstandardized Coefficients a. Dependent Variable: Βάρος (πριν) Coefficients a Standardi zed Coefficien ts 95% Confidence Interval for B B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound -5,54 2,444 -,723,470-57,867 26,838,50,33,29 3,829,000,247,773 σχόλια: Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: E( Yˆ X ) = X i i i ηλαδή : Constant = b 0 = και b = 0.5 Για κάθε έναν από τους συντελεστές, γίνεται ο έλεγχος one sample t - test, κάτω από την µηδενική υπόθεση Η 0 : ο συντελεστής είναι ίσος µε το µηδέν (που ισοδυναµεί στη περίπτωση του b i, µε απουσία εξάρτησης).

9 b = # για κάθε εκατοστό αύξηση του ύψους, αναµένεται κατά µέσο όρο αύξηση κατά 0.5 κιλά του βάρους. Το αποτέλεσµα αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό στο επίπεδο του % (p-value <0.000). b 0 = # Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στην αναµενόµενη µέση τιµή του βάρους, για ύψος ίσο µε το µηδέν! Καταλαβαίνουµε βέβαια πως κάτι τέτοιο δεν έχει φυσική ερµηνεία. Σε αυτή την περίπτωση καταφεύγουµε σε στάθµιση (κεντράρισµα) της µεταβλητής, αφαιρώντας από κάθε παρατήρηση την µέση τιµή της. SPSS Transform # Compute # Target variable: το όνοµα της νέας µεταβλητής, Numeric Expression: τη µεταβλητή µείον τη µέση τιµή της # Ok Model (Constant) Σταθµισµένο Ύψος a. Dependent Variable: Βάρος (πριν) Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts B Std. Error Beta t Sig. 66,488,860 77,35,000,50,33,29 3,829,000 Το νέο µοντέλο που προκύπτει είναι: E( Yˆ X ) = ( X X) i i i b 0 = # Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στο βάρος που αναµένουµε να έχουν οι γυναίκες που έχουν ύψος ίσο µε την µέση τιµή, δηλαδή cm. Η τιµή και η ερµηνεία του b δεν αλλάζει.

10 Ε 2. Γραφική απεικόνιση Graphs # Scatter Plot # Simple# Define: Τοποθετούµε τις µεταβλητές στους δύο άξονες # Ok. Με διπλό κλικ στο γράφηµα οδηγούµαστε στο chart editor, όπου επιλέγουµε Chart # Options # Fit line total, προκειµένου να εισάγουµε στο στικτόγραµµα την ευθεία της εξάρτησης (γραµµή ελαχίστων τετραγώνων) Ύψος Βάρος (πριν)

11 Ε 2. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση Στην περίπτωση που θέλουµε να διερευνήσουµε τη µεταβολή των τιµών µίας µεταβλητής (εξαρτηµένη) συναρτήσει των τιµών όχι µίας αλλά περισσότερων ανεξάρτητών µεταβλητών, εφαρµόζουµε πολλαπλή στατιστική εξάρτηση ή παλινδρόµηση. Μοντέλο πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης : Το αντίστοιχο µοντέλο για τις µεταβολές της µέσης τιµής της εξαρτηµένης µεταβλητής, συναρτήσει των τιµών των ανεξάρτητων είναι το: E( Yˆ X, X,..., X ) = b + b X + b X b X (6) i i 2i pi 0 i 2 2i p pi Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο όσων αφορά τις προϋποθέσεις εφαρµογής της παλινδρόµησης, ισχύουν και στην περίπτωση της πολλαπλής. εν υπάρχει ωστόσο ένας συντελεστής εξάρτησης αλλά τόσοι όσες οι ανεξάρτητες µεταβλητές. εδοµένου ότι καθένας αντιπροσωπεύει την εξάρτηση της Y από την αντίστοιχη µεταβλητή Χ i οι b i καλούνται συντελεστές µερικής εξάρτησης. Συντελεστής µερικής εξάρτησης : Οι ιδιότητες των συντελεστών µερικής εξάρτησης (b i ) είναι ίδιες µε αυτές που αναφέρθηκαν για τον b. Υπάρχει όµως διαφορά στην ερµηνεία: Ο b i εκφράζει την αναµενόµενη µεταβολή της εξαρτηµένης µεταβλητής, όταν η αντίστοιχη ανεξάρτητη (Χ i ) µεταβληθεί κατά µια µονάδα και όλες οι υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές παραµείνουν σταθερές. Αυτό φαίνεται από τις αντίστοιχες εξισώσεις. Ας θεωρήσουµε το µοντέλο: E( Yˆ X, X,..., X ) = b + b X + b X b X (7) i i 2i pi 0 i 2 2i p pi

12 Αν υποθέσουµε ότι η Χ i αυξάνεται κατά µία µονάδα ενώ όλες οι υπόλοιπες παραµένουν σταθερές, η 7 γράφεται : E( Yˆ ( X + ), X,..., X ) = b + b( X + ) + b X b X (8) i i 2i pi 0 i 2 2i p pi Προκειµένου να υπολογίσουµε την µεταβολή στην µέση τιµή της Υ, για µία µονάδα αύξησης της Χ i, αφαιρούµε τις παραπάνω σχέσεις. EY ( ˆ ( X + ), X,..., X ) EY ( ˆ X, X,..., X ) i i 2i pi i i 2i pi = b+ b( X + ) + bx bx b bx bx... bx = b 0 i 2 2i p pi 0 i 2 2i p pi (9) SPSS Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι θέλουµε να µελετήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλεται το βάρος των γυναικών (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε σχέση µε το ύψος τους αλλά και την ηλικία τους (ανεξάρτητες). Η µεταβλητή βάρος κατανέµεται κανονικά, οπότε µπορούµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο. Analyze # Regression # Linear # ανεξάρτητες µεταβλητές µας στο κατάλληλο πλαίσιο # Ok και βάζουµε την εξαρτηµένη και τις Model Model Summary Adjusted Std. Error of R R Square R Square the Estimate,305 a,093,082 0,89 a. Predictors: (Constant), Σταθµισµένη Ηλικία, Σταθµισµένο Ύψος σχόλιο: R 2 = # Το µοντέλο επεξηγεί το 9.3% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Το R 2 αυξήθηκε µε την εισαγωγή µίας ακόµα επεξηγηµατικής µεταβλητής στο µοντέλο (αυτό συµβαίνει πάντα). Το R 2 adjusted παρέµεινε σταθερό, γεγονός που οφείλεται στο ότι η µεταβλητή που εισήχθη δεν επιδρά σε βαθµό στατιστικά σηµαντική, όπως θα δούµε.

13 Model Regression Residual Total ANOVA b Sum of Squares df Mean Square F Sig. 923, ,765 8,04,000 a 8750, , ,74 60 a. Predictors: (Constant), Σταθµισµένη Ηλικία, Σταθµισµένο Ύψος b. Dependent Variable: Βάρος (πριν) σχόλιο: F = M. S. (regression)/ M. S. (residuals) # το µοντέλο εξηγεί σηµαντικό µέρος της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής (p-value<0.000). Ο έλεγχος γίνεται κάτω από την µηδενική υπόθεση: MS(reg)=MS(res), δηλαδή F=. Model (Constant) Σταθµισµένο Ύψος Σταθµισµένη Ηλικία a. Dependent Variable: Βάρος (πριν) Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts B Std. Error Beta t Sig. 66,557,860 77,352,000,546,36,3 4,009,000 8,242E-02,067,095,226,222 σχόλια: Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: EY ( ˆ X) = Υ ψος Η λικια i i Για κάθε έναν από τους συντελεστές, γίνεται ο έλεγχος one sample t - test, κάτω από την µηδενική υπόθεση Η 0 : ο συντελεστής είναι ίσος µε το µηδέν (που ισοδυναµεί στη περίπτωση του b i, µε απουσία εξάρτησης). b = # για κάθε εκατοστό αύξηση του ύψους, αναµένεται κατά µέσο όρο αύξηση κατά κιλά του βάρους, δεδοµένου ότι η ηλικία παραµένει σταθερή. Το αποτέλεσµα αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό στο επίπεδο του % (p-value <0.000).

14 b 2 = # για κάθε έτος αύξησης της ηλικίας, αναµένεται κατά µέσο όρο αύξηση κατά κιλά του βάρους, δεδοµένου ότι το ύψος παραµένει σταθερό. Το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικό (p-value = 0.222). b 0 = # Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στην αναµενόµενη µέση τιµή του βάρους, για τις γυναίκες ύψους εκ. (µέση τιµή) και ηλικίας ετών (µέση τιµή). Ποιοτικές µεταβλητές και χρήση ψευδοµεταβλητών : Στην πολλαπλή γραµµική εξάρτηση οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορεί να µη είναι όλες ποσοτικές. Όταν χρησιµοποιούνται ποιοτικές µεταβλητές µε περισσότερα από 2 επίπεδα απαιτείται η δηµιουργία ψευδοµαταβλητών (dummy variables). Για κάθε κατηγορία της ποιοτική µεταβλητή φτιάχνεται µία ψευδοµαταβλητή. Κάθε ψευδοµαταβλητή παίρνει την τιµή όταν το άτοµο ανήκει σε αυτή την κατηγορία και 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Στο µοντέλο της γραµµικής εξάρτησης εισάγονται τόσες ψευδοµαταβλητές όσες ο αριθµός των κατηγοριών της µεταβλητής µείον. Η ψευδοµεταβλητή που δεν εισάγεται στο µοντέλο αποτελεί το επίπεδο αναφοράς (reference level). SPSS Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι θέλουµε να µελετήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλεται το βάρος των γυναικών (εξαρτηµένη µεταβλητή), σε σχέση µε το ύψος (ποσοτική) τους αλλά και τη βαθµίδα εκπαίδευσης τους (ποιοτική) (ανεξάρτητες). Η µεταβλητή βάρος κατανέµεται κανονικά, οπότε µπορούµε να εφαρµόσουµε την µέθοδο. Για να µελετήσουµε την επίδραση της βαθµίδας εκπαίδευσης, θα δηµιουργήσουµε τις αντίστοιχες ψευδοµεταβλητές ως εξής:

15 Transform # Recode # Into different variables # Numeric variable: educat, Output variable: edu, Change # Old and new values # Old value: Value:, New value: value:, Add και All other values, New value: 0, Add# continue # Ok Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήσαµε µια νέα µεταβλητή την edu, που έχει την τιµή όταν η educat= και 0 οπουδήποτε αλλού. Όµοια δηµιουργούµε και τις µεταβλητές edu2 και edu3. Analyze # Regression # Linear # και βάζουµε την εξαρτηµένη και τις ανεξάρτητες µεταβλητές µας στο κατάλληλο πλαίσιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάζουµε µόνο τις δυο από τις τρεις ψευδοµεταβλητές (π.χ. edu2, edu3 ) # Ok Model Model Summary Adjusted Std. Error of R R Square R Square the Estimate,34 a,6,00 0,79 a. Predictors: (Constant), EDU3, Σταθµισµένο Ύψος, EDU2 σχόλιο: R 2 = 0.6 # Το µοντέλο επεξηγεί το.6% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Model Regression Residual Total ANOVA b Sum of Squares df Mean Square F Sig. 2406, ,275 6,895,000 a 8267, , ,74 60 a. Predictors: (Constant), EDU3, Σταθµισµένο Ύψος, EDU2 b. Dependent Variable: Βάρος (πριν) σχόλιο: F = M. S. (regression)/ M. S. (residuals) # το µοντέλο εξηγεί σηµαντικό µέρος της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής (p-value<0.000).

16 Model (Constant) Σταθµισµένο Ύψος EDU2 EDU3 a. Dependent Variable: Βάρος (πριν) Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts B Std. Error Beta t Sig. 68,047,240 54,89,000,55,33,294 3,884,000 -,78,876 -,073 -,96,36-5,92 2,487 -,89-2,38,08 σχόλια: Το µοντέλο που αντιστοιχεί στον παραπάνω πίνακα είναι το: E( Yˆ X, X, X ) = Υψος.78 Edu Edu3 i i 2i 3i Ο συντελεστής µερικής εξάρτησης για κάθε ψευδοµεταβλητή, εκφράζει τη µέση διαφορά στην εξαρτηµένη µεταβλητή για τα άτοµα της κατηγορίας στην οποία αναφέρεται, από τα άτοµα που ανήκουν στην κατηγορία αναφοράς. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα κατηγορία αναφοράς αποτελεί η edu, δηλαδή οι γυναίκες που έχουν συµπληρώσει την πρωτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευσης. Για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση (edu) το αντίστοιχο µοντέλο είναι: EY ( ˆ X, X, X ) = Υ ψος i i 2i 3i Για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (edu2) το αντίστοιχο µοντέλο είναι: EY ( ˆ X, X, X ) = Υψος.78 i i 2i 3i 2 Αφαιρώντας τις παραπάνω εξισώσεις έχουµε: EY ( ˆ X) EY ( ˆ X) = Υψος Υ ψος =.78 i i 2 i i b 3 = -.78 # Οι γυναίκες που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αναµένουµε να έχουν κατά µέσο όρο µικρότερο βάρος κατά.7 κιλά από τις γυναίκες που έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για σταθερό ύψος. Το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικό (p-value = 0.36).

17 b 4 = # Οι γυναίκες που έχουν τελειώσει τη τριτοβάθµια εκπαίδευση αναµένουµε να έχουν κατά µέσο όρο µικρότερο βάρος κατά 5.9 κιλά από τις γυναίκες που έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για σταθερό ύψος. Το αποτέλεσµα αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό (p-value = 0.08). b 0 = # Οι γυναίκες που έχουν ύψος ίσο µε εκ. και έχουν τελειώσει τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση αναµένεται να έχουν κατά µέσο όρο βάρος ίσο µε ιαγνωστικά διαγράµµατα καταλοίπων : Όπως αναφέραµε τα κατάλοιπα πρέπει να κατανέµονται κανονικά µε µέση τιµή 0 και σταθερή διασπορά σ 2. Το παρακάτω διάγραµµα µπορεί να µας πληροφορήσει για το αν οι προϋποθέσεις πληρούνται ή όχι. Επίσης, έχουµε ήδη δει και τη δοκιµασία των Kolmogorov-Smirnov όπως και το ιστόγραµµα. Analyze # Regression # Linear # Plots # X: ZPRED, Y:ZRESID # Continue # Save # Residuals: Standardized # Continue # Ok. Scatterplot Dependent Variable: Βάρος (πριν) 4 Regression Standardized Residual Regression Standardized Predicted Value

18 Λίγα λόγια για την επιλογή µοντέλου Πολλές φορές, προκειµένου να εξηγήσουµε την µεταβλητότητα ενός µεγέθους, έχουµε στην διάθεσή µας δεδοµένα για διάφορες µεταβλητές. Θα πρέπει να επιλέξουµε ποιες από αυτές θα εισάγουµε στο µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης. Η επιλογή µοντέλων είναι µεγάλο κεφάλαιο της στατιστικής, για το οποίο θα αναφερθούν µόνο τα βασικά σηµεία.. Το στατιστικό κριτήριο στο οποίο βασιζόµαστε, προκειµένου να αποφασίσουµε αν µία ανεξάρτητη µεταβλητή θα εισαχθεί ή όχι στο µοντέλο, είναι το αν αυτή συνεισφέρει σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό στην επεξήγηση της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής (σκοπός του µοντέλου). Στατιστικά, αυτό ελέγχεται από την τιµή του p-value του t-test, για τον αντίστοιχο συντελεστή µερικής εξάρτησης. Νωρίτερα είδαµε: Model (Constant) Σταθµισµένο Ύψος Σταθµισµένη Ηλικία a. Dependent Variable: Βάρος (πριν) Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts B Std. Error Beta t Sig. 66,557,860 77,352,000,546,36,3 4,009,000 8,242E-02,067,095,226,222 Παρατηρούµε ότι το ύψος συνεισφέρει σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό στην εξήγηση της µεταβλητότητας τους βάρους (p value < 0.000), άρα θα πρέπει να «παραµείνει» στο µοντέλο. Αντίθετα η ηλικία, δεν συνεισφέρει σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό στην εξήγηση της µεταβλητότητας τους βάρους (p value =0.222), άρα δεν θα εισαχθεί τελικά στο µοντέλο. Η διαδικασία επιλογής των επεξηγηµατικών µεταβλητών του µοντέλου είναι προτιµότερο να γίνεται από τον χρήστη του Spss, εισάγοντας µία µία µεταβλητή και ελέγχοντας την επίδραση της στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Ενδέχεται ωστόσο, αυτό να είναι µία χρονοβόρα διαδικασία όταν ο αριθµός των υποψήφιων µεταβλητών είναι πάρα πολύ µεγάλος. Έτσι το Spss, όπως όλα τα στατιστικά πακέτα, διαθέτει εντολές αυτόµατης επιλογής µεταβλητών.

19 SPSS Analyze # Regression # Linear # και βάζουµε την εξαρτηµένη και την ανεξάρτητη µεταβλητή µας στο κατάλληλο πλαίσιο # Method # enter ή stepwise ή backword ή forword #Ok! Μέθοδος enter : ο χρήστης εισάγει µόνος του τις µεταβλητές που επιθυµεί.! Μέθοδος Forward : το Spss επιλέγει ποιες µεταβλητές θα µπουν στο µοντέλο, µε κριτήριο τα αντίστοιχα b να είναι στατιστικά σηµαντικά τουλάχιστον στο επίπεδο του 20% (p value 0.2), ξεκινώντας από αυτή που έχει το µικρότερο p value.! Μέθοδος Backward : αντίθετα, το Spss εισάγει όλες τις µεταβλητές στο µοντέλο, και αφαιρεί µία µία τις στατιστικά µη σηµαντικές στο επίπεδο του 20% (p value >0.2), ξεκινώντας από αυτή που έχει το µεγαλύτερο p value.! Μέθοδος Stepwise : είναι συνδυασµός σε βήµατα, των δύο προηγούµενων. Εισάγει και εξάγει µεταβλητές στο µοντέλο προκειµένου να καταλήξει σε αυτό µε την µεγαλύτερη προγνωστική αξία, δηλαδή το µικρότερο M.S.(residuals).

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Εισαγωγή στην Βιοστατιστική και την Επιδηµιολογία Ιωάννης Ντζούφρας Τµήµα Στατιστικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Άρης Περπέρογλου Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed Methods of analysis Summary Guide Assumptions Variables Quantitative Qualitative Normality Normal Non-normal distributed Groups Number (1, 2, >2) Pair or independent Normality Cases Cases >50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα