GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού"

Transcript

1 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Ενζυματικό απορρυπαντικό για χρήση σε πλυντήρια απολυμαντές, λουτρά υπερήχων και χειροκίνητο καθαρισμό ιατρικών συσκευών. Με ειδική σύσταση για τον καθαρισμό σύνθετων ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών οργάνων. Κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό, όπως οι επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, κεραμικό, γυαλί, πλαστικά και μαλακά μέταλλα. 1.3 Λεπτομέρειες σχετικά με τον προμηθευτή από το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού Προμηθευτής: Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11, Box 1505, SE Växjö, Sweden Τηλέφωνο: +46 (0) Ιστοσελίδα: Αριθμός έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση ανάγκης λόγω διαρροής, εισπνοής ή κατάποσης του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης: EΕ: +44 (0) Αυστραλία: Ιαπωνία: Κίνα: Mέση Ανατολή: +44 (0) : Ταυτοποίηση κινδύνων 2.1 Ταξινόμηση ουσίας ή μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕC) No 1272/2008 [CLP] Δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνο Ταξινόμηση σύμφωνα με την Κατευθυντήρια οδηγία 67/548/EEC (ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 16 για το πλήρες κείμενο των διατυπώσεων κινδύνου) Δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνο Πρόσθετες πληροφορίες: Για το πλήρες κείμενο των εκφράσεων R και Κινδύνου και των δηλώσεων Κινδύνου ΕΕ: ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 15 και την ΕΝΟΤΗΤΑ Στοιχεία ετικέτας Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Αρ. 1272/2008 [CLP] Εικονογράμματα κινδύνου: Κανένα Προειδοποιητική: Καμία Κίνδυνος: Καμία Δηλώσεις κινδύνου: Κανένα 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Περιέχει ένζυμα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Σελίδα 1 από 6

2 3: Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά Υλικό Αριθμός CAS Επίπεδο Κίνδυνοι (δείτε ενότητα 16) Μη επικίνδυνα συστατικά σε επίπεδο ορίου αναφοράς. 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν συμπτώματα: Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα, πλύνετε το δέρμα με νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν προκύψουν συμπτώματα. Εισπνοή: Μετακινηθείτε σε χώρο με καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν προκύψουν συμπτώματα. Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση διατήρησης των αισθήσεων, χορηγήσετε νερό για την έκπλυση του στόματος και ένα ή δύο ποτήρια για πόση. Επικοινωνήστε με γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 4.2 Τα πιο σοβαρά συμπτώματα και οι επιδράσεις τους, οξείας ή βραδείας έναρξης Άγνωστο 4.3 Ένδειξη απαιτούμενης και άμεσης ιατρικής βοήθειας και ειδικής θεραπείας Αντιμετώπιση συμπτωματολογίας 5: Μέτρα πυροπροστασίας 6: Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης 6.1 Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 6.3 Μέθοδοι και υλικά περιορισμού και καθαρισμού Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανές υλικό. Η περιοχή της διαρροής πρέπει να ξεπλένεται με νερό προς το αποχετευτικό σύστημα (αποφύγετε την υψηλή πίεση έκπλυσης). Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικές μεθόδους που προκαλούν εκλύσεις εκνεφωμάτων. Τα συμπυκνώματα διαρροής πρέπει να απομακρύνονται το συντομότερο δυνατό για την αποφυγή ξήρανσης και σχηματισμού σκόνης. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σελίδα 2 από 6

3 7: Χειρισμός και αποθήκευση Διάρκεια ζωής: 36 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής. 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Οι διαδικασίες εργασίας πρέπει να οργανώνονται με τρόπο που αποτρέπει την εισπνοή σπρέι και εκνεφωμάτων ή επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 7.2 Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων και τυχόντων ασυμβατοτήτων Αποθήκευση σε ψυχρό, στεγνό χώρο που προστατεύεται από το ψύχος και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση από οξέα και ισχυρά οξειδωτικά αντιδραστήρια. Αποθηκεύστε σε κάθετη θέση μέσα στα αρχικά δοχεία. Διατηρήστε το δοχείο κλειστό, όταν δεν χρησιμοποιείται. Θερμοκρασία αποθήκευσης 5 25 C. 7.3 Συγκεκριμένη χρήση 8: Έλεγχοι έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Όρια έκθεσης στο περιβάλλον εργασίας Βορικά ιόντα: 1 mg/m 3 WEL 8 ώρες TWA Σουμπτιλισίνη 0,04 μg/m 3 WEL 8 ώρες TWA Κυτταρινάση 0,06 μg/m 3 WEL 8 ώρες TWA Λιπάση 0,06 μg/m 3 WEL 8 ώρες TWA Αμυλάση 0,06 μg/m 3 WEL 8 ώρες TWA 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Αυτά τα μέτρα συνιστώνται βάσει των μεθόδων κοινών εφαρμογών και μπορεί να μην αντιστοιχούν σε όλες τις πιθανές εφαρμογές του προϊόντος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πλήρη εκτίμηση των κινδύνων των συγκεκριμένων διαδικασιών και συστημάτων εργασίας. Προστασία των ματιών: Προστασία των χεριών: Προστασία σώματος: Αναπνευστική προστασία: Άλλη προστασία: Δ/Α Μέσα ατομικής προστασίας: Περιβαλλοντική προστασία: Φορέστε προστασία για τα μάτια σύμφωνη με το EN 166 1F, εάν είναι πιθανός ο ψεκασμός. Φοράτε γάντια από νιτρίλιο ή νεοπρένιο. Η ακριβής επιλογή των γαντιών εξαρτάται από τη συγκεκριμένη αξιολόγηση κινδύνου. Όπως απαιτείται για την αποφυγή της επαφής. Χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή εκνεφωμάτων. Χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή εάν είναι απαραίτητο. Οι ακριβείς απαιτήσεις των ΜΑΠ πρέπει να καθορίζονται με συγκεκριμένη εκτίμηση κινδύνου των διαδικασιών που εκτελούνται. Δ/Α Σελίδα 3 από 6

4 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση: Μπλε υγρό Οσμή: Ελαφριά οσμή Κατώφλιο οσμής: ph όπως παρέχεται (τυπικό): 7,6 9,0 Σημείο βρασμού: >100 ºC Σημείο τήξης: Σημείο ανάφλεξης: Ρυθμός εξάτμισης: Κίνδυνος αναφλεξιμότητας: Ανώτερω/κατώτερο όριο ευφλεκτότητας ή εκρηκτικά όρια: Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Εκρηκτικές ιδιότητες: Οξειδωτικές ιδιότητες: Κανένα Θερμοκρασία αποσύνθεσης Πίεση ατμού: Δεν υπάρχουν δεδομένα Πυκνότητα ατμού: Σχετική πυκνότητα στους 20 C: 1,05 1,12 Διαλυτότητα: Εύκολα διαλυτό σε νερό Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Ιξώδες: Λιγότερο από 10 cst 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 10.1 Αντιδραστικότητα Μη αντιδραστικό 10.2 Χημική σταθερότητα Το μείγμα είναι σταθερό σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος (5 25 C) Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση Συνθήκες προς αποφυγή Αποθήκευση σε θερμοκρασία άνω των +25 C Μη συμβατά υλικά Μη συμβατό με οξειδωτικούς παράγοντες και οξέα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Δεν αποσυντίθεται κατά την προοριζόμενη χρήση. Σελίδα 4 από 6

5 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Επαφή με τα μάτια: Καμία γνωστή σημαντική επίδραση ή σημαντικοί κίνδυνοι. Επαφή με το δέρμα: Καμία γνωστή σημαντική επίδραση ή σημαντικοί κίνδυνοι. Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητα άτομα. Εισπνοή: Όχι επικίνδυνη σε κανονική χρήση. Η εισπνοή του εκνεφώματος ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό. Κατάποση: Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει ναυτία, πονοκέφαλο και εμετό. Μακροπρόθεσμα: Με βάση την τρέχουσα γνώση, δεν αναμένονται μακροπρόθεσμες επιδράσεις εφόσον χρησιμοποιείται κατά τις συστάσεις. 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Δεν έχει ταξινομηθεί ως τοξικό για το περιβάλλον Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Τα έκδοχα που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα είναι σύμφωνα με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά Πιθανότητα βιοσυσσώρευσης Άγνωστο 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Άγνωστο 12.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ (ουσίες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές) και αααβ (ουσίες άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες) Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που αξιολογούνται ως PBT ή vpvb Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες Δεν αναμένονται άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. 13: Ζητήματα σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων Η απόρριψη του ανεπιθύμητου προϊόντος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την τοπική, κρατική ή εθνική νομοθεσία. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα δοχεία του προϊόντος. Τα κενά δοχεία είναι 100% ανακυκλώσιμα. Μπορούν να απορρίπτονται σε χωματερή ή να υποβάλλονται σε καύση, όταν επιτρέπεται. 14: Πληροφορίες μεταφοράς Κατηγοριοποίηση μεταφοράς: Αριθμός UN: Κατηγορία μεταφοράς: Ομάδα Συσκευασίας: Σελίδα 5 από 6

6 15: Κανονιστικές πληροφορίες 15.1 Ειδικοί υγειονομικοί, περιβαλλοντικοί κανονισμοί/νόμοι & κανονισμοί/νόμοι για τις ουσίες ή το μείγμα Περιεχόμενα σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Αρ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά: Ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες: <10% Μη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες: <10% Ένζυμα Συντηρητικό 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Φράσεις ασφαλείας προϊόντος S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S28 Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε άμεσα με άφθονο νερό. 16: Άλλες πληροφορίες Φράσεις R που σχετίζονται με τα συστατικά (ανατρέξτε στην ενότητα 3). Καμία Αυτό το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται, χειρίζεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική και σε συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς. Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και προτίθενται για την περιγραφή των προϊόντων από πλευράς απαιτήσεων ασφάλειας. Συνεπώς, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως εγγύηση ως προς συγκεκριμένες ιδιότητες. Αποτελεί ευθύνη των χρηστών να λάβουν επαρκή διαβεβαίωση της καταλληλότητας αυτού του προϊόντος για τις εφαρμογές τους. Να συμβουλεύεστε και να ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις κατασκευαστή για την εκ νέου επεξεργασία των ιατρικών συσκευών σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) αρ. 453/2010 της 20 Μαΐου 2010 σε τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό των Χημικών Ουσιών (REACH), Παράρτημα II. Σελίδα 6 από 6

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα