Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο"

Transcript

1 ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή εξγαζία Δπίβιεςε: ηξάηνο ηπιηαλίδεο, Λέθηνξαο ΑΠΘ πλεπίβιεςε : Γεκήηξεο Κατκάξεο, Λέθηνξαο ΑΠΘ ΦεβξνπΪξηνο, 2010

2 Πεπιεσόμενα Πεξέιεςε... 5 Summary... 5 πληνκνγξαθέεο... 6 Δηζαγσγά Ννκνζεζέα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο Δζληθά Ννκνζεζέα Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο - Γηεζλεέο, Δπξσπατθά Ννκνζεζέα Σν Γέθηπν NATURA H Οδεγέα 92/43/ΔΟΚ H Οδεγέα 79/409/ΔΟΚ NATURA Σν δέθηπν NATURA2000 ζηελ ΔιιΪδα Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο NATURA Σν Γέθηπν Natura2000 ζην Ννκφ Υαιθηδηθάο Ηζρχνπζα λνκνζεζέα χληνκε αλϊιπζε επξχηεξεο πεξηνράο Δμαξηάζεηο Δμππεξεηάζεηο Οδηθφ Γέθηπν Πιεζπζκηαθά εμϋιημε ΚαηΪζηαζε θαη πξννπηηθϋο επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζένπ ΓεληθΪ ραξαθηεξηζηηθϊ Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο Γεσκνξθνινγέα Μνξθνινγέα εδϊθνπο Φπζηθνέ Πφξνη ΠεγΫο ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρά Πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο Πεξηνρά κειϋηεο «Αθξσηάξην Πχξγνο Όξκνο Κχςαο ΜΪιακν» ΘαιΪζζηνο νηθφηνπνο ΠεγΫο κφιπλζεο πεξηνράο κειϋηεο Πξνβιάκαηα / Λχζεηο Καηαζθεπά ςεθηαθνχ ππφβαζξνπ Οξηζκφο Μεζνδνινγέα Παξνπζέαζε ηνπ.γ.π. γηα ηελ πεξηνρά κειϋηεο Δπηινγά θαη κνξθνπνέεζε δεδνκϋλσλ πνπ ζα πεξηϋρνληαη ζην ρϊξηε /102

3 4.3 ρφιηα Υαξηψλ ΓεληθΪ ζπκπεξϊζκαηα Βηβιηνγξαθέα Παξαξηάκαηα ΠαξΪξηεκα Η: ΠεξηνρΫο ηδηαέηεξεο πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο - Γέθηπν Natura ΠαξΪξηεκα ΗΗ: ΚαηΪινγνο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηελ ΔιιΪδα ΠαξΪξηεκα ΗΗ: ΥΪξηεο Πεξηνράο Α.1. Οδηθφ Γέθηπν Ννκνχ Υαιθηδηθάο Α.2. Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο Ννκνχ Υαιθηδηθάο Α.3. Γεσκνξθνινγέα Ννκνχ Υαιθηδηθάο Α.4. Οδηθφ Γέθηπν Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Α.4.1. ΘΫζεηο βηνκεραληθψλ κνλϊδσλ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Α.5.Γεσκνξθνινγέα Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Α.6. ΟξζνθσηνρΪξηεο Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Α.7. Φσηνκσζαηθφ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Α.8. ΥΪξηεο Μεηαβνιψλ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Πεπιεσόμενα εικόνυν Δηθφλα 1: Σν πεξηβϊιινλ ηνπ ArcCatalog Δηθφλα 2-3:Γεκηνπξγέα θϊλλαβνπ Δηθφλα 4: Ννκφο Υαιθηδηθάο Δηθφλα 5: Γάκνο ΚαζζΪλδξαο Δηθφλα 6: Γεκηνπξγέα ηξηζδηϊζηαηεο απεηθφληζεο Δηθφλα 7-8: ΑπνηειΫζκαηα 3D, Ννκφο Υαιθηδηθάο θαη Γάκνο ΚαζζΪλδξαο Δηθφλα 9: ΟξζναλεγκΫλνο ρϊξηεο Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο, Δηθφλα 10: Σειηθφ απνηϋιεζκα γεσαλαθνξϊο /102

4 Δςσαπιζηίερ ΚαηΪ ηε δηϊξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθάο κνπ εξγαζέαο, ππάξμε ζεκαληηθά ε ζπκβνιά θϊπνησλ αλζξψπσλ, ηνπο νπνένπο ζα άζεια λα επραξηζηάζσ. ΑξρηθΪ, ζα άζεια λα επραξηζηάζσ ηνλ επηβιϋπνληα θαζεγεηά κνπ, θ. ηξϊην ηπιηαλέδε, ΛΫθηνξα ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνλ ζπλεπηβιϋπνληα, θ. Γεκάηξε ΚατκΪξε, ΛΫθηνξα ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, γηα ηελ πνιχηηκε βνάζεηα ζηελ επηινγά ηνπ ζϋκαηνο, ηελ θαζνδάγεζε, ηηο παξαηεξάζεηο, ηηο επηζεκϊλζεηο ηνπο, ρϊξε ζηηο νπνέεο νινθιεξψζεθε ε πξνζπϊζεηϊ κνπ. ΣΫινο, Ϋλα κεγϊιν επραξηζηψ νθεέισ λα απεπζχλσ ζηνπο γνλεέο κνπ θαη ηνπο θέινπο κνπ, γηα ηελ αλεθηέκεηε ζηάξημε πνπ κνπ πξφζθεξαλ θαη ηελ ζπκπαξϊζηαζά ηνπο, ζε φιε ηε ρξνληθά δηϊξθεηα ηεο αθαδεκατθάο κνπ πνξεέαο. 4/102

5 Πεπίλητη Ζ παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα, κε ηέηιν ΥαξηνγξΪθεζε πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 κε ρξάζε ηερληθψλ Γεσπιεξνθνξηθάο, εθπνλάζεθε απφ ηελ ηϋθαλε Αλησλένπ, θαηϊ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο , ζην ηκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο θαη ΑλΪπηπμεο ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ππφ ηελ επέβιεςε ηνπ θ. ηξϊηνπ ηπιηαλέδε, ΛΫθηνξα ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ θ. Γεκεηξένπ ΚατκΪξε, ΛΫθηνξα ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο. ηφρνο ηεο εξγαζέαο απηάο, εέλαη ε ραξηνγξϊθεζε ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθάο θαη πην ζπγθεθξηκϋλα, ηεο Πεξηνράο Αθξσηάξην Πχξγνο - Όξκνο Κχςαο - ΜΪιακν, ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο, ε νπνέα ραξαθηεξέδεηαη Πεξηνρά Κνηλνηηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο (ΠΚΔ), ιφγσ ηεο ζαιϊζζηαο ρισξέδαο θαη παλέδαο πνπ παξνπζηϊδεη. Αθνχ αλαιχεηαη ε πεξηνρά κειϋηεο, θαηαγξϊθνληαη ηα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδεη θαζψο θαη νη ηξφπνη ιχζεο απηψλ. ηε ζπλϋρεηα πεξηγξϊθνληαη ηα βάκαηα πνπ Ϋγηλαλ ζε πεξηβϊιινλ GIS, γηα ηε δεκηνπξγέα ησλ ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβϊζξσλ θαη ηϋινο θαηαγξϊθνληαη ηα ζπκπεξϊζκαηα, ηα νπνέα Ϋρνπλ πξνθχςεη. Summary The present Diploma project under the title Mapping of Natura2000 network area with the use of Geoinformative science techniques has been worked out by Antoniou Stefanie during the academic year in the engineering department of Land Planning and Development of the Polytechnic School of the Aristotle University of Thessaloniki under the supervision of Mr Stylianides Stratos and Mr Kaimares Demetres both lectures at the Aristotle University of Thessaloniki. The aim of this project is the mapping of the areas of Natura 2000 of Chalkidiki prefecture and more specifically of the area Akrotirio Pyrgos-Ormos-Kipsas-Malamo in Kassandra Municipality which is characterized as an area of Public Interest due to the existing marine flora and fauna. After analysing the area under study, the problems the area faces along with their solutions have been reported. Next, the steps that have been taken for the creation of the digital survey bases in GIS environment are described and finally the arising conclusions. 5/102

6 ςνηομογπαθίερ ςνηομογπαθία ΔΔ ΦΓ ΔΠΜ ΠΠ ΔΠΠΔΡ ΔΣΔπ ΔΣΠΑ KYA SPAs -ΕΔΠ SCI - ΣΚ SACs - ΕΔΓ ΟΚΥΔ ΠΚΔ ha Δπεξήγηζη Δπξσπατθά Έλσζε ΦνξΫαο Γηαρεέξηζεο Δηδηθά Πεξηβαιινληηθά ΜειΫηε Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ" Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο ΚνηλΫο ΤπνπξγηθΫο ΑπνθΪζεηο ΔηδηθΫο Εψλεο Πξνζηαζέαο (Special Protection Areas) Σφπνη Κνηλνηηθάο εκαζέαο Εψλεο ΔηδηθΫο Γηαηάξεζεο (Special Areas of Conservation) Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΔιιΪδαο ΠεξηνρΫο Κνηλνηηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο ΔθηΪξηα 6/102

7 Διζαγυγή Απφ ην 1937, ε ΔιιΪδα Ϊξρηζε λα αλαγλσξέδεη πεξηνρϋο κε εηδηθφ νηθνινγηθφ ελδηαθϋξνλ (δϊζε, πγξνηφπνπο θ.η.ι.) θαη λα ηηο ζϋηεη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζέαο. Ζ πξνζϋγγηζε πνπ αθνινπζάζεθε ζηα πξψηα ζηϊδηα ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπκϋλσλ πεξηνρψλ, άηαλ ε απφιπηε πξνζηαζέα ηνπο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηάησλ. ηελ πνξεέα, ε πξνζϋγγηζε απηά εγθαηαιεέπεηαη θαη δέλεη ηε ζϋζε ηεο ζηελ αληέιεςε ηεο ελζσκϊησζεο ηεο πξνζηαηεπκϋλεο πεξηνράο ζηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηεο ζηελάο ζχλδεζεο ηεο πξνζηαζέαο κε ηελ αεηθνξηθά ρξάζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζέαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ηζνξξνπηψλ ηνπ νηθνζπζηάκαηνο γεληθφηεξα, νδάγεζαλ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη ηα ΚξΪηε ΜΫιε ζηελ ιάςε κϋηξσλ πξνζηαζέαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο. ΑλΪκεζα ζηα κϋηξα απηϊ εέλαη θαη ε θάξπμε πεξηνρψλ κεγϊιεο νηθνινγηθάο αμέαο, σο πξνζηαηεπνκϋλσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα ηεο πινχζηαο θαη κνλαδηθάο βηνινγηθάο πνηθηιφηεηαο πνπ ζηεγϊδνπλ, αιιϊ θαη πξνθεηκϋλνπ λα απνηειϋζνπλ πξφηππα δηαρεέξηζεο θαη βηψζηκεο αλϊπηπμεο θαη γηα Ϊιιεο πεξηνρϋο. Χο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά ελλννχκε, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ Ϋρεη δψζεη ε Γηεζλάο Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζέα ηεο Φχζεο θαη ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ (IUCN): «Μηα ρεξζαία θαη/ή ζαιάζζηα έθηαζε, αθηεξσκέλε ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο θαη ησλ θπζηθώλ θαη ζπλαθώλ πνιηηηζηηθώλ πόξσλ, ε νπνία ππόθεηηαη ζε δηαρείξηζε κε λνκηθά κέζα ή άιινπο απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο». (ΑπιαδΪ, 2006) Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο ζάκεξα, δελ δηαρεηξέδνληαη σο μεθνκκϋλεο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιϊ βϊζεη πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ νηθνζπζηάκαηνο, φζν θαη γηα ηε βηψζηκε νηθνλνκηθά αλϊπηπμε ηεο πεξηνράο. Ζ πεπνέζεζε, φηη νπνηαδάπνηε δξαζηεξηφηεηα ζα νδεγνχζε κνηξαέα ζε αιινέσζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ξχπαλζε θαη ππεξεθκεηϊιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, βαζκηαέα, απνδεηθλχεηαη ππεξβνιηθά ά θαη ιαλζαζκϋλε. ΔμΪιινπ, φζεο πξνζπϊζεηεο δηαρεέξηζεο αγλφεζαλ ηνλ αλζξψπηλν παξϊγνληα, δελ εέραλ θαζφινπ ελζαξξπληηθϊ απνηειϋζκαηα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο, εέλαη ε ραξηνγξϊθεζε πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 κε ρξάζε ηερληθψλ Γεσπιεξνθνξηθάο θαη ζπγθεθξηκϋλα ηεο πεξηνράο Αθξσηάξην Πχξγνο - Όξκνο Κχςαο - ΜΪιακν, ε νπνέα ραξαθηεξέδεηαη Πεξηνρά 7/102

8 Κνηλνηηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο. Βξέζθεηαη ζην Γάκν ΚαζζΪλδξαο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθάο θαη απνηειεέ κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρϋο πξνο Ϋληαμε ζην δέθηπν Natura ΑξρηθΪ, αλαθεξφκαζηε ζηελ εζληθά αιιϊ θαη ηε δηεζλά επξσπατθά λνκνζεζέα, ελψ ζηε ζπλϋρεηα, γέλεηαη πξνζπϊζεηα λα απνδνζεέ Ϋλαο νξηζκφο, ζρεηηθϊ κε ην ηέ λνεέηαη Natura 2000, δεδνκϋλνπ φηη κϋρξη ζάκεξα, κεγϊιν πνζνζηφ αλζξψπσλ δελ γλσξέδεη ηνλ φξν. ην δεχηεξν θεθϊιαην αλαθεξφκαζηε ζην δέθηπν Natura 2000 ζην Ννκφ Υαιθηδηθάο θαη πην αλαιπηηθϊ γηα ηελ πεξηνρά Αθξσηάξην Πχξγνο - Όξκνο Κχςαο - ΜΪιακν, ζην Γάκν ΚαζζΪλδξαο. Δπέζεο, επηζεκαέλνληαη ηα πξνβιάκαηα πνπ ππϊξρνπλ, θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γη απηϊ. ην ηξέην θεθϊιαην γέλεηαη παξνπζέαζε ελφο ινγηζκηθνχ.γ.π. θαη ζπγθεθξηκϋλα ηνπ ArcGIS ηεο εηαηξέαο ESRI θαη παξϊιιεια πεξηγξϊθνληαη ηα βάκαηα πνπ Ϋγηλαλ ζε πεξηβϊιινλ GIS γηα ηελ δεκηνπξγέα ησλ ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ ππνβϊζξσλ, θαζψο θαη ηα ζπκπεξϊζκαηα ηνπο. ΣΫινο, ζην ηϋηαξην θεθϊιαην παξνπζηϊδνληαη ηα γεληθϊ ζπκπεξϊζκαηα, φζνλ αθνξϊ ην Γέθηπν Natura 2000, πνπ Ϋρνπλ πξνθχςεη. 8/102

9 1. Νομοθεζία Πποζηαηεςόμενυν Πεπιοσών 1.1 Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ Δθνική Νομοθεζία ΛΫγνληαο δέθηπν Natura2000 ελλννχκε Ϋλα δέθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηδηαέηεξεο νηθνινγηθάο αμέαο. Σα θξϊηε κϋιε ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο θαινχληαη λα ιϊβνπλ εηδηθϊ κϋηξα, γηα ηε δηαηάξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηε πξνζηαζέα ηεο επξσπατθάο θχζεο. Οη θαηεγνξέεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηϊκελε εζληθά λνκνζεζέα, εέλαη νη αθφινπζεο: (Ηζηνζειέδα ΔΚΒΤ/Γέθηπν Natura2000) Δζληθνί Γξπκνί (Ν. 996/71) Δζληθά Πάξθα (Ν. 1650/86) Αηζζεηηθά Γάζε (Ν. 996/71) Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φύζεο (Ν. 996/71) Καηαθύγηα Άγξηαο Εσήο (Ν. 177/75, ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Ν. 2637/98) Διεγρόκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο (Ν. 177/75, ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Ν. 2637/98) Δθηξνθεία ζεξακάησλ (Ν. 177/75, ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Ν. 2637/98) Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Ν. 1650/86) Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Ν. 1650/86) Πξνζηαηεπόκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία (Ν.1650/86) Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο (Ν. 1650/86) 1.2 Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ - Γιεθνείρ, Δςπυπαφκή Νομοθεζία Σα θξϊηε κϋιε ηεο ΔΔ, Ϋρνπλ πξνρσξάζεη ζεκαληηθϊ ζηελ ελζσκϊησζε, αιιϊ θαη ζηα πξψηα βάκαηα εθαξκνγάο ηεο Δπξσπατθάο λνκνζεζέαο, γηα ηελ πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο. Ζ εθαξκνγά ηεο ζπγθεθξηκϋλεο λνκνζεζέαο εέλαη πνιχ ζεκαληηθά ζην λα πεηχρεη ν ζηφρνο γηα κεέσζε ηνπ ξπζκνχ απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο ην Σν επξσπατθφ δέθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Natura 2000) απνηειεέ ην 1/6 ηνπ εδϊθνπο ηεο ΔΔ. 9/102

10 Ζ ΔιιΪδα Ϋρεη πξνηεέλεη γηα Ϋληαμε ζην επξσπατθφ νηθνινγηθφ δέθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000 Σφπνπο Κνηλνηηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο (ΣΚΔ) θαη Εψλεο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο (ΕΔΠ). Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο δηεζλνχο ζεκαζέαο εέλαη νη αθφινπζεο: Τγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζέαο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ΡακζΪξ ΠεξηνρΫο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ΔηδηθΪ Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο (Πξσηφθνιιν 4) ΒηνγελεηηθΪ ΑπνζΫκαηα ΑπνζΫκαηα Βηφζθαηξαο Μλεκεέα Παγθφζκηαο ΚιεξνλνκηΪο ΠεξηνρΫο ζηηο νπνέεο Ϋρεη απνλεκεζεέ ην Δπξσδέπισκα 1.3 Σο Γίκηςο NATURA H Οδηγία 92/43/ΔΟΚ 1 Σν ζύζηεκα πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηεο Οδεγίαο άγξησλ πηελώλ, δηεπξύλζεθε κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ ρώξσλ (νηθνηόπσλ) ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο (Fauna - Flora - Habitat), πνπ απνζθνπνύζε ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ ρώξσλ θαη ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξώπε. Ζ Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελώλ απαηηνύζε ηελ δεκηνπξγία Δηδηθώλ Εσλώλ Πξνζηαζίαο (Special Protection Areas - SPA) ηεο νξληζνπαλίδαο. Ζ Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ, παξνκνίσ,ο απαηηνύζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθώλ Εσλώλ Πξνζηαζίαο (Special Areas of Conservation - SAC) γηα ηα ππόινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ. Οη ηχπνη θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηα εέδε θπηψλ θαη δψσλ αλαθϋξνληαη ζηα Παξαξηάκαηα Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγέαο, αληέζηνηρα. Ζ Οδεγέα 92/43/ΔΟΚ ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δέθαην κε ηελ Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε 33318/3028/1998, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε ππ' αξ. Ζ.Π /853/Δ103, ΦΔΚ Β' Πεγά: Διιεληθφ ΚΫληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (23/11/09) 10/102

11 1.3.2 H Οδηγία 79/409/ΔΟΚ 2 Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ, ππνρξέσζε αξρηθά ηα Κξάηε Μέιε λα δηαηεξήζνπλ ηνπ θπζηθνύο ρώξνπ,ο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. ύκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο, ππνρξεώζεθαλ ηα Κξάηε Μέιε λα δηαηεξήζνπλ ζε αξηζκό θαη έθηαζε ηηο πεξηνρέο ησλ 181 εηδώλ πηελώλ πνπ απαξηζκνύληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο. Μάιηζηα, ηα Κξάηε Μέιε απαγνξεύεηαη λα ακειήζνπλ απηή ηνπο ηελ ππνρξέσζε γηα ηπρόλ νηθνλνκηθνύο ή ηνπξηζηηθνύο ιόγνπο. Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο πξνθπιάζζνληαη από θάζε κνξθήο ξύπαλζε θαη πξνζβνιή NATURA2000 Ζ Δπξσπατθά Έλσζε, εδψ θαη 25 ρξφληα, δεκηνπξγεέ Ϋλα δέθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηεο Ϊγξηαο παλέδαο θαη ρισξέδαο απφ ηηο αλζξψπηλεο παξεκβϊζεηο. Ζ πξνζηαζέα θιηκαθψλεηαη ζε δψλεο (δξπκνέ, κλεκεέα ηεο θχζεο, βηνγελεηηθϊ απνζϋκαηα, αηζζεηηθϊ δϊζε, εθηξνθεέα ζεξακϊησλ, θιπ.) θαη ξπζκέδεηαη αληέζηνηρα ε κνξθά ησλ επηηξεπφκελσλ παξεκβϊζεσλ, ψζηε λα κελ θινλέδεηαη ε νηθνινγηθά ηζνξξνπέα. Σο Natura 2000 είναι ηο δίκηςο ηυν πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ. Απνηειεέηαη απφ ηηο ΔηδηθΫο Εψλεο Γηαηάξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 92/43/EOK θαη απφ ηηο Εψλεο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 79/409/ΔΟΚ. Απηά ηε ζηηγκά, θαιχπηεη πϊλσ απφ πεξηνρϋο, ζε φιε ηελ ΔπηθξΪηεηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ζπλνιηθάο Ϋθηαζεο ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκϋηξσλ, πνπ απνηειεέ πεξέπνπ ην 20% ηνπ Δπξσπατθνχ εδϊθνπο. Οη πεξηνρϋο ηνπ δηθηχνπ ζα ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο εηδηθάο δηαρεέξηζεο, πνπ ζα θαζνξέζεη θϊζε θξϊηνο-κϋινο, ιακβϊλνληαο ππφςε θνηλσληθϋο, νηθνλνκηθϋο θαη πνιηηηζηηθϋο ηδηαηηεξφηεηεο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Natura 2000, εέλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θαη ε πξνζηαζέα ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκϊησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν παξϊγνληα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεέ λα δνζεέ Ϋλα ηϋινο ζηελ πεξεηαέξσ ππνβϊζκηζε ησλ νηθνηφπσλ θαη ηελ απψιεηα εηδψλ, ρσξέο ηελ απαγφξεπζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, φπσο εέλαη ε γεσξγέα ά ε αλϊπηπμε ππνδνκψλ - κε ηελ πξνυπφζεζε βϋβαηα φηη δελ παξαβηϊδνληαη νη ζηφρνη πξνζηαζέαο. 2 Πεγά: Γηαρεέξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ: Οδεγφο Οξζάο Πξαθηηθάο 11/102

12 1.3.4 Σο δίκηςο NATURA2000 ζηην Δλλάδα Απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο νδεγέαο ηνπ Natura θαη Ϋπεηηα, αθνινχζεζε ν πξνζδηνξηζκφο θαζψο θαη ε απνγξαθά ησλ νηθνηφπσλ, κε απζαέξεηε πξνζϋγγηζε ηνπ δεηάκαηνο, ζηεξηδφκελνη κφλν ζε βηβιηνγξαθηθϋο αλαθνξϋο, πξνθεηκϋλνπ λα θαηαξηηζζεέ ν Δζληθφο ΚαηΪινγνο πεξηνρψλ Natura. ηνλ θαηϊινγν απηφ εληϊρζεθε ην 16,5 % ηνπ Διιεληθνχ εδϊθνπο.(βι. παξϊξηεκα ΗΗ) χκθσλα κε ηελ νδεγέα 97/62/ΔΔ γηα ηελ ηερληθά θαη επηζηεκνληθά αλαπξνζαξκνγά ηεο νδεγέαο 92/43ΔΟΚ, ηα θξϊηε κϋιε φθεηιαλ λα ζπληϊμνπλ θαηϊινγν ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο ηεο ρψξαο ηνπο, ψζηε λα απνηειϋζνπλ ΔηδηθΫο Εψλεο Γηαηάξεζεο ηεο 92/43 ΔΟΚ, θαζψο θαη ΔηδηθΫο Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο Γηαηάξεζεο ηεο νδεγέαο 79/407/ΔΟΚ, πνπ ζα απνηειϋζνπλ ην Γέθηπν Natura Απηφ πξαγκαηνπνηάζεθε κφλν γηα ηνπο Σφπνπο Κνηλνηηθνχ ΔλδηαθΫξνληνο ηεο 92/43 κε ηελ κειϋηε 2001: Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθά ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε πεξηνρϋο ελδηαθϋξνληνο γηα ηε δηαηάξεζε ηεο θχζεο, ( ΔΠΠΔΡ, Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ). Έηζη, ζην πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξϊκκαηνο LIFE ( ), κε ηέηιν Καηαγξαθά, Αλαγλψξηζε, Δθηέκεζε θαη ΥαξηνγξΪθεζε ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ Υισξέδαο θαη Παλέδαο ηεο ΔιιΪδαο (Οδεγέα 92/43/ΔΟΚ) ζπζηάζεθε κηα νκϊδα κε 100 επηζηάκνλεο πεξέπνπ, ησλ νπνέσλ ζθνπφο ηνπο άηαλ ε θαηαγξαθά ησλ ηφπσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ηεο παξνπζέαο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ εηδψλ ηεο Οδεγέαο 92/43/ΔΚ ζηελ ΔιιΪδα (296 πεξηνρϋο Δπηζηεκνληθφο ΚαηΪινγνο ). 1.4 Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ NATURA2000 Ζ ΔιιΪδα, Ϋλα απφ ηα θξϊηε-κϋιε κε ηε κεγαιχηεξε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Δπξψπε, Ϋρεη ζπκπεξηιϊβεη ζην δέθηπν Natura 2000, πεξέπνπ ην 24% ηεο ειιεληθάο Ϋθηαζεο (βι. παξάξηεκα Η). πγθεθξηκϋλα, Ϋρεη ραξαθηεξέζεη: 239 Σφπνπο Κνηλνηηθάο εκαζέαο (ΣΚ)-(SCI) βϊζεη ηεο Οδεγέαο ησλ νηθνηφπσλ 163 Εψλεο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο (ΕΔΠ)-(SPA) βϊζεη ηεο Οδεγέαο γηα ηα Ϊγξηα ΠνπιηΪ. Οη πεξηνρϋο ΣΚ θαη ΕΔΠ αιιειεπηθαιχπηνληαη ζε πνζνζηφ πεξέπνπ 30%. 12/102

13 ρήκα 1:Πεξηνρέο Φπζηθνύ Πινύηνπ, Πεγή: Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ Τγξνηόπσλ 2. Σο Γίκηςο Natura2000 ζηο Νομό Υαλκιδικήρ 2.1 Ηζσύοςζα νομοθεζία Tν 1979/80 πϊξζεθαλ oη πξψηεο απνθϊζεηο ηνπ πκβνπιένπ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνµϋα ηεο πξνζηαζέαο ηεο ρισξέδαο θαη ηεο παλέδαο. Σα πξψηα βάµαηα Ϋγηλαλ µε ηε ζχλαςε πνηθέισλ δηεζλψλ ζπµβϊζεσλ. Οη θπξηφηεξεο ζπκβϊζεηο άηαλ: ε χµβαζε Ramsar, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πγξνηφπσλ (1971), ε χµβαζε CITES ηεο ΟπΪζηγθηνλ, γηα ην 13/102

14 δηεζλϋο εµπφξην ησλ απεηινχµελσλ εηδψλ Ϊγξηαο παλέδαο θαη ρισξέδαο (1973), ε πλζάθε ηεο ΒΫξλεο γηα ηελ δηαηάξεζε ηεο Ϊγξηαο δσάο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο ηεο Δπξψπεο (1979). εκαληηθά ππάξμε ε ζχλαςε ηεο Γηεζλάο πλζάθεο γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (χµβαζε ηνπ ΡΗΟ) ε νπνέα ππνγξϊθεθε ην (ΠΚΜ, Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο ζηελ ΠΚΜ) ΜΫζα ζε απηφ ην γεληθφ πιαέζην, δεκηνπξγάζεθε ε πνιηηηθά ηεο ΔΔ θαη θαη επϋθηαζε ε εζληθά πνιηηηθά ζηνλ ηνκϋα ηεο πξνζηαζέαο ρισξέδαο θαη παλέδαο, µηα πνιηηηθά ε νπνέα βαζέδεηαη (φπσο αλαθεξζάθακε θαη πην πϊλσ) θπξέσο ζε δχν πνιχ ζεκαληηθϋο νδεγέεο: Σελ Οδεγέα γηα ηελ δηαηάξεζε ησλ Ϊγξησλ πηελψλ (79/409/ΔΟΚ) θαη Σελ Οδεγέα γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνηφπσλ (92/43/ΔΟΚ). Σν δέθηπν Natura 2000 πεξηιακβϊλεη: Σηο Διδικέρ Εώνερ Πποζηαζίαρ (Special Protection Areas, SPAs), νη νπνέεο ηαμηλνκνχληαη ζχµθσλα µε ηελ νδεγέα γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πηελψλ (79/409/ΔΟΚ) θαη Σηο Διδικέρ Εώνερ Γιαηήπηζηρ (Special Areas of Conservation, SACs), ηηο πεξηνρϋο δειαδά πνπ θηινμελνχλ ηνπο ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηνπο νηθνηφπνπο ησλ εηδψλ. Ζ ΔιιΪδα Ϋρεη πξνηεέλεη πεξέπνπ 296 πεξηνρϋο (Δζληθφο ΚαηΪινγνο) απφ ηηο νπνέεο θϊπνηεο ραξαθηεξέδνληαη σο ηφπνη Κνηλνηηθάο εµαζέαο, ζχµθσλα µε ηελ νδεγέα 92/43/ΔΟΚ θαη Ϊιιεο Ϋρνπλ δεισζεέ σο Εψλεο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο, ζχµθσλα µε ηελ Οδεγέα 79/409/ΔΟΚ. Σν επφµελν βάµα θαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ Ϊπνςε πξνζηαζέαο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ, εέλαη ε ζεζµνζϋηεζά ηνπο µε ηελ Ϋθδνζε Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ ΑπνθΪζεσλ (ΚΤΑ) - ΓηαηαγµΪησλ, γηα θϊζε µέα μερσξηζηϊ, αιιϊ θαη ε ζχζηαζε ησλ θνξϋσλ δηαρεέξηζάο ηνπο. Απφ ηηο 296 πεξηνρϋο, ζην δέθηπν Natura Ϋρνπλ εληαρζεέ επέζεκα 270 πεξηνρϋο. Όζνλ αθνξϊ ηνπο θνξεέο δηαρεέξηζεο, απφ ηηο 270 πεξηνρϋο πνπ αλάθνπλ ζην δέθηπν Natura 2000, Ϋρνπλ εθπνλεζεέ κειϋηεο γηα πεξέπνπ 140 θαη Ϋρνπλ ζπζηαζεέ ζπλνιηθϊ κφλν 27 θνξεέο, νη νπνένη ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο αληηκεηψπηζαλ νηθνλνκηθϊ θαη ηερληθϊ πξνβιάκαηα. Πξνηνχ ζεζκνζεηεζεέ πιάξσο ην θαζεζηψο πξνζηαζέαο γηα ηηο ΠΠ απαξαέηεηε εέλαη ε εθπφλεζε ηεο ΔΠΜ (Δηδηθάο Πεξηβαιινληηθάο ΜειΫηεο) γηα ηηο ζπγθεθξηκϋλεο 14/102

15 πεξηνρϋο. ηελ ΔΠΜ πεξηγξϊθνληαη θαη νξηνζεηνχληαη νη πεξηνρϋο θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζέαο ηνπο. Δπέζεο πξνηεέλνληαη ε κνξθά θαη νη αξµνδηφηεηεο ηνπ Φοπέα Γιασείπιζηρ θαη ην ηειηθφ ζηϊδην εέλαη ε έκδοζη ζσεηικήρ ΚΤΑ ζηελ νπνέα πεξηγξϊθνληαη πιάξσο νη πεξηνρϋο πξνζηαζέαο θαζψο θαη νη αξµνδηφηεηεο ηνπ θνξϋα δηαρεέξηζεο. Ο Ννκφο Υαιθηδηθάο, Ϋλαο απφ ηνπο επηϊ Ννκνχο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηδξχζεθε (απφζπαζε απφ ην Ννκφ Θεζζαινλέθεο, ηνπ νπνένπ απφ ην 1914 απνηεινχζε επαξρέα) κε ην Ν. 3226/1924 (ΦΔΚ 212) θαη ζάκεξα εέλαη νξγαλσκϋλνο ζε δχν Δπαξρέεο (Υαιθηδηθάο κε θϋληξν ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ, Πνιχγπξν, θαη Αξλαέαο κε Ϋδξα ηελ Αξλαέα). Οη πξνζηαηεπφµελεο πεξηνρϋο ηνπ Δζληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Φχζε 2000 ζην Ν. Υαιθηδηθάο εέλαη νη παξαθϊησ: GR Όξνο Υνινµψληαο GR Όξνο Ίηαµνο-ηζσλέα GR ΛηµλνζΪιαζζα Αγένπ ΜΪµα GR Όξνο ηξαησληθφλ GR Αθξσηάξην ΔιηΪ-Αθξσηάξην ΚΪζηξν GR Παιηνχξη GR Πιαηαλέηζη-πθηΪ GR Αθξσηάξην Πχξγνο - Όξµνο Κχςαο GR ΣαμηΪξρεο-Πνιχγπξνο Να ηνλέζσ φηη κϋρξη ζάκεξα, ΔΠΜ θαηϊ ηα πξνβιεπφµελα απφ ην Ν 1650 Ϋρεη γέλεη κφλν γηα ηηο πεξηνρϋο ηνπ Όπορ Υολοµώνηαρ θαη Σαξιάπσηρ-Πολύγςπορ, ελψ γηα ηελ πεξηνρά Όπορ Ίηαµορ-ιθυνία Ϋρεη εθπνλεζεέ Διδικό Γιασειπιζηικό σέδιο. (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ, ΥΪξηεο Α.2.) Δπέζεο ζην Ννκφ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελεο θαη νη εμάο πεξηνρϋο: ηξαησληθφ φξνο - Natura /102

16 Τγξνβηφηνπνο Αγένπ ΜΪκα - πλζάθε Ramsar ΓηαηεξεηΫα κλεκεέα ηεο θχζεο: ην Πεχθν ηεο Νηθάηεο, ν ΠιΪηαλνο ηνπ ΓεξνπιΪηαλνπ θαη ν ΠιΪηαλνο ηεο ΒΪβδνπ 2.2 ύνηομη ανάλςζη εςπύηεπηρ πεπιοσήρ Ο Ννκφο Υαιθηδηθάο βξέζθεηαη λφηηα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλέθεο, κε ηνλ νπνέν Ϋρεη θνηλφ φξην, δελ δηαζρέδεηαη απφ θχξηνπο νδηθνχο Ϊμνλεο ηεο ρψξαο, νχηε απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ηεο δέθηπν θαη ε εμϋιημε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ρσξνηαμηθάο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο θαζνξέδνληαη ζε πνιχ κεγϊιν βαζκφ απφ ηελ Ϋιμε θαη επηξξνά ηεο γεηηλέαζεο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ θϋληξνπ ηεο Θεζζαινλέθεο. Πην αλαιπηηθϊ, ν Ννκφο: ΚαηαιακβΪλεη ην κεγαιχηεξν κϋξνο ηεο νκψλπκεο ρεξζνλάζνπ, φπνπ λφηηα δηαθιαδέδεηαη ζε ηξεηο ππνρεξζνλάζνπο (ΚαζζΪλδξαο, ηζσλέαο θαη Αγένπ Όξνπο, απφ ηηο νπνέεο ε ηειεπηαέα δελ πεξηιακβϊλεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ αιιϊ δηϋπεηαη απφ ηδηαέηεξν δηνηθεηηθφ θαζεζηψο). Έρεη Ϋθηαζε πεξέπνπ ηεηξ. ρικ., (ην 2,2 % ηεο ρψξαο) απφ ηα νπνέα ην 47% εέλαη δϊζε θαη δαζηθϋο εθηϊζεηο, ην 33% θαιιηϋξγεηεο θαη ην 15% βνζθφηνπνη. Ζ κνξθνινγέα εδϊθνπο εέλαη θαηϊ ην πιεέζηνλ νξεηλά-εκηνξεηλά, κε ηελ θχξηα πεδηλά Ϋθηαζε ζηα λφηηα θαη δπηηθϊ. Σελ ελδνρψξα ηνπ θαιχπηνπλ νη νξεηλνέ φγθνη ηνπ Υνινκψληα θαη ηνπ ηξαησληθνχ ελψ απφ ηηο ππνρεξζνλάζνπο ηεο, ε ΚαζζΪλδξα εέλαη ινθψδεο θαη νη Ϊιιεο δχν νξεηλϋο. Δκθαλέδεη αλϊπηπγκα αθηψλ ηεο ηϊμεο ησλ 800 ρικ. θαη θιέκα άπην κε κεγϊιε ειηνθϊλεηα θαη πεξηνξηζκϋλεο βξνρνπηψζεηο. Δέρε πιεζπζκφ θαηνέθσλ (απνγξαθά 1991) θαη ε απνγξαθά ηνπ 2001 Ϋδσζε θαηνέθνπο. Φηινμελεέ θαη' Ϋηνο επηζθϋπηεο ζε παξαζεξηζηηθϋο ά μελνδνρεηαθϋο θιέλεο. Όζνλ αθνξϊ ην Γάκν ΚαζζΪλδξαο, θαηαιακβϊλεη ην βφξεην θαη θεληξηθφ ηκάκα ηεο ρεξζνλάζνπ ΚαζζΪλδξαο, ππϊγεηαη ζηελ Δπαξρέα Υαιθηδηθάο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθάο θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο Γάκνπο Ν. Μνπδαληψλ πξνο βνξξϊ θαη ηνλ Γάκν Παιιάλεο Ν.Α. ΠεξηιακβΪλεη 8 ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα θαη 24 νηθηζκνχο θαη νηθηζηηθϋο ζϋζεηο, φπσο θαηαγξϊθεθαλ απφ ηελ ηαηηζηηθά Τπεξεζέα ζηελ απνγξαθά ηνπ 2001: Ο Γάκνο ΚαζζΪλδξαο, Γ.Γ. Καζζανδπείαρ (ΚαζζΪλδξεηα, ΔιΪλε, Ϊλε, έβεξε, ΦπιαθΫο Ξελνθψληνο) 16/102

17 Γ.Γ. Αθύηος (Άθπηνο) Γ.Γ. Καλάνδπαρ (ΚαιΪλδξα, ΜπνπιακΪηζα, Πνζεέδη) Γ.Γ. Καλλιθέαρ (ΚαιιηζΫα, σιάλα) Γ.Γ. Καζζανδπινού (Καζζαλδξηλφ, Καινχηζηθνο, Μφιαη Καιχβαη) Γ.Γ. Κπςοπηγήρ (Κξπνπεγά, Δχδνο, ΚαζζΪλδξα ΠαιιΪο, Λεπθά ΠεξηζηεξΪ) Γ.Γ. Ν. Φυκαίαρ (Ν. Φψθαηα, Πχξγνο Ϊλε, ΦπιαθΫο ΚαξαθΪιινπ, ΦπιαθΫο ΚαζζΪλδξαο) Γ.Γ. Φούπκαρ (Φνχξθα, θϊια Φνχξθαο) Ζ Ϋδξα ηνπ Γάκνπ βξέζθεηαη ζηελ ΚαζζΪλδξεηα Δξαπηήζειρ Δξςπηπεηήζειρ ε φηη αθνξϊ ηηο εμππεξεηάζεηο/εμαξηάζεηο απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο ν Γάκνο ΚαζζΪλδξαο δηαζϋηεη: Δηξελνδηθεέν Καζζαλδξεέαο Τπνζεθνθπιαθεέν Καζζαλδξεέαο Αζηπλνκηθφ Σκάκα ΣΪμεο Καζζαλδξεέαο Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα Καζζαλδξεέαο Γ.Ο.Τ. Καζζαλδξεέαο ΚΫληξν Τγεέαο Καζζαλδξεέαο, ΓπκλΪζην Καζζαλδξεέαο, Λχθεην Καζζαλδξεέαο, Σ.Δ.Δ. Καζζαλδξεέαο ΟΣΔ Καζζαλδξεέαο ΔΛΣΑ Καζζαλδξεέαο ΥΤΣΑ ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο πνπ εληνπέδεηαη ζην ιεγφκελν "ηξηεζλϋο" (ζχλνξα Γ.Γ. Φνχξθαο-Καζζαλδξεέαο-Καζζαλδξηλνχ) ΤπΪγεηαη ζηα αθφινπζα: 17/102

18 Πξσηνδηθεέν Πνιπγχξνπ, Δθεηεέν Θεζζαινλέθεο Σνπξηζηηθά Αζηπλνκέα Πνιπγχξνπ Σκάκα Σξνραέαο Ν. Μνπδαληψλ Ληκελαξρεέν Ν. Μνπδαληψλ ΗεξΪ Μεηξφπνιε Πνιπγχξνπ Σκάκα Πνιενδνκέαο Ν.Μνπδαληψλ Ννζνθνκεέν Πνιπγχξνπ ΓΔΖ Ν.Μνπδαληψλ ε φηη αθνξϊ ζε θνξεέο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν Γάκνο ΚαζζΪλδξαο ππϊγεηαη ζηε: Γηεχζπλζε Πνιενδνκέαο Πνιπγχξνπ Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο Υαιθηδηθάο Γηεχζπλζε ΠεξηβΪιινληνο θαη Υσξνηαμέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ θαη γηα εηδηθϊ αληηθεέκελα ζηε Γηεχζπλζε Πνιηηηζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο Οδικό Γίκηςο Ζ ζχλδεζε ηνπ Γάκνπ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρά γέλεηαη κϋζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ην νπνέν θχξην νδηθφ δέθηπν αλαπηχζζεηαη θαηϊ κάθνο ηνπ Δπαξρηαθνχ θπθιψκαηνο ηεο ΚαζζΪλδξαο πνπ δηαηξϋρεη ηε ρεξζφλεζν πεξηκεηξηθϊ. Ζ Καζζαλδξεέα, ε Ϋδξα ηνπ Γάκνπ, απϋρεη απφ ηε Θεζζαινλέθε 98 ρικ., απφ ηνλ Πνιχγπξν 55 ρικ., ελψ απφ ηα ΜνπδαληΪ πνπ εέλαη θαη ε Ϋδξα πνιιψλ εμππεξεηάζεσλ, απϋρεη 32 ρικ. Όζνλ αθνξϊ ηελ πξφζβαζε πξνο Πνιχγπξν αιιϊ θαη ζηελ ππφινηπε Υαιθηδηθά θαη Θεζζαινλέθε, ηα ηειεπηαέα ρξφληα ην νδηθφ δέθηπν Ϋρεη βειηησζεέ ζεκαληηθϊ, ρσξέο φκσο λα βξεζεέ αθφκε ιχζε ζηα θπθινθνξηαθϊ πξνβιάκαηα πνπ εκθαλέδνληαη θπξέσο ζηε ζεξηλά πεξένδν (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ, ΥΪξηεο Α.1.) Γηα κεηαθηλάζεηο θαη κεηαθνξϋο κε ρξάζε ζηδεξνδξφκνπ ά αεξνπιϊλνπ, ε πεξηνρά εμππεξεηεέηαη απφ ηηο ζρεηηθϋο δπλαηφηεηεο ηεο Θεζζαινλέθεο. 18/102

19 Ζ γεηηλέαζε κε ηε Θεζζαινλέθε Ϋρεη θαζνξέζεη ζε κεγϊιν βαζκφ ηφζν ηελ νηθνλνκηθά εμϋιημε, φζν θαη ηε ρσξνηαμηθά νξγϊλσζε ηνπ Ννκνχ. Οη εμππεξεηάζεηο πνπ πξνζθϋξεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν αζηηθφ θϋληξν ηεο ρψξαο, νδάγεζαλ ζε εμϊξηεζε απ' απηφ θαη εκπφδηζαλ ηε δεκηνπξγέα ελφο ζεκαληηθνχ αζηηθνχ θϋληξνπ ζην Ννκφ, κε απνηϋιεζκα, ν Πνιχγπξνο λα δηαζϋηεη ηνπηθά κφλν ζεκαζέα θαη λα πθέζηαηαη ηνλ αληαγσληζκφ, εηδηθϊ θαηϊ ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο, ηφζν ησλ Ν. Μνπδαληψλ φζν θαη ηεο Ν. ΚαιιηθξΪηεηαο. ηελ δπηηθά αθηά ηνπ Ννκνχ, αλαπηπζζφκελν θϋληξν εέλαη ηα ΜνπδαληΪ, κε ζεκαληηθά αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ. Σα ΜνπδαληΪ εέλαη πιεζηϋζηεξα πξνο ηηο νηθνλνκηθϊ εχξσζηεο πεξηνρϋο ηνπ Ννκνχ, ηε ρεξζφλεζν ηεο ΚαζζΪλδξαο θαη ηεο ηζσλέαο (ΓΑΗΑ Α.Δ. ΜΔΛΔΣΧΝ Θεζζαινλέθεο). Όζν αθνξϊ ην νδηθφ δέθηπν ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο, νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνέ εμππεξεηνχληαη απφ ην επαξρηαθφ δέθηπν πνπ δηαηξϋρεη πεξηκεηξηθϊ ηε ρεξζφλεζν, εθηφο απφ ηε Φνχξθα, ην Καζζαλδξηλφ, ηελ ΚαιΪλδξα θαη ην Πνζεέδη, πνπ ζπλδϋνληαη κε ην επαξρηαθφ δέθηπν κϋζσ ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ Φνχξθα απϋρεη απφ απηφ 3,5 ρικ., ην Καζζαλδξηλφ πνπ εέλαη ν πην απνκαθξπζκϋλνο απφ ην θχθισκα νηθηζκφο ζπλδϋεηαη κε ηελ αλαηνιηθά αθηά ηνπ Γάκνπ, κϋζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ Πνιχρξνλνπ, κε απνζηϊζεηο ησλ 12,5 ρικ., θαη κε ηηο δπηηθϋο αθηϋο, κϋζσ ηεο θϊιαο Φνχξθαο 7,50 ρικ. Σν Ϊλε επέζεο ζπλδϋεηαη κε ηνπηθϊ δέθηπα κε ηε Ν. Φψθαηα θαη πξφζθαηα κϋζσ αζθαιηνζηξσκϋλεο νδνχ κε ηελ Καζζαλδξεέα. ΜΫζσ παξϊθακςεο απφ ηε ΚαιιηζΫα θιεέλεη ην θχθισκα. (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ, ρϊξηεο Α.4.) Πληθςζμιακή εξέλιξη Με βϊζε ηα ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο 2001, ν πιεζπζκφο ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο αλϋξρεηαη ζε θαηνέθνπο θαη απνηειεέ ην 9,6% ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθάο. ηελ απνγξαθά ηνπ 1991 ν πιεζπζκφο άηαλ θϊηνηθνη. Απηφ ζεκαέλεη αχμεζε ζηε 10εηέα ηεο ηϊμεο ηνπ 38,5%. εκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο δεθαεηέεο θαη ν Γάκνο εκθϊληζε αχμεζε (+2,3% θαη +12,0% αληέζηνηρα). ε ζρϋζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ ππνινέπσλ Γάκσλ ηνπ Ννκνχ, ν Γάκνο ΚαζζΪλδξαο ζηελ απνγξαθά ηνπ 2001 θαηϋρεη ηελ ηϋηαξηε ζϋζε κεηϊ ηνλ Γάκν Μνπδαληψλ, ηνλ Γάκν Πνιπγχξνπ θαη ηνλ Γάκν ηαγεέξσλ-αθϊλζνπ. Ζ θαηαλνκά ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε εμϋιημά ηνπ ζηα ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα ηνπ Γάκνπ παξνπζηϊδεη ηελ παξαθϊησ εηθφλα: Σν πνιππιεζϋζηεξν Γεκνηηθφ ΓηακΫξηζκα ηνπ Γάκνπ ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο δεθαεηέεο ( 71, 81, 91, 01) εέλαη ηεο Καζζαλδξεέαο, πνπ εέλαη θαη Ϋδξα ηνπ Γάκνπ. 19/102

20 ηελ απνγξαθά ηνπ 2001 ν πιεζπζκφο ηνπ Γ.Γ. Καζζαλδξεέαο θαηαγξϊθεθε ζε θαηνέθνπο θαη αθνινπζνχλ ην Γ.Γ. Ν. Φσθαέαο κε θαη., ην Γ.Γ. Αθχηνπ κε θαη., ην Γ.Γ. Φνχξθαο κε θαη., ην Γ.Γ. ΚαιιηζΫαο κε 797 θαη., ΚαιΪλδξαο κε 750 θαη., ην Γ.Γ. Κξπνπεγάο κε 594 θαη. θαη ην Γ.Γ. Καζζαλδξηλνχ κε 467 θαη. Απφ ηα παξαπϊλσ πιεζπζκηαθϊ ζηνηρεέα ζπκπεξαέλνπκε, φηη ε αλϊπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ βνάζεζε, ηφζν ζηελ ζπγθξϊηεζε, φζν θαη ζηε ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαηεξεέηαη ζε παξαιηαθνχο νηθηζκνχο θαη νηθηζηηθϋο ζϋζεηο, θαζψο θαη ζε νηθηζκνχο πνπ βξέζθνληαλ πϊλσ ζε θεληξηθφ νδηθφ Ϊμνλα θαη ιηγφηεξν ζε νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο. Έηζη, εέλαη πνιχ πηζαλφ ζηελ ηξϋρνπζα δεθαεηέα λα ζπλερηζηεέ ε ηζρπξά ηϊζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πιεζπζκηαθάο θαη νηθηζηηθάο αλϊπηπμεο ηεο πεξηνράο, επηδηψρζεθε λα πξνζδηνξηζζεέ θαη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο 2002 (κφληκνο θαη επνρηαθφο), βϊζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ δηϋζεηε ν Γάκνο. ε φηη αθνξϊ ην κφληκν πιεζπζκφ, δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθϋο απνθιέζεηο απφ ηελ ηειεπηαέα απνγξαθά ηεο ΔΤΔ. Με βϊζε ηηο εθηηκάζεηο πνπ Ϋγηλαλ, ν Γάκνο δϋρεηαη επέ πιϋνλ πιεζπζκφ πεξέπνπ αηφκσλ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο, θπξέσο ζηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο. Έξεπλεο δεέρλνπλ φηη ππϊξρνπλ ηϊζεηο εμϊπισζεο ησλ παξαζεξηζηηθψλ νηθηζκψλ, θπξέσο θαηϊ κάθνο ησλ παξϊιησλ πεξηνρψλ ζε εθηφο ζρεδένπ πεξηνρϋο, ελψ νη παξαιηαθνέ νηθηζκνέ απϋθηεζαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ κφληκσλ θαηνέθσλ Καηάζηαζη και πποοπηικέρ εςπύηεπος συποηαξικού πλαιζίος χκθσλα κε ηε Γ ΦΪζε - ΟξηζηηθΫο πξνηϊζεηο Υσξνηαμηθάο ΟξγΪλσζεο ΠεξηθΫξεηαο, ηεο κειϋηεο Υσξνηαμηθφ ζρϋδην ΠεξηθΫξεηαο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ηνπ 99, ε Υαιθηδηθά, ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο, απνηειεέ ηε ζεκαληηθφηεξε ζπγθϋληξσζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη ηε ζεκαληηθφηεξε ζπγθϋληξσζε ππνδνκάο ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ θαη παξαζεξηζκνχ. θνπφο ηεο εέλαη λα πξνγξακκαηέζεη ζε δηεζλϋο επέπεδν ηελ πνιηηηθά ηεο, πξνβϊιινληαο ηηο κνλαδηθφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηϋο ηεο, ψζηε λα απμάζεη ην κεξέδηφ ηεο ζην δηεζλά θαηακεξηζκφ, πνιιαπιαζηϊδνληαο ηα ηνπξηζηηθϊ πξντφληα κε ηελ αλϊπηπμε πνιπδχλακνπ ζπζηάκαηνο ηνπξηζηηθάο ππνδνκάο. χκθσλα κε ηελ Δ.Υ.Μ. Envireg, ε Οηθηζηηθά - Σνπξηζηηθά αλϊπηπμε, ζηελ Αλαηνιηθά θαη Γπηηθά ΚαζζΪλδξα, ζεκαληηθφ κϋξνο ηεο νπνέαο απνηεινχλ νη εθηϊζεηο ηνπ 20/102

21 Γάκνπ Καζζαλδξεέαο, απαηηνχληαη νη εμάο κνξθϋο παξϋκβαζεο: ν Ϋιεγρνο ηεο ππθλφηεηαο, ε δηαθχιαμε αδφκεησλ ζειϊθσλ πξαζέλνπ θαηϊ κάθνο ησλ αθηψλ θαη ε δηνρϋηεπζε ηεο κειινληηθάο δφκεζεο, ζε πεξηνρϋο καθξηϊ θαηϊ ην δπλαηφλ απφ ηηο αθηϋο θαη ειεγρφκελεο, σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο. 2.3 Γενικά σαπακηηπιζηικά Φςζικού Πεπιβάλλονηορ Γευμοπθολογία Μοπθολογία εδάθοςρ Ζ ρεξζφλεζνο ηεο ΚαζζΪλδξαο απνηειεέ ηε δπηηθά πξνϋθηαζε ηεο Υαιθηδηθάο πξνο ην ζαιϊζζην ρψξν ηνπ Βνξεένπ Αηγαένπ, κε ηελ θπξηά πιεπξϊ ζην Θεπμαφκό κόλπο θαη ηελ θνέιε πιεπξϊ ζηνλ Σοπυναίο κόλπο. Σν κάθνο ηεο εέλαη πεξέπνπ 50 ρικ. θαη ην πιϊηνο ηεο θπκαέλεηαη απφ 1ρικ. κϋρξη 14ρικ. Έρεη ζπλνιηθά Ϋθηαζε ζηξϋκκαηα θαη θαηαιακβϊλεη ην 12,60% ηεο Ϋθηαζεο ηνπ Ννκνχ, κε θαηαλνκά εδαθψλ 55,77% εκηνξεηλϊ θαη 44,23% πεδηλϊ. Ο Γάκνο ΚαζζΪλδξαο θαηαιακβϊλεη Ϋθηαζε ζηξεκκϊησλ, κε θαηαλνκά εδαθψλ 33,07% εκηνξεηλϊ θαη 66,93% πεδηλϊ. Ζ Ϋθηαζε ηνπ Γάκνπ απνηειεέ πνζνζηφ 7,07% ηεο ζπλνιηθάο Ϋθηαζεο ηνπ Ννκνχ, κε θαηαλνκά εδαθψλ ζην ζχλνιν ηνπ λνκνχ 2,06% εκηνξεηλϊ θαη 4,73% πεδηλϊ. Ζ ηερλεηά δηψξπγα ηεο Πνηέδαηαο απνθφπηεη ηελ ΚαζζΪλδξα απφ ηνλ θχξην θνξκφ ηεο Υαιθηδηθάο. Απφ κνξθνινγηθά Ϊπνςε, ε ΚαζζΪλδξα παξνπζηϊδεη ρακειφ θαη άξεκν αλϊγιπθν ζην βφξεην ηκάκα ηεο, πνπ γέλεηαη πην ςειφ θαη απφηνκν πξνο ην λφηην ηκάκα ηεο. Πην ζπγθεθξηκϋλα ε βφξεηα αθηά παξνπζηϊδεη απφηνκε θιέζε πξνο Β., ελψ πξνο ηα ΝΓ αλαπηχζζνληαη επηκάθεηο, αλνηθηϋο θνηιϊδεο. Αληέζεηα, ε Νφηηα ΚαζζΪλδξα (ΚαζζΪλδξεηα - Παιηνχξη) θπξηαξρεέηαη απφ πςειφ αλϊγιπθν κε κηθξϋο, ζρεηηθϊ απφηνκεο θνηιϊδεο (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ, ΥΪξηεο Α.5). Ζ κνξθνινγέα ηνπ εδϊθνπο ζην Γάκν ραξαθηεξέδεηαη ζπκπεξαζκαηηθϊ απφ δχν ζηνηρεέα: Σν κεγϊιν αλϊπηπγκα ησλ αθηψλ θαη ηα ρακειϊ βνπλϊ Φςζικοί Πόποι Τδπολογικά ζηοισεία ηε ρεξζφλεζν ηεο ΚαζζΪλδξαο αλαπηχζζεηαη Ϋλαο κεγϊινο αξηζκφο θνηιϊδσλ κε ηζϊξηζκα πδξνξεχκαηα, ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγηθάο θαη γεσινγηθάο δνκάο ηεο. Ο ζπληειεζηάο απνξξνάο ησλ πδξνξεπκϊησλ ζηα ζεκεέα εθβνιψλ ηνπο πξνο ηε 21/102

22 ζϊιαζζα εέλαη κεδεληθφο. Μφλν κεηϊ απφ Ϋληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη γηα κηθξϊ ρξνληθϊ δηαζηάκαηα παξαηεξνχληαη επηθαλεηαθϋο απνξξνϋο. Οη εηδηθϋο παξνρϋο (q) νξηζκϋλσλ πδξνξεπκϊησλ, πνπ πδξνθνξνχλ θαηϊ ηνπο πγξνχο κάλεο ηνπ Ϋηνπο, εέλαη: -ΡΫκα ΚαζζΪλδξεηαο q=0,32 l/s/km 2 -ΡΫκα Φνχξθαο q=4,00 l/s/km 2 -ΡΫκα Αγ. Παξαζθεπάο (1) q=7,90 l/s/km 2 -ΡΫκα Αγ. Παξαζθεπάο (2) q=2,10 l/s/km 2 ηελ πεξηνρά ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο ΚαζζΪλδξεηαο δηϋξρνληαη ξϋκαηα επνρηαθάο ξνάο, ησλ νπνέσλ φκσο ε ιεθϊλε απνξξνάο εέλαη ππνιεθϊλε κηαο κεγαιχηεξεο, κε ζπλνιηθά επηθϊλεηα 34,79ρικ 2. Σα δχν απφ ηα ξεχκαηα απηϊ δηϋξρνληαη αλαηνιηθϊ ηεο ΚαζζΪλδξεηαο, ελψ ην ηξέην βφξεηα. Σα ηξέα ξεχκαηα ζπκβϊιινπλ ζηνλ θεληξηθφ θιϊδν ηεο εληαέαο ιεθϊλεο θαη ν νπνένο θιϊδνο εέλαη γλσζηφο κε ην φλνκα «ΛΪθθνο Υαηδά». Όπσο πξναλαθϋξζεθε, ηα ξεχκαηα απηϊ Ϋρνπλ επηθαλεηαθά απνξξνά κεηϊ απφ Ϋληνλεο βξνρνπηψζεηο. Δμαέξεζε απνηειεέ ν θεληξηθφο θιϊδνο, ν νπνένο ηξνθνδνηεέηαη κφληκα απφ ηα ιχκαηα ηνπ εθεέ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Δνάλιοι Πόποι Ο Θεξκατθφο θφιπνο, φπνπ θπξέσο δηεμϊγεηαη ε αιηεέα, ζεσξεέηαη αξθεηϊ πινχζηνο ζε αιηεχκαηα. Σν γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ηνπ Γάκνπ εέλαη ην θαηψηεξν ηνπ Ννκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ϋιιεηςε νξγαλσκϋλεο ζρεηηθάο αιηεπηηθάο ππνδνκάο, δεέρλνπλ φηη δελ ππϊξρεη πξννπηηθά αλϊπηπμεο ηεο αιηεέαο. Ζ αιηεπηηθά παξαγσγά ζην επέπεδν ηνπ Γάκνπ, απνξξνθϊηαη απφ ηα ηνπξηζηηθϊ θαηαζηάκαηα ηεο έδηαο ηεο πεξηνράο. Παξφια απηϊ, νξγαλσκϋλε αιηεέα ππϊξρεη ζηηο θνληηλϋο πεξηνρϋο Ν. ΚαιιηθξΪηεηαο θαη Ν. Μνπδαληψλ, απ φπνπ πξνκεζεχεηαη ν Γάκνο γηα ηηο απμεκϋλεο αλϊγθεο ηεο ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ζηνπο Γάκνπο γχξσ απφ ην Άγην Όξνο, πεξηνρϋο πνπ εκθαλέδεηαη απμεκϋλε αιηεέα. Σα πξνβιάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ελϊιην πινχην πξνϋξρνληαη απφ ηελ κφιπλζε κε απφβιεηα, κϋζσ ρεηκϊξξσλ, αιιϊ θαη απφ ηελ αιηεέα κε δπλακέηηδα ά αλεκφηξαηεο. 22/102

23 Σοςπιζηικοί Πόποι ην Γάκν ΚαζζΪλδξαο, φπσο ζε νιφθιεξν ην Ννκφ Υαιθηδηθάο, ν ηνπξηζκφο κε ηνλ παξαζεξηζκφ απνηεινχλ Ϋλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκεέο ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ νθεέιεηαη ζηνπο πινχζηνπο θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελεέο πφξνπο, ζηε κνξθνινγέα εδϊθνπο πνπ απνηειεέηαη απφ εθηεηακϋλεο αθηϋο, ζηε κεγϊιε δαζνθϊιπςε, θαζψο θαη ζηε κηθξά ζρεηηθϊ απφζηαζε απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θϋληξν ηεο Θεζζαινλέθεο. Οη ηνπξηζηηθνέ πφξνη ηνπ Γάκνπ απνθηνχλ βαξχλνπζα ζεκαζέα, ιφγσ ηεο ξαγδαέαο αλϊπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιϊ θαη ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηάξα πνπ παξαηεξεέηαη θαηϊ ηελ ηειεπηαέα εηθνζαεηέα. Οη κνλαδηθϋο αθηϋο, ην πινχζην ηνπέν κε ηα δϊζε, ην πιάζνο ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ ηεο πεξηνράο, απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγϋο ηνπξηζκνχ θαη παξαζεξηζκνχ. Ο Γάκνο ιφγσ ηνπ φηη εέλαη πεξηζζφηεξν πεδηλφο, Ϋρεη αλαπηπρζεέ ηνπξηζηηθϊ θπξέσο ζηηο παξϊιηεο πεξηνρϋο, κε ηελ αμηνπνέεζε ησλ αθηψλ, σο ηνπξηζηηθφ πφξν. Ο εκηνξεηλφο φγθνο ηνπ Γάκνπ Ϋρεη λα αλαδεέμεη δαζσκϋλεο εθηϊζεηο, πνπ εθηεέλνληαη ζην λφηην ηκάκα ηνπ, πξνζθϋξνληαο δαζηθά αλαςπρά θαη δελ Ϋρεη αλαπηπρζεέ αθφκε ηνπξηζηηθϊ. ΑλεθκεηΪιιεπηνπο πφξνπο απνηεινχλ νη βηφηνπνη θαη ηα νηθνζπζηάκαηα, νη ηζηνξηθνέ θαη αξραηνινγηθνέ πφξνη θαη ηα ηνπέα ηδηαηηϋξνπ θπζηθνχ θϊιινπο, πνπ κε θαηϊιιειε δηαρεέξηζε κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηνπξηζηηθϊ. Δπέζεο ζην Ννκφ ιεηηνπξγνχλ 42 κνλϊδεο camping απφ ηηο νπνέεο 6 ιεηηνπξγνχλ ζηε ρεξζφλεζν ηεο ΚαζζΪλδξαο θαη απφ απηϋο κφλν 3 εληνπέδνληαη ζην Γάκν Ακηέρ ην Γάκν ΚαζζΪλδξαο εληνπέδνληαη ηξηϊληα νθηψ παξαιέεο (38) νη νπνέεο αμηνπνηνχληαη σο θπζηθϋο πιϊδ. Οη δεθαϋμη (16) απφ απηϋο εληνπέδνληαη ζηελ αλαηνιηθά αθηά ηνπ Γάκνπ, ηε Β.Α. ΚαζζΪλδξα θαη βξϋρνληαη απφ ηνλ Κφιπν ηεο ΚαζζΪλδξαο (Σνξξσλαέν Κφιπν). Οη ππφινηπεο εέθνζη δχν (22) βιϋπνπλ ζηελ δπηηθά αθηά ηνπ Γάκνπ, ηε Β.Γ. ΚαζζΪλδξα θαη βξϋρνληαη απφ ηνλ Θεξκατθφ Κφιπν. Σν ζπλνιηθφ κάθνο ησλ 38 αθηψλ ηνπ Γάκνπ εέλαη 37 ρικ. κε ζπλνιηθφ εκβαδφ 750 ζηξϋκκαηα. Οη αθηϋο παξνπζηϊδνπλ κεγϊιε Ϋθηαζε, πςειά θπζηθά Ϋιμε, κε κνξθνινγηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ, φπσο ςηιά Ϊκκν, ιφθνπο, δϊζε θαη ζπρλϊ ην ηνπέν παξνπζηϊδεη αξραηνινγηθϊ εξεέπηα θαη κλεκεέα. Σα δϊζε θαιχπηνπλ κεγϊιν πνζνζηφ ηεο Ϋθηαζεο 23/102

24 θαη ην ηνπέν γέλεηαη αθφκε πην ελδηαθϋξνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δαζνθϊιπςε θηϊλεη κϋρξη ηε ζϊιαζζα. Απνηεινχληαη θπξέσο απφ πεχθα ελψ ζπαληφηεξα απφ δξπο, ε νπνέα αλαπηχζζεηαη ζηε βφξεηα Υαιθηδηθά. Δπέζεο ν Γάκνο ΚαζζΪλδξαο πεξηιακβϊλεη γεσξγηθϊ, δαζηθϊ, θηελνηξνθηθϊ θαη νηθηζηηθϊ εδϊθε. Σν πξφβιεκα πνπ ζρεηέδεηαη κε ηα δϊζε εέλαη ε νηθνπεδνπνέεζε, νη ππξθαγηϋο πνπ νθεέινληαη ζε θαηαπαηεηϋο θαη ε ηνπξηζηηθά αλϊπηπμε. Ηδηαέηεξε πξνζηαζέα πξϋπεη λα δνζεέ ζηα δϊζε Πχξγνπ Ϊλε, ηεο Καζζαλδξεέαο λφηηα ηνπ Ϊλε θαη ηνπ Καζζαλδξηλνχ Οικοζςζηήμαηα Σα νηθνζπζηάκαηα ηεο πεξηνράο κειϋηεο βαζέδνληαη ζηνλ Δζληθφ ΚαηΪινγν πξνζηαηεπνκϋλσλ πεξηνρψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ζε ζηνηρεέα ηεο Δηδηθάο Υσξνηαμηθάο ΜειΫηεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθάο, θαη εληϊζζνληαη ζε πϋληε θαηεγνξέεο. ΔλδηαθΫξνληα θπζηθϊ νηθνζπζηάκαηα εζληθάο ζεκαζέαο ζηελ πεξηνρά απνηεινχλ: α. Ακπυηήπιο Πύπγορ - Όπμορ Κύταρ: Αμηφινγνο πγξνβηφηνπνο θαη ακκνζχλεο Δζληθάο ζεκαζέαο. ΔληΪζζεηαη ζηηο πεξηνρϋο Natura 2000 θαη ζηηο πεξηνρϋο νδεγέαο 79/409 ηεο ΔΟΚ, απνηειψληαο Δηδηθά Εψλε Γηαηάξεζεο (Δ.Ε.Γ.) Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000 (NATURA 2000) κε θσδηθφ Δζληθνχ Καηαιφγνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. GR β. ΓεξΪλε: Αμηφινγνο πγξνβηφηνπνο θαη ακκνζχλεο, εληνπέδεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθϊ ηεο πεξηνράο ηνπ πγξνβηφηνπνπ Πχξγνο. ΔλδηαθΫξνληα θπζηθϊ νηθνζπζηάκαηα ηνπηθάο ζεκαζέαο απνηεινχλ ζηελ πεξηνρά: α.τγξνβηφηνπνη Αθξσηάξη ΚαζζΪλδξαο: Τγξνβηφηνπνο, ζεκαληηθφο γηα ηελ νξληζνπαλέδα, ηα ακθέβηα εξπεηϊ θαη ηελ ηρζπνπαλέδα. β. Παξαιέεο κε ακκνζχλεο Δέλαη ζεκαληηθϋο γηα ηε ζπϊληα αινθπηηθά βιϊζηεζε θαη ζπλάζσο ζπλδπϊδνληαη κε πγξνβηφηνπνπο. Πχξγνο Ϊλε Αθξσηάξη ΚαζζΪλδξαο 24/102

25 γ. ΓαζηθΫο εθηϊζεηο ηδηαέηεξεο νηθνινγηθάο ζεκαζέαο ΓαζηθΫο εθηϊζεηο, πνπ θαιχπηνληαη απφ δελδξψδε θαη ζακλψδε βιϊζηεζε θπξέσο πεχθεο, παξνπζηϊδνπλ ελδηαθϋξνλ γηα ηελ παλέδα ηνπο, ρξέδνπλ πξνζηαζέαο δηφηη γέλεηαη ζπζηεκαηηθά εθκεηϊιιεπζε ηεο ξεηζέλεο, θαη παξϊιιεια απνηεινχλ πεξηνρϋο ζηηο νπνέεο ππϊξρεη κειηζζνθνκέα. ΓΪζνο ηαπξνληθάηα, πεξηνρά Ν. Φψθαηαο Γαζηθά Ϋθηαζε βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Ν. Φψθαηαο. ΓΪζνο λνηηναλαηνιηθϊ ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Καζζαλδξηλνχ δ. Σνπέα ηδηαηηϋξνπ θπζηθνχ θϊιινπο Οιφθιεξε ε ρεξζφλεζνο ηεο ΚαζζΪλδξαο κπνξεέ λα ραξαθηεξηζζεέ σο πεξηνρά ηδηαηηϋξνπ θπζηθνχ θϊιινπο. ΓηαζΫηεη επέζεο πεξηνρϋο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ηδηαηηϋξνπ θπζηθνχ θϊιινπο, κε ηελ Ϋλλνηα φηη δηαζϋηεη θαηϊ κάθνο δαζσκϋλα πνπ απνιάγνπλ ζηε ζϊιαζζα. εκαληηθϋο πεξηνρϋο θπζηθνχ θϊιινπο απνηεινχλ: Ζ Άθπηνο Ζ Ν. Φψθαηα Ζ Πεξηνρά Πχξγνο - Όξκνο Κχςαο - ΜΪιακν Πηγέρ πύπανζηρ ζηην εςπύηεπη πεπιοσή Όπσο Ϋρσ αλαθϋξεη θαη πην πϊλσ ν Ννκφο Υαιθηδηθάο παξνπζηϊδεη Ϋληνλε κεηαιιεπηηθά θαη βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα. Πην θϊησ αλαθϋξνληαη νη βαξηϋο βηνκεραλέεο πνπ ζπλαληϊκε ζην λνκφ: Μεηαιιεπηηθφ ΚΫληξν ΒΑ Υαιθηδηθάο φπνπ πεξηιακβϊλεη: Σν κεηαιιεέν ΜαληΫκ ΛΪθθνο, Μαχξεο ΠΫηξεο θαη ηηο κεηαιιεπηηθϋο εγθαηαζηϊζεηο ηξαησλένπ Σν κεηαιιεέν ΟιπκπηΪδαο θαη ηηο κεηαιιεπηηθϋο εγθαηαζηϊζεηο ΟιπκπηΪδαο Σν θνέηαζκα καγγαλένπ ηνπ Γ.Μ. ΒαξβΪξα 25/102

26 Σν καγγαληνχρν θνέηαζκα ζηε πεξηνρά ΠηΪβηηζα Υπηάξην ΑλΪθηεζεο Μνιχβδνπ ζην ηαλφ Υαιθηδηθάο ΓεσζεξκηθΪ Πεδέα ΒΫβαηα πεγά ξχπαλζεο ζην λνκφ απνηεινχλ αλακθηζβάηεηα θαη νη ρψξνη αλεμϋιεγθηεο δηϊζεζεο απνξξηκκϊησλ γλσζηνέ σο Υ.Α.Γ.Α., αιιϊ επεηδά θακέα απφ ηηο παξαπϊλσ κνλϊδεο δελ ρξεζηκνπνηεέ ηνπο ρψξνπο απηνχο γηα ηα απνξξέκκαηα ηεο, δελ ρξεηϊδεηαη λα αλαιπζνχλ. Να ηνλέζηεέ φηη ζην λνκφ δελ ππϊξρνπλ, εθηφο ησλ κεηαιιεπηηθψλ, Ϊιιεο βηνκεραληθϋο κνλϊδεο φπνπ λα επηβαξχλνπλ ην πεξηβϊιινλ. Παξφια απηϊ φκσο, νη δξαζηεξηφηεηεο απηϋο εέλαη δπλαηφ κε ιαλζαζκϋλε δηαρεέξηζε λα πξνθαιϋζνπλ θέλδπλν ζηελ αλζξψπηλε πγεέα. Όζνλ αθνξϊ ηνλ δάκν ΚαζζΪλδξαο, δελ Ϋρεη αλαπηπρζεέ ηδηαέηεξα ζηε κεηαπνηεηηθά δξαζηεξηφηεηα θαη απηφ νθεέιεηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηεο ραξαθηάξα αιιϊ θαη ζηε γεηηλέαζε ηεο πεξηνράο κε ην δπλακηθφ θϋληξν ησλ Μνπδαληψλ. ΘεζκνζεηεκΫλνη ππνδνρεέο βηνκεραληθάο ά βηνηερληθάο δξαζηεξηφηεηαο δελ ππϊξρνπλ θαη απηφ εέλαη πνιχ ζεηηθφ, θαζψο ζα απνηεινχζε πεγά κφιπλζεο, ηφζν γηα ην πεξηβϊιινλ φζν θαη γηα ηα νηθνζπζηάκαηα πνπ ππϊξρνπλ ζηελ πεξηνρά. Οη κνλϊδεο πνπ ππϊξρνπλ ζηελ πεξηνρά, εέλαη κηθξϋο κνλϊδεο αμηνπνέεζεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγάο θαζψο θαη ηεο παξαγσγάο πξντφλησλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλϊγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ παξαζεξηζκνχ. αλ κεγαιχηεξεο, ζεκεηψλνληαη νη κνλϊδεο ζθπξνδϋκαηνο θαη ειαηνηξηβεένπ. Πην ζπγθεθξηκϋλα ζηελ πφιε ηεο Καζζαλδξεέαο (ΒΪιηα) ππϊξρνπλ δχν ειαηνηξηβεέα: Έλα ζπλεηαηξηζηηθφ, ην νπνέν αλάθεη ζηελ εθκεηϊιιεπζε ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ΚαζζΪλδξαο θαη Ϋλα ηδησηηθφ, ην νπνέν αλάθεη ζηελ εθκεηϊιιεπζε ηεο επηρεέξεζεο ησλ Γεσξγένπ Αιεμνχ & Γεκεηξένπ Σδειεπά. Διαηνηξηβεέν επέζεο δηαζϋηεη θαη ε πφιε ηεο Φνχξθαο. Δέλαη ππεξζχγρξνλα ειαηνηξηβεέα θαη θαιχπηνπλ ηηο αλϊγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγσγψλ ηεο πεξηνράο. Όζνλ αθνξϊ ηα εξγνηϊμηα παξαγσγάο ζθπξνδϋκαηνο ππϊξρνπλ δχν: Έλα ζηε Καζζαλδξεέα θαη Ϋλα ζηελ πεξηνρά κεηαμχ Κξπνπεγάο θαη Πνιχρξνλνπ (3 πεξέπνπ ρηιηφκεηξα πξηλ ην Πνιχρξνλν γηα απηφλ πνπ θαηεπζχλεηαη απφ Κξπνπεγά). 26/102

27 2.3.4 Πποζηαζία ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ Ο Γάκνο εμεηδηθεχεηαη πϊλσ ζηελ νηθνδνκηθά δξαζηεξηφηεηα, ζε ππεξεζέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθά θέλεζε θαη ηϋινο ζε επεμεξγαζέα θαη αμηνπνέεζε ηνπηθϊ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκϋα. Παξφινλ φηη δελ απαηηεέηαη ε δεκηνπξγέα ΒΗ.ΠΑ, ελδεέθλπηαη ε νξγϊλσζε βηνηερληθάο δξαζηεξηφηεηαο, ζε πεξηνρά πνπ θξέλεηαη θαηϊιιειε, ιφγσ ζπγθϋληξσζεο δχν βαζηθψλ κνλϊδσλ (ζθπξνδϋκαηνο θαη ειαηνπξγεένπ), αθ ελφο ιφγσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο, αθ εηϋξνπ γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο, απφ θϊζε κνξθάο ξχπαλζε. Ζ πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηβαιινληηθά αλαβϊζκηζε ηνπ δνκεκϋλνπ πεξηβϊιινληνο, απνηεινχλ βαζηθά αλαπηπμηαθά ζπληζηψζα θαη πξϋπεη λα απνηειϋζνπλ ζηφρν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ δηαηάξεζε πςειάο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, απνηειεέ βαζηθά πξνυπφζεζε γηα ζπλερηδφκελε αλαπηπμηαθά πνξεέα. Ζ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο επηηπγρϊλεηαη κε ηελ αλϊπηπμε ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ππνδνκψλ θαη κε ηελ εθαξκνγά πξνγξακκϊησλ πξνζηαζέαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηδηαέηεξα ησλ επαέζζεησλ πεξηνρψλ ηόσοι άμεζηρ ανηιμεηώπιζηρ ηόσοι άμεζηρ ανηιμεηώπιζηρ ηηρ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ αποηελούν: Ζ πξνζηαζέα ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνράο απφ ηελ ππεξεθκεηϊιιεπζε θαη ηελ ππνβϊζκηζά ηνπ Ζ πξνζηαζέα ησλ αθηψλ θαη ησλ ξεπκϊησλ, κε ηε δηαηάξεζε θαη αλαβϊζκηζά ηνπο Ζ πξνζηαζέα ησλ επαέζζεησλ νηθνζπζηεκϊησλ κϋζα ζηα νπνέα εληνπέδεηαη θαη ηκάκα ησλ δαζηθψλ εθηϊζεσλ ηεο πεξηνράο Ζ κεέσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο επηβϊξπλζεο απφ ηηο γεσξγηθϋο, κεηαπνηεηηθϋο, αζηηθϋο θαη ηνπξηζηηθϋο δξαζηεξηφηεηεο Δπίζηρ όζον αθοπά ηα δάζη πποηεπαιόηηηα έσοςν: Ζ θάξπμε νιφθιεξεο ηεο θακϋλεο πεξηνράο σο αλαδαζσηϋαο Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα κϋηξα πξνζηαζέαο δαζψλ (δσλψλ ππξαζθϊιεηαο, δαζηθψλ δξφκσλ, παξαηεξεηεξέσλ) 27/102

28 Πξφζιεςε ηθαλνχ αξηζκνχ δαζνθπιϊθσλ, δαζεξγαηψλ θαη δαζνππξνζβεζηψλ ΟξγΪλσζε δηθηχνπ εζεινληψλ θαη εθπαέδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκϋλσλ θνξϋσλ, ζηειερψλ θαη πνιηηψλ κε αζθάζεηο εηνηκφηεηαο γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. 3. Πεπιοσή μελέηηρ «Ακπυηήπιο Πύπγορ Όπμορ Κύταρ Μάλαμο» Όλνκα Πεξηνρήο: ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΠΤΡΓΟ - ΟΡΜΟ ΚΤΦΑ Κσδηθόο Πεξηνρήο: GR Σύπνο: B 4 Γεσγξαθηθό Μήθνο: 23 o 20 Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα: Κεληξηθή Μαθεδνλία Γεσγξαθηθό Πιάηνο: 40 o 04 Ννκόο: Υαιθηδηθήο Μέζν Τςόκεηξν (m): -7 Έθηαζε (ha): 318 Πεξηγξαθή: Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ζην ΒΓ άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ Καζζαλδξείαο. Ο βπζόο παξνπζηάδεη κηθξή θιίζε θαη απνηειείηαη από ρνλδξόθνθθε άκκν θαη βξάρνπο από ζρηζηόιηζν. ην καιαθό ππόζηξσκα θαη ζε βάζνο 0,5-1 m ππάξρνπλ αξαηνί πιεζπζκνί ηεο Cymodocea nodosa. ην ζθιεξό ππόζηξσκα αλαπηύζζεηαη πινύζηα ζρεηηθά ρισξίδα κε θπξίαξρα ηα είδε ηεο Cystoseira θαη άιια θαηνθύθε. Σα ιηβάδηα ηεο Posidonia εθηείλνληαη ζε βάζνο 2-15 m. Σύπνη Οηθνηόπσλ Δθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνύ κε βιάζηεζε (Πνζεηδώληεο), Ύθαινη. 3 ΚΪζε πεξηνρά ηαπηνπνηεέηαη απφ κνλνζάκαλην θσδηθφ, ν νπνένο πεξηιακβϊλεη δχν ραξαθηάξεο θαη επηϊ ςεθέα θαη απνηειεέηαη απφ ηξέα κϋξε: ην πξψην κϋξνο αθνξϊ ζηνπο δχν πξψηνπο ραξαθηάξεο θαη εέλαη ν θσδηθφο ηεο ρψξαο, ην δεχηεξν κϋξνο απνηειεέηαη απφ ηα επφκελα ηξέα ςεθέα θαη αλαθϋξεηαη ζηα ηξέα επέπεδα ρσξηθάο δηϊθξηζεο ησλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ ζχζηεκα NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) θαη ηϋινο, ην ηξέην κϋξνο απαξηέδεηαη απφ ηα ηειεπηαέα ηϋζζεξα ςεθέα θαη δεέρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ αλάθνπλ ζην ηξέην επέπεδν δηϊθξηζεο θαηϊ NUTS. 4 Σχπνο πεξηνράο Β : ΔπηιΫμηκε ΠΚΔ πνπ δελ δηαζρέδεηαη κε Ϊιιε πεξηνρά ηνπ ΦΤΖ /102

29 Δίδε θπηώλ Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε θπηώλ ηεο πεξηνρήο Δίδε δώσλ Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε δώσλ ηεο πεξηνρήο Άιια ζεκαληηθά είδε Υισξίδα:4D Παλίδα: 1D Δπηπηώζεηο/Γξάζεηο Θεηηθή:- Οπδέηεξε:- Αξλεηηθή: 220 (IN) / 401, 690 (AR) Καζεζηώο πξνζηαζίαο Δζληθό θαη Πεξηθεξεηαθό επίπεδν:- Γηεζλέο επίπεδν:- πνπδαηόηεηα Σα ιηβάδηα ηεο Posidonia, πνπ απνηεινύλ ην βαζηθόηεξν παξάθηην νηθνζύζηεκα ζηα καιαθά ππνζηξώκαηα, έρνπλ κεγάιε ππθλόηεηα θαη εθηείλνληαη ζε ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε. ηα αβαζή λεξά αλαπηύζζνληαη νη πιεζπζκνί ηεο Cymodocea, πνπ είλαη αλζεθηηθόηεξν είδνο θαη ζε ξππαζκέλεο πεξηνρέο αληηθαζηζηνύλ ηα ιηβάδηα ηεο Posidonia. Γεληθόηεξα ζηε Μεζόγεην παξαηεξείηαη κηα ηάζε ππνβάζκηζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο ξύπαλζεο. ηηο θνηλσλίεο ηεο Cystoseira, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα ζθιεξά ππνζηξώκαηα, παξαηεξείηαη κεγάιε πνηθηιόηεηα εηδώλ. Πίλαθαο 1: πλνπηηθή παξνπζίαζε πξνο έληαμε πξνηεηλόκελεο πεξηνρήο Αθξσηήξην Πύξγνο Όξκνο Κύςαο Μάιακν Πεγή: ΔΚΒΤ (EKBY Οδεγία 92/43/ΔΟΚ: Σν έξγν νηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα: Γίθηπν Φύζε 2000 ζει.135) Ζ Πεξηνρά Πχξγνο Όξκνο Κχςαο βξέζθεηαη ζην ΒΓ Ϊθξν ηεο ρεξζνλάζνπ ηεο Καζζαλδξεέαο ζηνλ νηθηζκφ Ϊλε, πξνο ηε πιεπξϊ ηνπ φξκνπ ηεο Κχςαο θαη απνηειεέηαη απφ πινχζηα θαη ζπϊληα ρισξέδα θαη παλέδα (θπξέσο ζαιϊζζηα). Γηα ην 29/102

30 ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκϋλε πεξηνρά ζεσξάζεθε ζεκαληηθφ λα εληαρζεέ ζην δέθηπν Natura2000, Ϋηζη ψζηε θϊζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα λα ππνρξεψλεηαη λα ιακβϊλεη ηα απαξαέηεηα κϋηξα ψζηε λα κελ δηαηαξαρζεέ ν ζπγθεθξηκϋλνο πγξνβηφηνπνο. Δλζαξξπληηθφ ζηνηρεέν γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο απνηειεέ ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρά επλνεέηαη απφ ηελ χπαξμε Ϋληνλσλ ξεπκϊησλ ηα νπνέα εκπνδέδνπλ ηελ ζπζζψξεπζε ξχπσλ. Όπσο αλαθϋξεηαη θαη πην πϊλσ, ε πεξηνρά κειϋηεο Αθξσηάξην Πχξγνο Όξκνο Κχςαο πεξηϋρεη ζεκαληηθφ θαη κεγϊιν αξηζκφ ζε εέδε ζαιϊζζηαο παλέδαο θαη ρισξέδαο. Σφζν ε νηθνινγηθά φζν θαη ε νηθνλνκηθά ζεκαζέα ησλ παξϊθηησλ νηθνζπζηεκϊησλ επηβϊιιεη ηελ δηαηάξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξϊθηηνπ πεξηβϊιινληνο ζην πςειφηεξν δπλαηφ επέπεδν. ΑλΪινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέκεζε ηεο νηθνινγηθάο ηνπο αμέαο, νη αθηϋο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε πξνζηαηεπφκελεο θαη κε. ηηο πξνζηαηεπφκελεο αθηϋο ππϊγνληαη απηϋο πνπ πεξηιακβϊλνπλ βηνηφπνπο ά ηνπέα κεγϊιεο νηθνινγηθάο ά αηζζεηηθάο αμέαο. Ζ επηινγά πξϋπεη λα γέλεηαη κε βϊζε ζπγθεθξηκϋλα θξηηάξηα, φπσο γηα παξϊδεηγκα, ε θπζηθφηεηα, ε πιεξφηεηα, ε πνηθηιφηεηα, ε απηνδπλακέα, ε κνλαδηθφηεηα, ε παξνπζέα απεηινπκϋλσλ εηδψλ, ε επαηζζεζέα, ε δπλαηφηεηα απνθαηϊζηαζεο θαη ε εθπαηδεπηηθά αμέα. (Διιεληθφ ΚΫληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ)) Θαλάζζιορ οικόηοπορ Ζ νδεγέα 92/43 δελ ρξεζηκνπνηεέ θϊπνην νηθνινγηθφ θξηηάξην, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ θαηεγνξηνπνέεζε ησλ ζαιϊζζησλ νηθνηφπσλ, ζε αληέζεζε κε φ,ηη ζπκβαέλεη κε Ϊιινπο φπσο γηα παξϊδεηγκα εθεέλνπο ησλ γιπθψλ λεξψλ. Χζηφζν, ε ιεπηνκεξϋζηεξε ππνδηαέξεζε ηνπο θξέζεθε απαξαέηεηε, ε ΔιιΪδα απνηειεέ κέα ρψξα κε εμαηξεηηθϊ κεγϊιν κάθνο αθηνγξακκάο. Ο ζπγθεθξηκϋλνο νηθφηνπνο, ν νπνένο εμεηϊδεηαη, αληηζηνηρεέ ζηελ αλψηεξε δψλε ακκσδψλ αθηψλ πςεινχ πδξνδπλακηζκνχ, φπνπ ηα ππνζαιϊζζηα ιηβϊδηα ηνπ αγγεηφζπεξκνπ Cymodocea nodosa αληηθαζηζηνχλ εθεέλα ηεο Posidonia oceanica. Δπέζεο, αλαπηχζζεηαη ζε απηφλ ε νηθνγϋλεηα αζπνλδχισλ ηεο ακκψδνπο ππνπαξϊιηαο δψλεο (δέζπξα καιϊθηα θαη πνιχραηηνη). ηνλ παξφλ νηθφηνπν αλαπηχζζνληαη θαηϊ θαλφλα ηνπξηζηηθϋο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνέεο ηνλ απεηινχλ. Σνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν νηθνηόπνπ δηαδέρνληαη ζεκαληηθά ρεξζαία ελδηαηηήκαηα, όπσο εθείλα ησλ ακκνζηλώλ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεκαληηθόηεξε. 30/102

31 Σα ιηβάδηα ηνπ ζαιάζζηνπ αγγεηόζπεξκνπ Posidonia oceanica απνηεινύλ νηθόηνπν πξνηεξαηόηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ακκώδεηο βπζνύο ηεο ππνπαξάιηαο δώλεο. Απηόο ν ηύπνο νηθνηόπνπ ζπρλά θαιύπηεη πιήξσο ηνλ βπζό από βάζνο 1 κ. (αλώηεξν όξην) κέρξη ηα 40 κ. (θαηώηεξν όξην). ε εκίθιεηζηνπο θόιπνπο, ην θαηώηεξν όξην ζπάληα μεπεξλά ηα κ., ιόγσ κεησκέλεο δηαύγεηαο ησλ λεξώλ. Σν ζαιάζζην αγγεηόζπεξκν Posidonia oceanica είλαη ελδεκηθό ηεο Μεζνγείνπ. ηελ Διιάδα ηα ιηβάδηα ηνπ είδνπο απνηεινύλ ηνλ πην ζπλεζηζκέλν νηθόηνπν ηεο ππνπαξάιηαο δώλεο. Βξίζθνληαη ζε όιεο ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο εθηόο από ηηο εθβνιέο κεγάισλ πνηακώλ (π.ρ. Έβξνο, Νέζηνο, Αμηόο θιπ.), ηνπο θιεηζηνύο θόιπνπο ζηνπο νπνίνπο εθβάιινπλ κεγάινη πνηακνί, θαζώο θαη ηηο πνιύ ξππαζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Διεπζίλα, θόιπνο Θεζζαινλίθεο θ.ιπ.). Ζ Posidonia oceanica ζεσξείηαη είδνο-δείθηεο πςειήο πνηόηεηαο λεξώλ. Δπηπιένλ, ηα ππνζαιάζζηα ιηβάδηα ηεο Posidonia oceanica ζπκβάιινπλ ζηε ζηαζεξόηεηα ησλ αθηνγξακκώλ, δεδνκέλνπ όηη ην εθηεηακέλν ξηδηθό ηνπο ζύζηεκα πξνζηαηεύεη ην ππόζηξσκα από ηε δηάβξσζε. Οη ζεκαληηθόηεξνη άκεζνη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν νηθνηόπνπ είλαη νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ αθηή, ελώ έκκεζε απεηιή απνηειεί ε αύμεζε ηνπ επηξνθηζκνύ, πνπ πεξηνξίδεη ην θαηώηεξν όξην ηνπ ιηβαδηνύ, ιόγσ πεξηνξηζκνύ ηεο δηαύγεηαο. Ζ πξνζηαζία ησλ ππνζαιάζζησλ ιηβαδηώλ αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε, όρη κόλν ζην είδνο Posidonia oceanica, αιιά θαη ζηηο πνιύπινθεο βηνθνηλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιηβάδηα σο ελδηαίηεκα. Ζ κέρξη ηώξα κε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ από ηνλ άλζξσπν, έρεη απμήζεη ηηο απεηιέο θαη ηνπο άκεζνπο θηλδύλνπο γηα ηελ ελδεκηθή ρισξίδα. (EKBY Οδεγέα 92/43/ΔΟΚ: Σν Ϋξγν νηθνηφπσλ ζηελ ΔιιΪδα: Γέθηπν Φχζε 2000 ζει ). ηηο πξνζηαηεπφκελεο αθηϋο εέλαη γλσζηά ε χπαξμε απεηινπκϋλσλ εηδψλ κε ηδηαέηεξε ζεκαζέα, ηα νπνέα δηαθξέλνληαη ζε θηλδπλεχνληα θαη ζπϊληα θαη κπνξνχλ λα αλαθεξπρζνχλ ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/86 ζε: ΑπζηεξΪ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο ΠεξηνρΫο πνπ ππφθεηληαη ζε νξηζκϋλνπο πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο ΠεξηνρΫο κε ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ά πεξηνρϋο νηθναλϊπηπμεο ηηο κε πξνζηαηεπφκελεο αθηϋο, ππϊγνληαη φζεο δελ παξνπζηϊδνπλ ζπϊληα εέδε ά εέδε ηα νπνέα θηλδπλεχνπλ, αιιϊ δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξα ά ιηγφηεξα ζηνηρεέα ηνπ θπζηθνχ ηνπο πεξηβϊιινληνο, δειαδά δελ εέλαη πιάξσο ηερλεηϋο. Σα παξϊθηηα 31/102

32 νηθνζπζηάκαηα πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζ' απηϋο κπνξεέ λα εέλαη ιέγν ά πνιχ ππνβαζκηζκϋλα, ά κπνξεέ λα δηαηεξνχλ θαιά πεξηβαιινληηθά πνηφηεηα, αιιϊ λα κελ πεξηϋρνπλ απεηινχκελα εέδε ά Ϊιια ζηνηρεέα κεγϊιεο νηθνινγηθάο ά αηζζεηηθάο αμέαο. Παξφια απηϊ πξϋπεη νη αθηϋο ηεο θαηεγνξέαο απηάο λα δηαρεηξέδνληαη κε θϊπνην ηξφπν Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηϊ ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηαηάξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβϊιινληνο, Ϋζησ θαη αλ δελ ππϊξρεη πξννπηηθά λα θεξπρηνχλ πξνζηαηεπφκελεο Πηγέρ μόλςνζηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Αποσέηεςζη Όζνλ αθνξϊ ηελ απνρϋηεπζε δελ ππϊξρεη θϊπνηνο εληαένο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, γηαηέ ε θϊζε πεξηνρά Ϋρεη ην δηθφ ηεο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκϊησλ. ρεδφλ φινη νη νηθηζκνέ θαη θπξέσο απηνέ πνπ βξέζθνληαη θνληϊ ζηε πεξηνρά κειϋηεο, Ϋρνπλ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη εμππεξεηνχληαη απφ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο μελνδνρεηαθϋο κνλϊδεο. Όζνη νηθηζκνέ δελ δηαζϋηνπλ δέθηπν απνρϋηεπζεο νκβξέσλ θαη αθαζϊξησλ, ηα ιχκαηα θαηϊ θαλφλα θαηαιάγνπλ ζε βφζξνπο. πκπεξαέλεηαη ινηπφλ, φηη ην δέθηπν απνρϋηεπζεο ησλ νηθηζκψλ, δελ απνηειεέ πεγά κφιπλζεο ηνπ ππφ κειϋηε νηθνζπζηάκαηνο. Χζηφζν, ε ελδερφκελε Ϋιιεηςε ηαθηηθψλ ειϋγρσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο ά ε δηελϋξγεηα πιεκκεινχο ειϋγρνπ ζηηο κνλϊδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρά (μελνδνρεηαθϋο κνλϊδεο, παηδηθϋο θαηαζθελψζεηο, δηθαζηηθϋο θπιαθϋο θ.ν.θ.), σο πξνο ηελ αδηϊιεηπηε ρξάζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζα κπνξνχζε λα απνηειϋζεη πεγά κφιπλζεο, ζε κεγϊιε αθηέλα γηα ηελ ελ ιφγσ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά Σοςπιζμόρ ηηο πεξηνρϋο πςεινχ ηνπξηζηηθνχ επηπϋδνπ ηνπ Γάκνπ ζπγθαηαιϋγνληαη ηνπξηζηηθϋο κνλϊδεο ησλ πεξηνρψλ Ϊλε θαη Κξπνπεγάο. Τςειά πνηφηεηα ζηνλ παξαζεξηζκφ παξϋρεηαη ζηηο ηδησηηθϋο νηθηζηηθϋο πεξηνρϋο Ϊλε θαη ΔιΪλε θαη ζε παξαζεξηζηηθϊ ζπγθξνηάκαηα κηθξάο θιέκαθαο, πνπ βξέζθνληαη θπξέσο ζε εθηφο ζρεδένπ πεξηνρϋο. Οη αλαπηχμεηο πςεινχ επηπϋδνπ επηηπγρϊλνπλ ρακειϋο ππθλφηεηεο νη νπνέεο κε ηε ζεηξϊ ηνπο Ϋρνπλ ζαλ απνηϋιεζκα ηελ θαιά αξρηηεθηνληθά πξνζαξκνγά θαη ην ζεβαζκφ ζην πεξηβϊιινλ. Παξφια απηϊ, θχξηα αηηέα ππνβϊζκηζεο ηνπ νηθνζπζηάκαηνο, αιιϊ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο, απνηεινχλ ε Ϋληνλε πέεζε γηα ηνπξηζηηθά αλϊπηπμε θαη γηα 32/102

33 παξαζεξηζηηθά θαηνηθέα. Οη ππξθαγηϋο απνηεινχλ επέζεο κεγϊιν θέλδπλν ηνπ νηθνζπζηάκαηνο, δηφηη ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθέα ηνπ γεηηληϊδεη κε ηα εχθιεθηα δϊζε πεχθνπ. ΒΪζεη ηεο κϋρξη ηψξα αλϊιπζεο, θξέζηκεο πεξηβαιινληηθνέ παξϊκεηξνη γηα ηε πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, απνηεινχλ Ζ πξνζηαζέα ησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο απφ ηελ ππεξϊληιεζε πφζηκνπ λεξνχ θαη απφ ηηο αξδεπηηθϋο γεσηξάζεηο. Ζ δηαθχιαμε ηεο παξαγσγηθάο γεσξγηθάο γεο, θπξέσο απφ ηελ παξαζεξηζηηθά ρξάζε. Ζ δηαθχιαμε ησλ Γαζψλ απφ ππξθαγηϋο θαη θαηαπαηεηϋο. Ζ δηαθχιαμε ηνπ ζαιϊζζηνπ πινχηνπ απφ κνιχλζεηο απνβιάησλ θαη παξϊλνκε αιηεέα. Ζ δηαθχιαμε ησλ εζληθάο ζεκαζέαο νηθνζπζηεκϊησλ ηεο πεξηνράο, θπξέσο απφ ηελ ηνπξηζηηθά αλϊπηπμε Πποβλήμαηα / Λύζειρ Ζ νηθηζηηθά αλϊπηπμε ζηε πεξηνρά κειϋηεο παξνπζηϊδεη δηαθνξεηηθϊ θαηϊ ηφπνπο πξνβιάκαηα. ηνλ νηθηζκφ ηεο ΚαζζΪλδξεηαο, ν νπνένο εέλαη ν κεγαιχηεξνο ζε κϋγεζνο θαζψο θαη ε Ϋδξα ηνπ Γάκνπ, ε νηθηζηηθά αλϊπηπμε ζπληειϋζηεθε ζηε βϊζε ησλ ξπζκψλ εμϋιημεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαη ζην βαζκφ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο θεληξηθϋο θαη δηνηθεηηθϋο ιεηηνπξγέεο ηεο επξχηεξεο πεξηνράο. Ο νηθηζκφο αλαπηχζζεηαη νκαιϊ, κε δπλακηθά αλϊπηπμεο ηφζν ζηελ θχξηα θαηνηθέα φζν θαη ζηνλ παξαζεξηζκφ. Ζ νηθηζηηθά αλϊπηπμε ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ, κε ηε κνξθά ηνπ παξαζεξηζκνχ παξνπζηϊδεηαη πηεζηηθά ζηνπο νηθηζκνχο ηεο έβεξεο, ηεο θϊιαο Φνχξθαο, θαη ηεο Μφια Καιχβαο. Με κηθξφηεξε Ϋληαζε Ϋρεη αλαπηπρζεέ ηνπξηζηηθϊ θαη παξαζεξηζηηθϊ ν νηθηζκφο ηνπ Πνζεηδένπ, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ζηε ζϋζε ηνπ, πνπ απϋρεη απφ ην βαζηθφ επαξρηαθφ θχθισκα. Ο νηθηζκφο ηεο Ν. Φσθαέαο, αλαπηχζζεη κέα δψλε ηνπξηζκνχ αλαςπράο ζην παξαιηαθφ ηεο ηκάκα θαη ν νηθηζκφο δελ αλαπηχζζεηαη ηνπξηζηηθϊ νχηε παξαζεξηζηηθϊ, παξ φιν πνπ δηαζϋηεη κεγϊιε πεξηνρά επϋθηαζεο πξφζθαηα 33/102

34 πνιενδνκεκϋλε. Σν γεγνλφο νθεέιεηαη έζσο ζηνλ αγξνηηθφ ραξαθηάξα ηνπ νηθηζκνχ, ζηε κνξθνινγέα θαη ζην γεγνλφο φηη ην θπξέσο ηκάκα ηνπ νηθηζκνχ εέλαη απνθνκκϋλν απφ ηελ παξαιηαθά δψλε. ΣΫινο ε πεξηνρά κειϋηεο, ζηελ νπνέα βξέζθνληαη νη νηθηζκνέ Ϊλε θαη ΔιΪλε δεκηνπξγάζεθαλ πξνγξακκαηηζκϋλα. Οη εθηϊζεηο εέλαη ηδησηηθϋο θαη Ϋρνπλ εθδνζεέ Π.Γ. πνπ αθνξνχλ ζηε δφκεζά ηνπο. Απνηεινχλ πεξηνρϋο παξαζεξηζκνχ πςειψλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκϊησλ θαη Ϋρνπλ θηηζζεέ ζε πεξηνρϋο θπζηθνχ θϊινπο. Όπσο αλαθϋξζεθε θαη πην πϊλσ ζην Γέθηπν Natura Ϋρνπλ εληαρζεέ πεξέπνπ 270 πεξηνρϋο απφ ηηο νπνέεο Ϋρνπλ εθπνλεζεέ κειϋηεο γηα πεξέπνπ 140 θαη Ϋρνπλ ζπζηαζεέ ζπλνιηθϊ κφλν 27 θνξεέο νη νπνένη εέλαη πνιχ ιέγνη ζε ζρϋζε κε ηηο ππϊξρνλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αληηκεησπέδνπλ δηϊθνξα πξνβιάκαηα, φπσο νξγαλσηηθϊ, ζηειϋρσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, θιπ. Δέλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεέ φηη απφ ηηο αξρϋο ηνπ 2010 νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο ηεο ρψξαο θηλδπλεχνπλ λα κεέλνπλ απξνζηϊηεπηεο θαζψο ιάγεη ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο, θαη καδέ κε απηφ ιάγνπλ θαη νη ζπκβϊζεηο ησλ εξγαδνκϋλσλ ζηνπο Φνξεέο Γηαρεέξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. ΠαξΪ ηηο ζπλερεέο δηαβεβαηψζεηο πνπ γέλνληαη απφ ηελ ΚπβΫξλεζε, δελ Ϋρεη γέλεη κϋρξη ζάκεξα θαλϋλα βάκα γηα ηελ αλαλϋσζε ησλ ζπκβϊζεσλ ησλ εξγαδνκϋλσλ, θαη καδέ κε απηφ ζα ραζεέ θαη φιε ε ηερλνγλσζέα πνπ Ϋρεη απνθηεζεέ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ δηαρεέξηζε ησλ πεξηνρψλ, αιιϊ θαη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκϊησλ, κε ζπλϋπεηα, φιεο νη πξνζπϊζεηεο πξνζηαζέαο ησλ νηθνινγηθϊ επαέζζεησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο λα πξϋπεη λα αξρέζνπλ μαλϊ απφ ην «κεδϋλ». Όζνλ αθνξϊ ηελ πεξηνρά Αθξσηάξην Πχξγνο Όξκνο Κχςαο, αλ θαη εέλαη πξνηεηλφκελε γηα ηελ Ϋληαμε ηεο ζην Γέθηπν Natura κε ζθνπφ ηε πξνζηαζέα ηφζν ηεο ζαιϊζζηαο ρισξέδαο φζν θαη ηεο παλέδαο πνπ παξνπζηϊδεη, απφ εθεη θαη Ϋπεηηα δελ Ϋρεη γέλεη θακέα ΔΠΜ αθνχ βξέζθεηαη ζην ζηϊδην δηαβνχιεπζεο κε ηνπο Γάκνπο νη νπνένη δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Πξνηεέλεηαη ινηπφλ, ζε φηη αθνξϊ ηελ πεξηνρά, λα πεξϊζεη ζην επφµελν θαη ζεκαληηθφηεξν βάκα, απφ Ϊπνςε πξνζηαζέαο, ην νπνέν εέλαη ε ζεζκνζϋηεζε ηεο µε ηελ Ϋθδνζε ΚΤΑ ΓηαηαγκΪησλ αιιϊ θαη ε ζχζηαζε ηνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ηεο. Καζέζηαηαη ινηπφλ, απαξαέηεηνο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνέεζε κηαο λϋαο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ε 34/102

35 νπνέα ζα βαζέδεηαη θαη ζα αμηνπνηεέ ηελ ππϊξρνπζα εκπεηξέα πνπ Ϋρνπλ απνθηάζεη κϋρξη ζάκεξα νη Φνξεέο Γηαρεέξηζεο. ην πιαέζην απηφ, ζεσξεέηαη φηη ηα ζεκειηψδε ζηνηρεέα ηεο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά νξγϊλσζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ ΦΓ ηεο ρψξαο πξϋπεη λα εέλαη: α. Σν Αλζξψπηλν δπλακηθφ Γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ησλ ΦΓ, φπσο Ϊιισζηε θαη θϊζε Ϊιιεο ππεξεζέαο, εέλαη λα απαξηέδεηαη απφ Ϋκπεηξν θαη εηδηθεπκϋλν πξνζσπηθφ. Σα ζηειϋρε απηϊ, πϋξα απφ ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρνπλ αλαιϊβεη, ζα κπνξϋζνπλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα θαηαξηέζνπλ ηνλ λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαη λα κεηαθϋξνπλ ηελ εκπεηξέα ηνπο φρη κφλν ζηα λϋα κϋιε ησλ ΦΓ αιιϊ θαη ζε νπνηνλδάπνηε θνξϋα (π.ρ. κειεηεηηθϊ γξαθεέα) πνπ Ϋρεη αλαιϊβεη ηελ εθπφλεζε θϊπνηνπ Ϋξγνπ ζρεηηθνχ κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο. άκεξα, κεηϊ απφ πνιιϋο πξνζπϊζεηεο Γ ΦνξΫσλ Γηαρεέξηζεο, νη πεξηζζφηεξνη Φνξεέο απαξηέδνληαη κε πξνζσπηθφ ην νπνέν κε ηε πϊξνδν ηνπ ρξφλνπ Ϋρεη απνθηάζεη ζεκαληηθά εκπεηξέα ζε φηη Ϋρεη λα θϊλεη κε ηε δηαρεέξηζε πξνζηαηεπνκϋλσλ πεξηνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξεέηαη φηη ζα πξϋπεη λα εμαζθαιηζζεέ ε αλαλϋσζε / παξϊηαζε ησλ ζπκβϊζεσλ ησλ εξγαδνκϋλσλ ζηνπο ΦΓ θαηϊ ηε λϋα πξνγξακκαηηθά πεξένδν β. Υξεκαηνδφηεζε θνξϋσλ γ. ηειϋρσζε ΦνξΫσλ κε Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ Θα πξϋπεη λα δνζεέ ε δπλαηφηεηα ζηειϋρσζεο ησλ ΦνξΫσλ κε Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθϊ Ϊξζξα ηνπ λφκνπ πεξέ πξνζιάςεσλ ζην δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκϋα (ΑΔΠ), Ϋηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεέ ε δπλαηφηεηα ζηειϋρσζεο ησλ ΦνξΫσλ απφ Ϋκπεηξν θαη εηδηθεπκϋλν πξνζσπηθφ θαη φρη κφλν απφ επνρηθφ πξνζσπηθφ φπσο γέλεηαη ζάκεξα κε ην Ϊξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994. δ. πλεξγαζέα κε Ϊιιεο ππεξεζέεο ζηε θχιαμε Θα πξϋπεη λα εμεηαζζεέ θαη λα βξεζεέ ιχζε ζην πξφβιεκα ζε φηη αθνξϊ ηελ ζπλεξγαζέα θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ΦΓ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο γηα κηα πην απνηειεζκαηηθά επνπηεέα θαη θχιαμε ησλ ΠΠ Ϋσο φηνπ γέλνπλ νη απαξαέηεηεο αιιαγϋο ζην ζεζκηθφ πιαέζην. 35/102

36 ε. Δζληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Δέλαη αλαγθαέα ε Ϊκεζε δηακφξθσζε θνηλψλ πξσηνθφιισλ επηζηεκνληθάο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακϋηξσλ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη ηεο εθαξκνγάο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδέσλ. ζη. ΠξνγξΪκκαηα ΚαηΪξηηζεο θαη Δπηκφξθσζεο Δέλαη αλαγθαέα ε εθαξκνγά πξνγξακκϊησλ θαηϊξηηζεο, επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ησλ ΦνξΫσλ ζε ζϋκαηα ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, φπσο, επηζηεκνληθά παξαθνινχζεζε (monitoring) πεξηβαιινληηθψλ παξακϋηξσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ κϋηξσλ, θχιαμε, απηνρξεκαηνδφηεζε, επξσπατθϊ θαη εζληθϊ πξνγξϊκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, πξνδηαγξαθϋο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ, ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο θ.ιπ. Σπόποι πποζηαζίαρ παπάκηιος οικοζςζηήμαηορ εκαληηθφ λα αλαθϋξζεέ φηη ξπζκέζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην παξϊθηην ρψξν ππϊξρνπλ, φπσο εέλαη νη δηεζλεέο ζπκβϊζεηο ηεο ΒΫξλεο θαη ηεο Βφλλεο θιπ. Παξφια απηϊ εθεέλν πνπ ιεέπεη ζάκεξα εέλαη κηα ζχλζεζε απφ ηελ νπνέα λα θαέλεηαη ηφζν ην πνζνζηφ ησλ Διιεληθψλ αθηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ξπζκέζεηο απηϋο, φζν θαη ε ηεξϊξρεζε ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηϊμεσλ, ψζηε ην ζεζκηθφ πιαέζην λα κελ ιεηηνπξγεέ ζαλ εκπφδην αιιϊ ζαλ νδεγφο γηα ηελ νηθνλνκηθά αλϊπηπμε. Όκσο γηα κηα ηϋηνηα πξνζϋγγηζε εέλαη απαξαέηεηε ε εηδηθά ρσξνηαμηθά κειϋηε ηεο θϊζε πεξηνράο μερσξηζηϊ αιιϊ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ππϊξρνλ ζεζκηθφ πιαέζην, εέλαη πξνθαλϋο φηη απαηηεέηαη Ϋλα εζληθφ αθηνιφγην. Ππορ μια βιώζιμη διασείπιζη ηυν ακηών Ζ πξνζηαζέα ησλ αθηψλ, εθηφο απφ ηελ θάξπμε κϋζσ πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο, κπνξεέ λα πξνσζεζεέ θαη κϋζσ ηεο αγνξϊο παξϊθηησλ εθηϊζεσλ απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ά απφ πεξηβαιινληηθϋο νξγαλψζεηο. εκαληηθϊ εξγαιεέα γηα κηα ζσζηφηεξε δηαρεέξηζε ησλ κε πξνζηαηεπφκελσλ αθηψλ εέλαη ν ρσξνηαμηθφο θαη πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλϊπηπμεο, ε Ϋξεπλα, ε εθπαέδεπζε θαη ε πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνέεζε, ν Ϋιεγρνο ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ επηβιαβψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη εηδηθφηεξα ε απζηεξά εθαξκνγά πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ Ϋξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 36/102

37 4. Καηαζκεςή τηθιακού ςπόβαθπος Σο ArcGIS Σν ArcGIS εέλαη ην πην δηαδεδνκϋλν ινγηζκηθφ.γ.π. ζην θφζκν. Ζ εμϊπισζε απηά νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ArcGIS απνηειεέ Ϋλα δπλακηθφ θαη εχρξεζην εξγαιεέν δηαρεέξηζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκϋλσλ θαη ην νπνέν δέλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπάο ραξηψλ πςειάο πνηφηεηαο, εχθνια θαη γξάγνξα. Σν ArcGIS απνηειεέηαη απφ θϊπνηα ππνπξνγξϊκκαηα ηα νπνέα εέλαη: ArcCatalog: ΜΫζσ απηνχ ηνπ πξνγξϊκκαηνο γέλεηαη απνηειεζκαηηθά ε δηαρεέξηζε ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκϋλσλ. ArcMap: Με ην πξφγξακκα απηφ γέλεηαη ε παξνπζέαζε, επεμεξγαζέα, αλϊιπζε ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκϋλσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγέα πνηνηηθψλ ραξηψλ θαη γξαθεκϊησλ. ArcScene: ην πξφγξακκα απηφ γέλεηαη δηαρεέξηζε ηξηζδηϊζηαησλ επηθαλεηψλ, φπσο ην αλϊγιπθν ηνπ εδϊθνπο θαη θαηαζθεπάο εηδηθψλ ραξηψλ, φπσο εέλαη ρϊξηεο θιέζεσλ, ρϊξηεο νξαηφηεηαο απφ ζπγθεθξηκϋλα ζεκεέα, ρϊξηεο αλαγιχθνπ θ.η.ι. ArcToolbox: Σν πξφγξακκα απηφ δέλεη επηπιϋνλ δπλαηφηεηεο ζην ArcGIS θαη αλνέγεη κϋζα ζε νπνηνδάπνηε ππνπξφγξακκα ηνπ ArcGIS. 4.1 Οπιζμόρ Ο ρϊξηεο απνηειεέ κέα αλαπαξϊζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ αθνχ Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο θαηλνκϋλσλ θαη ζρϋζεσλ κε ρσξηθά ππφζηαζε, ζε κέα εηθφλα. Απνηειεέ βαζηθφ εξγαιεέν γηα ηελ αλϊιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηϊδνζε ηεο γεσγξαθηθάο γλψζεο θαη πιεξνθνξέαο. Όιεο νη επηζηάκεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν, εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκϋλεο κε ηελ ραξηνγξαθέα. (ηδεξφπνπινο, 2006). Σα βαζηθϊ ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηάκε ηεο ραξηνγξαθέαο θαη κπνξνχλ λα επεξεϊζνπλ ηελ πνηφηεηα ελφο ρϊξηε εέλαη ηα εμάο: Ζ θιέκαθα Οη πξνβνιϋο Σν ππφβαζξν 37/102

38 Σν ππφκλεκα Ζ απφδνζε ησλ νπηηθψλ κεηαβιεηψλ Ζ παξνπζέαζε θαη ε αλαγλσζηκφηεηα 4.2 Μεθοδολογία Βήμα 1 ο ΑξρηθΪ, ρξεζηκνπνηεέηαη ην ArcCatalog, πνπ πεξηϋρεηαη ζην παθϋην ηνπ GIS. ΔπηιΫγνληαο Νew Shapefile κπνξνχκε λα δεκηνπξγάζνχλ ηα layers ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ νινθιάξσζε ησλ ραξηψλ. Γέλεηαη ην φλνκα πνπ επηζπκεέηαη λα Ϋρεη ην layer, Ϋηζη ψζηε λα γέλεηαη πην θαηαλνεηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε θαζψο θαη ην ηχπν δει. (polyline, polygon, point θηι). Γηα ηελ δεκηνπξγέα ραξηψλ ηεο παξνχζαο εξγαζέαο ρξεηϊζηεθε λα δεκηνπξγάζνχλ επηϊ layers: Οδηθφ δέθηπν (Polyline) Αθηνγξακκά (Polyline) Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο (Polygon) Τγξφηνπνη (Polygon) Οηθηζκνέ (Point) ΛηκΪλη (Point) Ξελνδνρεέα (Point) Δηθόλα 1: Σν πεξηβάιινλ ηνπ ArcCatalog Βήμα 2ο ΑξρηθΪ πξαγκαηνπνηεέηαη ε δεκηνπξγέα θϊλλαβνπ ν νπνένο βνεζϊ ζηελ αλϊγλσζε ησλ ζπληεηαγκϋλσλ ρ θαη ς. Αθνινχζσο, ζην πεξηβϊιινλ ηνπ ArcMap κε ην δεμέ θιηθ ζην layers θαη properties επηιϋγεηαη Grids - New Grid θαη ζηε ζπλϋρεηα επηιϋγεηαη ην επηζπκεηφ εέδνο ηνπ θϊλλαβνπ. 38/102

39 Δηθόλα 2-3:Γεκηνπξγία θάλλαβνπ Βήμα 3 ο Βαζηθφ ζηφρν απνηειεέ ε εηζαγσγά ησλ δεδνκϋλσλ πνπ ππϊξρνπλ, ζην πεξηβϊιινλ ηνπ ArcMap κε ην Add Data, Ϋηζη ψζηε λα επηηεπρζεέ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηϋιεζκα, κε ηελ επεμεξγαζέα ηνπ ςεθηαθνχ ππνβϊζξνπ γηα ην νδηθφ δέθηπν, ηνπο νηθηζκνχο, ηα πνηϊκηα θαη ηηο ηζνυςεέο πνπ εέλαη ζηελ πεξηνρά κειϋηεο. Όζνλ αθνξϊ ηελ πεγά ησλ δεδνκϋλσλ γηα ηα ζπγθεθξηκϋλα ζηνηρεέα εέλαη Ϋηνηκα ςεθηαθϊ αξρεέα ζε κνξθά vector. Χο αξρηθϊ δεδνκϋλα παξϋρνληαη ην ππφβαζξν κε ην νδηθφ δέθηπν, ηνπο νηθηζκνχο, ηηο ηζνυςεέο, ηα πνηϊκηα γηα ην Ννκφ Υαιθηδηθάο θαζψο θαη ην ππφβαζξν γηα ηα φξηα Natura γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο απφ ην Τπνπξγεέν ΠεξηβΪιινληνο. Δηθόλα 4: Ννκόο Υαιθηδηθήο 39/102

40 Δηθόλα 5: Γήκνο Καζζάλδξαο Βήμα 4 ο ηε ζπλϋρεηα ζθνπφο εέλαη ε κεηαηξνπά ησλ ηζνυςψλ ζε 3D (ηξηζδηϊζηαηε απεηθφληζε). Ζ δηαδηθαζέα εέλαη ε εμάο: Αθνχ Ϋρεη εηζαρζεέ ην ππφβαζξν κε ηα πςφκεηξα, πξϋπεη λα ελεξγνπνηεζεέ ε εκθϊληζε ησλ εξγαιεέσλ 3D, θϊηη ην νπνέν γέλεηαη κε δεμέ θιηθ ζηε γξακκά εξγαιεέσλ. Απφ ην εηθνλέδην 3D επηιϋγεηαη Create TIN from features, θαη Ϋπεηηα επηιϋγνληαο ηα πςφκεηξα δηακνξθψλεηαη απφ ην ρξάζηε θαηϊ πξνηέκεζε ε ηξηζδηϊζηαηε εηθφλα. Δηθόλα 6: Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο 40/102

41 Αποηελέζμαηα διαδικαζίαρ 3D Δηθόλα 7-8: Απνηειέζκαηα 3D, Ννκόο Υαιθηδηθήο θαη Γήκνο Καζζάλδξαο Παποςζίαζη ηος.γ.π. για ηην πεπιοσή μελέηηρ Ζ κεζνδνινγέα πνπ παξαηέζεηαη παξαθϊησ Ϋρεη ζηφρν ηελ ςεθηνπνέεζε ησλ δεδνκϋλσλ πνπ ππϊξρνπλ, Ϋηζη ψζηε λα εέλαη επεμεξγϊζηκα απφ Ϋλα ινγηζκηθφ.γ.π, φπσο εέλαη ην ArcGIS. ηε πεξέπησζε απηά εέλαη απαξαέηεηε ε επεμεξγαζέα νξζναλεγκϋλσλ αεξνθσηνγξαθηψλ ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο ρξνλνινγέαο 1998, ησλ νπνέσλ πεγά εέλαη ν Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΔιιΪδαο (ΟΚΥΔ). ε πεξηβϊιινλ ArcMap, κε ην εξγαιεέν Add Data εηζϊγεηαη ν νξζναλεγκϋλνο ρϊξηεο θαζψο θαη ηα layers εθεέλα ηα νπνέα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα Ϋλα θαιχηεξν απνηϋιεζκα. Έπεηηα κε ηελ βνάζεηα ηνπ Google Earth εέλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο νξηζκϋλσλ πιεξνθνξηψλ νη νπνέεο ζα πξϋπεη λα θαέλνληαη ζην ρϊξηε ψζηε απηϋο λα εέλαη επαλϊγλσζηεο απφ ηνλ εθϊζηνηε ελδηαθεξφκελν. ΑπηΫο νη πιεξνθνξέεο εέλαη ην νδηθφ δέθηπν, νη νηθηζκνέ, ηα μελνδνρεέα πνπ ππϊξρνπλ ζηελ πεξηνρά, ην ιηκϊλη ζην Ϊλε θαζψο θαη ηα φξηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνράο. ηε ζπλϋρεηα πξνθεηκϋλνπ λα ςεθηνπνηεζεέ ην νδηθφ δέθηπν, ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά, ν πγξφηνπνο αιιϊ θαη λα απεηθνληζηνχλ κε ζεκεέα νη νηθηζκνέ, ηα μελνδνρεέα θαη ην ιηκϊλη, απφ ηελ εξγαιεηνκπϊξα Editor γέλεηαη ε επηινγά start editing sketch tool. 41/102

42 Δηθόλα 9: Οξζνθσηνράξηεο Γήκνπ Καζζάλδξαο, 1998 Έηζη, γέλεηαη ε ςεθηνπνέεζε ε νπνέα νινθιεξψλεηαη κε δηπιφ θιηθ. Γηα λα γέλεη απνζάθεπζε ηεο ςεθηνπνέεζεο, γέλεηαη επηινγά Editor -> Save & Stop Editing. Έπεηηα θνξηψλνληαη νη εηθφλεο απφ ην Google earth νη νπνέεο απεηθνλέδνπλ ηελ πεξηνρά κειϋηεο κε ρξνλνινγέα ην ΑπηΫο εηζϊγνληαη ζην αξρεέν ArcMap, φπνπ ππϊξρεη άδε ν νξζναλεγκϋλνο ρϊξηεο, κε ηνλ γλσζηφ πιϋνλ ηξφπν θαη γέλεηαη γεσαλαθνξϊ γηα κέα-κέα μερσξηζηϊ. Ζ δηαδηθαζέα εέλαη ε εμάο: απφ ηελ εξγαιεηνκπϊξα επηιϋγεηαη ην Georeferencing θαη add control points. ΒιΫπνληαο ηελ εηθφλα πνπ εέλαη δηαζϋζηκε απφ ην Google earth αιιϊ θαη ηνλ νξζναλεγκϋλν ρϊξηε, γέλεηαη ε πξνζπϊζεηα λα ζπζρεηηζηνχλ ηα έδηα ζεκεέα κεηαμχ ηνπο Ϋηζη ψζηε ε αεξνθσηνγξαθέα ηνπ 2008 λα αληηθαηαζηάζεη ηελ αεξνθσηνγξαθέα ηνπ 1998 Δηθόλα 10: Σειηθό απνηέιεζκα γεσαλαθνξάο 42/102

43 4.2.2 Δπιλογή και μοπθοποίηζη δεδομένυν πος θα πεπιέσονηαι ζηο σάπηη Σα δεδνκϋλα Ϋρνπλ εηζαρζεέ φια ζην ArcMap. Ζ δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξϊθεηαη ζηα πην πϊλσ Ϋρεη σο παξϊδεηγκα ην Ννκφ Υαιθηδηθάο θαη θπξέσο ην Γάκν ΚαζζΪλδξαο. ΔπνκΫλσο, εέλαη απαξαέηεην λα απνθαζηζηεέ, πνηα δεδνκϋλα ρξεηϊδεηαη λα απεηθνλέδνληαη ζηνλ ρϊξηε. Καζψο ν ρϊξηεο αθνξϊ ην Ννκφ Υαιθηδηθάο, ζα πξϋπεη ζέγνπξα λα ππϊξρνπλ νη δξφκνη, νη νηθηζκνέ θαη ηα πνηϊκηα. Έπεηηα πξϋπεη λα γέλνπλ νη ζσζηϋο ρξσκαηηθϋο επηινγϋο. ηφρνο ησλ ρξσκϊησλ εέλαη λα δέλνπλ Ϋκθαζε ζηα δεδνκϋλα πνπ παξνπζηϊδνληαη ζε πξψην πιϊλν θαη γηα λα γέλεη απηφ πξϋπεη λα δνζνχλ Ϋληνλα ρξψκαηα. Σα βαζηθϊ ζηνηρεέα ελφο ρϊξηε εέλαη ε θιέκαθα, ην ππφκλεκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο. Ζ εηζαγσγά ηεο θιέκαθαο γέλεηαη, επηιϋγνληαο Insert -> Scale Bar, γηα γξαθηθά θιέκαθα, θαη γηα αξηζκεηηθά θιέκαθα επηιϋγνπκε Insert -> Scale Text. Γηα ηελ εηζαγσγά ηνπ ππνκλάκαηνο επηιϋγνπκε Insert -> Legend. Γηα ηελ εηζαγσγά ηνπ ζάκαηνο ηνπ βνξξϊ, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ρϊξηε, επηιϋγνπκε Insert -> North Arrow θαη επηιϋγνπκε ην θαηϊιιειν ζάκα. ην ηειηθφ ζηϊδην πξϋπεη λα πξνζηεζνχλ νη ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο ηνπ ρϊξηε, νη νπνέεο εέλαη ην φλνκα ηνπ ρϊξηε, ε εκεξνκελέα δεκηνπξγέαο, ε πεγά ησλ δεδνκϋλσλ, ηα πξνβνιηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ θαη ν θνξϋαο. 4.3 σόλια Υαπηών Α.1. Οδηθφ δέθηπν Ννκνχ Υαιθηδηθάο (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ) Ο Ννκφο Υαιθηδηθάο θαηαιακβϊλεη ην κεγαιχηεξν κϋξνο ηεο νκψλπκεο ρεξζνλάζνπ φπνπ λφηηα δηαθιαδέδεηαη ζε ηξεηο ππνρεξζνλάζνπο (ΚαζζΪλδξαο, ηζσλέαο θαη Αγένπ Όξνπο, απφ ηηο νπνέεο ε ηειεπηαέα δελ πεξηιακβϊλεηαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ αιιϊ δηϋπεηαη απφ ηδηαέηεξν δηνηθεηηθφ θαζεζηψο). Απφ ην ρϊξηε αληινχληαη πιεξνθνξέεο γηα ην νδηθφ δέθηπν ηνπ Ννκνχ. Όπσο παξαηεξεέηαη, ην νδηθφ δέθηπν απαξηέδεηαη απφ ηνπηθφ, δεκνηηθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δέθηπν ρϊξε ζηα νπνέα θαζέζηαηαη εχθνιε ε πξφζβαζε θαη ε επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ Γάκσλ αιιϊ θαη κεηαμχ ηεο πεξηνράο κε ηνπο Ϊιινπο Ννκνχο ηεο ρψξαο. Σν ηνπηθφ νδηθφ δέθηπν επεθηεέλεηαη ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ Ννκνχ ελψ ην δεκνηηθφ, θαη ζπλαληϊηαη ζην βφξεην θαη 43/102

44 θεληξηθφ ηκάκα ηνπ Ννκνχ κε εμαέξεζε ην πξψην θαη δεχηεξν πφδη. Σν επαξρηαθφ νδηθφ δέθηπν επεθηεέλεηαη επέζεο ζε φιν ην Ννκφ. Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Α.2. Πξνζηαηεπφκελεο ΠεξηνρΫο Ννκνχ Υαιθηδηθάο (βι.παξϊξηεκα ΗΗΗ) Όπσο θαέλεηαη ζην ρϊξηε, ν Ννκφ Υαιθηδηθάο θηινμελεέ 12 πξνηεηλφκελεο πεξηνρϋο πξνο Ϋληαμε ζην δέθηπν Natura Οη πεξηνρϋο Όξνο Υνινκψληαο, ΣαμηΪξρεο Πνιχγπξνο βξέζθνληαη ζην βφξεην ηκάκα ηνπ Ννκνχ. Ζ πεξηνρά Όξνο ηξαησληθφ Κνξπθά θακλέ βξέζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκάκα θαη ε ΛηκλνζΪιαζζα Αγ.ΜΪκα βξέζθεηαη δπηηθϊ ηνπ Ννκνχ. Οη πεξηνρϋο Αθξσηάξην Πχξγνο Όξκνο Κχςαο ΜΪιακν θαη Τγξφηνπνο ΝΫαο Φψθαηαο βξέζθνληαη ζην πξψην πφδη Υαιθηδηθάο δπηηθϊ ηνπ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο, ε πεξηνρά Παιηνχξη Αθξσηάξη βξέζθεηαη λφηηα ηνπ Ννκνχ, ζην πξψην πφδη, ελψ νη πεξηνρϋο Όξνο Ίηακνο ηζσλέαο, Αθξσηάξην ΔιηΪ Αθξσηάξην ΚΪζηξν βξέζθνληαη ζην δεχηεξν πφδη ηε ηζσλέα. Σν ηξέην πφδη, ε Υεξζφλεζνο Άζσο, παξαηεξνχκε φηη Ϋρεη ραξαθηεξηζηεέ εμνινθιάξνπ σο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά. 44/102

45 Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Α.3. Γεσκνξθνινγέα Ννκνχ Υαιθηδηθάο (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ) ΜΫζα απφ ην γεσκνξθνινγηθφ ρϊξηε αληινχληαη πιεξνθνξέεο ζρεηηθϋο κε ην αλϊγιπθν θαη ηα θπζηθϊ ζηνηρεέα ηνπ Ννκνχ. Όπσο παξαηεξεέηαη κϋζα απφ ηηο ηζνυςεέο, ην αλϊγιπθν ηνπ Ννκνχ εέλαη θπξέσο νξεηλφ. Οη ηζνυςεέο απιψλνληαη ζε φιν ην Ννκφ κε ην κεγαιχηεξν πςφκεηξν λα θζϊλεη ηα 1100 κϋηξα ζην Γ.Γ. ΣαμηΪξρεο (θαη 1800 θζϊλεη ην πςφκεηξν ζηε Υεξζφλεζν Άζσο). Πεδηλφ Ϋδαθνο παξαηεξεέηαη ζε Ϋλα κηθξφ θνκκϊηη βφξεηα ηνπ δάκνπ ΚαζζΪλδξαο ζην ζεκεέν εθεέλν φπνπ δελ εκθαλέδνληαη ζρεδφλ θαζφινπ ηζνυςεέο. ΣΫινο ην Ϋδαθνο ηνπ Ννκνχ θαζέζηαηαη εχθνξν εμαηηέαο θπξέσο ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ πδϊηηλνπ πινχηνπ. 45/102

46 Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Α.4. Οδηθφ Γέθηπν Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ) Ο Γάκνο ΚαζζΪλδξαο θαηαιακβϊλεη ην βφξεην θαη θεληξηθφ ηκάκα ηεο ρεξζνλάζνπ ΚαζζΪλδξαο θαη πεξηιακβϊλεη 8 ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα θαη 24 νηθηζκνχο θαη νηθηζηηθϋο ζϋζεηο φπσο θαηαγξϊθεθαλ απφ ηελ ηαηηζηηθά Τπεξεζέα ζηελ απνγξαθά ηνπ ΜΫζα απφ ηνλ ρϊξηε αληινχληαη πιεξνθνξέεο γηα ην αλϊγιπθν, ην νδηθφ δέθηπν θαζψο θαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξνο Ϋληαμε ζην δέθηπν Natura πεξηνρά κειϋηεο. ΜΫζα απφ ηηο ηζνυςεέο πξνθχπηεη φηη ην αλϊγιπθν ηνπ Γάκνπ εέλαη πεξέπνπ κηζφ νξεηλφ θαη κηζφ πεδηλφ. Οη ηζνυςεέο απιψλνληαη θπξέσο ζην λφηην θνκκϊηη ηνπ Γάκνπ κε ην κεγαιχηεξν πςφκεηξν λα θζϊλεη ηα 300 κϋηξα, ελψ ην πεδηλφ Ϋδαθνο βξέζθεηαη ζην βφξεην ηκάκα ηνπ. Όζνλ αθνξϊ ην νδηθφ δέθηπν ηνπ Γάκνπ, απηφ απαξηέδεηαη απφ επαξρηαθνχο θαη αγξνηηθνχο δξφκνπο, νη νπνένη θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ. Σν ηνπηθφ νδηθφ δέθηπν επεθηεέλεηαη ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ Γάκνπ, θαζψο θαη ην επαξρηαθφ ην νπνέν μεθηλϊεη απφ ην βφξεην ηκάκα ηνπ δάκνπ θαη δηαζρέδεη ηελ αλαηνιηθά πιεπξϊ ηνπ πνδηνχ κϋρξη ην Παιηνχξη θαη απφ εθεέ ζπλερέδεη πξνο ηνλ νηθηζκφ Φνχξθα, ΚαζζΪλδξα θαη ΚαιιηζΫα. ΣΫινο, ν Γάκνο, θηινμελεέ δχν πξνηεηλφκελεο πεξηνρϋο πξνο Ϋληαμε ζην δέθηπν Natura, νη νπνέεο εέλαη : α) ην Αθξσηάξην Πχξγνο Όξκνο Κχςαο ΜΪιακν ε νπνέα πεξηνρά εθηεέλεηαη παξαιηαθϊ ηνπ νηθηζκνχ Ϊλε θαη ραξαθηεξέδεηαη σο Σφπνο Κνηλνηηθάο εκαζέαο θαη 46/102

47 β) νη Τγξφηνπνη ΝΫαο Φψθαηαο θαη ραξαθηεξέδεηαη σο Δηδηθά Εψλε Πξνζηαζέαο.σο Δηδηθά Εψλε Πξνζηαζέαο. Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Α.4.1. ΘΫζεηο βηνκεραληθψλ κνλϊδσλ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο Ο Γάκνο ΚαζζΪλδξαο δελ Ϋρεη αλαπηπρζεέ ηδηαέηεξα ζηε κεηαπνηεηηθά δξαζηεξηφηεηα. Όπσο παξαηεξνχκαη ζην ρϊξηε ζεζκνζεηεκϋλνη ππνδνρεέο βηνκεραληθάο ά βηνηερληθάο δξαζηεξηφηεηαο δελ ππϊξρνπλ θαη απηφ εέλαη πνιχ ζεηηθφ, θαζψο ζα απνηεινχζε πεγά κφιπλζεο, ηφζν γηα ην πεξηβϊιινλ, φζν θαη γηα ηα νηθνζπζηάκαηα πνπ ππϊξρνπλ ζηελ πεξηνρά. Οη κνλϊδεο πνπ ππϊξρνπλ ζηελ πεξηνρά, εέλαη κηθξϋο κνλϊδεο αμηνπνέεζεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγάο θαζψο θαη ηεο παξαγσγάο πξντφλησλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλϊγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ παξαζεξηζκνχ. αλ κεγαιχηεξεο, ζεκεηψλνληαη νη κνλϊδεο ζθπξνδϋκαηνο θαη ειαηνηξηβεένπ. Πην ζπγθεθξηκϋλα ζηελ πφιε ηεο Καζζαλδξεέαο ππϊξρνπλ δχν ειαηνηξηβεέα: Έλα ζπλεηαηξηζηηθφ, ην νπνέν αλάθεη ζηελ εθκεηϊιιεπζε ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ΚαζζΪλδξαο θαη Ϋλα ηδησηηθφ, ην νπνέν αλάθεη ζηελ εθκεηϊιιεπζε ηεο επηρεέξεζεο ησλ Γεσξγένπ Αιεμνχ & Γεκεηξένπ Σδειεπά. Διαηνηξηβεέν επέζεο δηαζϋηεη θαη ε πφιε ηεο Φνχξθαο. Δέλαη ππεξζχγρξνλα ειαηνηξηβεέα θαη θαιχπηνπλ ηηο αλϊγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγσγψλ ηεο πεξηνράο. Όζνλ αθνξϊ ηα εξγνηϊμηα παξαγσγάο ζθπξνδϋκαηνο ππϊξρνπλ δχν: Έλα ζηε Καζζαλδξεέα θαη Ϋλα ζηελ 47/102

48 πεξηνρά κεηαμχ Κξπνπεγάο θαη Πνιχρξνλνπ (3 πεξέπνπ ρηιηφκεηξα πξηλ ην Πνιχρξνλν γηα απηφλ πνπ θαηεπζχλεηαη απφ Κξπνπεγά). Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Α.5. Γεσκνξθνινγέα Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ) Απφ ην γεσκνξθνινγηθφ ρϊξηε γηα ην Γάκν ΚαζζΪλδξαο, παξαηεξνχκε φηη νη ηζνυςεέο απιψλνληαη θπξέσο ζην λφηην ηκάκα ηνπ Γάκνπ κε ην κεγαιχηεξν πςφκεηξν λα θζϊλεη ηα 300 κϋηξα (λνηηναλαηνιηθϊ ηνπ Γ.Γ. Καζζαλδξηλνχ) κε απνηϋιεζκα λα ζεσξεέηαη ε πην νξεηλά πεξηνρά ηνπ Γάκνπ, ελψ ην ρακειφηεξν πςφκεηξν θζϊλεη ηα 100 κϋηξα. Σν βφξεην ηκάκα ηνπ δάκνπ ραξαθηεξέδεηαη θπξέσο σο πεδηλφ φπνπ εθεέ δελ εκθαλέδνληαη ζρεδφλ θαζφινπ ηζνυςεέο. ΣΫινο ην Ϋδαθνο ηνπ Γάκνπ θαζέζηαηαη εχθνξν εμαηηέαο θπξέσο ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ πδϊηηλνπ πινχηνπ. 48/102

49 Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Α.8. ΥΪξηεο κεηαβνιψλ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο (βι. παξϊξηεκα ΗΗΗ, ΥΪξηεο Α.6. ΟξζνθσηνρΪξηεο Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο 1998 θαη Α.7. Φσηνκσζαηθφ Γάκνπ ΚαζζΪλδξαο 2008) Παξαηεξψληαο ηνλ ρϊξηε, πξνθχπηεη φηη θαηϊ ηελ πεξένδν ν Γάκνο ΚαζζΪλδξαο Ϋρεη αλαπηπρζεέ αξθεηϊ, θαζψο ζεκεηψλεηαη αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ ζαλ ζηφρν εέραλ ηε πξνζϋιθπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ ηφζν απφ ηελ ΔιιΪδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Έηζη, κε δεδνκϋλε ηελ ηνπξηζηηθά αλϊπηπμε θξέζεθε αλαγθαέν λα γέλνπλ θϊπνηεο βειηηψζεηο ζην νδηθφ δέθηπν. πγθξέλνληαο ινηπφλ, ηηο αεξνθσηνγξαθέεο ηνπ 1998 κε ηελ αληέζηνηρε ηνπ 2008, παξαηεξεέηαη φηη ην Οδηθφ Γέθηπν δηαθνξνπνηεέηαη. πγθεθξηκϋλα, απφ Πνηέδαηα πξνο ΝΫα Φψθαηα, ππάξρε Ϋλαο παξϊδξνκνο ν νπνένο κεηϊ απφ εξγαζέεο, βειηηψλεηαη θαη ραξαθηεξέδεηαη επαξρηαθφο κε απνηϋιεζκα ζάκεξα λα ππϊξρνπλ, δχν επαξρηαθνέ δξφκνη, παξϊιιεινη θαη κε αληέζεηε θαηεχζπλζε ψζηε ε πξφζβαζε ζην Γάκν αιιϊ θαη απφ ην Γάκν πξνο ΝΫα ΜνπδαληΪ θαη Θεζζαινλέθε, λα εέλαη επθνιφηεξε. Αλ θαη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνέ εμππεξεηνχληαη απφ ην επαξρηαθφ δέθηπν ηεο ΚαζζΪλδξαο πνπ δηαηξϋρεη πεξηκεηξηθϊ ηε ρεξζφλεζν, ε Φνχξθα, ην Καζζαλδξελφ, ε ΚαιΪλδξα θαη ην Πνζέδη ζπλδϋνληαη κε ην Δπαξρηαθφ δέθηπν κϋζσ ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ Φνχξθα απϋρεη απφ απηφ 3,5 ρικ., ην Καζζαλδξελφ φκσο πνπ εέλαη ν πην απνκαθξπζκϋλνο απφ ην θχθισκα νηθηζκφο ζπλδϋεηαη κε ηελ αλαηνιηθά αθηά ηνπ Γάκνπ κϋζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ Πνιχρξνλνπ, κε απνζηϊζεηο ησλ 12,5 ρικ., θαη κε 49/102

50 ΥαξηνγξΪθεζε πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura2000 κε ρξάζε ηερληθψλ Γεσπιεξνθνξηθάο ηηο δπηηθϋο αθηϋο κϋζσ ζθϊιαο Φνχξθαο 7,50 ρικ. Σν Ϊλε επέζεο ζπλδϋεηαη κε ηνπηθϊ δέθηπα κε ηε Φψθαηα θαη πξφζθαηα, φπσο θαέλεηαη ζην ρϊξηε, ζπλδϋεηαη κϋζσ αζθαιηνζηξσκϋλεο νδνχ κε ηελ Καζζαλδξεέα. ΜΫζσ παξϊθακςεο απφ ηε ΚαιιηζΫα θιεέλεη ην θχθισκα. Δπέζεο ζπγθξέλνληαο ηνπο ρϊξηεο Α.6. (ΟξζνθσηνρΪξηεο Γάκνπ ΚαζζΪλδξα 1998) θαη Α.7 (Φσηνκσζαηθφ Γάκνπ ΚαζζΪλδξα 2008) πξνθχπηεη φηη επϋθηαζε ησλ νηθηζκψλ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα θαη απηά θαέλεηαη κϋζσ ηεο δηαγξϊκκηζεο. Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 50/102

51 5. Γενικά ζςμπεπάζμαηα Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία Όπσο πξνϋθπςε κϋζα απφ ελδειερά κειϋηε, ε εθαξκνγά ηεο Οδεγέαο 92/43/ΔΟΚ, ε νπνέα αλαθϋξεηαη σο νδεγέα γηα ηελ δηαηάξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο Ϊγξηαο παλέδαο θαη ρισξέδαο θαη ε δεκηνπξγέα ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ ΦΤΖ 2000, ζα ζπκβϊινπλ ζεκαληηθϊ ζηε δηαηάξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Σν πιενλϋθηεκα ηεο νδεγέαο εέλαη φηη πξνζβιϋπεη ζηελ πξνζηαζέα εηδψλ θαη θπζηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ (habitats) κϋζσ ελφο δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (sites), επηηπγρϊλνληαο νινθιεξσκϋλε πξνζηαζέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, πνπ εέλαη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο. Γηα ηελ ΔιιΪδα δπζηπρψο, ζεκαληηθφο αξηζκφο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη αθφκε ζεκαληηθφηεξνο αξηζκφο ελδεκηθψλ θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ, δελ Ϋρνπλ πεξηιεθζεέ ζηα παξαξηάκαηα. Θα πξϋπεη ινηπφλ, λα γέλνπλ πξνζπϊζεηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ρψξαο, ψζηε ζε πξνζερά αλαζεψξεζε ηεο Οδεγέαο λα πξνζηεζνχλ θαη νη ηχπνη νηθνηφπσλ θαη ηα ελδεκηθϊ ηεο εέδε θπηψλ θαη δψσλ. Ζ απνγξαθά πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε γηα ηελ πινπνέεζε ηεο Οδεγέαο 92/43/ΔΟΚ ζηελ ΔιιΪδα, θαζψο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εξγϊζηεθε ζ απηά, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβϊινπλ ζεκαληηθϊ ζηελ επέηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ρϊξε ζηε ζεκαληηθά εκπεηξέα πνπ Ϋρεη απνθηεζεέ. ην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ επηιϋρζεθαλ 296 πεξηνρϋο θαη κειεηάζεθαλ θπξέσο ζε φηη αθνξϊ ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η θαη ζηα εέδε θπηψλ θαη δψσλ 51/102

52 ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ ηεο νδεγέαο 92/43/ΔΟΚ. Αλαγλσξέζηεθε θαη θαηαγξϊθεθε επέζεο κεγϊινο αξηζκφο Άιισλ εκαληηθψλ Δηδψλ πνπ εκθαλέδνληαη ζηελ ΔιιΪδα θαη δελ πεξηιακβϊλνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗ, θπξέσο θηλδπλεχνληα, ζπϊληα, ελδεκηθϊ ά/θαη εέδε πξνζηαηεπφκελα απφ δηεζλεέο ζπκβϊζεηο. Ζ πξψηε θϊζε ηνπ Ϋξγνπ ηειεέσζε ζηηο 20 Απξηιένπ 1995, φηαλ φια ηα ΣππνπνηεκΫλα Γειηέα ΓεδνκΫλσλ παξαδφζεθαλ ζην ΔΚΒΤ θαη αθνινχζεζε ε αμηνιφγεζε θαη ν Ϋιεγρφο ηνπο. Σα θξηηάξηα πνπ πηνζεηάζεθαλ γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η άηαλ ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, ε ζρεηηθά επηθϊλεηα, ην θαζεζηψο δηαηάξεζεο, ε δπλαηφηεηα απνθαηϊζηαζεο θαη ε ζπλνιηθά εθηέκεζε ησλ πεξηνρψλ ζε φηη αθνξϊ ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ. Σα θξηηάξηα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ ζε ζρϋζε κε ηα εέδε ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ άηαλ ε εθηέκεζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ κεγϋζνπο θαη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ, ν βαζκφο δηαηάξεζεο ησλ γλσξηζκϊησλ ηνπ ελδηαηηάκαηνο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθϊ γηα ην θϊζε εέδνο, ε δπλαηφηεηα απνθαηϊζηαζεο ηνπο θαη ν βαζκφο απνκφλσζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ε ζπλνιηθά εθηέκεζε ησλ πεξηνρψλ ζε ζρϋζε κε ηα παξαπϊλσ θξηηάξηα. πγθεθξηκϋλα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζέεο ζηϊιζεθε ηνλ επηϋκβξην ηνπ 1994 Ϋλαο πξνθαηαξθηηθφο θαηϊινγνο πξνο κειϋηε, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζρφιηα θαη νη πξνηϊζεηο ηνπο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1995 ζηϊιζεθε ζηηο έδηεο ππεξεζέεο (Τπνπξγεέα ΠΔΥΧΓΔ θαη Γεσξγέαο) θαη ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά, ν πιϋνλ αμηνινγεκϋλνο θαηϊινγνο ησλ ππφ Ϋξεπλα πεξηνρψλ. Σν παθϋην πεξηειϊκβαλε επέζεο ηελ πξνθαηαξηηθά νξηνζϋηεζε ησλ πεξηνρψλ (ρϊξηεο θιέκαθαο 1: ). Σνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1995 ζηϊιζεθε Ϋγθαηξα ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζέεο θαη ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ε ηειηθά Ϋθδνζε ηεο βϊζεο δεδνκϋλσλ θαη ηα ζπκπιεξσκϋλα ΣππνπνηεκΫλα Γειηέα ΓεδνκΫλσλ. Με ηελ ιάμε ηεο ηξέκελεο παξϊηαζεο ηνπ Ϋξγνπ (31/3/1996) ελεκεξψζεθε ε βϊζε δεδνκϋλσλ θαη θαηαζθεπϊζηεθαλ ρϊξηεο κε ηελ ηειηθά νξηνζϋηεζε ησλ πεξηνρψλ. (Οδεγέα 92/43/ΔΟΚ Σν Ϋξγν νηθνηφπσλ ζηελ ΔιιΪδα: Γέθηπν Φχζε 2000, ΔΚΒΤ) Απφ ηα απνηειϋζκαηα ηνπ Ϋξγνπ πξνθχπηεη φηη ε ΠΚΜ θηινμελεέ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πεξηνρψλ (40), αληηπξνζσπεχνληαο ην 13,5% ηνπ ζπλφινπ. Πην ζπγθεθξηκϋλα ζην Ννκφ Υαιθηδηθάο θηινμελνχληαη 12 πεξηνρϋο (9 ΣΚ θαη 3 ΕΔΠ) απφ ηηο νπνέεο νη δχν (ΣΚ) βξέζθνληαη ζην Γάκν ΚαζζΪλδξα. Όπσο Ϋρεη πξναλαθεξζεέ ζηα πξνεγνχκελα θεθϊιαηα, ε κέα απφ ηηο δχν πεξηνρϋο ζην Γάκν ΚαζζΪλδξαο (Αθξσηάξην Πχξγνο Όξκνο Κχςαο - ΜΪιακν) απνηειεέηαη θπξέσο απφ ζϊιαζζα, επνκϋλσο ην αθξηβϋο πνζνζηφ εέλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεέ, δηφηη ηα ζαιϊζζηα ηκάκαηα θαζψο θαη νη εμνινθιάξνπ ζαιϊζζηεο πεξηνρϋο δελ ζπλππνινγέδνληαη θαηϊ ηελ εθηέκεζε ηνπ πνζνζηνχ. 52/102

53 ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη θαηϊ ηελ νξηνζϋηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ αθνινπζάζεθαλ θπξέσο θπζηθϊ φξηα φπσο δξφκνη, θνξπθνγξακκϋο, ξϋκαηα θαη φρη απζηεξψο ηα φξηα ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η ηεο Οδεγέαο, γεγνλφο πνπ νδάγεζε ζε αχμεζε ησλ εθηϊζεσλ ηνπο. Δπέζεο ζε αξθεηϋο πξνηεηλφκελεο πεξηνρϋο πεξηιάθζεθαλ ρσξηϊ θαη νηθηζκνέ, θαζψο ζεσξάζεθε φηη απηϊ ζπληζηνχλ Ϋλα αλαπφζπαζην ηκάκα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ε εμαέξεζε ηνπο ζα δηαζπνχζε ηελ ελφηεηα ησλ πεξηνρψλ. Όζνλ αθνξϊ ηελ πξνζηαζέα ηεο πεξηνράο κειϋηεο, ηεο νπνέαο ην κεγαιχηεξν ηκάκα εέλαη ζαιϊζζην, απαηηεέηαη ηνπιϊρηζηνλ ε δηαηάξεζε θαη πηζαλφλ ε απνθαηϊζηαζε ησλ πδξνινγηθψλ θαη νηθνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν γεγνλφο φηη ζηε πεξηνρά δελ παξαηεξνχληαη επηβιαβεέο δξαζηεξηφηεηεο δελ εέλαη αξθεηφ γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε πξνζηαζέα ηνπ. Αληέζεηα, εέλαη επηβεβιεκϋλν λα εμαζθαιηζηεέ φηη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δε ζα πξνθαιϋζνπλ νχηε Ϊκεζα νχηε Ϋκκεζα αξλεηηθϋο επηπηψζεηο. πκπεξαέλεηαη ινηπφλ φηη ε πξνζηαζέα ελφο ζαιϊζζηνπ νηθνζπζηάκαηνο κπνξεέ λα απνδεηρζεέ απνηειεζκαηηθά κφλν αλ ζπλδπαζηεέ κε κηα νξζά δηαρεέξηζε. ΣΫινο, ζα πξϋπεη λα ηνληζηνχλ νη παξαθϊησ βαζηθϋο δηαπηζηψζεηο: Ζ πεέξα απνδεηθλχεη φηη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο κπνξνχλ λα ζπλππϊξμνπλ πξνο φθεινο θαη ησλ δχν. ε κηα πεξηνρά εηδηθάο αμέαο, φπσο εέλαη κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά, φιεο νη νηθνλνκηθϋο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξϋπεη λα δηϋπνληαη απφ κηα πεξηβαιινληηθά δηϊζηαζε. Απηφ ζεκαέλεη φηη επηβϊιιεηαη λα ζρεδηϊδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη κε ηϋηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα εέλαη ζπκβαηϋο κε ηε πξνζηαζέα ηεο πεξηνράο θαη ηε δηαηάξεζε ησλ ζπγθεθξηκϋλσλ αμηψλ πνπ ηελ ραξαθηεξέδνπλ. Οη φπνηεο νηθνλνκηθϋο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κϋζα ζε κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρά ά γχξσ απφ απηά ζα πξϋπεη λα απνηεινχλ κϋξνο ηεο δηαρεέξηζεο ηεο, δειαδά λα ξπζκέδνληαη απφ ην δηαρεηξηζηηθφ ζρϋδην. Δπέζεο, ζα πξϋπεη λα ζεκεησζεέ φηη δελ ππϊξρνπλ θαιϋο θαη θαθϋο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα θαη νη πην «άπηεο» δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα βιϊςνπλ, αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ αλεμϋιεγθηα θαη δελ Ϋρεη εμαζθαιηζηεέ ην αλϊινγν δηαρεηξηζηηθφ πιαέζην. 53/102

54 Βιβλιογπαθία Christoph Walder, I. C., & Alberto Arroyo Schnell, W. I. (2006, September). Natura 2000 in Europe, An NGO Assessment, Implementation status of the Habitats Directive in the EU-25 Member States,Bulgaria, Romania,Croatia and Turkey. ΑλΪθηεζε Ηνχιηνο 26, 2009, απφ WWF ΔιιΪο: wwf_report_2006.pdf Vakrou, A. (2006, ΜΪηνο 18). Natura Φύζε 2000, Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Γηθηύνπ θαηά ηε πεξίνδν ΑλΪθηεζε Ηνπιένπ 22, 2009, απφ Τπνπξγεέν Γεσξγέαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ΠεξηβΪιινληνο: ΑλαθνξΪ γηα ηελ θαηϊζηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ ΔιιΪδα. (2005, ΜΪηνο). ΑπιαδΪ, Δ. (2006). Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο. ΑλΪθηεζε ΓεθΫκβξηνο 5, 2009, απφ ΠεξηθΫξεηα Αηηηθάο Γαζαξρεέν ΠΪξλεζαο: Βαληθηψηε,. Σκάκα Γηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο. Θεζκηθό Πιαίζην (Υαξαθηεξηζκόο Γηαρείξηζε) Γηθηύνπ NATURA 2000 θαη Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ζηελ Διιάδα. ΓΑΗΑ Α.Δ. ΜΔΛΔΣΧΝ, Θεζζαινλέθε. (2009). Γεληθφ Πιαέζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ ΑλΪπηπμεο, (Άξζξν 10). ΑΠΟΦ 6877/4872 ΦΔΚ Α Γεσξγένπ, Κ. Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 ζηε Κύπξν, Μηα λέα πξαγκαηηθόηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο. ΑλΪθηεζε Αχγνπζηνο 2, 2009, απφ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ. Δ.Δ. (2007). Υξεκαηνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, "πλδπϊδνληαο ηε δηαρεέξηζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Natura 2000". Δ.Μ.Π. Οη Δπξσπατθέο πόιεηο, Σν δίθηπν Natura θαη νη Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο. ΑλΪθηεζε Αχγνπζηνο 2, 2009, απφ 54/102

55 ml Δ.Μ.Π., Φηιόηεο - Σξάπεδα ζηνηρείσλ γηα ηελ Διιεληθή θύζε. ΑλΪθηεζε Αχγνπζηνο 20, 2009, απφ ΔιιΪο, WWF. (2005, ΓεθΫκβξηνο). Δζληθφο Αλαπηπμηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Δπξσπαηθά Δ. (2002, ΓεθΫκβξηνο 27). Natura 2000, Βξπμέιιεο. ΤΠΔΥΧΓΔ ( ). Γίθηπν Natura ΑλΪθηεζε απφ ΤΠΔΥΧΓΔ (2007, Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο) ΑθηΫξσκα Ϋξεπλα ζην πεξηβϊιινλ. Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία, Σεχρνο 14. Καηαθηψηε, Μ. Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζην Ν.Υαιθηδηθήο όζνλ αθνξά ηα Βαξέα Μέηαιια. ΑλΪθηεζε Άπγνπζηνο 4, 2009, απφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, Μεηαπηπρηαθψλ ηκάκα: Γεσπηζηάκεο θαη πεξηβϊιινλ, ΣνκΫαο Πεξηβαιινληηθά & ΘαιΪζζηα Γεσρεκεέα. Κνηζεξέδεο, Η. (2009). Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο, Γάκνο Πνιπγχξνπ. Μηραάι, Ν. (2008). 5 καζάκαηα δσάο, Ϋλα πξφγξακκα Life-Φπζε ζηε Κχπξν. Μνπζεέν Γνπιαλδξά Φπζηθάο Ηζηνξέαο, Δ. Γίθηπν Natura ΑλΪθηεζε Αχγνπζηνο 15, 2009, απφ ΞεθηΫξεο, Γ. (2006, ΗαλνπΪξηνο). Δ.Μ.Π, Σκάκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Π.Μ.. Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο / Βηόηνπνη, Πεξίπησζε Δζληθνύ Πάξθνπ ρηληά. Αζάλα. ΟΓΓ_ 0043/1992: Αγξηα παλέδα & ρισξέδα - ΦπζηθΪ νηθφηνπα (223243), Άξζξν Β. Παλαγησηέδεο, Π., & Υαηδεκπέξνο, Κ. (2004, ΝνΫκβξηνο). Διιεληθφ ΚΫληξν ΘαιΪζζησλ εξεπλψλ Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν Γηαηκεκαηηθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ:«δπηζηάκε θαη ηερλνινγέα πδαηηθψλ πφξσλ». Παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα & αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζηηο αθηέο, Παξαδείγκαηα από ηελ Διιάδα. Αζάλα. 55/102

56 Πεξδέθεο, Γ. & αµνιαδϊ, Μ. (2003, Ηνχληνο 5-6 ) ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθά Μαθεδνλέαο Γ/λζε ΠεξηβΪιινληνο & Υσξνηαμέαο, Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο & Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ Έξγα θαη δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ηεο Υαιθηδηθήο ΤΠΔΥΧΓΔ (Απξέιηνο, 2003). "Γηθηύν Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο", Γίθηπν πεξηνρώλ Φύζε Τδάηηλνη Πόξνη. ηπιηαλέδεο,. (2006). ΓηδαθηηθΫο ζεκεηψζεηο καζάκαηνο "Φσηνγξακκεηξέα & ρξάζε θσηνγξακκεηξηθψλ πξνηφλησλ". ΑΠΘ Πνιπηερληθά ζρνιά.σκάκα Μεραληθψλ ρσξνηαμέαο θαη ΑλΪπηπμεο. Σερληθφ Δπηκειεηάξην ΔιιΪδαο, Σ. Κ. (2005). Παγθφζκηα ΖκΫξα ΠεξηβΪιινληνο. Σκάκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Δ. Οη ΔπξσπαΨθέο πόιεηο, Natura 2000 θαη Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. ΑλΪθηεζε Αχγνπζηνο 02, 2009, απφ ml ΣζνπγθξΪθεο, Γ., ΠαπαλαζηΪζεο, Β. Π., & Τθαληάο, Γ. (2003). ΑΠΘ, νιά Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο. Πξνδηαγξαθέο κειεηώλ δηαρείξηζεο ηεο βόζθεζεο ζε Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο. Θεζζαινλέθε gistech.gr. (2006). Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, Σειεπηζθόπεζε. ΑλΪθηεζε Ηνχληνο 14, 2009, απφ GEM. (2009, Ηνχιηνο 13). GEM Mapping & Design (Geographic Earth Mapping). ΑλΪθηεζε Ηνχιηνο 8, 2009, απφ Geomet. (n.d.). Geomet, Δηαηξία, Μειέηεο-Δθαξκνγέο-Φσηνγξακκεηξία. ΑλΪθηεζε Ηνχληνο 13, 2009, απφ QV-WEB. (2007, ΦεβξνπΪξηνο 2). Ση είλαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. ΑλΪθηεζε ΓεθΫκβξηνο 20, 2009, απφ Δηαηξεέα Υ.Κφπαλνο - Υ. σκαξϊο Ο.Δ. (QV- WEB): wikipedia. (2009, Ηνχληνο 30). ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ. ΑλΪθηεζε Ηνχιηνο 28, 2009, απφ Διεχζεξε εγθπθινπαέδηα: Ζλεκηπονικέρ Πηγέρ 56/102

57 Ηζηοζελίδα Δλληνικού Κένηπος Βιοηόπυν-Τγποηόπυν (29 Ννεκβξένπ 2009) Ηζηοζελίδα Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ (28 Ννεκβξένπ 2009) Ηζηοζελίδα Δςπυπαφκού Οπγανιζμού Πεπιβάλλονηορ (07 Γεθεκβξένπ 2009) Ηζηοζελίδα Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ WWF (23 Γεθεκβξένπ 2009) Ζλεκηπονικόρ Οδηγόρ για ηα ΓΠ (23 Γεθεκβξένπ 2009) 57/102

58 Παπαπηήμαηα Παπάπηημα Η: Πεπιοσέρ ιδιαίηεπηρ πεπιβαλλονηικήρ πποζηαζίαρ - Γίκηςο Natura2000 Ζ Δπξσπατθά Έλσζε Ϋρεη δηακνξθψζεη κηα εληαέα πνιηηηθά γηα ηε δηαηάξεζε ηεο θχζεο ε νπνέα ζηεξέδεηαη ζε δχν θπξέσο λνκνζεηηθϊ θεέκελα: ηελ «Οδεγέα γηα ηε δηαηάξεζε ησλ Ϊγξησλ πνπιηψλ» (79/409/ ΔΚ) θαη ηελ «Οδεγέα γηα ηνπο θπζηθνχο νηθνηφπνπο» (92/43/ΔΚ). Σν εζληθφ καο δέθαην Ϋρεη ελαξκνληζηεέ θαη κε ηηο δχν νδεγέεο ζχκθσλα κε ηηο ΚΤΑ /1985 θαη 33318/3028/1998 αληέζηνηρα. Σν Γέθηπν Natura 2000 απνηειεέηαη απφ δχν θαηεγνξέεο πεξηνρψλ. Σηο «Εψλεο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο - SPA» γηα ηε πξνζηαζέα ηεο Οξληζνπαλέδαο, φπσο νξέδεη ε Οδεγέα 79/409/EK θαη ηνπο «Σφπνπο Κνηλνηηθάο εκαζέαο - SCI», φπσο νξέδεη ε Οδεγέα 92/43/ΔΚ. Ζ ΔιιΪδα Ϋρεη ραξαθηεξέζεη ζάκεξα 151 Εψλεο Δηδηθάο Πξνζηαζέαο (SPA) θαη Ϋρεη ππνβϊιεη ηκεκαηηθϊ ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ( ) θαηϊινγν 239 πξνηεηλφκελσλ Σφπσλ Κνηλνηηθάο εκαζέαο (SCI) («Δζληθφο ΚαηΪινγνο»). Οη δχν θαηϊινγνη παξνπζηϊδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξϊ ηηο εθηϊζεηο ηνπο (ππϊξρνπλ ηκάκαηα SPA πνπ απνηεινχλ ηκάκαηα SCI). ΜΪιηζηα, 31 πεξηνρϋο Ϋρνπλ νξηζηεέ ηαπηφρξνλα σο SPA θαη Ϋρνπλ πξνηαζεέ θαη σο SCI. Ζ γεσξγηθά θαη δαζηθά Ϋθηαζε πνπ θαηαιακβϊλνπλ νη πεξηνρϋο Natura 2000 εέλαη ha (εμαηξνπκϋλσλ ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ) απφ ηελ νπνέα ηα ha ραξαθηεξέδνληαη σο γεσξγηθϋο εθηϊζεηο θαη ηα ha ραξαθηεξέδνληαη σο δαζηθϋο εθηϊζεηο φπσο βιϋπνπκε ζηνπο παξαθϊησ πέλαθεο (Πέλαθαο 1 θαη Πέλαθαο 2). Πέλαθαο 1: ΓεσξγηθΫο εθηϊζεηο ζε SPA θαη SCI, εμαηξνπκϋλσλ ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ Κσδηθφο CORINE Καηεγνξέα Έθηαζε Ha) 211 Με αξδεχζηκε αξφζηκε γε , Μφληκα αξδεπφκελε γε ,206 58/102

59 213 Οξπδψλεο , Ακπειψλεο 5.216, Οπσξνθφξα δϋλδξα θαη θπηεέεο κε ζαξθψδεηο θαξπνχο 6.593, Διαηψλεο , ΛηβΪδηα 5.404, χλζεηα θαιιηϋξγεηαο ζπζηάκαηα , Γε πνπ θαιχπηεηαη θπξέσο απφ ηε γεσξγέα κε ζεκαληηθϋο εθηϊζεηο θπζηθάο βιϊζηεζεο ,989 ΤΝΟΛΟ ,368 Πέλαθαο 2: ΓαζηθΫο εθηϊζεηο ζε SPA θαη SCI, εμαηξνπκϋλσλ ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ Κσδηθφο CORINE Καηεγνξέα Έθηαζε (Ha) 311 ΓΪζνο πιαηχθπιισλ , ΓΪζνο θσλνθφξσλ , Μηθηφ ΓΪζνο , Φπζηθνέ Βνζθφηνπνη , ΘΪκλνη θαη ρεξζφηνπνη , θιεξνθπιιηθά βιϊζηεζε ,334 59/102

60 324 ΜεηαβαηηθΫο δαζψδεηο ζακλψδεηο εθηϊζεηο ,380 ΤΝΟΛΟ ,720 ΛνηπΫο θαηεγνξέεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πλνιηθϊ νη θαηεγνξέεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ ΔιιΪδα θαέλνληαη ζηνλ παξαθϊησ πέλαθα: Πέλαθαο 3:Καηεγνξέεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ηελ πθηζηϊκελε Δζληθά λνκνζεζέα Καηεγνξέεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Νφκνο A. Δζληθνέ Γξπκνέ Ν. 996/71 B. ΑηζζεηηθΪ ΓΪζε Ν. 996/71 Γ. ΓηαηεξεηΫα Μλεκεέα ηεο Φχζεο Ν. 996/71 Γ. Δθηξνθεέα ΘεξακΪησλ θαη Καηαθχγηα Άγξηαο Εσάο Ν 177/75, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/98 Δ. Διεγρφκελεο θπλεγεηηθϋο πεξηνρϋο Ν 177/75, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/98 Ε. Δθηξνθεέα ζεξακϊησλ Ζ. ΠεξηνρΫο Πξνζηαζέαο ηεο Φχζεο ΠεξηιακβΪλνπλ: Ν. 1650/86 θαη δηεζλεέο ζπκβϊζεηο ΠεξηνρΫο Απφιπηεο Πξνζηαζέαο ηεο θχζεο ΠεξηνρΫο Πξνζηαζέαο ηεο Φχζεο ΔζληθΪ ΠΪξθα Πξνζηαηεπφκελνπο Φπζηθνχο ρεκαηηζκνχο θαη Σνπέα 60/102

61 ΠεξηνρΫο ΟηθναλΪπηπμεο Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρϋο δηεζλνχο ζεκαζέαο Οη παξαπϊλσ θαηεγνξέεο αλαιχνληαη ζε ζπληνκέα: Δθνικοί Γπςμοί: χκθσλα κε ην Ν. 996/71 Δζληθνέ Γξπκνέ κπνξνχλ λα θεξχζζνληαη δαζηθϋο πεξηνρϋο, νη νπνέεο παξνπζηϊδνπλ ηδηαέηεξν ελδηαθϋξνλ, απφ Ϊπνςε δηαηάξεζεο ηεο Ϊγξηαο ρισξέδαο θαη παλέδαο, ησλ γεσκνξθηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηνπ ππεδϊθνπο, ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πδϊησλ θαη γεληθψο ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο ηνπο θαη ησλ νπνέσλ επηβϊιιεηαη ε πξνζηαζέα, ε δηαηάξεζε θαη ε βειηέσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο κνξθάο θαη ησλ θπζηθψλ θαιινλψλ ηνπο, γηα αηζζεηηθά, ςπρηθά θαη πγηεηλά απφιαπζε θαη αλϊπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, σο θαη γηα ηε δηελϋξγεηα πϊζεο θχζεσο επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. ηε ρψξα καο ζάκεξα Ϋρνπλ θεξπρζεέ 11 εζληθνέ δξπκνέ. Αιζθηηικά Γάζη: Δέλαη θπζηθϊ ά ηερλεηϊ (πξνεξρφκελα απφ αλαδϊζσζε) δϊζε ηα νπνέα βξέζθνληαη θνληϊ ζε πφιεηο θαη πξνζηαηεχνληαη κε ζηφρν θπξέσο ηελ αλαςπρά ησλ πνιηηψλ. Χο ΑηζζεηηθΪ ΓΪζε Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηεέ 19 πεξηνρϋο, κε ζπλνιηθά Ϋθηαζε εθηϊξηα. Γιαηηπηηέα Μνημεία ηηρ Φύζηρ: Χο ΓηαηεξεηΫα Μλεκεέα ηεο Φχζεο θεξχζζνληαη εθηϊζεηο, δεκφζηεο ά κε, πνπ παξνπζηϊδνπλ παιαηνληνινγηθφ, γεσκνξθνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθϋξνλ, κεκνλσκϋλα δϋλδξα ά ζπζηϊδεο δϋλδξσλ ά θαη ζπϊληα εέδε θπηψλ κε ηδηαέηεξε βνηαληθά, νηθνινγηθά, θπηνγεσγξαθηθά, αηζζεηηθά ά ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά αμέα. ηελ έδηα θαηεγνξέα αλάθνπλ επέζεο εθηϊζεηο κε ζεκαληηθφ νηθνινγηθφ, παιαηνληνινγηθφ γεσκνξθνινγηθφ ά Ϊιιν ελδηαθϋξνλ. Ζ ζεζκνζϋηεζά ηνπο Ϋγηλε κε βϊζε ηνλ Γαζηθφ θψδηθα. άκεξα ζηε ρψξα καο Ϋρνπλ θεξπρζεέ 51 ΓηαηεξεηΫα Μλεκεέα ηεο Φχζεο, κε ζπλνιηθά Ϋθηαζε εθηϊξηα, ην 89% ηεο νπνέαο θαιχπηεη ην απνιηζσκϋλν δϊζνο ζηε ΛΫζβν. Καηαθύγια Θηπαμάηυν και Άγπιαρ Ευήρ: χκθσλα κε ηνλ Νφκν 177/75 ηδξχζεθαλ πεξηνρϋο πνπ νξέδνληαλ ζαλ θαηαθχγηα ζεξακϊησλ κε ζηφρν «ηελ πξνζηαζέα θαη δηϊζσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο» θαη «ηελ δηαηάξεζε, αλϊπηπμε θαη εθκεηϊιιεπζε ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο». ηε ζπλϋρεηα κε ηνλ Ν. 2637/1998 ηα κϋρξη ηφηε θαηαθχγηα ΘεξακΪησλ κεηνλνκαζηάθαλ ζε θαηαθχγηα Άγξηαο Εσάο. 61/102

62 Δλεγσόμενερ Κςνηγεηικέρ Πεπιοσήρ: ηελ ΔιιΪδα εληνπέδνληαη επηϊ ζπλνιηθϊ Διεγρφκελεο ΚπλεγεηηθΫο ΠεξηνρΫο νη νπνέεο θαηαιακβϊλνπλ ζπλνιηθϊ Ϋθηαζε έζε κε εθηϊξηα ε νπνέα αληηζηνηρεέ ζην 0,84 % ηεο ζπλνιηθάο ρεξζαέαο επηθϊλεηαο ηεο ρψξαο καο. Σν ζαιϊζζην ηκάκα ηνπο θαηαιακβϊλεη Ϋθηαζε έζε κε 68 εθηϊξηα. Δκηποθεία Θηπαμάηυν: ΤπΪξρνπλ ζπλνιηθϊ 21 ΚξαηηθΪ Δθηξνθεέα ΘεξακΪησλ ηα νπνέα θαηαιακβϊλνπλ ζπλνιηθά Ϋθηαζε έζε κε εθηϊξηα. Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ: Ζ θχζε θαη ην ηνπέν πξνζηαηεχνληαη θαη δηαηεξνχληαη, ψζηε λα δηαζθαιέδνληαη νη θπζηθϋο δηεξγαζέεο, ε απνδνηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ηζνξξνπέα θαη ε εμϋιημε ησλ νηθνζπζηεκϊησλ θαζψο θαη ε πνηθηινκνξθέα, ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηϊ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1650/1986. Δηζη, ρεξζαέεο, πδϊηηλεο ά κηθηνχ ραξαθηάξα πεξηνρϋο, κεκνλσκϋλα ζηνηρεέα ά ζχλνια ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπένπ, κπνξνχλ λα απνηειϋζνπλ αληηθεέκελα πξνζηαζέαο θαη δηαηάξεζεο ιφγσ ηεο νηθνινγηθάο, γεσκνξθνινγηθάο βηνινγηθάο, επηζηεκνληθάο ά αηζζεηηθάο ζεκαζέαο ηνπο. Οη πεξηνρϋο, ηα ζηνηρεέα ά ηα ζχλνιϊ ηεο θχζεο απηϊ κπνξνχλ λα ραξαθηεξέδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ έδην Νφκν σο: ΠεξηνρΫο Απφιπηεο Πξνζηαζέαο ηεο θχζεο. Χο ηϋηνηεο ραξαθηεξέδνληαη εθηϊζεηο κε εμαηξεηηθϊ επαέζζεηα νηθνζπζηάκαηα, βηφηνπνη ά νηθφηνπνη ζπϊλησλ ά απεηινχκελσλ κε εμαθϊληζε εηδψλ ηεο Ϊγξηαο παλέδαο. ηηο πεξηνρϋο απηϋο απαγνξεχεηαη θϊζε δξαζηεξηφηεηα εθηφο νξηζκϋλσλ εμαηξϋζεσλ. ΠεξηνρΫο Πξνζηαζέαο ηεο θχζεο. Χο ηϋηνηεο ραξαθηεξέδνληαη εθηϊζεηο κεγϊιεο νηθνινγηθάο ά βηνινγηθάο αμέαο. ηηο πεξηνρϋο απηϋο πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβϊιινλ απφ θϊζε δξαζηεξηφηεηα ά επϋκβαζε πνπ εέλαη δπλαηφ λα κεηαβϊιιεη ά λα αιινηψζεη ηε θπζηθά θαηϊζηαζε, ζχλζεζε ά εμϋιημά ηνπ, εθηφο νξηζκϋλσλ εμαηξϋζεσλ. ΔζληθΪ πϊξθα. Υαξαθηεξέδνληαη εθηεηακϋλεο ρεξζαέεο, πδϊηηλεο ά κηθηνχ ραξαθηάξα πεξηνρϋο, νη νπνέεο παξακϋλνπλ αλεπεξϋαζηεο ά Ϋρνπλ ειϊρηζηα επεξεαζηεέ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο νπνέεο δηαηεξεέηαη κεγϊινο αξηζκφο θαη πνηθηιέα αμηφινγσλ βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζηνηρεέσλ. Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνέ ζρεκαηηζκνέ. Χο ηϋηνηνη ραξαθηεξέδνληαη ιεηηνπξγηθϊ ηκάκαηα ηεο θχζεο ά κεκνλσκϋλα δεκηνπξγάκαηϊ ηεο πνπ Ϋρνπλ ηδηαέηεξε επηζηεκνληθά, νηθνινγηθά ά αηζζεηηθά αμέα ά ζπκβϊιινπλ ζηε δηαηάξεζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζέα θπζηθψλ πφξσλ, φπσο δϋληξα, ζπζηϊδεο δϋληξσλ θαη ζϊκλσλ πξνζηαηεπηηθά βιϊζηεζε θιπ. 62/102

63 ΠεξηνρΫο νηθναλϊπηπμεο. Χο ηϋηνηεο ραξαθηεξέδνληαη εθηεηακϋλεο πεξηνρϋο πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβϊλνπλ ρσξηϊ ά νηθηζκνχο εθφζνλ παξνπζηϊδνπλ ηδηαέηεξε αμέα θαη ελδηαθϋξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξϊιιεια πξνζθϋξνπλ ζεκαληηθϋο δπλαηφηεηεο γηα αλϊπηπμε δξαζηεξηνηάησλ πνπ ελαξκνλέδνληαη κε ηελ πξνζηαζέα ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπένπ. Δλ ηνχηνηο, εθηφο απφ ηελ Δζληθά Ννκνζεζέα, ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο θχζεο απνξξϋνπλ θαη απφ ζρεηηθϋο Γηεζλεέο πκβϊζεηο ηηο νπνέεο ε ΔιιΪδα Ϋρεη θπξψζεη. Οη θχξηεο απφ ηηο ζπκβϊζεηο απηϋο εέλαη νη αθφινπζεο, κε βϊζε ηηο νπνέεο νξέδνληαη πξφζζεηεο ησλ παξαπϊλσ πεξηνρϋο πξνζηαζέαο Γηεζλνχο εκαζέαο: ΠεξηνρΫο ηνπ δηθηχνπ Natura2000, φπσο αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξϊγξαθν Τγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζέαο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε Ramsar. Δέλαη κεγϊιεο πγξνηνπηθϋο εθηϊζεηο κε κφληκα ά επνρηθϊ λεξϊ πνπ θηινμελνχλ ζεκαληηθφ αξηζκφ πδξφβησλ πνπιηψλ θαη ζπϊληα ά απεηινχκελα εέδε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε Ramsar (Iran, 1971). Ζ ΔιιΪδα ραξαθηάξηζε 10 πγξνηφπνπο σο Γηεζλνχο εκαζέαο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε (πγξφηνπνη Ramsar). Οη πγξφηνπνη Ramsar Ϋρνπλ ζπλνιηθά Ϋθηαζε εθηϊξηα. Μλεκεέα Παγθφζκηαο ΚιεξνλνκηΪο. χκθσλα κε ηε ζχκβαζε γηα ηελ Γηεζλάο Πνιηηηζηηθά ΚιεξνλνκηΪ, ε νπνέα ιεηηνπξγεέ ππφ ηελ αηγέδα ηεο UNESCO θαη θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο ην 1981, Ϋρνπλ θεξπρζεέ σο Μλεκεέα Γηεζλνχο ΚιεξνλνκηΪο γηα ην θπζηθφ ΠεξηβΪιινλ ηνπο ηα ΑληηρΪζηα Όξε ΜεηΫσξα (Ϋθηαζεο 387 εθηαξέσλ) θαη ην φξνο Άζσο. 63/102

64 Παπάπηημα ΗΗ: Καηάλογορ ηυν Πποζηαηεςόμενυν Πεπιοσών ζηην Δλλάδα A/A ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΠΟΤ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΠΟΤ ΔΚΣΑΖ (ha) 1 ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 11 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΒΡΟ 1 GR SPA DASOS DADIAS-SOUFLI ΓΑΟ ΓΑΓIΑ-ΟΤΦΛI 41111,58 2 GR SCI TREIS VRYSES ΣΡΔΗ ΒΡΤΔ 9912,62 3 GR SCI FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI ΦΔΓΓΑΡΗ ΑΜΟΘΡΑΚΖ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΑΚΣΔ, ΒΡΑΥΟΝΖΗΓΑ ΕΟΤΡΑΦΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 16437,741 4 GR SCI VOUNA EVROU ΒΟΤΝΑ ΔΒΡΟΤ 42372,5 5 GR SPA DELTA EVROU ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟY 12557,92 6 GR SCI DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΒΡΑΥΗΧΝΑ 9857,56 7 GR SPA PARAPOTAMIO DASOS VOREIOU EVROU KAI ARDA ΠΑΡΑΠΟΣΑΜIΟ ΓΑΟ ΒΟΡΔIΟΤ ΔΒΡΟΤ ΚΑI ΑΡΓΑ 25931,73 8 GR SPA NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU ΝΟΣIΟ ΓΑIΚΟ YΜΠΛΔΓΜΑ ΔΒΡΟΤ 29275,36 9 GR SPA OREINOS EVROS- KOILADA DEREIOU ΟΡΔΗΝΟ ΔΒΡΟ ΚΟΗΛΑΓΑ ΓΔΡΔΗΟΤ 48907,49 ΞΑΝΘΖ 10 GR SCI OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES ΟΡΟ ΥΑΨΝΣΟΤ-ΚΟΤΛΑ & ΓΤΡΧ ΚΟΡΤΦΔ 3491,99 11 GR SPA STENA NESTOU ΣΔΝΑ ΝΔΣΟΤ 8752,99 12 GR SCI AISTHITIKO DASOS NESTOU ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΓΑΟ ΝΔΣΟΤ 2335,86 ΡΟΓΟΠΖ 13 GR SCI POTAMOS FILIOURIS ΠΟΣΑΜΟ ΦΗΛΗΟΤΡΖ 2058,44 14 GR SCI POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI) ΠΟΣΑΜΟ ΚΟΜΦΑΣΟ (ΝΔΑ ΚΟΗΣΖ) 423,65 15 GR SCI MARONEIA-SPILAION ΜΑΡΧΝΔΗΑ-ΠΖΛΑΗΟ 1,31 16 GR SCI LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI ΛΗΜΝΔ & ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΔ ΣΖ ΘΡΑΚΖ-ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 29455,98 64/102

65 17 GR SPA LIMNES VISTONIS, ISMARIS- LIMNOTHALASSES PORTO LAGOS, ALYKI PTELEA, XIROLIMNI, KARATZA ΛIΜΝΔ ΒIΣΟΝI, IΜΑΡI- ΛIΜΝΟΘΑΛΑΔ ΠΟΡΣΟ ΛΑΓΟ, ΑΛYΚΖ ΠΣΔΛΔΑ, ΞΖΡΟΛIΜΝΖ, ΚΑΡΑΣΕΑ 18217,14 18 GR SPA KOILADA FILIOURI ΚΟIΛΑΓΑ ΦIΛIΟΤΡI 37565,9 19 GR SPA KOILADA KOMPSATOU ΚΟIΛΑΓΑ ΚΟΜΦΑΣΟΤ 16600,86 ΓΡΑΜΑ 20 GR SCI DASOS FRAKTOU ΓΑΟ ΦΡΑΚΣΟΤ 1090,05 21 GR SCI RODOPI (SIMYDA) ΡΟΓΟΠΖ (ΖΜΤΓΑ) 6715,45 22 GR SCI PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΣΗΑ, ΠΤΡΑΜΗ ΚΟΤΣΡΑ 7447,1 23 GR SCI KORYFES OROUS FALAKRO ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΦΑΛΑΚΡΟ 9845,62 24 GR SPA PARTHENO DASOS KENTRIKIS RODOPIS ΠΑΡΘΔΝΟ ΓΑΟ ΚΔΝΣΡIΚΖ ΡΟΓΟΠΖ 572,02 ΚΑΒΑΛΑ 25 GR SPA DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS KAI NISOS THASOPOULA ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΔ ΚΔΡΑΜΧΣΖ ΚΑI ΝΖΟ ΘΑΟΠΟΤΛΑ 14624,76 26 GR SCI KORYFES OROUS PANGAIO ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΠΑΓΓΑΗΟ 10345,47 27 GR SCI ORMOS POTAMIAS-AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA ΟΡΜΟ ΠΟΣΑΜΗΑ-ΑΚΡ. ΠΤΡΓΟ ΔΧ Ν. ΓΡΑΜΒΟΤΑ 357,89 28 GR SCI KOLPOS PALAIOU-ORMOS ELEFTHERON ΚΟΛΠΟ ΠΑΛΑΗΟΤ - ΟΡΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 1168,27 29 GR SCI DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS - EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ & ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΔ ΚΔΡΑΜΧΣΖ-ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 22484,63 12 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΖΜΑΘΗΑ 30 GR SCI OROS VERMIO ΟΡΟ ΒΔΡΜΗΟ 25555,14 31 GR SCI STENA ALIAKMONA ΣΔΝΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ 3623,73 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 32 GR SCI LIMNES VOLVI KAI LAGKADA-EVRYTERI PERIOCHI ΛΗΜΝΔ ΒΟΛΒΖ & ΛΑΓΚΑΓΑ-ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 26947,81 33 GR SCI DELTA AXIOU-LOUDIA- ALIAKMONA-EVRYTERI PERIOCHI-AXIOUPOLI ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ-ΛΟΤΓΗΑ- ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ-ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ-ΑΞΗΟΤΠΟΛΖ 33676,35 34 GR SCI STENA RENTINAS- EVRYTERI PERIOCHI ΣΔΝΑ ΡΔΝΣΗΝΑ - ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 2905,16 35 GR SCI/SPA LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU ΛΗΝΟΘΑΛΛΑΑ ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ 377,2 36 GR SPA LIMNES VOLVI KAI LAGKADA KAI STENA RENTINAS ΛIΜΝΔ ΒΟΛΒΖ ΚΑI ΛΑΓΚΑΓΑ ΚΑI ΣΔΝΑ ΡΔΝΣIΝΑ 15671,24 65/102

66 37 GR SPA DELTA AXIOU-LOUDIA- ALIAKMONA-ALYKI KITROUS ΓΔΛΣΑ ΑΞIΟΤ-ΛΟΤΓIΑ- ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΖ ΚIΣΡΟΤ 29647,09 38 GR SPA LIMNOTHALASSA EPANOMIS ΛIΜΝΟΘΑΛΑΑ ΔΠΑΝΧΜΖ 689,4 39 GR SCI LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΔΠΑΝΧΜΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 830,38 ΚΗΛΚΗ 40 GR SCI LIMNI PIKROLIMNI ΛΗΜΝΖ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 1089,35 41 GR SCI YDROCHARES DASOS MOURION ΤΓΡΟΥΑΡΔ ΓΑΟ ΜΟΤΡΗΧΝ 774,92 42 GR SPA LIMNI DOIRANI ΛIΜΝΖ ΓΟIΡΑΝΖ 2126,12 43 GR SPA LIMNI PIKROLIMNI- XILOKERATEA ΛIΜΝΖ ΠIΚΡΟΛΗΜΝΖ- ΞΖΛΟΚΔΡΑΣΔΑ 2012,31 ΠΔΛΛΑ 44 GR SCI/SPA KORYFES OROUS VORA ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΒΟΡΑ 40435,09 45 GR SCI/SPA ORI TZENA ΟΡΖ ΣΕΔΝΑ 12576,93 46 GR SCI OROS PAIKO ΟΡΟ ΠΑΨΚΟ GR SCI LIMNI AGRA ΛΗΜΝΖ ΑΓΡΑ 1249,75 48 GR SCI STENA APSALOU- MOGLENITSAS ΣΔΝΑ ΑΦΑΛΟΤ - ΜΟΓΛΔΝΗΣΑ 6110,57 49 GR SPA LIMNI KAI FRAGMA AGRA ΛIΜΝΖ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ 1385,76 ΠΗΔΡΗΑ 50 GR SCI/SPA OROS OLYMPOS ΟΡΟ ΟΛΤΜΠΟ 19139,59 51 GR SCI PIERIA ORI ΠΗΔΡΗΑ ΟΡΖ 16640,29 52 GR SCI OROS TITAROS ΟΡΟ ΣΗΣΑΡΟ 5325,05 53 GR SCI ALYKI KITROUS-EVRYTERI PERIOCHI ΑΛΤΚΖ ΚΗΣΡΟΤ - ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 1440,56 ΔΡΡΔ 54 GR SCI LIMNI KERKINI- KROUSIA - KORYFES OROUS BELES, ANGISTRO - CHAROPO ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ - ΚΡΟΤΗΑ - ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΜΠΔΛΔ, ΑΓΓΗΣΡΟ-ΥΑΡΧΠΟ 78303,96 55 GR SCI/SPA EKVOLES POTAMOU STRYMONA ΔΚΒΟΛΔ ΠΟΣΑΜΟΤ ΣΡΤΜΟΝΑ 1297,1 56 GR SCI AI GIANNIS-EPTAMYLOI ΑΨ ΓΗΑΝΝΖ-ΔΠΣΑΜΤΛΟΗ 327,29 57 GR SCI KORYFES OROUS MENOIKION - OROS KOUSKOURAS - YPSOMA ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΜΔΝΟΗΚΗΟΝ- ΟΡΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑ-ΤΦΧΜΑ 23288,69 58 GR SCI KORYFES OROUS ORVILOS ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΟΡΒΗΛΟ 4871,04 59 GR SCI ORI VRONTOUS-LAILIAS- EPIMIKES ΟΡΖ ΒΡΟΝΣΟΤ - ΛΑΨΛΗΑ-ΔΠΗΜΖΚΔ 6799,47 60 GR SPA TECHNITI LIMNI KERKINIS - OROS KROUSIA ΣΔΥΝΖΣΖ ΛIΜΝΖ ΚΔΡΚIΝΖ - ΟΡΟ ΚΡΟΤIΑ 27712,64 61 GR SPA KOILADA TIMIOU PRODROMOU - ΚΟIΛΑΓΑ ΣIΜIΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ,82 66/102

67 MENOIKION ΜΔΝΟIΚIΟΝ 62 GR SPA OROS BELES ΟΡΟ ΜΠΔΛΛΔ 25310,84 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 63 GR SCI OROS CHOLOMONTAS ΟΡΟ ΥΟΛΟΜΟΝΣΑ 15543,63 64 GR SCI OROS ITAMOS-SITHONIA ΟΡΟ ΗΣΑΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 18031,62 65 GR SCI CHERSONISOS ATHOS ΥΔΡΟΝΖΟ ΑΘΧ 33567, GR SCI/SPA LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA ΛΗΜΝΟΘΑΛΛΑΑ ΑΓΗΟΤ ΜΑΜΑ 633,15 67 GR SCI OROS STRATONIKON- KORYFI SKAMNI ΟΡΟ ΣΡΑΣΧΝΗΚΟ- ΚΟΡΤΦΖ ΚΑΜΝΗ 8128,17 68 GR SCI AKROTIRIO ELIA- AKROTIRIO KASTRO- EKVOLI RAGOULA ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΔΛΗΑ - ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΚΑΣΡΟ- ΔΚΒΟΛΖ ΡΑΓΟΤΛΑ 532,82 69 GR SCI PALIOURI-AKROTIRI ΠΑΛΗΟΤΡΗ-ΑΚΡΧΣΖΡΗ 286,11 70 GR SCI 71 GR SCI 72 GR SPA 73 GR SPA 74 GR SPA PLATANITSI-SYKIA: ΑKR. RIGAS-AKR. ADOLO AKROTIRIO PYRGOS- ORMOS KYPSAS- MALAMO TAXIARCHIS - POLYGYROS YGROTOPOI NEAS FOKAIAS CHERSONISOS SITHONIAS 13 ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΡΔΒΔΝΑ ΠΛΑΣΑΝΗΣΗ - ΤΚΗΑ: ΑΚΡ. ΡΖΓΑ-ΑΚΡ. ΑΓΟΛΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΠΤΡΓΟ - ΟΡΟ ΚΤΦΑ-ΜΑΛΑΜΟ ΣΑΞIΑΡΥΖ - ΠΟΛYΓYΡΟ YΓΡΟΣΟΠΟI ΝΔΑ ΦΧΚΑIΑ 988, , ,07 439,58 ΥΔΡΟΝΖΟ ΗΘΧΝΗΑ 23451,17 75 GR SCI VASILITSA ΒΑΗΛΗΣΑ 8012,78 76 GR SPA ETHNIKOS DRYMOS PINDOU ΔΘΝIΚΟ ΓΡYΜΟ ΠIΝΓΟΤ 3293,82 77 GR SCI ETHNIKOS DRYMOS PINDOU (VALIA KALNTA) - EVRΤTERI PERIOCHI ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΠΗΝΓΟΤ (ΒΑΛΗΑ ΚΑΛΝΣΑ) - ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 6838,25 ΚΑΣΟΡΗΑ 78 GR SCI LIMNI KASTORIAS ΛΗΜΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ 4732,5 79 GR SCI/SPA KORYFES OROUS GRAMMOS ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΓΡΑΜΜΟ 34357,03 80 GR SPA LIMNI ORESTIAS (KASTORIAS) ΛIΜΝΖ ΟΡΔΣIΑ (ΚΑΣΟΡIΑ) 3833,35 ΚΟΕΑΝΖ 81 GR SCI OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI) ΟΡΟ ΒΟΤΡΗΝΟ (ΚΟΡΤΦΖ ΑΠΡΟΒΟΤΝΗ) 764,05 82 GR SPA ORI VOREIOU VOURINOU KAI MELLIA ΟΡΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΒΟΤΡΗΝΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΛΗΑ 17855,79 ΦΛΧΡΗΝΑ 83 GR SCI/SPA ETHNIKOS DRYMOS PRESPON ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΠΡΔΠΧΝ 26613,06 84 GR SCI/SPA ORI VARNOUNTA ΟΡΖ ΒΑΡΝΟΤΝΣΑ 6076,62 67/102

68 85 GR SCI LIMNES VEGORITIDA- PETRON ΛΗΜΝΔ ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ - ΠΔΣΡΧΝ 12569,02 86 GR SCI/SPA LIMNES CHEIMADITIDA - ZAZARI ΛΗΜΝΔ ΥΔΗΜΑΓΗΣΗΓΑ - ΕΑΕΑΡΖ 4064,39 87 GR SCI OROS VERNON-KORYFI VITSI ΟΡΟ ΒΔΡΝΟΝ - ΚΟΡΤΦΖ ΒΗΣΗ 8202,13 88 GR SPA LIMNI PETRON ΛIΜΝΖ ΠΔΣΡΧΝ 6696,16 14 ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 89 GR SCI PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΗΜΝΖ ΣΑΤΡΧΠΟΤ 2982,05 90 GR SCI AGRAFA ΑΓΡΑΦΑ 9753,02 ΛΑΡΗΑ 91 GR SCI KATO OLYMPOS - KALLIPEFKI ΚΑΣΧ ΟΛΤΜΠΟ - ΚΑΛΛΗΠΔΤΚΖ 12437,76 92 GR SCI AISTHITIKO DASOS OSSAS ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΓΑΟ ΟΑ 19580,19 93 GR SCI KARLA - MAVROVOUNI - KEFALOVRYSO VELESTINOU-NEOCHORI ΚΑΡΛΑ - ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ - ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΟ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ-ΝΔΟΥΧΡΗ 43435,5 94 GR SCI/SPA AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΓΑΟ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΔΜΠΧΝ 1335,87 95 GR SPA OROS MAVROVOUNI ΟΡΟ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝI 36331,56 96 GR SPA OROS OSSA ΟΡΟ ΟΑ 24125,98 97 GR SPA KATO OLYMPOS, OROS GODAMANI KAI KOILADA RODIAS ΚΑΣΧ ΟΛYΜΠΟ, ΟΡΟ ΓΟΓΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΓΑ ΡΟΓIΑ 24572,05 98 GR SPA STENA KALAMAKIOU KAI ORI ZARKOU ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΤ ΚΑI ΟΡΖ ΕΑΡΚΟΤ 4169,49 99 GR SCI STENA KALAMAKIOU ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 474, GR SPA PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ 95596, GR SPA PERIOCHI FARSALON ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΑΡΑΛΧΝ 4928, GR SPA PERIOCHI TYRNAVOU ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 9476,99 ΜΑΓΝΖΗΑ 103 GR SCI OROS PILIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΟΡΟ ΠΖΛΗΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 31112, GR SCI KOURI ALMYROU - AGIOS SERAFEIM ΚΟΤΡΗ ΑΛΜΤΡΟΤ-ΑΓΗΟ ΔΡΑΦΔΗΜ 100, GR SCI SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI ΚΗΑΘΟ: ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗΔ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΣΖΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 88, GR SCI ETHNIKO THALASSIO PARKO ALONNISOU - VOREION SPORADON, ANATOLIKI SKOPELOS ΔΘΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ - ΒΟΡΔΗΧΝ ΠΟΡΑΓΧΝ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΟΠΔΛΟ ,6 68/102

69 107 GR SPA NISIA KYRA PANAGIA, PIPERI, PSATHOURA KAI GYRO NISIDES AGIOS GEORGIOS, NISOI ADELFOI, LECHOUSA, GAIDOURONISIA ΝΖIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΔΡI, ΦΑΘΟΤΡΑ ΚΑI ΓYΡΧ ΝΖIΓΔ ΑΓIΟ ΓΔΧΡΓIΟ, ΝΖΟI ΑΓΔΛΦΟI, ΛΔΥΟΤΑ, ΓΑIΓΟΤΡΟΝΖIΑ 12967, GR SPA OROS OTHRYS, VOUNA GKOURAS KAI FARANGI PALAIOKERASIAS ΟΡΟ ΟΘΡΤ, ΒΟΤΝΑ ΓΚΟΤΡΑ ΚΑΗ ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΑΛΑΗΟΚΔΡΑΗΑ 31079,47 ΣΡΗΚΑΛΑ 109 GR SCI ASPROPOTAMOS ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ 20094,1 110 GR SCI KERKETIO OROS (KOZIAKAS) ΚΔΡΚΔΣΗΟ ΟΡΟ (ΚΟΕΗΑΚΑ) 50431, GR SCI ANTICHASIA ORI - METEORA ΑΝΣΗΥΑΗΑ ΟΡΖ - ΜΔΣΔΧΡΑ 60625, GR SPA POTAMOS PINEIOS - ANTICHASIA ORI ΠΟΣΑΜΟ ΠΖΝΔIΟ - ΑΝΣIΥΑIΑ ΟΡΖ 55224, GR SPA KORYFES OROUS KOZIAKA ΚΟΡYΦΔ ΟΡΟΤ ΚΟΕIΑΚΑ 19726,47 2 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 21 ΗΠΔΙΡΟ ΑΡΣΑ 114 GR SCI AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERI PERIOCHI) ΑΜΒΡΑΚΗΚΟ ΚΟΛΠΟ, ΓΔΛΣΑ ΛΟΤΡΟΤ & ΑΡΑΥΘΟΤ (ΠΔΣΡΑ ΜΤΣΗΚΑ, ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ) 28787, GR SCI ORI ATHAMANON (NERAIDA) ΟΡΖ ΑΘΑΜΑΝΧΝ (ΝΔΡΑΗΓΑ) 18695, GR SPA AMVRAKIKOS KOLPOS, LIMNOTHALASSA KATAFOURKO KAI KORAKONISIA ΑΜΒΡΑΚIΚΟ ΚΟΛΠΟ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΑΣΑΦΟΤΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΖIΑ 23010, GR SPA KOILADA ACHELOOU ΚΟIΛΑΓΑ ΑΥΔΛΧΟΤ 13541,2 118 GR SCI ΘΔΠΡΧΣΗΑ EKVOLES (DELTA) KALAMA ΔΚΒΟΛΔ (ΓΔΛΣΑ) ΚΑΛΑΜΑ 8531, GR SCI ELOS KALODIKI ΔΛΟ ΚΑΛΟΓΗΚΗ 786, GR SCI LIMNI LIMNOPOULA ΛΗΜΝΖ ΛΗΜΝΟΠΟΤΛΑ 579,5 121 GR SCI STENA KALAMA ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑ 1820,3 122 GR SPA YGROTOPOS EKVOLON KALAMA KAI NISOS PRASOUDI YΓΡΟΣΟΠΟ ΔΚΒΟΛΧΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΖΟ ΠΡΑΟΤΓI 8541, GR SPA ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI KAI LIMNI PRONTANI ΔΛΖ ΚΑΛΟΓIΚI, ΜΑΡΓΑΡΗΣΗ, ΚΑΡΣΔΡI & ΛIΜΝΖ ΠΡΟΝΣΑΝΖ 1807, GR SPA STENA PARAKALAMOU ΣΔΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΤ 3482, GR SPA ORI PARAMYTHIAS, STENA KALAMA ΚΑΗ STENA ACHERONTA ΟΡΖ ΠΑΡΑΜYΘIΑ, ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΗ ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 11691, GR SPA ORI TSAMANTA, FILIATON, FARMAKOVOUNI, MEGALI RACHI ΟΡΖ ΣΑΜΑΝΣΑ, ΦΗΛIΑΣΧΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΤΝI, ΜΔΓΑΛΖ ΡΑΥΖ 19854,15 69/102

70 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 127 GR SCI ETHNIKOS DRYMOS VIKOU-AOOU ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΒΗΚΟΤ ΑΧΟΤ 12794, GR SCI/SPA 129 GR SCI KORYFES OROUS SMOLIKAS KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΜΟΛΗΚΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 19975, , GR SCI/SPA LIMNI IOANNINON ΛΗΜΝΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 2690, GR SCI 132 GR SCI/SPA PERIOCHI METSOVOU (ANILIO-KATARA) OROS LAKMOS (PERISTERI) ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΟΒΟΤ (ΑΝΖΛΗΟ - ΚΑΣΑΡΑ) ΟΡΟ ΛΑΚΜΟ (ΠΔΡΗΣΔΡΗ) 7328, , GR SCI/SPA OROS MITSIKELI ΟΡΟ ΜΗΣΗΚΔΛΗ 8435, GR SPA OROS TYMFI (GKAMILA) ΟΡΟ ΣYΜΦΖ (ΓΚΑΜΖΛΑ) 27416, GR SPA OROS DOUSKON, ORAIOKASTRO, DASOS MEROPIS, KOILADA GORMOU, LIMNI DELVINAKIOU ΟΡΟ ΓΟΤΚΟΝ, ΧΡΑIΟΚΑΣΡΟ, ΓΑΟ ΜΔΡΟΠΖ, ΚΟIΛΑΓΑ ΓΟΡΜΟΤ, ΛIΜΝΖ ΓΔΛΒIΝΑΚIΟΤ 17409,73 ΠΡΔΒΔΕΑ 136 GR SCI EKVOLES ACHERONTA (APO GLOSSA EOS ALONAKI) KAI STENA ACHERONTA ΔΚΒΟΛΔ ΑΥΔΡΟΝΣΑ (ΑΠΟ ΓΛΧΑ ΔΧ ΑΛΧΝΑΚΗ) ΚΑΗ ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 4627, GR SCI PARAKTIA THALASSIA ZONI APO PARGA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA), AKR. KELADIO-AG. THOMAS ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΔΧ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ (ΠΡΔΒΔΕΑ), ΑΚΡ. ΚΔΛΑΓΗΟ - ΑΓ.ΘΧΜΑ 1529,16 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ ΕΑΚΤΝΘΟ 138 GR SCI/SPA DYTIKES KAI VOREIOANATOLIKES AKTES ZAKYNTHOU ΓΤΣΗΚΔ ΚΑΗ ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΑΚΣΔ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 21419, GR SCI KOLPOS LAGANA ZAKYNTHOU (AKR. GERAKI-KERI) KAI NISIDES MARATHONISI KAI PELOUZO ΚΟΛΠΟ ΛΑΓΑΝΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ (ΑΚΡ. ΓΔΡΑΚΗ-ΚΔΡΗ) ΚΑΗ ΝΖΗΓΔ ΜΑΡΑΘΧΝΖΗ & ΠΔΛΟΤΕΟ 6957,7 140 GR SCI NISOI STROFADES ΝΖΟΗ ΣΡΟΦΑΓΔ 523, GR SPA NISIDES STAMFANI KAI ARPYIA (STROFADES) ΝΖIΓΔ ΣΑΜΦΑΝI & ΑΡΠYIΑ (ΣΡΟΦΑΓΔ) 136,01 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 142 GR SCI 143 GR SCI/SPA KALON OROS KEFALONIAS ETHNIKOS DRYMOS AINOU ΚΑΛΟΝ ΟΡΟ ΚΔΦΑΛΖΝΗΑ 2566,19 ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΑΗΝΟΤ 2779, GR SCI ESOTERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU (MEGANISI, ARKOUDI, ATOKOS, VROMONAS) ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ ΗΟΝΗΟΤ (ΜΔΓΑΝΖΗ, ΑΡΚΟΤΓΗ, ΑΣΟΚΟ, ΒΡΧΜΟΝΑ) 88333,27 70/102

71 145 GR SCI PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) KAI ORMOS MOUNTA ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΟΛΗ ΔΧ ΒΛΑΥΑΣΑ (ΚΔΦΑΛΖΝΗΑ) ΚΑΗ ΟΡΜΟ ΜΟΤΝΣΑ 3736, GR SCI DYTIKES AKTES KEFALONIAS - STENO KEFALONIAS ITHAKIS - VOREIA ITHAKI (AKROTIRIA GERO GKOMPOS - DRAKOU PIDIMA - KENTRI - AG. IOANNIS) ΓΤΣΗΚΔ ΑΚΣΔ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ - ΣΔΝΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΗΘΑΚΖ - ΒΟΡΔΗΑ ΗΘΑΚΖ (ΑΚΡΟΣΖΡΗΟ ΓΔΡΟ ΓΚΟΜΠΟ - ΓΡΑΚΟΤ ΠΖΓΖΜΑ - ΚΔΝΣΡΗ - ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ) 18742,55 ΚΔΡΚΤΡΑ 147 GR SCI/SPA LIMNOTHALASSA ANTINIOTI (KERKYRA) ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΑΝΣΗΝΗΟΣΖ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 187, GR SCI LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA) ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΟΡΗΗΧΝ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 2292, GR SCI/SPA ALYKI LEFKIMMIS (KERKYRA) ΑΛΤΚΖ ΛΔΤΚΗΜΖ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 242, GR SCI NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI ΝΖΟΗ ΠΑΞΟΗ & ΑΝΣΗΠΑΞΟΗ 5649, GR SCI PARAKTIA THALASSIA ZONI APO KANONI EOS MESONGI (KERKYRA) ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΗ ΔΧ ΜΔΟΓΓΗ (ΚΔΡΚΤΡΑ) GR SPA LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA) KAI NISOS LAGOUDIA ΛIΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΟΡΗIΧΝ (ΚΔΡΚYΡΑ) & ΝΖΟ ΛΑΓΟYΓIΑ 1050,98 ΛΔΤΚΑΓΑ 153 GR SCI/SPA LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS-AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΔ ΣΔΝΧΝ ΛΔΤΚΑΓΑ (ΠΑΛΗΟΝΖ-ΑΤΛΗΜΧΝ) & ΑΛΤΚΔ ΛΔΤΚΑΓΑ 2143,4 154 GR SCI PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA) ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΟΡΣΑΣΧΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) 1255,59 23 ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 155 GR SCI DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU - AITOLIKOU, EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS ΓΔΛΣΑ ΑΥΔΛΧΟΤ, ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ- ΑΗΣΟΛΗΚΟΤ, ΔΚΒΟΛΔ ΔΤΖΝΟΤ, ΝΖΟΗ ΔΥΗΝΑΓΔ, ΝΖΟ ΠΔΣΑΛΑ 35509, GR SCI OROS PANAITOLIKO ΟΡΟ ΠΑΝΑΗΣΧΛΗΚΟ 18542, GR SCI OROS VARASOVA ΟΡΟ ΒΑΡΑΟΒΑ 1443,3 158 GR SCI LIMNES VOULKARIA KAI SALTINI ΛΗΜΝΔ ΒΟΤΛΚΑΡΗΑ & ΑΛΣΗΝΖ 3122, GR SCI LIMNI AMVRAKIA ΛΗΜΝΖ ΑΜΒΡΑΚΗΑ 2204, GR SCI LIMNI OZEROS ΛΗΜΝΖ ΟΕΔΡΟ 1258, GR SCI LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHEIA ΛΗΜΝΔ ΣΡΗΥΧΝΗΓΑ & ΛΤΗΜΑΥΔΗΑ 14279,8 162 GR SCI OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS ΟΡΟ ΑΡΑΚΤΝΘΟ ΚΑΗ ΣΔΝΑ ΚΛΔΗΟΤΡΑ 13331,28 71/102

72 163 GR SPA OROS TSEREKAS (AKARNANIKA) ΟΡΟ ΣΔΡΔΚΑ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ) 5096, GR SPA ORI VALTOU ΟΡΖ ΒΑΛΣΟΤ 10112, GR SPA LIMNI LYSIMACHEIA ΛIΜΝΖ ΛYIΜΑΥΔIΑ 2274, GR SPA LIMNI VOULKARIA ΛIΜΝΖ ΒΟΤΛΚΑΡIΑ 3272,7 167 GR SPA DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU - AITOLIKOU KAI EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS, DYTIKOS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS ΓΔΛΣΑ ΑΥΔΛΧΟΤ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΔΟΛΟΓΓIΟΤ- ΑIΣΧΛIΚΟΤ ΚΑI ΔΚΒΟΛΔ ΔΤΖΝΟΤ, ΝΖΟI ΔΥIΝΑΓΔ, ΝΖΟ ΠΔΣΑΛΑ, ΓYΣIΚΟ ΑΡΑΚYΝΘΟ & ΣΔΝΑ ΚΛΔIΟΤΡΑ 44185,62 ΑΥΑΨΑ 168 GR SCI/SPA LIMNOTHALASSA KALOGRIAS, DASOS STROFYLIAS KAI ELOS LAMIAS, ARAXOS ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΑΛΟΓΡΗΑ, ΓΑΟ ΣΡΟΦΤΛΗΑ ΚΑΗ ΔΛΟ ΛΑΜΗΑ, ΑΡΑΞΟ 3533, GR SCI OROS CHELMOS KAI YDATA STYGOS ΟΡΟ ΥΔΛΜΟ & ΤΓΑΣΑ ΣΤΓΟ 17493, GR SCI FARANGI VOURAIKOU ΦΑΡΑΓΓΗ ΒΟΤΡΑΨΚΟΤ 2176, GR SCI/SPA 172 GR SCI AISTHITIKO DASOS KALAVRYTON ORI BARMPAS KAI KLOKOS, FARANGI SELINOUNTA ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΓΑΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΟΡΖ ΜΑΡΠΑ ΚΑΗ ΚΛΟΚΟ, ΦΑΡΑΓΓΗ ΔΛΗΝΟΤΝΣΑ 2386, , GR SCI/SPA ALYKI AIGIOU ΑΛΤΚΖ ΑΗΓΗΟΤ 31, GR SCI OROS PANACHAIKO ΟΡΟ ΠΑΝΑΥΑΨΚΟ 12219, GR SCI OROS ERYMANTHOS ΟΡΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟ 19332, GR SCI SPILAIO KASTRION ΠΖΛΑΗΟ ΚΑΣΡΗΟΝ 308, GR SPA ZOUMPATA - AGIOS CHARALAMPOS - BARMPAS - KLOKOS ΕΟΤΜΠΑΣΑ-ΑΓIΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ- ΜΠΑΡΜΠΑ-ΚΛΧΚΟ 10763,02 ΖΛΔΗΑ 178 GR SCI/SPA OROPEDIO FOLOIS ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΦΟΛΟΖ 9741, GR SCI EKVOLES (DELTA) PINEIOU ΔΚΒΟΛΔ (ΓΔΛΣΑ) ΠΖΝΔΗΟΤ 903, GR SCI OLYMPIA ΟΛΤΜΠΗΑ 314, GR SCI THINES KAI PARALIAKO DASOS ZACHAROS, LIMNI KAIAFA, STROFYLIA, KAKOVATOS ΘΗΝΔ & ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΓΑΟ ΕΑΥΑΡΧ, ΛΗΜΝΖ ΚΑΨΑΦΑ, ΣΡΟΦΤΛΗΑ, ΚΑΚΟΒΑΣΟ 3274, GR SCI LIMNOTHALASSA KOTYCHI, BRINIA ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΟΣΤΥΗ, ΒΡΗΝΗΑ 1314, GR SCI PARAKTIA THALASSIA ZONI APO AKR. KYLLINI EOS TOUMPI-KALOGRIA ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΤΛΛΖΝΖ ΔΧ ΣΟΤΜΠΗ - ΚΑΛΟΓΡΗΑ 13166, GR SCI THALASSIA PERIOCHI KOLPOU KYPARISSIAS: AKR. KATAKOLO- KYPARISSIA ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΛΠΟΤ ΚΤΠΑΡΗΗΑ, ΑΚΡ. ΚΑΣΑΚΟΛΟ - ΚΤΠΑΡΗΗΑ 11042,19 72/102

73 185 GR SPA LIMNOTHALASSA KOTYCHI - ALYKI LECHAINON ΛIΜΝΟΘΑΛΑΑ ΚΟΣYΥI - ΑΛYΚΖ ΛΔΥΑΗΝΧΝ 2337,83 24 ΣΔΡΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 186 GR SCI LIMNES YLIKI KAI PARALIMNI - SYSTIMA VOIOTIKOU KIFISOU ΛΗΜΝΔ ΤΛΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΗΜΝΖ - ΤΣΖΜΑ ΒΟΗΧΣΗΚΟΤ ΚΖΦΗΟΤ 11606,5 187 GR SPA ETHNIKOS DRYMOS PARNASSOU ΔΘΝIΚΟ ΓΡYΜΟ ΠΑΡΝΑΟΤ 3695 ΔΤΒΟΗΑ 188 GR SCI 189 GR SCI 190 GR SCI 191 GR SCI/SPA 192 GR SPA OROS OCHI - KAMPOS KARYSTOU - POTAMI - AKROTIRIO KAFIREFS - PARAKTIA THALASSIA ZONI DIRFYS: DASOS STENIS - DELFI MEGALO KAI MIKRO LIVARI - DELTA XERIA - YDROCHARES DASOS AG. NIKOLAOU - PARAKTIA THALASSIA ZONI SKYROS: OROS KOCHYLAS MEGALO KAI MIKRO LIVARI - DELTA XERIA ΟΡΟ ΟΥΖ - ΚΑΜΠΟ ΚΑΡΤΣΟΤ - ΠΟΣΑΜΗ - ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΚΑΦΖΡΔΤ - ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΓΗΡΦΖ: ΓΑΟ ΣΔΝΖ - ΓΔΛΦΟΗ ΜΔΓΑΛΟ & ΜΗΚΡΟ ΛΗΒΑΡΗ - ΓΔΛΣΑ ΞΔΡΗΑ - ΤΓΡΟΥΑΡΔ ΓΑΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ - ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 15948, ,73 482,19 ΚΤΡΟ: ΟΡΟ ΚΟΥΤΛΑ 4088,91 ΜΔΓΑΛΟ & ΜIΚΡΟ ΛIΒΑΡI- ΓΔΛΣΑ ΞΔΡIΑ 1040, GR SPA LIMNI DYSTOS ΛIΜΝΖ ΓYΣΟ 2636, GR SPA NISIDES SKYROU ΝΖIΓΔ ΚYΡΟY 466,74 ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 195 GR SCI OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI) ΟΡΟ ΣΤΜΦΡΖΣΟ (ΒΔΛΟΤΥΗ) 3407,86 ΦΘΗΧΣΗΓΑ 196 GR SCI KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU - MALIAKOS KOLPOS ΚΟΗΛΑΓΑ & ΔΚΒΟΛΔ ΠΔΡΥΔΗΟΤ - ΜΑΛΗΑΚΟ ΚΟΛΠΟ 47547, GR SCI FARANGI GORGOPOTAMOU ΦΑΡΑΓΓΗ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ 523, GR SCI ETHNIKOS DRYMOS OITIS ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΟΗΣΖ 6980, GR SPA YGROTOPOS EKVOLON (DELTA) SPERCHEIOU YΓΡΟΣΟΠΟ ΔΚΒΟΛΧΝ (ΓΔΛΣΑ) ΠΔΡΥΔIΟΤ 3966, GR SCI OROS KALLIDROMO ΟΡΟ ΚΑΛΛΗΓΡΟΜΟ 6684, GR SPA ETHNIKOS DRYMOS OITIS - KOILADA ASOPOU ΔΘΝIΚΟ ΓΡYΜΟ ΟIΣΖ - ΚΟIΛΑΓΑ ΑΧΠΟΤ 13088,4 ΦΧΚΗΓΑ 202 GR SCI ORI VARDOUSIA ΟΡΖ ΒΑΡΓΟΤΗΑ 19373, GR SCI OROS GKIONA ΟΡΟ ΓΚΗΧΝΑ 21879, GR SCI PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΔΧ ΗΣΔΑ 10618,68 73/102

74 205 GR SCI NOTIOANATOLIKOS PARNASSOS - ETHNIKOS DRYMOS PARNASSOU - DASOS TITHOREAS ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΝΑΟ - ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΠΑΡΑΝΑΟΤ - ΓΑΟ ΣΗΘΧΡΔΑ 18422, GR SPA KORYFES OROUS GKIONA, CHARADRA REKA, LAZOREMA KAI VATHIA LAKKA ΚΟΡYΦΔ ΟΡΟΤ ΓΚIΧΝΑ, ΥΑΡΑΓΡΑ ΡΔΚΑ, ΛΑΕΟΡΔΜΑ ΚΑI ΒΑΘIΑ ΛΑΚΚΑ 10399,14 25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 207 GR SCI AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI ΑΚΡΟΝΑΤΠΛΗΑ & ΠΑΛΑΜΗΓΗ 366,16 ΑΡΚΑΓΗΑ 208 GR SCI OROS MAINALO ΟΡΟ ΜΑΗΝΑΛΟ 22673, GR SCI LIMNI TAKA ΛΗΜΝΖ ΣΑΚΑ 1033, GR SCI LIMNOTHALASSA MOUSTOU ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΟΤΣΟΤ 368, GR SCI MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU ΜΟΝΖ ΔΛΟΝΑ & ΥΑΡΑΓΡΑ ΛΔΧΝΗΓΗΟΤ 6985, GR SCI OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS) ΟΡΟ ΠΑΡΝΧΝΑ (ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΛΔΒΖ) 55767,52 ΚΟΡΗΝΘΗΑ 213 GR SCI KORYFES OROUS KYLLINI (ZIRIA) KAI CHARADRA FLAMPOURITSA ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΚΤΛΛΗΝΖ (ΕΗΡΔΗΑ) & ΥΑΡΑΓΡΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΣΗΑ 23423, GR SCI/SPA LIMNI STYMFALIA ΛΗΜΝΖ ΣΤΜΦΑΛΗΑ 1308, GR SCI AKROKORINTHOS ΑΚΡΟΚΟΡΗΝΘΟ 589, GR SCI OROS OLIGYRTOS ΟΡΟ ΟΛΗΓΤΡΣΟ 8630, GR SCI ORI GERANEIA ΟΡΖ ΓΔΡΑΝΔΗΑ 6836,55 ΛΑΚΧΝΗΑ 218 GR SCI ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS ΟΡΖ ΓΗΓΟΒΟΤΝΗ, ΥΗΟΝΟΒΟΤΝΗ, ΓΑΨΓΟΡΟΒΟΤΝΗ, ΚΟΡΑΚΗΑ, ΚΑΛΟΓΔΡΟΒΟΤΝΗ, ΚΟΤΛΟΥΔΡΑ & ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 28797, GR SCI PERIOCHI NEAPOLIS KAI NISOS ELAFONISOS ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΚΑΗ ΝΖΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟ 5493, GR SCI EKVOLES EVROTA ΔΚΒΟΛΔ ΔΤΡΧΣΑ 5369, GR SCI LAGKADA TRYPIS ΛΑΓΚΑΓΑ ΣΡΤΠΖ 1588, GR SPA YGROTOPOI EKVOLON EVROTA YΓΡΟΣΟΠΟI ΔΚΒΟΛΧΝ ΔΤΡΧΣΑ 2172, GR SPA ORI ANATOLIKIS LAKONIAS ΟΡΖ ΑΝΑΣΟΛIΚΖ ΛΑΚΧΝIΑ 37566,61 ΜΔΖΝΗΑ 224 GR SCI FARANGI NEDONA (PETALON - CHANI) ΦΑΡΑΓΓΗ ΝΔΓΧΝΑ (ΠΔΣΑΛΟΝ - ΥΑΝΗ) 1241, GR SCI NISOI SAPIENTZA KAI SCHIZA, AKROTIRIO ΝΖΟΗ ΑΠΗΔΝΣΕΑ & ΥΗΕΑ, ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ 11292,05 74/102

75 AKRITAS ΑΚΡΗΣΑ 226 GR SCI LIMNOTHALASSA PYLOU (DIVARI) KAI NISOS SFAKTIRIA, AGIOS DIMITRIOS ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΠΤΛΟΤ (ΓΗΒΑΡΗ) ΚΑΗ ΝΖΟ ΦΑΚΣΖΡΗΑ, ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3551, GR SCI THINES KYPARISSIAS (NEOCHORI-KYPARISSIA) ΘΗΝΔ ΚΤΠΑΡΗΗΑ (ΝΔΟΥΧΡΗ - ΚΤΠΑΡΗΗΑ) 1342, GR SCI OROS TAYGETOS ΟΡΟ ΣΑΩΓΔΣΟ 53367, GR SCI THALASSIA PERIOCHI STENOU METHONIS ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΔΝΟΤ ΜΔΘΧΝΖ 972, GR SPA LIMNOTHALASSA GIALOVAS KAI NISOS SFAKTIRIA ΛIΜΝΟΘΑΛΑΑ ΓIΑΛΟΒΑ & ΝΖΟ ΦΑΚΣΖΡIΑ 1010, GR SPA OROS TAYGETOS - LAGKADA TRYPIS ΟΡΟ ΣΑYΓΔΣΟ - ΛΑΓΚΑΓΑ ΣΡYΠΖ 48785,87 3 ΑΣΣΗΚΖ 232 GR SCI/SPA OROS PARNITHA ΟΡΟ ΠΑΡΝΖΘΑ 14902, GR SCI ETHNIKO PARKO SCHINIA- MARATHONA ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΗΝΗΑ- ΜΑΡΑΘΧΝΑ 1322, GR SCI VRAVRONA-PARAKTIA THALASSIA ZONI ΒΡΑΒΡΧΝΑ - ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 2669, GR SCI SOUNIO - NISIDA PATROKLOU KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΟΤΝΗΟ - ΝΖΗΓΑ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 5374, GR SCI YMITTOS - AISTHITIKO DASOS KAISARIANIS - LIMNI VOULIAGMENIS ΤΜΖΣΣΟ - ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΓΑΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ - ΛΗΜΝΖ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 8819, GR SCI ANTIKYTHIRA - PRASONISI KAI LAGOUVARDOS ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΑ- ΠΡΑΟΝΖΗ & ΛΑΓΟΤΒΑΡΓΟ 7172, GR SCI NISIDES KYTHIRON: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA ΝΖΗΓΔ ΚΤΘΖΡΧΝ: ΠΡΑΟΝΖΗ, ΓΡΑΓΟΝΔΡΑ, ΑΝΣΗΓΡΑΓΟΝΔΡΑ 989, GR SPA NISIDES MYRTOOU PELAGOUS: FALKONERA, VELOPOULA, ANANES ΝΖIΓΔ ΜΤΡΣΧΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ: ΦΑΛΚΟΝΔΡΑ, ΒΔΛΟΠΟΤΛΑ, ΑΝΑΝΔ 293, GR SPA NISOS ANTIKYTHIRA KAI NISIDES PRASONISI, LAGOUVARDOS, PLAKOULITHRA KAI NISIDES THYMONIES ΝΖΟ ΑΝΣIΚYΘΖΡΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΠΡΑΟΝΖI, ΛΑΓΟΤΒΑΡΓΟ, ΠΛΑΚΟΤΛΖΘΡΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΘΤΜΧΝIΔ 2009, GR SPA KYTHIRA KAI GYRO NISIDES: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA, AVGO, KAPELLO, KOUFO KAI FIDONISI ΚYΘΖΡΑ ΚΑI ΓYΡΧ ΝHIΓΔ: ΠΡΑΟΝII, ΓΡΑΓΟΝΔΡΑ, ΑΝΣIΓΡΑΓΟΝΔΡΑ, ΑΤΓΟ, ΚΑΠΔΛΛΟ, ΚΟΤΦΟ ΚΑI ΦIΓΟΝΖI 5392, GR SPA PERIOCHI LEGRENON - NISIDA PATROKLOU ΠΔΡIΟΥΖ ΛΔΓΡΔΝΧΝ - ΝΖIΓΑ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ 2107,13 4 ΝΖΗΑ 41 Β. ΑΙΓΑΙΟ ΛΔΒΟ 75/102

76 243 GR SCI LIMNOS: CHORTAROLIMNI - LIMNI ALYKI KAI THALASSIA PERIOCHI ΛΖΜΝΟ: ΥΟΡΣΑΡΟΛΗΜΝΖ- ΛΗΜΝΖ ΑΛΤΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 18231, GR SCI AGIOS EFSTRATIOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΑΓΗΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 6283, GR SCI LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLITHOMENO DASOS ΛΔΒΟ: ΓΤΣΗΚΖ ΥΔΡΟΝΖΟ- ΑΠΟΛΗΘΧΜΔΝΟ ΓΑΟ 20817, GR SCI LESVOS: KOLPOS KALLONIS KAI CHERSAIA PARAKTIA ZONI ΛΔΒΟ: ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΖ ΚΑΗ ΥΔΡΑΗΑ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 18311, GR SCI LESVOS: KOLPOS GERAS, ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS ΛΔΒΟ: ΚΟΛΠΟ ΓΔΡΑ, ΔΛΟ ΝΣΗΡΗ & ΟΡΟ ΟΛΤΜΠΟ 11200, GR SPA YGROTOPOI CHORTAROLIMNI KAI ALYKI LIMNOU YΓΡΟΣΟΠΟI ΥΟΡΣΑΡΟΛIΜΝΖ ΚΑI ΑΛYΚΖ ΛΖΜΝΟY 1358, GR SPA PARAKTIOI YGROTOPOI KOLPOU KALLONIS ΠΑΡΑΚΣIΟI YΓΡΟΣΟΠΟI ΚΟΛΠΟΤ ΚΑΛΛΟΝΖ 6459, GR SPA 251 GR SPA 252 GR SPA NISIDES KAI VRACHONISIDES LIMNOU: NISOS SERGITSI KAI NISIDES DIAVATES, KOMPIO, KASTRIA, TIGANI, KARKALAS, PRASONISI NISIDES LESVOU (SYMPLEGMA TOMARONISION, KYDONAS, AGIOS GEORGIOS, GLARONISI, KLP) NOTIODYTIKI CHERSONISOS, APOLITHOMENO DASOS LESVOU ΝΖIΓΔ ΚΑI ΒΡΑΥΟΝΖIΓΔ ΛΖΜΝΟΤ: ΝHΟ ΔΡΓIΣI ΚΑI ΝIIΓΔ ΓIΑΒΑΣΔ, ΚΟΜΠIΟ, ΚΑΣΡIΑ, ΣΖΓΑΝI, ΚΑΡΚΑΛΑ, ΠΡΑΟΝΖI ΝΖIΓΔ ΛΔΒΟΤ (YΜΠΛΔΓΜΑ ΣΟΜΑΡΟΝΖIΧΝ, ΚΤΓΧΝΑ, ΑΓIΟ ΓΔΧΡΓIΟ, ΓΛΑΡΟΝΖI, ΚΛΠ.) Ν.Γ. ΥΔΡΟΝΖΟ, ΑΠΟΛΗΘΧΜΔΝΟ ΓΑΟ ΛΔΒΟΤ 125,25 103, , GR SPA OROS OLYMPOS LESVOU ΟΡΟ ΟΛΤΜΠΟ ΛΔΒΟΤ 14787,89 ΑΜΟ 254 GR SCI SAMOS: PARALIA ALYKI ΑΜΟ: ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΛΤΚΖ 301, GR SCI SAMOS: OROS AMPELOS (KARVOUNIS) ΑΜΟ: ΟΡΟ ΑΜΠΔΛΟ (ΚΑΡΒΟΤΝΖ) 4850, GR SCI/SPA SAMOS: OROS KERKETEFS - MIKRO KAI MEGALO SEITANI - DASOS KASTANIAS KAI LEKKAS, AKR. KATAVASIS-LIMENAS ΑΜΟ: ΟΡΟ ΚΔΡΚΔΣΔΤ - ΜΗΚΡΟ & ΜΔΓΑΛΟ ΔΗΣΑΝΗ - ΓΑΟ ΚΑΣΑΝΗΑ & ΛΔΚΚΑ, ΑΚΡ. ΚΑΣΑΒΑΖ - ΛΗΜΔΝΑ 6683, GR SCI IKARIA - FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI ΗΚΑΡΗΑ - ΦΟΤΡΝΟΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ GR SPA NISOS IKARIA (NOTIODYTIKO TMIMA) ΝΖΟ IΚΑΡIΑ (ΝΟΣIΟΓYΣIΚΟ ΣΜHΜΑ) 7404,62 76/102

77 259 GR SPA NISOS FOURNOI KAI NISIDES THYMAINA, ALATSONISI, THYMAINAKI, STRONGYLO, PLAKA, MAKRONISI, MIKROS KAI MEGALOS ANTHROPOFAGOS, AGIOS MINAS ΝΖΟ ΦΟΤΡΝΟI ΚΑI ΝΖIΓΔ ΘΤΜΑIΝΑ, ΑΛΑΣΟΝII, ΘΤΜΑIΝΑΚI, ΣΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΖI, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΔΓΑΛΟ ΑΝΘΡΧΠΟΦΑΓΟ, ΑΓIΟ ΜΖΝΑ 4587, GR SPA SAMOS: ALΤKΗ PSILIS AMMOU ΑΜΟ: ΑΛΤΚΖ ΦIΛΖ ΑΜΜΟY 42,88 ΥΗΟ 261 GR SCI VOREIA CHIOS KAI NISOI OINOUSSES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΒΟΡΔΗΑ ΥΗΟ & ΝΖΟΗ ΟΗΝΟΤΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 34409, GR SPA NISIA ANTIPSARA KAI NISIDES DASKALIO, MASTROGIORGI, PRASONISI, KATO NISI, MESIAKO, KOUTSOULIA ΝΖIΑ ΑΝΣIΦΑΡΑ & ΝΖIΓΔ ΓΑΚΑΛIΟ, ΜΑΣΡΟΓIΧΡΓΖ, ΠΡΑΟΝΖI, ΚΑΣΧ ΝΖI, ΜΔIΑΚΟ, ΚΟYΣΟYΛIΑ 469,76 42 Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟ 263 GR SCI KASOS KAI KASONISIA- EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI ΚΑΟ & ΚΑΟΝΖΗΑ - ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 13453,7 264 GR SCI KENTRIKI KARPATHOS: KALI LIMNI - LASTOS - KYRA PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΡΠΑΘΟ: ΚΑΛΖ ΛΗΜΝΖ - ΛΑΘΟ - ΚΤΡΑ ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 9321,9 265 GR SCI/SPA VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΒΟΡΔΗΑ ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΑΗ ΑΡΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 11297, GR SCI KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΚΑΣΔΛΛΟΡΗΕΟ ΚΑΗ ΝΖΗΓΔ ΡΧ ΚΑΗ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 1769, GR SCI RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAVYROS, REMATA KAI THALASSIA ZONI (KARAVOLA-ORMOS GLYFADA) ΡΟΓΟ: ΑΚΡΑΜΤΣΖ, ΑΡΜΔΝΗΣΖ, ΑΣΣΑΒΤΡΟ, ΡΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΟΡΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ) 27696, GR SCI RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES - PETALOUDES - REMATA ΡΟΓΟ: ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΔΠΣΑ ΠΖΓΔ - ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ - ΡΔΜΑΣΑ 11414, GR SCI NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΝΟΣΗΑ ΝΗΤΡΟ ΚΑΗ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 4045, GR SCI KOS: AKROTIRIO LOUROS - LIMNI PSALIDI - OROS DIKAIOS - ALYKI- PARAKTIA THALASSIA ZONI ΚΧ: ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΛΟΤΡΟ - ΛΗΜΝΖ ΦΑΛΗΓΗ - ΟΡΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΑΛΤΚΖ - ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 10138, GR SCI ASTYPALAIA: ANATOLIKO TMIMA, GYRO NISIDES KAI OFIDOUSSA KAI THALASSIA ZONI (AKR. LANTRA - AKR. VRYSI) ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ: ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ, ΓΤΡΟ ΝΖΗΓΔ ΚΑΗ ΟΦΗΓΟΤΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ (ΑΚΡ. ΛΑΝΣΡΑ - ΑΚΡ. ΒΡΤΖ) 7027,22 77/102

78 272 GR SCI ARKOI, LEIPSOI, AGATHONISI KAI VRACHONISIDES ΑΡΚΟΗ, ΛΔΗΦΟΗ, ΑΓΑΘΟΝΖΗ ΚΑΗ ΒΡΑΥΟΝΖΗΓΔ 12407, GR SCI VRACHONISIA NOTIOU AIGAIOU: VELOPOULA, FALKONERA, ANANES, CHRISTIANA, PACHEIA, FTENO, MAKRA, ASTAKIDONISIA, SYRNA- GYRO NISIA KAI THALASSIA ZONI ΒΡΑΥΟΝΖΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΟΤ: ΒΔΛΟΠΟΤΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΔΡΑ, ΑΝΑΝΔ, ΥΡΗΣΗΑΝΑ, ΠΑΥΔΗΑ, ΦΣΔΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΑΚΗΓΟΝΖΗΑ, ΤΡΝΑ - ΓΤΡΧ ΝΖΗΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 4568, GR SPA NISIDES PATMOU: PETROKARAVO, ANYDROS ΝΖIΓΔ ΠΑΣΜΟY: ΠΔΣΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝYΓΡΟ 61, GR SPA NISOS AGATHONISIOU KAI NISIDES: PITTA, KATSAGANI, NERONISI, STRONGYLI ΝΖΟ ΑΓΑΘΟΝΖIΟΤ ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΠIΣΣΑ, ΚΑΣΑΓΑΝI, ΝΔΡΟΝΖI, ΣΡΟΓΓYΛΖ 1419,2 276 GR SPA NISOS LEIPSOI (DYTIKO TMIMA) KAI NISIDES: FRAGKOS, MAKRONISI, PILAFI, KAPARI, KALAPODIA, MEGALO ASPRONISI, MAKRY ASPRONISI, KOULOURA, NOTIA ASPRA, SARAKINA, PIATO, PSOMOS, STAVRI, LIRA, ARETHOUSA, MANOLI ΝΖΟ ΛΔIΦΟI (ΓYΣIΚΟ ΣΜΖΜΑ) & ΝΖIΓΔ: ΦΡΑΓΚΟ, ΜΑΚΡΟΝΖI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟΓIΑ, ΜΔΓΑΛΟ ΑΠΡΟΝΖI, ΜΑΚΡY ΑΠΟΝΖI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΣIΑ ΑΠΡΑ, ΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΣΟ, ΦΧΜΟ, ΣΑΤΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΔΘΟYΑ, ΜΑΝΧΛI 870, GR SPA VOREIODYTIKO TMIMA ARKION KAI NISIDES: AGRELOUSA, STRONGYLI, SPALATHI, SMINERO, TSOUKA, TSOUKAKI, PSATHONISI, KALOVOLOS, MAKRONISI, AVAPTISTOS, KOMAROS ΒΟΡΔIΟΓYΣIΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΡΚIΧΝ & ΝΖIΓΔ: ΑΓΡΔΛΟYΑ, ΣΡΟΓΓYΛΖ, ΠΑΛΑΘI, ΜIΝΔΡΟ, ΣΟYΚΑ, ΣΟYΚΑΚI, ΦΑΘΟΝΖI, ΚΑΛΟΒΟΛΟ, ΜΑΚΡΟΝΖI, ΑΒΑΠΣIΣΟ, ΚΟΜΑΡΟ 458, GR SPA NISIDES LEROU: PIGANOUSA, MEGALO GLARONISI, MIKRO GLARONISI, LERIKO ΝΖIΓΔ ΛΔΡΟΤ: ΠΖΓΑΝΟΤΑ, ΜΔΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΖI, ΜIΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΖI, ΛΔΡIΚΟ 62, GR SPA NISIDES KALYMNOU: EPANO, NERA, SARI, TELENDOS ΝΖIΓΔ ΚΑΛYΜΝΟΤ: ΔΠΑΝΧ, ΝΔΡΑ, ΑΡI, ΣΔΛΔΝΓΟ 528, GR SPA NISOI KINAROS KAI LEVITHA KAI NISIDES LIADIA, PLAKA, GLAROS, MAVRA ΝΖΟI ΚIΝΑΡΟ ΚΑI ΛΔΒIΘΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΛIΑΓΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟ, ΜΑΤΡΑ 1456, GR SPA ANATOLIKO TMIMA ASTYPALAIAS KAI NISIDES KOUNOUPOI, FTENO, CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA ΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΣΜΖΜΑ ΑΣYΠΑΛΑIΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΚΟΤΝΟΤΠΟI, ΦΣΔΝΟ, ΥΟΝΓΡΟΠΟΤΛΟ, ΚΟΤΣΟΜYΣΖ, ΜΟΝΖ, ΑΓIΑ ΚYΡIΑΚΖ, ΣΖΓΑΝI, ΥΟΝΓΡΖ, ΛIΓΝΟ, ΦΧΚIΟΝΖIΑ, ΚΑΣΑΓΡΔΛI, ΠΟΝΣIΚΟΤΑ, ΟΦIΓΟΤΑ, ΚΣΔΝIΑ 1459,07 78/102

79 282 GR SPA NISOS SYRNA KAI NISIDES MEGALOS ADELFOS, MIKROS ADELFOS, KATSIKAS, MESONISI, PLAKIDA, STEFANIA, NAVAGIO ΝΖΟ YΡΝΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΜΔΓΑΛΟ ΑΓΔΛΦΟ, ΜIΚΡΟ ΑΓΔΛΦΟ, ΚΑΣIΚΑ, ΜΔΟΝΖI, ΠΛΑΚIΓΑ, ΣΔΦΑΝIΑ, ΝΑΤΑΓIΟ 941, GR SPA NISIDES KARPATHIOU PELAGOUS: MEGALO SOFRANO, SOCHAS, MIKRO SOFRANO, AVGO, DIVOUNIA, CHAMILI, ASTAKIDONISIA ΝΖIΓΔ ΚΑΡΠΑΘIΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ: ΜΔΓΑΛΟ ΟΦΡΑΝΟ, ΟΥΑ, ΜIΚΡΟ ΟΦΡΑΝΟ, ΑΤΓΟ, ΓIΒΟΤΝIΑ, ΥΑΜΖΛΖ, ΑΣΑΚIΓΟΝΖIΑ 351, GR SPA NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS, PELEKOUSA, GAIDOURONISI, GIAKOUMIS, AGIOS ANDREAS, PRASOUDA, NISI ΝΖΟ ΣΖΛΟ ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΑΝΣIΣΖΛΟ, ΠΔΛΔΚΟΤΑ, ΓΑIΓΟΤΡΟΝΖI, ΓIΑΚΟΤΜΖ, ΑΓIΟ ΑΝΓΡΔΑ, ΠΡΑΟΤΓΑ, ΝΖI 6334, GR SPA ANATOLIKO TMIMA NISOU SYMIS KAI NISIDES KOULOUNDROS, SESKLI, TROUMPETO, MARMARAS, KARAVALONISI, MEGALONISI, GIALESINO, OXEIA, CHONDROS, PLATY, NIMOS ΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΟΤ YΜΖ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΚΟΤΛΟΤΝΓΡΟ, ΔΚΛI, ΣΡΟΤΜΠΔΣΟ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΖI, ΜΔΓΑΛΟΝΖI, ΓIΑΛΔIΝΟ, ΟΞΔIΑ, ΥΟΝΓΡΟ, ΠΛΑΣΤ, ΝIΜΟ 2303,1 286 GR SPA NISOS CHALKI KAI NISIDES: KOLOFONA, PANO PRASOUDA, TRAGOUSA, STRONGYLI, AGIOS THEODOROS, MAELONISI, ALIMIA, KREVVATI, NISAKI ΝΖΟ ΥΑΛΚΖ ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΚΟΛΟΦΧΝΑ, ΠΑΝΧ ΠΡΑΟΤΓΑ, ΣΡΑΓΟΤΑ, ΣΡΟΓΓYΛΖ, ΑΓIΟ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΜΑΔΛΟΝΖI, ΑΛIΜIΑ, ΚΡΔΒΒΑΣI, ΝΖΑΚI 3622, GR SPA KOS: LIMNI PSALIDI - ALYKI ΚΧ: ΛIΜΝΖ ΦΑΛIΓI - ΑΛYΚΖ 435, GR SPA NISOS KASOS KAI SYMPLEGMA KASONISION ΝΖΟ ΚΑΟ ΚΑI YΜΠΛΔΓΜΑ ΚΑΟΝΖIΧΝ 5971, GR SPA ANATOLIKI RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES - EKVOLI LOUTANI - KATERGO, REMA GADOURA - CHERSONISOS LINDOU - NISIDES PENTANISA KAI TETRAPOLIS, LOFOS PSALIDI ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΟΓΟ: ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΔΠΣΑ ΠΖΓΔ ΔΚΒΟΛΖ ΛΟΤΣΑΝΖ ΚΑΣΔΡΓΟ, ΡΔΜΑ ΓΑΓΟΤΡΑ ΥΔΡΟΝΖΟ ΛΗΝΓΟΤ ΝΖΗΓΔ ΠΔΝΣΑΝΖΑ & ΣΔΣΡΑΠΟΛΗ, ΛΟΦΟ ΦΑΛΗΓΗ 13441, GR SPA DYTIKI RODOS: ORI ATTAVYROS KAI AKRAMYTIS, TECHNITI LIMNI APOLAKKIAS KAI NISIDES GEORGIOU, STRONGYLI, CHTENIES KAI KARAVOLAS ΓΤΣΗΚΖ ΡΟΓΟ: ΟΡΖ ΑΣΑΒΤΡΟ ΚΑΗ ΑΚΡΑΜΤΣΖ, ΣΔΥΝΖΣΖ ΛΗΜΝΖ ΑΠΟΛΑΚΚΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΓΔ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, ΣΡΟΓΓΤΛΖ, ΥΣΔΝΗΔ ΚΑΗ ΚΑΡΑΒΟΛΑ 13103, GR SPA NOTIO AKRO RODOU, PRASONISI, YGROTOPOS LIVADI KATTAVIAS ΝΟΣΗΟ ΑΚΡΟ ΡΟΓΟΤ, ΠΡΑΟΝΖΗ, ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΛΗΒΑΓΗ ΚΑΣΣΑΒΗΑ 2923,39 ΚΤΚΛΑΓΔ 79/102

80 292 GR SCI ANDROS: ORMOS VITALI KAI KENTRIKOS OREINOS OGKOS ΑΝΓΡΟ: ΟΡΜΟ ΒΗΣΑΛΗ & ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΟΡΔΗΝΟ ΟΓΚΟ 7315, GR SCI ANAFI: CHERSONISOS KALAMOS - ROUKOUNAS ΑΝΑΦΖ: ΥΔΡΟΝΖΟ ΚΑΛΑΜΟ - ΡΟΤΚΟΤΝΑ 1144, GR SCI SANTORINI: NEA KAI PALIA KAMENI - PROFITIS ILIAS ΑΝΣΟΡΗΝΖ: ΝΔΑ & ΠΑΛΗΑ ΚΑΜΜΔΝΖ - ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 1264, GR SCI/SPA FOLEGANDROS ANATOLIKI MECHRI DYTIKI SIKINO KAI THALASSIA ZONI ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΥΡΗ ΓΤΣΗΚΖ ΗΚΗΝΟ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 7011, GR SCI PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΤΛΟΤ 5328, GR SCI 298 GR SCI 299 GR SCI NISOS POLYAIGOS- KIMOLOS NISOS ANTIMILOS- THALASSIA PARAKTIA ZONI SIFNOS: PROFITIS ILIAS MECHRI DYTIKES AKTES KAI THALASSIA PERIOCHI ΝΖΟ ΠΟΛΤΑΗΓΟ- ΚΗΜΧΛΟ ΝΖΟ ΑΝΣΗΜΖΛΟ - ΘΑΛΑΗΑ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΗΦΝΟ: ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΜΔΥΡΗ ΓΤΣΗΚΔ ΑΚΣΔ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 13897, , , GR SCI NOTIA SERIFOS ΝΟΣΗΑ ΔΡΗΦΟ 4530, GR SCI VOREIODYTIKI KYTHNOS: OROS ATHERAS- AKROTIRIO KEFALOS KAI PARAKTIA ZONI ΒΟΡΔΗΟΓΤΣΗΚΖ ΚΤΘΝΟ: ΟΡΟ ΑΘΔΡΑ & ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΚΔΦΑΛΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 2855, GR SCI ANATOLIKI KEA ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΔΑ 7155,1 303 GR SCI VOREIA AMORGOS KAI KINAROS, LEVITHA, MAVRA, GLAROS KAI THALASSIA ZONI ΒΟΡΔΗΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΑΗ ΚΤΝΑΡΟ, ΛΔΒΗΘΑ, ΜΑΤΡΗΑ, ΓΛΑΡΟ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 6062, GR SCI MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHOINOUSSA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERIA KAI THALASSIA ZONI ΜΗΚΡΔ ΚΤΚΛΑΓΔ: ΖΡΑΚΛΔΗΑ, ΥΟΗΝΟΤΑ, ΚΟΤΦΟΝΖΗΑ, ΚΔΡΟ, ΑΝΣΗΚΔΡΗΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 12580, GR SCI KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZAS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES - ORMOS MOUTSOUNAS) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΣΗΑ ΝΑΞΟ: ΕΑ & ΒΗΓΛΑ ΔΧ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ (ΟΡΜΟ ΚΑΡΑΓΔ - ΟΡΜΟ ΜΟΤΣΟΤΝΑ) 8721, GR SCI NISOS PAROS: PETALOUDES ΝΖΟ ΠΑΡΟ: ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 97, GR SCI NISOI DESPOTIKO KAI STRONGYLO KAI THALASSIA ZONI ΝΖΟ ΓΔΠΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 1858, GR SCI SYROS: OROS SYRINGAS EOS PARALIA ΤΡΟ: ΟΡΟ ΤΡΗΓΓΑ ΔΧ ΠΑΡΑΛΗΑ 783, GR SCI TINOS: MYRSINI - AKROTIRIO LIVADA ΣΖΝΟ: ΜΤΡΗΝΖ - ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΛΗΒΑΓΑ 1949,1 310 GR SCI NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS - EVRYTERI PERIOCHI ΝΖΟ ΜΖΛΟ: ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 5271,34 80/102

81 311 GR SPA NISOS IRAKLEIA, NISOI MAKARES, MIKROS KAI MEGALOS AVELAS, NISIDA VENETIKO IRAKLEIAS ΝΖΟ ΖΡΑΚΛΔIΑ, ΝΖΟI ΜΑΚΑΡΔ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΔΓΑΛΟ ΑΒΔΛΑ, ΝΖIΓΑ ΒΔΝΔΣIΚΟ ΖΡΑΚΛΔIΑ 1986, GR SPA NISOI CHRISTIANA ΝΖΟI ΥΡIΣIΑΝΑ 148, GR SPA NISIDES ANAFIS: FTENA, PACHEIA, MAKRA ΝΖIΓΔ ΑΝΑΦΖ: ΦΣΔΝΑ, ΠΑΥΔIΑ, ΜΑΚΡΑ 208,7 314 GR SPA NISOS AMORGOS (VOREIOANATOLIKO TMIMA) KAI NISIDES: PSALIDA, GRAMVOUSSA, NIKOURIA, MIKRO KAI MEGALO VIOKASTRO, KRAMVONISI, PETALIDI ΝΖΟ ΑΜΟΡΓΟ (ΒΟΡΔIΟΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΣΜΖΜΑ) ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΦΑΛIΓΑ, ΓΡΑΜΒΟΤΑ, ΝIΚΟΤΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΔΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΖI, ΠΔΣΑΛIΓI 3038, GR SPA NISIDES PAROU KAI NOTIA ANTIPAROS ΝΖIΓΔ ΠΑΡΟΤ ΚΑI ΝΟΣIΑ ΑΝΣIΠΑΡΟ 2414, GR SPA NAXOS: ORI ANATHEMATISTRA, KORONOS, MAVROVOUNI, ZAS, VIGLATOURI ΝΑΞΟ: ΟΡΖ ΑΝΑΘΔΜΑΣΖΣΡΑ, ΚΟΡΧΝΟ, ΜΑΤΡΟΒΟΤΝI, ΕΔΤ, ΒIΓΛΑΣΟΤΡI 11948, GR SPA NISIDES MYKONOU (RINEIA, CHTAPODIA, TRAGONISI) ΝΖIΓΔ ΜYΚΟΝΟΤ (ΡΖΝΔIΑ, ΥΣΑΠΟΓIΑ, ΣΡΑΓΟΝΖI) 1598,41 43 ΚΡΗΣΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 318 GR SCI GIOUCHTAS - FARANGI AGIAS EIRINIS ΓΗΟΤΥΣΑ: ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ 716, GR SCI/SPA NISOS DIA ΝΖΟ ΓΗΑ 1188, GR SCI DYTIKA ASTEROUSIA (APO AGIOFARAGGO OS KOKKINO PYRGO) ΓΤΣΗΚΑ ΑΣΔΡΟΤΗΑ (ΑΠΟ ΑΓΗΟΦΑΡΑΓΓΟ ΔΧ ΚΟΚΚΗΝΟ ΠΤΡΓΟ) 2650, GR SCI ASTEROUSIA (KOFINAS) ΑΣΔΡΟΤΗΑ (ΚΟΦΗΝΑ) 16173, GR SCI DIKTI: OMALOS VIANNOU (SYMI - OMALOS) ΓΗΚΣΖ: ΟΜΑΛΟ ΒΗΑΝΝΟΤ (ΤΜΖ - ΟΜΑΛΟ) 3939, GR SPA DYTIKA ASTEROUSIA (APO AGIOFARANGO EOS KOKKINO PYRGO) ΓYΣIΚΑ ΑΣΔΡΟΤIΑ (ΑΠΌ ΑΓΗΟΦΑΡΑΓΓΟ ΔΧ ΚΟΚΚΗΝΟ ΠΤΡΓΟ) 3275, GR SPA ANATOLIKA ASTEROUSIA ΑΝΑΣΟΛIΚΑ ΑΣΔΡΟΤIΑ 25083, GR SPA KROUSONAS - VROMONERO IDIS ΚΡΟΤΧΝΑ - ΒΡΧΜΟΝΔΡΟ IΓΖ 7877, GR SPA OROS GIOUCHTAS ΟΡΟ ΓIΟYΥΣΑ 411, GR SPA KORYFI KOUPA (DYTIKI KRITI) ΚΟΡYΦΖ ΚΟYΠΑ (ΓYΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ) 1993, GR SPA EKVOLI GEROPOTAMOU MESARAS ΔΚΒΟΛΖ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΑΡΑ 684,52 ΛΑΗΘΗ 329 GR SCI DIKTI: OROPEDIO LASITHIOU, KATHARO, SELENA, KRASI, SELAKANO, CHALASMENI KORYFI ΓΗΚΣΖ: ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ, ΚΑΘΑΡΟ, ΔΛΔΝΑ, ΚΡΑΗ, ΔΛΔΚΑΝΟ, ΥΑΛΑΜΔΝΖ ΚΟΡΤΦΖ 34007,16 81/102

82 330 GR SCI NISOS CHRYSI ΝΖΟ ΥΡΤΖ 546, GR SCI MONI KAPSA (FARANGI KAPSA KAI GYRO PERIOCHI) ΜΟΝΖ ΚΑΦΑ (ΦΑΡΑΓΓΗ ΚΑΦΑ & ΓΤΡΧ ΠΔΡΗΟΥΖ) 974, GR SCI OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOCHI ΟΡΟ ΘΡΤΠΣΖ & ΓΤΡΧ ΠΔΡΗΟΥΖ 8528, GR SCI VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO MOURI - VAI - AKRA PLAKAS) KAI THALASSIA ZONI ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΖΣΖ: ΓΗΟΝΤΑΓΔ, ΔΛΑΑ ΚΑΗ ΥΔΡΟΝΖΟ ΗΓΔΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΤΡΟ ΜΟΤΡΗ - ΒΑΨ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΟ) ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 13072,7 334 GR SCI NISOS KOUFONISI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI ΝΖΟ ΚΟΤΦΟΝΖΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 804, GR SPA VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS ΒΟΡΔIΟΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΖΣΖ 3760, GR SPA LAZAROS KORYFI - MADARA DIKTIS ΛΑΕΑΡΟ ΚΟΡYΦΖ - ΜΑΓΑΡΑ ΓIΚΣΖ 13157, GR SPA DIONYSADES NISOI ΓIΟΝYΑΓΔ ΝΖΟI 532, GR SPA FARANGI SELINARI - VRACHASI ΦΑΡΑΓΓI ΔΛΖΝΑΡI- ΒΡΑΥΑI 2313,5 339 GR SPA NOTIODYTIKI THRYPTI (KOUFOTO) ΝΟΣIΟΓYΣIΚΖ ΘΡYΠΣΖ (ΚΟΤΦΧΣΟ) 1617, GR SPA NISIDES KAVALLOI ΝΖIΓΔ ΚΑΒΑΛΛΟI 4, GR SPA ORI ZAKROU ΟΡΖ ΕΑΚΡΟΤ 3914 ΡΔΘΤΜΝΟ 342 GR SCI OROS KEDROS ΟΡΟ ΚΔΓΡΟ 4700, GR SCI KOURTALIOTIKO FARANGI - MONI PREVELI - EVRYTERI PERIOCHI ΚΟΤΡΣΑΛΗΧΣΗΚΟ ΦΑΡΑΓΓΗ - ΜΟΝΖ ΠΡΔΒΔΛΖ - ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 3642, GR SCI PRASSANO FARANGI - PATSOS - SFAKORYAKO REMA - PARALIA RETHYMNOU KAI EKVOLI GEROPOTAMOU, AKR. LIANOS KAVOS - PERIVOLIA ΠΡΑΗΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΗ - ΠΑΣΟ - ΦΑΚΟΡΤΑΚΟ ΡΔΜΑ - ΠΑΡΑΛΗΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΖ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ, ΑΚΡ. ΛΗΑΝΟ ΚΑΒΟ - ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ 13121, GR SCI 346 GR SPA 347 GR SPA OROS IDI (VORIZIA, GERANOI, KALI MADARA) SOROS - AGKATHI - KEDROS KOURTALIOTIKO FARANGI, FARANGI PREVELI ΟΡΟ ΗΓΖ (ΒΟΡΗΕΗΑ, ΓΔΡΑΝΟΗ, ΚΑΛΖ ΜΑΓΑΡΑ) ΧΡΟ - ΑΓΚΑΘΗ - ΚΔΓΡΟ ΚΟYΡΣΑΛIΧΣIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΔΒΔΛΖ 39913, , , GR SPA PRASSANO FARANGI ΠΡΑΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI 1121,5 349 GR SPA OROS PSILOREITIS (NOTIODYTIKO TMIMA) ΟΡΟ ΦΖΛΟΡΔIΣΖ (ΝΟΣIΟΓYΣIΚΟ ΣΜΖΜΑ) 10632,24 ΥΑΝΗΑ 350 GR SCI IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA - TIGANI KAI FALASARNA - PONTIKONISI, ORMOS LIVADI - VIGLIA ΖΜΔΡΖ & ΑΓΡΗΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ - ΣΗΓΑΝΗ & ΦΑΛΑΑΡΝΑ - ΠΟΝΣΗΚΟΝΖΗ, ΟΡΜΟ ΛΗΒΑΓΗ - ΒΗΓΛΗΑ 5781,32 82/102

83 351 GR SCI 352 GR SCI 353 GR SCI 354 GR SCI 355 GR SCI NISOS ELAFONISOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI CHERSONISOS RODOPOU - PARALIA MALEME ELOS - TOPOLIA - SASALOS - AGIOS DIKAIOS ORMOS SOUGIAS - VARDIA - FARANGI LISSOU MECHRI ANYDROUS KAI PARAKTIA ZONI LIMNI AGIAS - PLATANIAS - REMA KAI EKVOLI KERITI - KOILADA FASA ΝΖΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΥΔΡΟΝΖΟ ΡΟΓΟΠΟΤ - ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΑΛΔΜΔ ΔΛΟ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΑΑΛΟ - ΑΓΗΟ ΓΗΚΑΗΟ ΟΡΜΟ ΟΤΓΗΑ - ΒΑΡΓΗΑ - ΦΑΡΑΓΓΗ ΛΗΟΤ ΜΔΥΡΗ ΑΝΤΓΡΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ - ΠΛΑΣΑΝΗΑ - ΡΔΜΑ ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΖ ΚΔΡΗΣΖ - ΚΟΗΛΑΓΑ ΦΑΑ 271, , , , , GR SCI FARANGI THERISSOU ΦΑΡΑΓΓΗ ΘΔΡΗΟΤ 497, GR SCI LEFKA ORI KAI PARAKTIA ZONI ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 53363, GR SCI DRAPANO (VOREIOANATOLIKES AKTES) - PARALIA GEORGIOUPOLIS - LIMNI KOURNA ΓΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΑΚΣΔ) - ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΖ - ΛΗΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ 4511, GR SCI FRE - TZITZIFES - NIPOS ΦΡΔ - ΣΕΗΣΕΗΦΔ - ΝΗΠΟ 1217,6 360 GR SCI ASFENDOU - KALLIKRATIS KAI PARAKTIA ZONI ΑΦΔΝΓΟΤ - ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 14022, GR SCI NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA ΝΖΟΗ ΓΑΤΓΟ ΚΑΗ ΓΑΤΓΟΠΟΤΛΑ 6290, GR SPA ETHNIKOS DRYMOS SAMARIAS - FARANGI TRYPITIS - PSILAFI - KOUSTOGERAKO ΔΘΝIΚΟ ΓΡYΜΟ ΑΜΑΡIΑ - ΦΑΡΑΓΓI ΣΡYΠΖΣΖ - ΦIΛΑΦI - ΚΟΤΣΟΓΔΡΑΚΟ 13979, GR SCI PARALIA APO CHRYSOSKALITISSA MECHRI AKROTIRIO KRIOS ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΠΟ ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ ΜΔΥΡΗ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΚΡΗΟ 2202, GR SPA METERIZIA AGIOS DIKAIOS - TSOUNARA - VITSILIA LEFKON OREON ΜΔΣΔΡIΕIΑ ΑΓIΟ ΓIΚΑIΟ - ΣΟΤΝΑΡΑ - ΒIΣIΛIΑ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ 6875, GR SPA CHERSONISOS GRAMVOUSSAS KAI NISIDES IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA, PONTIKONISI ΥΔΡΟΝΖΟ ΓΡΑΜΒΟΤΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ ΖΜΔΡΖ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ, ΠΟΝΣIΚΟΝΖI 2839, GR SPA NISIDA AGIOI THEODOROI ΝΖIΓΑ ΑΓIΟI ΘΔΟΓΧΡΟI 81, GR SPA FARANGI KALLIKRATIS - ARGOULIANO FARANGI - OROPEDIO MANIKA ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΣΖ- ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI- ΟΡΟΠΔΓIΟ ΜΑΝIΚΑ 4232, GR SPA LIMNI AGIAS (CHANIA) ΛIΜΝΖ ΑΓIΑ (ΥΑΝIΑ) 66, GR SPA CHERSONISOS RODOPOU ΥΔΡΟΝΖΟ ΡΟΓΟΠΟΤ 2920, GR SPA LIMNI KOURNA KAI EKVOLI ALMYROU ΛIΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ ΚΑI ΔΚΒΟΛΖ ΑΛΜYΡΟΤ 199,7 371 GR SPA NOTIODYTIKI GAVDOS KAI GAVDOPOULA ΝΟΣIΟΓYΣIΚΖ ΓΑΤΓΟ ΚΑI ΓΑΤΓΟΠΟΤΛΑ 1563,73 83/102

84 Παπάπηημα ΗΗ: Υάπηερ Πεπιοσήρ Α.1. Οδικό Γίκηςο Νομού Υαλκιδικήρ 84/102

85 ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο ΦεβξνπΪξηνο, 2010

86 Α.2. Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ Νομού Υαλκιδικήρ 86/102

87 ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο ΦεβξνπΪξηνο, 2010

88 Α.3. Γευμοπθολογία Νομού Υαλκιδικήρ 88/102

89 89/102

90 Α.4. Οδικό Γίκηςο Γήμος Καζζάνδπαρ 90/102

91 91/102

92 Α.4.1. Θέζειρ βιομησανικών μονάδυν Γήμος Καζζάνδπαρ 92/102

93 93/102

94 Α.5.Γευμοπθολογία Γήμος Καζζάνδπαρ 94/102

95 95/102

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Η ΑΝΣΙΙΜΕΣΩΠΙΙΗ ΜΙΙΑ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΣΙΙΚΑ ΕΤΑΙΙΘΗΣΗ ΠΕΡΙΙΟΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΙΟΙΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ» ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΡΔΣΖ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Κξηηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα